Moment powstania obowiązku podatkowego | Interpretacje podatkowe

Moment powstania obowiązku podatkowego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to moment powstania obowiązku podatkowego. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Określanie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczonych usług na rzecz kontrahenta z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburga
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: W jakim momencie powstanie obowiązek podatkowy dla spółki będącej Wnioskodawcą, biorąc pod uwagę stan prawny, który będzie obowiązywał od 01.01.2014 r., na gruncie podatku od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy: w świetle obowiązującego od 1 stycznia 2014 r. art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą wykonania usługi. Jakkolwiek formalnie obowiązek podatkowy nie powstaje w Polsce z uwagi na miejsca świadczenia usług w Luksemburgu (zgodnie z art. 28b u.p.t.u.), To podatnik będzie obligowany do wykazania w ewidencji dla celów VAT świadczonej usługi z uwzględnieniem momentu powstania obowiązku podatkowego przewidzianego dla odpowiednika takiego rodzaju usługi opodatkowanej w Polsce. Wynika to z brzmienia art. 109 ust. 3a u.p.t.u., zgodnie z którym podatnicy świadczący usługi, których miejscem świadczenia nie jest terytorium kraju, są obowiązani w prowadzonej ewidencji podać nazwę usługi, wartość usługi bez VAT, uwzględniając moment powstania obowiązku podatkowego określany dla tego rodzaju usług świadczonych na terytorium kraju.
2014
22
lip

Istota:
Uznanie wykonywanych świadczeń za kompleksową usługę budowlaną oraz szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego
Fragment:
(...) momentu powstania obowiązku podatkowego - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 listopada 2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania wykonywanych świadczeń za kompleksową usługę budowlaną oraz szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: C. Sp. z o.o., zwany dalej „ Podatnikiem ”, prowadzi działalność gospodarczą polegającą na kompleksowej instalacji kurtyn dymowych (system mocowań, szafy sterujące, transformatory, lakierowanie, obudowywanie, maskowanie) oraz innych urządzeń typu instalacje wentylacji naturalnej. Zakres robót obejmuje dostawę i montaż kurtyn (wentylacji) w budowanym obiekcie. Prace przeprowadzane są przez Podatnika zazwyczaj na zlecenie wykonawcy robót budowlanych. W tym celu Podatnikowi udostępniany jest plac budowy. Świadczenie wykonywane przez Podatnika, którego celem jest instalacja dostarczanych przez niego kurtyn dymowych (ew. systemów wentylacyjnych), jest różnie określane - w zależności od postanowień zawartych umów. Zazwyczaj zakres i opis robót polega na kompleksowej dostawie i montażu automatycznych kurtyn dymowych i innych analogicznych urządzeń (np. systemów wentylacyjnych).
2014
1
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu przekazania odpowiednich dokumentów umożliwiających korzystanie z licencji oraz subwencji.
Fragment:
Wyżej wymieniony artykuł nie różnicuje momentu powstania obowiązku podatkowego dla dokonania dostawy towarów i wykonania usługi. Jednoznacznie określa, że powstaje on w chwili ich zrealizowania, tj. dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Art. 19a ust. 1 tworzy zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi co oznacza, iż podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres. Zdaniem Spółki, ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego w chwili przekazania kontrahentowi odpowiednich dokumentów umożliwiających korzystanie z przedmiotowych licencji i sublicencji jest w pełni uzasadnione. Moment powstania obowiązku podatkowego wymaga od wykonawcy danej usługi prawidłowego określenia momentu jej wykonania. Ustawa o VAT nie definiuje tego momentu, ani w żaden sposób nie precyzuje, jakimi kryteriami należy posługiwać się dla jego określenia.
2014
22
cze

Istota:
Czy Spółka postępuje prawidłowo, określając od 1 stycznia 2014 r. moment powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tj. na dzień zakończenia usługi spedycyjnej, za który Spółka przyjmuje dzień w którym dysponuje wszystkimi dokumentami związanymi z realizowanym zleceniem?
Fragment:
W związku z powyższym Spółka ma wątpliwości czy postępuje prawidłowo, określając od 1 stycznia 2014 r. moment powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, na dzień zakończenia usługi spedycyjnej, za który Spółka przyjmuje dzień w którym dysponuje wszystkimi dokumentami związanymi z realizowanym zleceniem. Mając na uwadze treść przytoczonych przepisów wskazać należy, że dla usług spedycyjnych od 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, tj. z chwilą wykonania usługi. Natomiast jeżeli przed wykonaniem usługi zostanie uiszczona całość lub część należnej z tytułu wykonania usługi zapłaty - obowiązek podatkowy powstanie zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy, tj. z tą chwilą i w części otrzymanej zapłaty. Z kolei w odniesieniu do usług przyjmowanych częściowo, na mocy art. 19a ust. 2 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje w tej części wykonanej usługi dla której określono zapłatę. Odnosząc się natomiast do kwestii określenia przez Spółkę zakończenia usługi spedycyjnej należy zauważyć, że moment wykonania usługi spedycji jest niezwykle istotny w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. Należy uznać, że usługa jest wykonana z chwilą zakończenia jej świadczenia - w przypadku usług spedycji jest to moment wykonania ostatniej czynności wchodzącej w skład usługi spedycyjnej.
2014
18
cze

Istota:
Konsekwencje podatkowe z tytułu obciążenia nabywcy lokalu poniesionymi przez Spółkę Kosztami Eksploatacyjnymi, a także w zakresie obowiązku podatkowego z tytułu obciążenia nabywcy lokalu w okresie od dnia przeniesienia własności lokalu kosztami opłaty rocznej z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste.
Fragment:
Z kolei, w odniesieniu do wątpliwości Wnioskodawcy w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu obciążenia nabywcy lokalu przypadającej na dany lokal części kosztów zarządu nieruchomością, przypadającymi za okres od dnia wydania lokalu do dnia przekazania budynku wspólnocie mieszkaniowej, należy zauważyć, że zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Powyższy przepis art. 19a ust. 1 formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres. Moment powstania obowiązku podatkowego wymaga od wykonawcy danej usługi prawidłowego określenia momentu jej wykonania. Ustawa nie definiuje tego momentu, ani w żaden sposób nie precyzuje jakimi kryteriami należy posługiwać się dla jego określenia.
2014
12
cze

Istota:
Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług budowlanych.
Fragment:
Jednakże daty sporządzania, podpisywania dokumentów, na podstawie których następuje rozliczenie należności za wykonane częściowo usługi budowlane nie mogą mieć wpływu na rozpoznanie momentu powstania obowiązku podatkowego w kontekście daty wykonania usługi. Z uwagi na powyższe, należy stwierdzić, że momentem powstania obowiązku podatkowego z tytułu realizacji przez Wnioskodawcę usług budowlanych opisanych we wniosku, będzie, stosownie do art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a) ustawy o VAT, moment wystawienia przez Spółkę dla Zamawiającego faktury, dokumentującej wykonanie prac przez Spółkę w przyjętym okresie sprawozdawczym, a w przypadku, gdy rezultaty prac przyjmowane są częściowo, zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a) w związku z art. 19a ust. 2 ustawy, moment wystawienia faktury za częściowe wykonanie prac. W przypadku, gdy faktura nie zostanie wystawiona w terminie określonym w art. 106i ust. 3 pkt 1 ustawy, momentem powstania obowiązku podatkowego będzie upływ terminu do jej wystawienia tj. upływ 30 dni od dnia wykonania robót budowlanych lub budowlano-montażowych. Zaznaczyć należy jednocześnie, że jak wcześniej wskazano, dniem wykonania usług budowlanych będzie dzień faktycznego wykonania tych usług (części usług). Bez wpływu natomiast na moment powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych pozostają uregulowania (procedury) łączące strony umowy, określające daty i terminy sporządzania odpowiedniej dokumentacji powykonawczej, na podstawie której następują wzajemne rozliczenia.
2014
8
cze

Istota:
Moment powstania obowiązku podatkowego dla usług nadzoru inwestorskiego.
Fragment:
Regulacje dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., zawiera przepis art. 19a znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z ogólną zasadą, zawartą w art. 19a ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Na podstawie ust. 2 ww. artykułu, w odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się również za wykonaną, w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę. Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz powołanych regulacji ustawy o podatku od towarów i usług prowadzi do stwierdzenia, że skoro jak wynika z treści wniosku, w miesiącu sporządzenia raportu z wykonanej usługi i zatwierdzeniu go przez zamawiającego można mówić o wykonaniu części usługi dla której to części określono zapłatę, momentem powstania obowiązku podatkowego dla tych usług jest - stosownie do zapisu art. 19a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zawiązku z ust. 2 tego artykułu - tj. miesiąc zatwierdzenia ww. raportu.
2014
8
cze

Istota:
Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług spedycyjnych.
Fragment:
Przepisy powyższej ustawy dokonują istotnych zmian w zakresie ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego od dnia 1 stycznia 2014 r. Zasadą ma być to, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi (art. 19a ust. 1 ustawy w brzmieniu od dnia 1 stycznia 2014 r.). W związku z powyższym, przepisy nie będą już określać szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług spedycyjnych. W konsekwencji, od roku 2014 nie będzie już miał znaczenia moment uzyskania zapłaty za wykonaną usługę spedycji (z wyjątkiem ewentualnych zaliczek). Zatem w skrajnym przypadku usługa wykonana 31 stycznia 2014 r. będzie rozliczona tego samego dnia (ujęta w deklaracji za styczeń). Tym bardziej istotne jest prawidłowe ustalenie momentu wykonania usługi. Unormowanie to będzie mieć zastosowanie nie tylko do usług świadczonych na rzecz kontrahentów krajowych, ale i w sytuacjach, w których miejsce świadczenia ustalono poza terytorium Polski. W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, iż czynności podejmowane w ramach umowy spedycji mogą polegać na udzielaniu porad, zawieraniu umów przewozu, sporządzaniu dokumentów przewozowych, odbioru przesyłki od nadawcy lub przewoźnika, przekazaniu przesyłki odbiorcy.
2014
4
cze

Istota:
Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży towarów
Fragment:
Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z 18 grudnia 2013 r. (data wpływu 30 grudnia 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży towarów – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 30 grudnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży towarów. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. X sp. z o.o. (dalej: Spółka, Wnioskodawca) jest podmiotem wchodzącym w skład międzynarodowej grupy zajmującej się produkcją najwyższej jakości materiałów ogniotrwałych. Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem VAT prowadzącym działalność gospodarczą obejmującą między innymi krajową oraz eksportową dostawę produkowanych przez siebie wyrobów. Spółka realizuje dostawy na rzecz kontrahentów na warunkach uzgadnianych w poprzedzających sprzedaż negocjacjach lub w zamówieniach składanych m.in. drogą elektroniczną lub telefoniczną. Za transport odpowiada niekiedy Wnioskodawca, a niekiedy klient nabywający towary. Wnioskodawca planuje wprowadzenie procedury uzgodnionej z klientami, zgodnie z którą prawo do rozporządzania jak właściciel sprzedawanymi przez Spółkę towarami będzie przechodziło na klienta w momencie wystawienia faktury przez Spółkę.
2014
10
maj

Istota:
Moment powstania obowiązku podatkowego.
Fragment:
W art. 19 ust. 16b ustawodawca zawarł zapis określający szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku oddania gruntu w użytkowanie wieczyste, a mianowicie obowiązek podatkowy powstawał z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności poszczególnych opłat pobieranych z tego tytułu. Kwestie obowiązku podatkowego od dnia 1 stycznia 2014 r. reguluje art. 19a ust. 1 znowelizowanej ustawy o VAT. Zapisem art. 1 pkt 16 i pkt 17 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 35), uchylony został wyżej przywołany art. 19 ustawy, a dodany został art. 19a, wprowadzający nowe zasady określające moment powstania obowiązku podatkowego od wymienionych w nim czynności. W związku z powyższym Wnioskodawca ma wątpliwości dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego od opłat rocznych z „tytułu użytkowana wieczystego nieruchomości gruntowych, których dostawa, tj. oddanie w użytkowanie wieczyste nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2014 r. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Kiedy powstawał będzie obowiązek podatkowy od opłat rocznych wnoszonych po dniu 1 stycznia 2014, z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste przed dniem 31 grudnia 2013 r....
2014
10
maj
© 2011-2014 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.