Napoje | Interpretacje podatkowe

Napoje | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to napoje. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie uznania transakcji za dostawę towarów, określenia momentu sprzedaży, powstania obowiązku podatkowego oraz zakresie określenia czy opisywane we wniosku świadczenie stanowi jedną transakcję sprzedaży napoju (napojów) i jest dokumentowane paragonem fiskalnym.
Fragment:
Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia m.in. czy do opisanych świadczeń powinien stosować stawkę VAT właściwą dla dostawy towarów a zatem stawkę właściwą dla danego towaru (napoju) będącego przedmiotem dostawy, czy też stawkę właściwą dla świadczenia usług oraz czy świadczenie opisane we wniosku stanowi jedną transakcję, która powinna być traktowana jako sprzedaż napoju (napojów), czy też świadczenie to składa się z dwu odrębnych, lecz pozostających ze sobą w ścisłym związku transakcji: pierwszej polegającej na sprzedaży żetonu, który powinien być traktowany jako odrębny towar i drugiej polegającej na sprzedaży określonego napoju, dokonywanej w chwili wydawania tego napoju z automatu. W pierwszej kolejności wskazać należy, że celem zawieranej przez strony umowy sprzedaży, jest uzyskanie przez klienta, w zamian za określoną ilość środków pieniężnych towaru z automatu (napoju). Celem umowy nie jest nabycie znaku legitymacyjnego – żetonu. Nabycie znaku legitymacyjnego (żetonu) upoważnia klienta do wydania towaru (napoju z automatu). Klient bez żetonu nie będzie mógł skorzystać z automatu. W przedmiotowej sprawie nie ma odrębnej płatności za żeton. Klient otrzymując żeton dokonuje zapłaty za towar (napój), czyli dokonuje wpłaty za dostawę towaru w postaci napoju. Przedmiotem transakcji jest towar (napój), wydawany z automatu, wydanie żetonu nie ma samodzielnego znaczenia, nie jest celem samym w sobie, służy jedynie umożliwieniu realizacji celu właściwego, którym jest wydanie towaru (napoju).
2015
4
mar

Istota:
Stawki podatku obowiązujące dla sprzedaży z automatów.
Fragment:
(...) napój przygotowywany poprzez zaparzenie: - 8 g kawy mielonej (PKWiU 15.86.11-50.00) - 34,78% napoju, - 10 g mleka w proszku (PKWiU 10.89.19.0) - 43,47% napoju, - 5 g czekolady w proszku (PKWiU 10.89.19.0) - 21,74% napoju. Czekolada” – napój przygotowywany poprzez rozpuszczenie 25 g czekolady w proszku (PKWiU 10.89.19.0) - 100% napoju. Czekolada z mlekiem” – napój przygotowywany poprzez rozpuszczenie: - 20 g czekolady w proszku (PKWiU 10.89.19.0) - 71,43% napoju, - 8 g mleka w proszku (PKWiU 10.89.19.0) - 28,57% napoju. „ Zupa pieczarkowa ”, „ Zupa pomidorowa ”, „ Barszcz ” – napój przygotowywany poprzez rozpuszczenie 15 g zupy w proszku (PKWiU 10.89.11.0) - 100% napoju. „ Herbata ” – napój przygotowywany poprzez rozpuszczenie 12 g napoju herbacianego w proszku (PKWiU 10.89.19.0) - 100% napoju. „ Herbata E. ” – napój przygotowywany poprzez rozpuszczenie 12 g napoju herbacianego w proszku (PKWiU 10.83.14.0) - 100% napoju. „ P. czekoladowy ” – napój przygotowywany poprzez rozpuszczenie 20 g napoju mlecznego w proszku (PKWiU 10.82.22.0) - 100% napoju. W uzupełnieniu wniosku podał Pan symbole PKWiU oferowanych napojów (a nie ich poszczególnych (...)
2015
29
sty

Istota:
Opodatkowanie 8% stawką podatku VAT wymienionych we wniosku kawy, herbaty, napojów chłodzących
Fragment:
Takie wnioskowanie jest nieprawidłowe, bo zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 7 załącznika, obowiązującego od 1 stycznia 2014 r. cyt. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych, wyłączono: napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, napoje alkoholowe będące mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, napoje, przy przygotowaniu których jest wykorzystywany napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju, napoje bezalkoholowe gazowane, wody mineralne, inne towary w stanie nieprzetworzonym opodatkowane stawką, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy. Tak więc wskazany przepis pozwala na objęcie stawką 8% świadczenia usługi gastronomicznej jednocześnie wyłączając możliwość opodatkowania tą obniżoną stawką sprzedaży kawy, herbaty i napojów, niezależnie od tego czy stanowi ona element pomocniczy usługi gastronomicznej, czy też nie. W związku z powyższym sprzedaż wskazanych: kawy, herbaty, napojów nie korzysta z obniżonej stawki podatku. A zatem, stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie opodatkowania ww. kawy, herbaty i napojów stawką 8%, należało uznać za nieprawidłowe. W tym miejscu należy podkreślić, że niniejsza interpretacja rozstrzyga ściśle w zakresie objętym pytaniem Wnioskodawczyni. Stąd też inne kwestie zawarte w stanowisku, a w szczególności kwestia stawki na usługę gastronomiczną, nie jest przedmiotem interpretacji.
2014
14
paź

Istota:
Jakie są skutki podatkowe wydania pracownikom środków higieny osobistej oraz herbaty?
Fragment:
Szczegółowe zasady zaopatrzenia w napoje pracowników zatrudnionych stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych, na podstawie delegacji ustawowej wynikającej z cyt. powyżej art. 232 Kodeksu pracy, określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. z 1996 r. Nr 60, poz. 279). Rozporządzenie to określa rodzaje tych posiłków i napojów oraz wymagań jakie powinny spełniać, a także przypadki i warunki ich wydawania. Zgodnie z § 1 pkt 1 tego rozporządzenia pracodawca zapewnia pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych nieodpłatnie: posiłki wydawane ze względów profilaktycznych, zwane dalej „ posiłkami ”, w formie jednego dania gorącego, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2, napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy. Rozporządzenia z dnia 26 września 1997 r. oraz z dnia 28 maja 1996 r. nie określają kto i w jaki sposób winien przygotowywać napoje nakładając jedynie na pracodawcę obowiązek zapewnienia tychże napojów. Rozporządzenia te w sposób nie budzący wątpliwości posługują się pojęciem „ napoje ”. Tymczasem dostarczenie pracownikom 100 gram herbaty na miesiąc – co ma miejsce w przedmiotowej sprawie – nie może być utożsamiane z napojem. Wydana herbata jest artykułem spożywczym, a nie napojem. Skoro każdy pracownik otrzyma 100 gram herbaty miesięcznie, świadczenie to nie może korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych w myśl art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegać będzie opodatkowaniu na takich samych zasadach jak wynagrodzenie za pracę.
2014
25
wrz

Istota:
Konsekwencje podatkowye dla dostawy napojów do spożycia na miejscu (w lokalu hybrydowym) wraz z wykonaniem czynności dodatkowych.
Fragment:
Jeśli klient jest zainteresowany spożyciem (konsumpcją) napoju na miejscu, tj. w punkcie gastronomicznym zlokalizowanym w Lokalu hybrydowym, to komunikuje to sprzedawcy przy kasie. Otrzymanie tego komunikatu przez sprzedawcę jest istotne aby podjąć działania mające na celu umożliwienie klientowi konsumpcji napoju na miejscu lub na wynos. Z uwagi na fakt, iż w Lokalach hybrydowych mogą być wykorzystywane różne rodzaje automatów do przyrządzania napojów gorących (na żeton, na przycisk itd.), po opłaceniu napoju przy kasie, sprzedawca może wydać klientowi żeton, bądź też wydać mu tekturowy kubek (żeton jest wykorzystywany żeby uruchomić automat przy / w którym znajdują się kubki / kubek służy jako naczynie, do którego wlewany jest napój gorący po wciśnięciu przycisku). Klient co do zasady samodzielnie korzysta z automatu z napojem gorącym (nalewa sobie napój gorący do tekturowego kubka), niemniej jednak mogą zdarzać się przypadki, w których to obsługa Lokalu hybrydowego napełnia kubek na życzenie klienta bądź też instruuje klienta o sposobie posługiwania się automatem. Jednocześnie, po napełnieniu kubka napojem gorącym, w związku z faktem, że klient zdecydował o konsumpcji tego napoju (...)
2014
9
wrz

Istota:
Czy wydatki za zakup wody pitnej (gazowanej i niegazowanej), herbaty, kawy, cukru, mleka, śmietanki do kawy, soków i napojów owocowych, drobnych artykułów spożywczych (tj. herbatników, paluszków, wyrobów cukierniczych, cukierków itp.) oraz owoców, a także kanapek, zimnych przekąsek a niekiedy również ciepłych posiłków dostarczonych do Spółki, przekazanych do zużycia przez pracowników w czasie pracy lub zużywanych w czasie rozmów handlowych z kontrahentami, może Spółka zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
Fragment:
Z przepisów tych wynika, iż pracodawca jest obowiązany zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje, a pracownikom zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych zapewnić oprócz wody, inne napoje. Ilość, rodzaj i temperatura tych napojów powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy i potrzeb fizjologicznych pracowników. W interesie pracodawcy jest podejmowanie wszelkich działań zmierzających do poprawienia warunków pracy, zmniejszenia zachorowalności wśród załogi, zwiększenia wydajności pracy. Zdaniem Spółki, powszechnie wiadomo, że im korzystniejsze są warunki środowiska pracy, tym większa jest wydajność pracy. Poza tym zużycie wody, napojów itp. produktów nie ma charakteru przekazania na cele osobiste pracowników, współpracowników czy kontrahentów, lecz jest ściśle skorelowane z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą oraz osiąganymi przez Nią przychodami. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Spółki.
2014
19
cze

Istota:
1. Czy wydatki na usługi gastronomiczne, obejmujące posiłki w postaci śniadania, obiadu, kolacji wraz z napojami bezalkoholowymi, w postaci jak wskazana w opisie stanu faktycznego, poniesione przez Spółkę na spotkaniach biznesowych z obecnymi lub potencjalnymi kontrahentami Spółki stanowią koszty reprezentacji w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?2. Czy wydatki na napoje alkoholowe, w postaci jak wskazana w opisie stanu faktycznego, poniesione przez Spółkę na spotkaniach biznesowych z obecnymi lub potencjalnymi kontrahentami Spółki stanowią koszty reprezentacji w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Za wydatki na zakup żywności, napojów i usług gastronomicznych, wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 updop należy uznać te, których wyłącznym bądź dominującym celem jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, czy działalności, wykreowanie pozytywnych relacji z uczestnikami spotkań. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Spółka w związku z prowadzoną działalnością inicjuje szereg kontaktów gospodarczych z potencjalnymi klientami w celu nawiązania z nimi regularnej współpracy, jak również prowadzi rozmowy i negocjacje z obecnymi kontrahentami, bądź to w celu rozszerzenia bieżącej współpracy, bądź aby omówić i wyjaśnić naturalnie pojawiające się w trakcie współpracy zagadnienia i problemy. Spółka organizuje powyższe spotkania w lokalach Spółki bądź poza nimi, w zależności od możliwości lokalowych, a przede wszystkim woli kontrahentów. W czasie spotkań w lokalu Spółki, Spółka zamawia u zewnętrznego podmiotu posiłki (śniadanie, lunch, obiad, kolacja) i napoje, w tym sporadycznie napoje alkoholowe, jedynie w postaci symbolicznej i w celach zwyczajowych (pojedynczy toast symbolizujący zamknięcie negocjacji, zawarcie kontraktu, nawiązanie współpracy lub rozwiązanie bieżącego problemu) przeznaczone dla przedstawicieli swoich i kontrahenta.
2014
17
maj

Istota:
Należy stwierdzić że wymieniony we wniosku produkt - suplement diety w postaci owocowego napoju sklasyfikowany według PKWiU – jak wskazał Wnioskodawca – pod symbolem 11.07.19.0, w którym udział masowy wyciągów i soków owocowych (przede wszystkim wyciągu z jagód acay), których udział masowy wynosi ok. 21% jest produktem, o którym mowa w poz. 52 załącznika nr 3 oraz w poz. 31 załącznika nr 10 do ustawy o VAT. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy, że sprzedaż wyżej wymienionego towaru w Polsce powinna być opodatkowana stawką VAT 5%, jest prawidłowe.
Fragment:
W załączniku nr 3 do ustawy zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8% pod pozycją 52 wymieniono – sklasyfikowane w PKWiU pod symbolem ex 11.07.19.0 – „Pozostałe napoje bezalkoholowe – wyłącznie niegazowane napoje: w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego, zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju. Art. 41 ust. 2a ustawy stanowi, że dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%. Pozycja 31 załącznika nr 10 do ustawy, dotycząca wykazu towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5% zawiera symbol PKWiU ex 11.07.19.0 i dotyczy: Pozostałe napoje bezalkoholowe – wyłącznie niegazowane napoje: w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego. zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju. Podkreślić przy tym należy, iż zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy o podatku VAT, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.
2014
23
kwi

Istota:
Stawka podatku dla sprzedawanych napoi.
Fragment:
W ofercie prowadzonych przez Spółkę kawiarni znajdują się napoje mleczne, w tym m.in. napoje niegazowane, których zasadniczym składnikiem jest mleko, a dodatkowym składnikiem – tzw. shot kawowy (dalej jako: ekstrakt kawowy). Proces otrzymywania „ shotu kawowego ” wykorzystywanego w przygotowaniu sprzedawanych przez Spółkę napojów polega na przepuszczeniu przez porcję kawy wody podgrzewanej w ekspresie ciśnieniowym do temperatury ok 95 stopni Celsjusza. Ponadto, w ofercie Spółki znajdują się również napoje mleczne niezawierające tzw. „ shotu kawowego ”, m.in. napoje mrożone, tzw. Frapuccino, których zasadniczym składnikiem jest mleko, a dodatkowym składnikiem, nadającym smak kawy – drobno zmielona kawa, rozpuszczalna w zimnej wodzie. Przygotowanie tego typu napojów nie wymaga podgrzania wody ani uprzedniego zaparzenia kawy. Przedmiotowe napoje są podawane na zimno. Spółka zwróciła się do Ośrodka Interpretacji i Standardów Klasyfikacyjnych przy Urzędzie Statystycznym (dalej: Urząd Statystyczny) z wnioskiem o dokonanie klasyfikacji statystycznej przedmiotowych napojów, zawierających tłuszcz mlekowy Urząd Statystyczny w piśmie z dnia 25 czerwca 2009 r. dokonał klasyfikacji przygotowywania napojów w lokalach gastronomicznych Spółki do grupowania PKWiU 56 „ Usługi związane z wyżywieniem ” zgodnie z PKWiU z 2008 r.
2014
26
mar

Istota:
Stawka podatku VAT dla napojów
Fragment:
Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi sprzedaż ciepłych napojów z wykorzystaniem automatów vendingowych (samosprzedających). Kupujący samodzielnie obsługuje automat wrzucając odpowiednią kwotę i wybierając napój. Automat sprzedający automatycznie miesza gotowe składniki z gorącą wodą oraz dostarcza gotowy napój w odpowiednim kubku. Taka forma sprzedaży nie wymaga jakichkolwiek dodatkowych usług wspomagających sprzedaż czy też infrastruktury ułatwiającej konsumpcję. Miedzy innymi w ofercie Wnioskodawcy znajdują się napoje i zupy: R. Tea - Herbata malinowa, Napój V., Napój herbaciany L., Herbata E., Napój herbaciany o smaku cytrynowym L., ... Shake Karmel, ... Shake Wanilia oraz Barszcz i Zupa pieczarkowa. Wątpliwość Wnioskodawcy budzą stawki podatku VAT dla ww. napojów i zup. Wnioskodawca dokonał klasyfikacji sprzedawanych napojów i zup odnosząc się do grupowania przyjętego przez dostawcę i przyjął symbol: PKWiU 10.89.19.0 - dla Herbaty malinowej R. Tea, Napoju V., Napoju herbacianego L., Herbaty E., Napoju herbacianego o smaku cytrynowym L., PKWiU 10.51.56 – dla ... Shake Karmel oraz ... Shake Wanilia, PKWiU 10.89.11.0 – dla Barszczu i Zupy pieczarkowej. W celu prawidłowego opodatkowania sprzedaży kluczowe znaczenie ma rozstrzygnięcie czy w danym przypadku ma miejsce dostawa towarów czy też świadczenie usług oraz symbol statystyczny właściwy dla przedmiotu sprzedaży.
2013
15
gru
© 2011-2015 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Napoje
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.