Podział majątku | Interpretacje podatkowe

Podział majątku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podział majątku. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
W wyroku rozwodowym (w jego pkt 2) Sąd dokonał podziału majątku wspólnego w taki sposób, że na wyłączną własność męża Wnioskodawczyni przyznał lokal mieszkalny „ A ”, nakłady na działkę pracowniczą oraz samochód. Natomiast Wnioskodawczyni w wyniku podziału majątku wspólnego otrzymała na wyłączną własność nieruchomość „ B ” oraz nieruchomość „ C ”. Dokonany między małżonkami podział majątku wspólnego został orzeczony bez obowiązku dokonania jakichkolwiek spłat, albowiem ustalony między nimi sposób podziału majątku wspólnego realizowany był według zasady, aby majątek ten podzielić po połowie i w taki sposób rozdzielić jego składniki, aby każdy z małżonków otrzymał równo połowę majątku. W chwili obecnej Wnioskodawczyni zmuszona jest sprzedać nieruchomość położoną „ B ”. Ponieważ sprzedaż dokonywana jest przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym – wyrokiem sądu – orzeczono o podziale majątku wspólnego, powstaje pytanie, czy przy sprzedaży Zainteresowana będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego. Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.
2015
24
lis

Istota:
Skutki podatkowe podziału majątku wspólnego.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 28 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 29 czerwca 2015 r. oraz w dniu 28 lipca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania podziału majątku wspólnego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. W dniu 24 marca 2014 r. Wnioskodawca wraz z małżonką zawarł umowę o rozdzielności majątkowej małżeńskiej oraz umowę o podział majątku wspólnego małżonków i o świadczeniach alimentacyjnych na rzecz małoletnich dzieci. W wyniku zawarcia umowy o ustaniu wspólnoty małżeńskiej i ustaleniu rozdzielności majątkowej oraz o podziale majątku wspólnego małżonków, Wnioskodawca otrzymał majątek na kwotę 400.000 zł a małżonka – większą część majątku – na kwotę 1.350.000 zł z jednoczesnym obowiązkiem spłaty na rzecz Wnioskodawcy kwoty 420.000 zł w 120 miesięcznych ratach, po 3500 zł. W ramach podziału Wnioskodawca otrzymał nieruchomość z domem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym w trakcie budowy, jak również zobowiązał się do płacenia alimentów na rzecz dzieci w kwocie 1200 zł miesięcznie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. Czy w związku z podziałem majątku Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych... Zdaniem Wnioskodawcy, podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany i odprowadzany przez notariusza, w związku z czym jest On z tego obowiązku zwolniony.
2015
20
lis

Istota:
Za datę nabycia przez Wnioskodawczynię przedmiotowego lokalu, należy przyjąć 1989 r., tj. rok jego nabycia do majątku wspólnego małżeńskiego. Wobec powyższego bieg terminu pięcioletniego, określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, winien być liczony od końca 1989 r. Termin ten upłynął więc z dniem 31 grudnia 1994 r. W konsekwencji sprzedaż przedmiotowego lokalu mieszkalnego, nie będzie stanowić źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym nie rodzi obowiązku zapłaty podatku dochodowego.
Fragment:
Zgodnie z teorią prawa rzeczowego przyznanie danej osobie na wyłączną własność rzeczy w wyniku podziału majątku wspólnego, działu spadku, zniesienia współwłasności jest nabyciem tych rzeczy. Mając na uwadze przyjętą linię orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego nabyciem w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest przyznanie rzeczy na wyłączną własność jednemu z małżonków w wyniku podziału majątku wspólnego, lub jednemu ze współwłaścicieli w wyniku zniesienia współwłasności, tylko wówczas jeśli: podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty lub jeżeli wartość otrzymanej przez daną osobę rzeczy w wyniku podziału tego majątku, mieści się w udziale, jaki byłemu małżonkowi (współwłaścicielowi) przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim (rzeczy wspólnej). Zatem, za datę nabycia nieruchomości (prawa), która przypadła danej osobie w wyniku podziału majątku wspólnego, należy przyjąć datę jej nabycia w czasie trwania ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej pod warunkiem, że wartość otrzymanej przez daną osobę nieruchomości (prawa) w wyniku podziału tego majątku mieści się w udziale, jaki tej osobie przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim.
2015
18
lis

Istota:
Opodatkowanie przychodów uzyskanych ze sprzedaży garażu.
Fragment:
Jeżeli natomiast spełnione są wymienione wyżej warunki, tj. wartość otrzymanej przez daną osobę rzeczy w wyniku podziału majątku wspólnego, mieści się w udziale, jaki przysługiwał jej w majątku wspólnym, podział majątku nie może być rozpatrywany w kategoriach nabycia. W takiej sytuacji za datę nabycia rzeczy uznać należy datę pierwotnego nabycia przez małżonków. Przenosząc powyższe ustalenia na grunt rozpatrywanej sprawy, mając na względzie przedstawiony we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, że na skutek dokonanego w 2009 r. podziału majątku wspólnego Wnioskodawca nabył garaż, którego wartość nie przekraczała przysługującego Jej udziału w majątku wspólnym. Jego wartość była wręcz mniejsza, gdyż, jak wskazano w treści wniosku, w związku z podziałem sąd zasądził na rzecz Wnioskodawcy stosowna dopłatę od małżonki. Tym samym opisanego we wniosku podziału majątku wspólnego nie można rozpatrywać w kategoriach nabycia, w rezultacie czego za datę nabycia przez Wnioskodawcę garażu stanowiącego odrębną nieruchomość należy przyjąć rok 1990. W konsekwencji sprzedaż przez Wnioskodawcę w 2014 r. garażu nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu ww. art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na upływ pięciu lat, od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do jego nabycia, w związku z czym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego z tytułu uzyskanego przychodu (dochodu).
2015
7
lis

Istota:
Czy w zaistniałej sytuacji należy zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych, mając na uwadze fakt, że nieruchomość ta została nabyta powyżej 5 lat przed jej sprzedażą, jeżeli tak, to czy podatek ma być liczony od wartości całej nieruchomości, czy od tej części, której Wnioskodawczyni stała się właścicielem w wyniku podziału majątku wspólnego?
Fragment:
Zniesienie wspólności ustawowej kreuje prawo małżonków do majątku wspólnego na zasadzie współwłasności w częściach ułamkowych, które z reguły jest stanem przejściowym i prowadzi do podziału majątku. Zgodnie z art. 1037 Kodeksu cywilnego w związku z art. 46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego podział majątku wspólnego może nastąpić bądź na mocy umowy między małżonkami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek z małżonków. Zgodnie z teorią prawa rzeczowego przyznanie danej osobie na wyłączną własność rzeczy w wyniku podziału majątku wspólnego, działu spadku, zniesienia współwłasności jest nabyciem tych rzeczy. Mając na uwadze przyjętą linię orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego nabyciem w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest przyznanie rzeczy na wyłączną własność jednemu z małżonków w wyniku podziału majątku wspólnego, ale tylko wówczas jeśli: podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty lub jeżeli wartość otrzymanej przez daną osobę rzeczy w wyniku podziału tego majątku, mieści się w udziale, jaki byłemu małżonkowi przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim. Zatem, za datę nabycia nieruchomości (prawa), która przypadła danej osobie w wyniku podziału majątku wspólnego, należy przyjąć datę jej (jego) nabycia w czasie trwania ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej pod warunkiem, że wartość otrzymanej przez daną osobę nieruchomości (prawa) w wyniku podziału tego majątku mieści się w udziale, jaki tej osobie przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim.
2015
7
lis

Istota:
Skoro zatem wartość otrzymanych przez Wnioskodawcę składników majątkowych w wyniku podziału majątku dorobkowego małżonków mieściła się w udziale, jaki przysługiwał Jemu w majątku dorobkowym małżeńskim i poza ten udział nie wykraczała, podziałowi majątku nie towarzyszyły spłaty ani dopłaty, to za datę nabycia przedmiotowej nieruchomości gruntowej oraz udziału w nieruchomości stanowiącej drogę dojazdową do tej nieruchomości należy przyjąć 2007 r., czyli rok, w którym małżonkowie nabyli je do majątku wspólnego. W konsekwencji przychód z tytułu zbycia nieruchomości nie będzie podlegać w ogóle opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ponieważ odpłatne zbycie ww. nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat licząc od końca roku, w którym miało miejsce nabycie.
Fragment:
Wnioskodawca zawarł z byłą małżonką umowę w formie aktu notarialnego o podział majątku wspólnego. Zgodnie z tą umową Wnioskodawca otrzymał na wyłączną własność nieruchomość gruntową oraz udział we współwłasności nieruchomości stanowiącej drogę. Natomiast była żona Wnioskodawcy otrzymała lokal mieszkalny i samochód (oba składniki majątku nabyli do majątku wspólnego podczas trwania naszego małżeństwa). Wartość składników majątku, które pozostały przy Wnioskodawcy w związku z dokonanym podziałem majątku dorobkowego mieścił się w granicach udziału Wnioskodawcy w tym majątku. Majątek jaki pozostał przy każdym z małżonków po dokonaniu podziału majątku dorobkowego małżonków był takiej samej wartości oraz podział majątku dorobkowego odbył się bez spłat i dopłat. Wnioskodawca zamierza sprzedać w 2015 r. nieruchomość gruntową oraz udział we współwłasności nieruchomości stanowiącej drogę dojazdową do tej nieruchomości. Skoro zatem wartość otrzymanych przez Wnioskodawcę składników majątkowych w wyniku podziału majątku dorobkowego małżonków mieściła się w udziale, jaki przysługiwał Jemu w majątku dorobkowym małżeńskim i poza ten udział nie wykraczała, podziałowi majątku nie towarzyszyły spłaty ani dopłaty, to za datę nabycia przedmiotowej nieruchomości gruntowej oraz udziału w nieruchomości stanowiącej drogę dojazdową do tej nieruchomości należy przyjąć 2007 r., czyli rok, w którym małżonkowie nabyli je do majątku wspólnego.
2015
27
paź

Istota:
Czy w zdarzeniu przyszłym opisanym we wniosku otrzymanie przez Wnioskodawcę, w wyniku umownego podziału majątku wspólnego, majątku o wartości mniejszej niż jego małżonek, w sytuacji gdy pomiędzy małżonkami nie przewidziano żadnych dopłat lub spłat, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?
Fragment:
Podział majątku wspólnego małżonków jest instytucją typową dla prawa rodzinnego i opiekuńczego. Podział majątku wspólnego małżonków wykazuje cechy odrębne od zniesienia współwłasności, unormowanego w Kodeksie cywilnym, i w związku z tym nie może być traktowany jako zniesienie współwłasności wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 4 u.p.s.d. Ponieważ podział majątku wspólnego między małżonkami nie został wymieniony jako czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, nie będzie miał znaczenia fakt, że przy podziale majątku Wnioskodawca otrzyma mniej niż jego małżonek, a także że nie wystąpią spłaty lub dopłaty na jego rzecz. W konsekwencji, nabycie przez Wnioskodawcę składników majątku na skutek podziału majątku wspólnego nie zostało wymienione w art. 1 ust. 1 u.p.s.d., a zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Prawidłowość takiego stanowiska potwierdził wprost m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 9 kwietnia 2014 r., nr ILPB2/436-30/14-2/WS . W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.
2015
2
paź

Istota:
Czy w zdarzeniu przyszłym opisanym we wniosku otrzymanie przez Wnioskodawcę, w wyniku umownego podziału majątku wspólnego, majątku o wartości większej niż jego małżonek, w sytuacji gdy pomiędzy małżonkami nie przewidziano żadnych dopłat lub spłat, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?
Fragment:
Podział majątku wspólnego małżonków jest instytucją typową dla prawa rodzinnego i opiekuńczego. Podział majątku wspólnego małżonków wykazuje cechy odrębne od zniesienia współwłasności, unormowanego w Kodeksie cywilnym, i w związku z tym nie może być traktowany jako zniesienie współwłasności wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 4 u.p.s.d. Ponieważ podział majątku wspólnego między małżonkami nie został wymieniony jako czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, nie będzie miał znaczenia fakt, że przy podziale majątku wnioskodawca otrzyma więcej niż jego małżonek, a także że nie wystąpią spłaty lub dopłaty na rzecz drugiej strony. W konsekwencji, nabycie przez Wnioskodawcę składników majątku na skutek podziału majątku wspólnego nie zostało wymienione w art. 1 ust. 1 u.p.s.d., a zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Prawidłowość takiego stanowiska potwierdził wprost m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 9 kwietnia 2014 r., nr ILPB2/436-30/14-2/WS . W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.
2015
1
paź

Istota:
Skutki podatkowe podziału majątku wspólnego małżonków,
Fragment:
Następnie, Wnioskodawca i jego małżonka zawrą umowę w formie aktu notarialnego, w której dokonają podziału majątku wspólnego w taki sposób, że wartość majątku otrzymanego przez obu małżonków nie będzie równa. Mianowicie, w drodze podziału majątku wspólnego Wnioskodawca otrzyma majątek o mniejszej wartości niż jego małżonka. Pomiędzy małżonkami nie wystąpią żadne dopłaty lub spłaty z tego tytułu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w zdarzeniu przyszłym opisanym we wniosku otrzymanie przez Wnioskodawcę, w wyniku umownego podziału majątku wspólnego, majątku o wartości mniejszej niż jego małżonka, w sytuacji gdy pomiędzy małżonkami nie przewidziano żadnych dopłat lub spłat, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Czy w zdarzeniu przyszłym opisanym we wniosku otrzymanie przez Wnioskodawcę, w wyniku umownego podziału majątku wspólnego, majątku o wartości mniejszej niż jego małżonka, w sytuacji gdy pomiędzy małżonkami nie przewidziano żadnych dopłat lub spłat, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn... Czy w zdarzeniu przyszłym opisanym we wniosku otrzymanie przez Wnioskodawcę, w wyniku umownego podziału majątku wspólnego, majątku o wartości mniejszej niż jego małżonka, w sytuacji gdy pomiędzy małżonkami nie przewidziano żadnych dopłat lub spłat, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...
2015
6
wrz

Istota:
Skutki podatkowe podziału majątku wspólnego małżonków,
Fragment:
Następnie, Wnioskodawczyni i jej małżonek zawrą umowę w formie aktu notarialnego, w której dokonają podziału majątku wspólnego w taki sposób, że wartość majątku otrzymanego przez obu małżonków nie będzie równa. Mianowicie, w drodze podziału majątku wspólnego Wnioskodawczyni otrzyma majątek o większej wartości niż jej małżonek. Pomiędzy małżonkami nie wystąpią żadne dopłaty lub spłaty z tego tytułu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w zdarzeniu przyszłym opisanym we wniosku otrzymanie przez Wnioskodawczynię, w wyniku umownego podziału majątku wspólnego, majątku o wartości większej niż jej małżonek, w sytuacji gdy pomiędzy małżonkami nie przewidziano żadnych dopłat lub spłat, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Czy w zdarzeniu przyszłym opisanym we wniosku otrzymanie przez Wnioskodawczynię, w wyniku umownego podziału majątku wspólnego, majątku o wartości mniejszej niż jego małżonka, w sytuacji gdy pomiędzy małżonkami nie przewidziano żadnych dopłat lub spłat, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn... Czy w zdarzeniu przyszłym opisanym we wniosku otrzymanie przez Wnioskodawczynię, w wyniku umownego podziału majątku wspólnego, majątku o wartości mniejszej niż jego małżonka, w sytuacji gdy pomiędzy małżonkami nie przewidziano żadnych dopłat lub spłat, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...
2015
6
wrz
© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.