Podział majątku | Interpretacje podatkowe

Podział majątku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podział majątku. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w. związku ze sprzedażą nieruchomości opisanej pkt 1 a nabytej w drodze podziału majątku dorobkowego małżeńskiego, Wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Zatem za datę nabycia nieruchomości lub prawa, które przypadły danej osobie w wyniku podziału majątku wspólnego, należy przyjąć datę ich nabycia w czasie trwania związku małżeńskiego, jeżeli podział majątku jest ekwiwalenty w naturze lub wartość otrzymanej przez daną osobę nieruchomości lub prawa w wyniku podziału majątku mieści się w udziale, jaki temu małżonkowi przysługiwał w majątku dorobkowym małżeńskim. Jeżeli natomiast podział majątku nie jest ekwiwalentny w naturze lub wartość otrzymanej nieruchomości lub prawa przekracza udział w majątku dorobkowym małżeńskim, to wówczas za datę nabycia tego udziału w nieruchomości, który przekracza udział małżonka w majątku dorobkowym, należy przyjąć dzień, w którym dokonano podziału majątku dorobkowego, nawet wówczas, jeżeli nabycie to następuje nieodpłatnie (czyli bez spłat i dopłat). Przenosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy oraz przyjmując za Wnioskodawczynią, że wartość nieruchomości jakie otrzymała w wyniku podziału majątku małżeńskiego mieściła się w udziale jaki przysługiwał Jej w majątku dorobkowym małżeńskim, należy stwierdzić, że za datę nabycia nieruchomości, którą Wnioskodawczyni otrzymała na wyłączną własność w drodze podziału majątku wspólnego należy przyjąć 2000 r. Tym samym jej odpłatne zbycie w 2014 r. nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy nie stanowi źródła przychodu, z uwagi na upływ 5-letniego terminu, o którym mowa w tym przepisie.
2015
30
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych podziału majątku wspólnego małżonków
Fragment:
Przychodem z podziału majątku wspólnego jest wartość otrzymanego przez każdego z małżonków majątku, a także wartość spłat (dopłat) otrzymywanych przez małżonków z tytułu podziału majątku. Wartość majątku oraz wartość spłat uzyskanych z tego tytułu przez małżonków nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Z powyższego wynika, że Wnioskodawczyni w wyniku podziału majątku małżeńskiego została zwolniona przez bank ze spłaty zaciągniętego wraz z mężem na zakup działki budowlanej kredytu hipotecznego. Mąż natomiast, otrzyma na wyłączną własność nieruchomość/działkę budowlaną obciążoną kredytem, który będzie spłacał samodzielnie. W ramach podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej małżonków oraz w związku z rozliczeniem kredytu hipotecznego, Wnioskodawczyni w dniu 5 grudnia 2014 r. otrzymała przelewem od byłego męża kwotę 10 000 zł. W świetle powyższego kwota uzyskana przez Wnioskodawczynię w grudniu 2014 r., od byłego męża w związku z podziałem majątku wspólnego małżonków, jak również zwolnienie Wnioskodawczyni z obowiązku spłaty kredytu hipotecznego (zwolnienie z długu przez bank), związane z podziałem majątku wspólnego, nie podlegają przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w myśl art. 2 ust. 1 pkt 5 tej ustawy, czyli nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2015
10
cze

Istota:
Czy kosztem uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) i c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu zbycia 1/2 udziału w posiadanym uprzednio przez Spółkę udziale w prawie użytkowania wieczystego gruntu wraz z udziałem we własności posadowionego na gruncie budynku będą:
 • zasądzona przez Sąd kwota wynikająca z rozliczenia majątku Spółki?
 • poniesione przez Wnioskodawczynię koszty sądowe związane ze sprawą podziału majątku Spółki wynikające z postanowienia Sądu?
 • Fragment:
  Natomiast drugi ze wspólników otrzymał pozostały majątek Spółki (ruchomości, towar będący na stanie Spółki w momencie jej rozwiązania); Wnioskodawczyni aktem notarialnym z grudnia 2014 r. zbyła cały przyznany Jej przez Sąd, w wyniku podziału majątku byłych wspólników Spółki cywilnej, udział wynoszący 2/3 części prawa użytkowania wieczystego działki gruntu oraz udział 2/3 części posadowionego na gruncie budynku magazynowo-produkcyjnego, a także udział wynoszący 4/27 części prawa użytkowania wieczystego stanowiącego drogę dojazdową do nieruchomości; faktyczna dopłata należna wspólnikowi była wyższa o kwotę 60 515,89 zł i wynosiła 212 862,30 zł; w wyniku podziału majątku Spółki każdy ze wspólników winien uzyskać wartość majątku w kwocie po 478 403,70 zł. Wspólnik uzyskał składniki majątku o wartości 265 541,40 zł. Tym samym z należnej mu kwoty 478 403,70 zł Sąd odjął wartość przyznanych mu składników majątku (478 403,70 zł – 265 541,40 zł = 212 862,30 zł) Ponieważ w trakcie trwającego postępowania o podział majątku Spółki cywilnej, wspólnik korzystał sam, z wyłączeniem Wnioskodawczyni, z udziału w nieruchomości, prowadząc na niej dwie działalności gospodarcze, Wnioskodawczyni wnosiła o rozliczenie wspólnika z tytułu użytkowania nieruchomości ponad przysługujący mu udział w nieruchomości. Sąd na dzień zamknięcia rozprawy przyjął, że z tytułu używania nieruchomości przez wspólnika ponad przysługujący mu udział winien zapłacić Wnioskodawczyni kwotę 60 515,89 zł.
  2015
  9
  cze

  Istota:
  Czy spłata byłego małżonka stanowi koszt uzyskania przychodu ze zbycia w 2014 r. nieruchomości nabytej w wyniku podziału majątku?
  Fragment:
  O ekwiwalentnym podziale w naturze mówić bowiem można jedynie wówczas, gdy w wyniku podziału majątku dorobkowego każdy z małżonków otrzymuje na wyłączną własność majątek o tej samej wartości. Tymczasem na mocy ugody z 2013 r. Wnioskodawca został zobowiązany do spłaty w kwocie 100.000,00 zł byłego małżonka tytułem wyrównania udziałów w majątku wspólnym, co jednoznacznie przesądza o braku ekwiwalentnego podziału majątku dorobkowego małżonków. Wnioskodawca wskazał także, że na mocy ugody cały majątek, który stanowiła zabudowana domem nieruchomość przyznany został Wnioskodawcy. Zatem z powyższych wyjaśnień wynika, że udział Wnioskodawcy w nieruchomości zwiększył się o 1 / 2 , gdyż udział takiej wysokości do daty podziału majątku posiadał były małżonek Wnioskodawcy, a po podziale udział ten zyskał Wnioskodawca. Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia należy ocenić, że nabycia udziału w omawianej nieruchomości Wnioskodawca dokonał w różnych datach i w różny sposób: udział 1 / 2 odpowiadający udziałowi w majątku wspólnym nabył w 1995 r., udział przekraczający jego udział w majątku wspólnym ( 1 / 2 ) nabył w wyniku podziału majątku dorobkowego w 2013 r. – podział ten był bowiem w sposób oczywisty nieekwiwalentny i przekraczał udział w majątku dorobkowym małżeńskim do jakiego prawo miał Wnioskodawca.
  2015
  26
  maj

  Istota:
  Spłata z tytułu podziału majątku wspólnego nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na treść cytowanego przepisu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przyznanie byłemu małżonkowi praw do nieruchomości z obowiązkiem spłaty na rzecz Wnioskodawczyni nie mieści się zatem w pojęciu odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy i nie podlega podatkowi zgodnie z art. 30e ustawy.
  Fragment:
  Natomiast przepis ten nie ma już zastosowania do zbycia majątku nabytego w wyniku podziału majątku małżonków. Tak więc przychodem z podziału majątku wspólnego jest wartość otrzymanego przez każdego z małżonków majątku, a także wartość spłat (dopłat) otrzymywanych przez jednego z nich z tytułu podziału majątku. Wartość majątku oraz wartość spłat uzyskanych z tego tytułu przez małżonków nie podlega jednak opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz przedstawione zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, że spłata z tytułu podziału majątku wspólnego nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na treść cytowanego przepisu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przyznanie byłemu małżonkowi praw do nieruchomości z obowiązkiem spłaty na rzecz Wnioskodawczyni nie mieści się zatem w pojęciu odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy i nie podlega podatkowi zgodnie z art. 30e ustawy. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Z uwagi na fakt, że suma zasądzona w wyniku podziału majątku wspólnego nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zatem pyt.
  2015
  1
  kwi

  Istota:
  Podział majątku dorobkowego małżonków
  Fragment:
  Zatem nie ma wątpliwości, że nabycie własności nieruchomości lub praw w drodze podziału majątku wspólnego, w przypadku gdy wartość otrzymanego majątku jest nieekwiwalentna lub przekracza udział, jaki przysługiwał małżonkowi w majątku wspólnym, zawiera się w pojęciu „ nabycie ”, jakim posługuje się przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przenosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że podział majątku dorobkowego małżonków dokonany 28 lutego 2012 r. nie był ekwiwalentny w naturze dla obojga małżonków. O ekwiwalentnym podziale w naturze mówić bowiem można jedynie wówczas, gdy w wyniku podziału majątku dorobkowego każdy z małżonków otrzymuje na wyłączną własność majątek o tej samej wartości. Tymczasem na mocy umowy z 2012 r. Wnioskodawca stał się wyłącznym właścicielem lokalu mieszkalnego otrzymanego bez spłat i dopłat a z wniosku wynika, że podział majątku dokonany 28 lutego 2012 r. obejmował wyłącznie ten lokal. Powyższa okoliczność jednoznacznie przesądza o braku ekwiwalentnego podziału majątku dorobkowego małżonków. Sposób podziału wskazuje również, że Wnioskodawca otrzymał majątek, który przekraczał jego udział w majątku wspólnym, gdyż wartość otrzymanych przez niego składników majątku była większa niż udział jaki Wnioskodawca posiadał w majątku dorobkowym tj. 1 / 2 .
  2015
  25
  mar

  Istota:
  Jaką datę należy uznać za datę nabycia przez Wnioskodawcę lokalu mieszkalnego nr... oraz lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego o nr .... i czy w związku z umową sprzedaży tych nieruchomości jest zobowiązany do odprowadzenia podatku dochodowego?
  Fragment:
  (...) podziału majątku mieści się w udziale, jaki temu małżonkowi przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim. Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz powyższe uregulowania prawne stwierdzić należy, że za datę nabycia przez Wnioskodawcę lokalu mieszkalnego i lokalu niemieszkalnego będących przedmiotem sprzedaży dokonanej 10 maja 2014 r. i 12 maja 2014 r. należy uznać rok 2008, albowiem – jak wskazał w treści wniosku – każdy z małżonków nabył składniki majątku o równej wartości – po 130.000 zł, a dodatkowo Wnioskodawca przejął w Banku całość pozostałych zobowiązań wynikających z umowy kredytowej. Wobec powyższego uznać należy, że wartość otrzymanych w wyniku podziału majątku wspólnego nieruchomości mieści się w udziale jaki przysługiwał Wnioskodawcy w majątku dorobkowym małżeńskim Zatem, w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków - po stronie Wnioskodawcy nie nastąpił przyrost majątku. W konsekwencji uznać należy, że sprzedaż przedmiotowego lokalu mieszkalnego i lokalu niemieszkalnego dokonana została po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie i nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w powołanym art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem po stronie Wnioskodawcy nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku dochodowego od ww. sprzedaży.
  2015
  19
  mar

  Istota:
  Czy Wnioskodawca będzie musiał zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu zwolnienia z długu przez bank oraz należnej mu kwoty 19.500,00 zł z tytułu podziału majątku?
  Fragment:
  (...) podziału majątku wspólnego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 października 2014 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych podziału majątku wspólnego. W związku ze stwierdzonymi brakami formalnymi, pismem z 18 grudnia 2014 r. Znak: IBPBII/2/415-911/14/MMa , wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 31 grudnia 2014 r. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. W dniu 29 lipca 2010 r. oraz 15 października 2010 r. Wnioskodawca zawarł wraz z ówczesnym małżonkiem umowy kredytu na zakup lokalu mieszkalnego i wykończenie lokalu mieszkalnego. W dniu 11 marca 2013 r. małżonkowie ustanowili notarialnie rozdzielność majątkową i dokonali podziału majątku wspólnego w ten sposób, że lokal mieszkalny, na który zostały zaciągnięte ww. kredyty został przyznany byłemu małżonkowi, równocześnie były małżonek został zobowiązany do spłaty na rzecz Wnioskodawcy kwoty 19.500,00 zł oraz do przejęcia długu Wnioskodawcy z tytułu ww. kredytów. W dniu 7 października 2013 r. małżonkowie uzyskali rozwód potwierdzony prawomocnym wyrokiem sądu.
  2015
  15
  mar

  Istota:
  Skutki podatkowe podziału majątku wspólnego małżonków.
  Fragment:
  Następnie, w drodze umowy zawartej między małżonkami dojdzie do podziału majątku małżeńskiego (wzajemnych rozliczeń między małżonkami). Między małżonkami nie ma przewidzianych dopłat/spłat, będzie jedynie podział majątku wspólnego. Podział zostanie dokonany w ten sposób, że majątek otrzymany przez małżonków nie będzie równy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, przepisów ustawy o PIT oraz ustawy o podatku od spadków i darowizn nie stosuje się w przypadku nierównego podziału majątku małżeńskiego w wyniku zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej, tj. w sytuacji gdy Wnioskodawca w wyniku podziału majątku wspólnego otrzyma mniej niż Małżonek Wnioskodawcy... Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku jaki przypadł na własność Wnioskodawcy w wyniku podziału majątku wspólnego (poprzez zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej) kosztami uzyskania przychodu będą wydatki jakie zostały poniesienie na nabycie tych składników w trakcie trwania wspólności majątkowej w pełnej wysokości...
  2015
  13
  mar

  Istota:
  Skutki podatkowe podziału majątku wspólnego małżonków.
  Fragment:
  Następnie, w drodze umowy zawartej między małżonkami dojdzie do podziału majątku małżeńskiego (wzajemnych rozliczeń między małżonkami). Między małżonkami nie ma przewidzianych dopłat/spłat, będzie jedynie podział majątku wspólnego. Podział zostanie dokonany w ten sposób, że majątek otrzymany przez małżonków nie będzie równy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, przepisów ustawy o PIT oraz ustawy o podatku od spadków i darowizn nie stosuje się w przypadku nierównego podziału majątku małżeńskiego w wyniku zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej, tj. w sytuacji gdy Wnioskodawca w wyniku podziału majątku wspólnego otrzyma więcej niż Małżonek Wnioskodawcy... Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku jaki przypadł na własność Wnioskodawcy w wyniku podziału majątku wspólnego (poprzez zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej) kosztami uzyskania przychodu będą wydatki jakie zostały poniesienie na nabycie tych składników w trakcie trwania wspólności majątkowej w pełnej wysokości...
  2015
  13
  mar
  © 2011-2015 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.