Moment powstania obowiązku podatkowego | Interpretacje podatkowe

Moment powstania obowiązku podatkowego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to moment powstania obowiązku podatkowego. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego.
Fragment:
W tym kontekście zdarzenia, w związku z wystąpieniem których należy wiązać moment powstania obowiązku podatkowego, winny mieć charakter faktyczny i ekonomiczny. Wobec tego określając moment powstania obowiązku podatkowego, za „ dzień wydania towaru ” nie należy brać pod uwagę przejęcia towaru na podstawie aktu notarialnego, ale faktyczne i ekonomiczne przeniesienie własności. Zatem przez dzień faktycznego i ekonomicznego przeniesienia prawa własności towaru należy rozumieć dzień jego fizycznego wydania. Wydanie jest bowiem czynnością faktyczną, rozumianą jako objęcie w posiadanie, możliwość dysponowania nieruchomością, korzystania z niej. Z treści przedstawionego stanu faktycznego wynika, że dostawa towaru – sprzedaż lokalu, tj. faktyczne i ekonomiczne przeniesienie własności nastąpiło 1 marca 2013 r. Tym samym, obowiązek podatkowy z tytułu dostawy lokalu – zgodnie z powołanym wyżej art. 19 ust. 10 ustawy – powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż trzydziestego dnia, licząc od dnia wydania towaru (lokalu). Zgodnie z cytowanym wcześniej art. 19 ust. 15 ustawy – w przypadkach określonych w ust. 10 oraz ust. 13 pkt 2-4 i 7-10 otrzymanie części zapłaty (ceny) lub części wkładu budowlanego i mieszkaniowego powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części.
2014
25
kwi

Istota:
Czy taki sposób wystawiania faktur za wykonaną usługę jest prawidłowy i czy należny podatek VAT Spółdzielnia będzie zobowiązana zapłacić za każdy miesiąc danego roku dopiero z datą płatności faktury, czy też z chwilą wystawienia tej faktury?
Fragment:
Moment powstania obowiązku podatkowego i odprowadzenie podatku należnego powstanie z datą płatności faktury tj. za miesiąc luty do 25 marca, za miesiąc marzec do 25 kwietnia. Zdaniem Wnioskodawcy moment powstania obowiązku podatkowego i odprowadzenie podatku należnego powstanie z datą płatności faktury, tj. za miesiąc luty do 25 marca, za miesiąc marzec do 25 kwietnia. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Stosownie do art. 2 pkt 6 cyt. ustawy, towarami są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Przez sprzedaż z kolei rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (art. 2 pkt 22 ww. ustawy).
2014
24
kwi

Istota:
Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku zapłaty na Konto Q w Systemie Q.
Fragment:
(...) momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku zapłaty na Konto Q w Systemie Q – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 18 listopada 2013 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku zapłaty na Konto Q w Systemie Q. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 12 lutego 2014 r. (data wpływu 18 lutego 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 5 lutego 2014 r. znak: IBPP1/443-1103/13/KJ . W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca posiada firmowe konta bankowe, na które wpływają wpłaty od klientów. Wnioskodawca jest też użytkownikiem Systemu Q jako strona umowy z X S.A. System Q jest systemem pośredniczącym w płatnościach między kupującymi a sprzedającymi w serwisie Y. Wnioskodawca ma w Systemie Q Konto Q, tj. odrębne strony internetowe w ramach Serwisu Q, na których są udostępniane Użytkownikowi informacje dotyczące realizacji usług świadczonych w ramach Systemu Q. Działanie systemu polega na tym, że kupujący po dokonaniu zakupu przelewa zapłatę za zakup ze swojego konta bankowego na Konto Q sprzedającego.
2014
23
kwi

Istota:
Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży praw i udzielenia licencji, prawo do odliczenia podatku naliczonego;
Fragment:
Stosownie do ust. 11 powołanego artykułu, na potrzeby określenia momentu powstania obowiązku podatkowego, o którym mowa w ust. 3 i 4, w zakresie świadczenia usług wymienionych w ust. 1 pkt 4, przepisy art. 19a ust. 1-3 i 8 stosuje się odpowiednio. W myśl zaś art. 109 ust. 3a ww. ustawy, podatnicy świadczący usługi, których miejscem świadczenia nie jest terytorium kraju, są obowiązani w prowadzonej ewidencji podać nazwę usługi, wartość usługi bez podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, uwzględniając moment powstania obowiązku podatkowego określany dla tego rodzaju usług świadczonych na terytorium kraju. W przypadku usług, do których stosuje się art. 28b, stosuje się odpowiednio przepisy art. 19a ust. 1-3 i 8. Na podstawie art. 28b ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n. W przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.
2014
23
kwi

Istota:
Moment powstania obowiązku podatkowego.
Fragment:
W związku z powyższym odnosząc powołane przepisy prawa do przedstawionego opisu sprawy, należy stwierdzić że przepisy ustawy obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. nie przewidują szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku dostawy nieruchomości. Wobec powyższego Wnioskodawca prawidłowo rozpoznaje moment powstania obowiązku podatkowego. Nastąpi on z chwilą przekazania części budynku biurowego oraz dużej hali na cele osobiste, a nie z chwilą wydania decyzji o warunkach zabudowy. Zatem w przedmiotowej sprawie znajdzie zastosowanie art. 19a ust. 1 ustawy. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. W niniejszej interpretacji rozpatrzono wniosek w zakresie pytania oznaczonego Nr 2. W zakresie pytań oznaczonych we wniosku jako Nr 1 i Nr 3 wydane zostały odrębne rozstrzygnięcia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.
2014
23
kwi

Istota:
Dokumentowania fakturą otrzymanego oprocentowania od sprzedaży ratalnej, zastosowania właściwej stawki podatkowej oraz momentu powstania obowiązku podatkowego dla usługi finansowej
Fragment:
Staatssecretaris van Financien) w przypadku, gdy termin płatności został odroczony do momentu dokonania dostawy lub wykonania usługi (czyli do momentu powstania obowiązku podatkowego) wówczas odsetki związane z faktem odroczenia powinny składać się na podstawę opodatkowania. Podstawą opodatkowania – ustaloną na moment powstania obowiązku podatkowego – jest wszystko to (a więc także i odsetki) co podatnik ma otrzymać w związku z wykonaniem świadczenia. Jeśli natomiast odroczenie płatności udzielane jest od momentu następującego po powstaniu obowiązku podatkowego, czynność tę należy potraktować jako usługę finansową. W tej sytuacji odsetki nie wchodzą do podstawy opodatkowania głównego świadczenia lecz są traktowane jako odrębna usługa odroczenia płatności – jako usługa finansowa. TSUE w wydanym rozstrzygnięciu stwierdził, że artykuł 13 część B litera d numer 1 Szóstej Dyrektywy należy interpretować tak, że dostawca towarów lub usługodawca przyznający klientowi prawo do odroczenia płatności za oprocentowaniem, przyznaje zasadniczo kredyt zwolniony z podatku w myśl tego przepisu. Jeśli dostawca towarów lub usługodawca przyznaje jednakże klientowi do chwili dostawy prawo do odroczenia płatności w zamian za zapłatę odsetek, odsetki te nie stanowią wynagrodzenia za kredyt, są jednakże elementem świadczenia wzajemnego otrzymanego za dostawę towarów albo usługi w myśl art. 11 część A ust. 1 litera a Szóstej Dyrektywy.
2014
6
kwi

Istota:
W jakim momencie powstanie obowiązek podatkowy od 0l.01.2014 r. dla spółki będącej Wnioskodawczynią na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych ?
Fragment:
W związku z powyższym stanem faktycznym Wnioskodawczyni składa niniejszym pytania dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego od stycznia 2014 r. w podatku od towarów i usług oraz na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. W jakim momencie powstanie obowiązek podatkowy dla spółki będącej Wnioskodawczynią, biorąc pod uwagę stan prawny, który będzie obowiązywał od 0l.01.2014 r. na gruncie podatku od towarów i usług ... W jakim momencie powstanie obowiązek podatkowy od 0l.01.2014 r. dla spółki będącej Wnioskodawczynią na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych ... Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej są zagadnienia dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych. W kwestiach dotyczących podatku od towarów i usług zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm., dalej: „ updop ”), za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.
2014
3
kwi

Istota:
Opodatkowanie wynagrodzenia otrzymanego w drodze postępowania administracyjnego, tytułem wykonania usługi na rzecz starostwa polegającej na usunięciu pojazdu z drogi oraz jego przechowywaniu i dozorze, określenia podstawy opodatkowania oraz momentu powstania obowiązku podatkowego
Fragment:
Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Powyższy przepis formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru bądź wykonania usługi, co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres. Zgodnie z treścią art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze – z tytułu świadczenia na terytorium kraju usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, a także usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, usług w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz usług stałej obsługi prawnej i biurowej. Ustawodawca w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r., dla usług dozoru i przechowywania mienia, w których skład wchodzi także czynność pomocnicza holowania, przewidywał szczególnym moment powstania obowiązku podatkowego. Otóż obowiązek podatkowy z tytułu ww. świadczenia powstawał z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.
2014
3
kwi

Istota:
Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego – sprzedaż w internetowym systemie aukcyjnym
Fragment:
W konsekwencji, Wnioskodawca zobowiązany jest traktować wpłatę jak zaliczkę, co powoduje z kolei powstanie obowiązku podatkowego z chwilą jej otrzymania - dla określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w przedmiotowej sprawie należy przyjąć art. 19 ust. 11 ustawy o VAT, zgodnie z którym obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania zaliczki. Pomimo, że płatność następuje w wysokości pełnej kwoty należności i nie jest w standardowym znaczeniu tego pojęcia zaliczką, to dla celów podatku VAT i określenia momentu powstania obowiązku podatkowego należy ją zakwalifikować jako zaliczkę. Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe w części dotyczącej określenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla czynności opisanych we wniosku na podstawie art. 19 ust. 13 pkt 6. Kolejną kwestią objętą pytaniem jest czy za chwilę otrzymania zapłaty należy uznać moment zaewidencjonowania środków pieniężnych na koncie ... czy też moment wpływu pieniędzy na rachunek bankowy. Wnioskodawca w treści wniosku wskazał, że dokonywanie zapłaty w systemie ... za towary sprzedane za pośrednictwem internetowego systemu aukcyjnego ... polega na przelaniu przez nabywcę należności i uznaniu konta Wnioskodawcy prowadzonego przez system .... W momencie dokonania zapłaty (uznania konta ...) Wnioskodawca ma pewność, że zapłatę otrzymał, otrzymuje bowiem informację w postaci e-maila generowanego przez system ... o uiszczeniu zapłaty przez kupującego za wystawiony w systemie aukcyjnym towar.
2014
25
mar

Istota:
Określenie momentu uwzględnienia w deklaracjach VAT wystawianych faktur korygujących dostawę energii elektrycznej, zarówno zwiększających jak i zmniejszających podstawę opodatkowania podatkiem VAT, w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r.
Fragment:
Z uwagi na fakt, że od dnia 1 stycznia 2014 r. zostanie wprowadzony szczególny moment ustalania obowiązku podatkowego z tytułu dostawy energii elektrycznej - w dacie wystawienia faktury - na podstawie art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. a) znowelizowanej Ustawy o VAT, sposób ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego należy brać pod uwagę zarówno w przypadku wystawiania faktur pierwotnych, jak również w przypadku wystawiania faktur korygujących. W opinii Spółki, w przypadku określania momentu ujęcia faktur korygujących na plus w rejestrze VAT sprzedaży niezbędne jest rozpatrzenie łączne dwóch aspektów: przyczyny powodującej wystawienie faktury korygującej oraz szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostawy energii elektrycznej, będącego datą wystawienia faktury. Należy zwrócić uwagę, że obowiązek podatkowy w zakresie zwiększonej ilości dostarczonej energii elektrycznej, na podstawie danych przekazanych przez X (będących podstawą wystawienia faktury korygującej) powstaje dopiero w momencie dokonania podwyższenia podstawy opodatkowania, tzn. w momencie wystawienia faktury korygującej na plus z tytułu dostawy zwiększonej ilości energii elektrycznej. Przed otrzymaniem tych danych, Spółka wystawi poprawnie fakturę pierwotną dokumentującą dostawę energii elektrycznej, gdyż ilość dostarczanej energii elektrycznej ma oparcie w otrzymanych przez Spółkę dokumentach od X. Zatem obowiązek podatkowy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury pierwotnej dokumentującej dostawę towarów powstanie z chwilą wystawienia faktury.
2014
18
lut
© 2011-2014 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.