Podział majątku | Interpretacje podatkowe

Podział majątku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podział majątku. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości
Fragment:
Zatem, za datę nabycia nieruchomości, która przypadła danej osobie w wyniku podziału majątku wspólnego, należy przyjąć datę jej nabycia w czasie trwania związku małżeńskiego (do majątku wspólnego) pod warunkiem, że wartość otrzymanej przez daną osobę nieruchomości w wyniku podziału tego majątku mieści się w udziale, jaki tej osobie przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim. Jeżeli natomiast wartość otrzymanej przez małżonka nieruchomości przekracza jego udział w majątku dorobkowym małżeńskim, to wówczas za datę nabycia tej części nieruchomości, która przekracza udział małżonka w majątku dorobkowym małżeńskim, należy przyjąć dzień, w którym dokonano podziału majątku dorobkowego małżeńskiego. Przenosząc powyższe uregulowania prawne na grunt przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, stwierdzić należy, że podział majątku dorobkowego małżonków dokonany postanowieniem Sądu z 2011 r. (prawomocnym w 2012 r.) nie był ekwiwalentny. Ekwiwalentny podział w naturze występuje jedynie wówczas, gdy w wyniku podziału majątku wspólnego, każdy ze współwłaścicieli otrzymuje na wyłączną własność majątek tej samej wartości. Tymczasem, jak wynika ze stanu faktycznego Wnioskodawczyni nabyła większą część majątku (55% wartości majątku), gdyż dla Wnioskodawczyni przyznano: spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania, trzy działki rolno-budowlane niezabudowane, samochód osobowy i wyposażenie mieszkania.
2014
17
gru

Istota:
Czy sprzedaż działek wskazanych we wniosku podlega opodatkowaniu p.d.o.f?
Fragment:
Wspólność ta charakteryzuje się tym, że w czasie jej trwania małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku wspólnym, nie mogą zatem rozporządzać udziałami, a także nie mogą żądać podziału majątku objętego wspólnością (art. 35 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Dopiero z chwilą ustania wspólności ustawowej ulega ona przekształceniu, co do zasady we współwłasność w częściach równych. Zgodnie z teorią prawa rzeczowego przyznanie danej osobie na wyłączną własność rzeczy w wyniku podziału majątku wspólnego jest nabyciem tych rzeczy. Mając jednak na uwadze przyjętą linię orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego nabyciem rzeczy w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest przyznanie jej na wyłączną własność jednemu z małżonków w wyniku podziału majątku wspólnego, jeśli: - podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty lub dopłaty lub wartość otrzymanej przez daną osobę nieruchomości w wyniku podziału tego majątku, mieści się w udziale, jaki byłemu małżonkowi przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim. Za datę nabycia nieruchomości w przypadku sprzedaży nieruchomości, która przypadła danej osobie w wyniku podziału majątku dorobkowego małżeńskiego, należy przyjąć datę jej nabycia w czasie trwania związku małżeńskiego, jeżeli wartość otrzymanej przez daną osobę nieruchomości w wyniku podziału tego majątku, mieści się w udziale, jaki byłemu małżonkowi przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim.
2014
14
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
Zgodnie zaś z teorią prawa rzeczowego, przyznanie danej osobie na wyłączną własność rzeczy w wyniku podziału majątku wspólnego jest nabyciem tych rzeczy. Jednakże za datę nabycia nieruchomości lub prawa, które przypadły danej osobie w wyniku podziału majątku dorobkowego małżeńskiego, należy przyjąć datę ich nabycia w czasie trwania wspólności ustawowej, ale tylko wówczas, jeżeli podział jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty lub jeżeli wartość otrzymanych przez daną osobę nieruchomości lub praw w wyniku tego podziału mieści się w udziale, jaki temu małżonkowi przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim. Z taką właśnie ww. sytuacją mamy do czynienia w niniejszej sprawie, bowiem jak wynika z analizy wniosku, wartość przedmiotowego lokalu mieszkalnego (nr 3) nabytego przez Zainteresowanego w drodze podziału majątku wspólnego mieściła się w wartości udziału przysługującego Zainteresowanemu w majątku wspólnym przed podziałem. Wobec tego, na gruncie analizowanej sprawy, podział majątku wspólnego małżeńskiego nie miał wpływu na bieg pięcioletniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w odniesieniu do rzeczonego lokalu mieszkalnego, nabytego na zasadzie ustawowej małżeńskiej wspólności majątkowej w roku 2000.
2014
3
gru

Istota:
Czy w przypadku sprzedaży mieszkania Wnioskodawca powinien zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych za połowę mieszkania nabytego na mocy podziału majątku wspólnego z 2013 r.?
Fragment:
Natomiast jeżeli Wnioskodawca w wyniku podziału majątku otrzymałby rzeczy i prawa, których wartość przekracza wartość udziału pierwotnie mu przysługującego w majątku wspólnym, to należałoby uznać, że dzień, w którym dokonano tego podziału majątku jest datą nabycia udziału w nieruchomości otrzymanej na wyłączną własność w drodze podziału majątku wspólnego. Z wniosku wynika, że w skład majątku dorobkowego małżonków wchodziły dwie nieruchomości (lokal mieszkalny oraz działka), których według Wnioskodawcy były jednakowe. Wnioskodawca wskazał, że w 2013 r. w wyniku podziału majątku dorobkowego otrzymał mieszkanie, zaś jego małżonek nabył na wyłączną własność działkę. Tym samym przyjmując za Wnioskodawcą, że wartości obu podlegających podziałowi składników majątku są jednakowe – przy założeniu, że wartość poszczególnych składników majątku będących przedmiotem podziału majątku odpowiada ich wartości rynkowej na dzień dokonania podziału – należy stwierdzić, że wartość majątku otrzymanego przez Wnioskodawcę jest równa wartości udziału jaki mu przysługiwał w majątku wspólnym, zatem w dacie podziału majątku dorobkowego małżonków nie doszło do nabycia nieruchomości.
2014
18
lis

Istota:
Sprzedaż nieruchomości po podziale majątku wspólnego.
Fragment:
U. 2014 r. poz. 121) w związku z art. 46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego podział majątku wspólnego może nastąpić bądź na mocy umowy między małżonkami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek z małżonków. Zgodnie z teorią prawa rzeczowego przyznanie danej osobie na wyłączną własność rzeczy w wyniku podziału majątku wspólnego, działu spadku czy też zniesienia współwłasności jest nabyciem tych rzeczy. Mając jednak na uwadze przyjętą linię orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego nabyciem w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest przyznanie rzeczy na wyłączną własność jednemu z małżonków w wyniku podziału majątku wspólnego, ale tylko wówczas jeśli: podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty lub jeżeli wartość otrzymanej przez daną osobę rzeczy w wyniku podziału tego majątku, mieści się w udziale, jaki byłemu małżonkowi przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim. Zatem, za datę nabycia nieruchomości, która przypadła danej osobie w wyniku podziału majątku wspólnego, należy przyjąć datę jej nabycia w czasie trwania ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej pod warunkiem, że wartość otrzymanej nieruchomości w wyniku podziału tego majątku mieści się w udziale, jaki tej osobie przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim.
2014
21
paź

Istota:
Czy przychód uzyskany w 2013 r. ze sprzedaży działek nabytych w 2000 r. do majątku wspólnego małżonków, które po zawarciu w 2013 r. umowy małżeńskiej i podziale majątku wspólnego w roku, stanowiły wyłączną własność podatnika są wolne od podatku dochodowego, nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Wnioskodawca wskazuje, że podział majątku był ekwiwalentny w naturze. Wartość nieruchomości otrzymanej przez Wnioskodawcę i jego żonę mieściła się w udziale we współwłasności przypadającej małżonkom. Dnia 17 maja 2013 r. Wnioskodawca i jego żona zawarli w formie aktu notarialnego – małżeńską umowę majątkową, ustanawiając rozdzielność majątkową w swoim małżeństwie. W tym samym dniu zawarli umową o częściowy podział majątku wspólnego w ten sposób, że m.in. Wnioskodawca został wpisany jako jedyny właściciel nieruchomości, stanowiącej kilka działek. Przedmiotem częściowego podziału majątku wspólnego nie były wyłącznie działki nabyte opisanymi umowami. Wnioskodawca wskazuje, że podział był ekwiwalentny, w wyniku podziału każdy z małżonków otrzymał na wyłączną własność majątek tej samej wartości. Podziałowi nie towarzyszyły spłaty i dopłaty. Stosunki majątkowe między małżonkami zostały uregulowane w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788). Zgodnie z art. 31 § 1 Kodeksu z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).
2014
8
paź

Istota:
Podział majątku wspólnego Wnioskodawcy i jego Żony, jako czynność nie wymieniona w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
Ponadto wskazać należy, że podział majątku wspólnego małżonków jest instytucją typową dla prawa rodzinnego i opiekuńczego. Należy podkreślić, że podział majątku wspólnego małżonków, wykazuje cechy odrębne od zniesienia współwłasności, unormowanego w Kodeksie cywilnym, i w związku z tym nie może być traktowany jako zniesienie współwłasności wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Ponieważ podział majątku między małżonkami nie został wymieniony jako czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, nie będzie miał znaczenia fakt, że przy podziale majątku nie wystąpią spłaty lub dopłaty na rzecz drugiej strony. Reasumując należy stwierdzić, że podział majątku wspólnego Wnioskodawcy i jego Żony, jako czynność nie wymieniona w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Odnosząc się do argumentacji Wnioskodawcy opartej na treści wskazanej interpretacji w uzasadnieniu własnego stanowiska, należy stwierdzić, iż co do zasady wiąże ona w sprawie, w której została wydana i nie jest źródłem prawa powszechnie obowiązującego.
2014
2
paź

Istota:
Czy w przypadku przeprowadzenia częściowego podziału majątku dorobkowego ze współmałżonkiem i nabycia od współmałżonka jego części udziału w nieruchomości Wnioskodawca ma prawo do skorzystania ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Wnioskodawca zamierza przeprowadzić częściowy podział majątku dorobkowego z małżonkiem oraz nabyć od niego część jego udziału w nieruchomości. Zamiarem Wnioskodawcy może być także nabycie dwóch albo trzech lokali mieszkalnych w jednej miejscowości. W związku z powyższym zdarzeniem zadano m.in. następujące pytanie. Czy w przypadku przeprowadzenia częściowego podziału majątku dorobkowego ze współmałżonkiem i nabycia od współmałżonka jego części udziału w nieruchomości Wnioskodawca ma prawo do skorzystania ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... (pytanie oznaczone we wniosku nr 1). Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku przeprowadzenia częściowego podziału majątku dorobkowego ze współmałżonkiem i nabycia od współmałżonka udziału w nieruchomości ma on prawo do skorzystania ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ w myśl art. 21 ust. 25 za wydatki poniesione na cele, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy uważa się również nabycie udziałów wyszczególnionych w tymże ust. 25 i nie ma przepisów, które mówią że nie można nabyć udziałów od współmałżonka.
2014
28
wrz

Istota:
Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości.
Fragment:
W dniu 5 lipca 2013 r. ponownie sporządzono akt notarialny, na mocy którego zniesiono wspólność małżeńską i dokonano podziału majątku wspólnego. Nieruchomość, o której mowa powyżej została ponownie przydzielona w całości Wnioskodawcy. Strony oświadczyły, że w zakresie podziału majątku wspólnego zrzekają się wzajemnie w stosunku do siebie wszelkich roszczeń finansowych teraz i w przyszłości oraz, że w zakresie dokonanego podziału, nie czynią sobie żadnych spłat. W dniu 19 grudnia 2013 r. powyższa nieruchomość została aktem notarialnym sprzedana przez Wnioskodawcę. W uzupełnieniu do wniosku, Wnioskodawca wskazał, że: nieruchomość opisana we wniosku to niezabudowana działka, zakupiona na mocy aktu notarialnego w dniu 14 czerwca 2004 r. do wspólności ustawowej małżonków, odpłatne zbycie powyższej nieruchomości nie nastąpiło w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wartość przedmiotowej nieruchomości otrzymanej na wyłączną własność w wyniku podziału majątku wspólnego nie przekroczyła wartości udziału jaki przysługiwał Mu w majątku wspólnym, w wyniku podziału majątku wspólnego z dnia 5 lipca 2013 r. nabył wyłączne prawo do całości ww. działki. Jeżeli przyjąć, że podział majątku wspólnego winien być po 1 / 2 nieruchomości, to nabyty przez Niego udział przekraczał udział, jaki przysługiwał Mu w majątku wspólnym.
2014
12
wrz

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w nieruchomości
Fragment:
W konsekwencji w przypadku sprzedaży udziału w nieruchomości, nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego w sytuacji, gdy podział nie był ekwiwalentny i towarzyszyła mu spłata, dokonanego przed upływem terminu, o którym mowa, w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, spłata dokonana na rzecz byłego małżonka, stanowi koszt uzyskania przychodu. Przenosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że podział majątku dorobkowego małżonków nie był ekwiwalentny w naturze dla obojga małżonków. W wyniku podziału majątku Wnioskodawczyni otrzymała majątek, który przekracza jej udział w majątku wspólnym. Potwierdza to fakt, że podziałowi temu towarzyszyła spłata. W związku z powyższym należy stwierdzić, że przedmiotowy lokal mieszkalny wraz z ogródkiem i przynależnościami który Wnioskodawczyni sprzedała w dniu 15 listopada 2013 r. został nabyty w różnym czasie: udział odpowiadający udziałowi w majątku dorobkowym – w roku 1998, udział przekraczający udział w majątku wspólnym w wyniku podziału majątku dorobkowego - w dniu 8 listopada 2010 r. Z uwagi na to, że nabycie opisanego lokalu mieszkalnego nastąpiło w odpowiednich udziałach w 1998 r. oraz w 2010 r., pięcioletni termin o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 należy oddzielnie liczyć w stosunku do każdego udziału jaki Wnioskodawczyni nabyła.
2014
9
wrz
© 2011-2014 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.