Podatek naliczony | Interpretacje podatkowe

Podatek naliczony | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatek naliczony. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Termin odliczenia podatku naliczonego
Fragment:
(...) podatku naliczonego. Oznacza to, że powstanie prawa do odliczenia podatku naliczonego uzależnione jest od spełnienia łącznie dwóch warunków: powstania obowiązku podatkowego po stronie dostawcy/usługodawcy, posiadania przez Spółkę faktury, która dokumentuje nabycie towaru i usługi. Nie jest zatem wystarczające wyłącznie otrzymanie faktury dla powstania prawa do odliczenia, w przypadku, gdy obowiązek podatkowy u dostawcy jeszcze nie powstał. Zarazem nie jest również wystarczające powstanie obowiązku podatkowego w przypadku braku otrzymania przez Spółkę faktury, ponieważ aż do momentu jej otrzymania Spółka nie jest w stanie określić kwoty podatku naliczonego. Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu: nabycia towarów i usług, dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi. Stosownie do art. 86 ust. 10b ustawy o VAT podatnik może dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony nie wcześniej niż w okresie, w którym to prawo powstaje - czyli nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym otrzymuje fakturę.
2015
4
sie

Istota:
W opisanej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi - brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. Ponadto Stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca nie ma zatem możliwości odliczenia podatku VAT w związku ze zrealizowaną operacją w ramach działania 4.21 „Wdrażanie projektów współpracy” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, które jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ze środków budżetu państwa. W konsekwencji, Wnioskodawca nie prawa do uzyskania zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.
Fragment:
Z ww. przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Stowarzyszenie zrealizowało operację w ramach działania 4.21 „ Wdrażanie projektów współpracy ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, które jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ze środków budżetu państwa.
2015
2
sie

Istota:
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ...”
Fragment:
Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu: nabycia towarów i usług, dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi. Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT. Stosownie do art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie). Jak wynika z powyższego prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
2015
31
lip

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
Fragment:
Biorąc po uwagę przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uprawniający do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług związane z realizacją przedmiotowego projektu, bowiem – jak wskazał Wnioskodawca – towary i usługi zakupione w celu realizacji projektu nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT. Podczas realizacji projektu oraz po jego zakończeniu nie powstała sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT. Ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Tym samym, ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z dokonywanymi zakupami towarów i usług dotyczącymi realizacji projektu pt. „ ... ”. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy, że Stowarzyszenie nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
2015
31
lip

Istota:
Prawo do proporcjonalnego odliczenia podatku VAT (za pomocą współczynnika sprzedaży) od nabytych towarów i usług przeznaczonych do emisji akcji Spółki. Czynność emisji akcji miała służyć działalności zwolnionej od podatku i opodatkowanej.
Fragment:
Dlatego Wnioskodawca zamierza odliczyć podatek naliczony związany z wydatkami objętymi wnioskiem według struktury sprzedaży. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Spółka posiada prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu powyższych wydatków na podstawie art. 86 ust 1 ustawy o VAT, proporcjonalnie do wysokości sprzedaży opodatkowanej... Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka posiada prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu powyższych wydatków na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, proporcjonalnie do wysokości sprzedaży opodatkowanej. Poniżej Wnioskodawca szczegółowo uzasadnia swoje stanowisko w sprawie. Zasadność odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usług związanych z debiutem giełdowym. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Z powyższego przepisu wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego dotyczy zakupów towarów i usług wykorzystywanych do dokonywania czynności opodatkowanych. Przepisy ustawy o VAT nie precyzują, jaki związek musi istnieć pomiędzy zakupami a sprzedażą, aby podatnik mógł skorzystać z prawa do odliczenia.
2015
30
lip

Istota:
Prawo do odzyskania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy w przypadki gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.
2015
26
lip

Istota:
Brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu – budowa ogólnodostępnego placu zabaw oraz impreza promująca aktywny tryb życia
Fragment:
Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Wyjaśnić należy, że przepisy art. 87 ustawy regulują sposób dokonania przez podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przepisy te statuują możliwość otrzymania przez podatnika rzeczywistego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku należnego. Wynika to z generalnej zasady określonej w przywołanym powyżej art. 87 ust. 1 ustawy. Należy również zauważyć, że w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz.U. poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.
2015
24
lip

Istota:
Brak możliwości odzyskania podatku VAT.
Fragment:
Rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony, ponieważ efekty projektu będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu. Tym samym Zainteresowanemu nie będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy. W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić.
2015
24
lip

Istota:
Proporcja jaką należy zastosować, w przypadku gdy Gmina będzie obecnie dokonywać korekty odliczenia podatku naliczonego dotyczącego wydatków mieszanych za lata przeszłe
Fragment:
Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą sposobu dokonania korekty odliczenia podatku naliczonego za lata poprzednie w związku z zastosowaniem proporcji sprzedaży, o której stanowi art. 90 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. W świetle przedstawionych okoliczności i powołanych przepisów należy stwierdzić, że Wnioskodawca, któremu przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem ww. towarów i usług na podstawie proporcji określonej w art. 90 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług będzie miał prawo dokonać korekty deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług w zakresie nieodliczonej części podatku naliczonego za odpowiednie okresy rozliczeniowe dotyczące lat poprzednich, przy uwzględnieniu regulacji zawartych w przepisach art. 86 ust. 10 i ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług oraz unormowań wynikających z art. 90 tej ustawy. Tak więc w sytuacji kiedy nie dokonano obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków mieszanych w rozliczeniu za okres, w którym wystąpiło prawo do odliczenia podatku naliczonego lub w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych Wnioskodawca będzie miał prawo dokonać korekty deklaracji podatkowych za okresy, w których powstało prawo do odliczenia, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym prawo to wystąpiło, o czym stanowi art. 86 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług.
2015
22
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu proporcji;
Fragment:
(...) podatku naliczonego jest dopuszczalne tylko w takim zakresie, w jakim wydatki te można przyporządkować działalności gospodarczej podatnika i jego czynnościom opodatkowanym. W świetle powyższych ustaleń, prawo od odliczenia podatku naliczonego dotyczącego wydatków mieszanych (tj. towarów i usług związanych jednocześnie z czynnościami: opodatkowanymi podatkiem VAT, zwolnionymi od tego podatku oraz niepodlegającymi temu podatkowi) przysługuje wyłącznie w części związanej z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a istnienie tego prawa determinowane jest/będzie faktycznym wykorzystaniem wydatków na cele działalności gospodarczej. Zatem, Gmina w odniesieniu do wskazanych we wniosku wydatków mieszanych, jest/będzie zobowiązana do zastosowania wstępnej, alokacji podatku naliczonego w celu określenia kwoty podatku naliczonego związanego z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy (tj. czynnościami opodatkowanymi VAT i zwolnionymi od podatku), a następnie w celu odliczenia podatku naliczonego należy zastosować proporcję o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy. W odniesieniu natomiast do kwestii uwzględnienia zdarzeń z obszaru publicznoprawnego w kalkulacji współczynnika VAT, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, wskazać należy, że z uwagi na to, że stanowią czynności pozostające poza zakresem opodatkowania VAT, Gmina nie powinna uwzględniać ich w kalkulacji proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy.
2015
21
lip

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”
Fragment:
Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Ponadto w myśl art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.
2015
21
lip

Istota:
W przypadku, gdy Wnioskodawca nie dokona obniżenia podatku naliczonego w ww. okresach rozliczeniowych, ma On prawo, zgodnie z art. 86 ust. 13 ustawy, do obniżenia podatku naliczonego o kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (tj. za pierwszy okres rozliczeniowy, w którym spełni wszystkie warunki do dokonania odliczenia), nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.
Fragment:
Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej „ ustawą ”. Zgodnie z tym przepisem, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu: nabycia towarów i usług, dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi. Zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. W myśl art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a - powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.
2015
17
lip

Istota:
Czy Parafia ma lub nie ma możliwości odzyskania i odliczenia naliczonego podatku VAT?Czy w związku z powyższym istnieje możliwość odzyskania i odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dokonanych w związku z realizacją przedmiotowego projektu?
Fragment:
W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Art. 88 ust. 4 ustawy stanowi dopełnienie art. 86 i określa status podatnika, umożliwiający realizację jego prawa do odliczenia, którym jest rejestracja jako podatnika VAT czynnego. Stosownie bowiem do tego przepisu obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7. Z powyższych przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko w przypadku, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz, gdy dokonywane zakupy towarów i usług mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).
2015
17
lip

Istota:
Prawo do odliczenia oraz korekty podatku naliczonego wykazywanego na fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z budową sklepów, ich remontem/adaptacją/modernizacją oraz wynajmem.
Fragment:
W odniesieniu do stosowanej metody wyodrębnienia podatku wskazać należy, że sposób wyodrębnienia kwot podatku naliczonego związanego z wydatkami dotyczącymi sklepów – jak wskazano wyżej – winien mieć charakter obiektywny, determinowany okolicznościami sprawy. Wybór metody wyodrębnienia kwot podatku naliczonego należy wyłącznie do obowiązków Wnioskodawcy. Ważne jest jedynie by przyjęta metoda stanowiła właściwe odzwierciedlenie rzeczywistego stanu faktycznego. Jednakże należy podkreślić, że wyłącznie Wnioskodawca znający specyfikę, organizację i podział pracy w swojej jednostce jest w stanie wyodrębnić część podatku naliczonego, związaną ze sprzedażą opodatkowaną. Warto nadmienić że metody, czy też sposoby, na podstawie których Wnioskodawca dokona wydzielenia odpowiedniej kwoty podatku naliczonego muszą odpowiadać wartościom faktycznym i rzeczywistym. W związku z tym, że ani przepisy ustawy, ani przepisy wykonawcze do ustawy nie zawierają zapisu dotyczącego sposobu wyliczenia tych części można przyjąć różne rozwiązania. Każda metoda, o ile odzwierciedla stan faktyczny jest właściwa. Zdaniem Organu, zastosowanie w tym przypadku klucza powierzchniowego jest możliwe, jeżeli umożliwi rzeczywistą alokację podatku według powierzchni wykorzystywanej do różnych rodzajów działalności – opodatkowanej podatkiem VAT i zwolnionej od tego podatku.
2015
12
lip

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z Faktur Zaliczkowych oraz moment powstania tego prawa
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy: Spółka stoi na stanowisku, że: Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z wyżej opisanych Faktur Zaliczkowych. Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z opisanych Faktur Zaliczkowych powstaje po stronie Spółki w momencie kumulatywnego spełnienia następujących przesłanek: Spółka dysponuje otrzymanym od Dostawcy egzemplarzem Faktury Zaliczkowej oraz należność z Faktury Zaliczkowej została zapłacona przez Spółkę skutkując powstaniem obowiązku podatkowego po stronie Dostawcy z tytułu otrzymania zapłaty przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi/zakończeniem wykonywania usług. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 Zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego w polskich przepisach o VAT Zasadniczą cechą konstrukcyjną podatku od towarów i usług, jako podatku od wartości dodanej, jest fundamentalne prawo podatnika do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, jeśli te towary i usługi są przez niego wykorzystywane do działalności opodatkowanej VAT ( art. 86 ust. 1 ustawy o VAT). Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. b) ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.
2015
12
lip

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z Faktur Zaliczkowych oraz moment powstania tego prawa
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy: Spółka stoi na stanowisku, że: Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z wyżej opisanych Faktur Zaliczkowych. Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z opisanych Faktur Zaliczkowych powstaje po stronie Spółki w momencie kumulatywnego spełnienia następujących przesłanek: Spółka dysponuje otrzymanym od Dostawcy egzemplarzem Faktury Zaliczkowej oraz należność z Faktury Zaliczkowej została zapłacona przez Spółkę skutkując powstaniem obowiązku podatkowego po stronie Dostawcy z tytułu otrzymania zapłaty przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi/zakończeniem wykonywania usług. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 Zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego w polskich przepisach o VAT Zasadniczą cechą konstrukcyjną podatku od towarów i usług, jako podatku od wartości dodanej, jest fundamentalne prawo podatnika do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, jeśli te towary i usługi są przez niego wykorzystywane do działalności opodatkowanej VAT (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT). Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. b) ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.
2015
12
lip

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z Faktur Zaliczkowych oraz moment powstania tego prawa
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy: Spółka stoi na stanowisku, że: Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z wyżej opisanych Faktur Zaliczkowych. Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z opisanych Faktur Zaliczkowych powstaje po stronie Spółki w momencie kumulatywnego spełnienia następujących przesłanek: Spółka dysponuje otrzymanym od Dostawcy egzemplarzem Faktury Zaliczkowej oraz należność z Faktury Zaliczkowej została zapłacona przez Spółkę skutkując powstaniem obowiązku podatkowego po stronie Dostawcy z tytułu otrzymania zapłaty przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi/zakończeniem wykonywania usług. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 Zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego w polskich przepisach o VAT Zasadniczą cechą konstrukcyjną podatku od towarów i usług, jako podatku od wartości dodanej, jest fundamentalne prawo podatnika do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, jeśli te towary i usługi są przez niego wykorzystywane do działalności opodatkowanej VAT (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT). Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. b) ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.
2015
12
lip

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT uiszczonego w ramach realizacji projektu.
Fragment:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego uwarunkowane jest spełnieniem określonych przesłanek. Z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje, jeżeli towary i usługi mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Ponadto zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku należnego stosuje się do zarejestrowanych, czynnych podatników VAT. W omawianej sprawie ww. warunki nie są spełnione. Jak wynika z opisu stanu faktycznego Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, a wydatki, które są przedmiotem wniosku nie mają i nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Wobec braku spełnienia przesłanki dotyczącej związku nabywanych towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupu towarów i usług, wynikającego z faktury wystawionej w związku z realizacją operacji pn.: „ Termomodernizacja budynku OSP ”, współfinansowanej ze środków unijnych, w ramach Działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla Małych Projektów objętego PROW na lata 2007-2013, w sytuacji, gdy OSP ubiegać się będzie o refundację poniesionych kosztów operacji w kwocie 50 000.00 zł..
2015
12
lip

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT uiszczonego w ramach realizacji projektu.
Fragment:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego uwarunkowane jest spełnieniem określonych przesłanek. Z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje, jeżeli towary i usługi mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Ponadto zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku należnego stosuje się do zarejestrowanych, czynnych podatników VAT. W omawianej sprawie ww. warunki nie są spełnione. Jak wynika z opisu stanu faktycznego Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, a wydatki, które są przedmiotem wniosku nie mają i nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Wobec braku spełnienia przesłanki dotyczącej związku nabywanych towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupu towarów i usług, wynikającego z faktury wystawionej w związku z realizacją operacji. Tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do odzyskania uiszczonego podatku VAT tj. zwrotu podatku na zasadach przewidzianych w art . 87 ustawy o VAT.
2015
12
lip

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizowanym projektem.
Fragment:
Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu: nabycia towarów i usług, dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi; W myśl art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7. Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).
2015
9
lip

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizowanym projektem.
Fragment:
Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest beneficjentem pomocy w ramach Działania 413 „ Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla Małych Projektów ” objętego PROW na lata 2007-2013. Wnioskodawca realizuje operację pt.: „ Termomodernizacja budynku OSP ”, polegającą na wykonaniu elewacji zewnętrznej budynku i wymianie poszycia dachowego oraz wykonanie utwardzenia terenu przed świetlicą. Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Nabyte towary i usługi nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
2015
9
lip

Istota:
Brak prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z lokalami mieszkalnymi,
Fragment:
(...) podatku naliczonego od wydatków związanych z lokalami mieszkalnymi – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie: uznania czynności odpłatnego wynajmu lokali użytkowych oraz powierzchni reklamowych za czynności opodatkowane niekorzystające ze zwolnienia z VAT oraz uznania czynności odpłatnego wynajmu lokali mieszkalnych za czynności opodatkowane korzystające ze zwolnienia z VAT, prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z lokalami użytkowymi oraz utrzymaniem powierzchni reklamowych, braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z lokalami mieszkalnymi, prawa do częściowego odliczenia podatku naliczonego od wydatków mieszanych ponoszonych na części wspólne budynków, w których znajdują się lokale użytkowe i lokale mieszkalne według proporcji metrażowej. prawa do częściowego odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych na części zewnętrzne budynków mieszkalnych, na których wywieszane są reklamy w oparciu o proporcję sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy, zastosowania stawki VAT dla refakturowanych mediów, W dniu 10 czerwca 2015r. wniosek został uzupełniony o doprecyzowanie opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego oraz stanowiska w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego w zakresie pytania nr 1.
2015
9
lip

Istota:
Prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego od wydatków mieszanych ponoszonych na części wspólne budynków, w których znajdują się lokale użytkowe i lokale mieszkalne według proporcji metrażowej.
Fragment:
Biorąc pod uwagę opisane okoliczności na tle powołanych przepisów, w przypadku zakupu towarów i usług związanych z czynnościami opodatkowanymi oraz zwolnionymi z podatku VAT, których nie można jednoznacznie przypisać do określonego rodzaju działalności (opodatkowanej lub zwolnionej z podatku VAT), Wnioskodawca nie może odliczyć podatku naliczonego zawartego w cenie tego zakupu, w pełnym zakresie. Wnioskodawcy przysługuje bowiem prawo do odliczenia podatku naliczonego tylko w takiej części, w jakiej nabycie to wiąże się z czynnościami opodatkowanymi (art. 86 ust. 1 ustawy). Oznacza to, że Wnioskodawca zobowiązany jest do wyodrębnienia takiej części podatku naliczonego, którą można przypisać czynnościom opodatkowanym. W świetle powyższego, Wnioskodawcy przysługuje/będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu ponoszonych wydatków w zakresie, w jakim nabycia te wiążą się z czynnościami opodatkowanymi Wnioskodawcy (powstaniem podatku należnego). Natomiast w odniesieniu do wydatków związanych z czynnościami zwolnionymi z podatku, nie przysługuje/nie będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego. W analizowanej sprawie, jak wskazał Wnioskodawca możliwe jest przyporządkowanie części podatku naliczonego do czynności podlegających opodatkowaniu w oparciu o proporcję metrażową. W związku z powyższym nie znajdą zastosowania przepisy art. 90 ust. 2 ustawy. Uregulowania art. 90 ust. 2 ustawy odnoszą się bowiem tylko i wyłącznie do nabywanych towarów i usług, w stosunku do których nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje.
2015
9
lip

Istota:
Prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych na części zewnętrzne budynków mieszkalnych, na których wywieszane są reklamy w oparciu o proporcję sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy,
Fragment:
Najistotniejszym bowiem warunkiem, umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego, jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Co do zasady, w przypadku zakupów, których nie można jednoznacznie przypisać tylko do określonego rodzaju działalności (np. opodatkowanej, zwolnionej lub niepodlegającej opodatkowaniu), nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie ich zakupu w pełnym zakresie, lecz w takiej części, w jakiej zakupy te wiążą się z czynnościami opodatkowanymi. Natomiast w sytuacji, gdy nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot podatku związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do proporcjonalnego rozliczenia podatku naliczonego, zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy, który ma na celu określenie wartości podatku naliczonego, służącego wyłącznie czynnościom opodatkowanym, z pominięciem tej części podatku naliczonego, w jakiej nabyte towary i usługi będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności zwolnionych od podatku. Wnioskodawca wskazał, że w zakresie wydatków z kategorii D Gminie nie jest znany sposób, w jaki wydatki te mogłyby zostać bezpośrednio i wyłącznie przyporządkowane do wykonywanych czynności opodatkowanych i zwolnionych od podatku.
2015
9
lip
© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.