Moment powstania obowiązku podatkowego | Interpretacje podatkowe

Moment powstania obowiązku podatkowego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to moment powstania obowiązku podatkowego. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Dokumentowania fakturą otrzymanego oprocentowania od sprzedaży ratalnej, zastosowania właściwej stawki podatkowej oraz momentu powstania obowiązku podatkowego dla usługi finansowej
Fragment:
Staatssecretaris van Financien) w przypadku, gdy termin płatności został odroczony do momentu dokonania dostawy lub wykonania usługi (czyli do momentu powstania obowiązku podatkowego) wówczas odsetki związane z faktem odroczenia powinny składać się na podstawę opodatkowania. Podstawą opodatkowania – ustaloną na moment powstania obowiązku podatkowego – jest wszystko to (a więc także i odsetki) co podatnik ma otrzymać w związku z wykonaniem świadczenia. Jeśli natomiast odroczenie płatności udzielane jest od momentu następującego po powstaniu obowiązku podatkowego, czynność tę należy potraktować jako usługę finansową. W tej sytuacji odsetki nie wchodzą do podstawy opodatkowania głównego świadczenia lecz są traktowane jako odrębna usługa odroczenia płatności – jako usługa finansowa. TSUE w wydanym rozstrzygnięciu stwierdził, że artykuł 13 część B litera d numer 1 Szóstej Dyrektywy należy interpretować tak, że dostawca towarów lub usługodawca przyznający klientowi prawo do odroczenia płatności za oprocentowaniem, przyznaje zasadniczo kredyt zwolniony z podatku w myśl tego przepisu. Jeśli dostawca towarów lub usługodawca przyznaje jednakże klientowi do chwili dostawy prawo do odroczenia płatności w zamian za zapłatę odsetek, odsetki te nie stanowią wynagrodzenia za kredyt, są jednakże elementem świadczenia wzajemnego otrzymanego za dostawę towarów albo usługi w myśl art. 11 część A ust. 1 litera a Szóstej Dyrektywy.
2014
6
kwi

Istota:
W jakim momencie powstanie obowiązek podatkowy od 0l.01.2014 r. dla spółki będącej Wnioskodawczynią na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych ?
Fragment:
W związku z powyższym stanem faktycznym Wnioskodawczyni składa niniejszym pytania dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego od stycznia 2014 r. w podatku od towarów i usług oraz na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. W jakim momencie powstanie obowiązek podatkowy dla spółki będącej Wnioskodawczynią, biorąc pod uwagę stan prawny, który będzie obowiązywał od 0l.01.2014 r. na gruncie podatku od towarów i usług ... W jakim momencie powstanie obowiązek podatkowy od 0l.01.2014 r. dla spółki będącej Wnioskodawczynią na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych ... Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej są zagadnienia dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych. W kwestiach dotyczących podatku od towarów i usług zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm., dalej: „ updop ”), za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.
2014
3
kwi

Istota:
Opodatkowanie wynagrodzenia otrzymanego w drodze postępowania administracyjnego, tytułem wykonania usługi na rzecz starostwa polegającej na usunięciu pojazdu z drogi oraz jego przechowywaniu i dozorze, określenia podstawy opodatkowania oraz momentu powstania obowiązku podatkowego
Fragment:
Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Powyższy przepis formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru bądź wykonania usługi, co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres. Zgodnie z treścią art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze – z tytułu świadczenia na terytorium kraju usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, a także usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, usług w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz usług stałej obsługi prawnej i biurowej. Ustawodawca w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r., dla usług dozoru i przechowywania mienia, w których skład wchodzi także czynność pomocnicza holowania, przewidywał szczególnym moment powstania obowiązku podatkowego. Otóż obowiązek podatkowy z tytułu ww. świadczenia powstawał z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.
2014
3
kwi

Istota:
Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego – sprzedaż w internetowym systemie aukcyjnym
Fragment:
W konsekwencji, Wnioskodawca zobowiązany jest traktować wpłatę jak zaliczkę, co powoduje z kolei powstanie obowiązku podatkowego z chwilą jej otrzymania - dla określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w przedmiotowej sprawie należy przyjąć art. 19 ust. 11 ustawy o VAT, zgodnie z którym obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania zaliczki. Pomimo, że płatność następuje w wysokości pełnej kwoty należności i nie jest w standardowym znaczeniu tego pojęcia zaliczką, to dla celów podatku VAT i określenia momentu powstania obowiązku podatkowego należy ją zakwalifikować jako zaliczkę. Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe w części dotyczącej określenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla czynności opisanych we wniosku na podstawie art. 19 ust. 13 pkt 6. Kolejną kwestią objętą pytaniem jest czy za chwilę otrzymania zapłaty należy uznać moment zaewidencjonowania środków pieniężnych na koncie ... czy też moment wpływu pieniędzy na rachunek bankowy. Wnioskodawca w treści wniosku wskazał, że dokonywanie zapłaty w systemie ... za towary sprzedane za pośrednictwem internetowego systemu aukcyjnego ... polega na przelaniu przez nabywcę należności i uznaniu konta Wnioskodawcy prowadzonego przez system .... W momencie dokonania zapłaty (uznania konta ...) Wnioskodawca ma pewność, że zapłatę otrzymał, otrzymuje bowiem informację w postaci e-maila generowanego przez system ... o uiszczeniu zapłaty przez kupującego za wystawiony w systemie aukcyjnym towar.
2014
25
mar

Istota:
Określenie momentu uwzględnienia w deklaracjach VAT wystawianych faktur korygujących dostawę energii elektrycznej, zarówno zwiększających jak i zmniejszających podstawę opodatkowania podatkiem VAT, w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r.
Fragment:
Z uwagi na fakt, że od dnia 1 stycznia 2014 r. zostanie wprowadzony szczególny moment ustalania obowiązku podatkowego z tytułu dostawy energii elektrycznej - w dacie wystawienia faktury - na podstawie art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. a) znowelizowanej Ustawy o VAT, sposób ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego należy brać pod uwagę zarówno w przypadku wystawiania faktur pierwotnych, jak również w przypadku wystawiania faktur korygujących. W opinii Spółki, w przypadku określania momentu ujęcia faktur korygujących na plus w rejestrze VAT sprzedaży niezbędne jest rozpatrzenie łączne dwóch aspektów: przyczyny powodującej wystawienie faktury korygującej oraz szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostawy energii elektrycznej, będącego datą wystawienia faktury. Należy zwrócić uwagę, że obowiązek podatkowy w zakresie zwiększonej ilości dostarczonej energii elektrycznej, na podstawie danych przekazanych przez X (będących podstawą wystawienia faktury korygującej) powstaje dopiero w momencie dokonania podwyższenia podstawy opodatkowania, tzn. w momencie wystawienia faktury korygującej na plus z tytułu dostawy zwiększonej ilości energii elektrycznej. Przed otrzymaniem tych danych, Spółka wystawi poprawnie fakturę pierwotną dokumentującą dostawę energii elektrycznej, gdyż ilość dostarczanej energii elektrycznej ma oparcie w otrzymanych przez Spółkę dokumentach od X. Zatem obowiązek podatkowy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury pierwotnej dokumentującej dostawę towarów powstanie z chwilą wystawienia faktury.
2014
18
lut

Istota:
Skutki wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie C-169/12 TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o., w zakresie określania momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT.
Fragment:
Zastosowanie jednego z ww. momentów powstania obowiązku podatkowego (tj. wskazanego w art. 19 ust. 4 lub ust. 13 pkt 2 lit. a i b ustawy o VAT) determinuje właściwy termin wystawienia faktury, stosownie do postanowień przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360 oraz z 2012 r. poz. 1428). Zatem w przypadku określenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług transportowych i spedycyjnych, stosownie do przepisu art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. a i b ustawy o VAT, faktury dokumentujące świadczenie usług transportowych i spedycyjnych powinny być wystawiane zgodnie z § 11 ust. 1 ww. rozporządzenia, tj. nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego. Natomiast w przypadku określenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług transportowych i spedycyjnych stosownie do przepisu art. 19 ust. 4 ustawy o VAT faktury dokumentujące świadczenie usług transportowych powinny być wystawiane zgodnie z § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia, tj. nie później niż 7. dnia od dnia wykonania usługi.
2014
14
lut

Istota:
Moment powstania obowiązku podatkowego dla usługi spedycji.
Fragment:
Mając na uwadze treść powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że z uwagi na zakwestionowanie przez TSUE w świetle unormowań unijnych poprawności przepisu art. 19 ust. 13 pkt 2 lit a i b ustawy o VAT, do podatnika należy wybór czy przy świadczeniu usług transportowych i spedycyjnych znajdzie zastosowanie wskazany dla tych usług moment powstania obowiązku podatkowego określony ww. przepisem, czy też: niebędąc obowiązanym do wystawienia faktury – podatnik rozpoznaje obowiązek podatkowy zgodnie z zasadą wskazana w art. 19 ust. 1 ustawy o VAT; będąc obowiązanym do wystawienia faktury – podatnik rozpoznaje obowiązek podatkowy zgodnie z zasadą wskazaną w art. 19 ust. 4 ustawy o VAT. Reasumując, jako prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym dla usług transportu ładunków taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, promami, samolotami – moment powstania obowiązku podatkowego określony został w art. 19 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT. Słusznie również Wnioskodawca wywodzi, że aby właściwie ustalić moment powstania obowiązku podatkowego dla usług transportowych należy znać dwie daty: datę zapłaty za usługę oraz datę wykonania usługi. W konsekwencji, na potrzeby prawidłowego stosowania ww. przepisu, dostarczenie przez przewoźnika dokumentu CMR bez wypełnionego pola nr 24 (data, miejsce i podpis odbiorcy ładunku) uprawnia Wnioskodawcę do przyjęcia za datę wykonania usługi (skutkującą w określonej sytuacji powstaniem obowiązku podatkowego) daty wskazanej w zleceniu spedycyjnym.
2014
12
lut

Istota:
Stawka podatku VAT dla usługi wynajmu wagonu tramwajowego z motorniczym.
Powstanie obowiązku podatkowego z tytułu wynajmu tramwaju z motorniczym.
Fragment:
Zatem zastosowanie jednego z ww. momentów powstania obowiązku podatkowego (tj. wskazanego w art. 19 ust. 4 lub ust. 13 pkt 2 lit. a ustawy) determinuje właściwy termin wystawienia faktury, stosownie do postanowień przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz. 360 ze zm.). Wobec tego w przypadku określenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług transportowych, stosownie do przepisu art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. a ustawy, faktury dokumentujące świadczenie usług transportowych powinny być wystawiane zgodnie z § 11 ust. 1 ww. rozporządzenia, tj. nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego. Natomiast w przypadku określenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług transportowych stosownie do przepisu art. 19 ust. 4 ustawy, faktury dokumentujące świadczenie usług transportowych powinny być wystawiane zgodnie z § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia, tj. nie później niż 7. dnia od dnia wykonania usługi. W świetle powyższych regulacji prawnych oraz odnosząc się do opisu stanu faktycznego należy stwierdzić, że obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług transportowych, tj. wynajem tramwaju z motorniczym oraz wynajem autobusu z kierowcą - w rozpatrywanej sprawie - może powstawać na dwa sposoby, tj. w oparciu o art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. a ustawy albo na zasadach określonych w art. 19 ust. 4 ustawy.
2014
5
lut

Istota:
Dotyczy uznania dostawy towaru wraz z montażem za usługę kompleksową oraz momentu powstania obowiązku podatkowego dla tej usługi, momentu powstania obowiązku podatkowego w dniu zatwierdzenia „Raportu z wykonania Robót”
Fragment:
(...) momentu powstania obowiązku podatkowego dla tej usługi, momentu powstania obowiązku podatkowego w dniu zatwierdzenia „ Raportu z wykonania Robót ” - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21.06.2013 r. wpłynął ww. wniosek, o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonej usługi oraz momentu powstania obowiązku podatkowego. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca prowadzi przedsiębiorstwo z siedzibą oraz stałym miejscem prowadzenia działalności w Polsce, które jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Przedmiotem zapytania jest dostawa sytemu pobierania opłat, dostawa i montaż bramek, automatów biletowych w metrze. Firma Podatnika podpisała umowę powykonawczą z konsorcjum na dostawę i montaż urządzeń systemu pobierania opłat własnej produkcji do stacji budowanej II linii metra. W umowie tej Podatnik występuje wprost w roli podwykonawcy (w stosunku do głównego wykonawcy robót budowlanych Konsorcjum). Usługi wykonywane przez Podatnika będą niezbędne do uzyskania przez inwestora budowlanego pozwolenia na użytkowanie wybudowanego obiektu.
2014
24
sty

Istota:
Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego dla czynności wniesienia aportem znaków towarowych (przepisy od 2014)
Fragment:
Skoro w przedmiotowej sprawie zapłata nastąpi poprzez wydanie udziałów, to za moment powstania obowiązku podatkowego należy uznać uzyskanie przez Wnioskodawcę akcji nowej emisji, co nastąpi w chwili rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego SKA. Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy w przedmiotowym zakresie należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. W części odnoszącej się do określenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla aportu znaków towarowych w zamian za akcje nowej emisji, których rejestracja nastąpi w 2013r., zostanie wydana odrębna interpretacja. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.
2013
21
gru
© 2011-2014 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.