Różnice kursowe | Interpretacje podatkowe

Różnice kursowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to różnice kursowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak możliwości rozpoznania różnic kursowych na operacji przewalutowania (wymiany/sprzedaży) waluty EURO na PLN.
Fragment:
Zgodnie z art. 15a ustawy o PDOP, aby wystąpiła różnica kursowa musi nastąpić faktyczne uregulowanie zobowiązania w jakiejkolwiek formie. Wobec czego transakcja wymiany waluty na PLN - nie wynikająca z faktycznego transferu środków w walucie obcej nie powoduje powstania różnic kursowych. Powstałe na moment przewalutowania różnice kursowe mają charakter wyłącznie rachunkowy - spowodują zmianę wyrażonej w księgach rachunkowych kwoty zobowiązań (należności). Opisana transakcja wymiany waluty nie spowoduje powstania podatkowych różnić kursowych, tj. mających wpływ na koszty uzyskania przychodu bądź też na przychody podatkowe. Zapłata w PLN z rachunku w PLN również nie powoduje powstania różnic kursowych - nie występuje bowiem żadna z sytuacji opisanych w art. 15a ustawy o PDOP. Natomiast zapłata za faktury w EURO z rachunku walutowego, na który wpływają przychody ze sprzedaży w EURO, powoduje powstanie podatkowych różnie kursowych: zgodnie z definicją różnicy kursowej opisanej art. 15a ust. 2 pkt 3 lub ust. 3 pkt 3 ustawy o PDOP różnice kursowe powstałe w ten sposób będą wpływać na koszty bądź przychody podatkowe. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.
2014
18
wrz

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalania różnic kursowych w odniesieniu do działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę komandytową oraz sposobu ustalania różnic kursowych w odniesieniu do działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie.
Fragment:
W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca powziął również wątpliwość dotyczącą tego, czy w zakresie Działalności Indywidualnej Wnioskodawca ma prawo ustalania różnic kursowych na podstawie art. 24c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nawet w przypadku stosowania przez Spółkę metody rachunkowej dla ustalania różnic kursowych (które stanowią przychody podatkowe / koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy rozpoznawane z tytułu udziału w zysku Spółki). Tut. Organ zauważa, że art. 24c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odnosi się do zasad stosowania podatkowej metody ustalania różnic kursowych. Zgodnie z treścią art. 24c ust. 1 ww. ustawy, różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3. Natomiast art. 24c ust. 2 i 3 powoływanej ustawy precyzuje, kiedy powstają dodatnie i ujemne różnice kursowe. Mając na uwadze wątpliwość Wnioskodawcy należy wskazać, że stosowanie rachunkowej metody ustalania różnic kursowych w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę komandytową, której Wnioskodawca będzie wspólnikiem, nie wyklucza możliwości ustalania różnic kursowych w ramach indywidualnie prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2014
16
wrz

Istota:
Do którego okresu rozliczeniowego Spółka powinna odnieść korektę rozliczania różnic kursowych - do okresu rozliczeniowego, w którym pierwotnie Spółka uzyskała przychód albo koszt w ramach rozliczeń ze Spółką X związanych ze zrealizowanymi różnicami kursowymi, czy też do okresu, w którym faktycznie skorygowała rozliczenia ze Spółką X?
Fragment:
(...) różnic kursowych; wykazana na nocie kwota stanowi zobowiązanie Wnioskodawcy do zapłaty na rzecz Spółki X. W praktyce taka metoda rozliczania różnic kursowych oznacza, że Spółka nie wykazuje efektywnych podatkowo różnic kursowych. W przypadku zrealizowania w danym okresie rozliczeniowym dodatnich różnic kursowych o wartości „ 100 ”, Spółka wystawia na rzecz Spółki X notę uznaniową o wartości „ 100 ”, do zapłaty której jest zobowiązana. Odwrotnie, w przypadku zrealizowania ujemnych różnic kursowych o wartości „ 100 ” Spółka wystawia na rzecz Spółki X notę obciążeniową w takiej wysokości, w konsekwencji czego, otrzymuje wyrównanie poniesionych kosztów. Tym samym, efektywnie Spółka nie ponosi zarówno kosztów, jak i nie osiąga przychodów z tytułu zrealizowanych różnic kursowych. W konsekwencji, wynik różnic kursowych wynosi - po rozliczeniu transakcji ze Spółką X - zero. Zdarzają się sytuacje, że po rozliczeniach ze Spółką X w ramach wskazanego mechanizmu, w danym okresie rozliczeniowym, Wnioskodawca koryguje pierwotnie wykazane kwoty różnic kursowych (zarówno na plus, jak i na minus), które były podstawą do wyliczenia wielkości obciążania/uznania w rozliczeniach ze Spółką X.
2014
14
wrz

Istota:
Do którego okresu rozliczeniowego Spółka powinna odnieść korektę rozliczania różnic kursowych - do okresu rozliczeniowego, w którym pierwotnie Spółka uzyskała przychód albo koszt w ramach rozliczeń ze Spółką X związanych ze zrealizowanymi różnicami kursowymi, czy też do okresu, w którym faktycznie skorygowała rozliczenia ze Spółką X?
Fragment:
(...) różnic kursowych; wykazana na nocie kwota stanowi zobowiązanie Wnioskodawcy do zapłaty na rzecz Spółki X. W praktyce taka metoda rozliczania różnic kursowych oznacza, że Spółka nie wykazuje efektywnych podatkowo różnic kursowych. W przypadku zrealizowania w danym okresie rozliczeniowym dodatnich różnic kursowych o wartości „ 100 ”, Spółka wystawia na rzecz Spółki X notę uznaniową o wartości „ 100 ”, do zapłaty której jest zobowiązana. Odwrotnie, w przypadku zrealizowania ujemnych różnic kursowych o wartości „ 100 ” Spółka wystawia na rzecz Spółki X notę obciążeniową w takiej wysokości, w konsekwencji czego, otrzymuje wyrównanie poniesionych kosztów. Tym samym, efektywnie Spółka nie ponosi zarówno kosztów, jak i nie osiąga przychodów z tytułu zrealizowanych różnic kursowych. W konsekwencji, wynik różnic kursowych wynosi - po rozliczeniu transakcji ze Spółką X - zero. Zdarzają się sytuacje, że po rozliczeniach ze Spółką X w ramach wskazanego mechanizmu, w danym okresie rozliczeniowym, Wnioskodawca koryguje pierwotnie wykazane kwoty różnic kursowych (zarówno na plus, jak i na minus), które były podstawą do wyliczenia wielkości obciążania/uznania w rozliczeniach ze Spółką X.
2014
14
wrz

Istota:
Czy po dokonaniu przez Spółkę i Wnioskodawcę zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla rozliczeń podatkowych Wnioskodawcy o wyborze metody ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości w stosunku do działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę, przychody podatkowe oraz koszty uzyskania przychodów rozpoznawane przez Wnioskodawcę w związku z udziałem w zysku Spółki powinny uwzględniać różnice kursowe ustalone przez Spółkę na podstawie przepisów o rachunkowości?Czy w zakresie Działalności Indywidualnej Wnioskodawca ma prawo ustalania różnic kursowych na podstawie art. 24c Ustawy o PIT, nawet w przypadku stosowania przez Spółkę metody rachunkowej dla ustalania różnic kursowych (które stanowią przychody podatkowe/koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy rozpoznawane z tytułu udziału zysku Spółki)?
Fragment:
Zasadą jest rozliczanie różnic kursowych metodą podatkową. Jednakże Ustawa o PIT dopuszcza ustalanie różnic kursowych metodą rachunkową przy łącznym spełnieniu poniższych warunków: prowadzenia ksiąg rachunkowych; stosowania rachunkowej metody ustalania różnic kursowych przez okres nie krótszy niż trzy lata podatkowe, licząc od początku roku podatkowego, w którym została przyjęta ta metoda; badania sprawozdań finansowych w okresie stosowania rachunkowej metody ustalani różnic kursowych przez podmioty uprawnione do ich badania; zawiadomienia w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze rachunkowej metody ustalania różnic kursowych. Mając więc na uwadze, iż: Spółka nie jest podatnikiem podatków dochodowych, lecz przychody i koszty osiągnięte przez Spółkę alokowane będą dla celów podatkowych poszczególnym wspólnikom, Spółka prowadzi księgi rachunkowe, Spółka zamierza stosować rachunkową metodę ustalania różnic kursowych przez okres nie krótszy niż trzy lata podatkowe, licząc od początku roku podatkowego, w którym została przyjęta ta metoda, w okresie stosowania rachunkowej metody ustalania różnic kursowych sprawozdania finansowe (...)
2014
12
wrz

Istota:
Czy w świetle Ustawy CIT różnice pomiędzy wyceną przejętych należności i zobowiązań na dzień aportu a ich wyceną odpowiednio na dzień ich realizacji lub zapłaty, powinny zostać przez Spółkę potraktowane jako przychody lub koszty podatkowe, w szczególności, czy będą one stanowiły różnice kursowe w rozumieniu art. 15a Ustawy CIT?
Fragment:
Szczególną kategorią przychodów/kosztów podatkowych, wyróżnioną wprost przez ustawodawcę w Ustawie CIT, są różnice kursowe, tj. różnice związane z wyceną należności i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych. Zostały one przez ustawodawcę dokładnie zdefiniowane w art. 15a Ustawy CIT, zgodnie z którym różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe, w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3 art. 15a Ustawy CIT. Okoliczności skutkujące powstaniem różnic kursowych regulują przepisy art. 15a ust. 2 Ustawy CIT w przypadku dodatnich różnic kursowych i art. 15a ust. 3 Ustawy CIT w przypadku ujemnych różnic kursowych. Zgodnie z art. 15a ust. 2 Ustawy CIT dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość: przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia; poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości (...)
2014
2
wrz

Istota:
W zakresie sposobu ustalania różnic kursowych związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez spółkę komandytową, której Wnioskodawca jest wspólnikiem oraz indywidualną działalnością gospodarczą
Fragment:
Zasadą jest rozliczanie różnic kursowych metodą podatkową. Jednakże Ustawa o PIT dopuszcza ustalanie różnic kursowych metodą rachunkową przy łącznym spełnieniu poniższych warunków: prowadzenia ksiąg rachunkowych; stosowania rachunkowej metody ustalania różnic kursowych przez okres nie krótszy niż trzy lata podatkowe, licząc od początku roku podatkowego, w którym została przyjęta ta metoda; badania sprawozdań finansowych w okresie stosowania rachunkowej metody ustalania różnic kursowych przez podmioty uprawnione do ich badania; zawiadomienia w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze rachunkowej metody ustalania różnic kursowych. Mając więc na uwadze, iż: Spółka nie jest podatnikiem podatków dochodowych, lecz przychody i koszty osiągnięte przez Spółkę alokowane będą dla celów podatkowych poszczególnym wspólnikom, Spółka prowadzi księgi rachunkowe, Spółka zamierza stosować rachunkową metodę ustalania różnic kursowych przez okres nie krótszy niż trzy lata podatkowe, licząc od początku roku podatkowego, w którym została przyjęta ta metoda, w okresie stosowania rachunkowej metody ustalania różnic kursowych sprawozdania finansowe Spółki będą badane przez podmioty uprawnione do ich badania.
2014
26
sie

Istota:
Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych konfuzja pożyczki udzielonej w walucie obcej Wspólnikowi, spowodowana likwidacją Wnioskodawcy, będzie rodziła obowiązek rozpoznania podatkowych różnic kursowych u Wnioskodawcy?
Fragment:
Stosownie do art. 15a ust. 1 ustawy, różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe. W świetle art. 15a ust. 2 pkt 4 ustawy, dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu. Z kolei, zgodnie z art. 15a ust. 3 pkt 4 ustawy, ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu. Jak wynika z powyższego, ustawodawca uzależnia rozpoznanie różnic kursowych (dodatnich bądź ujemnych) od dokonania przez dłużnika (w opisanym zdarzeniu przyszłym przez Wspólnika) zwrotu kwoty pożyczki. Biorąc pod uwagę powyżej przytoczone przepisy oraz opisane zdarzenie przyszłe, na skutek konfuzji nie dojdzie do zwrotu pożyczki, lecz do jej wygaśnięcia bez zaspokojenia Wnioskodawcy, a co za tym idzie nie zrealizują się podatkowe różnice kursowe. Ustawodawca określając moment powstania dodatnich/ujemnych różnic kursowych za każdym razem wskazuje, że aby można było mówić o ich powstaniu musi dojść do zwrotu pożyczki.
2014
15
sie

Istota:
Czy różnice kursowe wykazywane przez Spółkę dla celów sprawozdawczości finansowej wynikające z wartości wycen Kontraktów oraz z ich ostatecznego rozliczenia stanowią dla Spółki odpowiednio:- w przypadku dodatnich różnic kursowych - przychody uwzględniane w kalkulacji dochodów opodatkowanych PDOP na zasadach ogólnych, tj. niepodlegających zwolnieniu przedmiotowemu określonemu w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP lub- w przypadku ujemnych różnic kursowych - w całości koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2, stan faktyczny)
Fragment:
Różnica ta jest uwzględniana przez Spółkę dla celów kalkulacji PDOP i zaliczana odpowiednio do: przychodów podatkowych podlegających w całości opodatkowaniu na zasadach ogólnych, tj. niekorzystających ze zwolnienia z PDOP na podstawie zezwolenia strefowego - w przypadku dodatniej różnicy kursowej z rozliczenia Kontraktu, kosztów uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu - w przypadku ujemnej różnicy kursowej z rozliczenia Kontraktu. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy różnice kursowe wykazywane przez Spółkę dla celów sprawozdawczości finansowej wynikające z wartości wycen Kontraktów oraz z ich ostatecznego rozliczenia stanowią dla Spółki odpowiednio: w przypadku dodatnich różnic kursowych - przychody uwzględniane w kalkulacji dochodów opodatkowanych PDOP na zasadach ogólnych, tj. niepodlegających zwolnieniu przedmiotowemu określonemu w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP lub w przypadku ujemnych różnic kursowych - w całości koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2, stan faktyczny) Zdaniem Spółki, różnice kursowe wykazywane dla celów sprawozdawczości finansowej wynikające z wartości wycen Kontraktów oraz z ich ostatecznego rozliczenia stanowią dla Spółki odpowiednio: w przypadku dodatnich różnic kursowych - w całości przychody uwzględniane w kalkulacji dochodów opodatkowanych PDOP na zasadach ogólnych, tj. niepodlegających zwolnieniu przedmiotowemu określonemu w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP lub w przypadku ujemnych różnic kursowych - w całości koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu.
2014
13
lip

Istota:
Czy różnice kursowe wykazywane przez Spółkę dla celów sprawozdawczości finansowej wynikające z wartości wycen Kontraktów oraz z ich ostatecznego rozliczenia stanowią dla Spółki odpowiednio:- w przypadku dodatnich różnic kursowych - przychody uwzględniane w kalkulacji dochodów opodatkowanych PDOP na zasadach ogólnych, tj. niepodlegających zwolnieniu przedmiotowemu określonemu w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP lub- w przypadku ujemnych różnic kursowych - w całości koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2, stan faktyczny)
Fragment:
Różnica ta jest uwzględniana przez Spółkę dla celów kalkulacji PDOP i zaliczana odpowiednio do: przychodów podatkowych podlegających w całości opodatkowaniu na zasadach ogólnych, tj. niekorzystających ze zwolnienia z PDOP na podstawie zezwolenia strefowego - w przypadku dodatniej różnicy kursowej z rozliczenia Kontraktu, kosztów uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu - w przypadku ujemnej różnicy kursowej z rozliczenia Kontraktu. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy różnice kursowe wykazywane przez Spółkę dla celów sprawozdawczości finansowej wynikające z wartości wycen Kontraktów oraz z ich ostatecznego rozliczenia stanowią dla Spółki odpowiednio: w przypadku dodatnich różnic kursowych - przychody uwzględniane w kalkulacji dochodów opodatkowanych PDOP na zasadach ogólnych, tj. niepodlegających zwolnieniu przedmiotowemu określonemu w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP lub w przypadku ujemnych różnic kursowych - w całości koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2, zdarzenie przyszłe) Zdaniem Spółki, różnice kursowe wykazywane dla celów sprawozdawczości finansowej wynikające z wartości wycen Kontraktów oraz z ich ostatecznego rozliczenia będą stanowią dla Spółki odpowiednio: w przypadku dodatnich różnic kursowych - w całości przychody uwzględniane w kalkulacji dochodów opodatkowanych PDOP na zasadach ogólnych, tj. niepodlegających zwolnieniu przedmiotowemu określonemu w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP lub w przypadku ujemnych różnic kursowych - w całości koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu.
2014
13
lip
© 2011-2014 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.