Podział majątku | Interpretacje podatkowe

Podział majątku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podział majątku. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży w 2013 r. lokalu nabytego w części w czasie trwania wspólności majątkowej (2008 r.) a w części w drodze podziału majątku wspólnego małżonków (2013 r.). Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kredytu, do spłaty które Wnioskodawca został zobowiązany po podziale majątku wspólnego oraz kredytu, który spłacał przed podziałem majątku.
Fragment:
Ponadto Wnioskodawca wskazał, że przy podziale majątku wspólnego sąd uwzględnił również nakłady finansowe Wnioskodawcy z majątku osobistego, które poniósł po ustaniu małżeństwa a przed podziałem majątku wspólnego na spłatę kredytu hipotecznego ciążącego na lokalu mieszkalnym, jako poniesione na majątek wspólny w wysokości 109.773,63 zł. Wskazać zatem należy, że co do zasady fakt, że przed podziałem majątku wspólnego jeden z byłych małżonków samodzielnie spłacał zobowiązanie kredytowe ciążące na nieruchomości nie ma znaczenia dla sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodu. Jest to wyłącznie kwestia rozliczenia między małżonkami. Stosownie bowiem do art. 45 § 1 zd. 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. W omawianej sprawie sąd nie nakazał jednak zwrotu wydatków, które Wnioskodawca poniósł na majątek wspólny ale orzekając o sposobie podziału majątku wspólnego uwzględnił fakt, że Wnioskodawca po ustaniu małżeństwa ale przed podziałem majątku wspólnego poczynił wydatki na ten majątek – na spłatę kredytu. Sąd dokonał niejako potrącenia i uwzględnił przy podziale majątku wspólnego małżonków wydatki poniesione na spłatę kredytu zaciągniętego przez oboje małżonków a spłacanego wyłącznie przez Wnioskodawcę.
2014
15
lip

Istota:
Przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości – w części nabytej w 1996 r. – nie stanowi źródła przychodu, określonego w treści art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do zapłaty od tej części przychodu podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast środki uzyskane ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości – w części nabytej w 2011 r. w wyniku podziału majątku dorobkowego małżeńskiego – podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w cytowanym wyżej art. 30e cytowanej ustawy.
Fragment:
Za datę nabycia nieruchomości lub prawa – w przypadku ich zbycia, które przypadły danej osobie w wyniku podziału majątku dorobkowego małżeńskiego, należy przyjąć datę ich nabycia w czasie trwania związku małżeńskiego (do majątku wspólnego), ale tylko wówczas, jeżeli wartość otrzymanej przez daną osobę nieruchomości lub prawa w wyniku podziału majątku mieści się w udziale, jaki temu małżonkowi przysługiwał w majątku dorobkowym małżeńskim. Jeżeli natomiast wartość otrzymanej przez danego małżonka nieruchomości lub prawa przekracza jego udział w majątku dorobkowym małżeńskim, to wówczas za datę nabycia tej części nieruchomości lub prawa, która przekracza udział danego małżonka w majątku dorobkowym, należy przyjąć dzień, w którym dokonano podziału majątku dorobkowego. Zatem, nabyciem nieruchomości lub praw w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest przyznanie jej na wyłączną własność jednemu z małżonków w wyniku podziału majątku wspólnego, ale tylko wtedy, jeśli podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty lub dopłaty. W każdej sytuacji, kiedy w wyniku podziału majątku jeden z małżonków został zobowiązany do spłaty, mamy do czynienia z nieekwiwalentnym podziałem majątku, a po stronie małżonka zobowiązanego do spłaty następuje nabycie majątku przekraczające pierwotnie posiadany przez niego udział w majątku wspólnym. W tej części bowiem, w której przyznana na wyłączną własność nieruchomość przekracza wartość udziału w majątku wspólnym, podmiot musi zapłacić odpowiednią kwotę tytułem wyrównania udziałów w postaci dopłaty pieniężnej.
2014
4
lip

Istota:
Czy przychód ze sprzedaży wskazanej we wniosku działki budowlanej w całości nie podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ze względu na upływ pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości? Czy też zwolnieniu podlega tylko część nabyta w 2001 r.
Fragment:
Mając jednocześnie na uwadze przyjętą linię orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego nabyciem w rozumieniu powołanego powyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest przyznanie rzeczy na wyłączną własność jednemu z małżonków w wyniku podziału majątku wspólnego, jeśli: podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty, lub wartość otrzymanej przez daną osobę rzeczy w wyniku podziału tego majątku, mieści się w udziale, jaki byłemu małżonkowi przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim. Zgodnie z tą linią orzeczniczą za datę nabycia nieruchomości lub prawa – w przypadku ich zbycia, które przypadły danej osobie w wyniku częściowego podziału majątku dorobkowego małżeńskiego, należy przyjąć datę ich nabycia w czasie trwania związku małżeńskiego (do majątku wspólnego), ale tylko wówczas, jeżeli wartość otrzymanej przez daną osobę nieruchomości lub prawa w wyniku podziału majątku mieści się w udziale, jaki temu małżonkowi przysługiwał w majątku dorobkowym małżeńskim. Zdaniem Wnioskodawcy podział majątku dorobkowego małżonków dokonany w niniejszej sprawie miał charakter ekwiwalentny. W wyniku dokonanego podziału Wnioskodawca nie uzyskał wartości przekraczającej Jego udział jaki posiadał w majątku dorobkowym małżeńskim. W konsekwencji nie można uznać, że w wyniku podziału majątku dorobkowego doszło do nabycia przez Wnioskodawcę udziału w nieruchomości w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2014
3
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia lokalu mieszkalnego w drodze umowy dożywocia.
Fragment:
Za datę nabycia nieruchomości lub prawa – w przypadku ich zbycia, która przypadła danej osobie w wyniku podziału majątku wspólnego, należy przyjąć datę jej nabycia w czasie trwania związku małżeńskiego (do majątku wspólnego), pod warunkiem, że wartość otrzymanej przez daną osobę nieruchomości lub prawa w wyniku podziału tego majątku mieści się w udziale, jaki temu małżonkowi przysługiwał w majątku dorobkowym małżeńskim. Jeżeli natomiast wartość otrzymanej przez danego małżonka nieruchomości lub prawa przekracza jego udział w majątku dorobkowym małżeńskim, to wówczas za datę nabycia tej części nieruchomości lub prawa, która przekracza udział danego małżonka w majątku dorobkowym, należy przyjąć dzień, w którym dokonano podziału majątku dorobkowego. Zatem mając na uwadze poczynione wyżej spostrzeżenia odnośnie konsekwencji podziału majątku małżeńskiego stwierdzić należy, że przyznanie Zainteresowanemu – w wyniku podziału majątku – lokalu mieszkalnego nr 1 nie stanowi nowego nabycia. Tak więc nabycie opisanej nieruchomości miało miejsce w czasie trwania związku małżeńskiego. W związku z powyższym stwierdzić należy, że planowane w 2013 r. zbycie - w drodze umowy dożywocia - należącego do Zainteresowanego lokalu mieszkalnego nr 1 – nie będzie stanowić źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na fakt, że nastąpi ono po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tej nieruchomości w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej.
2014
18
cze

Istota:
Czy dyspozycją art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych objęte jest również odpłatne zbycie nieruchomości, nabytej do majątku wspólnego Wnioskodawcy i jego małżonki, której następnie w wyniku ustania wspólności majątkowej małżeńskiej i podziału majątku Wnioskodawca stał się wyłącznym właścicielem, jeżeli od nabycia nieruchomości do majątku wspólnego minęło 5 lat, natomiast od podziału majątku wspólnego nie minęło 5 lat, przy jednoczesnym ustaleniu, że wartość nieruchomości mieści się w granicach wartości udziału, jaki przysługiwał podatnikowi przy podziale majątku wspólnego?
Fragment:
(...) podziału majątku wspólnego nie minęło 5 lat, przy jednoczesnym ustaleniu, że wartość nieruchomości mieści się w granicach wartości udziału, jaki przysługiwał podatnikowi przy podziale majątku wspólnego... Zdaniem Wnioskodawcy, skoro nabył przedmiotową nieruchomość w czasie trwania ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej do majątku wspólnego, to stał się jej właścicielem, ponieważ współwłasność w czasie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej ma charakter łączny, a nie ułamkowy. Wnioskodawca uważa, że w dniu uprawomocnienia się postanowienia o podziale majątku nie nabył udziału w prawie własności nieruchomości byłej żony. Taka sytuacja mogłaby mieć miejsce w przypadku zniesienia współwłasności, gdzie jest ona określona ułamkowo, np. w przypadku dziedziczenia. Tak więc od daty nabycia nieruchomości do majątku wspólnego – w ocenie Wnioskodawcy – powinno obliczać się ustawowy termin pięciu lat, określony w przepisach art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy. Każdy ze współmałżonków – w wyniku podziału majątku wspólnego – objął na wyłączną własność i posiadanie określone elementy tegoż majątku wspólnego, nie nabył zaś udziałów w prawie własności drugiego małżonka.
2014
15
cze

Istota:
Czy w związku z tym, że od momentu nabycia przez Wnioskodawcę spadku nie minęło jeszcze 5 lat, Wnioskodawca będzie musiał zapłacić podatek dochodowy od przekazanego żonie w wyniku podziału majątku mieszkania?
Fragment:
Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 6 grudnia 2013 r. (wpływ do tutejszego organu 10 grudnia 2013r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych podziału majątku wspólnego małżonków - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 grudnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych podziału majątku wspólnego małżonków. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca jest z żoną po rozwodzie i planuje podział majątku w skład którego wchodzi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni 32 m. kw. oraz działka rolna o powierzchni 1,47 ha. Ponadto 2 lata temu Wnioskodawca odziedziczył w spadku po ojcu spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni 48 m. kw., które nie wchodzi w skład majątku wspólnego. Wnioskodawca uzgodnił z żoną, że w wyniku podziału majątku wspólnego ona otrzyma odziedziczone przez Wnioskodawcę mieszkanie, a w zamian za to zrzeknie się na jego rzecz przysługującej jej połowy wspólnego mieszkania i połowy działki rolnej. Czyli w zamian za przekazanie żonie całego mieszkania odziedziczonego po ojcu, Wnioskodawca otrzyma całe mieszkanie i działkę rolną, stanowiące majątek wspólny.
2014
15
cze

Istota:
Sprzedaż nieruchomości po podziale majątku wspólnego.
Fragment:
U. 2014 r. poz. 121) w związku z art. 46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego podział majątku wspólnego może nastąpić bądź na mocy umowy między małżonkami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek z małżonków. Zgodnie z teorią prawa rzeczowego przyznanie danej osobie na wyłączną własność rzeczy w wyniku podziału majątku wspólnego, działu spadku czy też zniesienia współwłasności jest nabyciem tych rzeczy. Mając jednak na uwadze przyjętą linię orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego nabyciem w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest przyznanie rzeczy na wyłączną własność jednemu z małżonków w wyniku podziału majątku wspólnego, ale tylko wówczas jeśli: podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty lub jeżeli wartość otrzymanej przez daną osobę rzeczy w wyniku podziału tego majątku, mieści się w udziale, jaki byłemu małżonkowi przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim. Zatem, za datę nabycia nieruchomości, która przypadła danej osobie w wyniku podziału majątku wspólnego, należy przyjąć datę jej nabycia w czasie trwania ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej pod warunkiem, że wartość otrzymanej nieruchomości w wyniku podziału tego majątku mieści się w udziale, jaki tej osobie przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim.
2014
15
cze

Istota:
Czy od zbycia 50% udziałów posiadanego domu Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego – tzw. ulgi meldunkowej, czy też będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego, jeśli tak to w jakiej wysokości?
Fragment:
Jeżeli natomiast wartość otrzymanej przez małżonka nieruchomości (prawa) przekracza jego udział w majątku dorobkowym małżeńskim, to wówczas za datę nabycia tej części nieruchomości (praw), która przekracza udział małżonka w majątku dorobkowym małżeńskim, należy przyjąć dzień, w którym dokonano podziału majątku dorobkowego małżeńskiego. Przenosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy, mając na względzie ujęte we wniosku zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, że podział majątku dorobkowego małżonków w 2013 r. nie był ekwiwalentny. O ekwiwalentnym bowiem podziale w naturze mówić można jedynie wówczas, gdy w wyniku podziału majątku wspólnego, każdy ze współwłaścicieli otrzymuje na wyłączną własność majątek tej samej wartości. Tymczasem - jak wynika z treści wniosku – Wnioskodawca nabył większą część majątku, w tym na wyłączną własność nieruchomość o wartości 440 000 zł obciążoną hipoteką w kwocie 166 217,56 CHF oraz ruchomości o wartości 18 700 zł. Jednocześnie - tytułem wyrównania wartości udziałów - Wnioskodawca dokonał na rzecz byłej małżonki dopłaty w wysokości 21 360 zł. Oznacza to, że Wnioskodawca ww. nieruchomość, mającą być przedmiotem planowanej sprzedaży, nabył odpowiednio w 2008 r. w części odpowiadającej jego udziałowi w majątku wspólnym oraz w 2013 r. w związku z podziałem majątku dorobkowego małżeńskiego, w części przekraczającej udział w tym majątku dorobkowym.
2014
13
cze

Istota:
Koszty uzyskania przychodów przy sprzedaży majątku otrzymanego w drodze podziału majątku wspólnego małżonków.
Fragment:
Następnie, w drodze umowy zawartej między małżonkami dojdzie do podziału majątku małżeńskiego (wzajemnych rozliczeń między małżonkami). Między małżonkami nie ma przewidzianych dopłat/spłat, będzie jedynie podział majątku wspólnego. Podział zostanie dokonany w ten sposób, że majątek otrzymany przez małżonków nie będzie równy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, przepisów ustawy o PIT oraz ustawy o podatku od spadków i darowizn nie stosuje się w przypadku nierównego podziału majątku małżeńskiego w wyniku zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej, tj. w sytuacji gdy Wnioskodawca w wyniku podziału majątku wspólnego otrzyma mniej niż Małżonka Wnioskodawcy... Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku jaki przypadł na własność Wnioskodawcy w wyniku podziału majątku wspólnego (poprzez zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej) kosztami uzyskania przychodu będą wydatki jakie zostały poniesienie na nabycie tych składników w trakcie trwania wspólności majątkowej w pełnej wysokości...
2014
8
cze

Istota:
Koszty uzyskania przychodów przy sprzedaży majątku otrzymanego w drodze podziału majątku wspólnego małżonków.
Fragment:
Następnie, w drodze umowy zawartej między małżonkami dojdzie do podziału majątku małżeńskiego (wzajemnych rozliczeń między małżonkami). Między małżonkami nie ma przewidzianych dopłat/spłat, będzie jedynie podział majątku wspólnego. Podział zostanie dokonany w ten sposób, że majątek otrzymany przez małżonków nie będzie równy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawczyni, że w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, przepisów ustawy o PIT oraz ustawy o podatku od spadków i darowizn nie stosuje się w przypadku nierównego podziału majątku małżeńskiego w wyniku zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej, tj. w sytuacji gdy Wnioskodawczyni w wyniku podziału majątku wspólnego otrzyma więcej niż Małżonek Wnioskodawczyni... Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawczyni, że w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku jaki przypadł na własność Wnioskodawczyni w wyniku podziału majątku wspólnego (poprzez zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej) kosztami uzyskania przychodu będą wydatki jakie zostały poniesienie na nabycie tych składników w trakcie trwania wspólności majątkowej w pełnej wysokości...
2014
8
cze
© 2011-2014 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.