Różnice kursowe | Interpretacje podatkowe

Różnice kursowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to różnice kursowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. Czy z tytułu przepływu środków pomiędzy Spółką a Oddziałem powstaną różnice kursowe stanowiące koszt uzyskania przychodu lub przychód podatkowy?
2. Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo, zaliczając do przychodów podatkowych lub kosztów uzyskania przychodu powstałe z wyceny różnice kursowe?
Fragment:
Zgodnie z art. 9b ust. l pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka w Polsce ustala różnice kursowe metodą rachunkową - na podstawie przepisów o rachunkowości, zaliczając do przychodów lub do kosztów uzyskania przychodów, różnice kursowe z tytułu wyceny transakcji walutowych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy z tytułu przepływu środków pomiędzy Spółką a Oddziałem powstaną różnice kursowe stanowiące koszt uzyskania przychodu lub przychód podatkowy... Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo, zaliczając do przychodów podatkowych lub kosztów uzyskania przychodu powstałe z wyceny różnice kursowe... W ocenie Wnioskodawcy, powstają różnice kursowe w wyniku przepływu środków pieniężnych, a różnice kursowe z wyceny transakcji pomiędzy Spółką a Oddziałem zaliczyć można do kosztów lub przychodów podatkowych stosując metodę rachunkową rozliczania różnic kursowych. Podatkowe rozwiązanie dotyczące różnic kursowych sprowadza się do reguły, iż podatnicy, którzy wybrali metodę rachunkową ustalania różnic kursowych, w sposób konsekwentny zaliczają odpowiednio do przychodów lub kosztów podatkowych ujęte w księgach rachunkowych różnice kursowe z transakcji walutowych i wyceny aktywów oraz pasywów, a także wyceny pozabilansowej pozycji w walutach obcych (art. 9b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).
2015
19
mar

Istota:
Czy na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z przelewami środków w walucie obcej celem sumowania sald w ramach systemu cash poolingu powstaną w Spółce podatkowe różnice kursowe?
Fragment:
W ocenie Wnioskodawcy, transfery środków pieniężnych w walucie obcej pomiędzy walutowym rachunkiem indywidualnym Spółki a walutowym Rachunkiem Rozliczeniowym uczestniczącym w systemie cash poolingu nie będą powodować powstania podatkowych różnic kursowych w rozumieniu art. 15a ustawy o pdop. Oznacza to, że Spółka nie będzie rozpoznawać przychodów do opodatkowania w postaci dodatnich różnic kursowych, jak również nie będzie uznawać za koszty uzyskania przychodów ujemnych różnic kursowych. Ustawa o pdop dopuszcza dwie metody rozliczania różnic kursowych: zgodnie z art. 15a ustawy o pdop (tzw. metoda podatkowa), na podstawie przepisów o rachunkowości (tzw. metoda rachunkowa). Wnioskodawca rozlicza różnice kursowe dla celów podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 15a ustawy o pdop, czyli według tzw. metody podatkowej. Zgodnie z art. 15a ustawy o pdop, różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody podatkowe jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe. Przepis ten zawiera zamknięty katalog czynności i zdarzeń, których wystąpienie powoduje konieczność rozpoznania różnic kursowych. Są to wyłącznie przypadki, gdy: wartość przychodu należnego w walucie obcej w dniu jego powstania dla celów podatkowych jest inna niż jego wartość w dniu zapłaty, wartość kosztu podatkowego w walucie obcej w dniu jego poniesienia (...)
2015
13
mar

Istota:
Czy powstałe różnice kursowe związane z przewalutowaniem pożyczki wyliczone w sposób przedstawiony w stanie faktycznym w kwocie 636 258,65 PLN stanowią dla Wnioskodawcy ujemne różnice kursowe i mogą zostać zaliczone w 2013 r. do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 w powiązaniu z art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawcą jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i ustala różnice kursowe zgodnie z art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie przepisów o rachunkowości. Po przyjęciu przez podatnika metody ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.), kosztem lub przychodem podatkowym będą wszelkie różnice kursowe zarówno zrealizowane, jak i niezrealizowane. Skutki podatkowe bilansowych różnic kursowych zależą od ich traktowania rachunkowego. W przypadku, gdy dana wycena prowadzi do rozpoznania różnic kursowych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, powstałe różnice kursowe należy rozpoznać w rachunku podatkowym. Natomiast w przypadku, gdy dana wycena w świetle przepisów o rachunkowości nie generuje różnic kursowych, tak dokonanej wyceny nie należy rozpoznawać podatkowo jako różnicy kursowej. Reasumując, biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że powstałe różnice kursowe związane z przewalutowaniem pożyczki stanowią dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2015
26
lut

Istota:
Opodatkowanie tzw. „hipotetycznych” różnic kursowych związanych ze spłatą pożyczki udzielonej z austriackiego konta bankowego
Fragment:
Tym samym, nie doszło do uszczuplenia majątku Spółki w związku ze spłatą Pożyczki (nie powstały ujemne różnice kursowe mogące stanowić koszty uzyskania przychodów) ani także do jego powiększenia (poprzez dodatnie różnice kursowe kwalifikowane jako przychody podatkowe). Mając na uwadze powyższe, z uwagi na fakt, że w związku ze spłatą Pożyczki nie powstały na poziomie Spółki żadne różnice kursowe, w ocenie Spółki jako bezprzedmiotową należy traktować kwestię ewentualnej alokacji hipotetycznych różnic kursowych do działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce (tj. rozpoznania dla celów podatkowych w Polsce). Próba wykazania różnic kursowych na spłacie Pożyczki dla celów podatkowych w Polsce miałaby w ocenie Wnioskodawcy charakter sztuczny, ponieważ musiałaby zostać oparta na wykreowanej strukturze zakładającej na pewnym etapie przewalutowanie pożyczki z EUR na PLN – co w opisanej sytuacji nie miało miejsca. W szczególności za nieprawidłową należałoby ocenić próbę rozliczenia przez Spółkę ujemnych różnic kursowych w Polsce. Próba wykazania dla celów podatkowych w Polsce kosztów uzyskania przychodu z tytułu ujemnych różnic kursowych związanych ze spłatą Pożyczki miałby charakter sztuczny, bowiem kwalifikacji jako koszty podatkowe mogą podlegać jedynie definitywnie poniesione wydatki, a Spółka z tytułu spłaty Pożyczki udzielonej w walucie EUR nie poniosła żadnego (w tym też definitywnego) uszczerbku, więc de facio nie może dokonywać alokacji tego hipotetycznego kosztu do Polski.
2015
25
lut

Istota:
Skutki z tytułu przejęcia niespłaconych zbobowiązań kredtowych, związanych z nabywaną nieruchomością (spłacone odsetki jako koszty uzyskania przychodów, brak możliwości rozpoznania różnic kursowych)
Fragment:
Ad. 2) W ocenie Spółki, w związku ze spłatą kwoty głównej Kredytu w walucie obcej (EUR) Spółka nie powinna rozpoznawać podatkowych różnic kursowych. Art. 15a ust. 1 ustawy o CIT stanowi, że różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3. Zgodnie art. 15a ust. 2 pkt 5 ustawy o CIT, dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni. Z kolei zgodnie z art. 15a ust. 3 pkt 5 ustawy o CIT, ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży Spółka wstąpi w prawa i obowiązki Sprzedającego wynikające z Umowy Kredytu. W wyniku powyższej operacji, Spółka przejmie wszystkie zobowiązania wynikające z Umowy Kredytu, w tym zobowiązanie do spłaty kwoty głównej Kredytu.
2015
25
lut

Istota:
Spłata przez Nowego Leasingodawcę wartości przedmiotu leasingu (oznaczającej wygaśnięcie zobowiązania po stronie Wnioskodawcy jako leasingobiorcy) a różnice kursowe.
Fragment:
Zgodnie z art. 9b ust. 1 updop podatnicy ustalają różnice kursowe na podstawie art. 15a, albo na podstawie przepisów o rachunkowości pod warunkiem, że w okresie, o którym mowa w art. 9b ust. 3 updop, sporządzane przez podatników sprawozdania finansowe będą badane przez podmioty uprawnione do ich badania. Zagadnienia związane ustalaniem różnic kursowych wg tzw. metody podatkowej, którą stosuje Spółka zostały uregulowane w ww. art. 15a updop. Stosownie do art. 15a ust. 1 updop, różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3 ustawy. Innymi słowy różnice kursowe liczone wg metody podatkowej są wyodrębnione w przychodach i kosztach podatkowych – dodatnie różnice, z punktu widzenia ekonomicznego korzystne dla podatnika stanowią przychody, natomiast ujemne różnice kursowe, ekonomicznie niekorzystne są kosztem podatkowym. Przepisy art. 15 a ust 2 i ust. 3 updop wyraźnie określają sytuacje, kiedy dla celów podatkowych powstają różnice kursowe. Dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość: przychodu należnego (...)
2015
25
lut

Istota:
Zasady ustalania różnic kursowych
Fragment:
Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje: Na wstępie zaznaczyć należy, że przedmiotem niniejszej interpretacji – zgodnie ze wskazaniem w uzupełnieniu wniosku oraz treścią zadanego pytania – jest wyłącznie kwestia sposobu wyceny waluty obcej dla celów ustalenia różnic kursowych od przeprowadzanych bezgotówkowo transakcji handlowych, skutkujących powstaniem u Wnioskodawcy przychodów oraz kosztów uzyskania przychodu, o których mowa w art. 24c ust. 2 pkt 1 i 2 oraz art. 24c ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.). Nie stanowi zatem przedmiotu niniejszej interpretacji kwestia sposobu ustalania różnic kursowych od środków własnych zgromadzonych w walucie obcej, o których mowa w art. 24c ust. 2 pkt 3 oraz art. 24c ust. 3 pkt 3 ww. ustawy a także kwestia rozliczania różnic kursowych od transakcji gotówkowych, tj. w sytuacji, w której Wnioskodawca sprzedaje lub wymienia walutę na złotówki. Zgodnie z art. 24c ust. 1 ww. ustawy, różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3. W myśl art. 24c ust. 2 pkt 1 i 2 ww. ustawy, dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość: przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu (...)
2015
18
lut

Istota:
Czy za datę otrzymania przychodu i tym samym rozliczenia różnic kursowych należy przyjąć dzień zapłaty należności na konto faktora przez kontrahenta czy dzień zapłaty przez faktora na rzecz Spółki?
Czy założona przez Spółkę metoda i sposób rozliczania różnic kursowych związanych z faktoringiem niezupełnym, polegający na rozliczaniu różnic kursowych dopiero w momencie uzyskania informacji od faktora o spłacie zadłużenia przez kontrahenta jest prawidłowy?
Fragment:
Przy dokonywaniu interpretacji zapisów art. 9b ust. 2 ustawy o pdop, czyli w stosunku do podatników, którzy wybrali „ metodę rachunkową ” ustalania różnic kursowych, w pełni uzasadnionym staje się stwierdzenie, że zapisy te w całości dotyczą kwestii zaliczania do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów różnic kursowych. Tym samym należy uznać, że na mocy art. 9b ust. 2 ustawy o pdop, zaliczeniu - przez podatników, którzy wybrali „ metodę rachunkową ” - odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów podlegają ujęte w księgach rachunkowych: różnice kursowe z tytułu transakcji walutowych, różnice kursowe wynikające z dokonanej wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej oraz różnice kursowe z wyceny pozabilansowych pozycji w walutach obcych. Przy czym chodzi tu o różnice kursowe ustalone zgodnie z przepisami o rachunkowości i w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Podatkowe rozwiązanie dotyczące różnic kursowych sprowadza się do reguły, że podatnicy, którzy wybrali metodę rachunkową ustalania różnic kursowych, w sposób konsekwentny zaliczają odpowiednio do przychodów lub kosztów podatkowych ujęte w księgach rachunkowych różnice kursowe z transakcji walutowych i wyceny aktywów oraz pasywów, a także wyceny pozabilansowej pozycji w walutach obcych (art. 9b ust. 2 ustawy o pdop).
2015
6
lut

Istota:
Czy różnice pomiędzy wyceną przejętych należności i zobowiązań (w tym z tytułu Kredytu) na dzień aportu, a ich wyceną na dzień realizacji (otrzymania/dokonania zapłaty) lub - w braku realizacji - na ostatni dzień przyjętego przez Wnioskodawcę roku podatkowego będą mogły zostać zaliczone do przychodów podatkowych/kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy?
Fragment:
Biorąc powyższe pod uwagę przy dokonywaniu interpretacji zapisów art. 9b ust. 2 ustawy o pdop, czyli w stosunku do podatników, którzy wybrali „ metodę rachunkową ” ustalania różnic kursowych, w pełni uzasadnionym staje się stwierdzenie, że zapisy te w całości dotyczą kwestii zaliczania do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów różnic kursowych. Tym samym należy uznać, że w art. 9b ust. 2 ustawy o pdop, jako podlegające zaliczeniu - przez podatników, którzy wybrali „ metodę rachunkową ” - odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów podlegają ujęte w księgach rachunkowych: różnice kursowe z tytułu transakcji walutowych, różnice kursowe wynikające z dokonanej wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej oraz różnice kursowe z wyceny pozabilansowych pozycji w walutach obcych. Przy czym chodzi tu o różnice kursowe ustalone zgodnie z przepisami o rachunkowości i w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Podatkowe rozwiązanie dotyczące różnic kursowych sprowadza się do reguły, że podatnicy, którzy wybrali metodę rachunkową ustalania różnic kursowych, w sposób konsekwentny zaliczają odpowiednio do przychodów lub kosztów podatkowych ujęte w księgach rachunkowych różnice kursowe z transakcji walutowych i wyceny aktywów oraz pasywów, a także wyceny pozabilansowych pozycji w walutach obcych (art. 9b ust. 2 ustawy o pdop).
2015
4
lut

Istota:
Czy mając na uwadze autonomiczność metody rachunkowej ustalania różnic kursowych względem przepisów podatkowych, możliwe jest wykazanie różnic kursowych w wyniku podatkowym Spółki jedynie poprzez ujęcie w tym wyniku nadwyżki ujemnych lub dodatnich różnic kursowych danego okresu ujętej w księgach rachunkowych (tzw. ujęcie różnic per saldo)?
Fragment:
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy mając na uwadze autonomiczność metody rachunkowej ustalania różnic kursowych względem przepisów podatkowych, możliwe jest wykazanie różnic kursowych w wyniku podatkowym Spółki jedynie poprzez ujęcie w tym wyniku nadwyżki ujemnych lub dodatnich różnic kursowych danego okresu ujętej w księgach rachunkowych (tzw. ujęcie różnic per saldo)... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ stosuje ona rachunkową (bilansową) metodę ustalania różnic kursowych, będzie uprawniony do podatkowego rozliczenia różnic kursowych poprzez wykazanie nadwyżki ujemnych albo dodatnich różnic kursowych danego okresu, ujętej w księgach rachunkowych. Spółka ustala różnice kursowe na podstawie przepisów o rachunkowości. Uregulowana w przepisie art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 dalej: „ ustawa o PDOP ”), tzw. metoda rachunkowa ustalania różnic kursowych polega na odpowiednim włączeniu do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów różnic kursowych zrealizowanych oraz niezrealizowanych, a także z wyceny pozycji pozabilansowych. Tym samym, Spółka zaliczać będzie odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów ujęte w księgach rachunkowych różnice kursowe z tytułu transakcji walutowych i wynikające z dokonanej wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej.
2015
25
sty
© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.