Podział majątku | Interpretacje podatkowe

Podział majątku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podział majątku. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy zwolnienie Wnioskodawcy z długu wobec banku będzie skutkowało powstaniem przychodu?
Jeśli przychód powstanie, to czy będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Jeśli tak, to na jakich zasadach i w jakich sposób należy ustalić podstawę opodatkowania?
Czy w opisanej sprawie Bank będzie zobowiązany do wystawienia informacji podatkowej
Fragment:
Obecnie w toku jest sprawa rozwodowa małżonków, przy czym podział majątku nastąpi na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego. Umowa o podziale majątku zostanie podpisana po podpisaniu umowy majątkowej małżeńskiej wprowadzającej ustrój rozdzielności majątkowej bądź po uzyskaniu prawomocnego wyroku sądowego rozwiązującego związek małżeński bez orzekania o winie. Małżonkowie ustalili, że właścicielką mieszkania, o którym mowa powyżej będzie wyłącznie żona Wnioskodawcy. Żadne z małżonków nie będzie miało obowiązku spłaty drugiego. W związku z tym, że mieszkanie stanie się własnością obecnej żony Wnioskodawcy, ten zostanie zwolniony z długu wobec banku. Z powyższego wynika zatem, że Wnioskodawca w wyniku podziału majątku małżeńskiego zostanie zwolniony ze spłaty zaciągniętego wraz z byłą małżonką kredytu. Małżonka natomiast otrzyma na wyłączną własność lokal mieszkalny oraz będzie zobowiązana do spłaty zaciągniętego wspólnie z Wnioskodawcą kredytu. Wobec powyższego stwierdzić należy, że zwolnienie Wnioskodawcy z obowiązku spłaty kredytu (zwolnienie z długu przez bank) związane z podziałem majątku wspólnego, nie będzie skutkować powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2015
3
mar

Istota:
Czy podjęcie przez Wnioskodawczynię całości środków majątkowych zgromadzonych na rachunku PPE małżonka, wchodzących uprzednio w skład majątku objętego wspólnością majątkową małżeńską, może zostać uznane w jakiejkolwiek części za przychód opodatkowany na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Przychodem z podziału majątku wspólnego jest wartość otrzymanego przez każdego z małżonków majątku, a także wartość spłat (dopłat) otrzymywanych z tytułu podziału majątku. Wartość majątku oraz wartość spłat uzyskanych z tego tytułu przez małżonków nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W tym miejscu należy wyjaśnić, że interpretacja wydawana jest w oparciu o przedstawiony przez wnioskodawcę stan faktyczny/zdarzenie przyszłe. Wobec tego jeśli w opisanym zdarzeniu przyszłym rzeczywiście dojdzie do wypłaty środków z pracowniczego programu emerytalnego wprost na rzecz Wnioskodawczyni to będzie miało miejsce wyłączenie z opodatkowania na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast jeśli wypłata środków nastąpi na rzecz uczestnika programu, którym jest mąż Wnioskodawczyni i dopiero wtedy środki te zostaną przez męża przekazane Wnioskodawczyni nie będzie miało miejsca wyłączenie z opodatkowania. Wobec powyższego w świetle opisanego zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że otrzymanie przez Wnioskodawczynię w wyniku wypłaty na jej rzecz środków majątkowych zgromadzonych na rachunku pracowniczego programu emerytalnego męża, wchodzących uprzednio w skład majątku objętego wspólnością majątkową małżeńską, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na mocy powołanego powyżej art. 2 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy.
2015
19
lut

Istota:
Skutki podatkowe podziału majątku małżonków
Fragment:
W wyniku podziału majątku małżonków Wnioskodawca przeniesie na byłą żonę własność lokalu mieszkalnego położonego w Belgii w zamian za przejęcie przez Nią wierzytelności wobec banku stanowiących kredyt zaciągnięty przez byłych małżonków na nabycie tego mieszkania. Z powyższego wynika zatem, że Wnioskodawca w wyniku podziału majątku małżeńskiego zostanie zwolniony ze spłaty zaciągniętego wraz z małżonką kredytu hipotecznego. Małżonka natomiast otrzyma na wyłączną własność lokal mieszkalny obciążony kredytem, który będzie spłacała samodzielnie. Wobec powyższego stwierdzić należy, że przeniesienie własności nieruchomości w zamian za zwolnienie z obowiązku spłaty kredytu wobec banku w wyniku podziału majątku wspólnego, nie będzie skutkować powstaniem w Polsce przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2015
6
lut

Istota:
1) Czy sprzedaż przedmiotowego lokalu została dokonana w terminie 5 lat od jego nabycia, co oznacza zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku dochodowego? Czy też przyjąć należy, że sprzedaż została dokonana przed upływem lat 5 od dnia nabycia.2) W przypadku ustalenia, że zbycie nieruchomości nastąpiło przed upływem 5 lat od dnia nabycia, czy podatek powinien być uiszczony od całości zbytej nieruchomości czy też jedynie „od części” należnej współmałżonkowi.
Fragment:
Kolejnym krokiem jest porównanie wartości majątku, jaki Wnioskodawczyni otrzymała w drodze podziału majątku dorobkowego, czyli wartości nieruchomości do kwoty jaka Jej przysługiwała pierwotnie w majątku wspólnym. I wówczas, gdyby Wnioskodawczyni w wyniku podziału majątku wspólnego otrzymała rzeczy i prawa o takiej samej wartości jak były małżonek, a podział odbył się bez spłat i dopłat lub gdyby Wnioskodawczyni otrzymała rzeczy i prawa nieprzekraczające wartości udziału jaki Jej pierwotnie przysługiwał w majątku wspólnym, to należałoby uznać, że wartość otrzymanych na wyłączną własność rzeczy i prawa mieści się w udziale, jaki Jej w majątku wspólnym przysługiwał. Zatem za datę nabycia rzeczy i prawa otrzymanych w wyniku podziału majątku wspólnego, należałoby przyjąć datę ich nabycia w czasie trwania związku małżeńskiego. Natomiast jeżeli Wnioskodawczyni w wyniku podziału majątku otrzymałaby rzeczy i prawa, których wartość przekracza udział pierwotnie Jej przysługujący w majątku wspólnym, to należałoby uznać, że dzień, w którym dokonano tego podziału majątku jest datą nabycia udziału w nieruchomości otrzymanej na wyłączną własność w drodze podziału majątku wspólnego. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w roku 2001 Wnioskodawczyni będąc w związku małżeńskim oraz pozostając w ustroju wspólności majątkowej nabyła wspólnie z mężem lokal mieszkalny.
2015
6
lut

Istota:
1. Czy podział majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa dokonany w formie aktu notarialnego mieści się w granicach dyspozycji art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-d) i podlega podatkowi w trybie art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli umowa przyrzeczona podziału majątku wspólnego nastąpiłaby na przełomie 2014/2015 r.?2. Czy podział majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa dokonany w formie aktu notarialnego nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym z uwagi na treść cytowanego przepisu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?3. Czy dokonane przez małżonków nakłady na majątek wspólny z majątków osobistych (spłaty rat kredytowych po ustaniu małżeństwa) rozliczone w ramach umowy podziału majątku dorobkowego małżonków nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym z uwagi na treść cytowanego przepisu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?4. Czy zwolnienie z długu Wnioskodawcy przez bank w związku z umową podziału dorobkowego małżonków i nabyciem całości powyższego lokalu mieszkalnego nr 48 wraz z przynależnością przez Jego byłą żonę wraz z przejęciem całości zadłużenia stanowi dla Wnioskodawcy przychód i podlega opodatkowaniu?
Fragment:
Chodzi tu o brak opodatkowania w momencie, kiedy małżonkowie dokonują podziału majątku. Wskazuje na to jednoznacznie treść przepisu, z którego wynika, że nie podlega opodatkowaniu „ przychód z podziału wspólnego majątku (...) ”. Natomiast przepis ten nie ma już zastosowania do zbycia majątku nabytego w wyniku podziału majątku małżonków. Tak więc przychodem z podziału majątku wspólnego jest wartość otrzymanego przez każdego z małżonków majątku, a także wartość spłat (dopłat) otrzymywanych przez jednego z nich z tytułu podziału majątku. Wartość majątku oraz wartość spłat uzyskanych z tego tytułu przez małżonków nie podlega jednak opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, że spłata z tytułu podziału majątku wspólnego oraz zwolnienie Wnioskodawcy z długu przez bank nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na treść cytowanego przepisu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przyznanie byłej małżonce całości praw do nieruchomości z obowiązkiem spłaty na rzecz Wnioskodawcy nie mieści się zatem w pojęciu odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy i nie podlega podatkowi zgodnie z art. 30e ustawy.
2015
5
lut

Istota:
Podział majątku wspólnego a koszty poniesione w trakcie trwania małżeństwa.
Fragment:
Zatem nie ma wątpliwości, że nabycie własności nieruchomości lub praw w drodze podziału majątku wspólnego, w przypadku gdy wartość otrzymanego majątku jest nieekwiwalentna lub przekracza udział, jaki przysługiwał małżonkowi w majątku wspólnym, zawiera się w pojęciu „ nabycie ”, jakim posługuje się przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przenosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że podział majątku dorobkowego małżonków dokonany 11 lutego 2011 r. nie był ekwiwalentny w naturze dla obojga małżonków. O ekwiwalentnym podziale w naturze mówić bowiem można jedynie wówczas, gdy w wyniku podziału majątku dorobkowego każdy z małżonków otrzymuje na wyłączną własność majątek o tej samej wartości. Tymczasem na mocy umowy z 2011 r. Wnioskodawca stał się wyłącznym właścicielem nieruchomości oraz lokalu mieszkalnego bez spłat i dopłat a z wniosku wynika, że podział majątku nie obejmował innych rzeczy czy praw. Powyższa okoliczność jednoznacznie przesądza o braku ekwiwalentnego podziału majątku dorobkowego małżonków. Sposób podziału wskazuje również, że Wnioskodawca otrzymał majątek, który przekracza jego udział w majątku wspólnym, gdyż wartość otrzymanych przez niego składników majątku jest większa niż udział jaki Wnioskodawca posiadał w majątku dorobkowym tj. 1 / 2 .
2015
31
sty

Istota:
Czy otrzymane odsetki wynikające z opóźnienia w spłacie wynikającej z podziału wspólnego majątku małżonków nie podlegają opodatkowaniu?
Fragment:
(...) podziału majątku wspólnego - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 4 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych podziału majątku wspólnego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Dnia 18 lutego 2000 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem w obecności notariusza podpisała rozdzielność majątkową. Zgodnie z zawartymi w niej warunkami mąż winien był wypłacić Wnioskodawczyni 215.000 USD (lub równowartość w PLN, liczonych po kursie NBP z dnia podpisania rozdzielności). Pomimo wielokrotnych upomnień ze strony Wnioskodawczyni, mąż zwlekał ze spłatą należności do tego roku. W kwietniu br. mąż Wnioskodawczyni zaproponował spłatę długu wynikającego z podziału majątku wspólnego wraz z odsetkami od kwoty głównej, w formie świadczenia zamiennego (datio in solutum) – przekazanie gruntów i udziału w lokalu mieszkalnym tytułem zapłaty w miejsce należnego Wnioskodawczyni świadczenia pieniężnego. Dnia 15 maja 2014 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem podpisali w formie aktu notarialnego umowę przeniesienia własności na rzecz Wnioskodawczyni gruntu tytułem ww. spłaty należności głównej i odsetek.
2015
27
sty

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w części w 1998 r. w trakcie trwania małżeństwa do majątku wspólnego, w części w 2012 r. w wyniku podziału majątku wspólnego.
Fragment:
Wnioskodawca we wniosku nie wskazał jednoznacznie czy podziałowi majątku dorobkowego towarzyszyła spłata, jednakże ze sformułowania, że: „ małżonek zrzekł się części do lokalu mieszkalnego ” wnioskować można, że podział majątku odbył się bez spłat. Jeżeli zatem prawdą jest, że podział majątku odbył się bez spłaty na rzecz byłego małżonka to przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego zastosowanie znajdzie art. 22 ust. 6d ww. ustawy. Przepis ten stanowi, że za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Gdyby natomiast podziałowi majątku wspólnego towarzyszyła spłata, to zastosowanie znajdzie art. 22 ust. 6c ww. ustawy, w myśl którego koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie jej posiadania.
2015
25
sty

Istota:
Skutki podatkowe zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.
Fragment:
Zniesienie wspólności ustawowej kreuje prawo małżonków do majątku wspólnego na zasadzie współwłasności w częściach ułamkowych, które z reguły jest stanem przejściowym i prowadzi do podziału majątku. Zgodnie z art. 1037 Kodeksu cywilnego w związku z art. 46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego podział majątku wspólnego może nastąpić bądź na mocy umowy między małżonkami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek z małżonków. Zgodnie z teorią prawa rzeczowego przyznanie danej osobie na wyłączną własność rzeczy w wyniku podziału majątku wspólnego, działu spadku, zniesienia współwłasności jest nabyciem tych rzeczy. Mając na uwadze przyjętą linię orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego nabyciem w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest przyznanie rzeczy na wyłączną własność jednemu z małżonków w wyniku podziału majątku wspólnego, ale tylko wówczas jeśli: podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty lub jeżeli wartość otrzymanej przez daną osobę rzeczy w wyniku podziału tego majątku, mieści się w udziale, jaki byłemu małżonkowi przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim. Zatem, za datę nabycia nieruchomości (prawa), która przypadła danej osobie w wyniku podziału majątku wspólnego, należy przyjąć datę jej nabycia w czasie trwania ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej pod warunkiem, że wartość otrzymanej przez daną osobę nieruchomości (prawa) w wyniku podziału tego majątku mieści się w udziale, jaki tej osobie przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim.
2015
4
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
Wyjaśnić również należy, że zgodnie z teorią prawa rzeczowego przyznanie danej osobie na wyłączną własność rzeczy w wyniku podziału majątku wspólnego, działu spadku czy też zniesienia współwłasności jest nabyciem tych rzeczy. Mając jednak na uwadze przyjętą linię orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego nabyciem w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest przyznanie rzeczy na wyłączną własność jednemu z małżonków w wyniku podziału majątku wspólnego, ale tylko wówczas jeśli: - podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty lub jeżeli wartość otrzymanej przez daną osobę rzeczy w wyniku podziału tego majątku, mieści się w udziale, jaki byłemu małżonkowi przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim. Zatem, za datę nabycia składników majątkowych, które przypadły danej osobie w wyniku podziału majątku wspólnego, należy przyjąć datę ich nabycia w czasie trwania ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej pod warunkiem, że wartość otrzymanych przez daną osobę składników w wyniku podziału tego majątku mieści się w udziale, jaki tej osobie przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim. Jeżeli natomiast wartość otrzymanych składników majątkowych przez małżonka przekracza jego udział w majątku dorobkowym małżeńskim, to wówczas za datę ich nabycia w tej części, która przekracza udział małżonka w majątku dorobkowym małżeńskim, należy przyjąć dzień, w którym dokonano podziału takiego majątku.
2015
4
sty
© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.