Rolnik ryczałtowy | Interpretacje podatkowe

Rolnik ryczałtowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rolnik ryczałtowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Możliwość złożenia przez rolnika ryczałtowego oświadczenia, o którym mowa w art. 116 ust. 4 w osobnym dokumencie.
Fragment:
Spółka chciałaby skorzystać z udogodnienia, o którym mowa w art. 116 ust. 4 ustawy o VAT i odbierać od rolników ryczałtowych tylko jedno oświadczenie o statusie rolnika ryczałtowego i zwolnieniu od podatku od towarów i usług w okresie obowiązywania umowy dostawy płodów rolnych zawieranej z rolnikiem ryczałtowym. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym rolnik ryczałtowy, który zawarł ze Spółką umowę dostawy lub sprzedaży płodów rolnych, która to umowa precyzuje m.in. rodzaj płodów rolnych, które mają być dostarczone przez rolnika, ilość towaru, termin, w którym dostawa ma być zrealizowana (przy czym dopuszczona jest też dostawa partiami/częściami na przestrzeni określonej jednostki czasu), rolnik ryczałtowy w okresie obowiązywania tej umowy może złożyć tylko raz, w osobnym dokumencie oświadczenie, o którym mowa w art. 116 ust. 3 ustawy o VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, art. 116 ust. 3 ustawy o VAT stanowi, że faktura VAT-RR powinna również zawierać oświadczenie dostawcy produktów rolnych w brzmieniu: „ Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług ”. Odstępstwo od tej reguły jest przewidziane w art. 116 ust. 4 ustawy o VAT, który stanowi, że w przypadku umów kontraktacji lub innych umów o podobnym charakterze oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, może być złożone tylko raz w okresie obowiązywania umowy.
2015
11
lut

Istota:
Czy w związku z koniecznością zaprowadzenia w 2013 r. ksiąg rachunkowych automatycznie przestał Pan być rolnikiem ryczałtowym z tytułu działalności rolniczej, co wiązało się z obowiązkiem rejestracji dla celów podatku VAT z tytułu prowadzonej działalności rolniczej oraz koniecznością prowadzenia dwóch odrębnych rejestrów sprzedaży dla celów tego podatku oraz dokonywania jednego rozliczenia VAT-7?
Fragment:
Na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy, rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i ust. 2. Z zapisu art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy wynika, iż zwolnienie rolnika ryczałtowego od podatku ma charakter przedmiotowo-podmiotowy. Tak więc dotyczy ono tylko tych rolników, którzy posiadają status rolnika ryczałtowego w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług oraz tych czynności, które zostały wymienione w tym przepisie. Należy zauważyć, iż zarówno świadczenie usług rolniczych oraz dostawa produktów rolnych przez podmioty inne niż rolnicy ryczałtowi, jak również innego rodzaju działalność prowadzona przez rolnika ryczałtowego, nieuprawniająca go do zwolnienia (np. agroturystyka, działalność handlowa, dostawa produktów rolnych innych niż własnej produkcji), co do zasady podlegać będą opodatkowaniu. Jednocześnie należy podkreślić, iż w świetle powołanych przepisów, tj. art. 2 pkt 19 i art. 43 ust. 3 ustawy, status rolnika ryczałtowego posiada tylko ten rolnik, który nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz nie zrezygnował z przysługującego mu zwolnienia od podatku od towarów i usług.
2015
6
lut

Istota:
W zakresie ustalenia czy w przypadku rozpoczęcia sprzedaży produktów pochodzących z własnego gospodarstwa rolnego w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej Wnioskodawca musi zrezygnować ze statusu rolnika ryczałtowego oraz w zakresie obowiązku ewidencji przy użyciu kasy rejestrującej obrotów ze sprzedaży własnych produktów rolnych
Fragment:
Jak stanowi art. 2 pkt 20 cyt. ustawy, przez produkty rolne rozumie się towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim. W myśl art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego. Przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych – art. 2 pkt 19 ustawy o VAT. Natomiast zgodnie z art. 43 ust. 3 ustawy o VAT rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 2. Z przywołanych przepisów wynika, że zwolnienie rolnika ryczałtowego od podatku ma charakter mieszany, tj. przedmiotowo-podmiotowy.
2014
20
lis

Istota:
Braku obowiązku wspólnego rozliczania ze współmałżonkiem działalności rolniczej przez rolnika ryczałtowego, na zasadach ogólnych.
Fragment:
W myśl art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego. Natomiast zgodnie z art. 43 ust. 3, rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 2. Zwolnienie rolnika ryczałtowego od podatku ma charakter przedmiotowo-podmiotowy. Od podatku zwolnieni są tylko rolnicy ryczałtowi i tylko w zakresie wyraźnie wskazanym w przepisie. Świadczenie usług rolniczych oraz dostawa produktów rolnych przez podmioty inne niż rolnicy ryczałtowi podlega opodatkowaniu. Innego rodzaju działalność prowadzona przez rolnika ryczałtowego, nie uprawniająca go do zwolnienia przedmiotowego (np. działalność handlowa, dostawa produktów rolnych innych niż własnej produkcji, dzierżawa, świadczenie usług innych niż rolnicze), co do zasady podlegać będzie opodatkowaniu wg stawek właściwych dla tych czynności. Stosownie do art. 96 ust. 1 ustawy, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3, który stanowi, że podmioty wymienione w art. 15, zwolnione od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.
2014
18
lis

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia rolnika ryczałtowego z obowiązku wystawienia faktur, prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług, składania deklaracji podatkowej oraz dokonania zgłoszenia rejestracyjnego.
Fragment:
Z art. 43 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy wynika, że zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego. Przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych – art. 2 pkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług. Przez produkty rolne – zgodnie z art. 2 pkt 20 ww. ustawy – rozumie się towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim. Z przywołanych przepisów wynika, że zwolnienie rolnika ryczałtowego od podatku ma charakter mieszany, tj. przedmiotowo-podmiotowy. Od podatku zwolnieni są tylko rolnicy ryczałtowi i tylko w wyraźnie wskazanym zakresie. Z treści art. 109 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że podatnicy, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym.
2014
18
lis

Istota:
Potwierdzenie czy faktura VAT RR podpisana przez pełnomocnika rolnika ryczałtowego spełnia wymogi określone w art. 116 ust. 2 pkt 13 ustawy
Fragment:
Z uwagi na trudności z uzyskaniem podpisu na kopii faktury VAT RR, a co za tym idzie, wypełnieniu dyspozycji przepisu art. 116 ust. 2 pkt 13 ustawy o podatku od towarów i usług, Związek zamierza wprowadzić następujące rozwiązanie w ramach transakcji zawieranych z rolnikami ryczałtowymi: rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy usług na rzecz Związku będzie udzielał pisemnego pełnomocnictwa na rzecz pracownika Związku imiennie upoważnionego do odbioru w jego imieniu (rolnika ryczałtowego) faktury VAT RR. Pracownik umocowany przez rolnika ryczałtowego do ww. odbioru faktur VA T RR nie będzie równocześnie osobą upoważnioną do podpisywania tych faktur w imieniu Związku (nabywcy usługi ważenia); na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, pracownik Związku będzie dokonywał odbioru faktury w imieniu rolnika ryczałtowego, na dowód czego pracownik będzie podpisywał fakturę (z zachowaniem warunków określonych w art. 116 ust. 2 pkt 13 ustawy o podatku od towarów i usług), jako osoba upoważniona do odbioru faktury. Na tle tak przedstawionych okoliczności, Wnioskodawca ma wątpliwość czy faktura VAT RR podpisana w imieniu rolnika ryczałtowego przez pracownika Związku, jako osobę upoważnioną na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez rolnika ryczałtowego do otrzymania tej faktury w jego imieniu będzie można uznać za zawierającą czytelny podpis (lub imię i nazwisko oraz podpis) osoby uprawnionej do otrzymania faktury, a tym samym czy taka faktura spełniać będzie wymóg określony w art. 116 ust. 2 pkt 13 ustawy o podatku od towarów i usług.
2014
19
paź

Istota:
1. Czy właściwym było zarejestrowanie się Wnioskodawczyni jako czynnego podatnika VAT w świetle art. 15 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług w stosunku do całego gospodarstwa?
2. Czy czynsz z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących wyłączną własność męża Wnioskodawczyni (chociaż wchodzących w skład gospodarstwa rolnego) opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako działalność inna niż rolnicza, stanowi obrót Wnioskodawczyni jako zarejestrowanego czynnego podatnika VAT z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego?
Fragment:
W myśl art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego. Natomiast zgodnie z art. 43 ust. 3, rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 2. Zwolnienie rolnika ryczałtowego od podatku ma charakter przedmiotowo-podmiotowy. Od podatku zwolnieni są tylko rolnicy ryczałtowi i tylko w zakresie wyraźnie wskazanym w przepisie. Świadczenie usług rolniczych oraz dostawa produktów rolnych przez podmioty inne niż rolnicy ryczałtowi podlega opodatkowaniu. Innego rodzaju działalność prowadzona przez rolnika ryczałtowego, nieuprawniająca go do zwolnienia przedmiotowego (np. działalność handlowa, dostawa produktów rolnych innych niż własnej produkcji, dzierżawa, świadczenie usług innych niż rolnicze), co do zasady podlegać będzie opodatkowaniu wg stawek właściwych dla tych czynności. Stosownie do art. 96 ust. 1 ustawy, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności (...)
2014
28
wrz

Istota:
Czy Spółka może ograniczyć opis w tytule przelewu bankowego (wynikającego z ostatecznego rozliczenia lotu a dokonywanego na rzecz i na rachunek rolnika ryczałtowego) do informacji jakiego numeru lotu dotyczy płatność oraz do podania numeru i daty wystawienia ostatniej faktury dotyczącej tego lotu? Jednocześnie rolnik otrzymywałby odrębną informację dołączoną do ostatniej faktury która zawierałaby dane (daty wystawienia oraz numery) dotyczące wszystkich wystawionych w ramach tego lotu dokumentów (faktur)?
Fragment:
Art. 116 ust. 7 ustawy stanowi, że za datę dokonania zapłaty uważa się datę wydania dyspozycji bankowej przekazania środków finansowych na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, jeżeli dyspozycja ta została zrealizowana. Warunek, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, dotyczy tej części zapłaty, która stanowi różnicę między kwotą należności za dostarczone produkty rolne a kwotą należności za towary i usługi dostarczone rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę tych produktów rolnych (art. 116 ust. 8 ustawy). Na mocy art. 116 ust. 9 ustawy - przez należności za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w ust. 8, rozumie się również potrącenia z tytułu spłat rat pożyczek i zaliczek udzielanych rolnikowi ryczałtowemu dostarczającemu produkty rolne, dokonane przez podatnika nabywającego te produkty, pod warunkiem że: zaliczka została przekazana na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, a na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu potwierdzającego dokonanie tej wpłaty; raty i pożyczki wynikają z umów zawartych w formie pisemnej Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie produkcji (chowu) trzody chlewnej. Rolnicy kontraktowi z którymi zawierane są umowy, kupują zwierzęta od Spółki na określonym etapie hodowli, po czym, po odchowie, odsprzedają świnie Spółce.
2014
25
cze

Istota:
Zwolnienie od podatku sprzedaży świec z wosku pszczelego. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, jest czynnym podatnikiem VAT, rolnikiem ryczałtowym, PKWiU 01.49.26.0.
Fragment:
I tak, w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy wskazano, iż zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego. Rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 2 (art. 43 ust. 3 ustawy). Przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych (art. 2 pkt 19 ustawy). Przez produkty rolne, zgodnie z art. 2 pkt 20 ustawy, rozumie się towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim. Natomiast przez usługi rolnicze, zgodnie z art. 2 pkt 21 ustawy, rozumie się usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy.
2014
12
cze

Istota:
Sposób rozliczeń z rolnikiem ryczałtowym, jaki powinien być zastosowany w świetle art. 115-118 ustawy o VAT
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że spółka jako czynny zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług podpisze z rolnikiem ryczałtowym umowę na dostawę przez rolnika ryczałtowego dla Spółki wybranych produktów rolnych objętych załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. lub na wykonanie przez rolnika ryczałtowego dla spółki wybranych usług rolniczych objętych załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. Nabywane produkty rolne lub nabywane usługi rolnicze będą wykorzystywane do wykonywania przez spółkę czynności opodatkowanych. Zgodnie z treścią umowy podpisanej z rolnikiem ryczałtowym w dniu podpisania umowy spółka wypłaci na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego przedpłatę (zaliczkę) powiększoną o kwotę zryczałtowanego podatku VAT za produkty rolne lub usługi rolnicze objęte ww. umową. Według umowy przedpłata (zaliczka) w przyszłości winna być przeznaczona przez rolnika ryczałtowego na zakup środków do produkcji produktów rolnych lub usług rolniczych, w tym może być spożytkowana, np. na pozyskanie gruntów. Jako potwierdzenie wypłaconej przedpłaty (zaliczki) rolnikowi ryczałtowemu w dniu wypłaty przedpłaty (zaliczki) spółka wystawi w dwóch egzemplarzach fakturę VAT RR. W dniu wystawienia ww. faktury VAT RR spółka przekaże jej oryginał rolnikowi ryczałtowemu.
2014
12
cze
© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.