Moment powstania obowiązku podatkowego | Interpretacje podatkowe

Moment powstania obowiązku podatkowego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to moment powstania obowiązku podatkowego. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
 • ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu przeniesienia opłaty administracyjnej za zajęcie pasa drogowego
 • termin, w jakim należy wystawić fakturę dokumentującą przeniesienie opłaty administracyjnej za zajęcie pasa drogowego
 • Fragment:
  Przepisy ustawy nie przewidują dla takiej usługi szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego, zatem w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie ogólna zasada wyrażona w art. 19a ust. 1 ustawy. Tak więc momentem powstania obowiązku podatkowego z tytułu przeniesienia przez Wnioskodawcę na rzecz Wykonawcy opłaty za zajęcie pasa drogowego, zgodnie z ww. art. 19a ust. 1 ustawy, będzie moment wykonania tej usługi, tj. moment obciążenia Wykonawcy opłatą za zajęcie pasa drogowego, co następuje z chwilą przekazania Wykonawcy kopii decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego (z wniosku wynika bowiem, że Wnioskodawca obciąża kosztami Wykonawcę poprzez przekazanie mu kopii decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego). Na tak określony moment powstania obowiązku podatkowego nie ma wpływu kwestia, że płatność następuje z opóźnieniem i wykonawca reguluje zobowiązania po dacie obciążenia go kosztami przez Wnioskodawcę, jak również termin wystawienia faktury dla Wykonawcy. Mając na uwadze treść art. 106i ust. 1 ustawy, zgodnie z którym fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust. 2-8, należy stwierdzić, że fakturę dokumentującą przeniesienie opłaty za zajęcie pasa drogowego należy wystawić nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usług, czyli nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekazanie Wykonawcy kopii decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego.
  2015
  25
  sie

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług spedycyjnych i transportowych.
  Fragment:
  W związku z powyższym Spółka ma wątpliwości czy postępuje prawidłowo, określając od 1 stycznia 2014 r. moment powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, na dzień zakończenia usługi spedycyjnej i transportowej, za który Spółka przyjmuje dzień w którym dysponuje wszystkimi dokumentami związanymi z realizowanym zleceniem. Mając na uwadze treść przytoczonych przepisów wskazać należy, że dla usług transportowych i spedycyjnych od 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, tj. z chwilą wykonania usługi. Natomiast jeżeli przed wykonaniem usługi zostanie uiszczona całość lub część należnej z tytułu wykonania usługi zapłaty – obowiązek podatkowy powstanie zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy, tj. z tą chwilą i w części otrzymanej zapłaty. Z kolei w odniesieniu do usług przyjmowanych częściowo, na mocy art. 19a ust. 2 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje w tej części wykonanej usługi dla której określono zapłatę. Odnosząc się natomiast do kwestii określenia przez Spółkę zakończenia usługi transportowej i spedycyjnej należy zauważyć, że moment wykonania usługi transportu i spedycji jest niezwykle istotny w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.
  2015
  21
  sie

  Istota:
  Określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży towarów.
  Fragment:
  Zatem w tym momencie powstanie obowiązek podatkowy z tytułu przedmiotowej transakcji, w myśl obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. art. 19a ust. 1 ustawy. Mając powyższe na względzie, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży towarów należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone. Podkreślić należy, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego).
  2015
  17
  lip

  Istota:
  1. Jaką datę, dostawy należy przyjąć na fakturze w przypadku dostawy towaru przez kuriera?
  2. W którym dniu należy zafiskalizować sprzedaż na rzecz osoby fizycznej w przypadku dostawy towaru przez kuriera?
  Fragment:
  Natomiast w zakresie obowiązku rejestracji sprzedaży na kasie fiskalnej stwierdzić należy, iż w przypadku klientów wobec których istnieje obowiązek rejestracji sprzedaży na kasie fiskalnej, Wnioskodawca winien zaewidencjonować sprzedaż w momencie powstania obowiązku podatkowego, tj. w przypadku zapłaty za pobraniem – w momencie wydania towaru kurierowi, natomiast w przypadku gdy zapłata następuje za pomocą systemu ..... przed wydaniem przesyłki kurierowi – w momencie otrzymania kwoty zaliczki. Jednocześnie należy zauważyć, iż jak wskazał Wnioskodawca, w przypadku płatności dokonywanych na rachunek bankowy przez poszczególnych nabywców na przelewie bankowym są uwidocznione dane nabywcy (imię, nazwisko, firma, adres) oraz numer zamówienia, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie będzie wynikało, jakiej transakcji dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana, to dostawa ta będzie wypełniała warunki do zwolnienia z obowiązku jej ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej, na podstawie § 2 ust. 1 w zw. z poz. 37 załącznika do rozporządzenia. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym rozpoznaje On w obu przypadkach obowiązek podatkowy zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy i wystawia faktury zgodnie z zasadą ogólną, nie uwzględniając faktu otrzymania zaliczki, w przypadku zapłaty dokonywanej przelewem za pomocą systemu ....., oceniając całościowo należało uznać za nieprawidłowe.
  2015
  4
  lip

  Istota:
  Moment powstania obowiązku podatkowego dla dostawy towarów
  Fragment:
  Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 19 grudnia 2014 r. (data wpływu 22 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Spółka (Wnioskodawca) jest czynnym podatnikiem VAT. W ramach prowadzonej działalności dokonuje sprzedaży towarów pochodzenia rolnego na rzecz podmiotów gospodarczych. Spółka rozważa możliwość umieszczenia na fakturach VAT dokumentujących sprzedaż towarów przez Spółkę oświadczenia (w postaci odcisku pieczęci) dotyczącego zastrzeżenia prawa własności towaru na rzecz Sprzedawcy, aż do momentu uiszczenia zapłaty za towar przez Kupującego i informującego, że Kupujący ma prawo odsprzedaży towaru tylko w przypadku gdy przed sprzedażą powiadomi na piśmie nabywcę o zastrzeżeniu własności towaru na rzecz Spółki (Wnioskodawcy). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, polegającym na umieszczeniu na fakturach informacji, iż towar pozostaje (...)
  2015
  1
  lip

  Istota:
  Opodatkowanie oraz moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostawy gruntu.
  Fragment:
  W jakim momencie powstanie obowiązek podatkowy z tytułu dostawy Działki 14/7... W jakim momencie powstanie obowiązek podatkowy z tytułu dostawy Działki 15/1... Zdaniem wnioskodawcy: Ad. 1. i 2. W ocenie Wnioskodawcy dostawa Działki 14/7 oraz Działki 15/1 stanowiła dostawę terenu niezbudowanego przeznaczonego pod zabudowę i w konsekwencji podlegała opodatkowaniu 23% stawką podatku od towarów i usług (zwany dalej „ Podatkiem VAT ” lub „ VAT ”). Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1) Ustawy VAT opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 pkt 1) Ustawy o VAT za dostawę towaru uznaje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel w tym również przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie. Na gruncie Podatku VAT przedmiotem dostawy mogą być tereny/grunty niezabudowane - w takim przypadku opodatkowaniu podlega sam grunt. Natomiast w przypadku posadowienia na gruncie trwale z nim związanych budynków, budowli lub ich części przedmiotem dostawy jest budynek, budowla lub jej część a wraz z nią również grunt (art. 29a ust. 8 Ustawy o VAT).
  2015
  18
  cze

  Istota:
  W zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT dla dostawy towaru dostarczanego odbiorcy przez Wnioskodawcę oraz sposobu korygowania tej dostawy w przypadku zniszczenia towaru.
  Fragment:
  Dla oceny zarówno prawidłowości momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostawy towarów, jak i kwestii wystawiania faktur korygujących nie ma znaczenia to, czy Spółka wlicza koszt transportu w cenę towaru, czy też zgodnie z ustaleniami z nabywcą refakturuje je na nabywcę. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że dla powyższych kwestii nie ma znaczenia to, czy Spółka wlicza koszt transportu w cenę towaru, czy też zgodnie z ustaleniami z nabywcą refakturuje je na nabywcę – należało uznać za prawidłowe. Należy jednak podkreślić, że przedmiotem niniejszej interpretacji była – zgodnie z treścią wniosku – jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy odnoszącego się do momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT dla dostawy towaru oraz obowiązku wystawienia faktury korygującej dostawę w przypadku zniszczenia towaru, a także znaczenia dla powyższych kwestii faktu wliczania kosztów transportu w cenę towarów albo refakturowania ich na nabywcę. Przedmiotem interpretacji nie była zatem kwestia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu kosztów transportu niewliczanych w cenę towaru (wykazywanych odrębnie na fakturze sprzedaży), ponieważ Wnioskodawca nie sformułował w tym zakresie opisu stanu faktycznego, pytania ani własnego stanowiska w sprawie. .
  2015
  21
  maj

  Istota:
  Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostarczania mediów związanych z podnajmowanymi powierzchniami oraz refakturowanych usług telekomunikacyjnych;
  Fragment:
  Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 1 grudnia 2014 r. (data wpływu 3 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie : momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostarczania mediów związanych z podnajmowanymi powierzchniami magazynowo - biurowymi – jest nieprawidłowe; momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu refakturowanych usług telekomunikacyjnych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 3 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu usługi dostarczania mediów związanych z podnajmowanymi powierzchniami oraz usług telekomunikacyjnych. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny : Spółka podnajmuje powierzchnie magazynowo-biurowe na podstawie umowy podnajmu. Zgodnie z zapisem umowy, Podnajemca jest obciążany wszelkimi opłatami związanymi z użytkowaniem powierzchni, na podstawie refaktur. W oparciu o tę umowę Spółka wystawia refaktury za usługi związane z użytkowaniem obiektu, w szczególności: ogrzewanie, wodę i ścieki, energię, usługi telekomunikacyjne. Refaktury wystawiane są niezwłocznie po otrzymaniu faktur dokumentujących zakup ww. usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia usługi refakturowanej z tytułu dostarczenia mediów oraz usług telekomunikacyjnych ...
  2015
  29
  kwi

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług serwisowych.
  Fragment:
  W myśl art. 100 ust. 11 ustawy, na potrzeby określenia momentu powstania obowiązku podatkowego, o którym mowa w ust. 3 i 4, w zakresie świadczenia usług wymienionych w ust. 1 pkt 4, przepisy art. 19a ust. 1-3 i 8 stosuje się odpowiednio. Zgodnie z art. 109 ust. 3a ustawy, podatnicy świadczący usługi, których miejscem świadczenia nie jest terytorium kraju, są obowiązani w prowadzonej ewidencji podać nazwę usługi, wartość usługi bez podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, uwzględniając moment powstania obowiązku podatkowego określany dla tego rodzaju usług świadczonych na terytorium kraju. W przypadku usług, do których stosuje się art. 28b, stosuje się odpowiednio przepisy art. 19a ust. 1-3 i 8. Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Spółka jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Spółka świadczy specjalistyczne usługi naprawy urządzeń elektronicznych, a w szczególności telefonów komórkowych oraz sprzętu IT (usługi serwisowe). Usługi serwisowe świadczone są zarówno na rzecz podmiotów mających siedzibę na terytorium Polski, jak i na rzecz podmiotów nieposiadających siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.
  2015
  23
  kwi

  Istota:
  Usługi budowlane i montażowe – obowiązek podatkowy.
  Fragment:
  Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy, należy stwierdzić, że momentem powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług budowlanych (budowlano-montażowych) na rzecz innego podatnika, stosownie do art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a ustawy, jest moment wystawienia faktury dokumentującej wykonanie robót budowlanych (budowlano-montażowych), a gdy faktura nie zostanie wystawiona lub zostanie wystawiona z opóźnieniem momentem powstania obowiązku podatkowego jest upływ terminu określonego w art. 106i ust. 3 pkt 1 ustawy (30. dnia od dnia wykonania robót budowlanych/budowlano-montażowych). Zaznaczyć należy jednocześnie, że jak wcześniej wskazano, dniem wykonania usług budowlanych (budowlano-montażowych) jest dzień faktycznego wykonania tych usług. Bez wpływu natomiast na moment powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych (budowlano-montażowych) pozostają uregulowania (procedury) łączące strony umowy, w szczególności procedury polegające na akceptacji prac wykonanych przez Spółkę, na podstawie której następują wzajemne rozliczenia. Z tego też względu nieprawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym „ momentem wykonania usługi jest moment odbioru (częściowego lub końcowego) wykonanych robót tj. moment podpisania przez strony umowy, protokołu potwierdzającego odbiór wykonanych prac. ” Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
  2015
  26
  mar
  © 2011-2015 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.