Różnice kursowe | Interpretacje podatkowe

Różnice kursowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to różnice kursowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W którym momencie powstaną różnice kursowe? Jak różnice te powinny być uwzględnione w ewidencji przychodów?
W którym momencie różnice kursowe powstałe na przełomie miesiąca lub roku spowodują zwiększenie lub zmniejszenie przychodu?
Czy w przypadku reklamacji lub odstąpienia od umowy i związanego z tym zwrotu kupującemu pieniędzy w walucie obcej, powstają różnice kursowe mające wpływ na wysokość przychodu?
Fragment:
Dodatnie różnice kursowe powiększają uzyskany przez Panią przychód z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, natomiast ujemne różnice kursowe pomniejszają ten przychód. Wskazać należy, że przychód z tytułu różnicy kursowej powstaje w dniu faktycznego wystąpienia różnicy kursowej, tj. w przypadku różnic transakcyjnych – w dacie otrzymania należności, a w odniesieniu do różnic od środków własnych – w dacie wypływu waluty z rachunku. Odnosząc powyższe do stanowiska Wnioskodawczyni dotyczącego momentu powstania przychodu z tytułu różnic kursowych na przełomie miesiąca i roku, stwierdzić należy, że nie można różnic kursowych powstałych po 31 grudnia, uwzględnić przy obliczaniu przychodu i podatku za rok ubiegły. W przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym, na wysokość uzyskanego przez Wnioskodawcę przychodu mają także wpływ różnice kursowe występujące w związku ze zwrotem towarów dokonywanych przez klientów. Zwrot towarów wpływa na zmniejszenie dokonanej wcześniej sprzedaży, a zatem wpływa bezpośrednio na uzyskany wcześniej przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Jeżeli zwrot pieniędzy za zwracany towar odbywa się w walucie obcej, może również dojść do powstania różnic kursowych. Różnice te powstaną jeżeli wartość (...)
2014
19
mar

Istota:
Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego i prawnego może dojść do powstania (dodatnich bądź ujemnych) różnic kursowych lub innych przychodów podlegających opodatkowaniu?
Fragment:
Nr 74, poz. 397 ze zm.): podatnicy ustalają różnice kursowe na podstawie: art. 15a, albo przepisów o rachunkowości, pod warunkiem że w okresie, o którym mowa w ust. 3, sporządzane przez podatników sprawozdania finansowe będą badane przez podmioty uprawnione do ich badania. Jak wynika z powyższej regulacji, ustalanie różnic kursowych na podstawie przepisów podatkowych‚ należy uznać za podstawowy sposób wykazywania przychodów i kosztów podatkowych z tytułu różnic kursowych, nie wymagający zawiadomienia urzędu skarbowego. Z opisu sprawy wynika, że Spółka przyjęła metodę rozliczania różnic kursowych opartą na ustawie podatkowej - wskazaną w art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3. Stosownie do art. 15a ust. 2 tej ustawy: dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość: przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego (...)
2014
18
mar

Istota:
Czy prawidłowe jest ujęcie odpowiednio jako przychody lub koszty uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych wszystkich dodatnich lub ujemnych różnic kursowych ustalonych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości?
Fragment:
(...) różnic kursowych sprowadzają się do zasady, iż podatnicy, którzy wybrali rachunkową metodę ustalania różnic Kursowych w sposób konsekwentny zaliczają odpowiednio do przychodów lub kosztów podatkowych ujęte w księgach rachunkowych różnice kursowe (...) Jako. że ustawodawca uregulował zasadę zaliczania do przychodów lub kosztów podatkowych różnic kursowych ustalanych według metody rachunkowej, to metodologia obliczania tych różnic kursowych nie może być modyfikowana przez inne regulacje podatkowe, wynikające z art. 12 -16 ustawy Oznacza to. ze ustalane zgodnie z przepisami o rachunkowości różnice kursowe, powinny być uwzględniane jako przychody lub koszty uzyskania przychodów w rachunku podatkowym Dotyczy to również różnic kursowych związanych z kosztami nie uznawanymi za koszty podatkowe ”; interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 29 grudnia 2009 r. (nr ILPB3/423-876/09-2/DS ), w której organ podatkowy potwierdził, że: „ w sytuacji gdy różnice kursowe dotyczą wydatków, które nie są uznawane za koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust 1 lub art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym (...)
2014
16
mar

Istota:
Czy w przypadku dokonanej kompensaty zobowiązań w walucie obcej z należnościami w walucie polskiej powstaną podatkowe różnice kursowe?
Fragment:
Jeżeli kompensata należności i zobowiązań następuje pomiędzy wartościami wyrażonymi w złotych i wartościami wyrażonymi w innej walucie (lub odwrotnie) wówczas nie dochodzi do powstania różnic kursowych na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (...). Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości przedstawionego powyżej stanowiska. Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje: Zgodnie z art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.; dalej „ ustawa o pdop ”), podatnicy ustalają różnice kursowe na podstawie: art. 15a, albo przepisów o rachunkowości, pod warunkiem że w okresie, o którym mowa w ust. 3, sporządzane przez podatników sprawozdania finansowe będą badane przez podmioty uprawnione do ich badania. Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, iż Spółka przyjęła metodę rozliczania różnic kursowych opartą na ustawie podatkowej, tj. wskazaną w art. 15a ustawy o pdop. Zatem, w myśl art. 15a ust. 1 ustawy o pdop, różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3. W myśl art. 15a ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o pdop, dodatnie różnice kursowe (...)
2014
5
mar

Istota:
Czy w przypadku dokonanej kompensaty zobowiązań w walucie obcej z należnościami w walucie polskiej powstaną podatkowe różnice kursowe?
Fragment:
Jeżeli kompensata należności i zobowiązań następuje pomiędzy wartościami wyrażonymi w złotych i wartościami wyrażonymi w innej walucie (lub odwrotnie) wówczas nie dochodzi do powstania różnic kursowych na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (...). Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości przedstawionego powyżej stanowiska. Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje: Zgodnie z art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.; dalej „ ustawa o pdop ”), podatnicy ustalają różnice kursowe na podstawie: art. 15a, albo przepisów o rachunkowości, pod warunkiem że w okresie, o którym mowa w ust. 3, sporządzane przez podatników sprawozdania finansowe będą badane przez podmioty uprawnione do ich badania. Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Spółka przyjęła metodę rozliczania różnic kursowych opartą na ustawie podatkowej, tj. wskazaną w art. 15a ustawy o pdop. Zatem, w myśl art. 15a ust. 1 ustawy o pdop, różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3. W myśl art. 15a ust. 2 pkt 1 i ustawy o pdop, dodatnie różnice (...)
2014
5
mar

Istota:
Czy różnice kursowe powstałe z tytułu spłaty kredytu zaciągniętego w celu wypłaty dywidendy zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe oraz koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy różnice kursowe powstałe z tytułu spłaty kredytu zaciągniętego w celu wypłaty dywidendy zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe oraz koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe... Zdaniem Wnioskodawcy, różnice kursowe stanowiące różnicę pomiędzy wartością kredytu przeznaczonego na wypłatę dywidendy w dniu jego otrzymania a wartością kredytu na dzień jego spłaty zwiększają odpowiednio przychody podatkowe jako dodatnie różnice kursowe oraz koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe. Zgodnie z art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74 poz. 397 z późn. zm), obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007 r., podatnicy ustalają różnice kursowe na podstawie art. 15a albo przepisów o rachunkowości (pod warunkiem spełnienia wskazanych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych warunków). Spółka ustala różnice kursowe na podstawie przepisów podatkowych, dlatego w dalszej części wniosku przedstawiona została analiza oparta na tych przepisach. Na podstawie art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3.
2014
26
lut

Istota:
W zakresie zastosowania odpowiedniego kursu waluty związanego ze spłatą wierzytelności w formie konwersji na kapitał zakładowy oraz możliwości powstania różnic kursowych związanych z konwersją wierzytelności.
Fragment:
Należy jednak zaznaczyć, że nie wszystkie różnice kursowe ustalane dla celów bilansowych, stanowią różnice kursowe na gruncie prawa podatkowego. Zgodnie z art. 9b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy ustalają różnice kursowe na podstawie: art. 15a, albo przepisów o rachunkowości, pod warunkiem że w okresie, o którym mowa w ust. 3, sporządzane przez podatników sprawozdania finansowe będą badane przez podmioty uprawnione do ich badania. W poz. 61 wniosku ORD-IN, w której wskazać należy przepisy prawa podatkowego będące przedmiotem interpretacji indywidualnej, Spółka zamieściła art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zatem Spółka przyjęła metodę rozliczania różnic kursowych opartą na ustawie podatkowej – wskazaną w art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stosownie do treści art. 15a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3. Na podstawie art. 15a ust. 2 pkt 5 ww. ustawy, dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.
2014
25
lut

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, iż w przedstawionym powyżej zaistniałym stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym. ustalone zgodnie z ustawą o rachunkowości różnice kursowe powinny stanowić przychody albo koszty Spółki w podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
W takich sytuacjach, z uwagi na powołane powyżej przepisy rachunkowe, powstawać będą rachunkowe różnice kursowe. Występować bowiem będą sytuacje wahań kursów walut z momentu księgowania oraz momentu zapłaty zaliczki. Zatem także i takie rachunkowe różnice kursowe stanowić będą różnice kursowe dla celów podatkowych. Przedmiotowe zasady będą mieć również zastosowanie w sytuacji, gdy rachunkowe różnice kursowe powstawać będą w zakresie przychodów czy kosztów, które w myśl art. 12 ust. 4, art. 15, czy art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będą mieć dla celów podatku dochodowego od osób prawnych charakter niepodatkowy. Omawiana zasada ustalania różnic kursowych nie jest bowiem modyfikowana przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności przepisy art. 9b tej ustawy nie rozróżniają traktowania dla celów podatku dochodowego od osób prawnych rachunkowych różnic kursowych w zależności od kwalifikacji przez przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wybranych zdarzeń gospodarczych w walucie obcej, których dotyczą te różnice. Analogicznie, wszelkie inne rachunkowe różnice kursowe będą bezpośrednio wpływać na przychody albo koszty podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych.
2014
14
lut

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, iż w przedstawionym powyżej zaistniałym stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym, ustalone zgodnie z Ustawą o rachunkowości różnice kursowe powinny stanowić przychody albo koszty Spółki w podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Zatem, także i takie rachunkowe różnice kursowe stanowić będą różnice kursowe dla celów podatkowych. Przedmiotowe zasady będą mieć również zastosowanie w sytuacji, gdy rachunkowe różnice kursowe powstawać będą w zakresie przychodów, czy kosztów, które w myśl art. 12 ust. 4, art. 15 czy art. 16 Ustawy CIT będą mieć dla celów podatku dochodowego od osób prawnych charakter niepodatkowy. Omawiana zasada ustalania różnic kursowych nie jest bowiem modyfikowana przepisami Ustawy CIT, w szczególności przepisy art. 9b Ustawy CIT nie rozróżniają traktowania dla celów podatku dochodowego od osób prawnych rachunkowych różnic kursowych w zależności od kwalifikacji przez przepisy Ustawy CIT wybranych zdarzeń gospodarczych w walucie obcej, których dotyczą te różnice. Analogicznie, wszelkie inne rachunkowe różnice kursowe będą bezpośrednio wpływać na przychody albo koszty podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych. Wskazać także należy, iż do kosztów albo przychodów podatkowych zaliczeniu podlegać będą zarówno różnice zrealizowane, jak i niezrealizowane. Skoro bowiem obie kategorie tych różnic stanowią na tle rachunkowości rachunkowe różnice kursowe, odnoszone do odpowiedniej kategorii kosztów i przychodów, to konsekwentnie powinny one być uwzględnione w kalkulacji podatku dochodowego od osób prawnych.
2014
14
lut

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, iż w przedstawionym powyżej zaistniałym stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym, ustalone zgodnie z Ustawą o rachunkowości różnice kursowe powinny stanowić przychody albo koszty Spółki w podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Zatem, także i takie rachunkowe różnice kursowe stanowić będą różnice kursowe dla celów podatkowych. Przedmiotowe zasady będą mieć również zastosowanie w sytuacji, gdy rachunkowe różnice kursowe powstawać będą w zakresie przychodów, czy kosztów, które w myśl art. 12 ust. 4, art. 15 czy art. 16 Ustawy CIT będą mieć dla celów podatku dochodowego od osób prawnych charakter niepodatkowy. Omawiana zasada ustalania różnic kursowych nie jest bowiem modyfikowana przepisami Ustawy CIT, w szczególności przepisy art. 9b Ustawy CIT nie rozróżniają traktowania dla celów podatku dochodowego od osób prawnych rachunkowych różnic kursowych w zależności od kwalifikacji przez przepisy Ustawy CIT wybranych zdarzeń gospodarczych w walucie obcej, których dotyczą te różnice. Analogicznie, wszelkie inne rachunkowe różnice kursowe będą bezpośrednio wpływać na przychody albo koszty podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych. Wskazać także należy, iż do kosztów albo przychodów podatkowych zaliczeniu podlegać będą zarówno różnice zrealizowane, jak i niezrealizowane. Skoro bowiem obie kategorie tych różnic stanowią na tle rachunkowości rachunkowe różnice kursowe, odnoszone do odpowiedniej kategorii kosztów i przychodów, to konsekwentnie powinny one być uwzględnione w kalkulacji podatku dochodowego od osób prawnych.
2014
13
lut
© 2011-2014 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.