Służebność gruntowa | Interpretacje podatkowe

Służebność gruntowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to służebność gruntowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy ustanowienie nieodpłatnie służebności gruntowej na rzecz każdorazowego właściciela nieruchomości zobowiązuje Wnioskodawcę do zapłaty podatku od spadków i darowizn?
Fragment:
U. z 2014 r., poz. 121, dalej: k.c.), rozróżniamy służebności gruntowe i osobiste. Służebność gruntowa (art. 285 k.c.) jest prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności. Służebność gruntowa może mieć jedynie na celu zwiększenie użyteczności nieruchomości władnącej lub jej oznaczonej części. Natomiast, zgodnie z treścią art. 296 § 1 k.c., nieruchomość można obciążyć na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej (służebność osobista). Zatem służebność osobista jest obciążeniem nieruchomości, aczkolwiek ustanawiana jest na rzecz oznaczonej osoby fizycznej. Natomiast służebność gruntowa służy jedynie zwiększeniu użyteczności nieruchomości władnącej lub jej oznaczonej części.
2014
14
sie

Istota:
Otrzymanego przez Wnioskodawcę świadczenia nie można zakwalifikować do dochodów zwolnionych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 ww. ustawy, z uwagi na zakres objęty dyspozycją tego artykułu. Przepis ten wyraźnie wskazuje, że zwolnienie przysługuje posiadaczom gruntów, w wyniku prowadzenia na tych gruntach inwestycji, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Biorąc pod uwagę okoliczność, że otrzymane przez Wnioskodawcę świadczenie nie mieści się w katalogu zwolnień przedmiotowych, należy stwierdzić, że kwota otrzymana z tego tytułu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z innych źródeł, o którym stanowią przepisy art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Tym samym zakres art. 20 ust. 1 tej ustawy obejmuje także kwoty wypłaconego wynagrodzenia w związku z ustanowieniem służebności gruntowej. Służebność gruntowa jest ograniczonym prawem rzeczowym, polegającym na korzystaniu z cudzej nieruchomości w oznaczonym zakresie. Nieruchomość może zostać obciążona na rzecz właściciela innej nieruchomości (tzw. nieruchomości władnącej) – bądź przez przyznanie mu prawa do korzystania w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej (np. przechodzenia lub przejazdu przez grunt, korzystania ze znajdującego się na nim lasu lub źródła wody itd.), bądź przez ograniczenie właściciela nieruchomości obciążonej w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań (np. wznoszenia budynków lub sadzenia drzew ponad pewną wysokość) albo wykonywania określonych uprawnień względem nieruchomości władnącej. W tym wypadku mówimy o służebności gruntowej zgodnie z art. 285 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Służebność może powstać w wyniku różnych zdarzeń prawnych m.in. orzeczenia sądu, decyzji administracyjnej oraz jak to ma miejsce w przedmiotowej sprawie na podstawie umowy. Umowa taka jest zawierana pomiędzy właścicielem nieruchomości obciążonej (jego oświadczenie musi być złożone w formie aktu notarialnego), a właścicielem nieruchomości władnącej.
2014
18
lip

Istota:
Czy świadczenie pieniężne z tytułu Służebności Gruntowej podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Tym samym zakres art. 20 ust. 1 tej ustawy obejmuje także kwoty wypłaconego wynagrodzenia w związku z ustanowieniem służebności gruntowej. Służebność gruntowa jest ograniczonym prawem rzeczowym, polegającym na korzystaniu z cudzej nieruchomości w oznaczonym zakresie. Nieruchomość może zostać obciążona na rzecz właściciela innej nieruchomości (tzw. nieruchomości władnącej) – bądź przez przyznanie mu prawa do korzystania w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej (np. przechodzenia lub przejazdu przez grunt, korzystania ze znajdującego się na nim lasu lub źródła wody itd.), bądź przez ograniczenie właściciela nieruchomości obciążonej w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań (np. wznoszenia budynków lub sadzenia drzew ponad pewną wysokość) albo wykonywania określonych uprawnień względem nieruchomości władnącej. W tym wypadku mówimy o służebności gruntowej zgodnie z art. 285 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Służebność może powstać w wyniku różnych zdarzeń prawnych m.in. orzeczenia sądu, decyzji administracyjnej oraz jak to ma miejsce w przedmiotowej sprawie na podstawie umowy. Umowa taka jest zawierana pomiędzy właścicielem nieruchomości obciążonej (jego oświadczenie musi być złożone w formie aktu notarialnego), a właścicielem nieruchomości władnącej.
2014
18
lip

Istota:
W zakresie opodatkowania ustanowienia nieodpłatnej służebności drogi koniecznej
Fragment:
Służebność gruntową definiuje art. 285 § 1 ustawy Kodeks cywilny. Z przepisu tego wynika, że nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności (służebność gruntowa). Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przepis art. 7 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.
2014
11
lip

Istota:
Czy świadczenie pieniężne z tytułu Służebności Pracy Śmigła podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Jak podkreśla się w doktrynie, służebność gruntowa jest co do zasady prawem rzeczowym o charakterze bezterminowym, co wynika z podstawowego założenia, że służebność gruntowa powinna obiektywnie i trwale służyć zwiększeniu użyteczności nieruchomości władnącej. Jedynie wyjątkowo, na mocy umowy, może być ukształtowana jako prawo terminowe (szerzej: E. Gniewek (w:) System Prawa Prywatnego, t. 4, Warszawa 2007, s. 447-448). W niniejszej sytuacji, Wnioskodawca ustanowił służebność gruntową na czas nieokreślony, zdeterminowany charakterem prowadzonej działalności. W związku z tym nie można określić ani przez jak długi czas Wnioskodawca będzie zmuszony „ znosić ” ograniczenie swojego prawa własności, ani jaka powinna być wysokość odszkodowania, Z. tego powodu, strony ustaliły w Umowie mechanizm „ ratalnej ” (corocznej) wypłaty części odszkodowania, którego ostateczna wysokość będzie sumą corocznych wypłat. Wnioskodawca zwraca przy tym uwagę, że dzięki corocznej wypłacie części odszkodowania z tytułu Służebności, jego łączna kwota zostanie precyzyjnie ustalona. Gdyby Spółka wypłaciła z góry jednorazowe wynagrodzenie za ustanowienie Służebności na czas nieokreślony, to jego wysokość mogłaby nie odpowiadać szkodzie Wnioskodawcy, będąc albo zbyt niską (w przypadku, gdy inwestycja potrwa kilkadziesiąt lat) albo zbyt wysoką (w przypadku, gdy inwestycja potrwa tylko parę miesięcy).
2014
11
lip

Istota:
Czy w opisanym powyżej stanie faktycznym, w przypadku dokonania wypłaty świadczenia dla właściciela nieruchomości obciążonej, określonego w umowie o ustanowienie służebności Spółka jest zwolniona z obowiązku wystawienia dla niego informacji, o której mowa w art. 42a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r, o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.; dalej zwanej „updof")?
Fragment:
Służebność gruntowa ustanawiana jest na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej za określonym w umowie świadczeniem pieniężnym. Świadczenie pieniężne za ustanowienie służebności wypłacane będzie właścicielowi nieruchomości obciążonej przez Spółkę. Spółka posiada tytuł prawny do nieruchomości władnącej, na której będzie zlokalizowana farma wiatrowa na podstawie umowy z jej właścicielem. W odniesieniu do powołanych wyżej przepisów prawa oraz przedstawionego zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, że wypłacone przez Wnioskodawcę świadczenie z tytułu ustanowienia służebności gruntowej spełnia warunki określone w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wnioskodawcą, a właścicielem nieruchomości obciążonej jest wypłacana należność z tytułu ustanowienia służebności gruntowej na gruncie wchodzącym w skład gospodarstwa rolnego. Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że należność z tytułu ustanowienie służebności gruntowej nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2014
6
lip

Istota:
Należności z tytułu ustanowienia służebności gruntowej - do dnia przekazania córce w darowiźnie gospodarstwa rolnego tj. do dnia 06.04.2011 r. - nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, zatem Wnioskodawca nie był zobowiązany do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składania zeznania podatkowego z przychodów uzyskanych z tytułu ustanowienia służebności gruntowej. Natomiast pozostałe wypłacone należności nie korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy, a zatem podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy jako przychód z innych źródeł.
Fragment:
W odniesieniu do powołanych wyżej przepisów prawa oraz przedstawionego stanu faktycznego, należy stwierdzić, że otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie, z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, do dnia przekazania córce w darowiźnie gospodarstwa rolnego z ustanowioną służebnością gruntową tj. do dnia 06.04.2011 r., spełnia warunki określone w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wnioskodawcą i Spółką jest wypłacona należność z tytułu ustanowienia służebności gruntowej na gruncie - wchodzącym w skład gospodarstwa rolnego - będącym własnością Wnioskodawcy. Natomiast odszkodowanie wypłacone Wnioskodawcy od 07.04.2011 r. z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, nie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy, z uwagi na fakt, że w momencie wypłaty właścicielem gospodarstwa rolnego z ustanowioną służebnością gruntową jest córka Wnioskodawcy, a więc nie został spełniony warunek określony w tym zwolnieniu. Zatem, należności z tytułu ustanowienia służebności gruntowej - do dnia przekazania córce w darowiźnie gospodarstwa rolnego tj. do dnia 06.04.2011 r. - nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, zatem Wnioskodawca nie był zobowiązany do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składania zeznania podatkowego z przychodów uzyskanych z tytułu ustanowienia służebności gruntowej.
2014
1
cze

Istota:
Czy w związku z art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a) ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca powinien odprowadzać podatek dochodowy od osób fizycznych od należności z tytułu ustanowienia służebności gruntowej na gruntach rolnych?
Fragment:
Ponadto Wnioskodawca wskazał, że na gruncie, na którym została ustanowiona służebność gruntowa dla Spółki nie jest prowadzona żadna inwestycja. W odniesieniu do powołanych wyżej przepisów prawa oraz przedstawionego stanu faktycznego, należy stwierdzić, że otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie z tytułu ustanowienia służebności gruntowej spełnia warunki określone w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wnioskodawcą i Spółką jest wypłacana należność z tytułu ustanowienia służebności gruntowej na gruncie wchodzącym w skład gospodarstwa rolnego. W związku z powyższym, należność z tytułu ustanowienia służebności gruntowej nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, zatem Wnioskodawca nie jest zobowiązany do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składania zeznania podatkowego z przychodów uzyskanych z tytułu ustanowienia służebności gruntowej. W odniesieniu do możliwości zwrotu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, należy wskazać, że zgodnie z art. 72 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r.,poz. 749, z późn. zm.) za nadpłatę uważa się kwotę: nadpłaconego (...)
2014
28
maj

Istota:
Czy uzyskanie przez Wnioskodawcę jednorazowego odszkodowania z tytułu zawarcia umowy służebności gruntowej obejmującej prawo przejazdu i przechodu na nieruchomości rolnej wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego stanowiącej Jego współwłasność jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W Jego ocenie, świadczenie określone jako odszkodowanie z tytułu ustanowienia służebności gruntowej w związku z budową elektrowni wiatrowej, w tym z tytułu służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu, jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca wskazał, że w odniesieniu do osób posiadających gospodarstwo rolne, wszystkie przesłanki wymienione cyt. „ w art. 20 ust. 1 pkt 120 ” ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uprawniające do uznania, że świadczenie wypłacone na ich rzecz na podstawie umowy o ustanowienie służebności gruntowej objęte jest zwolnieniem podatkowym, zostały spełnione. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2014
18
maj

Istota:
Czy uzyskanie przez Wnioskodawcę jednorazowego odszkodowania z tytułu zawarcia umowy służebności gruntowej obejmującej prawo nadwieszenia skrzydła urządzenia służącego do wytwarzania energii elektrycznej za pomocą siły wiatru na nieruchomości rolnej wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego stanowiącej Jego własność jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Wnioskodawca wskazał, że służebność obejmująca prawo nadwieszenia skrzydła urządzenia wchodzącego w skład elektrowni wiatrowej jest niewątpliwie odmianą służebności gruntowej. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w wydanej w imieniu Ministra Finansów interpretacji indywidulanej z dnia 12 kwietnia 2011 r., Nr ILPB1/415-56/11-4/AP , uznał, że zwolnione od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest jednorazowe odszkodowanie z tytułu ustanowienia służebności gruntowej nadwieszenia skrzydła elektrowni wiatrowej. Według Wnioskodawcy, kwota określona w umowie o ustanowienie służebności gruntowej obejmującej prawo nadwieszenia skrzydła urządzenia wchodzącego w skład elektrowni wiatrowej, stanowiąca jednorazowe odszkodowanie, wypłacona Mu, jako rolnikowi z tytułu ustanowienia służebności gruntowej na gruntach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z którego dochód jest opodatkowany podatkiem rolnym, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że odszkodowanie otrzymane na mocy Umowy z tytułu ustanowienia służebności gruntowej obejmujące nadwieszenia skrzydła urządzenia wchodzącego w skład elektrowni wiatrowej na „ Nieruchomości 3 ”, które zostało Mu wypłacone po zawarciu Umowy, korzysta ze zwolnienia podatkowego w oparciu o przepis art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2014
18
maj
© 2011-2014 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.