Podatek dochodowy od osób prawnych | Interpretacje podatkowe

Podatek dochodowy od osób prawnych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatek dochodowy od osób prawnych. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową.
Fragment:
Z powyższego wynika, że do 30 września 2015 r. (tj. do zakończenia obowiązującego obecnie w Spółce roku obrotowego) Spółka jest podmiotem transparentnym podatkowo, a to oznacza, że nie mają do niej zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w tym art. 12 regulujący kwestie przychodów podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zatem konsekwencje podatkowe z tytułu przekształcenia Spółki w spółkę osobową (spółkę komandytową) wystąpią jedynie po stronie jej wspólników na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy zmieniającej w związku z art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r. (w przypadku wspólników będących osobami prawnymi). Przechodząc natomiast do przekształcenia Spółki, które miałoby nastąpić po 30 września 2015 r., czyli w sytuacji, gdy Spółka będzie już posiadała status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, Organ wskazuje na art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Regulacja art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera legalnej definicji przychodu, a jedynie precyzuje – przez przykładowe wyliczenie – rodzaje przychodów. Jednocześnie należy stwierdzić, że podatek dochodowy od osób prawnych posiada cechy podatku powszechnego, tj. podatku, który jest ciężarem publicznoprawnym od przyrostu majątkowego (dochodu), a zatem przychodem – jako źródłem dochodu – jest tylko ta wartość, która wchodząc do majątku podatnika może powiększyć jego aktywa.
2015
30
wrz

Istota:
Czy w związku z wypłatą dywidendy na rzecz FIZ na Spółce będą ciążyły obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób prawnych (tj. pobranie podatku oraz wpłacenie pobranego podatku na rachunek właściwego urzędu skarbowego)?
Fragment:
Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego należy zauważyć, iż Spółka planuje wypłacić dywidendę na rzecz FIZ (i) z zysków wypracowanych przez Spółkę w roku bieżącym oraz (ii) z zysków wypracowanych przez Spółkę do momentu uzyskania statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Zdaniem Spółki w związku z faktem, iż FIZ posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działa na podstawie przepisów o UFI, wypełniając tym samym warunek określony w art. 6 ust. 1 pkt 10 UPDOP, przychód uzyskany przez FIZ z tytułu wypłaconej przez Spółkę dywidendy korzysta w pełni ze zwolnienia podmiotowego od podatku dochodowego od osób prawnych. Zdaniem Wnioskodawcy zwolnienie podmiotowe zamieszczone w art. 6 UPDOP ma charakter bezwzględny. Oznacza to, że zwolnienie podmiotowe nie jest uzależnione ani od wielkości przychodów uzyskiwanych przez podmioty zwolnione, ani od źródła uzyskania przychodu. Powyższy pogląd potwierdzony został m.in. w wyroku WSA w Rzeszowie z dnia 29 marca 2012 r. I SA/Rz 37/12, zgodnie z którym „ Zwolnienie wynikające z przepisu art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 645 ze zm.) ma charakter zwolnienia podmiotowego opartego na kryterium siedziby, niezależnego od spełnienia jakichkolwiek innych warunków ”. W ocenie Spółki powyższe zwolnienie podmiotowe obejmuje zatem wszystkie rodzaje przychodów uzyskane przez FIZ, w tym również przychody z tytułu wypłaconej dywidendy – bez względu na to, czy dywidenda zostanie wypłacona z zysku osiągniętego przed, czy też po dniu 1 stycznia 2014 r.
2015
10
lip

Istota:
1. Czy Wnioskodawca zgodnie z przepisem art. 4 ust. Nowelizacji miał obowiązek zamknąć księgi rachunkowe na dzień 31 grudnia 2013 r.?2. Czy Wnioskodawca począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r. jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych?3. Czy Wnioskodawca ma obowiązek wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych za poszczególne miesiące trwającego obecnie roku obrotowego spółki?
Fragment:
Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 5 stycznia 2015r. (data wpływu 5 stycznia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 2 lutego 2015r. (data wpływu 2 lutego 2015r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1387; dalej: „ Nowelizacja ”) i art. 25 ust. 1, ust. 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 roku (Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.; „ Ustawa o CIT ”) — jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym i art. 25 ust. 1, ust. 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 roku. W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca przytoczył treść interpretacji indywidualnej wydanej w analogicznej sprawie przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 18 grudnia 2014 r. sygn.
2015
9
lip

Istota:
1. Czy Wnioskodawca zgodnie z przepisem art. 4 ust. Nowelizacji miał obowiązek zamknąć księgi rachunkowe na dzień 31 grudnia 2013 r.?2. Czy Wnioskodawca począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r. jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych?3. Czy Wnioskodawca ma obowiązek wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych za poszczególne miesiące trwającego obecnie roku obrotowego spółki?
Fragment:
Nr IPPB3/4510-11/15-2/MS (data doręczenia 27 lutego 2015r.;UPD4179363) pismem z dnia 27 lutego 2015r. (data wpływu do BKIP w Płocku 2 marca 2015r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1387; dalej: „ Nowelizacja ”) i art. 25 ust. 1, ust. 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 roku (Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.; „ Ustawa o CIT ”) — jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym i art. 25 ust. 1, ust. 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 roku. W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca przytoczył treść interpretacji indywidualnej wydanej w analogicznej sprawie przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 18 grudnia 2014 r. sygn.
2015
9
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie składania formularzy CIT-8
Fragment:
(...) podatku dochodowego od osób prawnych. Jeśli natomiast szkoła nie będzie wyposażona w odrębny majątek, wykształcona struktura organizacyjna będzie służyła wyłącznie realizacji procesu dydaktycznego, a więc nie będą spełnione kryteria dotyczące autonomii majątkowej oraz samodzielności jednostki, to będzie mogło to stanowić podstawę do uznania organu prowadzącego szkołę za podmiot podatku dochodowego od osób prawnych. Oceny spełnienia kryteriów dokonuje się zawsze na podstawie dokumentów źródłowych jednostki. Jednostki oświatowe, które ww. kryteriów nie spełniają są wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi podmiotu, który je założył i nie są odrębnymi podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Jednocześnie należy zauważyć, że nadanie numeru identyfikacyjnego NIP i REGON dla każdego rodzaju specjalności szkoły nie przesądza o formie organizacyjnej szkół, o tym decydują przepisy ustaw oraz statut. Fakt posiadania nr NIP i REGON nie ma znaczenia w tym kontekście, a zatem nie przesądza, że założone szkoły są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od (...)
2015
30
kwi

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą na rzecz wspólników będących osobami prawnymi.
Fragment:
Z kolei w myśl art. 7 ust. 3 omawianej ustawy: jeżeli spółka komandytowo-akcyjna przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy posiadała niewypłacone zyski z lat poprzedzających dzień wejścia w życie niniejszej ustawy i spółka ta dokona po dniu poprzedzającym dzień, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, wypłaty dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, na potrzeby stosowania ust. 2 uznaje się, że w pierwszej kolejności wypłacany jest zysk osiągnięty przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Z powyższych przepisów wynika, że jeżeli spółka komandytowo-akcyjna wypłaca zyski, które wypracowała przed dniem, w którym stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, a zysk ten przypada na akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej, to zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą. Natomiast do komplementariusza te przepisy nie będą stosowane. W stanie faktycznym Spółka wskazała również, że zamierza dokonać podziału zysku przeznaczonego w części na dywidendę, a w części na kapitał zapasowy. Zatem przechodząc do przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.) wskazać należy w pierwszej kolejności na art. 1 ust. 1, w myśl którego: ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji.
2014
20
lis

Istota:
W zakresie wskazania momentu, od którego stosuje się do Wnioskodawcy przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym oraz wskazania momentu, od którego Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych
Fragment:
Nr IPPB3/423-112/14-2/MS (data doręczenia 23 kwietnia 2014 r.) pismem z dnia 25 kwietnia 2014r. (data nadania 25 kwietnia 2014r.; data wpływu do BKIP w Płocku 29 kwietnia 2014r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie: wskazania momentu, od którego stosuje się do Wnioskodawcy przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1387; dalej: „ Nowelizacja ”) — jest nieprawidłowe, wskazania momentu, od którego Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych — jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 3 lutego 2014r. do Biura KIP w Płocku wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wskazania momentu, od którego stosuje się do Wnioskodawcy przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym oraz wskazania momentu, od którego Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.
2014
5
paź

Istota:
Czy powstał i powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w przypadku oddania do nieodpłatnego korzystania przedmiotowej Nieruchomości przez Wnioskodawcę na rzecz Fundacji lub Spółki, o ile cały ewentualny dochód będzie przekazywany przez Fundację lub Spółkę na rzecz X. i następnie w całości wykorzystywany na cele statutowe Wnioskodawcy zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 4a) lit. b) CIT?
Fragment:
Z tych względów należy uznać, że dochody podatników, których celem statutowym jest wspieranie działalności naukowej są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ”). Prawo do zastosowania zwolnienia z opodatkowania na mocy art. 17 ust. 1. pkt 4) CIT będą mieli również podatnicy, którzy otrzymali dochód z tytułu nieodpłatnego świadczenia (M. Mastalski, Komentarz do art. 17, <w:> Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, A. Obońska, A. Wacławczyk, A. Walter (red.), Warszawa 2014, s. 732-733.). Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 30 czerwca 2004 r. (sygn. akt FSK 188/04, publ. ONSA 2004, Nr 3, poz. 65): „ Skoro zatem w istocie dochód podmiotów określonych w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlegał zwolnieniu w sytuacji, gdy pochodzące z niego środki wydatkowane zostały na ściśle określone przez ustawę cele społeczne to brak jest racjonalnych przesłanek do przyjęcia, że uzyskane przez takich podatników nieodpłatne świadczenie, wykorzystywane bezpośrednio przez nich na te same cele mogły wpływać na wysokość płaconego przez nich podatku dochodowego. Stałoby to bowiem w sprzeczności z zasadą racjonalnego ustawodawcy, który (...)
2014
1
paź

Istota:
1. od którego dnia stosuje się do Wnioskodawcy przepisy updop w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. poz. 1387)?2. od którego dnia Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych?
Fragment:
Nr IPPB3/423-110/14-2/MS (data doręczenia 11 kwietnia 2014 r.) pismem z dnia 15 kwietnia 2014r. (data nadania 17 kwietnia 2014r.; data wpływu do BKIP w Płocku 22 kwietnia 2014r.) oraz pismem z dnia 07 maja 2014r. (data nadania 08 maja 2014r - fax) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie: wskazania momentu, od którego stosuje się do Wnioskodawcy przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1387; dalej: „ Nowelizacja ”) — jest nieprawidłowe, wskazania momentu, od którego Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych — jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 3 lutego 2014r. do Biura KIP w Płocku wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wskazania momentu, od którego stosuje się do Wnioskodawcy przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym oraz wskazania momentu, od którego Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.
2014
28
wrz

Istota:
Czy w przedstawionym stanie faktycznym, w związku z wejściem w życie Ustawy Zmieniającej, Spółka od dnia 1 stycznia 2014 r. nie będzie traktowana jako podatnik CIT?W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie nr 1, czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego Spółka nabędzie status podatnika CIT z dniem 1 października 2014 r.?
Fragment:
Nr IPPB3/423-392/14-2/MS (data doręczenia 02 lipca 2014 r.) pismem z dnia 03 lipca 2014r. (data nadania 04 lipca 2014r.; data wpływu do BKIP w Płocku 07 lipca 2014r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie art. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2011r., Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: „ ustawa o CIT ”) oraz art. 4 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. z 2013r., poz. 1387, dalej: „ Ustawa Zmieniająca ”) - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 07 kwietnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie art. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 4 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Spółka powstała z przekształcenia spółki N. S.A. (dalej: „ N. SA ” lub „ Poprzedniczka ”). W 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „ NWZ ”) N. SA podjęło uchwalę zmieniającą statut N.
2014
23
wrz
© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.