Prawa autorskie | Interpretacje podatkowe

Prawa autorskie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prawa autorskie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Kwestie związane z amortyzacją podatkową wartości niematerialnych i prawnych.
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy prawidłowym rozwiązaniem w opisywanej sytuacji będzie zaliczenie Prawa Autorskiego otrzymanego przez Wnioskodawcę w drodze aportu do wartości niematerialnych i prawnych, ujęcie Prawa Autorskiego w ewidencji środków trwałych i WNiP (wg wartości określonej zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP), dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od tej wartości, a następnie wyłączanie z kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy dokonywanych przez Wnioskodawcę odpisów amortyzacyjnych od Prawa Autorskiego od tej części jego wartości, która nie została przekazana na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy. Reasumując, w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę w drodze wkładu niepieniężnego, z wykorzystaniem mechanizmu „ agio ”, Prawa Autorskiego, które nie stanowiło u Wnoszącego aport WNiP, zaś po jego otrzymaniu spełnione zostaną wszelkie przesłanki by uznać Prawo Autorskie za WNiP, wartość początkową Prawa Autorskiego należy ustalić zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP i tym samym będzie ona równa wartości ustalonej przez podatnika na dzień wniesienia wkładu niepieniężnego, nie wyższej jednak od jego wartości rynkowej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2014
30
paź

Istota:
Usługi architektoniczne świadczone przez Wnioskodawcę, podlegają opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%.
Fragment:
W umowach podpisywanych z klientami Wnioskodawca będzie stosował zapis o sprzedaży projektu architektonicznego wraz z przekazaniem praw autorskich. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawidłowości stosowania stawki VAT 8% do sprzedaży usług architektonicznych, w tym projektów urbanistycznych i projektów architektury wnętrz. Jak stanowi art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). W myśl ust. 2 pkt 6 ww. artykułu, w szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory: architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne. Stosownie natomiast do art. 8 ust. 1 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej. Domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu (ust. 2 ww. artykułu). Z unormowań ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynika, że twórcą może być wyłącznie osoba fizyczna – człowiek będący autorem utworu w rozumieniu tej ustawy.
2014
30
paź

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskiwanego od zagranicznego podmiotu.
Fragment:
I tak, w celu określenia zakresu praw autorskich według polskich przepisów, należy odnieść się do art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), zwanej dalej: ustawą o prawie autorskim, który stwierdza, że przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Ponadto, w art. 1 ust. 2 pkt 1, stwierdza się, że przedmiotem prawa autorskiego są w szczególności utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe). Nie ulega wątpliwości, że art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim, zawiera ogólną normę, opisującą utwór, będący przedmiotem prawa autorskiego. Natomiast ust. 2 tegoż artykułu ma charakter pomocniczy i dla uznania danego dzieła za przedmiot prawa autorskiego nie wystarcza ustalenie, że mieści się ono w jednej z nazwanych ustawowo kategorii podanych jako katalog otwarty. Ustawodawca, wyszczególniając przykładowe kategorie utworów, posłużył się porządkującym kryterium przedmiotu twórczości i użytych w niej środków wyrazu.
2014
17
paź

Istota:
Czy sprzedaż przez Internet wytworzonych przez Wnioskodawcę programów komputerowych może być opodatkowana w ramach przychodu z praw autorskich i innych praw, o których mowa w art. 18 ustawy oraz, czy przychód z tej sprzedaży może być rozliczony raz w roku, bez konieczności opłacania zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku?
Fragment:
Do tego źródła przychodów należy zatem zaliczać wszelkie przychody uzyskiwane przez podatników m.in. z posiadania, korzystania i rozporządzania przez nich prawami autorskimi, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.). Zgodnie z art. 1 ust. 1 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Na mocy art. 1 ust. 2 pkt 1 tej ustawy, w szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe). Stosownie do art. 17 tej ustawy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Przychody z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich lub artystów wykonawców z praw pokrewnych albo rozporządzania tymi prawami, występują wówczas, gdy spełnione są dwie przesłanki. Po pierwsze konieczne jest wystąpienie przedmiotu praw majątkowych w postaci utworu lub artystycznego wykonania.
2014
17
paź

Istota:
Czy Wnioskodawca, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, ma prawo do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od części wynagrodzenia dotyczącego rozporządzania majątkowymi prawami autorskimi zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stosując nadal do pozostałego wynagrodzenia, niezwiązanego z rozporządzeniem majątkowymi prawami autorskimi, ogólną stawkę kosztów uzyskania przychodów wynikającą z art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W razie zatem wykonywania na podstawie stosunku pracy czynności zarówno chronionych prawem autorskim jak i nie będących przedmiotem prawa autorskiego, pozbawionych cech twórczych, udokumentowania wymaga, jaka część wynagrodzenia obejmuje wynagrodzenie z tytułu korzystania z prawa autorskiego, a jaka część dotyczy czynności nie chronionych prawem autorskim. Tylko bowiem wyraźne rozróżnienie, jak również dokumentowanie prac – utworów chronionych prawem autorskim oraz wypłaconych wynagrodzeń z tego tytułu daje podstawę do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów przy zapewnieniu właściwej realizacji obowiązków płatnika w zakresie prawidłowego obliczania i poboru zaliczek na podatek dochodowy. Podkreślenia przy tym wymaga, że zakwalifikowanie, czy wykonywana praca jest przedmiotem prawa autorskiego jest obowiązkiem płatnika, który dokonuje świadczeń z tego tytułu. Zaznaczyć również należy, że fakt korzystania przez podatnika z prawa autorskiego powinien być udokumentowany, gdyż warunkiem zastosowania kosztów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy jest, aby zaistniał utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, twórca udzielił licencji na korzystanie z danego utworu, względnie by doszło do rozporządzenia majątkowymi prawami autorskimi do tworzonego dzieła.
2014
17
paź

Istota:
Czy do przeniesienia majątkowych praw autorskich za opisane utwory można stosować koszty uzyskania przychodu w wysokości 50% uzyskanego przychodu? Czy przedstawiony sposób ryczałtowego ustalania wynagrodzenia za przeniesienie majątkowych praw autorskich jest prawidłowy? Czy do wynagrodzenia za nadgodziny w części dotyczącej pracy twórczej można zastosować 50% koszty uzyskania przychodów?
Fragment:
Zdaniem Spółki, przedstawienie zasad ustalania kosztów uzyskania przychodów dla przychodów opisanych we wniosku należy rozpocząć od omówienia przepisów prawnych regulujących zasady wykorzystywania i przekazywania praw autorskich. Przepisy te zawiera ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ustawa wymienia szczegółowo co może być przedmiotem praw autorskich w art. 1 ust. 1 i 2, art. 2 ust. 1, art. 3 ww. ustawy, których treść Wnioskodawca w dalszej części stanowiska przytoczył. Prawa autorskie przysługują twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej. Przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych stosuje się w szczególności do utworów, których twórca jest obywatelem polskim albo obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Spółka uważa że wobec przedstawionego opisu wykonywanej pracy oraz zgodnie z przedstawionymi przepisami jego pracownicy wykonują utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności należy zauważyć, że praca wykonywana przez pracowników ma charakter twórczy i indywidualny. Pracownicy są zatem twórcami utworów, którym przysługują prawa autorskie z tytułu ich wykonania. Obok wskazania przedmiotu i podmiotu praw autorskich ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych reguluje także dokładniej kwestie praw autorskich do utworów wytworzonych przez pracownika w ramach stosunku pracy.
2014
14
paź

Istota:
W zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania odszkodowania zasądzonego z tytułu naruszenia praw autorskich stanowiących własność (majątek) spółki jawnej, której Wnioskodawca jest wspólnikiem.
Fragment:
W sytuacji zatem, gdy do naruszenia autorskich praw majątkowych podmiotu gospodarczego doszło z winy umyślnej, to odszkodowanie jakie przysługuje temu podmiotowi ma wymiar rzeczywisty (nie hipotetyczny), a podstawę jego ustalenia stanowi wynagrodzenie (jego wielokrotność), jakie w istocie osiągnąłby przedsiębiorca, z tytułu korzystania z przysługujących mu praw autorskich (np. udzielania licencji). Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika m.in., że Wnioskodawca jako wspólnik spółki jawnej osiąga przychody z tytułu udzielania przez tę spółkę osobom trzecim w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, licencji na korzystanie z oprogramowania komputerowego, podlegającego ochronie przewidzianej w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przed sądem okręgowym i sądem apelacyjnym toczyło się postępowanie sądowe z powództwa spółki jawnej, o zapłatę odszkodowania z tytułu naruszenia praw autorskich spółki jawnej przez osobę trzecią. Naruszenie to polegało na korzystaniu przez osobę trzecią z utworu (programu komputerowego), mimo wygaśnięcia obowiązywania licencji. Postępowanie zakończyło się prawomocnym zasądzeniem odszkodowania. Podstawą prawną zasądzonego odszkodowania był cytowany art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Roszczenie o naprawienie wyrządzonej szkody, dochodzonej przez spółkę, pozostawało w związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, a wytworzony przez spółkę jawną utwór (program komputerowy), rozpowszechniany następnie drogą udzielenia osobom trzecim odpłatnych licencji na korzystanie z utworu, jak wskazano we wniosku, stanowi składnik majątku spółki jawnej związany z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą.
2014
28
wrz

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT usług polegających na wykonywaniu koncertów muzycznych oraz udziale w produkcjach filmowych i telewizyjnych
Fragment:
Wnioskodawczyni uzyskuje także wynagrodzenia za udział w produkcjach filmowych i telewizyjnych (seriale, programy telewizyjne o charakterze rozrywkowym), a także za przeniesienie praw autorskich do wizerunku wykreowanej przez Wnioskodawczynię postaci. Wnioskodawczyni świadcząc usługi jako aktor polegające na jej udziale w produkcjach filmowych, telewizyjnych czy spektaklach teatralnych oraz pobierając wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich do wizerunku wykreowanej przez niej postaci występuje jako twórca w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które wynagradzane będzie w formie honorariów. Świadczone przez Wnioskodawczynię usługi wykonywania koncertów oraz usługi polegające na udziale w produkcjach filmowych i telewizyjnych oraz na przeniesieniu praw autorskich do wizerunku wykreowanej przez nią postaci są usługami kulturalnymi. Wnioskodawczyni bierze udział w koncertach jako artysta wykonawca, natomiast w produkcjach filmowych i telewizyjnych jako twórca w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W świetle powołanych powyżej uregulowań zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych zauważyć należy, że ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b) ustawy korzystają wyłącznie własne twórcze wykonania artystów posiadające cechy oryginalności i indywidualności (utwory), których autorstwo uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub podano do publicznej wiadomości w związku z rozpowszechnianiem utworu.
2014
25
wrz

Istota:
Opodatkowanie otrzymywanego wynagrodzenia z tytułu otrzymywanych tantiem oraz z majątkowych praw autorskich do utworów utrwalonych na płycie, wypłacanych przez organizację zbiorowego zarządzania.
Fragment:
Wnioskodawczyni podpisała umowę z organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, która działając na rzecz Wnioskodawczyni, ale we własnym imieniu, udziela licencji na korzystanie z utworów, do których Wnioskodawczyni posiada majątkowe prawa autorskie, osobom fizycznym i prawnym, pobierając od nich za to wynagrodzenie, tzw. tantiemy. Wynagrodzenie to dotyczy zatem praw autorskich do konkretnego utworu stworzonego przez Wnioskodawczynię w przeszłości bądź obecnie. Wnioskodawczynię łączy zatem z organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, która na jej rzecz pobiera i wypłaca jej należności z tytułu tantiem, pewien stosunek prawny, którego przejawem jest podpisana umowa. Dlatego też w tym miejscu powołać należy przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). W myśl ust. 2 ww. artykułu, w szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory: wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe); plastyczne; fotograficzne; lutnicze; wzornictwa przemysłowego; architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne; muzyczne i słowno-muzyczne; sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne; audiowizualne (w tym filmowe).
2014
25
wrz

Istota:
Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w związku z tworzeniem projektów technicznych
Fragment:
W konsekwencji, zastosowanie kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% będzie możliwe wówczas, gdy dana osoba uzyska przychód za wykonanie czynności będącej przedmiotem prawa autorskiego lub pokrewnego oraz gdy twórca dokona rozporządzenia prawami autorskimi do swojego utworu, czyli gdy przejdą one na zamawiającego utwór (pracodawcę) lub gdy udzieli licencji na korzystanie z nich. Kwestie prawne związane z powstaniem i nabyciem prawa autorskiego do utworów pracowniczych reguluje art. 12 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu, jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron. W razie zatem wykonywania na podstawie jednej umowy o pracę czynności zarówno chronionych prawem autorskim jak i niebędących przedmiotem prawa autorskiego, pozbawionych cech twórczych, z umowy tej (lub innego stosownego dokumentu) powinno wynikać, jaka część wynagrodzenia obejmuje wynagrodzenie z tytułu korzystania z prawa autorskiego, a jaka część dotyczy czynności nie chronionych prawem autorskim. Tylko bowiem takie rozróżnienie, jak również dokumentowanie prac – utworów chronionych prawem autorskim oraz wypłaconych wynagrodzeń z tego tytułu daje podstawę do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.
2014
21
wrz
© 2011-2014 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.