Różnice kursowe | Interpretacje podatkowe

Różnice kursowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to różnice kursowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Różnice kursowe z tytułu nabycia przedsiębiorstwa Spółki zależnej w ramach wynagrodzenia za przymusowe umorzenie udziałów w sytuacji, gdy Wnioskodawca stosuje tzw. rachunkową metodę ustalania różnic kursowych a Spółka zależna metodę podatkową (na moment nabycia przedsiębiorstwa i po jego nabyciu)
Fragment:
Na ich podstawie została określona polityka rachunkowości w Banku, w której szczegółowo zostały określone zasady dokonywania wyceny składników majątkowych w walucie obcej, a w szczególności zasady rozliczania różnic kursowych. Wyceny pozycji walutowych dokonywane są codziennie, a wynik (różnice kursowe) jest ewidencjonowany na odpowiednich kontach Banku i wykazywany jako przychód lub koszt bilansowy. W wyniku stosowania „ metody rachunkowej ” rozliczania różnic kursowych, Bank wyżej wymienione przychody i koszty bilansowe traktuje również jako przychody lub koszty podatkowe. Należy wskazać, że podział metod rozpoznawania różnic kursowych, wskazany w ww. przepisie art. 9b ust. 1 ustawy o CIT, jest podziałem dychotomicznym, a tym samym wybierając jedną z metod podatnik w ogóle nie bierze pod uwagę przepisów regulujących drugą metodę. Oznacza to, że Bank - spełniając przesłanki dla stosowania „ metody rachunkowej ” (Bank skutecznie zawiadomił właściwy organ podatkowy o wyborze rozliczania różnic kursowych „ metodą rachunkową ” oraz sporządzane przez niego sprawozdania finansowe są badane przez podmioty uprawnione do tego), nie ma możliwości rozpoznawania różnic kursowych zgodnie z art. 15a ustawy o CIT. W konsekwencji Bank nie dokonuje analizy „ zrealizowania ” się różnic kursowych w świetle art. 15a ustawy o CIT, a różnice kursowe rozpoznaje w sposób określony powyżej - zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości.
2014
15
paź

Istota:
Różnice kursowe ustalane wg metody podatkowej, w tym obowiązujące kursy waluty przy określonych transakcjach
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, różnice kursowe wynikające z wydatków kwalifikowanych na podstawie przepisów updop do kategorii kosztów niestanowlących kosztów uzyskania przychodów nie mogą stanowić kosztów podatkowych w przypadku rozliczenia różnic kursowych w oparciu o zasady wynikające z art. 9b ust. 1 pkt 1 updop. Powstanie różnic kursowych nie stanowi odrębnego zdarzenia prawno-podatkowego, powstającego niezależnie od generujących je wydatków bądź przychodów kwalifikowanych na gruncie updop jako koszty podatkowe lub niepodatkowe oraz odpowiednio przychody podatkowe lub niepodatkowe. Odnosząc się do przepisów updop należy wskazać, że art. 15a updop zawiera zamknięty katalog sytuacji, w których powstałe różnice kursowe podlegają ujęciu w rachunku podatkowym. Zgodnie z powyższym podatkowa kwalifikacja różnic kursowych od wydatku zależy od tego, czy wydatek taki stanowi koszt uzyskania przychodu. Zatem o kwalifikacji podatkowej różnic kursowych jako wydatków stanowiących lub niestanowiących kosztów uzyskania przychodu lub odpowiednio przychodów podatkowych lub niepodatkowych decyduje kwalifikacja kosztu lub przychodu, w ramach którego rozliczane są różnice kursowe. Wobec powyższego w przypadku gdy koszt, w związku z którym powstają różnice kursowe został zakwalifikowany jako koszt niestanowiący kosztu uzyskania przychodu, również pozostające z nim w związku różnice kursowe powinny uzyskać taką kwalifikację.
2014
14
paź

Istota:
Czy po dokonaniu przez Spółkę i Wnioskodawcę zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla rozliczeń podatkowych Wnioskodawcy o wyborze metody ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości w stosunku do działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę, przychody podatkowe oraz koszty uzyskania przychodów rozpoznawane przez Wnioskodawcę w związku z udziałem w zysku Spółki powinny uwzględniać różnice kursowe ustalone przez Spółkę na podstawie przepisów o rachunkowości?
Czy w zakresie Działalności Indywidualnej Wnioskodawca ma prawo ustalania różnic kursowych na podstawie art. 24c Ustawy o PIT, nawet w przypadku stosowania przez Spółkę metody rachunkowej dla ustalania różnic kursowych (które stanowią przychody podatkowe/koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy rozpoznawane z tytułu udziału zysku Spółki)?
Fragment:
Zasadą jest rozliczanie różnic kursowych metodą podatkową. Jednakże Ustawa o PIT dopuszcza ustalanie różnic kursowych metodą rachunkową przy łącznym spełnieniu poniższych warunków: prowadzenia ksiąg rachunkowych; stosowania rachunkowej metody ustalania różnic kursowych przez okres nie krótszy niż trzy lata podatkowe, licząc od początku roku podatkowego, w którym została przyjęta ta metoda; badania sprawozdań finansowych w okresie stosowania rachunkowej metody ustalani różnic kursowych przez podmioty uprawnione do ich badania; zawiadomienia w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze rachunkowej metody ustalania różnic kursowych. Mając więc na uwadze, iż: Spółka nie jest podatnikiem podatków dochodowych, lecz przychody i koszty osiągnięte przez Spółkę alokowane będą dla celów podatkowych poszczególnym wspólnikom, Spółka prowadzi księgi rachunkowe, Spółka zamierza stosować rachunkową metodę ustalania różnic kursowych przez okres nie krótszy niż trzy lata podatkowe, licząc od początku roku podatkowego, w którym została przyjęta ta metoda, w okresie stosowania rachunkowej metody ustalania różnic kursowych sprawozdania finansowe Spółki będą badane przez podmioty uprawnione do ich badania.
2014
5
paź

Istota:
Czy do obliczenia różnic kursowych z tytułu wyceny walut wpływających na walutowy rachunek bankowy i wynikających z otrzymywanych zapłat od kontrahentów zagranicznych należy stosować średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu takich środków na rachunek walutowy?
Fragment:
Natomiast w celu ustalenia różnic kursowych otrzymujący kredyt (pożyczkę) powinien kierować się art. 15a ust. 2 pkt 5 i ust. 3 pkt 5 ustawy o CIT. Jeśli kredytobiorca spłaci kredyt (pożyczkę) po kursie niższym niż kurs z dnia otrzymania środków do dyspozycji, to wykazuje dodatnie różnice kursowe. Jeśli natomiast spłaci po kursie wyższym - wykazuje ujemne różnice kursowe. Przy czym dodatnie różnice kursowe zalicza do przychodów, a ujemne - do kosztów podatkowych. Różnice kursowe w rozumieniu podatkowym powstają przy spłacie kredytu dewizowego, w sytuacji gdy wyniki przeliczeń na złote tej samej ilości waluty obcej będą się różnić ze względu na wahania kursów walutowych w czasie, tj. pomiędzy dniem otrzymania kredytu dewizowego a dniem jego spłaty. Oznacza to, że różnice kursowe w przypadku spłaty kredytu w walucie obcej powstają, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: kredyt został udzielony w walucie obcej, spłata kredytu następuje w walucie obcej, pomiędzy dniem udzielenia kredytu a dniem jego spłaty wystąpiła różnica w kursie waluty z tych dni stosowanym do przeliczenia kredytu. W przypadku Wnioskodawcy - powyższe warunki są spełnione.
2014
2
paź

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie określenia, czy w związku z konfuzją wierzytelności i zobowiązań obu podmiotów powstaną różnice kursowe.
Fragment:
W przypadku zobowiązań określanych w walutach obcych, zgodnie z art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychody i koszty mogą być odpowiednio korygowane przez realizujące się różnice kursowe. Warunkiem powstania różnic kursowych od kredytu (pożyczki) udzielonej/otrzymanej w walucie obcej jest różnica wartości tej pożyczki pomiędzy dniem jej udzielenia a dniem jej zwrotu/spłaty, ustalana na podstawie faktycznie zastosowanego kursu walut z tych dni. Należy więc stwierdzić, iż aby powstały różnice kursowe w odniesieniu do kwoty głównej pożyczki, konieczne jest dokonanie jej zwrotu/spłaty. Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż mając na uwadze przedstawione zdarzenia przyszłe, w żadnym wypadku nie dojdzie do takiego zwrotu/spłaty pożyczki. Skutkiem konfuzji wierzytelności i zobowiązań z Pożyczek niespełnione zobowiązanie wygaśnie z mocy prawa, co oznacza, że Spółka Przejmująca nie będzie miała roszczenia o zwrot/spłatę. Nie można więc uznać, iż w jakikolwiek sposób nastąpi zwrot/spłata kapitału pożyczki do spłaty, której była zobowiązana Spółka Przejmująca. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, w związku z przedstawionym zdarzeniem przyszłym nie mogą powstać różnice kursowe w odniesieniu do kapitału pożyczki będącej przedmiotem konfuzji. Z kolei, w odniesieniu do różnic kursowych naliczanych na zobowiązaniu odsetkowym wyrażanym w walucie obcej, kluczowe znaczenie ma fakt zapłaty tych odsetek bądź też ich uregulowania w jakiejkolwiek formie.
2014
1
paź

Istota:
Sposób ustalania wartości początkowej nabywanych wartości niematerialnych i prawnych w walucie obcej
Fragment:
Stosownie do art. 16g ust. 5 UCIT cenę nabycia koryguje się o różnice kursowe naliczone do dnia przekazania do używania WNiP. W myśl art. 15a ust. 1 UCIT różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w przepisach określających powstanie dodatnich i ujemnych różnic kursowych. W przypadku nabycia WNIP: zgodnie z art. 15a ust. 2 pkt 2 UCIT dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia; zgodnie z art. 15a ust. 3 pkt 2 UCIT ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia. Z kolei przez średni kurs ogłaszany przez NBP rozumie się, zgodnie z art. 15a ust. 6 UCIT, kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.
2014
23
wrz

Istota:
Skutki związane z różnicami kursowymi z tytułu zmiany metody ich ustalania z podatkowej na rachunkową.
Fragment:
Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, różnice kursowe powstałe w wyniku przeprowadzanych przez Spółkę transakcji są ujmowane zgodnie z przepisami rachunkowości na kontach odpowiednio „ Dodatnie różnice kursowe zrealizowane ”, „ Dodatnie różnice kursowe niezrealizowane ” oraz „ Ujemne różnice kursowe zrealizowane ”, „ Ujemne różnice kursowe niezrealizowane ”. W związku z tym, zgodnie z normą art. 9b ust. 2 ustawy CIT, Spółka powinna zaliczać jedynie różnice kursowe ewidencjonowane na wyżej wymienionych kontach jako odpowiednio przychody i koszty uzyskania przychodów dla celów podatkowych. Podsumowując, w przypadku stosowania przez Spółkę od 2014 r. metody rachunkowej ustalania różnic kursowych zgodnie z art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy CIT, Spółka powinna dla celów podatku CIT ustalić różnice kursowe na podstawie ujmowanych w księgach rachunkowych zgodnie z przepisami o rachunkowości zrealizowanych i niezreaiizowanych różnic kursowych na kontach „ Dodatnie różnice kursowe zrealizowane ”, „ Dodatnie różnice kursowe niezrealizowane ” oraz „ Ujemne różnice kursowe zrealizowane ”, „ Ujemne różnice kursowe niezrealizowane ”. Ad. 2. W ocenie Spółki, (...)
2014
23
wrz

Istota:
Czy, mając na uwadze autonomiczność tzw. metody bilansowej ustalania różnic kursowych względem przepisów podatkowych, możliwe jest wykazanie różnic kursowych Spółki w wyniku podatkowym jedynie poprzez ujęcie w tym wyniku nadwyżki ujemnych lub dodatnich różnic kursowych danego okresu ujętej w księgach rachunkowych (tzw. ujęcie różnic per saldo)?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ stosuje on tzw. rachunkową (bilansową) metodę ustalania różnic kursowych jest on uprawniony do podatkowego rozliczenia różnic kursowych poprzez wykazanie nadwyżki ujemnych lub dodatnich różnic kursowych danego okresu, ujętej w księgach rachunkowych. Spółka ustala różnice kursowe na podstawie przepisów o rachunkowości. Uregulowana w przepisie art. 9b ust. 2 UPDOP, tzw. metoda rachunkowa ustalania różnic kursowych polega na odpowiednim włączeniu do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów różnic kursowych zrealizowanych oraz niezrealizowanych, a także z wyceny pozycji pozabilansowych. Tym samym Spółka zalicza odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów ujęte w księgach rachunkowych różnice kursowe z tytułu transakcji walutowych i wynikające z dokonanej wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej. Należy podkreślić, że przepis art. 9b ust. 1 pkt 2 UPDOP odsyła w zakresie wybranej metody ustalania różnic kursowych do stosowania przepisów o rachunkowości. Z powyższego wynika, iż jeżeli zgodnie z przepisami o rachunkowości różnice kursowe powinny być wykazane, nawet jeżeli nie są one uznawane za różnice kursowe według przepisów podatkowych, będą wpływać one na wynik podatkowy Spółki.
2014
19
wrz

Istota:
Brak możliwości rozpoznania różnic kursowych na operacji przewalutowania (wymiany/sprzedaży) waluty EURO na PLN.
Fragment:
Zgodnie z art. 15a ustawy o PDOP, aby wystąpiła różnica kursowa musi nastąpić faktyczne uregulowanie zobowiązania w jakiejkolwiek formie. Wobec czego transakcja wymiany waluty na PLN - nie wynikająca z faktycznego transferu środków w walucie obcej nie powoduje powstania różnic kursowych. Powstałe na moment przewalutowania różnice kursowe mają charakter wyłącznie rachunkowy - spowodują zmianę wyrażonej w księgach rachunkowych kwoty zobowiązań (należności). Opisana transakcja wymiany waluty nie spowoduje powstania podatkowych różnić kursowych, tj. mających wpływ na koszty uzyskania przychodu bądź też na przychody podatkowe. Zapłata w PLN z rachunku w PLN również nie powoduje powstania różnic kursowych - nie występuje bowiem żadna z sytuacji opisanych w art. 15a ustawy o PDOP. Natomiast zapłata za faktury w EURO z rachunku walutowego, na który wpływają przychody ze sprzedaży w EURO, powoduje powstanie podatkowych różnie kursowych: zgodnie z definicją różnicy kursowej opisanej art. 15a ust. 2 pkt 3 lub ust. 3 pkt 3 ustawy o PDOP różnice kursowe powstałe w ten sposób będą wpływać na koszty bądź przychody podatkowe. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.
2014
18
wrz

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalania różnic kursowych w odniesieniu do działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę komandytową oraz sposobu ustalania różnic kursowych w odniesieniu do działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie.
Fragment:
W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca powziął również wątpliwość dotyczącą tego, czy w zakresie Działalności Indywidualnej Wnioskodawca ma prawo ustalania różnic kursowych na podstawie art. 24c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nawet w przypadku stosowania przez Spółkę metody rachunkowej dla ustalania różnic kursowych (które stanowią przychody podatkowe / koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy rozpoznawane z tytułu udziału w zysku Spółki). Tut. Organ zauważa, że art. 24c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odnosi się do zasad stosowania podatkowej metody ustalania różnic kursowych. Zgodnie z treścią art. 24c ust. 1 ww. ustawy, różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3. Natomiast art. 24c ust. 2 i 3 powoływanej ustawy precyzuje, kiedy powstają dodatnie i ujemne różnice kursowe. Mając na uwadze wątpliwość Wnioskodawcy należy wskazać, że stosowanie rachunkowej metody ustalania różnic kursowych w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę komandytową, której Wnioskodawca będzie wspólnikiem, nie wyklucza możliwości ustalania różnic kursowych w ramach indywidualnie prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2014
16
wrz
© 2011-2014 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.