Podział majątku | Interpretacje podatkowe

Podział majątku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podział majątku. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy przychód uzyskany w 2013 r. ze sprzedaży działek nabytych w 2000 r. do majątku wspólnego małżonków, które po zawarciu w 2013 r. umowy małżeńskiej i podziale majątku wspólnego w roku, stanowiły wyłączną własność podatnika są wolne od podatku dochodowego, nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Wnioskodawca wskazuje, że podział majątku był ekwiwalentny w naturze. Wartość nieruchomości otrzymanej przez Wnioskodawcę i jego żonę mieściła się w udziale we współwłasności przypadającej małżonkom. Dnia 17 maja 2013 r. Wnioskodawca i jego żona zawarli w formie aktu notarialnego – małżeńską umowę majątkową, ustanawiając rozdzielność majątkową w swoim małżeństwie. W tym samym dniu zawarli umową o częściowy podział majątku wspólnego w ten sposób, że m.in. Wnioskodawca został wpisany jako jedyny właściciel nieruchomości, stanowiącej kilka działek. Przedmiotem częściowego podziału majątku wspólnego nie były wyłącznie działki nabyte opisanymi umowami. Wnioskodawca wskazuje, że podział był ekwiwalentny, w wyniku podziału każdy z małżonków otrzymał na wyłączną własność majątek tej samej wartości. Podziałowi nie towarzyszyły spłaty i dopłaty. Stosunki majątkowe między małżonkami zostały uregulowane w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788). Zgodnie z art. 31 § 1 Kodeksu z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).
2014
8
paź

Istota:
Podział majątku wspólnego Wnioskodawcy i jego Żony, jako czynność nie wymieniona w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
Ponadto wskazać należy, że podział majątku wspólnego małżonków jest instytucją typową dla prawa rodzinnego i opiekuńczego. Należy podkreślić, że podział majątku wspólnego małżonków, wykazuje cechy odrębne od zniesienia współwłasności, unormowanego w Kodeksie cywilnym, i w związku z tym nie może być traktowany jako zniesienie współwłasności wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Ponieważ podział majątku między małżonkami nie został wymieniony jako czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, nie będzie miał znaczenia fakt, że przy podziale majątku nie wystąpią spłaty lub dopłaty na rzecz drugiej strony. Reasumując należy stwierdzić, że podział majątku wspólnego Wnioskodawcy i jego Żony, jako czynność nie wymieniona w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Odnosząc się do argumentacji Wnioskodawcy opartej na treści wskazanej interpretacji w uzasadnieniu własnego stanowiska, należy stwierdzić, iż co do zasady wiąże ona w sprawie, w której została wydana i nie jest źródłem prawa powszechnie obowiązującego.
2014
2
paź

Istota:
Czy w przypadku przeprowadzenia częściowego podziału majątku dorobkowego ze współmałżonkiem i nabycia od współmałżonka jego części udziału w nieruchomości Wnioskodawca ma prawo do skorzystania ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Wnioskodawca zamierza przeprowadzić częściowy podział majątku dorobkowego z małżonkiem oraz nabyć od niego część jego udziału w nieruchomości. Zamiarem Wnioskodawcy może być także nabycie dwóch albo trzech lokali mieszkalnych w jednej miejscowości. W związku z powyższym zdarzeniem zadano m.in. następujące pytanie. Czy w przypadku przeprowadzenia częściowego podziału majątku dorobkowego ze współmałżonkiem i nabycia od współmałżonka jego części udziału w nieruchomości Wnioskodawca ma prawo do skorzystania ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... (pytanie oznaczone we wniosku nr 1). Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku przeprowadzenia częściowego podziału majątku dorobkowego ze współmałżonkiem i nabycia od współmałżonka udziału w nieruchomości ma on prawo do skorzystania ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ w myśl art. 21 ust. 25 za wydatki poniesione na cele, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy uważa się również nabycie udziałów wyszczególnionych w tymże ust. 25 i nie ma przepisów, które mówią że nie można nabyć udziałów od współmałżonka.
2014
28
wrz

Istota:
Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości.
Fragment:
W dniu 5 lipca 2013 r. ponownie sporządzono akt notarialny, na mocy którego zniesiono wspólność małżeńską i dokonano podziału majątku wspólnego. Nieruchomość, o której mowa powyżej została ponownie przydzielona w całości Wnioskodawcy. Strony oświadczyły, że w zakresie podziału majątku wspólnego zrzekają się wzajemnie w stosunku do siebie wszelkich roszczeń finansowych teraz i w przyszłości oraz, że w zakresie dokonanego podziału, nie czynią sobie żadnych spłat. W dniu 19 grudnia 2013 r. powyższa nieruchomość została aktem notarialnym sprzedana przez Wnioskodawcę. W uzupełnieniu do wniosku, Wnioskodawca wskazał, że: nieruchomość opisana we wniosku to niezabudowana działka, zakupiona na mocy aktu notarialnego w dniu 14 czerwca 2004 r. do wspólności ustawowej małżonków, odpłatne zbycie powyższej nieruchomości nie nastąpiło w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wartość przedmiotowej nieruchomości otrzymanej na wyłączną własność w wyniku podziału majątku wspólnego nie przekroczyła wartości udziału jaki przysługiwał Mu w majątku wspólnym, w wyniku podziału majątku wspólnego z dnia 5 lipca 2013 r. nabył wyłączne prawo do całości ww. działki. Jeżeli przyjąć, że podział majątku wspólnego winien być po 1 / 2 nieruchomości, to nabyty przez Niego udział przekraczał udział, jaki przysługiwał Mu w majątku wspólnym.
2014
12
wrz

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w nieruchomości
Fragment:
W konsekwencji w przypadku sprzedaży udziału w nieruchomości, nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego w sytuacji, gdy podział nie był ekwiwalentny i towarzyszyła mu spłata, dokonanego przed upływem terminu, o którym mowa, w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, spłata dokonana na rzecz byłego małżonka, stanowi koszt uzyskania przychodu. Przenosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że podział majątku dorobkowego małżonków nie był ekwiwalentny w naturze dla obojga małżonków. W wyniku podziału majątku Wnioskodawczyni otrzymała majątek, który przekracza jej udział w majątku wspólnym. Potwierdza to fakt, że podziałowi temu towarzyszyła spłata. W związku z powyższym należy stwierdzić, że przedmiotowy lokal mieszkalny wraz z ogródkiem i przynależnościami który Wnioskodawczyni sprzedała w dniu 15 listopada 2013 r. został nabyty w różnym czasie: udział odpowiadający udziałowi w majątku dorobkowym – w roku 1998, udział przekraczający udział w majątku wspólnym w wyniku podziału majątku dorobkowego - w dniu 8 listopada 2010 r. Z uwagi na to, że nabycie opisanego lokalu mieszkalnego nastąpiło w odpowiednich udziałach w 1998 r. oraz w 2010 r., pięcioletni termin o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 należy oddzielnie liczyć w stosunku do każdego udziału jaki Wnioskodawczyni nabyła.
2014
9
wrz

Istota:
Fakt dalszego użytkowania lokalu mieszkalnego otrzymanego przez Wnioskodawcę z tytułu podziału majątku wspólnego nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w myśl cytowanego przepisu art. 2 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy.
Fragment:
Kolejnym krokiem jest porównanie wartości majątku, jaki Wnioskodawca otrzymał w drodze podziału majątku dorobkowego, czyli wartości nieruchomości wraz z wyposażeniem i środków pieniężnych do kwoty jaka mu przysługiwała pierwotnie w majątku wspólnym. I wówczas, gdyby Wnioskodawca w wyniku podziału majątku wspólnego otrzymał rzeczy i prawa o takiej samej wartości jak były małżonek a podział odbył się bez spłat i dopłat lub gdyby Wnioskodawca otrzymał rzeczy i prawa nieprzekraczające wartości udziału jaki mu pierwotnie przysługiwał w majątku wspólnym, to należałoby uznać, że wartość otrzymanych na wyłączną własność rzeczy i praw mieści się w udziale, jaki mu w majątku wspólnym przysługiwał. Zatem za datę nabycia nieruchomości otrzymanej w wyniku podziału majątku wspólnego, należałoby przyjąć datę jej nabycia w czasie trwania związku małżeńskiego. Natomiast jeżeli Wnioskodawca w wyniku podziału majątku otrzymałby rzeczy i prawa, których wartość przekracza udział pierwotnie mu przysługujący w majątku wspólnym, to należałoby uznać, że dzień, w którym dokonano tego podziału majątku jest datą nabycia udziału w nieruchomości otrzymanej na wyłączną własność w drodze podziału majątku wspólnego.
2014
31
sie

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania środków finansowych na poczet spłaty z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków
Fragment:
Do chwili złożenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i uzupełnienia wniosku pismem z dnia 11 czerwca 2014 r,. nie zapadło rozstrzygnięcie sądu w sprawie o podział majątku dorobkowego byłych Małżonków. Wnioskodawca nie zwrócił kwot wpłaconych przez byłą żonę na poczet spłaty. Kwoty te mają być przedmiotem rozliczenia w końcowym orzeczeniu sądu o podziale majątku lub ugody sądowej kończącej to postępowanie. Jednocześnie Wnioskodawca, podał że nie ma żadnej pewności co do końcowego sposobu podziału majątku, a zatem czy to On, nie będzie zobowiązany do spłat na rzecz byłej żony. Kwestie stosunków majątkowych w małżeństwie reguluje ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.). Na podstawie art. 31 § 1 tej ustawy z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Jest to ich majątek wspólny. Wspólność wynikająca ze stosunku małżeństwa jest współwłasnością łączną. Cechą charakterystyczną tego typu współwłasności jest to, że niemożliwe jest ustalenie wielkości udziału małżonków we współwłasności (współwłasność bezudziałowa) oraz żaden z małżonków w czasie jej trwania nie może rozporządzać swymi prawami do majątku wspólnego.
2014
6
sie

Istota:
Czy dochód ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Rozwód odbył się; bez podziału majątku. W lipcu 2013 roku został przeprowadzony podział majątku, który był objęty wspólnotą majątkową małżeńską. W wyniku tego podziału Wnioskodawczyni nabyła na wyłączność spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w Warszawie. Były mąż Wnioskodawczyni nabył na wyłączną własność: zabudowaną budynkiem mieszkalnym nieruchomość gruntową położoną w Ostrołęce. Wartość majątku będącego przedmiotem podziału została określona na 800 000 zł (osiemset tysięcy złotych). Obecnie Wnioskodawczyni jest w trakcie sprzedaży mieszkania spółdzielczego własnościowego w Warszawie za kwotę 365 000 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych). Pismem z dnia 2 czerwca 2014 r. (data wpływu 4 czerwca 2014 r.) Wnioskodawczyni doprecyzowała stan faktyczny o informacją, że wartość otrzymanej przez Wnioskodawczynię w dniu 15.07.2013 r. nieruchomości w wyniku podziału majątku mieści się w udziale, jaki przysługiwał Wnioskodawczyni w majątku dorobkowym małżeńskim. Podziałowi majątku nie towarzyszyły spłaty ani dopłaty. Przychód ze sprzedaży mieszkania Wnioskodawczyni chciałaby przeznaczyć na darowiznę swoim dzieciom i spłatę kredytu zaciągniętego przez Wnioskodawczynię na zakup mieszkania.
2014
1
sie

Istota:
Jaka jest data pierwotnego nabycia sprzedanej nieruchomości?
Czy sprzedaż przedmiotowej nieruchomości spowoduje obowiązek zapłacenia podatku dochodowego? Jeżeli tak to w jakiej kwocie (w jaki sposób wyliczonej)?
Fragment:
Jeżeli natomiast wartość otrzymanej przez byłego małżonka nieruchomości przekracza jego udział w majątku dorobkowym małżeńskim, to wówczas za datę nabycia tej części nieruchomości, która przekracza udział byłego małżonka w majątku dorobkowym małżeńskim, należy przyjąć dzień, w którym dokonano podziału majątku dorobkowego małżeńskiego. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że wskutek podziału majątku wspólnego Wnioskodawca stał się wyłącznym właścicielem nieruchomości o łącznej wartości 310.000 zł. Natomiast pozostałe nieruchomości o łącznej wartości 322.000 zł stały się własnością żony Wnioskodawcy. Mimo to Wnioskodawca stwierdził, że w wyniku podziału jego udział w majątku wspólnym nie zmienił się. Należy jednak zauważyć, że Wnioskodawca nie zawarł tej ostatniej okoliczności w opisie zaistniałego stanu faktycznego, lecz jest to jedynie jego przekonanie wyrażone we własnym stanowisku w sprawie. Niemniej, przedstawiony stan faktyczny pozwala wysnuć wniosek, że w wyniku podziału majątku po stronie Wnioskodawcy nie nastąpiło dodatkowe przysporzenie majątkowe, a więc wartość otrzymanej przez niego nieruchomości w wyniku podziału majątku, mieści się w udziale, jaki przysługiwał mu w majątku dorobkowym małżeńskim. W związku z powyższym należy stwierdzić, że datą nabycia przedmiotowej nieruchomości jest dzień jej nabycia w czasie trwania wspólności majątkowej, tj. 23 marca 2007 r. Jej sprzedaż nastąpiła zaś 12 marca 2014 r., a więc po upływie pięcioletniego terminu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2014
1
sie

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży w 2013 r. lokalu nabytego w części w czasie trwania wspólności majątkowej (2008 r.) a w części w drodze podziału majątku wspólnego małżonków (2013 r.). Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kredytu, do spłaty które Wnioskodawca został zobowiązany po podziale majątku wspólnego oraz kredytu, który spłacał przed podziałem majątku.
Fragment:
Ponadto Wnioskodawca wskazał, że przy podziale majątku wspólnego sąd uwzględnił również nakłady finansowe Wnioskodawcy z majątku osobistego, które poniósł po ustaniu małżeństwa a przed podziałem majątku wspólnego na spłatę kredytu hipotecznego ciążącego na lokalu mieszkalnym, jako poniesione na majątek wspólny w wysokości 109.773,63 zł. Wskazać zatem należy, że co do zasady fakt, że przed podziałem majątku wspólnego jeden z byłych małżonków samodzielnie spłacał zobowiązanie kredytowe ciążące na nieruchomości nie ma znaczenia dla sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodu. Jest to wyłącznie kwestia rozliczenia między małżonkami. Stosownie bowiem do art. 45 § 1 zd. 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. W omawianej sprawie sąd nie nakazał jednak zwrotu wydatków, które Wnioskodawca poniósł na majątek wspólny ale orzekając o sposobie podziału majątku wspólnego uwzględnił fakt, że Wnioskodawca po ustaniu małżeństwa ale przed podziałem majątku wspólnego poczynił wydatki na ten majątek – na spłatę kredytu. Sąd dokonał niejako potrącenia i uwzględnił przy podziale majątku wspólnego małżonków wydatki poniesione na spłatę kredytu zaciągniętego przez oboje małżonków a spłacanego wyłącznie przez Wnioskodawcę.
2014
15
lip
© 2011-2014 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.