Podział majątku | Interpretacje podatkowe

Podział majątku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podział majątku. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w zdarzeniu przyszłym opisanym we wniosku otrzymanie przez Wnioskodawcę, w wyniku umownego podziału majątku wspólnego, majątku o wartości mniejszej niż jego małżonek, w sytuacji gdy pomiędzy małżonkami nie przewidziano żadnych dopłat lub spłat, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?
Fragment:
Podział majątku wspólnego małżonków jest instytucją typową dla prawa rodzinnego i opiekuńczego. Podział majątku wspólnego małżonków wykazuje cechy odrębne od zniesienia współwłasności, unormowanego w Kodeksie cywilnym, i w związku z tym nie może być traktowany jako zniesienie współwłasności wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 4 u.p.s.d. Ponieważ podział majątku wspólnego między małżonkami nie został wymieniony jako czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, nie będzie miał znaczenia fakt, że przy podziale majątku Wnioskodawca otrzyma mniej niż jego małżonek, a także że nie wystąpią spłaty lub dopłaty na jego rzecz. W konsekwencji, nabycie przez Wnioskodawcę składników majątku na skutek podziału majątku wspólnego nie zostało wymienione w art. 1 ust. 1 u.p.s.d., a zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Prawidłowość takiego stanowiska potwierdził wprost m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 9 kwietnia 2014 r., nr ILPB2/436-30/14-2/WS . W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.
2015
2
paź

Istota:
Czy w zdarzeniu przyszłym opisanym we wniosku otrzymanie przez Wnioskodawcę, w wyniku umownego podziału majątku wspólnego, majątku o wartości większej niż jego małżonek, w sytuacji gdy pomiędzy małżonkami nie przewidziano żadnych dopłat lub spłat, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?
Fragment:
Podział majątku wspólnego małżonków jest instytucją typową dla prawa rodzinnego i opiekuńczego. Podział majątku wspólnego małżonków wykazuje cechy odrębne od zniesienia współwłasności, unormowanego w Kodeksie cywilnym, i w związku z tym nie może być traktowany jako zniesienie współwłasności wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 4 u.p.s.d. Ponieważ podział majątku wspólnego między małżonkami nie został wymieniony jako czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, nie będzie miał znaczenia fakt, że przy podziale majątku wnioskodawca otrzyma więcej niż jego małżonek, a także że nie wystąpią spłaty lub dopłaty na rzecz drugiej strony. W konsekwencji, nabycie przez Wnioskodawcę składników majątku na skutek podziału majątku wspólnego nie zostało wymienione w art. 1 ust. 1 u.p.s.d., a zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Prawidłowość takiego stanowiska potwierdził wprost m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 9 kwietnia 2014 r., nr ILPB2/436-30/14-2/WS . W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.
2015
1
paź

Istota:
Skutki podatkowe podziału majątku wspólnego małżonków,
Fragment:
Następnie, Wnioskodawca i jego małżonka zawrą umowę w formie aktu notarialnego, w której dokonają podziału majątku wspólnego w taki sposób, że wartość majątku otrzymanego przez obu małżonków nie będzie równa. Mianowicie, w drodze podziału majątku wspólnego Wnioskodawca otrzyma majątek o mniejszej wartości niż jego małżonka. Pomiędzy małżonkami nie wystąpią żadne dopłaty lub spłaty z tego tytułu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w zdarzeniu przyszłym opisanym we wniosku otrzymanie przez Wnioskodawcę, w wyniku umownego podziału majątku wspólnego, majątku o wartości mniejszej niż jego małżonka, w sytuacji gdy pomiędzy małżonkami nie przewidziano żadnych dopłat lub spłat, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Czy w zdarzeniu przyszłym opisanym we wniosku otrzymanie przez Wnioskodawcę, w wyniku umownego podziału majątku wspólnego, majątku o wartości mniejszej niż jego małżonka, w sytuacji gdy pomiędzy małżonkami nie przewidziano żadnych dopłat lub spłat, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn... Czy w zdarzeniu przyszłym opisanym we wniosku otrzymanie przez Wnioskodawcę, w wyniku umownego podziału majątku wspólnego, majątku o wartości mniejszej niż jego małżonka, w sytuacji gdy pomiędzy małżonkami nie przewidziano żadnych dopłat lub spłat, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...
2015
6
wrz

Istota:
Skutki podatkowe podziału majątku wspólnego małżonków,
Fragment:
Następnie, Wnioskodawczyni i jej małżonek zawrą umowę w formie aktu notarialnego, w której dokonają podziału majątku wspólnego w taki sposób, że wartość majątku otrzymanego przez obu małżonków nie będzie równa. Mianowicie, w drodze podziału majątku wspólnego Wnioskodawczyni otrzyma majątek o większej wartości niż jej małżonek. Pomiędzy małżonkami nie wystąpią żadne dopłaty lub spłaty z tego tytułu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w zdarzeniu przyszłym opisanym we wniosku otrzymanie przez Wnioskodawczynię, w wyniku umownego podziału majątku wspólnego, majątku o wartości większej niż jej małżonek, w sytuacji gdy pomiędzy małżonkami nie przewidziano żadnych dopłat lub spłat, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Czy w zdarzeniu przyszłym opisanym we wniosku otrzymanie przez Wnioskodawczynię, w wyniku umownego podziału majątku wspólnego, majątku o wartości mniejszej niż jego małżonka, w sytuacji gdy pomiędzy małżonkami nie przewidziano żadnych dopłat lub spłat, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn... Czy w zdarzeniu przyszłym opisanym we wniosku otrzymanie przez Wnioskodawczynię, w wyniku umownego podziału majątku wspólnego, majątku o wartości mniejszej niż jego małżonka, w sytuacji gdy pomiędzy małżonkami nie przewidziano żadnych dopłat lub spłat, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...
2015
6
wrz

Istota:
Czy zbycie przez Wnioskodawcę w 2015 r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 52 położonego w A przy ul. C. 9, nabytego do majątku wspólnego małżonków w 2009 r., a które po zawarciu w 2011 r. umowy majątkowej małżeńskiej i ekwiwalentnym podziale majątku wspólnego stanowiło wyłączną własność Wnioskodawcy, nastąpiło po upływie okresu 5 lat, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez co nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu?
Fragment:
I wówczas, gdyby Wnioskodawca w wyniku podziału majątku wspólnego otrzymał rzeczy i prawa o takiej samej wartości jak były małżonek, a podział odbył się bez spłat i dopłat lub gdyby Wnioskodawca otrzymała rzeczy i prawa nieprzekraczające wartości udziału jaki Jemu pierwotnie przysługiwał w majątku wspólnym, to należałoby uznać, że wartość otrzymanych na wyłączną własność rzeczy i prawa mieści się w udziale, jaki Jemu w majątku wspólnym przysługiwał. Zatem za datę nabycia rzeczy i prawa otrzymanych w wyniku podziału majątku wspólnego, należałoby przyjąć datę ich nabycia w czasie trwania związku małżeńskiego. Natomiast jeżeli Wnioskodawca w wyniku podziału majątku otrzymałaby rzeczy i prawa, których wartość przekracza udział pierwotnie Jemu przysługujący w majątku wspólnym, to należałoby uznać, że dzień, w którym dokonano tego podziału majątku jest datą nabycia udziału w nieruchomości otrzymanej na wyłączną własność w drodze podziału majątku wspólnego. Skoro zatem wartość otrzymanych przez Wnioskodawcę składników majątkowych w wyniku podziału majątku dorobkowego małżonków mieściła się w udziale, jaki przysługiwał Jemu w majątku dorobkowym małżeńskim i poza ten udział nie wykraczała, to za datę nabycia przedmiotowej nieruchomości należy przyjąć 2009 r., czyli rok, w którym małżonkowie nabyli ją do majątku wspólnego.
2015
20
sie

Istota:
W konsekwencji należało z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż uznanie m.in., że (...)w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości gruntowej uzyskany przychód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30e ustawy (...), jest nieprawidłowe.
Fragment:
Jeżeli natomiast wartość otrzymanej przez małżonka nieruchomości przekracza jego udział w majątku dorobkowym małżeńskim, to wówczas za datę nabycia tej części nieruchomości, która przekracza udział małżonka w majątku dorobkowym małżeńskim, należy przyjąć dzień, w którym dokonano podziału majątku dorobkowego małżeńskiego. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że wartość nieruchomości, otrzymanej przez Wnioskodawczynię w wyniku podziału majątku wspólnego przekraczała udział, jaki przysługiwał jej w majątku dorobkowym małżeńskim. Konsekwencją tego było zobowiązanie Wnioskodawczyni do dokonania spłaty na rzecz byłego małżonka. W związku z tym należy uznać, że nabycie przez Wnioskodawczynię nieruchomości nastąpiło odpowiednio: w dniu 11 października 1983r. w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w czasie trwania wspólności majątkowej, w dniu 23 stycznia 2008r. w wyniku podziału majątku dorobkowego małżonków, tj. w części przekraczającej udział przysługujący Wnioskodawczyni w majątku dorobkowym małżeńskim. Zatem przychód ze sprzedaży nieruchomości, nabytej w dniu 11 października 1983r. odpowiadającej udziałowi jaki przysługiwał Wnioskodawczyni w majątku wspólnym nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z uwagi na fakt, że sprzedaż została dokonana po upływie 5 lat od końca roku w którym nastąpiło nabycie nieruchomości. Natomiast do rozpatrzenia skutków podatkowych sprzedaży części nieruchomości nabytej w dniu 23 stycznia 2008r. należy zastosować przepisy obowiązujące po 1 stycznia 2007r.
2015
4
sie

Istota:
Czy w. związku ze sprzedażą nieruchomości opisanej pkt 1 a nabytej w drodze podziału majątku dorobkowego małżeńskiego, Wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Zatem za datę nabycia nieruchomości lub prawa, które przypadły danej osobie w wyniku podziału majątku wspólnego, należy przyjąć datę ich nabycia w czasie trwania związku małżeńskiego, jeżeli podział majątku jest ekwiwalenty w naturze lub wartość otrzymanej przez daną osobę nieruchomości lub prawa w wyniku podziału majątku mieści się w udziale, jaki temu małżonkowi przysługiwał w majątku dorobkowym małżeńskim. Jeżeli natomiast podział majątku nie jest ekwiwalentny w naturze lub wartość otrzymanej nieruchomości lub prawa przekracza udział w majątku dorobkowym małżeńskim, to wówczas za datę nabycia tego udziału w nieruchomości, który przekracza udział małżonka w majątku dorobkowym, należy przyjąć dzień, w którym dokonano podziału majątku dorobkowego, nawet wówczas, jeżeli nabycie to następuje nieodpłatnie (czyli bez spłat i dopłat). Przenosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy oraz przyjmując za Wnioskodawczynią, że wartość nieruchomości jakie otrzymała w wyniku podziału majątku małżeńskiego mieściła się w udziale jaki przysługiwał Jej w majątku dorobkowym małżeńskim, należy stwierdzić, że za datę nabycia nieruchomości, którą Wnioskodawczyni otrzymała na wyłączną własność w drodze podziału majątku wspólnego należy przyjąć 2000 r. Tym samym jej odpłatne zbycie w 2014 r. nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy nie stanowi źródła przychodu, z uwagi na upływ 5-letniego terminu, o którym mowa w tym przepisie.
2015
30
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych podziału majątku wspólnego małżonków
Fragment:
Przychodem z podziału majątku wspólnego jest wartość otrzymanego przez każdego z małżonków majątku, a także wartość spłat (dopłat) otrzymywanych przez małżonków z tytułu podziału majątku. Wartość majątku oraz wartość spłat uzyskanych z tego tytułu przez małżonków nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Z powyższego wynika, że Wnioskodawczyni w wyniku podziału majątku małżeńskiego została zwolniona przez bank ze spłaty zaciągniętego wraz z mężem na zakup działki budowlanej kredytu hipotecznego. Mąż natomiast, otrzyma na wyłączną własność nieruchomość/działkę budowlaną obciążoną kredytem, który będzie spłacał samodzielnie. W ramach podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej małżonków oraz w związku z rozliczeniem kredytu hipotecznego, Wnioskodawczyni w dniu 5 grudnia 2014 r. otrzymała przelewem od byłego męża kwotę 10 000 zł. W świetle powyższego kwota uzyskana przez Wnioskodawczynię w grudniu 2014 r., od byłego męża w związku z podziałem majątku wspólnego małżonków, jak również zwolnienie Wnioskodawczyni z obowiązku spłaty kredytu hipotecznego (zwolnienie z długu przez bank), związane z podziałem majątku wspólnego, nie podlegają przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w myśl art. 2 ust. 1 pkt 5 tej ustawy, czyli nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2015
10
cze

Istota:
Czy kosztem uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) i c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu zbycia 1/2 udziału w posiadanym uprzednio przez Spółkę udziale w prawie użytkowania wieczystego gruntu wraz z udziałem we własności posadowionego na gruncie budynku będą:
 • zasądzona przez Sąd kwota wynikająca z rozliczenia majątku Spółki?
 • poniesione przez Wnioskodawczynię koszty sądowe związane ze sprawą podziału majątku Spółki wynikające z postanowienia Sądu?
 • Fragment:
  Natomiast drugi ze wspólników otrzymał pozostały majątek Spółki (ruchomości, towar będący na stanie Spółki w momencie jej rozwiązania); Wnioskodawczyni aktem notarialnym z grudnia 2014 r. zbyła cały przyznany Jej przez Sąd, w wyniku podziału majątku byłych wspólników Spółki cywilnej, udział wynoszący 2/3 części prawa użytkowania wieczystego działki gruntu oraz udział 2/3 części posadowionego na gruncie budynku magazynowo-produkcyjnego, a także udział wynoszący 4/27 części prawa użytkowania wieczystego stanowiącego drogę dojazdową do nieruchomości; faktyczna dopłata należna wspólnikowi była wyższa o kwotę 60 515,89 zł i wynosiła 212 862,30 zł; w wyniku podziału majątku Spółki każdy ze wspólników winien uzyskać wartość majątku w kwocie po 478 403,70 zł. Wspólnik uzyskał składniki majątku o wartości 265 541,40 zł. Tym samym z należnej mu kwoty 478 403,70 zł Sąd odjął wartość przyznanych mu składników majątku (478 403,70 zł – 265 541,40 zł = 212 862,30 zł) Ponieważ w trakcie trwającego postępowania o podział majątku Spółki cywilnej, wspólnik korzystał sam, z wyłączeniem Wnioskodawczyni, z udziału w nieruchomości, prowadząc na niej dwie działalności gospodarcze, Wnioskodawczyni wnosiła o rozliczenie wspólnika z tytułu użytkowania nieruchomości ponad przysługujący mu udział w nieruchomości. Sąd na dzień zamknięcia rozprawy przyjął, że z tytułu używania nieruchomości przez wspólnika ponad przysługujący mu udział winien zapłacić Wnioskodawczyni kwotę 60 515,89 zł.
  2015
  9
  cze

  Istota:
  Czy spłata byłego małżonka stanowi koszt uzyskania przychodu ze zbycia w 2014 r. nieruchomości nabytej w wyniku podziału majątku?
  Fragment:
  O ekwiwalentnym podziale w naturze mówić bowiem można jedynie wówczas, gdy w wyniku podziału majątku dorobkowego każdy z małżonków otrzymuje na wyłączną własność majątek o tej samej wartości. Tymczasem na mocy ugody z 2013 r. Wnioskodawca został zobowiązany do spłaty w kwocie 100.000,00 zł byłego małżonka tytułem wyrównania udziałów w majątku wspólnym, co jednoznacznie przesądza o braku ekwiwalentnego podziału majątku dorobkowego małżonków. Wnioskodawca wskazał także, że na mocy ugody cały majątek, który stanowiła zabudowana domem nieruchomość przyznany został Wnioskodawcy. Zatem z powyższych wyjaśnień wynika, że udział Wnioskodawcy w nieruchomości zwiększył się o 1 / 2 , gdyż udział takiej wysokości do daty podziału majątku posiadał były małżonek Wnioskodawcy, a po podziale udział ten zyskał Wnioskodawca. Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia należy ocenić, że nabycia udziału w omawianej nieruchomości Wnioskodawca dokonał w różnych datach i w różny sposób: udział 1 / 2 odpowiadający udziałowi w majątku wspólnym nabył w 1995 r., udział przekraczający jego udział w majątku wspólnym ( 1 / 2 ) nabył w wyniku podziału majątku dorobkowego w 2013 r. – podział ten był bowiem w sposób oczywisty nieekwiwalentny i przekraczał udział w majątku dorobkowym małżeńskim do jakiego prawo miał Wnioskodawca.
  2015
  26
  maj
  © 2011-2015 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.