Proporcja | Interpretacje podatkowe

Proporcja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to proporcja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Odliczenie podatku naliczonego VAT według proporcji w związku z wystąpieniem sprzedaży mieszanej przy uwzględnieniu korekty wynikającej z art. 89b
Fragment:
Zatem po zakończeniu roku podatkowego podatnik zobowiązany jest obliczyć proporcję ostateczną dla danego roku podatkowego na podstawie rzeczywistych obrotów tego roku podatkowego, którego dotyczyła proporcja wstępna oraz dokonać rocznej korekty podatku naliczonego za ten rok. W omawianej sprawie Wnioskodawca wskazuje możliwość wystąpienia dwóch sytuacji związanych z koniecznością rozliczenia podatku według proporcji sprzedaży w stosunku do należności nieuregulowanych, do których zastosowanie znajdzie art. 89b ustawy o VAT obligujący Spółkę do korekty odliczonej kwoty podatku VAT. W 1 sytuacji Spółka wskazała, że w roku podatkowym A odlicza podatek naliczony według proporcji wstępnej wynoszącej 60%, natomiast na koniec roku została wyliczona ostateczna proporcja w wysokości 70%. W roku A Spółka nie uregulowała należności wynikającej z faktury za usługę, która jest związana ze sprzedażą mieszaną. Minął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze, co zobligowało Spółkę do skorygowania odliczonego według wskaźnika proporcji (60%) podatku VAT. Zainteresowany uważa, że dokonując rocznej korekty podatku naliczonego VAT według wyliczonej proporcji wynoszącej 70%, nie ma obowiązku ujmowania podatku wykazanego na wskazanej fakturze.
2015
26
lut

Istota:
- Prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w oparciu o proporcję sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT w odniesieniu do wydatków mieszanych związanych z bieżącym utrzymaniem budynku Urzędu Gminy, - Braku obowiązku stosowania jakiejkolwiek innej, wstępnej lub późniejszej, alokacji podatku naliczonego (klucza podziału, współczynnika, proporcji, etc.), poza proporcją sprzedaży o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT w odniesieniu do ww. wydatków
Fragment:
(...) proporcję sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT w odniesieniu do wydatków mieszanych związanych z bieżącym utrzymaniem budynku Urzędu Gminy, braku obowiązku stosowania jakiejkolwiek innej, wstępnej lub późniejszej, alokacji podatku naliczonego (klucza podziału, współczynnika, proporcji, etc.), poza proporcją sprzedaży o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT w odniesieniu do ww. wydatków jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 listopada 2013 r. wpłynął ww. wniosek, o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług m.in. w zakresie: prawa do częściowego odliczenia podatku naliczonego w oparciu o proporcję sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT w odniesieniu do wydatków mieszanych związanych z bieżącym utrzymaniem budynku urzędu Gminy, braku obowiązku stosowania jakiejkolwiek innej, wstępnej lub późniejszej, alokacji podatku naliczonego (klucza podziału, współczynnika, proporcji, etc.), poza proporcją sprzedaży o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT w odniesieniu do ww. wydatków. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 7 lutego 2014 r. będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 24 stycznia 2014 r. znak: IBPP3/443-1378/13/UH .
2015
25
lut

Istota:
Prawo do odliczenia podatku VAT od zakupionych towarów i usług na docieplenie dachu budynku szkoleniowo-biurowego wykorzystywanego do działalności zwolnionej i opodatkowanej podatkiem VAT.
Fragment:
Jak wynika z ww. przepisów proporcję sprzedaży określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja, jest to tzw. proporcja wstępna. W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca wskazał, iż wstępny wskaźnik proporcji ustalony na podstawie obrotów za 2013 r., który służy do szacunkowego ustalenia kwoty podatku podlegającej odliczeniu w 2014 r., wynosi 38%. Zakupione towary i usługi na docieplenie dachu budynku szkoleniowo-biurowego są wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności mieszanych (czyli zarówno do opodatkowanych jak i zwolnionych od podatku od towarów i usług). Nie jest możliwe wyodrębnienie całości ani części kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami w stosunku do których Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. W okolicznościach niniejszej sprawy, Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług na docieplenie dachu budynku szkoleniowo –biurowego, w oparciu o proporcję wstępną, tj. proporcję wyliczoną na podstawie obrotu osiągniętego w 2013 r., która jak wskazuje Wnioskodawca wynosi 38%. Przy czym tutejszy organ nadmienia, iż kwota podatku naliczonego do odliczenia, ustalona na podstawie proporcji wyliczonej przy zastosowaniu zasad określonych w art. 90 ust. 2-10 ustawy, nie jest jednak ostateczna.
2015
22
lut

Istota:
Ustalenie proporcji sprzedaży w związku z wykonywaniem czynności zw. Z obrotem nieruchomościami
Fragment:
Ponadto Wnioskodawca złożył dodatkowy wniosek o indywidualną interpretację, mający na celu potwierdzenie, czy w przypadku, gdy Miasto będzie dokonywać korekty odliczenia podatku naliczonego za lata poprzednie, w związku z zastosowaniem proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, Miasto ma obowiązek ustalania w pierwszej kolejności proporcji sprzedaży na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o VAT (tj. proporcji wstępnej), a następnie dokonania korekty kwoty podatku naliczonego podlegającego odliczeniu w oparciu o obroty osiągnięte w danym roku podatkowym (proporcja właściwa) zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy o VAT, czy też Miasto powinna zastosować bezpośrednio proporcję właściwą dla danego roku. Wnioskodawca wniósł też o potwierdzenie, w rozliczeniu za który okres rozliczeniowy Miasto powinno dokonać korekty deklaracji VAT, w związku z planowanym obecnie częściowym odliczeniem podatku naliczonego za lata poprzednie (np. rok 2010), przy zastosowaniu proporcji sprzedaży określonej w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT. Zagadnienia powyższe nie są przedmiotem zapytania Miasta w niniejszym wniosku. W odniesieniu do powyższego stanu faktycznego, Miasto pragnie uzyskać interpretację indywidualną rozstrzygającą problematykę związaną z rozliczeniami VAT Miasta w części, w której nie była ona przedmiotem odrębnych wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji.
2015
18
lut

Istota:
Szpital nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu – wyliczona proporcja nigdy nie przekroczyła 2% i Wnioskodawca uznał, że proporcja ta wynosi 0%.
Fragment:
Wnioskodawca nie jest w stanie odrębnie określić kwot podatku naliczonego związanych z poszczególnymi kategoriami czynności (tj. zwolnionymi i opodatkowanymi) i nie rozlicza się proporcją. Proporcja, obliczona zgodnie z art. 90 ust. 2–8 ustawy o VAT, nigdy nie przekroczyła 2% i Wnioskodawca uznał, że proporcja ta wynosi 0%. Biorąc pod uwagę powyższe oraz treść powołanych przepisów mających zastosowanie w niniejszej sprawie należy stwierdzić, że cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT warunkujący prawo do odliczenia podatku naliczonego nie znajdzie zastosowania, ponieważ jak już wskazano wyżej, obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek jest bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Ponadto, skoro – jak wynika z treści wniosku – wyliczona proporcja nigdy nie przekroczyła 2% i zgodnie z art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy Wnioskodawca uznał, że proporcja ta wynosi 0%, to Wnioskodawcy nie przysługuje również prawo do proporcjonalnego obniżenia kwoty podatku należnego o część kwoty podatku naliczonego od towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika zarówno do czynności opodatkowanych jak i zwolnionych. W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy zgodnie z którym nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ... ” jest prawidłowe.
2015
15
lut

Istota:
Nieuwzględnianie czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT przy obliczaniu współczynnika proporcji sprzedaży
Fragment:
Definicja podstawy opodatkowana jest jednak niemal identyczna do definicji obrotu w rozumieniu poprzednio obowiązującego art. 29 dlatego w ocenie Wnioskodawcy pomimo zmiany przepisów sposób ustalenia proporcji nie uległ zmianie. Przy obliczaniu proporcji istotne jest zatem ustalenie, czy analizowane czynności stanowią podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W sytuacji, gdy są to czynności niebędące sprzedażą (niestanowiące obrotu tj. czynności niepodlegające opodatkowaniu) - wówczas nie uwzględnia się ich przy ustalaniu proporcji. W świetle powyższego w ocenie Wnioskodawcy należy stwierdzić, że czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie powinny być uwzględniane w proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 i 3 ustawy. W konsekwencji, w przypadku podatku naliczonego wynikającego z wydatków związanych z czynnościami opodatkowanymi, zwolnionymi oraz z czynnościami niepodlegającymi podatkowi, których nie można jednoznacznie przypisać do jednego rodzaju działalności, stosuje się odliczenie częściowe według proporcji określonej na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy. Do wyliczenia proporcji należy uwzględnić wartość czynności opodatkowanych oraz zwolnionych z opodatkowania. Wartość czynności niepodlegających opodatkowaniu nie wchodzi do sumy wartości obrotów ustalanych dla potrzeb liczenia proporcji sprzedaży.
2015
5
lut

Istota:
Jeżeli proporcja określona zgodnie z art. 90 jest mniejsza niż 2% i podatnik uzna, że wynosi 0 nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego
Fragment:
W myśl art. 90 ust. 3 cyt. ustawy o VAT, proporcję, o której mowa w ust. 2 ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo. Stosownie natomiast do zapisu art. 90 ust. 10 ustawy o VAT, w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2–8: przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%; nie przekroczyła 2% – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%. Zatem, dokonując analizy cyt. wyżej przepisów stwierdzić należy, że na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy, występuje obowiązek wyodrębnienia podatku naliczonego związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje.
2015
27
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do częściowego odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z czynnościami opodatkowanymi, niepodlegającymi opodatkowaniu i zwolnionymi z opodatkowania podatkiem VAT, braku obowiązku uwzględniania w kalkulacji proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy, zdarzeń spoza zakresu ustawy oraz braku obowiązku dokonania dodatkowej alokacji podatku naliczonego.
Fragment:
Ad. 3 Wnioskodawca wskazuje, że znany jest jej pogląd niektórych organów podatkowych, zgodnie z którym, w sytuacji, gdy po stronie podatnika występują nie tylko czynności opodatkowane VAT i zwolnione z podatku, ale również zdarzenia spoza zakresu VAT, w stosunku do wydatków mieszanych, oprócz proporcji sprzedaży określonej w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, należy dodatkowo zastosować inną, wstępną lub późniejszą, alokację podatku naliczonego (klucz podziału, współczynnik, proporcję, etc). W opinii Gminy powyższe stanowisko jest nieprawidłowe, gdyż nie znajduje uzasadnienia w przepisach ustawy o VAT. a) Brak podstawy prawnej W pierwszej kolejności należy podkreślić, że prawodawca w przepisach ustawy o VAT, ani aktów wykonawczych, nie przewidział możliwości wprowadzenia dodatkowej alokacji (klucza podziału, współczynnika, proporcji, etc.) dla podatku naliczonego od wydatków mieszanych, podlegającego określeniu przy pomocy współczynnika sprzedaży, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT. Zasady odliczania podatku w oparciu o proporcję sprzedaży zostały określone w przepisach art. 90-91 ustawy o VAT. Mimo szczegółowych uregulowań w tym zakresie, prawodawca nie określił jakichkolwiek dodatkowych alokacji, proporcji, kluczy podziału, współczynnika, etc. Co więcej, mechanizmy proporcji innych aniżeli określona w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT są znane prawodawcy. Potwierdza to np. brzmienie niedawno wprowadzonego art. 86 ust. 7b (...)
2015
23
sty

Istota:
W zakresie proporcji i korekty podatku
Fragment:
Przy czym, dokonując korekt za poszczególne okresy rozliczeniowe za lata poprzednie, w których powstało prawo do odliczenia, winna zastosować właściwą proporcję za te poszczególne lata, o czym stanowi art. 86 ust. 14 ustawy. Wyjaśnić należy, że w momencie dokonywania korekty deklaracji za lata poprzednie w celu skorzystania z odliczenia podatku naliczonego, proporcja ostateczna dla danego roku podatkowego jest już znana. Gmina korygując deklaracje podatkowe za dany rok jest w stanie skalkulować proporcję właściwą w oparciu o obroty osiągnięte w tym roku. W konsekwencji, nie ma konieczności ustalania w pierwszej kolejności proporcji wstępnej (w oparciu o obroty z roku poprzedzającego dany rok) i rozliczenia podatku w oparciu o tę wstępną proporcję, a następnie dokonania korekty odliczenia podatku w deklaracji za styczeń następnego roku. Wynika to z faktu, że przepisy dotyczące wstępnej proporcji mają na celu umożliwienie odliczania podatku naliczonego w formie szacunkowej. Zatem, w odniesieniu do pytania nr 1 należy stwierdzić, że zgodnie z przywołanym art. 86 ust. 13 ustawy w przypadku, gdy Gmina będzie dokonywać korekty odliczenia podatku naliczonego za lata poprzednie, w związku z zastosowaniem proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy, powinna zastosować bezpośrednio proporcję właściwą dla danego roku.
2015
23
sty

Istota:
W zakresie ustalenia czy przedmiotową dotację do kosztów na pokrycie kosztów działalności zakładu uwzględnia się w mianowniku proporcji przy obliczeniu wskaźnika proporcji
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy przedmiotową dotację do kosztów 1 wozokm otrzymywaną z Urzędu Gminy na pokrycie kosztów działalności Zakładu uwzględnia się w mianowniku proporcji przy obliczeniu wskaźnika proporcji... Zdaniem Wnioskodawcy, dotacja przedmiotowa do kosztów 1 wozokm otrzymana z Urzędu Gminy w roku 2013 na pokrycie kosztów działalności Zakładu nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ust. l ustawy o podatku od towarów i usług, a w konsekwencji nie uwzględnia się jej przy ustalaniu proporcji (art. 90 ust. 2 ustawy). Zatem wyliczając proporcję, o której mowa w art. 90 ust. 2 cyt. ustawy (zgodnie z art. 90 ust. 3), Zakład nie może w mianowniku proporcji uwzględnić przedmiotowej dotacji. Przy ustaleniu wskaźnika proporcji na rok 2014 Zakład uwzględnił: W liczniku: obrót osiągnięty w roku ubiegłym 2013 z tytułu sprzedaży usług komunikacji miejskiej opodatkowany stawką 8%, oraz sprzedaż oleju przepracowanego opodatkowanego w wysokości 23%. W mianowniku: obrót osiągnięty w roku ubiegłym 2013 ze sprzedaży zwolnionej, oraz całą kwotę wymienioną w liczniku jw. Zakład ustalił wskaźnik na rok 2014 w następujący sposób: sprzedaż opodatkowana 8% w 2013 r. - 1.350.857,00 sprzedaż opodatkowana 23% w 2013 r. - 451,00 sprzedaż zwolniona z opodatkowania w 2013 r. - 62.085,00 Razem obrót: 1.413.393,00 1.350.857,00 + 451,00 : 1.413.393,00 = 0,956 x 100 = 96%.
2015
18
sty
© 2011-2015 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Proporcja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.