Podział majątku dorobkowego | Interpretacje podatkowe

Podział majątku dorobkowego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podział majątku dorobkowego. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości nabytej do majątku wspólnego w 2009 r. gdy w 2013 r. nastąpił podział majątku dorobkowego.
Fragment:
Z wniosku wynika, że wartość rynkowa majątku dorobkowego na dzień jego podziału wynosiła 560.000 zł, natomiast Wnioskodawca w ramach podziału majątku dorobkowego otrzymał majątek o wartości rynkowej 210.000 zł. Tym samym były małżonek Wnioskodawcy otrzymał majątek o wartości 350.000 zł. Przenosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że dokonany podział majątku dorobkowego małżonków nie był ekwiwalentny w naturze, bowiem Wnioskodawca otrzymał majątek o mniejszej wartości niż jego były małżonek. Tym samym należy stwierdzić, że wartość otrzymanego przez Wnioskodawcę majątku nie przekroczyła wartości udziału posiadanego przez niego w majątku dorobkowym małżeńskim. Skoro zatem wartość otrzymanego przez Wnioskodawcę majątku w wyniku podziału majątku dorobkowego małżonków nie przekroczyła udziału, jaki przysługiwał mu w majątku dorobkowym małżeńskim i poza ten udział nie wykraczała, to za datę nabycia nieruchomości (lokalu mieszkalnego), którą Wnioskodawca zamierza sprzedać należy przyjąć 2009 r., czyli rok, w którym małżonkowie nabyli tę nieruchomość do majątku wspólnego. Oznacza to, że pięcioletni termin określony zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy upłynął z końcem 2014 r.
2015
8
mar

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży lokali mieszkalnych ?
Fragment:
Następnie należy ustalić wartość udziału w poszczególnych rzeczach lub prawach jakie Wnioskodawca otrzymał w drodze podziału majątku dorobkowego. Jeśli z porównania wartości udziału nabytego w czasie trwania związku małżeńskiego z udziałem nabytym na podstawie ugody sądowej o podział majątku dorobkowego powstanie nadwyżka wartości tak otrzymanych praw lub rzeczy ponad wartość udziału w majątku wspólnym małżonków, to tylko ta nadwyżka będzie podlegała opodatkowaniu z uwagi na fakt, że nabycie w tej części winno być utożsamiane z datą dokonania podziału majątku wspólnego małżonków. Mając na uwadze powyższe regulacje prawne stwierdzić należy, że z przedstawionego we wniosku zdarzenia wynika, że podział majątku na mocy zawartej przed sądem 26 sierpnia 2011 r. ugody nie był ekwiwalentny. O ekwiwalentnym podziale w naturze mówić można jedynie wówczas, gdy w wyniku podziału majątku dorobkowego, każdy z małżonków otrzymuje na wyłączną własność majątek tej samej wartości i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty. Tymczasem w rozpatrywanej sprawie przedmiotem podziału majątku dorobkowego małżonków był majątek o wartości 228.782 zł składający się z lokalu mieszkalnego nr 12/9 o wartości 206.552 zł oraz ruchomości o łącznej wartości 22.230 zł.
2015
8
sty

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży w 2013 r. nieruchomości nabytej do majątku wspólnego w 1996 r. gdy w 2011 r. nastąpił podział majątku dorobkowego.
Fragment:
Jeżeli natomiast podział majątku nie jest ekwiwalentny w naturze lub wartość otrzymanej nieruchomości lub prawa przekracza udział w majątku dorobkowym małżeńskim, to wówczas za datę nabycia tego udziału w nieruchomości, który przekracza udział małżonka w majątku dorobkowym, należy przyjąć dzień, w którym dokonano podziału majątku dorobkowego. Ustalenia wartości majątku należy dokonać w oparciu o obiektywne kryteria czyli zgodnie z wyliczeniem dokonanym na podstawie cen rynkowych obowiązujących na danym obszarze w dacie podziału majątku dorobkowego małżonków, a nie według subiektywnego przekonania małżonków. Wyliczenia takiego dokonuje się sumując wartość rynkową wszystkich składników majątku podlegających podziałowi oraz ustalając wartość rynkową składników majątku otrzymanych przez każdego z małżonków. Gdy przedmiotem podziału majątku wspólnego małżonków jest więcej niż jeden składnik majątku wchodzący w skład majątku dorobkowego małżonków wówczas ta okoliczność wpływa na sposób ustalenia wysokości dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania. Z wniosku wynika, że wartość majątku wspólnego określono w akcie notarialnym na 580.250 zł, natomiast Wnioskodawca w ramach podziału majątku dorobkowego otrzymał majątek o wartości 188.000 zł. Przenosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że dokonany w 2011 r. podział majątku dorobkowego małżonków nie był ekwiwalentny w naturze, bowiem Wnioskodawca otrzymał majątek o mniejszej wartości niż jego były małżonek.
2014
19
wrz

Istota:
Sprzedaż nieruchomości nabytej częściowo w drodze podziału majątku dorobkowego, ustalenie kosztów uzyskania przychodów i kosztów odpłatnego zbycia
Fragment:
Przenosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że podział majątku dorobkowego byłych małżonków dokonany 16 grudnia 2011 r. nie był ekwiwalentny w naturze dla obojga małżonków. O ekwiwalentnym podziale w naturze mówić bowiem można jedynie wówczas, gdy w wyniku podziału majątku dorobkowego każdy z byłych małżonków otrzymuje na wyłączną własność majątek o tej samej wartości. Tymczasem na mocy umowy z 2011 r. Wnioskodawca stał się wyłącznym właścicielem nieruchomości bez spłat i dopłat a z wniosku wynika, że podział majątku nie obejmował innych rzeczy czy praw. Powyższa okoliczność jednoznacznie przesądza o braku ekwiwalentnego podziału majątku dorobkowego małżonków. Sposób podziału wskazuje również, że Wnioskodawca otrzymał majątek, który przekracza jego udział w majątku wspólnym, gdyż wartość otrzymanego przez niego składnika majątku jest większa niż udział jaki Wnioskodawca posiadał w majątku dorobkowym tj. jest większa niż 1 / 2 . Wnioskodawca z chwilą ustania wspólności ustawowej był właścicielem udziału 1 / 2 w nieruchomości. Taki sam udział w nieruchomości należał do małżonka Wnioskodawcy. Wynika to wprost z art. 50 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
2014
17
wrz

Istota:
Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w 1996 r. do majątku wspólnego małżonków oraz w 2009 r. w wyniku podziału majątku dorobkowego.
Fragment:
Odnosząc zatem powyższe uregulowania prawne do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego należy stwierdzić, że podział majątku dorobkowego dokonany 16 października 2009 r. – wbrew twierdzeniom Wnioskodawcy – był w sposób oczywisty nieekwiwalentny i przekraczał udział w majątku dorobkowym małżeńskim do jakiego prawo miał Wnioskodawca. O ekwiwalentnym podziale w naturze mówić bowiem można jedynie wówczas, gdy w wyniku podziału majątku dorobkowego każdy z małżonków otrzymuje na wyłączną własność majątek o tej samej wartości. Tymczasem na mocy postanowienia Sądu z 16 października 2009 r. Wnioskodawca stał się wyłącznym właścicielem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego bez spłat i dopłat a z wniosku nie wynika aby podział majątku obejmował również inne rzeczy czy prawa. Wnioskodawca spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nabył więc odpowiednio w udziale 1 / 2 w 1996 r. na zasadzie wspólności ustawowej oraz w udziale 1 / 2 w 2009 r. w wyniku podziału majątku dorobkowego. Ponieważ od końca roku, w którym nabyto udział 1 / 2 na zasadzie wspólności ustawowej, a więc od końca 1996 r. do momentu sprzedaży (2013 r.) minęło pięć lat zatem ta część przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a tym samym nie będzie podlegała w ogóle opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
2014
15
cze

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości nabytej do majątku wspólnego w 1995 r. gdy w 2012 r. nastąpił podział majątku dorobkowego.
Fragment:
Z wniosku i jego uzupełnienia wynika, że w ramach podziału majątku dorobkowego Wnioskodawca otrzymał trzy nieruchomości o łącznej wartości 668.502 zł. Małżonek Wnioskodawcy otrzymał udziały w trzech firmach o łącznej wartości 2.000.000 zł. Tytułem dopłaty do wartościowego wyrównania udziałów małżonek Wnioskodawcy został zobowiązany do przekazania na rzecz Wnioskodawcy spłaty w kwocie 700.000 zł. Przenosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że dokonany w 2012 r. podział majątku dorobkowego małżonków nie był ekwiwalentny w naturze, bowiem Wnioskodawca otrzymał rzeczy i prawa o mniejszej wartości niż jego małżonek. W wyniku podziału Sąd zobowiązał również małżonka Wnioskodawcy do spłaty na rzecz Wnioskodawcy celem wyrównania wartości dzielonego majątku. Tym samym należy stwierdzić, że wartość otrzymanego przez Wnioskodawcę majątku nie przekroczyła wartości udziału posiadanego przez niego w majątku dorobkowym małżeńskim. Skoro zatem wartość otrzymanego przez Wnioskodawcę majątku w wyniku podziału majątku dorobkowego małżonków nie przekroczyła udziału, jaki przysługiwał mu w majątku dorobkowym małżeńskim i poza ten udział nie wykraczała, to za datę nabycia nieruchomości, którą Wnioskodawca planuje sprzedać należy przyjąć 1995 r., czyli rok, w którym małżonkowie nabyli tę nieruchomość do majątku wspólnego.
2014
10
maj

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży mieszkania nabytego częściowo w 2012 r. w wyniku podziału majątku dorobkowego małżonków w zamian za spłatę.
Fragment:
Jak wyjaśniono powyżej źródło przychodu podlegające opodatkowaniu stanowi 1/2 przychodu ze sprzedaży ww. lokalu mieszkalnego, tj. część odpowiadająca udziałowi nabytemu w 2012 r. w wyniku podziału majątku dorobkowego. Przychód ten czyli 79.000 zł Wnioskodawca może pomniejszyć o 1/2 poniesionych kosztów odpłatnego zbycia (art. 19 ust. 1 ww. ustawy) oraz koszty uzyskania przychodu (art. 22 ust. 6c ww. ustawy), do których Wnioskodawca zaliczy koszt nabycia w wyniku podziału majątku dorobkowego udziału 1/2 w mieszkaniu czyli 78.428,34 zł. Tak obliczony dochód podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym – o ile Wnioskodawca nie wypełni warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy. Podsumowując, Organ zgadza się z Wnioskodawcą, że 1/2 uzyskanego przychodu ze sprzedaży mieszkania może pomniejszyć nie tylko o przekazaną na rzecz byłego małżonka kwotę 66.438,34 zł, ale również o kwotę 11.990 zł, którą były małżonek był zobowiązany zwrócić Wnioskodawcy a Sąd ustalając wysokość spłaty uwzględnił wzajemne potrącenia między byłymi małżonkami. Organ nie może jednak potwierdzić, że 19% zryczałtowany podatek Wnioskodawca jest zobowiązany uiścić od kwoty 571,66 zł. Zgodnie z zasadą samoopodatkowania obowiązującą w polskim systemie podatkowym, to na podatniku spoczywa obowiązek dokonania oceny własnej sytuacji prawnopodatkowej, a po jej dokonaniu zachowania się zgodnie z przepisami prawa podatkowego, bowiem prawidłowość takiego rozliczenia podlega weryfikacji przez organ podatkowy.
2014
5
mar

Istota:
Czy wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego?
Fragment:
Ustalenia wartości majątku należy dokonać w oparciu o obiektywne kryteria czyli zgodnie z wyliczeniem dokonanym na podstawie cen rynkowych obowiązujących na danym obszarze w dacie podziału majątku dorobkowego małżonków, a nie według subiektywnego przekonania małżonków. Wyliczenia takiego dokonuje się sumując wartość rynkową wszystkich składników majątku podlegających podziałowi oraz ustalając wartość rynkową składników majątku otrzymanych przez każdego z małżonków. W przedmiotowej sprawie wnioskodawca wskazał, że sąd zasądził od byłego małżonka na rzecz wnioskodawcy spłatę, ponieważ wartość majątku przejętego przez byłego małżonka znacznie przewyższyła wartość przyznanego wnioskodawcy lokalu mieszkalnego. Tym samym należy stwierdzić, że wartość otrzymanego przez wnioskodawcę majątku nie przekroczyła wartości udziału posiadanego przez niego w majątku dorobkowym małżeńskim. Skoro zatem wartość otrzymanego przez wnioskodawcę majątku w wyniku podziału majątku dorobkowego małżonków nie przekroczyła udziału, jaki przysługiwał mu w majątku dorobkowym małżeńskim i poza ten udział nie wykraczała, to za datę nabycia sprzedanego w 2012 r. lokalu mieszkalnego należy przyjąć 1989 r., czyli rok, w którym małżonkowie nabyli mieszkanie do majątku wspólnego. W konsekwencji, przychód z tytułu zbycia przedmiotowego lokalu mieszkalnego nie będzie podlegać w ogóle opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ponieważ odpłatne zbycie nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie.
2013
6
lis

Istota:
Czy wnioskodawczyni sprzedając w 2012 roku odrębną własność lokalu mieszkalnego nr 2, stanowiącego jej wyłączną własność oraz udział w wysokości 1/2 w odrębnej własności lokalu mieszkalnym nr 3, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu sprzedaży w/w lokali?
Fragment:
Na podstawie ww. umowy małżonkowie dokonali podziału majątku dorobkowego. Wartość majątku dorobkowego została oszacowana na kwotę 352.000,00 zł. Tę kwotę stanowi suma nieruchomości wartej 300.000,00 zł, w której wnioskodawczyni przypadł udział 1 / 2 , rzeczy ruchomych znajdujących się w budynku o wartości 2.000,00 zł, które otrzymała wnioskodawczyni oraz wartość 50.000,00 zł, jaką stanowi przedsiębiorstwo prowadzone przez męża wnioskodawczyni, które otrzymał na wyłączną własność. Podział majątku dorobkowego małżeńskiego w przedstawionej sprawie nie był jednak ekwiwalentny, większą część tego majątku otrzymał bowiem mąż wnioskodawczyni. O ekwiwalentnym podziale w naturze mówić można jedynie wówczas, gdy w wyniku podziału majątku dorobkowego, każdy z małżonków otrzymuje na wyłączną własność majątek tej samej wartości. Z opisanego we wniosku zdarzenia wynika natomiast, iż wnioskodawczyni przypadła niższa wartość dorobku małżeńskiego, a zatem wartość otrzymanej przez wnioskodawczynię połowy nieruchomości oraz ruchomości w wyniku podziału tego majątku mieści się w udziale, jaki jej przysługiwał w majątku dorobkowym małżeńskim. Wobec powyższego stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie, podział dokonany w 2006 r. nie będzie stanowił nabycia w rozumieniu przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2013
5
kwi

Istota:
Czy sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a jeśli tak to, w jakiej wysokości?
Fragment:
W konsekwencji wartość nieruchomości nabytej przez Zainteresowaną na wyłączną własność – w wyniku podziału majątku dorobkowego – przekracza wartość Jej pierwotnego udziału w majątku dorobkowym małżeńskim. Dnia 30 lipca 2012 r. Wnioskodawczyni dokonała sprzedaży ww. nieruchomości. Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, iż kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości – w części nabytej w 1994 r. – nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na upływ 5-letniego terminu, o którym mowa w tym przepisie. Zatem, zbycie ww. nieruchomości – w części nabytej w 1994 r. – nie powoduje po stronie Zainteresowanej obowiązku zapłaty podatku. Natomiast sprzedaż nieruchomości – w części nabytej w 2011 r. w drodze podziału majątku dorobkowego małżeńskiego – stanowi dla Wnioskodawczyni źródło przychodu, do opodatkowania którego zastosowanie znajdują przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r. Wskazać bowiem należy, iż ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.
2013
22
mar
© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.