Podatek od czynności cywilnoprawnych | Interpretacje podatkowe

Podatek od czynności cywilnoprawnych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatek od czynności cywilnoprawnych. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie usług finansowych.
Fragment:
Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają także zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy). Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jednocześnie ustawowe wyliczenie zostało wzmocnione zasadą, zgodnie z którą o kwalifikacji określonej czynności prawnej, a w konsekwencji o jej podleganiu opodatkowaniu tym podatkiem decyduje jej treść (elementy przedmiotowo istotne), a nie nazwa. Tym samym, jeżeli strony zawierają umowę i układają stosunki w jej ramach w określony sposób, to dla oceny czy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z dokonaniem wskazanej w ustawie czynności, miarodajne będą rzeczywiste prawa i obowiązki stron tej umowy pozwalające na ich kwalifikacje pod względem prawnym. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka zamierza - na podstawie umowy ramowej zawartej z - przystąpić do wewnętrznego systemu zarządzania płynnością finansową.
2015
29
maj

Istota:
Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym przekazanie przez Spółkę w ramach usługi zarządzania płynnością finansową środków innych niż odsetki z jej Rachunku na Rachunek innego Uczestnika oraz otrzymanie od niego środków będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym przekazanie przez Spółkę w ramach usługi zarządzania płynnością finansową środków innych niż odsetki z jej Rachunku na Rachunek innego Uczestnika oraz otrzymanie od niego środków będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych... Czy w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca świadczy Uczestnikom lub nabywa od nich usługi w rozumieniu ustawy o VAT w związku z uczestnictwem w Systemie... Czy wzajemne poręczenie/zabezpieczenie zobowiązań Uczestników z tytułu Umowy rodzi jakiekolwiek skutki podatkowe na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych u Wnioskodawcy... Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 3 w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia. Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649, z poźn. zm.; dalej: ustawa o PCC), katalog czynności opodatkowanych jest zamknięty i zawiera następujące czynności: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu nieprawidłowego, umowy spółki.
2015
29
maj

Istota:
Czy umowa cash pooling podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Jak wynika z powyższych orzeczeń, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC) podlegają wyłącznie umowy bądź czynności enumeratywnie wymienione w przytoczonym powyżej art. 1 ustawy o PCC. Spółka zwraca uwagę, że brak konieczności opodatkowania umowy nienazwanej typu cash pooling z powodu jej pominięcia przez ustawodawcę w katalogu czynności opodatkowanych tym podatkiem, znajduje powszechną akceptację wśród organów podatkowych. W szczególności, w piśmie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 8 listopada 2006 r., sygn. 1471/DC/436/127/06/HB, z dnia 17 lutego 2006 r., sygn. 1471/DC/436/59/05/HB oraz w piśmie z dnia 12 kwietnia 2005 r., sygn. 1471/DC/436/5/05/HB , wydanych w odniesieniu do umowy typu cash pooling wskazano, że: „ Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. nr 86, poz. 959 ze zm.) podatkowi temu podlegają taksatywnie wymienione w tym przepisie czynności cywilnoprawne. Ponieważ umowa o utworzeniu i funkcjonalnym obowiązaniu subrachunków nie została wymieniona w tym przepisie, nie będzie ona z tego względu podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych. ” Podobne interpretacje zostały wydane przez: Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w piśmie z dnia 22 czerwca 2009 r., sygn.
2015
29
maj

Istota:
Czy umowa cash pooling podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Jak wynika z powyższych orzeczeń, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC) podlegają wyłącznie umowy bądź czynności enumeratywnie wymienione w przytoczonym powyżej art. 1 ustawy o PCC. Spółka zwraca uwagę, że brak konieczności opodatkowania umowy nienazwanej typu cash pooling z powodu jej pominięcia przez ustawodawcę w katalogu czynności opodatkowanych tym podatkiem, znajduje powszechną akceptację wśród organów podatkowych. W szczególności, w piśmie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 8 listopada 2006 r., sygn. 1471/DC/436/127/06/HB, z dnia 17 lutego 2006 r., sygn. 1471/DC/436/59/05/HB oraz w piśmie z dnia 12 kwietnia 2005 r., sygn. 1471/DC/436/5/05/HB , wydanych w odniesieniu do umowy typu cash pooling wskazano, że: „ Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. nr 86, poz. 959 ze zm.) podatkowi temu podlegają taksatywnie wymienione w tym przepisie czynności cywilnoprawne. Ponieważ umowa o utworzeniu i funkcjonalnym obowiązaniu subrachunków nie została wymieniona w tym przepisie, nie będzie ona z tego względu podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych. ” Podobne interpretacje zostały wydane przez: Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w piśmie z dnia 22 czerwca 2009 r., sygn.
2015
29
maj

Istota:
Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania.
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych powinna być naliczona w wysokości 2% od wartości rynkowej nabywanej nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, tj. od kwoty 88.780,00 zł. Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca przywołał interpretację indywidualną z 9 lipca 2014 r. nr ILPB2/436-97/14-4/MK . W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.), podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. W myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym. W myśl art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży stanowi – wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego. Rozwinięcie powyższego przepisu stanowi art. 6 ust. 2 ww. ustawy, zgodnie z którym wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów.
2015
21
maj

Istota:
Czy dopłaty otrzymane przez Wnioskodawcę (Sp. z o.o.) od jedynego wspólnika – Spółki zagranicznej X będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i na kim będzie ciążył obowiązek podatkowy z tego tytułu?
Fragment:
Podstawę opodatkowania omawianym podatkiem będzie stanowiła – zgodnie z przywołanym powyżej brzmieniem art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – wartość dopłat. Powstały w związku z dokonaniem zmiany umowy spółki obowiązek podatkowy – zgodnie z art. 4 pkt 9 ww. ustawy – będzie ciążył na spółce (Wnioskodawcy). Obowiązek ten powstanie w oparciu o przepis art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, tj. z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. Pod pojęciem dokonania czynności cywilnoprawnej należy rozumieć podjęcie uchwały o wniesieniu dopłaty. W związku z powyższym należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie – wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy – zmiana umowy Spółki (Wnioskodawcy) z tytułu dopłat do Spółki spowoduje obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych nie po stronie Spółki zagranicznej X, gdyż to nie na niej będzie ciążył ten obowiązek, lecz po stronie Wnioskodawcy. Jednocześnie okoliczność, że Spółka zagraniczna X ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, nie ma znaczenia dla celów opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy, że na Spółce zagranicznej X (podatniku) będzie ciążył obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych należało uznać za nieprawidłowe.
2015
19
maj

Istota:
Czy w związku z podziałem spółki kapitałowej przez wydzielenie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Lista czynności podlegających podatkowi od czynności cywilnoprawnych ma charakter zamknięty, a więc nie może być interpretowana rozszerzająco ”. Tym samym przepis art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych tworzy katalog o zamkniętym charakterze, który nie może być w żaden sposób rozszerzony na inne czynności cywilnoprawne w nim niewymienione. W związku z powyższym należy, zdaniem Wnioskodawcy, uznać, że opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają wyłącznie te umowy spółki oraz zmiany tych umów, które zostały wprost wymienione w art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W ocenie Wnioskodawcy oznacza to, że jeśli podział spółki przez wydzielenie nie został wymieniony w katalogu czynności opodatkowanych zawartych w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, to nie może on podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy czynność podziału Spółki Dzielonej i związane z tym podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Uzasadniając swoje stanowisko, Wnioskodawca powołał na jego potwierdzenie interpretacje podatkowe.
2015
14
maj

Istota:
Opodatkowanie nieodpłatnego użyczenia (umowy użyczenia) podatkiem od czynności cywilnoprawnych
Fragment:
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy nieodpłatne użyczenie będzie podlegało podatkowi od czynności cywilnoprawnych... W ocenie Wnioskodawcy, umowa użyczenia pawilonu spółce cywilnej jest umową, co do której ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych nie ma zastosowania, ponieważ umowa użyczenia nie jest wymieniona w przedmiocie opodatkowania tym podatkiem. Z uwagi na zakres niniejszej interpretacji przywołano powyżej tę część stanowiska Wnioskodawcy, która odnosi się do zagadnienia dotyczącego podatku od czynności cywilnoprawnych. Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam co następuje: Na wstępie należy wskazać, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest wyłącznie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotycząca podatku od czynności cywilnoprawnych. W pozostałym zakresie zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia. Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649, ze zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy (...)
2015
13
maj

Istota:
Czy opisana sprzedaż sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz ze studniami oraz kolektora klimontowskiego będzie obciążona podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
A zatem w niniejszej sprawie w przypadku sprzedaży sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz ze studniami (pkt od I do III) będzie miało zastosowanie wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, o którym mowa we wskazanym art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Natomiast w przypadku sprzedaży kolektora klimontowskiego (pkt IV) z uwagi na fakt – jak wskazał Wnioskodawca – iż stanowi on ruchomość w świetle Kodeksu cywilnego, będzie miało zastosowanie wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, o którym mowa w powołanym art. 2 ust. 4 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym Wnioskodawca (nabywca) nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z zakupem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz ze studniami oraz kolektora klimontowskiego. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym/ stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2015
12
maj

Istota:
Czy podstawą opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych z tytułu zmiany umowy spółki akcyjnej będzie wyłącznie wartość, w części składającej się na kapitał zakładowy spółki; natomiast nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych wartość w części przekazana na kapitał zapasowy ww. spółki?
Fragment:
(...) podatku od czynności cywilnoprawnych jedynie względem kwoty podwyższanego kapitału zakładowego... Wnioskodawca, przywołując treść art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, wskazał, że zakres przedmiotowy podatku od czynności cywilnoprawnych określony został w powołanym przepisie. Zdaniem Wnioskodawcy, w omawianym przypadku mamy do czynienia ze zmianą umowy spółki, a zatem zachodzi w tym przypadku zbieg regulacji art. 1 ust. 1 pkt 2 z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Z kolei zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, w przypadku umowy spółki, za zmianę umowy uważa się przy spółce kapitałowej – podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty. W ocenie Wnioskodawcy, jak wynika z powyższego przepisy ustawy odnoszą się jedynie do podwyższenia wysokości kapitału zakładowego, a nie pozostałych kapitałów (zapasowego, rezerwowych). Zatem, w przypadku objęcia udziałów lub akcji w podwyższonym kapitale zakładowym po cenie wyższej od ich wartości nominalnej nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych kwota (wartość) stanowiąca nadwyżkę ponad wartość nominalną udziałów lub akcji przekazana na kapitał zapasowy (tzw. agio).
2015
12
maj

Istota:
Opodatkowanie umowy cash poolingu podatkiem od czynności cywilnoprawnych
Fragment:
Zatem, jeżeli umowa cash poolingu nie przyjmie charakteru żadnej z czynności wymienionych w katalogu określonym w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – omawiane czynności dokonywane w ramach umowy cash poolingu nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym, należy stwierdzić, że skoro zawarcie umowy cash poolingu nie zostało wymienione w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych a czynności tego typu nie można zakwalifikować, np. jako umowy pożyczki czy też innej czynności tym katalogiem objętej, to tym samym – z powyższych przyczyn – czynności dokonywane w ramach umowy cash poolingu dotyczące zarządzania wspólną płynnością finansową nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych; nie będą się bowiem mieściły w katalogu czynności ściśle wymienionych jako podlegające opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zatem umowa o wspólnym zarządzaniu środkami pieniężnymi (umowa cash poolingu), do której przystąpił Wnioskodawca oraz świadczone w jej ramach czynności nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.
2015
12
maj

Istota:
Czy przy wniesieniu do spółki komandytowo-akcyjnej aportu przeznaczonego na kapitał zapasowy (tzw. agio emisyjne) będzie podlegało podatkowi od czynności cywilnoprawnych
Fragment:
Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym podstawą opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych będzie wyłącznie wartość, o jaką podwyższony zastanie kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej w związku z wniesieniem do niego wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa; nie będzie natomiast podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nadwyżka wartości wkładu przekazana na kapitał zapasowy spółki komandytowo-akcyjnej (jako tzw. agio emisyjne)... Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku utworzenia SKA i wniesienia do niej swojego przedsiębiorstwa, podstawą opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych będzie wyłącznie wartość, o jaką podwyższony zostanie kapitał zakładowy SKA w związku z powyższym aportem, natomiast nadwyżka wartości wkładu przekazana na kapitał zapasowy (jako tzw. agio emisyjne) nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k oraz pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649, z późn. zm.), dalej - ustawą o PCC, podatkowi podlegają umowy spółki (akty założycielskie) oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o PCC, za zmianę umowy spółki osobowej uważa się wniesienie lub podwyższenie wniesionego do spółki wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika lub akcjonariusza, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika lub akcjonariusza spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania.
2015
10
maj

Istota:
Czy umowa przelewu wierzytelności zawarta w ramach umowy o sekurytyzację podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, zawierane przez Fundusz umowy przelewu wierzytelności nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, gdyż mają charakter umów o sekurytyzację, które nie zostały wskazane w zamkniętym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych ustanowionym w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Wnioskodawca, przytaczając art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podkreślił, że przepis ten wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W ocenie Wnioskodawcy, o kwalifikacji prawnej określonej czynności prawnej dla celów opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych decyduje jej treść (elementy przedmiotowo istotne), a nie nazwa. Tym samym, jeżeli strony zawierają umowę i układają stosunki w jej ramach w określony sposób to dla oceny, czy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z dokonaniem wskazanej w ustawie czynności, miarodajne będą rzeczywiste prawa i obowiązki stron tej umowy. Mając na uwadze, że umowy o sekurytyzację nie zostały wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zdaniem Wnioskodawcy umowy te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Treść umowy o sekurytyzację nie odpowiada żadnej z umów cywilnoprawnych wymienionych w przedmiotowym katalogu.
2015
8
maj

Istota:
Czy umowy przelewu wierzytelności zawarte w ramach umów o sekurytyzację będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, zawierane przez Fundusz umowy przelewu wierzytelności nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, gdyż mają charakter umów o sekurytyzację, które nie zostały wskazane w zamkniętym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych ustanowionym w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Wnioskodawca, przytaczając art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podkreślił, że przepis ten wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W ocenie Wnioskodawcy, o kwalifikacji prawnej określonej czynności prawnej dla celów opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych decyduje jej treść (elementy przedmiotowo istotne), a nie nazwa. Tym samym, jeżeli strony zawierają umowę i układają stosunki w jej ramach w określony sposób to dla oceny, czy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z dokonaniem wskazanej w ustawie czynności, miarodajne będą rzeczywiste prawa i obowiązki stron tej umowy. Mając na uwadze, że umowy o sekurytyzację nie zostały wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zdaniem Wnioskodawcy umowy te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Treść umowy o sekurytyzację nie odpowiada żadnej z umów cywilnoprawnych wymienionych w przedmiotowym katalogu.
2015
8
maj
© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.