Podatek od czynności cywilnoprawnych | Interpretacje podatkowe

Podatek od czynności cywilnoprawnych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatek od czynności cywilnoprawnych. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe zawarcia przed sądem ugody dot. podziału majątku wspólnego
Fragment:
Należy podkreślić, że podział majątku wspólnego małżonków, wykazuje cechy odrębne od zniesienia współwłasności, unormowanego w Kodeksie cywilnym, i w związku z tym nie może być traktowany jako zniesienie współwłasności wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podział majątku między małżonkami nie został wymieniony jako czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zaznaczyć jednakże należy, że podatkowi temu podlega zniesienie współwłasności w części dotyczącej spłat (lub dopłat). Reasumując należy stwierdzić, że jeżeli istotnie – jak twierdzi Wnioskodawczyni – opisana ugoda sądowa dotyczy podziału majątku wspólnego Wnioskodawczyni i jej byłego męża, to jako czynność niewymieniona w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Fakt przekazania synowi byłego męża (jego spadkobiercy) spłaty w kwocie 50.000,00 zł, po stronie Wnioskodawczyni również nie rodzi skutków podatkowych w podatku od czynności cywilnoprawnych. Zatem od ww. czynności Wnioskodawczyni nie jest/nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym/w dacie wydania interpretacji.
2015
4
paź

Istota:
Czy w związku z przekształceniem Spółki w Spółkę Osobową w przedstawionym zdarzeniu przyszłym wystąpi po stronie Spółki Osobowej obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
W związku z powyższym zmiany umowy spółki – rozumiane również, zgodnie z treścią art. 1 ust. 3 pkt 3 cyt. ustawy, jako przekształcenie spółek – jeżeli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, podlegają opodatkowaniu tym podatkiem na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Stwierdzić zatem należy, iż w świetle powołanych przepisów opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega zmiana umowy spółki w rozumieniu przepisów o podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli efektem przekształcenia lub połączenia spółek będzie zwiększenie całokształtu majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego (w przypadku spółki kapitałowej). Dokonując oceny podlegania opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zmian umowy spółki, związanych z przekształceniami spółek nie można jednak ograniczać się jedynie do treści przepisu art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i jego wykładni literalnej, lecz należy uwzględnić wszystkie przepisy, które mogą mieć zastosowanie w odniesieniu do takich zmian umowy, a zwłaszcza ww. art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, określający podstawę opodatkowania. Z przepisu art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, iż zmianą umowy spółki jest takie przekształcenie spółki, z którym związane jest w rezultacie tego przekształcenia zwiększenie majątku spółki osobowej.
2015
2
paź

Istota:
Skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci praw majątkowych w zamian za udziały
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym Sp. z o.o. obowiązana będzie do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% od wartości wkładów przekazanych na podwyższenie jej kapitału zakładowego. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r, poz. 626) podatkowi podlegają umowy spółki, natomiast zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy podatkowi podlegają także zmiany umów spółki, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4 ww. ustawy. Ponadto, zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się, przy spółce kapitałowej, podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty. W myśl przepisu art. 1a pkt 2 cyt. ustawy, spółka kapitałowa oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjną lub europejską. Art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wprowadza definicję legalną pojęcia zmiany umowy spółki, którą ustawodawca posługuje się w ww. ustawie. Zgodnie z zasadami wykładni językowej, mającej w prawie podatkowym pierwszeństwo, danemu wyrażeniu należy przypisywać takie znaczenie, jakie w pierwszej kolejności zostało mu przypisane przez ustawodawcę w definicji legalnej.
2015
2
paź

Istota:
Czy sprzedaż nieruchomości w postępowaniu upadłościowym podlega wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy planowane nabycie przez Wnioskodawcę nieruchomości gruntowej i budynków wraz z towarzyszącą infrastrukturą w postaci budowli nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych... Zdaniem Wnioskodawcy planowane nabycie przez niego nieruchomości gruntowej i budynków wraz z towarzyszącą infrastrukturą w postaci budowli nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W uzasadnieniu swojego stanowiska Wnioskodawca wskazał, co następuje: Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Na mocy art. 4 pkt 1 obowiązek podatkowy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży, przy umowie sprzedaży, na kupującym. Jednocześnie, zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym. W ocenie Wnioskodawcy, ponieważ nieruchomość gruntowa oraz budynki i budowle zbywane będą w postępowaniu upadłościowym dotyczącym Sprzedającego, w celu określenia czy podlegają one podatkowi od czynności cywilnoprawnych, należy rozstrzygnąć, czy mieszczą się one w pojęciu rzeczy.
2015
2
paź

Istota:
Czy umowa sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości podlegająca zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług będzie stanowiła czynność opodatkowaną podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
W związku z powyższym, należy stwierdzić, że sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tegoż podatku ciąży na kupującym. Niezależnie od powyższego, w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Na podstawie art. 2 pkt 3 wymienionej ustawy nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym. Jednakże przepis ten nie będzie miał – jak słusznie stwierdził Wnioskodawca – zastosowania przy sprzedaży praw użytkowania wieczystego, gdyż dotyczy on tylko sprzedaży rzeczy. Z kolei na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest: a.opodatkowana podatkiem od towarów i usług, b.zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem: umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach, umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.
2015
2
paź

Istota:
Czy w zdarzeniu przyszłym opisanym we wniosku otrzymanie przez Wnioskodawcę, w wyniku umownego podziału majątku wspólnego, majątku o wartości mniejszej niż jego małżonek, w sytuacji gdy pomiędzy małżonkami nie przewidziano żadnych dopłat lub spłat, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, w zdarzeniu przyszłym opisanym we wniosku otrzymanie przez Wnioskodawcę, w wyniku umownego podziału majątku wspólnego, majątku o wartości większej niż jego małżonek, w sytuacji gdy pomiędzy małżonkami nie przewidziano żadnych dopłat lub spłat nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Przedmiot opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych określa art. 1 uPCC. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 uPCC, podatkowi podlegają następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, (uchylona), umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, (uchylona), ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu nieprawidłowego, umowy spółki. Z kolei zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 uPCC, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają także zmiany umów wymienionych w pkt 1, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4. Zawarty w zacytowanych przepisach katalog czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu jest katalogiem zamkniętym, co oznacza, że tylko czynności enumeratywnie w nim wskazane mogą powodować powstanie obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.
2015
2
paź

Istota:
Czy w zdarzeniu przyszłym opisanym we wniosku otrzymanie przez Wnioskodawcę, w wyniku umownego podziału majątku wspólnego, majątku o wartości większej niż jego małżonek, w sytuacji gdy pomiędzy małżonkami nie przewidziano żadnych dopłat lub spłat, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, w zdarzeniu przyszłym opisanym we wniosku otrzymanie przez Wnioskodawcę, w wyniku umownego podziału majątku wspólnego, majątku o wartości większej niż jego małżonek, w sytuacji gdy pomiędzy małżonkami nie przewidziano żadnych dopłat lub spłat nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Przedmiot opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych określa art. 1 uPCC. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 uPCC, podatkowi podlegają następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, (uchylona), umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, (uchylona), ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu nieprawidłowego, umowy spółki. Z kolei zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 uPCC, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają także zmiany umów wymienionych w pkt 1, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4. Zawarty w zacytowanych przepisach katalog czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu jest katalogiem zamkniętym, co oznacza, że tylko czynności enumeratywnie w nim wskazane mogą powodować powstanie obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.
2015
1
paź

Istota:
Czy umowa ustanowienia odpłatnego prawa użytkowania nieruchomości będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. i) ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015, poz. 626) podatkowi temu podlega ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności. Stosownie do art. 4 pkt 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży, przy ustanowieniu odpłatnego użytkowania, w tym również nieprawidłowego, na użytkowniku. W związku z powyższym, należy stwierdzić, że umowa ustanowienia prawa odpłatnego użytkowania nieruchomości podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. i) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tegoż podatku ciąży na użytkowniku. Niezależnie od powyższego, w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron (...)
2015
30
wrz

Istota:
Czy w związku z decyzją o przeznaczeniu części wypracowanego zysku brutto na kapitał zapasowy lub rezerwowy Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Wnioskodawca wskazuje, że w analogicznej sprawie została wydana interpretacja indywidualna Nr IPTPB2/436-140/14-2/AK , w której to Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi podzielił stanowisko podatnika, że w przypadku przeznaczenia części zysku na kapitał zapasowy, nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 626), podatkowi temu podlegają umowy spółki i jej zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4. Przy czym, w przypadku umowy spółki osobowej, za jej zmianę uważa się wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania (art. 1 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy). Podkreślić należy, że ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera zamknięty katalog czynności objętych tym podatkiem. Oznacza to, że opodatkowaniu podlegają czynności wymienione w przywołanej regulacji art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
2015
27
wrz

Istota:
Czy w opisanej sytuacji przedpłaty na poczet dostaw towarów będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy przedpłaty dokonywane przez Nabywcę na jego rachunek bankowy nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Przedpłata na poczet dostaw towarów nie została wymieniona w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych w katalogu czynności podlegających temu podatkowi. Przedpłata na poczet dostaw towarów nie ma też charakteru umowy pożyczki i jako taka nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, bowiem zgodnie z definicją zawartą w art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy (...) a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy (...). W przedmiotowej sytuacji przedpłata na poczet dostawy towarów ma charakter bezzwrotny i stanowi zapłatę z góry za zamawiane towary. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 626), podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają: następujące czynności cywilnoprawne: (...)
2015
24
wrz

Istota:
Czy umowa przystąpienia do systemu cash poolingu podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 1 w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 626, dalej: ustawa o PCC), katalog czynności opodatkowanych jest zamknięty i zawiera następujące czynności: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu nieprawidłowego, umowy spółki. Ponadto, zgodnie z ust. 2 cytowanego artykułu, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają również zmiany powyższych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne.
2015
24
wrz

Istota:
Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych usługi zarządzania płynnością finansową (cash pooling)
Fragment:
Zatem, jeżeli nie przyjmie ona charakteru żadnej z czynności w nim wymienionych – czynności oparte na subrogacji dokonywane w ramach umowy cash poolingu nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym, należy stwierdzić, ze skoro zawarcie umowy cash poolingu nie zostało wymienione w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych a czynności tego typu nie można zakwalifikować, np. jako umowy pożyczki czy też innej czynności tym katalogiem objętej, to tym samym – z powyższych przyczyn – czynności dokonywane w ramach umowy cash pooling dotyczące zarządzania wspólną płynnością finansową nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych; nie mieszczą się bowiem w katalogu czynności ściśle wymienionych jako podlegające opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zatem umowa o zarządzanie płynnością finansową (tj. dotycząca systemu zarządzania środkami pieniężnymi i kredytem dziennym w grupie rachunków), do której Wnioskodawca zamierza przystąpić oraz świadczone w jej ramach czynności (wynikające z poręczeń i subrogacji) nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Odnosząc się do powołanej we wniosku interpretacji indywidualnej wskazać należy, iż rozstrzygnięcie w niej zawarte nie jest wiążące dla tutejszego Organu.
2015
17
wrz

Istota:
Czy zysk wypracowany przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przed jej przekształceniem w spółkę komandytową (we Wnioskodawcę) pozostawiony do dyspozycji spółki komandytowej (Wnioskodawcy) mocą uchwały wspólników, przeznaczającej go na kapitał zapasowy , należy uznać za świadczenie, które powodować może powstanie zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
(...) podatku od czynności cywilnoprawnych... Zdaniem Wnioskodawcy, podwyższenie kapitału zapasowego Wnioskodawcy z części wypracowanego zysku, nie rodzi obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych przez co nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Uzasadniając swoje stanowisko Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi temu podlegają umowy spółki i jej zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W przypadku umowy spółki osobowej (a taką jest komandytowa) za zmianę umowy uważa się wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, a także pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania. Wnioskodawca podkreślił, iż ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera zamknięty katalog czynności objętych tym podatkiem. Oznacza to, że opodatkowaniu podlegają wyłącznie czynności wymienione w przywołanej regulacji art. 1 ust. 1 ww. ustawy.
2015
16
wrz

Istota:
Czy od przeznaczonej części wypracowanego zysku na kapitał zapasowy Wnioskodawca zobowiązany jest zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy przekazanie uchwałą wspólników niepodzielonych zysków wypracowanych przez Wnioskodawcę, gdy działał jako spółka komandytowa, na kapitał zapasowy, bez zwiększania umówionego wkładu, będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych... Zdaniem Wnioskodawcy, przekazanie uchwałą wspólników niepodzielonych do wypłaty zysków wypracowanych przez Wnioskodawcę, bez podwyższania umówionego wkładu (gdy działał jako spółka komandytowa), nie będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych. Art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wprowadza zamknięty katalog czynności podlegających temu podatkowi, w tym między innymi zmianę umowy spółki, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Oznacza to, że opodatkowaniu podlegają wyłącznie czynności wymienione w przywołanej regulacji art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy, w przypadku umowy spółki za zmianę umowy przy spółce osobowej - uważa się wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania.
2015
15
wrz

Istota:
Umowa komisu.
Fragment:
Czy zawarcie umowy komisu z właścicielami samochodów niebędącymi podatnikami podatku VAT podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych... Zdaniem Wnioskodawcy umowa komisu nie została wymieniona w katalogu czynności cywilnoprawnych określonych w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zainteresowany uważa więc, że umowy komisu, które będzie zawierał w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych niezależnie od tego, czy kontrahentami będą podatnicy VAT, czy osoby fizyczne niebędące płatnikami tego podatku. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.), podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają: następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, (uchylona), umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, (...)
2015
11
wrz

Istota:
Czy zawarta pomiędzy stronami umowa datio in solutum, w ramach której Pożyczkodawca w celu zwolnienia się z ciążącego na nim zobowiązania do wydania środków pieniężnych dokona świadczenia zastępczego w formie przeniesienia na rzecz Wnioskodawcy własności przedsiębiorstwa.
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy zawarta pomiędzy stronami umowa datio in solutum, w ramach której Pożyczkodawca w celu zwolnienia się z ciążącego na nim zobowiązania do wydania środków pieniężnych dokona świadczenia zastępczego w formie przeniesienia na rzecz Wnioskodawcy własności przedsiębiorstwa, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych... Zdaniem Wnioskodawcy w analizowanej sytuacji zawarta pomiędzy stronami umowa datio in solutum, a także przeniesienie na jej podstawie przez Pożyczkodawcę na rzecz Wnioskodawcy własności przedsiębiorstwa w celu zwolnienia się z ciążącego na Pożyczkodawcy zobowiązania do wydania środków pieniężnych nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Wnioskodawca przywołując treść art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wskazał, iż ustawa zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Instytucja datio in solutum uregulowana jest w przepisach ustawy Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 453 Kodeksu cywilnego jeżeli dłużnik w celu zwolnienia się z zobowiązania spełnia za zgodą wierzyciela inne świadczenie, zobowiązanie wygasa. Instytucja datio in solutum nie została wymieniona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Warto również zauważyć, że datio in solutum stanowi odrębną instytucję prawa cywilnego, której zastosowanie nie może być utożsamiane z żadną z czynności wprost wymienionych przez ustawodawcę w art. 1 ustawy od czynności cywilnoprawnych.
2015
10
wrz

Istota:
Czy zawarta umowa cash poolingu oraz dokonywane na jej podstawie rozliczenia nie powodują obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Zatem jeżeli umowa cash poolingu nie przyjmie charakteru żadnej z czynności wymienionych w katalogu określonym w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – omawiane czynności dokonywane w ramach umowy cash poolingu nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym, należy stwierdzić, że skoro zawarcie umowy cash poolingu nie zostało wymienione w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych a czynności tego typu nie można zakwalifikować, np. jako umowy pożyczki czy też innej czynności tym katalogiem objętej, to tym samym– z powyższych przyczyn – czynności dokonywane w ramach umowy cash poolingu dotyczące zarządzania wspólną płynnością finansową nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych; nie mieszczą się bowiem w katalogu czynności ściśle wymienionych jako podlegające opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zatem umowa o wspólnym zarządzaniu płynnością finansową (umowa cash poolingu), do której przystąpił Wnioskodawca oraz świadczone w jej ramach czynności nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym, skoro wskazane we wniosku czynności nie zostały wymienione wśród tych czynności, które określone są w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, to tym samym zbędna jest analiza wyłączenia z opodatkowania, o którym mowa w art. 2 pkt 4 cyt. ustawy.
2015
10
wrz
© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.