Moment powstania obowiązku podatkowego | Interpretacje podatkowe

Moment powstania obowiązku podatkowego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to moment powstania obowiązku podatkowego. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanej zaliczki przed wykonaniem usługi turystycznej
Fragment:
Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Powołany wyżej przepis art. 19a ust. 1 ustawy o VAT formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres. Jeżeli przed wykonaniem usługi podatnik otrzyma całość lub część zapłaty, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty. Jednocześnie powyższe przepisy uniezależniają powstanie obowiązku podatkowego od wystawienia faktury. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że moment powstania obowiązku podatkowego wymaga od wykonawcy danej usługi prawidłowego określenia momentu jej wykonania. Ustawa nie definiuje tego momentu, ani w żaden sposób nie precyzuje jakimi kryteriami należy posługiwać się dla jego określenia. Przyjąć jednakże należy, że momentem wykonania usługi jest moment faktycznego wykonania wszystkich działań i czynności składających się na daną usługę. Przy określaniu chwili wykonania usługi należy mieć na uwadze specyfikę danej usługi i obowiązki ciążące na stronach umowy, w szczególności rodzaj i charakter składających się na daną usługę czynności.
2015
22
lut

Istota:
Czy w przypadku sprzedaży - Spółka prawidłowo uznaje usługę za wykonaną i rozpoznaje moment powstania obowiązku podatkowego na koniec okresu rozliczeniowego określonego w fakturze (na koniec roku/kwartału)? Czy w przypadku zakupu (importu) usług od kontrahenta zagranicznego - Spółka prawidłowo rozpoznaje obowiązek podatkowy na koniec okresu rozliczeniowego (na koniec roku/kwartału)?
Fragment:
Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Do 31 grudnia 2013 r. zasady dotyczące określania momentu powstania obowiązku podatkowego w zakresie VAT regulował przepis art. 19 ustawy. Natomiast w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. regulacje dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, zawiera - wprowadzony na podstawie art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013 r., poz. 35) - przepis art. 19a ustawy. Zgodnie z zasadą ogólną, zawartą w art. 19a ust. 1 ustawy - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Na podstawie art. 19a ust. 2 ustawy, w odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się również za wykonaną, w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę. Przepis art. 19a ust. 3 ustawy stanowi, że usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.
2015
17
lut

Istota:
Czy za dzień wykonania usługi, o którym mowa w art. 106i ust. 3 pkt 1 należy uznać datę podpisania Protokołu Odbioru prac budowlano-montażowych?
Fragment:
Biorąc pod uwagę opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny tut. organ podatkowy stwierdza, że od dnia 1 stycznia 2014 r. momentem powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług budowlano-montażowych będzie, stosownie do art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a ustawy o VAT, moment wystawienia faktury VAT dokumentującej wykonanie robót budowlanych, a gdy faktura nie zostanie wystawiona momentem powstania obowiązku podatkowego jest upływ terminu określonego w art. 106i ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT (upływ 30 dni od dnia wykonania robót budowlanych). Zaznaczyć należy jednocześnie, że jak wcześniej wskazano, dniem wykonania usług budowlanych będzie dzień faktycznego wykonania tych usług. Bez wpływu natomiast na moment powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlano-montażowych pozostają uregulowania (procedury) łączące strony umowy, w szczególności procedury polegające na akceptacji prac wykonanych przez Spółkę, na podstawie której następują wzajemne rozliczenia. Z tego też względu nieprawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym „ za dzień wykonania usługi należy uznawać datę podpisania Protokołu Odbioru prac (całości lub części) ”. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia, a w odniesieniu do zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2015
23
sty

Istota:
W zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlano-montażowych
Fragment:
W przypadku, gdy faktura nie zostanie wystawiona, momentem powstania obowiązku podatkowego będzie upływ terminu wystawienia faktury, określony w art. 106i ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT (upływ 30 dni od dnia wykonania robót budowlanych lub budowlano-montażowych, który nie jest tożsamy z dniem podpisania protokołu). Tym samym za nieprawidłowe należy uznać, że dla opisanej we wniosku usługi budowlano – remontowej obowiązek podatkowy powstanie w miesiącu czerwcu 2014 r. w związku z zatwierdzeniem odbioru robót. Również w przypadku gdy po wykonaniu usługi będą dokonywane poprawki lub wykończenia w zgłoszonym do Zleceniodawcy zakresie robót już wykonanych, obowiązek podatkowy powstanie jak powyżej wskazano, zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a) ustawy o VAT, czyli w rozpatrywanej sprawie nie w miesiącu odbioru protokołu robót – w czerwcu 2014 r., lecz w dacie wystawienia faktury. W konsekwencji bez wpływu na moment powstania obowiązku podatkowego dla opisanych usług budowlanych pozostają usługi poprawkowe lub wykończeniowe, które są świadczone przez Wnioskodawcę po wykonaniu faktycznym usługi. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
2015
22
sty

Istota:
Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży towarów na terytorium kraju
Fragment:
Czy w sytuacji przedstawionej wyżej prawidłowym jest ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego w momencie wydania towaru nabywcy... Przy czym za moment wydania Wnioskodawca rozumie w tym przypadku moment załadowania towaru na środek transportu, bez względu na to, czy jest to transport zamawiany przez nabywcę rzeczy, czy też ich sprzedawcę. Zdaniem Wnioskodawcy, moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług określony wyżej jest poprawny. Wynika, to z faktu, iż Wnioskodawca nie ma ustalonego regulaminu sprzedaży, który określałby inny moment powstania obowiązku podatkowego, a ponadto zgodnie z art. 544 par. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jeżeli rzecz sprzedana ma być przesłana przez sprzedawcę do miejsca, które nie jest miejscem spełnienia świadczenia, poczytuje się w razie wątpliwości, że wydanie zostało dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia sprzedawca powierzył ją przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju. Art. 548 par. 1 Kodeksu cywilnego stanowi, że z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.
2015
22
sty

Istota:
Moment powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlano-montażowych.
Fragment:
Nr 112 poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 23 września 2014 r. (data wpływu 29 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlano-montażowych – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlano-montażowych. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Spółka z o.o. w upadłości układowej (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) świadczy usługi budowlane i budowlano-montażowe dla szerokiej rzeszy kontrahentów. Spółka wykonuje szczególny rodzaj prac budowlano-montażowych tj. budowę i naprawę infrastruktury kolejowej, także w formule „ projektuj i buduj ”. Warunki wykonywanych usług są określane w umowach podpisywanych przez Spółkę i jej kontrahentów (umowy cywilnoprawne lub umowy oparte o FIDIC). Zgodnie z zapisami w powyższych umowach, dotychczas za datę wykonania danej usługi uznawany był moment podpisania protokołu odbioru prac przez Spółkę i kontrahenta. W związku z przedstawionym stanem faktycznym zadano następujące pytanie: Czy przy pracach budowlano-montażowych przyjmowanie daty podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego (protokół odbioru) jako datę wykonania usługi jest prawidłowym określeniem momentu sprzedaży...
2015
10
sty

Istota:
Moment powstania obowiązku podatkowego dla dostawy samochodów.
Fragment:
Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Generalna zasada wynikająca z brzmienia powołanego powyżej art. 19a ust. 1 ustawy, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r., wskazuje, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Zgodnie z tą regulacją podatek stanie się wymagalny w miesiącu dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi i co do zasady zostanie rozliczony za ten okres rozliczeniowy. Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa podatkowego w kontekście wskazanego opisu sprawy stwierdzić należy, że w przypadku dostawy samochodów, obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z zasadą ogólną wynikającą z art. 19a ust. 1 ustawy. W ustawie brak jest szczególnego przepisu odnoszącego się do momentu powstania obowiązku podatkowego w tym zakresie. W tym miejscu należy wskazać, że dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, rozumiana jest przez ustawodawcę, jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W określeniu „ jak właściciel ” zawiera się możliwość uznania za dostawę faktycznego przeniesienia władztwa nad rzeczą. W rozumieniu ustawy „ dostawa ” oznacza wszelkiego rodzaju rozporządzanie towarem (sprzedaż, zamiana, darowizna, oraz każdą inną transakcję, która w aspekcie ekonomicznym będzie prowadziła do podobnego rezultatu).
2015
6
sty

Istota:
W zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług najmu i wykazania podatku należnego w deklaracji VAT-7K
Fragment:
(...) momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług najmu i wykazania podatku należnego w deklaracji VAT-7K – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług najmu i wykazania podatku należnego w deklaracji VAT-7K. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 24 października 2014 r. (data wpływu 29 października 2014 r.) będącym uzupełnieniem na wezwanie tut. organu z 15 października 2014 r. nr IBPP2/443-736/14/KO . W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny: Wnioskodawcą jest osobą fizyczną prowadząca własną działalność gospodarczą. Wnioskodawca wynajmuje pomieszczenie spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Z tego tytułu została podpisana umowa najmu pomiędzy Wnioskodawcą a najemcą. Wnioskodawca wystawił w jednym dniu 25 faktur VAT za wynajem pomieszczeń - za każdy rok osobna faktura VAT (pierwsza faktura za okres od 17 kwietnia 2014 – 16 kwietnia 2015 z terminem płatności 16 kwietnia 2015, druga faktura za okres 17 kwietnia 2015 – 16 kwietnia 2016 z terminem płatności 16 kwietnia 2016 itd.).
2014
23
gru

Istota:
W przedmiocie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku umów sprzedaży węgla opałowego zawieranych przez Wnioskodawcę
Fragment:
Należy mieć na uwadze, że warunki Incoterms nie mają przesądzającego znaczenia dla momentu powstania obowiązku podatkowego, gdyż ustawa o VAT się do nich nie odnosi. Znaczenie ma konkretny stan faktyczny sprawy niezależnie od tego jakiego nazewnictwa używa podatnik. Tym samym interpretacja przepisów prawa podatkowego nie może odnosić się do reguł Inkoterms tylko do konkretnych czynności dokonanych pomiędzy stronami transakcji. Ustawa o podatku od towarów i usług uzależnia dostawę od przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel (władztwo ekonomiczne), a nie od warunków Incoterms na jakich jest ona wykonywana. W związku z powyższym, odnosząc powołane przepisy prawa do przedstawionego opisu sprawy, należy stwierdzić, że jeżeli przekazanie przez Wnioskodawcę danego towaru przewoźnikowi, będzie wiązało się z przeniesieniem na nabywcę prawa do dysponowania towarem jak właściciel, i z tym momentem przejdą na nabywcę wszelkie korzyści i ciężary, w tym odpowiedzialność za utratę lub zniszczenie towaru, to należy uznać, że w momencie wydania towaru przewoźnikowi dokonana zostanie dostawa towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. W tym więc momencie powstanie obowiązek podatkowy z tytułu przedmiotowej transakcji, w myśl art. 19a ust. 1 ustawy o VAT.
2014
3
gru

Istota:
Czy szczególny moment powstania obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a) ustawy o VAT ma zastosowanie w przypadku świadczenia przez Spółkę usług na rzecz podatnika, który spełnia przesłanki z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, niezależnie od tego czy dokona on rejestracji jako podatnik VAT czynny lub zwolniony?Czy szczególny moment powstania obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a) ustawy o VAT ma zastosowanie w przypadku świadczenia przez Spółkę usług na rzecz organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy, po otrzymaniu od nich oświadczenia o byciu podatnikiem VAT lub po otrzymaniu przez Spółkę od naczelnika urzędu skarbowego potwierdzenia rejestracji danego organu lub urzędu jako podatnika VAT czynnego lub zwolnionego?
Fragment:
Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o VAT, istnieje szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych (art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a). Znajduje się tam odesłanie do art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, czyli do przepisu określającego przypadki, kiedy istnieje obowiązek wystawienia faktury. Wynika z tego, że ma on zastosowanie tylko w przypadku świadczenia usług dla innych podatników lub osób prawnych niebędących podatnikami - a zatem nie dotyczy on przypadków, gdy odbiorcami usług budowlanych lub budowalno-montażowych są podmioty nieposiadające osobowości prawnej i jednocześnie nie będące podatnikami VAT. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego, czy szczególny moment powstania obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a) ustawy o VAT ma zastosowanie w przypadku świadczenia przez Spółkę usług na rzecz podatnika, który spełnia przesłanki z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, niezależnie od tego czy dokona on rejestracji jako podatnik VAT czynny lub zwolniony oraz czy szczególny moment powstania obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a) ustawy o VAT ma zastosowanie w przypadku świadczenia przez Spółkę usług na rzecz organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy, po otrzymaniu od nich oświadczenia o byciu podatnikiem VAT lub po otrzymaniu przez Spółkę od naczelnika urzędu skarbowego potwierdzenia rejestracji danego organu lub urzędu jako podatnika VAT czynnego lub zwolnionego.
2014
20
lis
© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.