Podział majątku | Interpretacje podatkowe

Podział majątku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podział majątku. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Wnioskodawczyni nabyła przedmiotowy lokal w 2001 r. Tym samym ewentualna jego sprzedaż nie będzie w ogóle stanowiła źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu z uwagi na upływ 5 letniego terminu zawartego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Lokal ten został nabyty do majątku wspólnego w 2001 r., a podział majątku był ekwiwalentny. Wątpliwości wnioskodawcy budzi fakt opodatkowania planowanej sprzedaży tego lokalu przed upływem 5 lat od nabycia w drodze podziału majątku wspólnego. Zauważyć należy, że ustrój wspólności ustawowej, obejmujący dorobek obojga małżonków, ukształtowany został przez ustawodawcę jako wspólność łączna, bezudziałowa. Wspólność ta charakteryzuje się tym, że w czasie jej trwania małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku wspólnym, nie mogą zatem rozporządzać udziałami, a także nie mogą żądać podziału majątku objętego wspólnością (art. 35 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy – Dz.U. z 2012 r. poz. 788 z późn. zm.). Dopiero z chwilą ustania wspólności ustawowej wspólność ta ulega przekształceniu. Z chwilą ustania wspólności ustawowej małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym stanowiącym ich dorobek (art. 50 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Mając na uwadze przyjętą linię orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego za datę nabycia nieruchomości lub prawa – w przypadku ich zbycia – które przypadły danej osobie w wyniku podziału (...)
2014
13
kwi

Istota:
Czy Wnioskodawczyni jest zobowiązana płacić podatek z tytułu podziału majątku własnego (wspólnego)?
Fragment:
Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 listopada 2013 r. (data wpływu 20 listopada 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych podziału majątku wspólnego małżonków – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 listopada 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych podziału majątku wspólnego małżonków. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Od 1988 r. Wnioskodawczyni pozostaje w związku małżeńskim. Od 1993 r. małżonkowie zamieszkali w nowym mieszkaniu spółdzielczym. We wrześniu 2010 r. wspólnie dokonali wykupu tego mieszkania na własność. W sierpniu 2013 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem znieśli wspólność majątkową (rozdzielność majątkowa). Następnie we wrześniu 2013 r. małżonkowie dokonali polubownego podziału majątku wspólnego w ten sposób, że: małżonek Wnioskodawczyni stał się wyłącznym właścicielem lokalu mieszkalnego, w którym mieszkali, o wartości 170 000 zł oraz zobowiązał się do ponoszenia kosztów związanych z tym lokalem, na rzecz Wnioskodawczyni mąż ma dokonać spłaty w kwocie 66 200 zł, z czego część w kwocie 36 200 zł została już zapłacona, resztę spłaty w związku z podziałem majątku w kwocie 30 000 zł małżonek zobowiązał się zapłacić w terminie do dnia 6 września 2017 r. w ratach miesięcznych.
2014
21
mar

Istota:
Sprzedaż nieruchomości nabytej pod koniec lat 90-tych gdy w 2013 r. dokonano podziału majątku dorobkowego.
Fragment:
Zatem za datę nabycia nieruchomości lub prawa, które przypadły danej osobie w wyniku podziału majątku wspólnego, należy przyjąć datę ich nabycia w czasie trwania związku małżeńskiego, jeżeli podział majątku jest ekwiwalenty w naturze lub wartość otrzymanej przez daną osobę nieruchomości lub prawa w wyniku podziału majątku mieści się w udziale, jaki temu małżonkowi przysługiwał w majątku dorobkowym małżeńskim. Jeżeli natomiast podział majątku nie jest ekwiwalentny w naturze lub wartość otrzymanej nieruchomości lub prawa przekracza udział w majątku dorobkowym małżeńskim, to wówczas za datę nabycia tego udziału w nieruchomości, który przekracza udział małżonka w majątku dorobkowym, należy przyjąć dzień, w którym dokonano podziału majątku dorobkowego. Ustalenia wartości majątku należy dokonać w oparciu o obiektywne kryteria czyli zgodnie z wyliczeniem dokonanym na podstawie cen rynkowych obowiązujących na danym obszarze w dacie podziału majątku dorobkowego małżonków, a nie według subiektywnego przekonania małżonków. Wyliczenia takiego dokonuje się sumując wartość rynkową wszystkich składników majątku podlegających podziałowi oraz ustalając wartość rynkową składników majątku otrzymanych przez każdego z małżonków.
2014
9
mar

Istota:
Czy z związku ze sprzedażą działki Wnioskodawca powinien uiścić podatek od uzyskanego w ten sposób przychodu?
Fragment:
Mając na uwadze przyjętą linię orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego nabyciem w rozumieniu powołanego powyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest przyznanie rzeczy na wyłączną własność jednemu z małżonków w wyniku podziału majątku wspólnego, jeśli: podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty lub wartość otrzymanej przez daną osobę rzeczy w wyniku podziału tego majątku, mieści się w udziale, jaki byłemu małżonkowi przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim. Za datę nabycia nieruchomości lub prawa – w przypadku ich zbycia, która przypadła danej osobie w wyniku podziału majątku wspólnego, należy przyjąć datę jej nabycia w czasie trwania związku małżeńskiego (do majątku wspólnego), pod warunkiem, że wartość otrzymanej przez daną osobę nieruchomości lub prawa w wyniku podziału tego majątku mieści się w udziale, jaki temu małżonkowi przysługiwał w majątku dorobkowym małżeńskim. Jeżeli natomiast wartość otrzymanej przez danego małżonka nieruchomości lub prawa przekracza jego udział w majątku dorobkowym małżeńskim, to wówczas za datę nabycia tej części nieruchomości lub prawa, która przekracza udział danego małżonka w majątku dorobkowym, należy przyjąć dzień, w którym dokonano podziału majątku dorobkowego. Zatem uwzględniając powyższe oraz przyjmując za Wnioskodawcą, że wartość (...)
2014
21
lut

Istota:
Czy w związku z dokonaną sprzedażą mieszkania nabytego w 2012 r. w wyniku podziału majątku wspólnego od połowy uzyskanego przychodu u Wnioskodawczyni powstał obowiązek podatkowy w podatku dochodowym?
Fragment:
Zgodnie z teorią prawa rzeczowego przyznanie danej osobie na wyłączną własność rzeczy w wyniku podziału majątku wspólnego jest nabyciem tej rzeczy. Mając na uwadze przyjętą linię orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego nabyciem w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest przyznanie rzeczy na wyłączną własność jednemu z małżonków w wyniku podziału majątku wspólnego, ale tylko wówczas jeśli: podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty lub jeżeli wartość otrzymanej przez daną osobę rzeczy w wyniku podziału tego majątku, mieści się w udziale, jaki byłemu małżonkowi przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim. Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz przedstawiony stan faktyczny, w szczególności fakt, iż wartość majątku jaki przypadł Wnioskodawczyni po podziale majątku wspólnego nie przewyższała wartości udziału jaki przysługiwał Jej w majątku dorobkowym małżeńskim, czego potwierdzeniem jest spłata pieniężna jaką otrzymała Wnioskodawczyni od męża, za datę nabycia przez Nią spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, będącego przedmiotem sprzedaży dokonanej w dniu 30 sierpnia 2013 r., należy przyjąć rok 2007, tj. rok jego nabycia przez Wnioskodawczynię i Jej męża do majątku wspólnego w czasie trwania związku małżeńskiego.
2014
18
lut

Istota:
Wnioskodawczyni nabyła przedmiotową nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym w różnym czasie i w różny sposób: w 1989 r., kiedy to przedmiotowa nieruchomość została nabyta do majątku wspólnego małżonków – w części odpowiadającej Jej udziałowi w majątku wspólnym, w 2010 r., tj. w dniu podziału majątku – w części przekraczającej Jej udział w majątku wspólnym.
Fragment:
Z kolei zgodnie z teorią prawa rzeczowego przyznanie danej osobie na wyłączną własność rzeczy w wyniku podziału majątku wspólnego jest nabyciem tych rzeczy. Natomiast mając na uwadze przyjętą linię orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego nabyciem w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest przyznanie rzeczy na wyłączną własność jednemu z małżonków w wyniku podziału majątku wspólnego, jeśli: podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty lub wartość otrzymanej przez daną osobę rzeczy w wyniku podziału tego majątku, mieści się w udziale, jaki małżonkowi przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim. Tym samym, jeżeli wartość otrzymanych w wyniku podziału majątku wspólnego nieruchomości lub praw przekracza udział małżonka w majątku wspólnym, to wówczas za datę nabycia tej części nieruchomości lub prawa, która przekracza jego udział w majątku wspólnym, należy przyjąć dzień, w którym dokonano podziału majątku, nawet wówczas, gdy nabycie to następuje nieodpłatnie (czyli bez spłat i dopłat). Wszelkie przypadki, gdy udział danej osoby ulega powiększeniu, traktowane być muszą bowiem w kategorii nabycia, gdyż w ten sposób ulega powiększeniu zarówno zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad rzeczą (nieruchomością lub prawem) jak również stan jej majątku osobistego.
2014
7
lut

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
Przepis ten ma zastosowanie w sytuacji podziału majątku wspólnego małżonków. Przychody otrzymane w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków nie są opodatkowane. Wskazuje na to jednoznacznie treść przepisu, z którego wynika, że nie podlega opodatkowaniu „ przychód z podziału wspólnego majątku (...) ”. Natomiast przepis ten nie ma już zastosowania do zbycia składników majątku nabytego w wyniku podziału majątku dorobkowego małżonków. Ponieważ w opisanym we wniosku stanie faktycznym Wnioskodawca pyta nie tyle o skutki podziału majątku wspólnego małżonków, ile o skutki odpłatnego zbycia lokalu nr 1B, który Wnioskodawca nabył na wyłączną własność w wyniku tego podziału wyłączenie, o którym mowa w ww. przepisie nie znajduje zastosowania. Natomiast dla oceny skutków podatkowych sprzedaży części nieruchomości w postaci lokalu nr 1B na wstępie należy ustalić, kiedy nastąpiło nabycie na własność przez Wnioskodawcę ww. lokalu tj. od jakiego momentu należy liczyć bieg pięcioletniego terminu, o którym mowa w powołanym wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy: czy od daty nabycia nieruchomości do majątku wspólnego, czy też od daty podziału majątku dorobkowego małżonków.
2014
6
lut

Istota:
Częściowy podział majątku.
Fragment:
W związku z tym za datę nabycia tej części nieruchomości, która przekracza udział Wnioskodawcy w majątku dorobkowym małżeńskim, należy przyjąć dzień dokonania częściowego podziału majątku wspólnego, tj. 9 lipca 2008 r. Tak więc w sytuacji przedstawionej we wniosku Wnioskodawca działkę nr 307/9, która została sprzedana w dniu 27 stycznia 2012 r. , nabył odpowiednio: w 1989 r. w części odpowiadającej jego udziałowi w majątku wspólnym, w 2008 r. w związku z częściowym podziałem majątku dorobkowego małżeńskiego, w części przekraczającej udział w tym majątku dorobkowym. Mając na uwadze przytoczone przepisy, uzyskany przez Wnioskodawcę przychód ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w 1989 r. w ramach wspólności małżeńskiej nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Sprzedaż została bowiem dokonana po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tego udziału. W konsekwencji nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast, sprzedaż ww. nieruchomości w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w 2008 r. w wyniku podziału majątku wspólnego, przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2014
6
lut

Istota:
Otrzymana przez Wnioskodawcę należność tytułem spłaty wynikająca z podziału majątku wspólnego nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Fakt, iż były mąż Wnioskodawczyni zmarł, nie wykonawszy postanowienia sądu, zaś roszczenie w kwocie 22.000 zł zostało zaspokojone w późniejszym terminie przez jego córki pozostaje bowiem bez znaczenia dla rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie.
Fragment:
Przychodem z podziału majątku wspólnego jest wartość otrzymanego przez każdego z małżonków majątku, a także wartość spłat (dopłat) otrzymywanych przez jednego z tytułu podziału majątku. Wartość majątku oraz wartość spłat uzyskanych z tego tytułu przez małżonków nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Wobec powyższego stwierdzić należy, że otrzymana przez Wnioskodawcę należność tytułem spłaty wynikająca z podziału majątku wspólnego nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Fakt, iż były mąż Wnioskodawczyni zmarł, nie wykonawszy postanowienia sądu, zaś roszczenie w kwocie 22.000,00 zł zostało zaspokojone w późniejszym terminie przez jego córki pozostaje bowiem bez znaczenia dla rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2014
6
lut

Istota:
Czy przychód ze sprzedaży ww. lokalu w całości nie podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ze względu na upływ pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lokalu? Czy też zwolnieniu temu podlega tylko część nabyta w 2006 r.?
Fragment:
Za datę nabycia nieruchomości lub prawa - w przypadku ich zbycia, które przypadły danej osobie w wyniku częściowego podziału majątku dorobkowego małżeńskiego, należy przyjąć datę ich nabycia w czasie trwania związku małżeńskiego (do majątku wspólnego), ale tylko wówczas, jeżeli wartość otrzymanej przez daną osobę nieruchomości lub prawa w wyniku podziału majątku mieści się w udziale, jaki temu małżonkowi przysługiwał w majątku dorobkowym małżeńskim. Zatem, nabyciem nieruchomości lub praw w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest przyznanie jej na wyłączną własność jednemu z małżonków w wyniku podziału majątku wspólnego, ale tylko wtedy, jeśli podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty lub dopłaty. W każdej sytuacji, kiedy w wyniku podziału majątku jeden z małżonków został zobowiązany do spłaty, mamy do czynienia z nieekwiwalentnym podziałem majątku, a po stronie małżonka zobowiązanego do spłaty następuje nabycie majątku przekraczające pierwotnie posiadany przez niego udział w majątku wspólnym. W tym zakresie niewątpliwie podatnik nabywałby prawo własności nieruchomości w rozumieniu analizowanego przepisu tym bardziej, że przez pojęcie „ nabycie ” użyte w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy należy rozumieć każde zwiększenie aktywów majątku podatnika. Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego uznać należy, iż częściowy podział majątku wspólnego dokonany przez Wnioskodawcę w 2010 r. był ekwiwalentny, bowiem odbył się bez spłat i dopłat na rzecz drugiego małżonka, a więc co za tym idzie mieścił się w wartości udziału w majątku wspólnym.
2014
11
sty
© 2011-2014 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.