Przedszkole | Interpretacje podatkowe

Przedszkole | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przedszkole. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie opodatkowania świadczonych usług polegających na żywieniu dzieci w przedszkolu prowadzonym przez małżonka.
Fragment:
Wnioskodawca na mocy umowy o organizacji żywienia zawartej z małżonką będącą dyrektorem i organem prowadzącym niepubliczne przedszkole świadczy usługi wyłącznie dla tego przedszkola. Z zawartej umowy wynika, że jej przedmiotem jest prowadzenie stołówki w przedszkolu w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych; Wnioskodawca świadczy usługi codziennego żywienia dzieci wyłącznie na terenie przedszkola i dla jego wychowanków; opłaty za żywienie przekazywane są przez rodziców dzieci bezpośrednio Wnioskodawcy. Wnioskodawca w celu realizacji ww. umowy korzysta nieodpłatnie z nieruchomości zajmowanej przez przedszkole, gdyż jest jej współwłaścicielem w ramach małżeńskiej wspólnoty oraz z pracowników przedszkola. Wnioskodawca nie prowadzi żadnych rozliczeń z przedszkolem (nie wystawia faktur/rachunków). Wnioskodawca pobiera opłaty za wyżywienie zgodnie z art. 67a ust. 2 ustawy o systemie oświaty, a ich wysokość ustala zgodnie z art. 67a ust. 3 organ prowadzący przedszkole. Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest, czy realizowane żywienie dzieci w przedszkolu niepublicznym prowadzonym przez małżonkę Strony stanowi świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Jak wyżej wskazał tut. organ z przepisów art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT wynika, że podatnikiem jest m.in. osoba fizyczna, prawna, niemająca osobowości prawnej prowadząca samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
2015
13
mar

Istota:
Zwolnienie przedmiotowe.
Fragment:
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty pracą przedszkola kieruje dyrektor. Wnioskodawca posiada odpowiednie kwalifikacje do sprawowania funkcji dyrektora i zamierza być w założonym przedszkolu zarówno organem prowadzącym (właścicielem) jak i dyrektorem. Jako dyrektor Wnioskodawca będzie wykonywać zadania określone dla dyrektora w statucie przedszkola: opracowywać dokumenty programowo-organizacyjne przedszkola, zatwierdzać programy i plany pracy, prowadzić nadzór pedagogiczny, opracować zakresy obowiązków pracowników, zatrudniać pracowników bądź rozwiązywać z nimi stosunek pracy, analizować wyniki pracy nauczycieli, reprezentować przedszkole na zewnątrz. Niewątpliwie wynagrodzenie dyrektora stanowi wydatek bieżący w rozumieniu art. 90 ust. 3c ustawy o systemie oświaty. Wynagrodzenie za pełnienie funkcji dyrektora przedszkola pokrywane będzie z dotacji wypłacanej z Urzędu Gminy na podstawie comiesięcznej noty księgowej w wysokości uśrednionej płacy dyrektorów placówek przedszkolnych z terenu gminy Wnioskodawcy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wynagrodzenie za sprawowanie funkcji dyrektora pokryte z dotacji otrzymanej z budżetu gminy jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
2015
19
lut

Istota:
Ustalenie:1. czy usługi edukacyjne świadczone przez Wnioskodawcę są objęte regulacjami ustawy o podatku od towarów i usług oraz jaką stawką podatku VAT powinny być opodatkowane usług edukacyjno-wychowawcze;2. czy odpłatność za korzystanie przez dzieci z posiłków w stołówce Wnioskodawcy podlega regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług oraz jaką stawką podatku VAT winna być opodatkowana ta usługa;3. czy odpłatność za korzystanie przez pracowników pedagogicznych Wnioskodawcy i personel (administracyjny i porządkowy) z posiłków w stołówce Wnioskodawcy podlega regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług oraz jaką stawką podatku VAT winna być opodatkowana ta usługa;4. czy odpłatne usługi edukacyjno-wychowawcze, odpłatne wyżywienie wychowanków Wnioskodawcy i odpłatne wyżywienie pracowników Wnioskodawcy winno być ewidencjonowane przy zastosowaniu kasy rejestrującej;5. czy Wnioskodawca ma obowiązek dokonać zgłoszenia rejestracyjnego do celów podatku VAT;6. czy Wnioskodawca może dokonać odliczenia naliczonego podatku VAT z faktur zakupu towarów i usług związanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych i zwolnionych oraz z wszystkich faktur zakupowych dotyczących sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej.
Fragment:
Po pozytywnej selekcji rodzice (każdy) podpisują „ Umowę o świadczenie usług przez Przedszkole Samorządowe – pobyt dziecka z wyżywieniem powyżej 5 godzin dziennie ”. Przedszkole jako jednostka budżetowa Gminy została powołana do działania na mocy Uchwały Rady Miejskiej – zgodnie z art. 12 ustawy o finansach publicznych. Działa zgodnie z ustalonym własnym statutem. Świadczone przez siebie usługi Wnioskodawca klasyfikuje jako 85.10.10.0 wychowanie przedszkolne. Działalność Przedszkola w głównej mierze dotyczy świadczenia usług edukacyjno-wychowawczych, które z jednej strony są nieodpłatne (w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego podczas ustalonego bezpłatnego limitu godzin), a z drugiej strony są płatne ponad ustalony limit godzin. Ponadto w przedmiotowym Przedszkolu funkcjonuje stołówka na zasadach odpłatności, stołówka działa wyłącznie na potrzeby wychowanków Przedszkola, przy czym dopuszcza się korzystanie z wyżywienia przez pracowników Przedszkola za odpłatnością. Stołówka w Przedszkolu nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym, ale stanowi integralną części Placówki i jest prowadzona przez jej pracowników. Celem funkcjonującej w Przedszkolu stołówki nie jest świadczenie usług gastronomicznych jako takich, ale wyłącznie pełnienie funkcji socjalno-bytowych, polegających na zapewnieniu żywienia w ramach realizacji przez Placówkę funkcji opiekuńczych.
2015
3
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca pobierając opłaty za pobyt i wychowanie dzieci w przedszkolach oraz opłaty za wyżywienie jest podatnikiem podatku VAT.
Fragment:
Opłata za stawkę żywieniową podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu. Reasumując: Przedszkole publiczne sprawuje opiekę i prowadzi nauczanie dzieci do godziny 13:00 co jest w całości finansowane z budżetu Miasta. Przedszkole publiczne sprawuje opiekę i prowadzi nauczanie dzieci po godz. 13:00 co jest przedmiotem porozumienia z rodzicami (opiekunami) dziecka. Opłaty pobierane za świadczenie tych usług stanowią część zwrotu kosztów, jakie przedszkole ponosi w związku z realizacją zadania publicznego jakim jest edukacja publiczna. Obecnie przedszkola wykazują opiekę i nauczanie dzieci po godz. 13:00 jako świadczenie usług zwolnione od podatku. Korzystanie przez dziecko z posiłków w przedszkolu jest wykazywane jako dostawa towarów zwolniona od podatku. Przy tak postawionym opisie sprawy Wnioskodawca ma wątpliwości, czy pobierając od rodziców opłatę za pobyt i nauczanie dzieci w przedszkolach po godz. 13 oraz pobierając od rodziców opłatę za korzystanie przez dzieci z wyżywienia podczas pobytu w przedszkolu – prowadzi on działalność gospodarczą zwolnioną od podatku VAT, czy też wykonuje wyłącznie czynności statutowe. Zgodnie art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.
2014
13
sie

Istota:
Czy Wnioskodawca jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych oraz obowiązku sporządzania i składania do właściwego Urzędu Skarbowego zeznania CIT - 8 wraz z załącznikami oraz sprawozdania finansowego z zakresu prowadzonej działalności?
Fragment:
(...) przedszkoli. Zgromadzenie prowadzi placówkę przedszkolną w gminie R. Przedszkole uzyskało zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych gminy R., posiada nr REGON i nr NIP. Odpłatność za pobyt dzieci w placówce wnoszona jest częściowo przez rodziców, opiekunów oraz na każde dziecko w wieku od 3-6 lat dotacje wnosi gmina. W kosztach prowadzenia placówki partycypuje również Zgromadzenie w szczególności w zakresie bieżącego utrzymania przedszkola, zakupu wyposażenia sal, placów zabaw. Przedszkole mieści się w budynkach należących do Zgromadzenia. Siostry prowadzące placówkę również w nim mieszkają. Placówka jest pracodawcą i płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za pracę dla zatrudnionego w niej personelu świeckiego, jak i zakonnego. Placówka jest objęta Systemem Informacji Oświatowej. Przełożona Prowincjonalna Zgromadzenia, wystąpiła do Dyrektora Izby Skarbowej o uznanie Przedszkola Niepublicznego prowadzonego przez Zgromadzenie za wyodrębniony podmiot podatkowy. Dyrektor Izby Skarbowej decyzją uznał ww. Przedszkole za odrębny podmiot podatkowy. Celem statutowym Wnioskodawcy jest działalność oświatowa i wszystkie osiągane dochody są przeznaczone na ten cel.
2014
29
kwi

Istota:
Brak obowiązku nadania numeru NIP dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną.
Fragment:
Przedszkole nie jest instytucją samodzielną i w związku z tym nie posiada (jako przedszkole) zdolności zaciągania zobowiązań. Zgodnie z zapisem w statucie niepublicznego przedszkola osobą prowadzącą przedszkole jest Pani. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje kurator oświaty. Organem kontrolującym jest również Wydział Edukacji Urzędu Miasta. Natomiast sprawy finansowe, organizacyjne, gospodarcze i kadrowo-płacowe prowadzi Pani jako właściciel i dyrektor przedszkola. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy w sytuacji, gdy Wnioskodawca - jako osoba fizyczna - prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, polegającą na prowadzeniu jednooddziałowego przedszkola, powinien być nadany dla przedszkola nowy numer NIP... Pani zdaniem, nie powinien być nadawany dla przedszkola numer NIP, lecz należy posługiwać się dotychczasowym numerem NIP, tj. osoby fizycznej prowadzącej w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej przedszkole niepubliczne. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t. j.
2014
30
sty

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT świadczonych usług w ramach prowadzonego przedszkola
Fragment:
Stosownie do postanowień art. 2 pkt 1 ww. ustawy o systemie oświaty, system oświaty obejmuje przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego. W art. 2 ustawy o oświacie został określony zamknięty katalog (lista) podmiotów podlegających ustawie o systemie oświaty i działających według jej przepisów. Z przytoczonego powyżej przepisu art. 2 ww. ustawy wynika, iż zalicza on przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego do jednostek tworzących system oświaty. Przepis art. 3 pkt 1 ww. ustawy ilekroć w przepisach ustawy jest mowa bez bliższego określenia o szkole – należy przez to rozumieć także przedszkole. Przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) w § 1 pkt 1 określają podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. W załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia określono cele wychowania przedszkolnego oraz zawarto wytyczne, w jakich obszarach należy wspomagać, wychowywać i kształcić dzieci, by te cele osiągnąć.
2014
18
sty

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy realizacji projektu polegającego na termomodernizacji przedszkola
Fragment:
Realizacja projektu polega na kompleksowej termomodernizacji Przedszkola. Realizacja inwestycji jest związana z zadaniami własnymi gminy. Obiektem objętym projektem zarządza jednostka budżetowa – Zarząd Szkół i Przedszkoli .... Przedszkole objęte projektem jest całkowicie finansowane z budżetu gminy, zabezpieczającej środki na funkcjonowanie przedszkoli każdego roku w budżecie miasta. Towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu pn. „ ... ” nie będą wykorzystywane przez Gminę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż nie zostanie spełniona w przedmiotowej sprawie przesłanka z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT warunkująca prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ towary i usługi zakupione w ramach realizacji przedmiotowego projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonania czynności opodatkowanych, generujących podatek należny. Zatem Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w ramach realizowanego projektu. W konsekwencji powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.
2013
14
lis

Istota:
Czy przedszkole ma obowiązek ewidencjonowania wpłat z tytułu czesnego i posiłków przy użyciu kasy fiskalnej?
Fragment:
Stosownie do przepisu art. 43 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług, przez placówki oświatowe, o których mowa w ust. 1 pkt 13 oraz w art. 83, rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze. Z opisu sprawy wynika, że Przedszkole Miejskie jest jednostką budżetową, której organem prowadzącym jest Gmina. Przedszkole świadczy usługi wychowania przedszkolnego. W ramach prowadzonej działalności przedszkole gwarantuje dzieciom uczestniczącym do przedszkola posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek). Posiłki przygotowywane są w Przedszkolu przez personel placówki w stołówce przedszkolnej, mającej charakter zamknięty. Posiłki spożywają wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkola. Należność za „ wsad do kotła ” opłacają rodzice dzieci korzystających z posiłków. Ponadto rodzice opłacają tzw. „ czesne ” za pobyt dziecka w Przedszkolu. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Stołówka w przedszkolu jest prowadzona na zasadach wskazanych w art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). Świadczone przez Przedszkole usługi w zakresie wychowania przedszkolnego zostały zaklasyfikowane do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r. pod symbolem 85.10.10.0.
2013
20
wrz

Istota:
Czy przedszkole ma obowiązek ewidencjonowania wpłat z tytułu czesnego i posiłków przy użyciu kasy fiskalnej?
Fragment:
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.(ostatecznie przedstawiony w uzupełnieniu wniosku) Decyzją Nr ... z dnia ... wydaną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Z. nadano numer ewidencyjny ... kasie rejestrującej typ TELESTAR MIKRO (nr. fabryczny ..., nr unikatowy ...), zainstalowanej w Miejskim Przedszkolu. Przedszkole jest jednostką budżetową, której organem prowadzącym jest Gmina. Przedszkole świadczy usługi wychowania przedszkolnego zakwalifikowane jako symbol 8510Z. W ramach prowadzonej działalności placówka gwarantuje dzieciom uczęszczającym do Przedszkola posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek). Posiłki przygotowywane są w przedszkolu przez personel placówki w stołówce przedszkolnej, mającej charakter zamknięty, posiłki spożywają wyłącznie dzieci uczęszczające do Przedszkola. Należność za wsad do kotła płacą rodzice dzieci korzystających z posiłków. Ponadto rodzice opłacają tzw. „ czesne ” za pobyt dziecka w przedszkolu. Ewidencja odbywa się zgodnie z przepisami dot. rachunkowości budżetowej. Ponadto codzienny wpływ za ww. opłaty wprowadzaj do kasy rejestrującej. Zgodnie z art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług przychód z tytułu poboru czesnego i żywienia jest zwolniony z opodatkowania, gdyż przedszkole świadczy usługi w zakresie edukacji. Przedszkole nie jest czynnie zarejestrowanym podatnikiem VAT. Stołówka w Miejskim Przedszkolu jest prowadzona na zasadach wskazanych w art. 67a. Usługi w zakresie wychowania przedszkolnego wg.
2013
20
wrz
© 2011-2015 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Przedszkole
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.