Podatek dochodowy od osób prawnych | Interpretacje podatkowe

Podatek dochodowy od osób prawnych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatek dochodowy od osób prawnych. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym przekształcenie Spółki w SKA będzie rodziło obowiązek zapłaty w Polsce podatku dochodowego od osób prawnych przez Wnioskodawcę, będącego w momencie przekształcenia w SKA wspólnikiem przekształcanej Spółki?
Fragment:
Z kolei przez „ spółkę ”, zgodnie z art. 4a pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy rozumieć spółkę będącą podatnikiem. Zgodnie z art. 1 ust. 1 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych należy rozumieć zarówno osoby prawne, jak i spółki komandytowo-akcyjne, mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przepis ten (tj. art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) dotyczy więc powstawania przychodu po stronie wspólników spółki przekształcanej w przypadku przekształcenia spółek kapitałowych lub spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę niebędącą osobą prawną (tj. spółkę jawną, spółkę partnerską albo spółkę komandytową). Zatem nie będzie miał on zastosowania w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę komandytowo-akcyjną, a więc również w przypadku przekształcenia Spółki w SKA przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego. W konsekwencji wobec braku przepisu w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, wskazującego na istnienie obowiązku zapłaty podatku po stronie wspólnika przekształcanej spółki w podatku dochodowym od osób prawnych powstającego w związku z przekształceniem Spółki w SKA, jak również wobec faktu, że z ekonomicznego punktu widzenia przekształcenie Spółki w SKA nie zmieni jej stanu majątkowego, zdaniem Wnioskodawcy, przekształcenie Spółki w SKA nie będzie rodziło po stronie Wnioskodawcy obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych.
2014
31
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie opodatkowania otrzymanych w wyniku likwidacji Spółki komandytowej środków pieniężnych.
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych w związku z otrzymaniem środków pieniężnych w wyniku likwidacji Spółki komandytowej. Uzasadnienie. Stanowisko Wnioskodawcy znajduje oparcie w następujących argumentach. Zgodnie art. 12 ust. 4 pkt 3a lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do przychodów nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki. W świetle powyższego przepisu z kategorii przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób prawnych wyłączone zostały środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki. Z kolei zgodnie z art. 4a pkt 14 tejże ustawy ilekroć w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych mowa o spółce niebędącej osobą prawną oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. Natomiast w świetle art. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka komandytowa nie stanowi podatnika na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych. Wyłączenie z kategorii przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób prawnych środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki wynika z faktu, iż podatnikiem podatku dochodowego z udziału w spółce osobowej są jej wspólnicy.
2014
18
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie opodatkowania otrzymanych w wyniku likwidacji Spółki jawnej środków pieniężnych.
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych w związku z otrzymaniem środków pieniężnych w wyniku likwidacji Spółki jawnej. Uzasadnienie. Stanowisko Wnioskodawcy znajduje oparcie w następujących argumentach. Zgodnie art. 12 ust. 4 pkt 3a lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do przychodów nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki. W świetle powyższego przepisu z kategorii przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób prawnych wyłączone zostały środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki. Z kolei zgodnie z art. 4a pkt 14 tejże ustawy ilekroć w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych mowa o spółce niebędącej osobą prawną oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. Natomiast w świetle art. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka jawna nie stanowi podatnika na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych. Wyłączenie z kategorii przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób prawnych środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki wynika z faktu, iż podatnikiem podatku dochodowego z udziału w spółce osobowej są jej wspólnicy.
2014
18
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych ze zmianą państwa siedziby Spółki szwajcarskiej.
Fragment:
Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż kwestia skutków podatkowych wynikających ze zmiany siedziby spółki nie została uregulowana wprost na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W konsekwencji, zdaniem Spółki, należy wziąć pod rozwagę w pierwszej kolejności ogólne rozumienie pojęcia „ przychodu ” dla celów podatku dochodowego. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie wprowadza definicji legalnej pojęcia przychodu. W przepisie art. 12 ust. 1 ustawy prawodawca wskazał otwarty katalog przysporzeń, które stanowią przychód w rozumieniu prawa podatkowego. Niemniej jednak, na gruncie bogatego dorobku doktryny oraz praktyki prawa podatkowego, a także wykładni przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy przyjąć, że, co do zasady, przychodem staje się każde definitywne przysporzenie majątkowe podatnika, zwiększające jego majątek w sposób trwały, które jednocześnie nie zostało wymienione w enumeratywnym katalogu przysporzeń niestanowiących przychodu zawartym w art. 12 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz nie zostało wyłączone z opodatkowania (por. Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz pod red: A. Obońska, Legalis). Próbę dookreślenia rozumienia pojęcia przychodu podjął przykładowo Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 maja 1998 r. (sygn.
2014
14
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dywidendy wypłaconej przez Spółkę.
Fragment:
(...) podatku dochodowym od osób prawnych, a nie od całości swoich dochodów, jak wskazuje wprost analizowany przepis). Odnosząc, zatem powyższe do treści art. 22 ust. 4 i 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy stwierdzić, że na dzień wypłaty dywidendy spełnione zostaną podstawowe przesłanki zwolnienia z opodatkowania. Reasumując, w opinii Spółki, wypłacona dywidenda: z zysków z działalności rolniczej nie będzie podlegała podatkowi dochodowemu od osób prawnych, z zysków z działalności pozarolniczej będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych przy spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz przedstawieniu odpowiednich dokumentów wynikających z art. 26 tej ustawy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz opisu zdarzenia przyszłego uznaje się: za prawidłowe – w zakresie działalności rolniczej, za nieprawidłowe – w zakresie działalności pozarolniczej. Zgodnie z przepisem art. 191 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.): wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników, z uwzględnieniem przepisu art. 195 § 1.
2014
25
kwi

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie wypłaty dywidendy wyłącznie z zysku z działalności rolniczej.
Fragment:
Mając na uwadze powyższe, tj. fakt, iż środki uzyskane ze sprzedaży środka trwałego, czyli z działalności pozarolniczej, przeznaczone zostały na działalność rolniczą, wypłata dywidendy nie będzie skutkować utratą zwolnienia wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku ze sprzedażą przedmiotowego środka trwałego ”. Mając na uwadze fakt, iż wypłata dywidendy będącej przedmiotem zapytania nastąpiłaby wyłącznie z zysku osiągniętego z działalności rolniczej, to w opinii Wnioskodawcy wypłata wspomnianej dywidendy nie powinna skutkować utratą zwolnienia dla Spółki wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.): przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że ustalenie przychodów jest wymagane dla celów określenia dochodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e. Dla celów podatku dochodowego od osób prawnych działalność rolniczą definiuje przepis art. 2 ust. 2 ww. ustawy, który stanowi, (...)
2014
25
kwi

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie wypłaty dywidendy z zysku z działalności rolniczej oraz pozarolniczej działalności gospodarczej.
Fragment:
Tym samym, jeżeli źródłem wypłaty dywidendy na rzecz udziałowca Spółki nie jest/nie będzie dochód podatkowy, który Spółka zwolniła z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z uwagi na jego przeznaczenie na działalność rolniczą, fakt wypłaty dywidendy, której źródłem jest zysk bilansowy osiągnięty na działalności rolniczej, ponieważ dochody z działalności pozarolniczej Spółka przeznacza na działalność rolniczą, pozostaje bez wpływu na to zwolnienie. Reasumując – wypłacenie przez Spółkę dywidendy ze źródła, którym jest zysk bilansowy osiągnięty na działalności rolniczej oraz przeznaczenie pozostałych dochodów na tą działalność nie spowoduje, że dochód, który został zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych podlega/będzie podlegać opodatkowaniu tym podatkiem. Interpretacja dotyczy: zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2014
25
kwi

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie wypłaty dywidendy na rzecz udziałowca z kapitału rezerwowego pochodzącego z działalności pozarolniczej.
Fragment:
Tym samym, jeżeli źródłem wypłaty dywidendy na rzecz udziałowca Spółki jest/będzie dochód podatkowy, który Spółka zwolniła z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z uwagi na jego przeznaczenie na działalność rolniczą, ponieważ wypłata dywidendy nastąpi z dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, zgromadzonych na kapitale rezerwowym, fakt ten spowoduje obowiązek opodatkowania tej części dochodu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Jednocześnie podatek dochodowy obliczony od tej części dochodu, który został wydatkowany niezgodnie z jego przeznaczeniem (tj. nie został wydatkowany na działalność rolniczą, a na wypłatę dywidendy) Spółka zobowiązana jest uiścić do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wypłacono dywidendę. Ponadto Spółka winna w zeznaniu podatkowym CIT-8 i informacji CIT-8/O za rok, w którym wystąpi ta wypłata, wykazać kwotę powyższego dochodu oraz należny podatek. Tym samym, po stronie Spółki nie wystąpi obowiązek dokonania korekty zeznania CIT-8 za rok podatkowy, w którym omawiany dochód został wykazany jako zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy podatkowej. Reasumując – wypłacenie przez Spółkę dywidendy ze źródła, którym są dochody pochodzące z działalności pozarolniczej, zgromadzone na kapitale rezerwowym spowoduje, że dochód w tej części został/zostanie wydatkowany niezgodnie z przeznaczeniem.
2014
25
kwi

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku utraty zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy
Fragment:
Tym samym, jeżeli źródłem wypłaty dywidendy na rzecz udziałowca Spółki jest/będzie dochód podatkowy, który Spółka zwolniła z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy, z uwagi na jego przeznaczenie na działalność rolniczą, ponieważ wypłata dywidendy nastąpi z dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, fakt ten spowoduje obowiązek opodatkowania tej części dochodu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Jednocześnie podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym stanowić będzie kwota dochodu, który został wydatkowany niezgodnie z jego przeznaczeniem (tj. nie został wydatkowany na działalność rolniczą, a na wypłatę dywidendy). Zatem podstawa ta nie może przekroczyć kwoty dochodu, który uprzednio Spółka wykazała jako zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy podatkowej. Reasumując – podstawa opodatkowania wynikająca z niewłaściwego wydatkowania środków pochodzących z dochodu wypracowanego z pozarolniczej działalności gospodarczej powinna odpowiadać wysokości środków wydatkowanych niezgodnie z przeznaczeniem (tj. na wypłatę dywidendy), a rozpoznanych wcześniej jako dochód przedmiotowo zwolniony od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2014
25
kwi

Istota:
Czy Spółka będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy Spółka nie będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce. Uzasadnienie. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są osoby prawne i spółki kapitałowe w organizacji. Ponadto, ust. 2 tego artykułu stanowi, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mają zastosowanie do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, z zastrzeżeniem ust. 1 i 3. Jak stanowi z kolei ust. 3 tego artykułu, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych ma również zastosowanie do spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Jak stanowi artykuł 4a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ilekroć w ustawie tej jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną, oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. Zgodnie z Komentarzem do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych autorstwa Aleksandry Obońskiej, Adama Wacławczyka i Agnieszki Walter „ pojęcie to (tzn. pojęcie spółki niebędącej osobą prawną - dopisek Wnioskodawcy) będzie obejmowało także spółki mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, o ile zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa nie są one traktowane jak odrębni podatnicy ”.
2014
21
mar
© 2011-2014 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.