Moment powstania obowiązku podatkowego | Interpretacje podatkowe

Moment powstania obowiązku podatkowego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to moment powstania obowiązku podatkowego. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego do usług projektowych dla celów modernizacyjnych i inwestycyjnych
Fragment:
(...) momentu powstania obowiązku podatkowego do usług projektowych dla celów modernizacyjnych i inwestycyjnych – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28 marca 2014r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego do usług projektowych dla celów modernizacyjnych i inwestycyjnych. Wniosek ten został uzupełniony pismem z 23 czerwca 2014r. (data wpływu 25 czerwca 2014r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 11 czerwca 2014r. znak: IBPP2/443-312/14/WN . W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Przedmiotem działalności Spółki (dalej Wnioskodawcy) są przede wszystkim usługi dla sektora energetycznego, w tym: usługi projektowe dla celów modernizacyjnych i inwestycyjnych, usługi kompletacji dostaw i realizacji obiektów przemysłowych. usługi inżynierskie i konsultingowe, wykonywanie studiów, koncepcji, analiz techniczno - ekonomicznych, itp. Spółka zawiera ze swoimi kontrahentami umowy na świadczenie wyżej wymienionych usług, w których przyjmuje określone, poniżej przedstawione założenia dotyczące realizacji i rozliczeń.
2014
15
sie

Istota:
Moment powstania obowiązku podatkowego dla dostawy samochodów.
Fragment:
W ocenie Spółki, dla określenia momentu powstania obowiązku podatkowego bez znaczenia jest okoliczność, że faktura VAT zostanie wystawiona w miesiącu wcześniejszym, niż data faktycznego wydania pojazdu kupującemu. Również zamieszczenie na fakturze VAT daty zakończenia dostawy/usługi, która jest taka sama jak data wystawienia faktury VAT, nie wpływa na moment powstania obowiązku podatkowego, albowiem w tej dacie nie następuje wydanie towaru kupującemu, które to wydanie, zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o podatku od towarowi usług, determinuje moment powstania obowiązku podatkowego. Mając powyższe na względzie, w sytuacji, gdy faktura VAT dokumentująca sprzedaż pojazdu wystawiona będzie w miesiącu wcześniejszym niż nastąpi faktyczne wydanie pojazdu, Spółka rozliczy podatek w deklaracji za miesiąc, w którym nastąpi wydanie pojazdu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe. Regulacje dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., zawiera przepis art. 19a znowelizowanej ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
2014
14
sie

Istota:
Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego dla importu usług związanych z nabyciem licencji na reemisje programów telewizyjnych
Fragment:
Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 18 marca 2014 r. (data wpływu 1 kwietnia 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w przedmiocie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla importu usług związanych z nabyciem licencji na reemisje programów telewizyjnych – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 1 kwietnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla importu usług związanych z nabyciem licencji na reemisje programów telewizyjnych. We wniosku przedstawiono stan faktyczny: Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej rozlicza się z organem podatkowym za okresy miesięczne. W ramach prowadzonej działalności dokonuje czynności opodatkowanych polegających między innymi na dostawie sygnału telewizji kablowej do lokali mieszkalnych dla krajowych osób fizycznych oraz dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Na potrzeby tej działalności Spółka kupuje prawa do licencji na reemisję programów telewizyjnych w sieci od zagranicznych osób prawnych, będących płatnikami podatku od wartości dodanej na terenie Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 28b ust. 1-2 ustawy o VAT, skoro miejscem świadczenia usługi jest Polska, Spółka jest obowiązana wykazywać podatek należny związany z importem usług.
2014
3
sie

Istota:
W zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanej zaliczki przed wykonaniem usługi turystyki
Fragment:
Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy -przedstawione we wniosku z dnia 18 marca 2014 r. (data wpływu 21 marca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanej zaliczki przed wykonaniem usługi turystyki - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 marca 2014 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanej zaliczki przed wykonaniem usług turystyki. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług turystycznych. W związku z powyższym dokonuje on rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług na zasadach określonych w art. 119 ustawy o podatku od towarów i usług, czyli na zasadzie VAT marża. W okresie poprzedzającym wykonanie usługi turystycznej klienci podatnika dokonują wpłat zaliczek na poczet wykupionej wycieczki. Zaliczkę w wysokości 40% wartości usługi klient jest zobowiązany wpłacić po dokonaniu rezerwacji imprezy. Na 30 dni przed wyjazdem klient jest zobowiązany do dopłaty pozostałej części należności za wycieczkę. Zdarza się, że klienci wpłacają zaliczkę w kilku ratach.
2014
3
sie

Istota:
Określanie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczonych usług na rzecz kontrahenta z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburga
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: W jakim momencie powstanie obowiązek podatkowy dla spółki będącej Wnioskodawcą, biorąc pod uwagę stan prawny, który będzie obowiązywał od 01.01.2014 r., na gruncie podatku od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy: w świetle obowiązującego od 1 stycznia 2014 r. art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą wykonania usługi. Jakkolwiek formalnie obowiązek podatkowy nie powstaje w Polsce z uwagi na miejsca świadczenia usług w Luksemburgu (zgodnie z art. 28b u.p.t.u.), To podatnik będzie obligowany do wykazania w ewidencji dla celów VAT świadczonej usługi z uwzględnieniem momentu powstania obowiązku podatkowego przewidzianego dla odpowiednika takiego rodzaju usługi opodatkowanej w Polsce. Wynika to z brzmienia art. 109 ust. 3a u.p.t.u., zgodnie z którym podatnicy świadczący usługi, których miejscem świadczenia nie jest terytorium kraju, są obowiązani w prowadzonej ewidencji podać nazwę usługi, wartość usługi bez VAT, uwzględniając moment powstania obowiązku podatkowego określany dla tego rodzaju usług świadczonych na terytorium kraju.
2014
22
lip

Istota:
Uznanie wykonywanych świadczeń za kompleksową usługę budowlaną oraz szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego
Fragment:
(...) momentu powstania obowiązku podatkowego - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 listopada 2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania wykonywanych świadczeń za kompleksową usługę budowlaną oraz szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: C. Sp. z o.o., zwany dalej „ Podatnikiem ”, prowadzi działalność gospodarczą polegającą na kompleksowej instalacji kurtyn dymowych (system mocowań, szafy sterujące, transformatory, lakierowanie, obudowywanie, maskowanie) oraz innych urządzeń typu instalacje wentylacji naturalnej. Zakres robót obejmuje dostawę i montaż kurtyn (wentylacji) w budowanym obiekcie. Prace przeprowadzane są przez Podatnika zazwyczaj na zlecenie wykonawcy robót budowlanych. W tym celu Podatnikowi udostępniany jest plac budowy. Świadczenie wykonywane przez Podatnika, którego celem jest instalacja dostarczanych przez niego kurtyn dymowych (ew. systemów wentylacyjnych), jest różnie określane - w zależności od postanowień zawartych umów. Zazwyczaj zakres i opis robót polega na kompleksowej dostawie i montażu automatycznych kurtyn dymowych i innych analogicznych urządzeń (np. systemów wentylacyjnych).
2014
1
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu przekazania odpowiednich dokumentów umożliwiających korzystanie z licencji oraz subwencji.
Fragment:
Wyżej wymieniony artykuł nie różnicuje momentu powstania obowiązku podatkowego dla dokonania dostawy towarów i wykonania usługi. Jednoznacznie określa, że powstaje on w chwili ich zrealizowania, tj. dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Art. 19a ust. 1 tworzy zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi co oznacza, iż podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres. Zdaniem Spółki, ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego w chwili przekazania kontrahentowi odpowiednich dokumentów umożliwiających korzystanie z przedmiotowych licencji i sublicencji jest w pełni uzasadnione. Moment powstania obowiązku podatkowego wymaga od wykonawcy danej usługi prawidłowego określenia momentu jej wykonania. Ustawa o VAT nie definiuje tego momentu, ani w żaden sposób nie precyzuje, jakimi kryteriami należy posługiwać się dla jego określenia.
2014
22
cze

Istota:
Czy Spółka postępuje prawidłowo, określając od 1 stycznia 2014 r. moment powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tj. na dzień zakończenia usługi spedycyjnej, za który Spółka przyjmuje dzień w którym dysponuje wszystkimi dokumentami związanymi z realizowanym zleceniem?
Fragment:
W związku z powyższym Spółka ma wątpliwości czy postępuje prawidłowo, określając od 1 stycznia 2014 r. moment powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, na dzień zakończenia usługi spedycyjnej, za który Spółka przyjmuje dzień w którym dysponuje wszystkimi dokumentami związanymi z realizowanym zleceniem. Mając na uwadze treść przytoczonych przepisów wskazać należy, że dla usług spedycyjnych od 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, tj. z chwilą wykonania usługi. Natomiast jeżeli przed wykonaniem usługi zostanie uiszczona całość lub część należnej z tytułu wykonania usługi zapłaty - obowiązek podatkowy powstanie zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy, tj. z tą chwilą i w części otrzymanej zapłaty. Z kolei w odniesieniu do usług przyjmowanych częściowo, na mocy art. 19a ust. 2 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje w tej części wykonanej usługi dla której określono zapłatę. Odnosząc się natomiast do kwestii określenia przez Spółkę zakończenia usługi spedycyjnej należy zauważyć, że moment wykonania usługi spedycji jest niezwykle istotny w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. Należy uznać, że usługa jest wykonana z chwilą zakończenia jej świadczenia - w przypadku usług spedycji jest to moment wykonania ostatniej czynności wchodzącej w skład usługi spedycyjnej.
2014
18
cze

Istota:
Konsekwencje podatkowe z tytułu obciążenia nabywcy lokalu poniesionymi przez Spółkę Kosztami Eksploatacyjnymi, a także w zakresie obowiązku podatkowego z tytułu obciążenia nabywcy lokalu w okresie od dnia przeniesienia własności lokalu kosztami opłaty rocznej z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste.
Fragment:
Z kolei, w odniesieniu do wątpliwości Wnioskodawcy w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu obciążenia nabywcy lokalu przypadającej na dany lokal części kosztów zarządu nieruchomością, przypadającymi za okres od dnia wydania lokalu do dnia przekazania budynku wspólnocie mieszkaniowej, należy zauważyć, że zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Powyższy przepis art. 19a ust. 1 formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres. Moment powstania obowiązku podatkowego wymaga od wykonawcy danej usługi prawidłowego określenia momentu jej wykonania. Ustawa nie definiuje tego momentu, ani w żaden sposób nie precyzuje jakimi kryteriami należy posługiwać się dla jego określenia.
2014
12
cze

Istota:
Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług budowlanych.
Fragment:
Jednakże daty sporządzania, podpisywania dokumentów, na podstawie których następuje rozliczenie należności za wykonane częściowo usługi budowlane nie mogą mieć wpływu na rozpoznanie momentu powstania obowiązku podatkowego w kontekście daty wykonania usługi. Z uwagi na powyższe, należy stwierdzić, że momentem powstania obowiązku podatkowego z tytułu realizacji przez Wnioskodawcę usług budowlanych opisanych we wniosku, będzie, stosownie do art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a) ustawy o VAT, moment wystawienia przez Spółkę dla Zamawiającego faktury, dokumentującej wykonanie prac przez Spółkę w przyjętym okresie sprawozdawczym, a w przypadku, gdy rezultaty prac przyjmowane są częściowo, zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a) w związku z art. 19a ust. 2 ustawy, moment wystawienia faktury za częściowe wykonanie prac. W przypadku, gdy faktura nie zostanie wystawiona w terminie określonym w art. 106i ust. 3 pkt 1 ustawy, momentem powstania obowiązku podatkowego będzie upływ terminu do jej wystawienia tj. upływ 30 dni od dnia wykonania robót budowlanych lub budowlano-montażowych. Zaznaczyć należy jednocześnie, że jak wcześniej wskazano, dniem wykonania usług budowlanych będzie dzień faktycznego wykonania tych usług (części usług). Bez wpływu natomiast na moment powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych pozostają uregulowania (procedury) łączące strony umowy, określające daty i terminy sporządzania odpowiedniej dokumentacji powykonawczej, na podstawie której następują wzajemne rozliczenia.
2014
8
cze
© 2011-2014 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.