Program komputerowy | Interpretacje podatkowe

Program komputerowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to program komputerowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Stawka podatku dla czynności udzielenia licencji na programy komputerowe.
Fragment:
Wskazać należy, że rozdział 7 ustawy o prawie autorskim zawiera przepisy szczególne dotyczące programów komputerowych. Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy o prawie autorskim, programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie, o ile przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. Prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy przysługują pracodawcy, o ile umowa nie stanowi inaczej (art. 74 ust. 1 ustawy o prawie autorskim). W myśl art. 74 ust. 4 ustawy o prawie autorskim, autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego, z zastrzeżeniem przepisów art. 75 ust. 2 i 3, obejmują prawo do: trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie, czynności te wymagają zgody uprawnionego; tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała; rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii. Jak wskazuje treść przywołanego powyżej art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, program komputerowy stanowi utwór będącym przedmiotem prawa autorskiego.
2015
18
lut

Istota:
W zakresie zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 1 i art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 8 i 13 umowy polsko – amerykańskiej
Fragment:
Zatem, automatyczne wykluczenie programów komputerowych, jako utworów literackich czy też naukowych, nie znajduje uzasadnienia. W myśl art. 74 ust. 1 ustawy o prawie autorskim programy komputerowe podlegają ochronie według takich samych zasad, jak utwory literackie, o ile przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. Ponadto, zgodnie z art. 74 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy o prawie autorskim ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Jak wskazuje powołany przepis, program komputerowy podlega ochronie niezależnie od formy (sposobu) wyrażenia, a więc m. in. w postaci „ programu źródłowego ” i „ programu maszynowego ”, „ programu wpisanego do pamięci stałej komputera ” itd. Podlega on ochronie również wówczas, gdy jest utrwalony w odręcznie sporządzonych notatkach, w dokumentacji projektowej, wytwórczej i użytkowej. Reasumując, należy stwierdzić, iż w rozumieniu polskich przepisów o prawie autorskim, przedmiotem tego prawa są wszelkie przejawy działalności twórczej o indywidualnym charakterze bez względu na to, czy są to dzieła artystyczne, utwory naukowe lub literackie. Program komputerowy został wymieniony przez ustawodawcę jako przedmiot prawa autorskiego.
2014
16
lis

Istota:
Brak obowiązku opodatkowania czynności nieodpłatnego udostępnienia do korzystania z programu komputerowego oraz jego nieodpłatnego wdrożenia.
Fragment:
Konieczność opracowania oprogramowania miała na celu usprawnienie realizacji zadań statutowych. ... nie przysługiwało prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z powstaniem programu komputerowego do .... Podmiot uprawniony do nieodpłatnego otrzymania programu komputerowego będzie zobowiązany ponosić koszty eksploatacji oprogramowania z ramach własnego budżetu. Zgodnie z art. 13a ustawy o informatyzacji, podmioty wskazane w tym przepisie uprawnione do wykonywania praw majątkowych do programu komputerowego opracowanego przez pracowników w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy świadczonej na rzecz tych podmiotów, mogą umożliwić sobie wzajemnie nieodpłatne korzystanie z tego programu komputerowego. Samą zasadę pierwotnego nabycia majątkowych praw autorskich do programu komputerowego (z której wynika prawo do wykonywania prawa majątkowego) określa art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), zgodnie z którym prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy przysługują pracodawcy, o ile umowa nie stanowi inaczej. Podmiot uprawniony do wykonywania prawa może dysponować tym prawem także w ten sposób, że przekaże je do nieodpłatnego korzystania. Przepis ten stanowi podstawę prawną nieodpłatnego rozporządzania przez państwowe jednostki budżetowe prawami majątkowymi w odniesieniu do szczególnej kategorii tych praw - programu komputerowego.
2014
14
paź

Istota:
Czy słuszne jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w przypadku świadczenia usług elektronicznych, polegających na przekazywaniu programów komputerowych (gier) wyspecjalizowanym podmiotom prowadzącym platformy internetowe, za pomocą których podmioty te dystrybuują dalej we własnym imieniu wskazane programy komputerowe, przychody powinny być rozpoznawane w oparciu o przepis art. 12 ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a więc w okresach rozliczeniowych, z tym, ze okres rozliczeniowy Spółki kończy się w dniu określonym w umowie jako dzień otrzymania wynagrodzenia (to jest przykładowo 30 dzień po zakończeniu danego miesiąca, czy też 30 dzień po zakończeniu danego kwartału)?
Fragment:
Niemniej, w opinii Wnioskodawcy, okres rozliczeniowy Spółki różnił będzie się od okresu, w którym kontrahent Wnioskodawcy uzyskiwał przychody z tytułu dystrybucji programów komputerowych (gier) udostępnionych przez Spółkę, w tym sensie, iż końcowym dniem okresu rozliczeniowego Spółki będzie dzień, w którym Wnioskodawca winien otrzymać przychód, wraz z ewentualnym raportem dotyczącym sprzedaży danego programu komputerowego (gry). Dlatego też, w powyższym zakresie, Spółka wskazuje, iż przykładowo: jeżeli umowa z podmiotem prowadzącym dalszą dystrybucję programów komputerowych (gier) przewiduje płatność w terminie 30 dni po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, w którym podmiot prowadzący dystrybucję danego programu komputerowego (gry) dokonywał jego sprzedaży, Wnioskodawca winien rozpoznać dany przychód podlegający opodatkowaniu w 30 dniu od końca danego miesiąca kalendarzowego, w którym podmiot dystrybuujący dany program komputerowy (grę) otrzymał przychód z tego tytułu, bez względu na fakt, czy we wskazanym terminie Wnioskodawca otrzymał należną płatność, czy też nie; jeżeli umowa z podmiotem prowadzącym dalszą dystrybucję programów komputerowych (gier) przewiduje płatność w terminie 45 dni po zamknięciu miesięcznego okresu, w którym odpowiednie wynagrodzenie zostało otrzymane przez podmiot prowadzący platformę internetową.
2014
28
wrz

Istota:
Czy słuszne jest stanowisko Spółki, iż w przypadku umowy zawartej z podmiotem pośredniczącym pomiędzy Wnioskodawcą a użytkownikami końcowymi - nabywcami programów komputerowych (gier), gdzie nie wskazano okresów rozliczeniowych, a Spółka nie dysponuje danymi pozwalającymi na rozpoznanie przychodu w momencie sprzedaży programu komputerowego, przychód winien być rozpoznany w oparciu o art. 12 ust. 3e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, to jest otrzymania zapłaty?
Fragment:
Z przedstawionych okoliczności wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie szeroko rozumianych usług elektronicznych, w tym m. in. udostępnia wytworzone przez siebie bądź zakupione od osób trzecich programy komputerowe (gry) wyspecjalizowanym podmiotom prowadzącym ich dalszą dystrybucję na rzecz końcowych użytkowników poprzez platformy internetowe. Ponadto Wnioskodawca odpłatnie udostępnia reklamową powierzchnię wirtualną w swoich programach komputerowych (grach) innym, wyspecjalizowanym podmiotom, które wykorzystują wskazaną powierzchnię wirtualną w celach reklamowych swoich, bądź obcych usług oraz produktów. Zgodnie z postanowieniami umów handlowych zawartych przez Wnioskodawcę, wynagrodzenie z tytułu usług elektronicznych w zakresie przekazania programów komputerowych podmiotom prowadzącym platformy internetowe, w celu ich dalszej dystrybucji na rzecz końcowych użytkowników, określane jest jako procentowy udział Wnioskodawcy w przychodach podmiotu prowadzącego daną platformę internetową, uzyskanych ze sprzedaży programów komputerowych przekazanych uprzednio przez Spółkę. W jednym przypadku Wnioskodawca zawarł umowę z podmiotem pośredniczącym, który poprzez własną platformę internetową, umożliwia Wnioskodawcy sprzedaż programów komputerowych (gier) bezpośrednio końcowym użytkownikom. W takim przypadku, wynagrodzenie Wnioskodawcy, wpłacone przez końcowego użytkownika na konto podmiotu pośredniczącego, prowadzącego wyżej wskazaną platformę internetową, przekazywane jest Wnioskodawcy przez podmiot pośredniczący, po uprzednim potrąceniu przez ten podmiot stosownej prowizji zgodnie z umową.
2014
28
wrz

Istota:
Należność za zakup programu nie mieści się w zakresie pojęcia należności licencyjne określonego art. 21 updop oraz art. 12 Modelowej Konwencji OECD o unikaniu podwójnego opodatkowania i nie stanowi przychodu osoby zagranicznej podlegającego opodatkowaniu w Polsce. Pojęciem należności licencyjne objęte są jednak wszelkie inne należności związane z użytkowaniem programów komputerowych, płacone osobie zagranicznej przez podmiot polski. Do należności takich należy zaliczyć m.in. należności związane z prawami do kopiowania i dystrybucji programów komputerowych (tantiemy,) należności za użytkowanie nie zakupionych programów itp.
Fragment:
I tak, pkt 13.1 Komentarza do art. 12 Modelowej Konwencji OECD (należności licencyjne), wyraźnie stwierdza, iż program komputerowy może być traktowany jako utwór literacki, artystyczny lub naukowy, przy czym, o ile ustawodawstwo krajowe nie stanowi inaczej, najbardziej uzasadnione jest traktowanie programów komputerowych jako dzieła naukowego. Zatem, w przypadku braku wymienienia dochodów z tytułu użytkowania lub prawa do użytkowania programów komputerowych w definicji „ należności licencyjnych ”, należy uznać program komputerowy za utwór literacki, artystyczny lub naukowy i dochód uzyskiwany z tytułu użytkowania takich programów traktować dla celów podatkowych jak „ należność licencyjną ”. W uwzględnieniu powyższego, stanowisko Wnioskodawcy, że „ (...) opłaty za użytkowanie lub prawo użytkowania tych programów (komputerowych – przyp. tut. Organu) nie stanowią należności licencyjnych, o których stanowi art. 12 Konwencji pomiędzy rządem RP a Republiki Fińskiej. Wobec tego Spółka polska wypłacając podmiotowi fińskiemu należności z tytułu używania programu komputerowego nie ma obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego ustalonego w wysokości zgodnej z odpowiednimi przepisami ”, jest nieprawidłowe. Zatem, należności wypłacane kontrahentowi fińskiemu z tytułu prawa do używania programu komputerowego, stanowią przychód wymieniony w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz mieszczą się w definicji należności licencyjnych wymienionych w art. 12 ust. 3 umowy polsko-fińskiej.
2014
23
wrz

Istota:
1. Czy przychody uzyskane z tytułu odpłatnego udzielenia licencji na używanie programu komputerowego za pośrednictwem platformy spółki A. są przychodami z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej?
2. Czy przychody uzyskane z tytułu odpłatnego udzielenia licencji na używanie programu komputerowego za pośrednictwem platformy spółki A. są przychodami z tytułu Prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
3. Czy przychody uzyskane z tytułu odpłatnego udzielenia licencji na używanie programu komputerowego za pośrednictwem platformy spółki A. są przychodami z tytułu uzyskania innych przychodów, o których mowa w art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
4. Czy w przypadku uzyskiwania przychodów z tytułu odpłatnego udzielenia licencji na używanie programu komputerowego za pośrednictwem platformy spółki A. przysługują koszty uzyskania przychodu?
5. Czy Wnioskodawca uzyskujący przychody z tytułu odpłatnego udzielenia licencji na używanie programu komputerowego za pośrednictwem platformy spółki A. zobowiązany jest do wpłaty comiesięcznych zaliczek na poczet podatku dochodowego?
Fragment:
Zgodnie natomiast z art. 74 ust. 1 prawa autorskiego, programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie, o ile przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. Stosownie do art. 74 ust. 3 prawa autorskiego, prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy przysługują pracodawcy, o ile umowa nie stanowi inaczej. W myśl art. 74 ust. 4 prawa autorskiego, autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego, z zastrzeżeniem przepisów art. 75 ust. 2 i 3, obejmują prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie, czynności te wymagają zgody uprawnionego, tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała, rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii. Z powyższego wynika, iż program komputerowy stanowi przedmiot prawa autorskiego. Udostępnianie praw majątkowych związanych z takim utworem, w zakresie dozwolonych w przepisach prawa pól eksploatacji (o których mowa m.in. w cyt. art. 74 ust. 4 pkt 3 prawa autorskiego), następuje w drodze udzielenia licencji, zgodnie z cyt. art. 41 ust. 2 prawa autorskiego.
2014
17
wrz

Istota:
Czy zgodnie z art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz umową zawartą między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania Wnioskodawca jest obowiązany do pobrania i odprowadzenia podatku dochodowego?
Fragment:
Zatem automatyczne wykluczenie programów komputerowych jako utworów literackich, czy też naukowych nie znajduje uzasadnienia. W myśl art. 74 ust. 1 ustawy o prawie autorskim: programy komputerowe podlegają ochronie według takich samych zasad, jak utwory literackie, o ile przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. Ponadto zgodnie z art. 74 ust. 2 zdanie pierwsze tej ustawy: ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Jak wskazuje powołany przepis – program komputerowy podlega ochronie niezależnie od formy (sposobu) wyrażenia, a więc m.in. w postaci „ programu źródłowego ” i „ programu maszynowego ”, „ programu wpisanego do pamięci stałej komputera ” itd. Podlega on ochronie również wówczas, gdy jest utrwalony w odręcznie sporządzonych notatkach, w dokumentacji projektowej, wytwórczej i użytkowej. Należy zatem stwierdzić, że w rozumieniu polskich przepisów o prawie autorskim – przedmiotem tego prawa są wszelkie przejawy działalności twórczej o indywidualnym charakterze bez względu na to, czy są to dzieła artystyczne, utwory naukowe lub literackie. Program komputerowy został wymieniony przez ustawodawcę jako przedmiot prawa autorskiego.
2014
11
lip

Istota:
Czy Wnioskodawca jest obowiązany pobrać - jako płatnik - „podatek u źródła” (tzw. witholding tax) od przychodu osiągniętego przez sprzedającego z Republiki Cypru z tytułu sprzedaży licencji do programów komputerowych na rzecz Spółki?
Fragment:
Klucze zabezpieczające oprogramowanie przekazywane są zatem bezpośrednio ostatecznym użytkownikom programów komputerowych. Podmiot cypryjski nie sprzedaje tych licencji na terytorium Polski poprzez zakład w rozumieniu polsko - cypryjskiej umowy o unikaniu opodatkowania. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca jest obowiązany pobrać - jako płatnik - „ podatek u źródła ” (tzw. witholding tax) od przychodu osiągniętego przez sprzedającego z Republiki Cypru z tytułu sprzedaży licencji do programów komputerowych na rzecz Spółki... Zdaniem Wnioskodawcy: Wnioskodawca uważa, iż w opisanym stanie faktycznym, nie jest obowiązana pobrać podatku jako płatnik od przychodów osiąganych przez sprzedającego z Republiki Cypru z tytułu sprzedaży programów komputerowych na rzecz Spółki. O należnościach licencyjnych, w przypadku korzystania z oprogramowania komputerowego, można mówić wtedy, kiedy umowa między stronami określa zakres korzystania z oprogramowania komputerowego w taki sposób, iż korzystanie przez nabywcę z oprogramowania w zakresie objętym umową - ale bez tej umowy - stanowiłoby naruszenie autorskich praw majątkowych (zakres korzystania z oprogramowania komputerowego bez „ dodatkowego ” zezwolenia właściciela praw określa art. 75 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
2014
1
lip

Istota:
Czy zapłata dostawcy zagranicznemu z Tajwanu za faktury dokumentujące zakup kluczy licencyjnych z przeznaczeniem do ich dalszej odsprzedaży, bez prawa do kopiowania, modyfikowania itp., czyli bez nabycia praw autorskich podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Zatem automatyczne wykluczenie programów komputerowych jako utworów literackich, czy też naukowych nie znajduje uzasadnienia. W myśl art. 74 ust. 1 ustawy o prawie autorskim: programy komputerowe podlegają ochronie według takich samych zasad, jak utwory literackie, o ile przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. Ponadto zgodnie z art. 74 ust. 2 zdanie pierwsze tej ustawy: ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Jak wskazuje powołany przepis, program komputerowy podlega ochronie niezależnie od formy (sposobu) wyrażenia, a więc m.in. w postaci „ programu źródłowego ” i „ programu maszynowego ”, „ programu wpisanego do pamięci stałej komputera ” itd. Podlega on ochronie również wówczas, gdy jest utrwalony w odręcznie sporządzonych notatkach, w dokumentacji projektowej, wytwórczej i użytkowej. Należy zatem stwierdzić, że w rozumieniu polskich przepisów o prawie autorskim – przedmiotem tego prawa są wszelkie przejawy działalności twórczej o indywidualnym charakterze bez względu na to, czy są to dzieła artystyczne, utwory naukowe lub literackie. Program komputerowy został wymieniony przez ustawodawcę jako przedmiot prawa autorskiego.
2014
2
mar
© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.