Służebność gruntowa | Interpretacje podatkowe

Służebność gruntowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to służebność gruntowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie przedmiotowe
Fragment:
Czy wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności gruntowej na działce wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, nieruchomość, na rzecz której została ustanowiona służebność gruntowa posiada charakter rolny i stanowi część gospodarstwa rolnego. Ustanowienie służebności gruntowej na niniejszej działce obniży wartość niniejszej działki, w związku z czym otrzymane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie roczne posiada charakter odszkodowania. Dlatego też nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2015
17
lis

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży działki wydzielonej z gospodarstwa rolnego przekazanego nieodpłatnie w 1987 r. małżonkowi Wnioskodawcy w trybie ustawy z 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.
Fragment:
Natomiast w odniesieniu do ustanowionej na rzecz Wnioskodawcy służebności gruntowej należy wyjaśnić, że służebność gruntowa to prawo, które łączy dwie nieruchomości: władnącą, na rzecz której ustanawiana jest służebność oraz obciążoną, której kosztem jest ona ustanowiona. Przy czym w momencie ustanowienia służebności gruntowej w żadnym wypadku nie dochodzi do utraty prawa własności do nieruchomości przez dotychczasowego właściciela a nowym właścicielem nieruchomości nie staje się osoba, na rzecz której ustanowiono służebność gruntową. Oznacz to, że w momencie ustanowienia na rzecz Wnioskodawcy służebności gruntowej na nieruchomości nie nabył on tej nieruchomości. Nieruchomość obciążona nadal należy do sąsiada Wnioskodawcy. Służebność gruntowa jest prawem związanym z własnością nieruchomości władnącej, stanowiąc jej tzw. część składową. Praktyczną konsekwencją tego jest to, że zbycie własności nieruchomości władnącej musi obejmować także zbycie służebności. Wnioskodawca sprzedając działkę, zbędzie również prawo bezpłatnego przejazdu i przechodu przez działkę sąsiada jako część składową sprzedawanej działki a nie jako odrębne prawo. Zatem ustanowienie służebności gruntowej nie ma wpływu na skutki podatkowe sprzedaży przez Wnioskodawcę działki wydzielonej z gospodarstwa rolnego nabytego w 1987 r.
2015
24
wrz

Istota:
Odszkodowanie za ustanowienie służebności gruntowej.
Fragment:
Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 13 stycznia 2015 r. (data wpływu 23 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowej. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Dnia 17 grudnia 2014 r. Wnioskodawczyni zawarła ze spółką X umowę o ustanowieniu służebności gruntowej (w formie aktu notarialnego, ujawnioną we właściwej księdze wieczystej), polegającą na budowie tymczasowej drogi dojazdowej do elektrowni wiatrowej (nieruchomość władnąca). Wspomniany wcześniej łuk dojazdowy zostanie wybudowany na działce gruntu numer 31, położonej w miejscowości Sośnica, gmina Dobrzyca, powiat pleszewski (nieruchomość obciążona). Za ustanowienie niniejszej służebności Wnioskodawczyni otrzyma wynagrodzenie w wysokości 24 500,00 zł płatne w dwóch ratach: pierwsza w wysokości 19 500,00 zł płatna wciągu 10 dni roboczych po uprawomocnieniu się wpisu służebności gruntowej w księdze wieczystej (przewidywany termin zapłaty, tj. powstania obowiązku podatkowego: styczeń / luty 2015 rok), druga w wysokości 5 000,00 zł płatna nie później niż w dniu rozpoczęcia budowy (przewidywany termin zapłaty, tj. powstania obowiązku podatkowego: 2016 rok).
2015
24
wrz

Istota:
1) Czy na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego z tytułu ustanowienia drogi koniecznej na gruntach rolnych?2) Jaki procent od kwoty winna Wnioskodawczyni zapłacić?3) Czy Wnioskodawczyni może odliczyć od otrzymanej kwoty dochodu koszty sądowe zasądzone na rzecz Skarbu Państwa - ogółem 3.416,51 zł?4) Gdzie Wnioskodawczyni powinna się rozliczyć?5) Na jakim formularzu?6) W jakim czasie winna się rozliczyć Wnioskodawczyni ?
Fragment:
Istotą służebności gruntowej jest zapewnienie trwałego korzystania przez każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej – w określonym zakresie – z nieruchomości obciążonej. Stosownie do art. 294 K.c. właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zniesienia służebności gruntowej za wynagrodzeniem, jeżeli wskutek zmiany stosunków służebność stała się dla niego szczególnie uciążliwa, a nie jest konieczna do prawidłowego korzystania z nieruchomości władnącej. W myśl art. 295 K.c. jeżeli służebność gruntowa utraciła dla nieruchomości władnącej wszelkie znaczenie, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zniesienia służebności bez wynagrodzenia. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r., wolne od podatku dochodowego, są odszkodowania wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu: ustanowienia służebności gruntowej, rekultywacji gruntów, szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie - w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.
2015
2
wrz

Istota:
Środki pieniężne uzyskane z tytułu ustanowienia opisanej służebności gruntowej (zarówno comiesięczne, jak i jednorazowe) stanowią dla Wnioskodawczyni przychód z innych źródeł, zgodnie z brzmieniem art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu według skali podatkowej. Tym samym, opodatkowanie otrzymanego wynagrodzenia ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych - w myśl art. 6 ust 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym - jest niemożliwe.
Fragment:
Wnioskodawca zdecydował się na wybranie formy ustanowienia służebności gruntowej tylko i wyłącznie dlatego aby zawarty stosunek prawny był możliwie najtrwalszy. W sensie ekonomicznym omawiana transakcja jest podobna do umów najmu i dzierżawy. źródło powstania najmu, dzierżawy oraz służebności. Służebność gruntowa może zostać ustanowiona w drodze czynności prawnej, tj. umowy i jest to zasadnicze źródło powstania służebności gruntowej. Dzierżawa jest umową wzajemną o charakterze konsensualnym. Źródłem powstania opisanego w niniejszym wniosku stosunku prawnego jest umowa. czas trwania umowy najmu, dzierżawy oraz służebności. Umowa najmu, dzierżawy może zostać zawarta na czas określony, maksymalnie na 30 lat albo na czas nieokreślony. W przedmiotowej sprawie strony ukształtowały stosunek prawny służebność| na 30 lat. zarówno prawo najmu lub dzierżawy nieruchomości, jak i służebności gruntowej mogą zostać ujawnione w prowadzonej dla nieruchomości księdze wieczystej (art. 16 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o księgach wieczystych i hipotece). zarówno prawo najmu lub dzierżawy nieruchomości jak i służebności gruntowe wygasają wskutek nabycia rzeczy przez dzierżawcę lub właściciela nieruchomości władnącej.
2015
21
lip

Istota:
Czy otrzymane odszkodowanie z tytułu ustanowionej służebności gruntowej podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W odniesieniu do powołanych wyżej przepisów prawa oraz przedstawionego stanu faktycznego, należy stwierdzić, że otrzymane przez Wnioskodawczynię odszkodowanie z tytułu ustanowienia służebności gruntowej spełnia warunki określone w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wnioskodawczynią i Spółką jest wypłacana należność z tytułu ustanowienia służebności gruntowej na gruncie wchodzącym w skład gospodarstwa rolnego. W związku z powyższym, należność z tytułu ustanowienia służebności gruntowej nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, zatem Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składania zeznania podatkowego z przychodów uzyskanych z tytułu ustanowienia służebności gruntowej. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2015
28
cze

Istota:
Czy otrzymane odszkodowanie z tytułu ustanowionej służebności gruntowej podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W odniesieniu do powołanych wyżej przepisów prawa oraz przedstawionego stanu faktycznego, należy stwierdzić, że otrzymane przez Wnioskodawczynię odszkodowanie z tytułu ustanowienia służebności gruntowej spełnia warunki określone w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wnioskodawczynią i Spółką jest wypłacana należność z tytułu ustanowienia służebności gruntowej na gruncie wchodzącym w skład gospodarstwa rolnego. W związku z powyższym, należność z tytułu ustanowienia służebności gruntowej nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, zatem Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składania zeznania podatkowego z przychodów uzyskanych z tytułu ustanowienia służebności gruntowej. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2015
28
cze

Istota:
Czy Wnioskodawca ma obowiązek zapłaty podatku od otrzymanej kwoty, jeżeli rekompensata za ustanowienie służebności gruntowej w akcie notarialnym została zapisana, jako „wynagrodzenie”, a w art. 21 ust. 1 pkt 120 napisane jest „odszkodowanie”?
Fragment:
Czy Wnioskodawca ma obowiązek zapłaty podatku od otrzymanej kwoty, jeżeli rekompensata za ustanowienie służebności gruntowej w akcie notarialnym została zapisana, jako „ wynagrodzenie ”, a w art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych napisane jest „ odszkodowanie ”... Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie za ustanowienie służebności gruntowej gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Odszkodowanie wypłacone z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, o której mowa w art. 121 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca wskazuje, że rozumie to jako świadczenie pieniężne (wynagrodzenie, ekwiwalent, rekompensata) otrzymane za ograniczenie swojego prawa własności do tych gruntów na rzecz inwestora. Wnioskodawca uważa, że nie jest ważne jakiego słowa użyto w kwestii świadczeń finansowych przy zawieraniu umowy. Działka obciążona służebnością gruntową traci na swej wartości rynkowej, nie można jej zabudować. Odpłatność otrzymana za ustanowienie służebności gruntowej ma zrównoważyć uszczerbek związany z obciążeniem działki, a więc ma charakter odszkodowawczy. Wnioskodawca powołał się na wyrok NSA z dnia 1 czerwca 2011 r., w którym uznano, że „ ... przy interpretacji art. 12 ust. 120 ustawy od podatku dochodowym od osób fizycznych nie należy ograniczać się wyłącznie do wykładni językowej tego przepisu ”.
2015
10
cze

Istota:
Opodatkowanie wynagrodzenia otrzymanego z tytułu ustanowienia służebności gruntowej
Fragment:
Mocą tej umowy, Wnioskująca obciążyła swą nieruchomość służebnością gruntową na okres 30 lat na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego gruntów sąsiednich. Z tytułu ustanowienia powołanej służebności i na warunkach określonych w powołanej Umowie ustalono, że Wnioskująca otrzymywać będzie comiesięczne wynagrodzenie. Ponadto, strony ustaliły również odrębnym aktem notarialnym, że oprócz wskazanego wynagrodzenia comiesięcznego, Wnioskująca otrzyma od Spółki jednorazowe wynagrodzenie za ustanowienie służebności. Od przywołanego wynagrodzenia jednorazowego, Notariusz czyniąca akt, pobrała na podatek od czynności cywilno-prawnych w wysokości 0,1%, kwotę 12 000 zł., uznając, że nie jest to czynność, która winna zostać objęta podatkiem od towarów i usług. Wątpliwości Wnioskującej budzi kwestia opodatkowania podatkiem od towarów i usług jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie służebności gruntowej. Wskazać należy, że służebność jest obciążeniem cudzej nieruchomości, mającym na celu zwiększenie użyteczności innej nieruchomości albo zaspokojenie określonych potrzeb oznaczonej osoby fizycznej. Służebność gruntową definiuje art. 285 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
2015
8
mar

Istota:
Czy wynagrodzenie (odszkodowanie) uzyskane przez właściciela działki (gruntu) wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego z tytułu ustanowienia na niej służebności gruntowej podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) służebności gruntowej dla realizacji tych inwestycji. Wobec tego zastąpienie w sferze cywilistycznej służebności gruntowej służebnością przesyłu (spowodowane ustawowym uregulowaniem tej problematyki) ustanawianą w związku z budową lub użytkowaniem przedmiotowych urządzeń (sieci) nie zmieniło ani celu, ani treści tych służebności. Wnioskodawca podkreśla, że według NSA zmiany w prawie cywilnym nie miały na celu dokonania modyfikacji w systemie zwolnień podatkowych dotyczących służebności gruntowej. Reasumując Wnioskodawca jest zdania, że w świetle przedstawionego powyżej stanu prawnego jego stanowisko stwierdzające zasadność zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych wynagrodzenia (odszkodowania) za służebności gruntowe i przesyłu jest poprawne. Na potwierdzenie swego stanowiska Wnioskodawca przytoczył fragmenty kilku wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego jak również Sądu Najwyższego oraz powołał szereg wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczących poruszonego we wniosku zagadnienia. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.
2015
24
lut
© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.