Podatek od czynności cywilnoprawnych | Interpretacje podatkowe

Podatek od czynności cywilnoprawnych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatek od czynności cywilnoprawnych. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy nabycie przez Spółkę akcji dokonane za pośrednictwem Domu maklerskiego będzie korzystało ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Czy nabycie przez Wnioskodawcę Papierów wartościowych dokonane przy udziale Domu maklerskiego wykonującego wskazane w opisie zdarzenia przyszłego czynności, będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych... Zdaniem Wnioskodawcy, nabycie przez Niego papierów wartościowych, dokonane przy udziale Domu maklerskiego wykonującego wskazane w opisie zdarzenia przyszłego czynności będzie, zwolnione z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi podlegają umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych. Na podstawie art. 5 ust. 1 w zw. z art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, obowiązek podatkowy oraz obowiązek zapłaty podatku z tytułu sprzedaży ciąży na kupującym. Zgodnie jednak z art. 9 pkt 9 lit. b ww. ustawy, zwalnia się od podatku „ sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych ”, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r., Nr 211, poz. 1384, z późn. zm., dalej: „ Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi ”). W konsekwencji, aby stwierdzić, czy rozważana transakcja nabycia Papierów wartościowych przez Wnioskodawcę będzie mogła (...)
2014
17
paź

Istota:
Czy nabycie przez Spółkę akcji, dokonane za pośrednictwem Domu Maklerskiego będzie korzystało ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Czy nabycie przez Wnioskodawcę Papierów wartościowych dokonane przy udziale Domu maklerskiego wykonującego wskazane w opisie zdarzenia przyszłego czynności będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych... Zdaniem Wnioskodawcy, nabycie przez Niego Papierów wartościowych, dokonane przy udziale Domu maklerskiego wykonującego wskazane w opisie zdarzenia przyszłego czynności, będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi podlegają umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych. Na podstawie art. 5 ust. 1 w zw. z art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, obowiązek podatkowy oraz obowiązek zapłaty podatku z tytułu sprzedaży ciąży na kupującym. Zgodnie jednak z art. 9 pkt 9 lit. b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zwalnia się od podatku „ sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych ”, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r., Nr 211, poz. 1384, z późn. zm., dalej: „ Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi ”). W konsekwencji, aby stwierdzić, czy rozważana transakcja nabycia Papierów wartościowych (...)
2014
17
paź

Istota:
Należy stwierdzić, że czynności dokonywane w ramach usługi zarządzania płynnością finansową (cash pooling) nie zostały wymienione w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym, czynności te nie będą podlegały opodatkowaniu ww. podatkiem zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
Należy stwierdzić, iż zawarcie umowy dotyczącej kompleksowego zarządzania płynnością finansową „ cash pooling ” nie zostało wymienione w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Czynności tego typu nie można również zakwalifikować jako umowy pożyczki. Tym samym wszelkie czynności dokonywane w ramach umowy nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Należy stwierdzić, że czynności dokonywane w ramach usługi zarządzania płynnością finansową (cash pooling) nie zostały wymienione w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym, czynności te nie będą podlegały opodatkowaniu ww. podatkiem zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji w uzasadnieniu własnego stanowiska, należy stwierdzić, iż interpretacje te co do zasady wiążą w sprawach, w których zostały wydane i nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego. Tym samym nie stanowią podstawy prawnej przy wydawaniu interpretacji. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2014
9
paź

Istota:
Należy stwierdzić, że czynności dokonywane w ramach usługi zarządzania płynnością finansową (cash pooling) nie zostały wymienione w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym, czynności te nie będą podlegały opodatkowaniu ww. podatkiem zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
Należy stwierdzić, iż zawarcie umowy dotyczącej kompleksowego zarządzania płynnością finansową „ cash pooling ” nie zostało wymienione w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Czynności tego typu nie można również zakwalifikować jako umowy pożyczki. Tym samym wszelkie czynności dokonywane w ramach umowy nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Należy stwierdzić, że czynności dokonywane w ramach usługi zarządzania płynnością finansową (cash pooling) nie zostały wymienione w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym, czynności te nie będą podlegały opodatkowaniu ww. podatkiem zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji w uzasadnieniu własnego stanowiska, należy stwierdzić, iż interpretacje te co do zasady wiążą w sprawach, w których zostały wydane i nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego. Tym samym nie stanowią podstawy prawnej przy wydawaniu interpretacji. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2014
9
paź

Istota:
Czy z tytułu uczestnictwa w umowie cash poolingu po stronie Spółki powstanie konieczność zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
W związku z powyższym, należy stwierdzić, iż zawarcie umowy cash poolingu nie zostało wymienione w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Czynności tego typu nie można zakwalifikować, np. jako umowy pożyczki wymienionej w tym katalogu czy też innej czynności tym katalogiem objętej, tj. np. umowy depozytu nieprawidłowego. Tym samym – z powyższych przyczyn – czynności dokonywane w ramach umowy cash poolingu dotyczące zarządzania wspólną płynnością finansową nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, bowiem nie mieszczą się w katalogu czynności ściśle wymienionych jako podlegające opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. To oznacza, iż z tego tytułu po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek podatkowy na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych. W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2014
7
paź

Istota:
Czy przekazanie przez Spółkę w ramach usługi zarządzania płynnością finansową środków z jej rachunku bieżącego na rachunek – Pool leadera oraz otrzymanie środków z rachunku Pool leadera na rachunek bieżący będzie podlegało opodatkowaniu PCC?
Fragment:
Należy zatem stwierdzić, iż zawarcie umowy dotyczącej zarządzania środkami pieniężnymi oraz cash poolingu nie zostały wymienione w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym, wszelkie czynności dokonywane w ramach umowy nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zatem opisana we wniosku czynność przekazywania środków pieniężnych pomiędzy Wnioskodawcą i Pool leaderem jako uczestnikami zawartej umowa cash poolingu i umowy zarządzania środkami finansowymi nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym bezprzedmiotowa stała się analiza czy w opisanej sprawie ma zastosowanie przepis art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Odnosząc się do argumentacji Wnioskodawcy opartej na treści wskazanych interpretacji indywidualnych w uzasadnieniu własnego stanowiska, należy stwierdzić, iż interpretacje te co do zasady wiążą w sprawie, w której zostały wydane i nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego. Tym samym nie stanowią podstawy prawnej przy wydawaniu przedmiotowej interpretacji. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2014
7
paź

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym transakcja wniesienia wkładu do SC Sp w postaci całości posiadanych przez Fundusz akcji w zamian za wyemitowane przez SC Sp papiery wartościowe inkorporujące prawa wspólnika w luksemburskiej spółce osobowej, nie stanowi czynności cywilnoprawnej podlegającej opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
ITPB2/436-160/13/TJ ), w której organ wskazał, iż: „ Z zacytowanego przepisu wynika wprost, że w przypadku czynności cywilnoprawnych dokonywanych w ramach spółek osobowych, podlegają one opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych tylko jeżeli dotyczą one spółek posiadających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej swoją siedzibę. W treści wniosku wskazano natomiast, że Spółka, której utworzenie planuje Wnioskodawca i do której zamierza wnieść wkład swoją siedzibę będzie miała w Luksemburgu. Powyższe oznacza, że w opisanej sytuacji nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych. Zastosowanie znajdzie bowiem wyjątek, o którym mowa w art. 1 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ”. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy. W odniesieniu do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej organu podatkowego należy stwierdzić, że interpretacja ta została wydana w indywidualnej sprawie i nie jest wiążąca dla organu wydającego przedmiotową interpretację. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2014
7
paź

Istota:
Należy stwierdzić, że czynności dokonywane w ramach usługi zarządzania płynnością finansową (cash pooling) nie zostały wymienione w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym, czynności te nie będą podlegały opodatkowaniu ww. podatkiem zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
Należy stwierdzić, iż zawarcie umowy dotyczącej kompleksowego zarządzania płynnością finansową „ cash pooling ” nie zostało wymienione w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Czynności tego typu nie można również zakwalifikować jako umowy pożyczki. Tym samym wszelkie czynności dokonywane w ramach umowy nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Należy stwierdzić, że czynności dokonywane w ramach usługi zarządzania płynnością finansową (cash pooling) nie zostały wymienione w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym, czynności te nie będą podlegały opodatkowaniu ww. podatkiem zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji w uzasadnieniu własnego stanowiska, należy stwierdzić, iż interpretacje te co do zasady wiążą w sprawach, w których zostały wydane i nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego. Tym samym nie stanowią podstawy prawnej przy wydawaniu interpretacji. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2014
7
paź

Istota:
Potwierdzono prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy, że przeniesienie przez P. na rzecz Wnioskodawcy własności Obligacji w celu spłaty zobowiązania z tytułu pożyczki w sposób wskazany w opisie zdarzenia przyszłego, tj. w ramach instytucji francuskiego lub luksemburskiego prawa cywilnego tożsamej z tzw. datio in solutum (świadczenie w miejsce wykonania) uregulowanym w art. 453 KC nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
(...) podatku od czynności cywilnoprawnych i tym samym czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem ”; w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 5 września 2013 r., sygn. IBPBII/1/436-154/13/AA , zgodnie z którą „ umowa zawarta przez Spółkę w celu uregulowania zobowiązania pieniężnego, poprzez spełnienie w to miejsce innego (niż pierwotnie umówiona zapłata sumy pieniężnej) świadczenia w postaci wydania obligacji – za zgodą kontrahenta – na mocy umowy o świadczenie w miejsce wykonania, jako czynność nie mieszcząca się w ww. katalogu nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych ”; a także w: interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24 czerwca 2013 r., sygn. IPPB2/436-276/13-2/MZ ; interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 24 maja 2013 r., sygn. ITPB2/436-35/13/TJ ; interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 lutego 2013 r., sygn. IPPB2/436-41/13-2/MZ ; interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 6 lutego 2013 r., sygn. IPPB2/436-616/12-2/MZ ; interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2012 r., sygn.
2014
7
paź

Istota:
Należy stwierdzić, że zawarcie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie ogółu praw i obowiązków w spółkach komandytowych jako czynność niewymieniona w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
Czy w związku z zawarciem umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie ogółu praw i obowiązków w spółkach komandytowych w opisanym powyżej stanie faktycznym powstanie zobowiązanie podatkowe w podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku od towarów i usług... Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych, w pozostałym zakresie zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia. Zdaniem Wnioskodawcy, w ocenie Wnioskodawcy przewłaszczenie na zabezpieczenie jest umową nienazwaną i jako takie nie zostało wymienione w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych (art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). W związku z powyższym należy uznać, że czynność ta nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem (por. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 02.06.2009 r., sygn. IBPBII/1/436-72/09/MZ ). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. W myśl art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z póż. zm.) podatkowi temu podlegają: następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, (...)
2014
5
paź

Istota:
Pożyczka zagraniczna.
Fragment:
Niespełnienie chociażby jednego z nich skutkować będzie tym, że dana umowa pożyczki nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Z przedstawionego w niniejszym wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca (Spółka cywilna) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. W miesiącu maju Wnioskodawca otrzymał oprocentowaną pożyczkę od spółki z siedzibą w Niemczech. Umowa została zawarta w H. . W dniu 21 maja 2014 r. Wnioskodawca otrzymał pieniądze od niemieckiego pożyczkodawcy. Zgodnie z oświadczeniem Wnioskodawcy, pieniądze będące przedmiotem opisanej umowy pożyczki, w chwili jej zawarcia znajdowały się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Zdaniem Wnioskodawcy, opisana umowa pożyczki nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, ponieważ została zawarta poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Skoro zatem w analizowanej sprawie nie zostały spełnione kumulatywnie warunki wynikające z art. 1 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, stwierdzić należy, że opisana we wniosku umowa pożyczki nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al.
2014
5
paź

Istota:
Potwierdzono prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy, że zmiana umowy Spółki (Wnioskodawcy) skutkująca wydaniem Wspólnikowi nowych udziałów w kapitale Wnioskodawcy w zamian za udziały Wspólnika posiadane w SPV w związku z ich aportem do Spółki (do Wnioskodawcy) nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, zmiana umowy Spółki (Wnioskodawcy) skutkująca wydaniem Wspólnikowi nowych udziałów w kapitale Wnioskodawcy w zamian za udziały Wspólnika posiadane w SPV w związku z ich aportem do Spółki (do Wnioskodawcy) będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych... Zdaniem Wnioskodawcy, planowana transakcja zmiany umowy Spółki (Wnioskodawcy) skutkująca wydaniem Wspólnikowi nowych udziałów w kapitale Wnioskodawcy w zamian za udziały Wspólnika posiadane w SPV w związku z ich aportem do Spółki (do Wnioskodawcy) nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Uzasadnienie: Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) ustawy o PCC, podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. zmiany umowy spółki, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4 tego przepisu. Zatem, co do zasady zmiana umowy spółki kapitałowej, związana z podwyższeniem jej kapitału zakładowego, podlega opodatkowaniu. Jednakże, ustawa o PCC w art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugi, przewiduje wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umów spółki i ich zmian związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje, udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.
2014
2
paź

Istota:
Potwierdzono prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy, że zmiana umowy Spółki (Wnioskodawcy) skutkująca wydaniem Wspólnikowi nowych udziałów w kapitale Wnioskodawcy w zamian za udziały Wspólnika posiadane w CypCo w związku z ich aportem do Spółki (do Wnioskodawcy) nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych
Fragment:
Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, zmiana umowy Spółki (Wnioskodawcy) skutkująca wydaniem Wspólnikowi nowych udziałów w kapitale Wnioskodawcy w zamian za udziały Wspólnika posiadane w CypCo w związku z ich aportem do Spółki (do Wnioskodawcy) będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych... Zdaniem Wnioskodawcy, planowana transakcja zmiany umowy Spółki (Wnioskodawcy) skutkująca wydaniem Wspólnikowi nowych udziałów w kapitale Wnioskodawcy w zamian za udziały Wspólnika posiadane w CypCo w związku z ich aportem do Spółki (do Wnioskodawcy) nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Uzasadnienie: Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) Ustawy o PCC, podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. zmiany umowy spółki, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4 tego przepisu. Zatem, co do zasady zmiana umowy spółki kapitałowej, związana z podwyższeniem jej kapitału zakładowego, podlega opodatkowaniu. Jednakże, Ustawa o PCC w art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugi, przewiduje wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umów spółki i ich zmian związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje, udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.
2014
2
paź

Istota:
Potwierdzono prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy, że darowizna nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
(...) podatku od czynności cywilnoprawnych, gdyż opisana umowa darowizny nie wiąże się z przejęciem długów, ciężarów i zobowiązań. Umowa ta nie podlega więc w ogóle opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych ”; w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 10 stycznia 2014 roku, znak ITPB2/436-201a/13/TJ , zgodnie z którą: „ Skoro jednak - jak przedstawiono w treści wniosku Wnioskodawczyni w związku z opisaną umową darowizny nie przejmie żadnych długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy to czynność ta, jako niewymieniona w art. 1 ustawy, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych ”. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy. Odnosząc się do argumentacji Wnioskodawcy opartej na treści wskazanych interpretacji w uzasadnieniu własnego stanowiska, należy stwierdzić, iż interpretacje te co do zasady wiążą w sprawach, w których zostały wydane i nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego.
2014
2
paź

Istota:
Potwierdzono prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy, że nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych
Fragment:
(...) podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4; orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne wymienione w pkt 1 lub 2. Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Takie szczegółowe określenie zakresu przedmiotowego opodatkowania ma swoje określone konsekwencje. Ustawodawca, wprowadzając zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu, wyłączył z opodatkowania inne czynności, choćby podobne, które jednak nie zostały wyraźnie wskazane w przepisie. Oznacza to, że czynności niewymienione w ustawowym katalogu nie podlegają opodatkowaniu, nawet jeśli wywołują w sferze gospodarczej takie same skutki bądź podobne do tych, które zostały w nim wyliczone. Reasumując, stwierdzić należy, iż opisany we wniosku stan faktyczny, tj. nabycie przez Spółkę własnych akcji od akcjonariuszy za wynagrodzeniem w celu ich umorzenia jest szczególnym rodzajem czynności, niewymienionym w zakresie przedmiotowym ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, a tym samym nie podlega temu podatkowi.
2014
2
paź

Istota:
Czy zamiana i podział nieruchomości dla wyznaczenia nieruchomości o racjonalnych kształtach, dokonane w trybie i na zasadach określonych w art. 98b ustawy o gospodarce nieruchomościami, podlegają wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 1 lit. g) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Podsumowując, w świetle przedstawionych powyżej argumentów, zdaniem Wnioskodawcy, objęta niniejszym wnioskiem czynność korzysta ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z zastosowaniem procedury określonej w art. 98b ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649, z późn. zm.) – podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Niezależnie od powyższej reguły w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 2 pkt 1 lit. g) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne w sprawach podlegających przepisom o gospodarce nieruchomościami lub przepisom o autostradach płatnych. Oznacza to, że powyższe wyłączenie ma zastosowanie w tych sprawach, w których przepisy o gospodarce nieruchomościami lub o autostradach płatnych stanowią dla określonych podmiotów materialnoprawną podstawę działania.
2014
28
wrz

Istota:
Czy czynności wykonywane w ramach systemu cash poolingu prowadzonego przez Bank podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Wskazana instytucja nie została wymieniona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zatem jeżeli nie przyjmie ona charakteru żadnej z czynności w nim wymienionych – omawiane czynności dokonywane w ramach umowy cash poolingu nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym, należy stwierdzić, że zawarcie umowy cash poolingu nie zostało wymienione w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Czynności tego typu nie można zakwalifikować, np. jako umowy pożyczki wymienionej w tym katalogu czy też innej czynności tym katalogiem objętej. Tym samym – z powyższych przyczyn – czynności dokonywane w ramach przedstawionej umowy cash poolingu nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, bowiem nie mieszczą się w katalogu czynności ściśle wymienionych jako podlegające opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zatem mająca być zawarta przez Wnioskodawcę z bankiem umowa o świadczenie „ usługi cash poolingu ” oraz świadczone w jej ramach czynności nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.
2014
28
wrz

Istota:
Czy nabycie składników majątkowych spółki kapitałowej w drodze umowy sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy). Na podstawie art. 4 pkt 1 ww. ustawy – obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym. W związku z powyższymi regulacjami należy stwierdzić, że umowa sprzedaży podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tego podatku ciąży na kupującym. W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano jednak sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest: (...)
2014
25
wrz

Istota:
Potwierdzono prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy w trybie art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, że zespoły składników materialnych oraz niematerialnych (w tym zobowiązania) wchodzące w skład Działu Produkcji L. oraz Działu Produkcji K. będą stanowiły, każdy z osobna zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 6 lit. c) tiret pierwsze ustawy o PCC.
Fragment:
Należy tutaj zaznaczyć, iż ustawa z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649 ze zm.) nie zawiera w swej treści definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Natomiast powołany przez Wnioskodawcę przepis art. 2 pkt 6 lit. c) tiret pierwsze wskazuje, iż nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych umowy spółki i ich zmiany z wniesieniem do spółki kapitałowej przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części. W kontekście powyższego należy stwierdzić, że interpretacja wydana w zakresie problemu, którego dotyczy zapytanie nie rozstrzygałaby o skutkach podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego dla Spółki jako Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie zgodził się ze stanowiskiem tutejszego organu i w dniu 17 kwietnia 2013 r. (data wpływu do tut. Organu 19 kwietnia 2013 r.) wniósł zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. Odpowiedzi na ww. zażalenie udzielono pismem z dnia 28 maja 2013 r. Nr IPPB2/436-26/13 -7/AF (skutecznie doręczonym w dniu 4 czerwca 2013 r.) stwierdzając, iż brak jest podstaw do uchylenia postanowienia z dnia 5 kwietnia 2013 r. Nr IPPB2/436-26/13-5/MZ o odmowie wszczęcia postanowienia. W dniu 8 lipca 2013 r. r. (data stempla pocztowego 4 lipca 2013 r.) wpłynęła skarga z dnia 4 lipca 2013 r. na postanowienie z dnia 28 maja 2013 r.
2014
23
wrz

Istota:
Czy nabycie przez Spółkę akcji, dokonane za pośrednictwem Domu Maklerskiego będzie korzystało ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
Czy opisana w zdarzeniu przyszłym transakcja zbycia/nabycia Akcji w Spółce Nabywanej za pośrednictwem Domu Maklerskiego będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a w związku z art. 1 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649, z późn. zm.), sprzedaż akcji polskiej spółki co do zasady podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych jako sprzedaż praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 i art. 7 ust 1 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zastosowanie w takich przypadkach ma stawka 1%, a podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa sprzedawanych praw majątkowych. Jednocześnie jednak, stosownie do regulacji zawartej w art. 9 pkt 9 lit. b) ww. ustawy, od podatku tego zwolniona jest sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami finansowymi, dokonywana za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zastosowanie przedmiotowego zwolnienia uzależnione jest od spełnienia następujących warunków: uznania akcji (tu: Akcji) za instrumenty finansowe w (...)
2014
23
wrz

Istota:
Czy zmiana umowy spółki akcyjnej w wyniku podwyższenia jej kapitału zakładowego, związana z wniesieniem do tej spółki w formie aportu, w zamian za jej akcje, zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki akcyjnej, będzie podlegać wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 6 lit. c) tiret pierwsze ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Ad. 1 Zdaniem Wnioskodawcy opisany we wniosku zespół składników materialnych i niematerialnych będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Wnioskodawca wskazał, że na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych opodatkowaniu tym podatkiem podlegają m.in. umowy spółki i ich zmiany. Natomiast zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych przez zmianę umowy spółki kapitałowej rozumie się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty. Wnioskodawca podkreślił, że należy zauważyć, iż nie wszystkie sposoby podwyższenia kapitału zakładowego powodują powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie bowiem z art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej w zamian za jej udziały lub akcje przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych nie zawiera definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Mając na uwadze, iż art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych został wprowadzony w celu implementowania w polskim prawie postanowień Dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz.U.
2014
19
wrz

Istota:
Czy wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej przy jej założeniu będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% wartości wkładu?
Fragment:
Stawka pobieranego podatku od czynności cywilnoprawnych określona jest w art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i wynosi 0,5% podstawy opodatkowania. Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca (osoba fizyczna) wraz z innymi podmiotami zamierza założyć spółkę komandytową. Wnioskodawca będzie komandytariuszem. W związku z zawiązaniem tej spółki Wnioskodawca wniesie do niej m.in. wkład niepieniężny w postaci nieruchomości. Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie przez niego wkładu niepieniężnego do Spółki komandytowej w postaci ww. nieruchomości będzie czynnością opodatkowaną podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% wartości wkładu do tej spółki. Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że wartość wniesionej do spółki komandytowej, przy jej założeniu, nieruchomości w formie wkładu niepieniężnego (aportu) składać się będzie na podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z tytułu zawarcia umowy spółki. Zawarta umowa spółki podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
2014
19
wrz

Istota:
Czy wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej przy jej założeniu będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% wartości wkładu?
Fragment:
Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że wartość wniesionej do spółki komandytowej, przy jej założeniu, nieruchomości w formie wkładu niepieniężnego (aportu) składać się będzie na podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z tytułu zawarcia umowy spółki. Zawarta umowa spółki podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podstawę opodatkowania omawianym podatkiem będzie stanowić – zgodnie z przywołanym powyżej brzmieniem art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – wartość wkładów do spółki osobowej. Natomiast stosownie do uregulowania art. 7 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy – stawka podatku wynosić będzie 0,5% i będzie liczona od wartości wniesionego wkładu. Jednocześnie należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że przepis art. 2 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wyłącza od podatku czynności zwolnione od podatku od towarów i usług, ale zastrzega, że wyłączenie to nie stosuje się do umów spółki. W opisanym zdarzeniu przyszłym nie będzie miało zatem zastosowanie wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych określone treścią art. 2 pkt 4 ustawy. Z brzmienia tegoż przepisu jednoznacznie bowiem wynika, że nie dotyczy on umowy spółki i jej zmiany.
2014
19
wrz

Istota:
Czy czynności wykonywane w ramach systemu cash poolingu prowadzonego przez Bank podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Wskazana instytucja nie została wymieniona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zatem jeżeli nie przyjmie ona charakteru żadnej z czynności w nim wymienionych – omawiane czynności dokonywane w ramach umowy cash poolingu nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym, należy stwierdzić, że zawarcie umowy cash poolingu nie zostało wymienione w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Czynności tego typu nie można zakwalifikować, np. jako umowy pożyczki wymienionej w tym katalogu czy też innej czynności tym katalogiem objętej. Tym samym – z powyższych przyczyn – czynności dokonywane w ramach przedstawionej umowy cash poolingu nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, bowiem nie mieszczą się w katalogu czynności ściśle wymienionych jako podlegające opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zatem mająca być zawarta przez Wnioskodawcę z bankiem umowa o świadczenie „ usługi cash poolingu ” oraz świadczone w jej ramach czynności nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.
2014
19
wrz
© 2011-2014 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.