Podatek od czynności cywilnoprawnych | Interpretacje podatkowe

Podatek od czynności cywilnoprawnych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatek od czynności cywilnoprawnych. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy wniesienie zespołu aktywów i pasywów Spółki, wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego, jako wkładu niepieniężnego do Wnioskodawcy uznać należy za wniesienie przedsiębiorstwa lub co najmniej jego zorganizowanej części na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i, tym samym, należy uznać, iż wniesienie to nie podlega po stronie Wnioskodawcy opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie przesądzają o formie dokonania tego zwiększenia. Stosownie do art. 1 ust. 5 pkt 2 ww. ustawy, umowa spółki kapitałowej oraz jej zmiana podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się: rzeczywisty ośrodek zarządzania albo siedziba tej spółki – jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego. Niezależnie od powyższego, regulacje ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidują sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z brzmieniem art. 2 pkt 6 lit. c) tiret pierwsze ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie podlegają umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej – w zamian za jej udziały lub akcje – przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części. Przez aport przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części na gruncie podatku (...)
2015
1
gru

Istota:
Czy umowa przeniesienia własności udziałów spółki z o.o. zawierana przez Fundusz podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Umowa przeniesienia udziałów nie została bowiem wskazana w zamkniętym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych ustanowionym w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Wnioskodawca przywołał treść art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wskazał, że ww. przepis wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. O kwalifikacji prawnej określonej czynności prawnej dla celów opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zdaniem Wnioskodawcy, decyduje jej treść (elementy przedmiotowo istotne), a nie nazwa. Tym samym, jeżeli strony zawierają umowę i układają stosunki w jej ramach w określony sposób to dla oceny, czy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z dokonaniem wskazanej w ustawie czynności, miarodajne będą rzeczywiste prawa i obowiązki stron tej umowy. Mając na uwadze, że umowa przeniesienia udziałów spółki z o.o. nie została wymieniona w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zdaniem Wnioskodawcy, umowa ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Treść umowy przeniesienia udziałów nie odpowiada żadnej z umów cywilnoprawnych wymienionych w przedmiotowym katalogu.
2015
1
gru

Istota:
Czy czynność połączenia Spółki ze Spółką Zagraniczną poprzez przejęcie całego majątku Spółki Zagranicznej jako spółki przejmowanej przez Spółkę jako spółkę przejmującą będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Rzeczywisty ośrodek zarządzania Spółką znajduje się natomiast na terytorium Polski, a więc czynności związane ze zmianami jej umowy mogą podlegać regulacjom ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 4 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, w przypadku czynności zmiany umowy spółki, obowiązek podatkowy ciąży na tej spółce. Należy jednak, zdaniem Wnioskodawcy, zauważyć, że ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych przewiduje zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Oznacza to, iż czynności, które nie zostały wprost wymienione w katalogu czynności opodatkowanych znajdującym się w art. 1 ww. ustawy nie mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, co znalazło potwierdzenie chociażby w treści interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27 marca 2014 r., znak IPPB2/436-6/14-4/LS . Przepis art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi natomiast, że zmiana umowy spółki kapitałowej podlega opodatkowaniu wyłącznie w sytuacji, w której dochodzi do podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki. Jak wyjaśniono we wniosku, ze względu na fakt, iż w chwili dokonywania czynności połączenia Spółki oraz Spółki Zagranicznej poprzez przejęcie przez Spółkę Spółki Zagranicznej Spółka będzie jedynym udziałowcem Spółki Zagranicznej, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
2015
1
gru

Istota:
Przekształcenie SKA w spółkę jawną.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym operacja przekształcenia SKA w inną spółkę osobową (spółkę komandytową lub jawną) będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC)... Zdaniem Wnioskodawcy, przekształcenie spółki działającej w formie spółki komandytowo-akcyjnej (SKA) w inną spółkę osobową (spółkę komandytową lub jawną) nie będzie rodziło skutków podatkowych w PCC – czynność ta nie będzie rodziła obowiązku podatkowego w PCC. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt k) oraz ust. 2 ustawy o PCC, podatkowi podlegają m.in. umowy spółki oraz ich zmiany. Jednocześnie, zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o PCC za zmianę umowy spółki uważa się przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego (na podstawie art. la pkt 1 ustawy o PCC przez spółkę osobową rozumie się spółkę: cywilną, jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną). Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy o PCC, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i ciąży na spółce.
2015
1
gru

Istota:
Opodatkowanie umów pożyczki
Fragment:
Skoro udzielanie pożyczek przez pożyczkodawcę – spółkę kapitałową (spółkę zagraniczną) z siedzibą w Estonii lub na Łotwie zwolnione jest z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, to czynność udzielenia pożyczki, która w świetle art. 1 ust. 4 ustawy podlega ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych – korzysta z wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podsumowując stanowisko Wnioskodawca stwierdził, że jeżeli umowa pożyczki nie zostanie objęta zakresem ustawy o podatku od towarów i usług i będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, wówczas znajdzie zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w art. 9 pkt 10 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, przy spełnieniu warunków określonych w tym przepisie. Z uwagi jednak na to, że opisana we wniosku umowa pożyczki korzystać będzie z wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie ww. art. 2 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, bezprzedmiotowe jest badanie, czy w sprawie znajdzie zastosowanie zwolnienie z art. 9 pkt 10 lit. a) tej ustawy. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Odnosząc się do powołanych we wniosku interpretacji indywidualnych wskazać należy, iż rozstrzygnięcia w nich zawarte nie są wiążące dla tutejszego Organu.
2015
27
lis

Istota:
Czy przekształcenie Spółki w Spółkę Osobową będzie rodziło obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Kapitał zakładowy Spółki podlegał w całości opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy przekształcenie Spółki w Spółkę Osobową będzie rodziło obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych... W opinii Wnioskodawcy, mając na względzie obowiązujące przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, należy uznać, iż planowane przekształcenie Spółki w Spółkę Osobową nie będzie rodzić obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Zdaniem Wnioskodawcy, podstawę opodatkowania z tytułu przekształcenia Spółki w Spółkę Osobową, stanowi w myśl art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wartość wkładów do Spółki Osobowej, odpowiadająca wartości kapitału własnego Spółki, pomniejszona o wartość wcześniej opodatkowanego podatkiem od czynności cywilnoprawnych kapitału zakładowego Spółki. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
2015
27
lis

Istota:
Opodatkowanie pożyczek udzielonych Wnioskodawcy (spółce z o.o.) przez udziałowca w latach 2009 i 2010
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, udzielenie Spółce pożyczki przez Udziałowca na podstawie umowy pożyczki, zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a Udziałowcem korzystało ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych. Gdy pożyczkodawcą spółki jest udziałowiec, to czynność ta nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlega umowa pożyczki pieniędzy. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych jest zatem umowa pożyczki, jako czynność cywilnoprawna wskazana w wyczerpującym wyliczeniu przedmiotów opodatkowania zawartym w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych. Z kolei zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnych. Przepis dotyczący zapłaty podatku i złożenia deklaracji (art. 10 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych) również odnosi się do dnia dokonania czynności cywilnoprawnej stanowiąc, że podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
2015
27
lis

Istota:
Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podwyższenia kapitału zakładowego w związku z wniesieniem udziałów
Fragment:
W konsekwencji, zmiana umowy spółki – jako czynność związana z transakcją wymiany udziałów – nie powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z art. 5 ust. 1 lit. e) Dyrektywy. Reasumując – w ocenie Wnioskodawcy – podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, w związku z wniesieniem udziałów/akcji Spółki w procedurze wymiany udziałów, nie będzie podlegało podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Uzasadniając swoje stanowisko, Wnioskodawca powołał na jego potwierdzenie interpretację indywidualną, przytaczając jej fragmenty. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 626, ze zm.) zawiera zamknięty katalog czynności objętych opodatkowaniem. Oznacza to, że opodatkowaniu podlegają wyłącznie czynności enumeratywnie wskazane w art. 1 ust. 1, w tym wymienione w pkt 1 lit. k) tego artykułu umowy spółki, a także, co wynika z pkt 2 powołanego przepisu, ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
2015
27
lis

Istota:
Czy planowana Transakcja nie będzie opodatkowana PCC na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o PCC?
Fragment:
W związku z tym podkreślić należy, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania sprzedaży Nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia, czy powyższa czynność będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tej czynności podatkiem od towarów i usług może bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich. Zaznaczyć jednak należy, że w przypadku umów sprzedaży nieruchomości o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stawka podatku od umowy sprzedaży – wynosi 2%, gdy przedmiot umowy stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome, prawo użytkowania wieczystego, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz wynikające z przepisów prawa spółdzielczego: prawo do domu jednorodzinnego oraz prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym.
2015
27
lis

Istota:
Skutki podatkowe opodatkowania Transakcji 1 i Transakcji 2 podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie Pytania 2 Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż - w przypadku pozytywnej odpowiedzi na Pytanie 1 - w związku z nabyciem (zakupem) przez Wnioskodawcę od Spółki - w ramach Transakcji 1 reorganizacji (opisanej powyżej w niniejszym wniosku) - zorganizowanej części przedsiębiorstwa i obowiązkiem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych przez Wnioskodawcę, stawka podatku od czynności cywilnoprawnych będzie zależeć od poszczególnych składników majątkowych składających się na zorganizowaną część przedsiębiorstwa w zakresie w jakim wyodrębniona zostanie wartość rzeczy lub praw majątkowych, do których zastosowanie mają różne stawki. Uzasadnienie Zgodnie z uzasadnieniem do stanowiska Wnioskodawcy przedstawionym w odniesieniu do Pytania nr 1 w niniejszym wniosku, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w związku z nabyciem (zakupem) przez Wnioskodawcę od Spółki – w ramach Transakcji 1 reorganizacji (opisanej powyżej w niniejszym wniosku) – zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. W tej sytuacji, zdaniem Wnioskodawcy, stawka podatku od czynności cywilnoprawnych będzie zależeć od poszczególnych składników majątkowych składających się na zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o PCC, przy umowie sprzedaży podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego.
2015
25
lis

Istota:
1. Czy w zakresie obowiązków płatnika (obliczenia i pobrania od podatnika podatku) wynikających z art. 10 ust. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej PCC) (Dz. U. z 2015 r., poz. 626) w związku z art. 8 i 30 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa, od czynności cywilnoprawnej podwyższenia kapitału zakładowego spółki - notariusz, na gruncie obowiązującej ustawy PCC ma uznać podatnika - spółkę komandytowo-akcyjną utworzoną stosownie do przepisów ustawy kodeks spółek handlowych (dalej SKA), dokonującą czynności podlegającej opodatkowaniu na podstawie art. 1. ust. 1 pkt 1) lit. k) i pkt 2 w związku z ust. 3 oraz art. 1a ust. 1) PCC oraz art. 2 ust. 1 lit. b) i c) Dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 roku dotyczącej gromadzenia podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (dalej Dyrektywa 2008/7/WE (Dz. Urz. UE L 46/11)) za spółkę kapitałową?
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w W. działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 7 lipca 2015 r. (data wpływu 10 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podwyższenia kapitału zakładowego spółki (pytanie Nr 1) - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podwyższenia kapitału zakładowego spółki (pytanie Nr 1). We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca wykonując zawód notariusza, na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.; dalej: Ustawa o PCC), jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie czynności dokonywanych w formie aktu notarialnego opodatkowanych tym podatkiem. Stosownie do art. 8 i 30 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa notariusz jako płatnik podatku obowiązany jest m.in. do obliczenia i pobrania podatku w prawidłowej wysokości. Wnioskodawca zamierza w przyszłości dokonywać, na żądanie stron, spółki pod firmą A. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka (...)
2015
25
lis

Istota:
Skoro w opisanym zdarzeniu przyszłym będzie miało miejsce zniesienie współwłasności nieruchomości bez spłat i dopłat, to jako czynność niewymieniona w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem. Wobec czego czynność ta nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego wynikającego z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Należy wskazać, że dla skutków podatkowych dokonanie zniesienia współwłasności bez spłat i dopłat bez znaczenia pozostaje fakt, czy strony dokonają zniesienia współwłasności w formie orzeczenia sądu czy też w formie ugody zawartej przez sądem lub notariuszem.
Fragment:
Jak wynika z treści cytowanego wyżej art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, czynność opisana przez Wnioskodawcę nie została wymieniona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych ”. Podobnie w interpretacji Dyrektora Izy Skarbowej w Poznaniu z dnia 03.02.2015 r. nr ILPB2/436-392/14-4/WM stwierdzono, że „ planowane zniesienie współwłasności nieruchomości nie spowoduje po stronie Wnioskodawczyni powstania obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, z uwagi na fakt, iż ma ono nastąpić bez spłat i dopłat ”. Nie ulega zatem wątpliwości, że podatek od czynności cywilnoprawnych określa się tylko w stosunku do spłat i dopłat orzeczonych przez sąd. Orzeczenie sądu jest przy tym wiążące dla organu podatkowego w zakresie orzeczenia spłat lub dopłat jak również w zakresie braku ich orzeczenia. Jeśli zatem sąd w ogóle nie orzecze spłat lub dopłat obowiązek podatkowy nie powstanie. Z całą stanowczością potwierdza to doniosłe orzeczenie NSA z dnia 01.12.2009 r. sygn. akt II FSK 1054/08, w którym stwierdzono, iż: „ Przedmiotem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych są spłaty lub dopłaty wynikające z orzeczeń sądów dokonujących działu spadku lub zniesienia współwłasności (...).
2015
25
lis

Istota:
Opodatkowanie pożyczek udzielonych Wnioskodawcy (Wspólnikowi - Udziałowcowi) przez Spółkę w 2011 r.
Fragment:
Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że opisana we wniosku umowa pożyczki nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zawarcie przedmiotowej umowy nie spowodowało więc obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych oraz obowiązku złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru. W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.).
2015
24
lis

Istota:
Czy sprzedaż nieruchomości w świetle art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, z tytułu zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości na Wnioskodawcy jako Kupującym będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, czy też umowa sprzedaży nie będzie, na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z uwagi na okoliczność, że strony tej czynności będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług... W ocenie Wnioskodawcy, mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe, czynność prawna w postaci umowy sprzedaży Nieruchomości nie będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych. W uzasadnieniu swojego stanowiska Wnioskodawca wskazał, co następuje: Jak wynika z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlega między innymi umowa sprzedaży rzeczy. Z przepisu tego wynika zatem, iż co do zasady podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlega również umowa sprzedaży nieruchomości (gdyż nieruchomość zgodnie z przepisami prawa cywilnego stanowi rzecz). Art. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (winno być: ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych) zawiera katalog wyłączeń czynności cywilnoprawnych spod opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Z art. 2 pkt 4 wynika, iż podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlegają czynności cywilnoprawne, (...)
2015
24
lis

Istota:
A zatem, jeżeli więc w przedstawionym przez Wnioskodawcę zdarzeniu przyszłym w skład majątku spółki przekształcanej (spółki kapitałowej) istotnie będzie wchodził na dzień przekształcenia wyłącznie majątek mający odzwierciedlenie w kapitale zakładowym tej spółki opodatkowanym wcześniej podatkiem od czynności cywilnoprawnych, spółka nie będzie posiadać na dzień przekształcenia jeszcze innego majątku, mającego np. odzwierciedlenie w zyskach bieżących czy zyskach niepodzielonych, to w przedmiotowej sprawie nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych. Natomiast, jeżeli w analizowanej sytuacji wystąpią zyski bieżące, zyski niepodzielone, a także kapitał zakładowy, który nie był uprzednio opodatkowany podatkiem od czynności cywilnoprawnych, przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
W związku z powyższym zmiany umowy spółki – rozumiane również, zgodnie z treścią art. 1 ust. 3 pkt 3 cyt. ustawy, jako przekształcenie spółek – jeżeli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, podlegają opodatkowaniu tym podatkiem na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Stwierdzić zatem należy, iż w świetle powołanych przepisów opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega zmiana umowy spółki w rozumieniu przepisów o podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli efektem przekształcenia lub połączenia spółek będzie zwiększenie całokształtu majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego (w przypadku spółki kapitałowej). Dokonując oceny podlegania opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zmian umowy spółki, związanych z przekształceniami spółek nie można jednak ograniczać się jedynie do treści przepisu art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i jego wykładni literalnej, lecz należy uwzględnić wszystkie przepisy, które mogą mieć zastosowanie w odniesieniu do takich zmian umowy, a zwłaszcza ww. art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, określający podstawę opodatkowania. Z przepisu art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, iż zmianą umowy spółki jest takie przekształcenie spółki, z którym związane jest w rezultacie tego przekształcenia zwiększenie majątku spółki osobowej.
2015
24
lis

Istota:
A zatem, przyjmując za Wnioskodawczynią, że umowa przechowania przybrała postać umowy depozytu prawidłowego, powyższa czynność nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
U. z 2014 r. poz. 121) i czy w związku z powyższym, stosownie do art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. j) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 626 j.t.), zawarta pomiędzy wnioskodawczynią a jej synem umowa podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych jako depozyt nieprawidłowy, a zatem czy na Wnioskodawczyni ciążył obowiązek zapłaty podatku od ww. czynności zgodnie z art. 4 pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zgodnie ze stawką określoną w art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (powoływanej dalej również jako „ ustawa o PCC ”) podatkowi podlegają następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu nieprawidłowego, umowy spółki.
2015
24
lis

Istota:
Jeżeli zatem przedmiotem aportu do spółki kapitałowej w zamian za jej udziały będzie istotnie zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako część aktywów i pasywów spółki kapitałowej, która z organizacyjnego punktu widzenia stanowi jednostkę gospodarczą zdolną do niezależnej, samodzielnej działalności, to czynność opisana we wniosku będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie powołanego wyżej art. 2 pkt 6 lit. c) tiret pierwsze ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W konsekwencji podwyższenie kapitału zakładowego spółki będzie stanowić zmianę umowy spółki niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 6 lit. c) w związku z art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) oraz art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 626) podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy spółki kapitałowej za zmianę umowy uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty. Zgodnie z tym przepisem zwiększenie majątku może nastąpić zarówno w formie pieniężnej, jak i w formie aportu. Przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie przesądzają o formie dokonania tego zwiększenia. Stosownie do art. 1 ust. 5 pkt 2 ww. ustawy umowa spółki kapitałowej oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się: rzeczywisty ośrodek zarządzania albo siedziba tej spółki - jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego. Niezależnie od powyższego, w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
2015
24
lis

Istota:
Jeżeli zatem przedmiotem aportu do spółki kapitałowej w zamian za jej udziały będzie istotnie zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako część aktywów i pasywów spółki kapitałowej, która z organizacyjnego punktu widzenia stanowi jednostkę gospodarczą zdolną do niezależnej, samodzielnej działalności, to czynność opisana we wniosku będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie powołanego wyżej art. 2 pkt 6 lit. c) tiret pierwsze ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W konsekwencji zmiana umowy spółki Wnioskodawcy związana z wniesieniem do niej wkładu niepieniężnego nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
Biorąc pod uwagę przedstawiony szczegółowo przez Wnioskodawcę stan przyszły, w ocenie Wnioskodawcy Departament Wydzielany należy uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, a w konsekwencji na podstawie art. 2 pkt 6 lit. c Ustawy PCC zmiana umowy Wnioskodawcy związana z otrzymaniem wkładu niepieniężnego nie będzie generowała obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych po stronie Wnioskodawcy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) oraz art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 626) podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy spółki kapitałowej za zmianę umowy uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty. Zgodnie z tym przepisem zwiększenie majątku może nastąpić zarówno w formie pieniężnej, jak i w formie aportu. Przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie przesądzają o formie dokonania tego zwiększenia.
2015
24
lis

Istota:
Czy porozumienie w przedmiocie udzielenia zgody Funduszu na wykorzystanie przysługującej mu wierzytelności do zaliczenia jej przez Spółkę na poczet ceny nieruchomości wylicytowanej na licytacji komorniczej, zawarte w trybie art. 968 § 2 Kodeksu postepowania cywilnego, stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, porozumienie zawarte w trybie art. 968 § 2 Kodeksu postepowania cywilnego, w zakresie zgody właściciela wierzytelności na jej wykorzystanie przez Spółkę do uregulowania własnego zobowiązania, nie jest czynnością cywilnoprawną podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Nie stanowi bowiem żadnej z umów wymienionych w zamkniętym katalogu czynności zawartym w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, gdyż w rzeczywistości jest umową nienazwaną, w wyniku której nie dochodzi do przelewu wierzytelności. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: uPCC), opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych; umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku; umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy; umowy dożywocia; umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat; ustanowienie hipoteki; ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności; umowy depozytu nieprawidłowego; umowy spółki. W powołanym przepisie ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
2015
20
lis

Istota:
W analizowanej sprawie znajdą zastosowanie postanowienia art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W konsekwencji, Wnioskodawca dokonujący nabycia wierzytelności nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
W myśl art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. j. Dz. U z 2015 r., poz. 626) podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, (uchylona), umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, (uchylona), ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu nieprawidłowego, umowy spółki; Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy). Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Umowa cesji wierzytelności uregulowana została w art. 509 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
2015
20
lis

Istota:
Czy wniesiona przez Wnioskodawcę opłata podatku od czynności cywilnoprawnych ze wspólnego majątku spółki stanowi koszt uzyskania przychodów ze źródła jakim jest prowadzona przez Wnioskodawcę pozarolnicza działalność gospodarcza?
Fragment:
Od wniesionego wkładu został naliczony podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek ten został zapłacony z konta spółki, którego współwłaścicielami są jej wspólnicy. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.) podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4. W myśl art. 1 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się przy spółce osobowej - wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania. Jak stanowi natomiast art. 1a pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych spółką osobową w rozumieniu tej ustawy jest spółka: cywilna, jawna, partnerska, komandytowa lub komandytowo-akcyjna. Definicja kosztów uzyskania przychodów, sformułowana przez ustawodawcę w cytowanym powyżej art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ma charakter ogólny.
2015
20
lis

Istota:
Czy przedmiotowa czynność zniesienia współwłasności Nieruchomości w odniesieniu do Działek 2, 5, 7 i 8 z dokonaną przez PR dopłatą na rzecz Wnioskodawcy podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w zakresie Działek 2 i 5, natomiast w zakresie Działek 7 i 8 czynność ta nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Przedmiotowa czynność zniesienia współwłasności Nieruchomości w odniesieniu do Działek 2, 5, 7 i 8 z dokonaną przez PR dopłatą na rzecz Wnioskodawcy podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w zakresie Działek 2 i 5, natomiast w zakresie Działek 7 i 8 czynność ta nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Opodatkowanie podatkiem PCC czynności zniesienia współwłasności w części dotyczącej Działek 2 i 5 oraz posadowionych na nich Budynków 2 i 3. Jak wskazano powyżej, w przypadku czynności umownego zniesienia współwłasności Nieruchomości (w zakresie będącym przedmiotem niniejszego wniosku), w odniesieniu do Działek 2 i 5 oraz posadowionych na nich Budynków 2 i 3 korzystać będzie ze zwolnienia z VAT. Dlatego, należy określić czy w tym zakresie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych. Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. f) Ustawy o PCC, podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotowego ma określone konsekwencje. Ustawodawca, wprowadzając w Ustawie o PCC zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu, wyłączył od opodatkowania inne czynności, które nie zostały wyraźnie wskazane w przepisie.
2015
19
lis

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zniesienia współwłasności nieruchomości
Fragment:
Czy przedmiotowa czynność zniesienia współwłasności Nieruchomości w odniesieniu do Działek 1 i 6 oraz 3 i 4 będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych... Interpretacja indywidualna została wydana w zakresie pytania Nr 2 w odniesieniu do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W odniesieniu do pytania Nr 1 w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług została wydana odrębna interpretacja indywidualna z dnia 8 października 2015 r. Nr IPPP1/4512-705/15-4/JL. Zdaniem Wnioskodawcy, Skutki zniesienia współwłasności nieruchomości bez spłat i dopłat w podatku od czynności cywilnoprawnych. Jak wskazano powyżej, w przypadku czynności umownego zniesienia współwłasności Nieruchomości (w zakresie będącym przedmiotem niniejszego wniosku), po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek podatkowy w VAT z tego tytułu. Dlatego też, należy określić czy w odniesieniu do tej czynności nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych. Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. f) Ustawy o PCC, podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat.
2015
19
lis

Istota:
Czy w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę komandytową powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Wnioskodawca wskazał, że w przypadku przekształcenia Wnioskodawcy w spółkę osobową tj. spółkę komandytową, może powstać obowiązek podatkowy w zakresie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, może bowiem dojść do spełnienia warunków, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, szczególnie w razie uznania, że Spółka posiada zyski z lat ubiegłych niepodzielone pomiędzy wspólników - wówczas może być spełniony warunek, iż w wyniku przekształcenia dochodzi do zwiększenia majątku utworzonej spółki osobowej. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w osobową podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładów do spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia. Podstawę opodatkowania można obniżyć o wynagrodzenie notariusza i opłaty za rejestrację przekształcenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Na wysokość ewentualnego podatku ma również wpływ zwolnienie, o którym mowa w art. 9 pkt 11 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, a dotyczące w szczególności wkładów do spółki albo kapitału zakładowego, których wartość była uprzednio opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Stawka podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy spółki wynosi 0,5%.
2015
18
lis

Istota:
Czy w świetle ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych usługa cash poolingu realizowana na rzecz Spółki nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w świetle ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych usługa cash poolingu realizowana na rzecz Spółki nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych... Zdaniem Wnioskodawcy, usługa cash poolingu realizowana na rzecz Spółki nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Wynika to w szczególności z faktu, że usługa cash poolingu nie mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, zdefiniowanym w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Spółka wskazuje, iż art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera zamknięty katalog czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Oznacza to, że jakakolwiek inna czynność prawna niewymieniona w tym wyliczeniu pozostaje poza zakresem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi podlegają wyłącznie następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu nieprawidłowego, umowy spółki.
2015
18
lis

Istota:
Czy w świetle ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych usługa cash poolingu realizowana na rzecz Spółki nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w świetle ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych usługa cash poolingu realizowana na rzecz Spółki nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych... Zdaniem Wnioskodawcy, usługa cash poolingu realizowana na rzecz Spółki nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Wynika to w szczególności z faktu, że usługa cash poolingu nie mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, zdefiniowanym w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Spółka wskazuje, iż art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera zamknięty katalog czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Oznacza to, że jakakolwiek inna czynność prawna niewymieniona w tym wyliczeniu pozostaje poza zakresem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi podlegają wyłącznie następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu nieprawidłowego, umowy spółki.
2015
18
lis

Istota:
Jakie są skutki podatkowe podziału spółki przez wydzielenie?
Fragment:
Zgodnie natomiast z art. 1 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają również zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4. Wnioskodawca chciałby wskazać, iż ustawodawca wymieniając w treści art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych poszczególne czynności cywilnoprawne, stworzył ich zamknięty katalog. W konsekwencji, wyłącznie czynności cywilnoprawne wymienione w treści wspomnianego przepisu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych mogą podlegać opodatkowaniu. Tym samym nie jest dopuszczalne objęcie zakresem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych innych niż wymienione we wspomnianym przepisie czynności. W odniesieniu do powyższych regulacji należy wskazać, że opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają czynności zawarcia umowy spółki oraz zmiany umowy spółki. Tym niemniej czynności rozumiane jako zmiana umowy spółki w świetle ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zostały określone w treści art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W świetle ww. regulacji za zmianę umowy uważa się: przy spółce osobowej – wniesienie (...)
2015
18
lis

Istota:
Jakie skutki podatkowe w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych spowoduje przekazanie całości lub części udziałów pomiędzy wspólnikami Spółki jawnej na podstawie umowy darowizny, gdy darczyńcą będzie ojciec wspólnika – Wnioskodawczyni?
Fragment:
(...) podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Po stronie Wnioskodawczyni nie powstanie także obowiązek podatkowy na podstawie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z którym podatkowi podlega umowa darowizny w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy. Zgodnie z art. 4 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 5, ciąży przy umowie darowizny – na obdarowanym. W myśl art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podstawę opodatkowania stanowi wartość długów albo zobowiązań przejętych przez obdarowanego. Obowiązek podatkowy przy umowie darowizny powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnych, tj. w dniu zawarcia umowy darowizny i stosownie do art. 4 pkt 3 ww. ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży na obdarowanym. W przypadku, gdy umowa darowizny, nie wiąże się z przejęciem przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań osoby darującej, to taka umowa darowizny nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawczyni jest polskim rezydentem podatkowym w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mającym miejsce zamieszkania w Polsce.
2015
18
lis

Istota:
Czy pożyczka/pożyczki udzielane Wnioskodawcy przez Spółkę będą objęte zwolnieniem z VAT, przez co nie będą one opodatkowane po stronie Wnioskodawcy podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
(...) podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tych czynności podatkiem od towarów i usług skutkuje bowiem wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Mając na uwadze wyżej poczynione uwagi odnoście opodatkowania umowy pożyczki podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz informacje przedstawione we wniosku w zakresie podatku od towarów i usług, należy wskazać, że udzielana pożyczka (pożyczki) od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – która, jak wskazuje Wnioskodawca, korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług – nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W rezultacie na Wnioskodawcy jako pożyczkobiorcy nie będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych. W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych należy stwierdzić, że interpretacje te zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.
2015
18
lis

Istota:
Czy pożyczka/pożyczki udzielane Wnioskodawczyni przez Spółkę będą objęte zwolnieniem z VAT, przez co nie będą one opodatkowane po stronie Wnioskodawczyni podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
(...) podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tych czynności podatkiem od towarów i usług skutkuje bowiem wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Mając na uwadze wyżej poczynione uwagi odnoście opodatkowania umowy pożyczki podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz informacje przedstawione we wniosku, należy wskazać, że udzielana pożyczka (pożyczki) od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – która, jak wskazuje Wnioskodawczyni, korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług – nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W rezultacie na Wnioskodawczyni jako pożyczkobiorcy nie będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych. W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe. W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawczynię interpretacji organów podatkowych należy stwierdzić, że interpretacje te zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.
2015
18
lis
© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.