Podział majątku | Interpretacje podatkowe

Podział majątku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podział majątku. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy spłata byłego małżonka stanowi koszt uzyskania przychodu ze zbycia w 2014 r. nieruchomości nabytej w wyniku podziału majątku?
Fragment:
O ekwiwalentnym podziale w naturze mówić bowiem można jedynie wówczas, gdy w wyniku podziału majątku dorobkowego każdy z małżonków otrzymuje na wyłączną własność majątek o tej samej wartości. Tymczasem na mocy ugody z 2013 r. Wnioskodawca został zobowiązany do spłaty w kwocie 100.000,00 zł byłego małżonka tytułem wyrównania udziałów w majątku wspólnym, co jednoznacznie przesądza o braku ekwiwalentnego podziału majątku dorobkowego małżonków. Wnioskodawca wskazał także, że na mocy ugody cały majątek, który stanowiła zabudowana domem nieruchomość przyznany został Wnioskodawcy. Zatem z powyższych wyjaśnień wynika, że udział Wnioskodawcy w nieruchomości zwiększył się o 1 / 2 , gdyż udział takiej wysokości do daty podziału majątku posiadał były małżonek Wnioskodawcy, a po podziale udział ten zyskał Wnioskodawca. Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia należy ocenić, że nabycia udziału w omawianej nieruchomości Wnioskodawca dokonał w różnych datach i w różny sposób: udział 1 / 2 odpowiadający udziałowi w majątku wspólnym nabył w 1995 r., udział przekraczający jego udział w majątku wspólnym ( 1 / 2 ) nabył w wyniku podziału majątku dorobkowego w 2013 r. – podział ten był bowiem w sposób oczywisty nieekwiwalentny i przekraczał udział w majątku dorobkowym małżeńskim do jakiego prawo miał Wnioskodawca.
2015
26
maj

Istota:
Spłata z tytułu podziału majątku wspólnego nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na treść cytowanego przepisu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przyznanie byłemu małżonkowi praw do nieruchomości z obowiązkiem spłaty na rzecz Wnioskodawczyni nie mieści się zatem w pojęciu odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy i nie podlega podatkowi zgodnie z art. 30e ustawy.
Fragment:
Natomiast przepis ten nie ma już zastosowania do zbycia majątku nabytego w wyniku podziału majątku małżonków. Tak więc przychodem z podziału majątku wspólnego jest wartość otrzymanego przez każdego z małżonków majątku, a także wartość spłat (dopłat) otrzymywanych przez jednego z nich z tytułu podziału majątku. Wartość majątku oraz wartość spłat uzyskanych z tego tytułu przez małżonków nie podlega jednak opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz przedstawione zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, że spłata z tytułu podziału majątku wspólnego nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na treść cytowanego przepisu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przyznanie byłemu małżonkowi praw do nieruchomości z obowiązkiem spłaty na rzecz Wnioskodawczyni nie mieści się zatem w pojęciu odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy i nie podlega podatkowi zgodnie z art. 30e ustawy. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Z uwagi na fakt, że suma zasądzona w wyniku podziału majątku wspólnego nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zatem pyt.
2015
1
kwi

Istota:
Podział majątku dorobkowego małżonków
Fragment:
Zatem nie ma wątpliwości, że nabycie własności nieruchomości lub praw w drodze podziału majątku wspólnego, w przypadku gdy wartość otrzymanego majątku jest nieekwiwalentna lub przekracza udział, jaki przysługiwał małżonkowi w majątku wspólnym, zawiera się w pojęciu „ nabycie ”, jakim posługuje się przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przenosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że podział majątku dorobkowego małżonków dokonany 28 lutego 2012 r. nie był ekwiwalentny w naturze dla obojga małżonków. O ekwiwalentnym podziale w naturze mówić bowiem można jedynie wówczas, gdy w wyniku podziału majątku dorobkowego każdy z małżonków otrzymuje na wyłączną własność majątek o tej samej wartości. Tymczasem na mocy umowy z 2012 r. Wnioskodawca stał się wyłącznym właścicielem lokalu mieszkalnego otrzymanego bez spłat i dopłat a z wniosku wynika, że podział majątku dokonany 28 lutego 2012 r. obejmował wyłącznie ten lokal. Powyższa okoliczność jednoznacznie przesądza o braku ekwiwalentnego podziału majątku dorobkowego małżonków. Sposób podziału wskazuje również, że Wnioskodawca otrzymał majątek, który przekraczał jego udział w majątku wspólnym, gdyż wartość otrzymanych przez niego składników majątku była większa niż udział jaki Wnioskodawca posiadał w majątku dorobkowym tj. 1 / 2 .
2015
25
mar

Istota:
Jaką datę należy uznać za datę nabycia przez Wnioskodawcę lokalu mieszkalnego nr... oraz lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego o nr .... i czy w związku z umową sprzedaży tych nieruchomości jest zobowiązany do odprowadzenia podatku dochodowego?
Fragment:
(...) podziału majątku mieści się w udziale, jaki temu małżonkowi przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim. Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz powyższe uregulowania prawne stwierdzić należy, że za datę nabycia przez Wnioskodawcę lokalu mieszkalnego i lokalu niemieszkalnego będących przedmiotem sprzedaży dokonanej 10 maja 2014 r. i 12 maja 2014 r. należy uznać rok 2008, albowiem – jak wskazał w treści wniosku – każdy z małżonków nabył składniki majątku o równej wartości – po 130.000 zł, a dodatkowo Wnioskodawca przejął w Banku całość pozostałych zobowiązań wynikających z umowy kredytowej. Wobec powyższego uznać należy, że wartość otrzymanych w wyniku podziału majątku wspólnego nieruchomości mieści się w udziale jaki przysługiwał Wnioskodawcy w majątku dorobkowym małżeńskim Zatem, w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków - po stronie Wnioskodawcy nie nastąpił przyrost majątku. W konsekwencji uznać należy, że sprzedaż przedmiotowego lokalu mieszkalnego i lokalu niemieszkalnego dokonana została po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie i nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w powołanym art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem po stronie Wnioskodawcy nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku dochodowego od ww. sprzedaży.
2015
19
mar

Istota:
Czy Wnioskodawca będzie musiał zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu zwolnienia z długu przez bank oraz należnej mu kwoty 19.500,00 zł z tytułu podziału majątku?
Fragment:
(...) podziału majątku wspólnego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 października 2014 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych podziału majątku wspólnego. W związku ze stwierdzonymi brakami formalnymi, pismem z 18 grudnia 2014 r. Znak: IBPBII/2/415-911/14/MMa , wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 31 grudnia 2014 r. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. W dniu 29 lipca 2010 r. oraz 15 października 2010 r. Wnioskodawca zawarł wraz z ówczesnym małżonkiem umowy kredytu na zakup lokalu mieszkalnego i wykończenie lokalu mieszkalnego. W dniu 11 marca 2013 r. małżonkowie ustanowili notarialnie rozdzielność majątkową i dokonali podziału majątku wspólnego w ten sposób, że lokal mieszkalny, na który zostały zaciągnięte ww. kredyty został przyznany byłemu małżonkowi, równocześnie były małżonek został zobowiązany do spłaty na rzecz Wnioskodawcy kwoty 19.500,00 zł oraz do przejęcia długu Wnioskodawcy z tytułu ww. kredytów. W dniu 7 października 2013 r. małżonkowie uzyskali rozwód potwierdzony prawomocnym wyrokiem sądu.
2015
15
mar

Istota:
Skutki podatkowe podziału majątku wspólnego małżonków.
Fragment:
Następnie, w drodze umowy zawartej między małżonkami dojdzie do podziału majątku małżeńskiego (wzajemnych rozliczeń między małżonkami). Między małżonkami nie ma przewidzianych dopłat/spłat, będzie jedynie podział majątku wspólnego. Podział zostanie dokonany w ten sposób, że majątek otrzymany przez małżonków nie będzie równy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, przepisów ustawy o PIT oraz ustawy o podatku od spadków i darowizn nie stosuje się w przypadku nierównego podziału majątku małżeńskiego w wyniku zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej, tj. w sytuacji gdy Wnioskodawca w wyniku podziału majątku wspólnego otrzyma mniej niż Małżonek Wnioskodawcy... Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku jaki przypadł na własność Wnioskodawcy w wyniku podziału majątku wspólnego (poprzez zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej) kosztami uzyskania przychodu będą wydatki jakie zostały poniesienie na nabycie tych składników w trakcie trwania wspólności majątkowej w pełnej wysokości...
2015
13
mar

Istota:
Skutki podatkowe podziału majątku wspólnego małżonków.
Fragment:
Następnie, w drodze umowy zawartej między małżonkami dojdzie do podziału majątku małżeńskiego (wzajemnych rozliczeń między małżonkami). Między małżonkami nie ma przewidzianych dopłat/spłat, będzie jedynie podział majątku wspólnego. Podział zostanie dokonany w ten sposób, że majątek otrzymany przez małżonków nie będzie równy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, przepisów ustawy o PIT oraz ustawy o podatku od spadków i darowizn nie stosuje się w przypadku nierównego podziału majątku małżeńskiego w wyniku zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej, tj. w sytuacji gdy Wnioskodawca w wyniku podziału majątku wspólnego otrzyma więcej niż Małżonek Wnioskodawcy... Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku jaki przypadł na własność Wnioskodawcy w wyniku podziału majątku wspólnego (poprzez zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej) kosztami uzyskania przychodu będą wydatki jakie zostały poniesienie na nabycie tych składników w trakcie trwania wspólności majątkowej w pełnej wysokości...
2015
13
mar

Istota:
Czy zwolnienie Wnioskodawcy z długu wobec banku będzie skutkowało powstaniem przychodu?
Jeśli przychód powstanie, to czy będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Jeśli tak, to na jakich zasadach i w jakich sposób należy ustalić podstawę opodatkowania?
Czy w opisanej sprawie Bank będzie zobowiązany do wystawienia informacji podatkowej
Fragment:
Obecnie w toku jest sprawa rozwodowa małżonków, przy czym podział majątku nastąpi na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego. Umowa o podziale majątku zostanie podpisana po podpisaniu umowy majątkowej małżeńskiej wprowadzającej ustrój rozdzielności majątkowej bądź po uzyskaniu prawomocnego wyroku sądowego rozwiązującego związek małżeński bez orzekania o winie. Małżonkowie ustalili, że właścicielką mieszkania, o którym mowa powyżej będzie wyłącznie żona Wnioskodawcy. Żadne z małżonków nie będzie miało obowiązku spłaty drugiego. W związku z tym, że mieszkanie stanie się własnością obecnej żony Wnioskodawcy, ten zostanie zwolniony z długu wobec banku. Z powyższego wynika zatem, że Wnioskodawca w wyniku podziału majątku małżeńskiego zostanie zwolniony ze spłaty zaciągniętego wraz z byłą małżonką kredytu. Małżonka natomiast otrzyma na wyłączną własność lokal mieszkalny oraz będzie zobowiązana do spłaty zaciągniętego wspólnie z Wnioskodawcą kredytu. Wobec powyższego stwierdzić należy, że zwolnienie Wnioskodawcy z obowiązku spłaty kredytu (zwolnienie z długu przez bank) związane z podziałem majątku wspólnego, nie będzie skutkować powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2015
3
mar

Istota:
Czy podjęcie przez Wnioskodawczynię całości środków majątkowych zgromadzonych na rachunku PPE małżonka, wchodzących uprzednio w skład majątku objętego wspólnością majątkową małżeńską, może zostać uznane w jakiejkolwiek części za przychód opodatkowany na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Przychodem z podziału majątku wspólnego jest wartość otrzymanego przez każdego z małżonków majątku, a także wartość spłat (dopłat) otrzymywanych z tytułu podziału majątku. Wartość majątku oraz wartość spłat uzyskanych z tego tytułu przez małżonków nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W tym miejscu należy wyjaśnić, że interpretacja wydawana jest w oparciu o przedstawiony przez wnioskodawcę stan faktyczny/zdarzenie przyszłe. Wobec tego jeśli w opisanym zdarzeniu przyszłym rzeczywiście dojdzie do wypłaty środków z pracowniczego programu emerytalnego wprost na rzecz Wnioskodawczyni to będzie miało miejsce wyłączenie z opodatkowania na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast jeśli wypłata środków nastąpi na rzecz uczestnika programu, którym jest mąż Wnioskodawczyni i dopiero wtedy środki te zostaną przez męża przekazane Wnioskodawczyni nie będzie miało miejsca wyłączenie z opodatkowania. Wobec powyższego w świetle opisanego zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że otrzymanie przez Wnioskodawczynię w wyniku wypłaty na jej rzecz środków majątkowych zgromadzonych na rachunku pracowniczego programu emerytalnego męża, wchodzących uprzednio w skład majątku objętego wspólnością majątkową małżeńską, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na mocy powołanego powyżej art. 2 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy.
2015
19
lut

Istota:
Skutki podatkowe podziału majątku małżonków
Fragment:
W wyniku podziału majątku małżonków Wnioskodawca przeniesie na byłą żonę własność lokalu mieszkalnego położonego w Belgii w zamian za przejęcie przez Nią wierzytelności wobec banku stanowiących kredyt zaciągnięty przez byłych małżonków na nabycie tego mieszkania. Z powyższego wynika zatem, że Wnioskodawca w wyniku podziału majątku małżeńskiego zostanie zwolniony ze spłaty zaciągniętego wraz z małżonką kredytu hipotecznego. Małżonka natomiast otrzyma na wyłączną własność lokal mieszkalny obciążony kredytem, który będzie spłacała samodzielnie. Wobec powyższego stwierdzić należy, że przeniesienie własności nieruchomości w zamian za zwolnienie z obowiązku spłaty kredytu wobec banku w wyniku podziału majątku wspólnego, nie będzie skutkować powstaniem w Polsce przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2015
6
lut
© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.