Różnice kursowe | Interpretacje podatkowe

Różnice kursowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to różnice kursowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Powstawanie różnic kursowych
Fragment:
Dodatnie różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody podatkowe, natomiast ujemne różnice kursowe zwiększają koszty uzyskania przychodów. Zasady ustalania różnic kursowych określonych w ww. przepisie stosują – w myśl art. 24c ust. 10 ww. ustawy – wyłącznie podatnicy prowadzący działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej. Zasady ustalania różnic kursowych powstających w związku z udzieleniem i spłatą pożyczki udzielonej w walucie obcej są określone w art. 24c ust. 2, 3 i 9 UPDOF. W świetle tych przepisów różnice kursowe wynikają z różnicy wartości udzielonej i spłaconej pożyczki w walucie obcej, przeliczonej według faktycznie zastosowanych kursów waluty. Należy zauważyć, że ustawodawca uregulował odrębnie dwie sytuacje dotyczące podatników udzielających oraz otrzymujących pożyczki, w przypadku których mogą powstać zarówno dodatnie różnice kursowe zwiększające przychody, jak i ujemne różnice kursowe zwiększające koszty podatkowe. W przypadku udzielającego pożyczki, różnice kursowe powstają – zgodnie z art. 24c ust. 2 pkt 4 i ust. 3 pkt 4 UPDOF – jeżeli: wartość pożyczki w walucie obcej w dniu jej udzielenia jest niższa od wartości tej pożyczki w dniu jej zwrotu (dodatnia różnica kursowa); wartość pożyczki w walucie obcej w dniu jej udzielenia jest wyższa od wartości tej pożyczki w dniu jej zwrotu (ujemna różnica kursowa).
2014
12
gru

Istota:
Powstawanie różnic kursowych
Fragment:
Dodatnie różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody podatkowe, natomiast ujemne różnice kursowe zwiększają koszty uzyskania przychodów. Zasady ustalania różnic kursowych określonych w ww. przepisie stosują – w myśl art. 24c ust. 10 ww. ustawy – wyłącznie podatnicy prowadzący działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej. Zasady ustalania różnic kursowych powstających w związku z udzieleniem i spłatą pożyczki udzielonej w walucie obcej są określone w art. 24c ust. 2, 3 i 9 UPDOF. W świetle tych przepisów różnice kursowe wynikają z różnicy wartości udzielonej i spłaconej pożyczki w walucie obcej, przeliczonej według faktycznie zastosowanych kursów waluty. Należy zauważyć, że ustawodawca uregulował odrębnie dwie sytuacje dotyczące podatników udzielających oraz otrzymujących pożyczki, w przypadku których mogą powstać zarówno dodatnie różnice kursowe zwiększające przychody, jak i ujemne różnice kursowe zwiększające koszty podatkowe. W przypadku udzielającego pożyczki, różnice kursowe powstają – zgodnie z art. 24c ust. 2 pkt 4 i ust. 3 pkt 4 UPDOF – jeżeli: wartość pożyczki w walucie obcej w dniu jej udzielenia jest niższa od wartości tej pożyczki w dniu jej zwrotu (dodatnia różnica kursowa); wartość pożyczki w walucie obcej w dniu jej udzielenia jest wyższa od wartości tej pożyczki w dniu jej zwrotu (ujemna różnica kursowa).
2014
12
gru

Istota:
Powstawanie różnic kursowych
Fragment:
Dodatnie różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody podatkowe, natomiast ujemne różnice kursowe zwiększają koszty uzyskania przychodów. Zasady ustalania różnic kursowych określonych w ww. przepisie stosują – w myśl art. 24c ust. 10 ww. ustawy – wyłącznie podatnicy prowadzący działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej. Zasady ustalania różnic kursowych powstających w związku z udzieleniem i spłatą pożyczki udzielonej w walucie obcej są określone w art. 24c ust. 2, 3 i 9 UPDOF. W świetle tych przepisów różnice kursowe wynikają z różnicy wartości udzielonej i spłaconej pożyczki w walucie obcej, przeliczonej według faktycznie zastosowanych kursów waluty. Należy zauważyć, że ustawodawca uregulował odrębnie dwie sytuacje dotyczące podatników udzielających oraz otrzymujących pożyczki, w przypadku których mogą powstać zarówno dodatnie różnice kursowe zwiększające przychody, jak i ujemne różnice kursowe zwiększające koszty podatkowe. W przypadku udzielającego pożyczki, różnice kursowe powstają – zgodnie z art. 24c ust. 2 pkt 4 i ust. 3 pkt 4 UPDOF – jeżeli: wartość pożyczki w walucie obcej w dniu jej udzielenia jest niższa od wartości tej pożyczki w dniu jej zwrotu (dodatnia różnica kursowa); wartość pożyczki w walucie obcej w dniu jej udzielenia jest wyższa od wartości tej pożyczki w dniu jej zwrotu (ujemna różnica kursowa).
2014
12
gru

Istota:
Czy rozliczając różnice kursowe dla celów podatkowych na podstawie przepisów UoR, Spółka będzie uprawniona do wykazania w przychodach podatkowych lub w kosztach podatkowych odpowiednio: nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi różnicami kursowymi lub nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi różnicami kursowymi, wykazanej za dany okres (poprzez tzw. ujęcie różnic kursowych per saldo)?
Fragment:
Natomiast zgodnie z art. 43 ust. 3 UoR, wynik operacji finansowych stanowi różnicę między przychodami finansowymi, w szczególności z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia oraz aktualizacji wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt la, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, a kosztami finansowymi, w szczególności z tytułu odsetek, strat ze zbycia oraz aktualizacji wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt la, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, z wyjątkiem odsetek, prowizji, dodatnich i ujemnych różnic kursowych, o których mowa w art. 28 ust. 4 i ust. 8 pkt 2. UoR wskazuje więc wprost, że Spółka jest zobowiązana zaprezentować różnice kursowe wynikowo, tj. wykazać w rachunku zysków i strat albo nadwyżkę dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi albo nadwyżkę ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, w zależności od tego, jakie będzie saldo różnic kursowych za dany okres. W konsekwencji, zdaniem Spółki, w przypadku stosowania dla celów podatkowych rachunkowej metody ustalania różnic kursowych, konieczne jest wynikowe ujmowanie różnic kursowych w księgach rachunkowych, a zatem ich ujęcie dla celów rachunkowych i podatkowych po dokonaniu kompensaty ogółu uprzednio ustalonych dodatnich i ujemnych różnic kursowych właściwych dla danego okresu. Prawidłowość podejścia zaprezentowanego powyżej znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach organów podatkowych, w tym m.in. w: interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 15 stycznia 2014 r., sygn.
2014
30
lis

Istota:
Czy rozliczając różnice kursowe dla celów podatkowych na podstawie przepisów UoR, Spółka będzie uprawniona do wykazania w przychodach podatkowych lub w kosztach podatkowych odpowiednio: nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi różnicami kursowymi lub nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi różnicami kursowymi, wykazanej za dany okres (poprzez tzw. ujęcie różnic kursowych per saldo)?
Fragment:
Natomiast zgodnie z art. 43 ust. 3 UoR, wynik operacji finansowych stanowi różnicę między przychodami finansowymi, w szczególności z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia oraz aktualizacji wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt la, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, a kosztami finansowymi, w szczególności z tytułu odsetek, strat ze zbycia oraz aktualizacji wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt la, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, z wyjątkiem odsetek, prowizji, dodatnich i ujemnych różnic kursowych, o których mowa w art. 28 ust. 4 i ust. 8 pkt 2. UoR wskazuje więc wprost, że Spółka jest zobowiązana zaprezentować różnice kursowe wynikowo, tj. wykazać w rachunku zysków i strat albo nadwyżkę dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi albo nadwyżkę ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, w zależności od tego, jakie będzie saldo różnic kursowych za dany okres. W konsekwencji, zdaniem Spółki, w przypadku stosowania dla celów podatkowych rachunkowej metody ustalania różnic kursowych, konieczne jest wynikowe ujmowanie różnic kursowych w księgach rachunkowych, a zatem ich ujęcie dla celów rachunkowych i podatkowych po dokonaniu kompensaty ogółu uprzednio ustalonych dodatnich i ujemnych różnic kursowych właściwych dla danego okresu. Prawidłowość podejścia zaprezentowanego powyżej znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach organów podatkowych, w tym m.in. w: interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 15 stycznia 2014 r., sygn.
2014
30
lis

Istota:
Czy w ramach rozliczania różnic kursowych na podstawie przepisów UoR:c) saldo ujemne, czyli wartość stanowiąca nadwyżkę ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi różnicami kursowymi, których Spółka nie jest w stanie zaalokować bezpośrednio do działalności zwolnionej lub opodatkowanej, stanowić będzie koszt wspólny działalności zwolnionej z opodatkowania i opodatkowanej PDOP, alokowany zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 15 ust. 2 i 2a UPDOP, tj. przy pomocy klucza przychodowego;
d) saldo dodatnie, czyli wartość stanowiąca nadwyżkę dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi różnicami kursowymi, których Spółka nie jest w stanie zaalokować bezpośrednio do działalności zwolnionej lub opodatkowanej, stanowić będzie przychód, podlegający w całości opodatkowaniu PDOP?
Fragment:
Wnioskodawca, zgodnie z przysługującym na mocy art. 9b ust. 1 pkt 2 UPDOP prawem wyboru, ustala różnice kursowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm., dalej: „ UoR ”), tj. zgodnie z tzw. metodą rachunkową. W miarę możliwości Spółka dokonuje bezpośredniej alokacji części różnic kursowych do działalności zwolnionej lub opodatkowanej PDOP, w zależności od charakteru transakcji, na których powstały te różnice kursowe. Jednak dla części różnic kursowych Spółka nie ma możliwości ich bezpośredniej alokacji do działalności zwolnionej lub opodatkowanej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy rozliczając różnice kursowe dla celów podatkowych na podstawie przepisów UoR, Spółka będzie uprawniona do wykazania w przychodach podatkowych lub w kosztach podatkowych odpowiednio: nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi różnicami kursowymi lub nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi różnicami kursowymi, wykazanej za dany okres (poprzez tzw. ujęcie różnic kursowych per saldo)... Czy w ramach rozliczania różnic kursowych na podstawie przepisów UoR: saldo ujemne, czyli wartość stanowiąca nadwyżkę ujemnych różnic (...)
2014
30
lis

Istota:
Czy w ramach rozliczania różnic kursowych na podstawie przepisów UoR:c)saldo ujemne, czyli wartość stanowiąca nadwyżkę ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi różnicami kursowymi, których Spółka nie jest w stanie zaalokować bezpośrednio do działalności zwolnionej lub opodatkowanej, stanowić będzie koszt wspólny działalności zwolnionej z opodatkowania i opodatkowanej PDOP, alokowany zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 15 ust. 2 i 2a UPDOP, tj. przy pomocy klucza przychodowego;
d)saldo dodatnie, czyli wartość stanowiąca nadwyżkę dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi różnicami kursowymi, których Spółka nie jest w stanie zaalokować bezpośrednio do działalności zwolnionej lub opodatkowanej, stanowić będzie przychód, podlegający w całości opodatkowaniu PDOP?
Fragment:
Wnioskodawca, zgodnie z przysługującym na mocy art. 9b ust. 1 pkt 2 UPDOP prawem wyboru, ustala różnice kursowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm., dalej: „ UoR ”), tj. zgodnie z tzw. metodą rachunkową. W miarę możliwości Spółka dokonuje bezpośredniej alokacji części różnic kursowych do działalności zwolnionej lub opodatkowanej PDOP, w zależności od charakteru transakcji, na których powstały te różnice kursowe. Jednak dla części różnic kursowych Spółka nie ma możliwości ich bezpośredniej alokacji do działalności zwolnionej lub opodatkowanej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy rozliczając różnice kursowe dla celów podatkowych na podstawie przepisów UoR, Spółka będzie uprawniona do wykazania w przychodach podatkowych lub w kosztach podatkowych odpowiednio: nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi różnicami kursowymi lub nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi różnicami kursowymi, wykazanej za dany okres (poprzez tzw. ujęcie różnic kursowych per saldo)... Czy w ramach rozliczania różnic kursowych na podstawie przepisów UoR: saldo ujemne, czyli wartość stanowiąca nadwyżkę ujemnych różnic (...)
2014
30
lis

Istota:
Różnice kursowe ustalane wg metody przepisów o rachunkowości, przy jednoczesnym stosowaniu MSSF/MSR
Fragment:
Potwierdza to ust. 29 MSR 21 o treści: „ Gdy zawarcie transakcji w walucie obcej prowadzi do powstania pozycji pieniężnych i gdy zachodzi zmiana kursu wymiany w okresie między dniem zawarcia transakcji, a dniem jej rozliczenia, powstają różnice kursowe. Jeżeli transakcja jest rozliczana w tym samym okresie obrotowym, w którym ją zawarto, to wszystkie związane z nią różnice kursowe ujmuje się w tym okresie. Jeżeli jednak transakcja jest rozliczana w kolejnym okresie obrotowym, różnice kursowe ujęte w każdym z następujących okresów, aż do czasu rozliczenia transakcji, ustala się na podstawie zmian kursów wymiany, które miały miejsce w każdym kolejnym okresie ”. Z powyższego wynika, że w przypadku wybrania przez podatnika metody rachunkowej ustalania różnic kursowych, wszystkie różnice kursowe ustalone dla celów bilansowych (o których mowa w art. 9b ust. 2 updop) będą stanowić różnice kursowe również dla celów podatkowych. Równocześnie, jeśli ekonomicznie powstałe różnice kursowe nie są ewidencjonowane jako różnice kursowe na gruncie przepisów o rachunkowości (dla celów księgowych) i tym samym nie są ujmowane jako przychód lub koszt z tytułu różnic kursowych na odpowiednich kontach wynikowych, to nie mogą być również traktowane jako przychód lub koszt dla celów podatkowych. Innymi słowy, rozwiązania wynikające z rachunkowości określają skutek w podatku dochodowym od osób prawnych związany z różnicami kursowymi.
2014
28
lis

Istota:
Możliwość wykazywania w rachunku podatkowym różnic kursowych per saldo przy rachunkowej metodzie ich ustalania oraz sposobu alokacji tych różnic do działalności opodatkowanej i zwolnionej od opodatkowania z tytułu prowadzenia jej na terenie SSE
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ Spółka stosuje tzw. rachunkową (bilansową) metodę ustalania różnic kursowych, będzie ona uprawniona do podatkowego rozliczenia różnic kursowych poprzez wykazanie nadwyżki ujemnych albo dodatnich różnic kursowych danego okresu, ujętej w księgach rachunkowych. Spółka ustala różnice kursowe na podstawie przepisów o rachunkowości. Uregulowana w przepisie art. 9b ust. 2 ustawy o PDOP, tzw. metoda rachunkowa ustalania różnic kursowych polega na odpowiednim włączeniu do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów różnic kursowych zrealizowanych oraz niezrealizowanych, a także z wyceny pozycji pozabilansowych. Tym samym, Spółka zalicza odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów ujęte w księgach rachunkowych różnice kursowe z tytułu transakcji walutowych i wynikające z dokonanej wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej. Należy podkreślić, że przepis art. 9b ust. i pkt 2 ustawy o PDOP odsyła w zakresie wybranej metody ustalania różnic kursowych do stosowania przepisów o rachunkowości. Z powyższego wynika, iż jeżeli zgodnie z przepisami o rachunkowości różnice kursowe powinny być wykazane, nawet jeżeli nie są one uznawane za różnice kursowe według przepisów podatkowych, będą wpływać one na wynik podatkowy Spółki.
2014
16
lis

Istota:
Sposób ujęcia różnic kursowych w wartości początkowej środka trwałego i moment korekty kosztów uzyskania przychodów w związku z refundacją w formie dotacji.
Fragment:
(...) różnic kursowych jest prawidłowe. Oznacza to tym samym, że odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej, uwzględniającej zrealizowane różnice kursowe, mogą być zaliczone przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów. Odpowiedź na pyt. nr 2 W pytaniu nr 2 Spółka zgłosiła wątpliwości, czy na wartość początkową środka trwałego wpływają różnice kursowe od własnych środków pieniężnych, przy czym sama uważa, że takie różnice na wartość początkową środka trwałego nie mają wpływu. Zgodnie z art. 15a ust. 1 updop różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3. Zdarzenia, z którymi ustawodawca wiąże skutki w postaci wystąpienia podatkowych różnic kursowych wymienione zostały w art. 15a ust. 2 (dodatnie różnice kursowe) i ust. 3 (ujemne różnice kursowe) updop. I tak, dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość: przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez (...)
2014
2
lis
© 2011-2014 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.