Moment powstania obowiązku podatkowego | Interpretacje podatkowe

Moment powstania obowiązku podatkowego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to moment powstania obowiązku podatkowego. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Moment powstania obowiązku podatkowego dla dostawy towarów
Fragment:
Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 19 grudnia 2014 r. (data wpływu 22 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Spółka (Wnioskodawca) jest czynnym podatnikiem VAT. W ramach prowadzonej działalności dokonuje sprzedaży towarów pochodzenia rolnego na rzecz podmiotów gospodarczych. Spółka rozważa możliwość umieszczenia na fakturach VAT dokumentujących sprzedaż towarów przez Spółkę oświadczenia (w postaci odcisku pieczęci) dotyczącego zastrzeżenia prawa własności towaru na rzecz Sprzedawcy, aż do momentu uiszczenia zapłaty za towar przez Kupującego i informującego, że Kupujący ma prawo odsprzedaży towaru tylko w przypadku gdy przed sprzedażą powiadomi na piśmie nabywcę o zastrzeżeniu własności towaru na rzecz Spółki (Wnioskodawcy). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, polegającym na umieszczeniu na fakturach informacji, iż towar pozostaje (...)
2015
1
lip

Istota:
Opodatkowanie oraz moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostawy gruntu.
Fragment:
W jakim momencie powstanie obowiązek podatkowy z tytułu dostawy Działki 14/7... W jakim momencie powstanie obowiązek podatkowy z tytułu dostawy Działki 15/1... Zdaniem wnioskodawcy: Ad. 1. i 2. W ocenie Wnioskodawcy dostawa Działki 14/7 oraz Działki 15/1 stanowiła dostawę terenu niezbudowanego przeznaczonego pod zabudowę i w konsekwencji podlegała opodatkowaniu 23% stawką podatku od towarów i usług (zwany dalej „ Podatkiem VAT ” lub „ VAT ”). Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1) Ustawy VAT opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 pkt 1) Ustawy o VAT za dostawę towaru uznaje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel w tym również przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie. Na gruncie Podatku VAT przedmiotem dostawy mogą być tereny/grunty niezabudowane - w takim przypadku opodatkowaniu podlega sam grunt. Natomiast w przypadku posadowienia na gruncie trwale z nim związanych budynków, budowli lub ich części przedmiotem dostawy jest budynek, budowla lub jej część a wraz z nią również grunt (art. 29a ust. 8 Ustawy o VAT).
2015
18
cze

Istota:
W zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT dla dostawy towaru dostarczanego odbiorcy przez Wnioskodawcę oraz sposobu korygowania tej dostawy w przypadku zniszczenia towaru.
Fragment:
Dla oceny zarówno prawidłowości momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostawy towarów, jak i kwestii wystawiania faktur korygujących nie ma znaczenia to, czy Spółka wlicza koszt transportu w cenę towaru, czy też zgodnie z ustaleniami z nabywcą refakturuje je na nabywcę. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że dla powyższych kwestii nie ma znaczenia to, czy Spółka wlicza koszt transportu w cenę towaru, czy też zgodnie z ustaleniami z nabywcą refakturuje je na nabywcę – należało uznać za prawidłowe. Należy jednak podkreślić, że przedmiotem niniejszej interpretacji była – zgodnie z treścią wniosku – jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy odnoszącego się do momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT dla dostawy towaru oraz obowiązku wystawienia faktury korygującej dostawę w przypadku zniszczenia towaru, a także znaczenia dla powyższych kwestii faktu wliczania kosztów transportu w cenę towarów albo refakturowania ich na nabywcę. Przedmiotem interpretacji nie była zatem kwestia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu kosztów transportu niewliczanych w cenę towaru (wykazywanych odrębnie na fakturze sprzedaży), ponieważ Wnioskodawca nie sformułował w tym zakresie opisu stanu faktycznego, pytania ani własnego stanowiska w sprawie. .
2015
21
maj

Istota:
Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostarczania mediów związanych z podnajmowanymi powierzchniami oraz refakturowanych usług telekomunikacyjnych;
Fragment:
Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 1 grudnia 2014 r. (data wpływu 3 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie : momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostarczania mediów związanych z podnajmowanymi powierzchniami magazynowo - biurowymi – jest nieprawidłowe; momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu refakturowanych usług telekomunikacyjnych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 3 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu usługi dostarczania mediów związanych z podnajmowanymi powierzchniami oraz usług telekomunikacyjnych. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny : Spółka podnajmuje powierzchnie magazynowo-biurowe na podstawie umowy podnajmu. Zgodnie z zapisem umowy, Podnajemca jest obciążany wszelkimi opłatami związanymi z użytkowaniem powierzchni, na podstawie refaktur. W oparciu o tę umowę Spółka wystawia refaktury za usługi związane z użytkowaniem obiektu, w szczególności: ogrzewanie, wodę i ścieki, energię, usługi telekomunikacyjne. Refaktury wystawiane są niezwłocznie po otrzymaniu faktur dokumentujących zakup ww. usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia usługi refakturowanej z tytułu dostarczenia mediów oraz usług telekomunikacyjnych ...
2015
29
kwi

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług serwisowych.
Fragment:
W myśl art. 100 ust. 11 ustawy, na potrzeby określenia momentu powstania obowiązku podatkowego, o którym mowa w ust. 3 i 4, w zakresie świadczenia usług wymienionych w ust. 1 pkt 4, przepisy art. 19a ust. 1-3 i 8 stosuje się odpowiednio. Zgodnie z art. 109 ust. 3a ustawy, podatnicy świadczący usługi, których miejscem świadczenia nie jest terytorium kraju, są obowiązani w prowadzonej ewidencji podać nazwę usługi, wartość usługi bez podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, uwzględniając moment powstania obowiązku podatkowego określany dla tego rodzaju usług świadczonych na terytorium kraju. W przypadku usług, do których stosuje się art. 28b, stosuje się odpowiednio przepisy art. 19a ust. 1-3 i 8. Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Spółka jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Spółka świadczy specjalistyczne usługi naprawy urządzeń elektronicznych, a w szczególności telefonów komórkowych oraz sprzętu IT (usługi serwisowe). Usługi serwisowe świadczone są zarówno na rzecz podmiotów mających siedzibę na terytorium Polski, jak i na rzecz podmiotów nieposiadających siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.
2015
23
kwi

Istota:
Usługi budowlane i montażowe – obowiązek podatkowy.
Fragment:
Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy, należy stwierdzić, że momentem powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług budowlanych (budowlano-montażowych) na rzecz innego podatnika, stosownie do art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a ustawy, jest moment wystawienia faktury dokumentującej wykonanie robót budowlanych (budowlano-montażowych), a gdy faktura nie zostanie wystawiona lub zostanie wystawiona z opóźnieniem momentem powstania obowiązku podatkowego jest upływ terminu określonego w art. 106i ust. 3 pkt 1 ustawy (30. dnia od dnia wykonania robót budowlanych/budowlano-montażowych). Zaznaczyć należy jednocześnie, że jak wcześniej wskazano, dniem wykonania usług budowlanych (budowlano-montażowych) jest dzień faktycznego wykonania tych usług. Bez wpływu natomiast na moment powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych (budowlano-montażowych) pozostają uregulowania (procedury) łączące strony umowy, w szczególności procedury polegające na akceptacji prac wykonanych przez Spółkę, na podstawie której następują wzajemne rozliczenia. Z tego też względu nieprawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym „ momentem wykonania usługi jest moment odbioru (częściowego lub końcowego) wykonanych robót tj. moment podpisania przez strony umowy, protokołu potwierdzającego odbiór wykonanych prac. ” Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
2015
26
mar

Istota:
Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży wysyłkowej książek za pobraniem osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej.
Fragment:
Natomiast w interpretacji indywidualnej z 29 lipca 2014 r., nr ITPP2/443-636/14/RS , podatnik zapytał o moment powstania obowiązku podatkowego VAT w systemie sprzedaży wysyłkowej za pobraniem, w sytuacji gdy w regulaminie sprzedaży nie ma zapisu, który w przypadku dostawy towaru przez kuriera regulowałby kwestię przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, twierdząc, że momentem powstania obowiązku podatkowego jest w takiej sytuacji dzień wydania towarów kurierowi. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy potwierdził jego stanowisko, uznając, że gdy brak jest szczegółowych uregulowań w regulaminie sprzedaży odnośnie przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel wysyłka za pobraniem poddana zostaje regulacjom ogólnym, na gruncie których momentem powstania obowiązku podatkowego VAT jest moment wydania towaru kurierowi. W uzupełnieniu wniosku z 24 października 2014 r. Wnioskodawca wskazał, że: W związku z nowelizacją niektórych przepisów Ustawy Kodeks Cywilny, które wchodzą w życie 24 grudnia 2014 na podstawie Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r . (w szczególności Art. 44 pkt 10 tejże ustawy) i które wedle oceny Wnioskodawcy mogą mieć istotne znaczenie dla wydania interpretacji, Wnioskodawca uznał za konieczne doprecyzowanie wniosku.
2015
18
mar

Istota:
Czy Wnioskodawca prawidłowo rozpoznaje moment wykonania usługi i tym samym obowiązek podatkowy
Fragment:
Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Do 31 grudnia 2013 r. zasady dotyczące określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w zakresie VAT regulował przepis art. 19 ustawy. Natomiast w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. regulacje dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, zawiera -wprowadzony na podstawie art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 35) - przepis art. 19a ustawy. Zgodnie z zasadą ogólną, zawartą w art. 19a ust. 1 ustawy - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Na podstawie art. 19a ust. 2 ustawy, w odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się również za wykonaną, w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę. Przepis art. 19a ust. 3 ustawy stanowi, że usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.
2015
17
mar

Istota:
Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku sprzedaży samochodów
Fragment:
Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Powyższy przepis art. 19a ust. 1 formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres. Jednakże w sytuacji, gdy przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi podatnik otrzyma całość lub część zapłaty, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty. Z analizy powołanych przepisów prawa podatkowego w kontekście wskazanego opisu sprawy wynika, że w przypadku dostawy samochodów, obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z zasadą ogólną wynikającą z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT. W ustawie brak jest szczególnego przepisu odnoszącego się do momentu powstania obowiązku podatkowego w tym zakresie. Należy zauważyć, że dostawa towarów, o której mowa ww. w art. 7 ust. 1 ustawy, rozumiana jest przez ustawodawcę, jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W określeniu „ jak właściciel ” zawiera się możliwość uznania za dostawę faktycznego przeniesienia władztwa nad rzeczą.
2015
12
mar

Istota:
Moment powstania obowiązku podatkowego przy korzystaniu z systemu płatności PayU.
Fragment:
Stosownie do przepisu art. 19a ust. 8 ustawy, moment, w którym płatność za towary zakupione w sklepie internetowym Wnioskodawcy, zostanie zarejestrowana w serwisie PayU, stanowi moment powstania obowiązku podatkowego po stronie Wnioskodawcy. Dla określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w analizowanej sprawie nie ma znaczenia moment wystawienia faktury VAT. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług mające zastosowanie od dnia 1 stycznia 2014 r. nie sprzeciwiają się wystawieniu faktury przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi oraz otrzymaniem zapłaty (całości lub części). Stosownie do treści art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencje zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust.15, art. 125, art. 134, oraz art. 138 - dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.
2015
11
mar
© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.