Moment powstania obowiązku podatkowego | Interpretacje podatkowe

Moment powstania obowiązku podatkowego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to moment powstania obowiązku podatkowego. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy za dzień wykonania usługi, o którym mowa w art. 106i ust. 3 pkt 1 należy uznać datę podpisania Protokołu Odbioru prac budowlano-montażowych?
Fragment:
Biorąc pod uwagę opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny tut. organ podatkowy stwierdza, że od dnia 1 stycznia 2014 r. momentem powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług budowlano-montażowych będzie, stosownie do art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a ustawy o VAT, moment wystawienia faktury VAT dokumentującej wykonanie robót budowlanych, a gdy faktura nie zostanie wystawiona momentem powstania obowiązku podatkowego jest upływ terminu określonego w art. 106i ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT (upływ 30 dni od dnia wykonania robót budowlanych). Zaznaczyć należy jednocześnie, że jak wcześniej wskazano, dniem wykonania usług budowlanych będzie dzień faktycznego wykonania tych usług. Bez wpływu natomiast na moment powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlano-montażowych pozostają uregulowania (procedury) łączące strony umowy, w szczególności procedury polegające na akceptacji prac wykonanych przez Spółkę, na podstawie której następują wzajemne rozliczenia. Z tego też względu nieprawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym „ za dzień wykonania usługi należy uznawać datę podpisania Protokołu Odbioru prac (całości lub części) ”. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia, a w odniesieniu do zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2015
23
sty

Istota:
W zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlano-montażowych
Fragment:
W przypadku, gdy faktura nie zostanie wystawiona, momentem powstania obowiązku podatkowego będzie upływ terminu wystawienia faktury, określony w art. 106i ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT (upływ 30 dni od dnia wykonania robót budowlanych lub budowlano-montażowych, który nie jest tożsamy z dniem podpisania protokołu). Tym samym za nieprawidłowe należy uznać, że dla opisanej we wniosku usługi budowlano – remontowej obowiązek podatkowy powstanie w miesiącu czerwcu 2014 r. w związku z zatwierdzeniem odbioru robót. Również w przypadku gdy po wykonaniu usługi będą dokonywane poprawki lub wykończenia w zgłoszonym do Zleceniodawcy zakresie robót już wykonanych, obowiązek podatkowy powstanie jak powyżej wskazano, zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a) ustawy o VAT, czyli w rozpatrywanej sprawie nie w miesiącu odbioru protokołu robót – w czerwcu 2014 r., lecz w dacie wystawienia faktury. W konsekwencji bez wpływu na moment powstania obowiązku podatkowego dla opisanych usług budowlanych pozostają usługi poprawkowe lub wykończeniowe, które są świadczone przez Wnioskodawcę po wykonaniu faktycznym usługi. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
2015
22
sty

Istota:
Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży towarów na terytorium kraju
Fragment:
Czy w sytuacji przedstawionej wyżej prawidłowym jest ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego w momencie wydania towaru nabywcy... Przy czym za moment wydania Wnioskodawca rozumie w tym przypadku moment załadowania towaru na środek transportu, bez względu na to, czy jest to transport zamawiany przez nabywcę rzeczy, czy też ich sprzedawcę. Zdaniem Wnioskodawcy, moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług określony wyżej jest poprawny. Wynika, to z faktu, iż Wnioskodawca nie ma ustalonego regulaminu sprzedaży, który określałby inny moment powstania obowiązku podatkowego, a ponadto zgodnie z art. 544 par. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jeżeli rzecz sprzedana ma być przesłana przez sprzedawcę do miejsca, które nie jest miejscem spełnienia świadczenia, poczytuje się w razie wątpliwości, że wydanie zostało dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia sprzedawca powierzył ją przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju. Art. 548 par. 1 Kodeksu cywilnego stanowi, że z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.
2015
22
sty

Istota:
Moment powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlano-montażowych.
Fragment:
Nr 112 poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 23 września 2014 r. (data wpływu 29 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlano-montażowych – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlano-montażowych. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Spółka z o.o. w upadłości układowej (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) świadczy usługi budowlane i budowlano-montażowe dla szerokiej rzeszy kontrahentów. Spółka wykonuje szczególny rodzaj prac budowlano-montażowych tj. budowę i naprawę infrastruktury kolejowej, także w formule „ projektuj i buduj ”. Warunki wykonywanych usług są określane w umowach podpisywanych przez Spółkę i jej kontrahentów (umowy cywilnoprawne lub umowy oparte o FIDIC). Zgodnie z zapisami w powyższych umowach, dotychczas za datę wykonania danej usługi uznawany był moment podpisania protokołu odbioru prac przez Spółkę i kontrahenta. W związku z przedstawionym stanem faktycznym zadano następujące pytanie: Czy przy pracach budowlano-montażowych przyjmowanie daty podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego (protokół odbioru) jako datę wykonania usługi jest prawidłowym określeniem momentu sprzedaży...
2015
10
sty

Istota:
Moment powstania obowiązku podatkowego dla dostawy samochodów.
Fragment:
Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Generalna zasada wynikająca z brzmienia powołanego powyżej art. 19a ust. 1 ustawy, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r., wskazuje, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Zgodnie z tą regulacją podatek stanie się wymagalny w miesiącu dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi i co do zasady zostanie rozliczony za ten okres rozliczeniowy. Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa podatkowego w kontekście wskazanego opisu sprawy stwierdzić należy, że w przypadku dostawy samochodów, obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z zasadą ogólną wynikającą z art. 19a ust. 1 ustawy. W ustawie brak jest szczególnego przepisu odnoszącego się do momentu powstania obowiązku podatkowego w tym zakresie. W tym miejscu należy wskazać, że dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, rozumiana jest przez ustawodawcę, jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W określeniu „ jak właściciel ” zawiera się możliwość uznania za dostawę faktycznego przeniesienia władztwa nad rzeczą. W rozumieniu ustawy „ dostawa ” oznacza wszelkiego rodzaju rozporządzanie towarem (sprzedaż, zamiana, darowizna, oraz każdą inną transakcję, która w aspekcie ekonomicznym będzie prowadziła do podobnego rezultatu).
2015
6
sty

Istota:
W zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług najmu i wykazania podatku należnego w deklaracji VAT-7K
Fragment:
(...) momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług najmu i wykazania podatku należnego w deklaracji VAT-7K – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług najmu i wykazania podatku należnego w deklaracji VAT-7K. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 24 października 2014 r. (data wpływu 29 października 2014 r.) będącym uzupełnieniem na wezwanie tut. organu z 15 października 2014 r. nr IBPP2/443-736/14/KO . W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny: Wnioskodawcą jest osobą fizyczną prowadząca własną działalność gospodarczą. Wnioskodawca wynajmuje pomieszczenie spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Z tego tytułu została podpisana umowa najmu pomiędzy Wnioskodawcą a najemcą. Wnioskodawca wystawił w jednym dniu 25 faktur VAT za wynajem pomieszczeń - za każdy rok osobna faktura VAT (pierwsza faktura za okres od 17 kwietnia 2014 – 16 kwietnia 2015 z terminem płatności 16 kwietnia 2015, druga faktura za okres 17 kwietnia 2015 – 16 kwietnia 2016 z terminem płatności 16 kwietnia 2016 itd.).
2014
23
gru

Istota:
W przedmiocie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku umów sprzedaży węgla opałowego zawieranych przez Wnioskodawcę
Fragment:
Należy mieć na uwadze, że warunki Incoterms nie mają przesądzającego znaczenia dla momentu powstania obowiązku podatkowego, gdyż ustawa o VAT się do nich nie odnosi. Znaczenie ma konkretny stan faktyczny sprawy niezależnie od tego jakiego nazewnictwa używa podatnik. Tym samym interpretacja przepisów prawa podatkowego nie może odnosić się do reguł Inkoterms tylko do konkretnych czynności dokonanych pomiędzy stronami transakcji. Ustawa o podatku od towarów i usług uzależnia dostawę od przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel (władztwo ekonomiczne), a nie od warunków Incoterms na jakich jest ona wykonywana. W związku z powyższym, odnosząc powołane przepisy prawa do przedstawionego opisu sprawy, należy stwierdzić, że jeżeli przekazanie przez Wnioskodawcę danego towaru przewoźnikowi, będzie wiązało się z przeniesieniem na nabywcę prawa do dysponowania towarem jak właściciel, i z tym momentem przejdą na nabywcę wszelkie korzyści i ciężary, w tym odpowiedzialność za utratę lub zniszczenie towaru, to należy uznać, że w momencie wydania towaru przewoźnikowi dokonana zostanie dostawa towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. W tym więc momencie powstanie obowiązek podatkowy z tytułu przedmiotowej transakcji, w myśl art. 19a ust. 1 ustawy o VAT.
2014
3
gru

Istota:
Czy szczególny moment powstania obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a) ustawy o VAT ma zastosowanie w przypadku świadczenia przez Spółkę usług na rzecz podatnika, który spełnia przesłanki z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, niezależnie od tego czy dokona on rejestracji jako podatnik VAT czynny lub zwolniony?Czy szczególny moment powstania obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a) ustawy o VAT ma zastosowanie w przypadku świadczenia przez Spółkę usług na rzecz organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy, po otrzymaniu od nich oświadczenia o byciu podatnikiem VAT lub po otrzymaniu przez Spółkę od naczelnika urzędu skarbowego potwierdzenia rejestracji danego organu lub urzędu jako podatnika VAT czynnego lub zwolnionego?
Fragment:
Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o VAT, istnieje szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych (art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a). Znajduje się tam odesłanie do art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, czyli do przepisu określającego przypadki, kiedy istnieje obowiązek wystawienia faktury. Wynika z tego, że ma on zastosowanie tylko w przypadku świadczenia usług dla innych podatników lub osób prawnych niebędących podatnikami - a zatem nie dotyczy on przypadków, gdy odbiorcami usług budowlanych lub budowalno-montażowych są podmioty nieposiadające osobowości prawnej i jednocześnie nie będące podatnikami VAT. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego, czy szczególny moment powstania obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a) ustawy o VAT ma zastosowanie w przypadku świadczenia przez Spółkę usług na rzecz podatnika, który spełnia przesłanki z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, niezależnie od tego czy dokona on rejestracji jako podatnik VAT czynny lub zwolniony oraz czy szczególny moment powstania obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a) ustawy o VAT ma zastosowanie w przypadku świadczenia przez Spółkę usług na rzecz organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy, po otrzymaniu od nich oświadczenia o byciu podatnikiem VAT lub po otrzymaniu przez Spółkę od naczelnika urzędu skarbowego potwierdzenia rejestracji danego organu lub urzędu jako podatnika VAT czynnego lub zwolnionego.
2014
20
lis

Istota:
Prawo i obowiązki podatkowe związane z nabywaniem i odsprzedażą oprogramowania komputerowego oraz subskrypcją programu.
Fragment:
Czy nabycie Subskrypcji od Producenta lub innych dystrybutorów zagranicznych stanowi import usług oraz jaką datę należy przyjąć w Spółce za moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług Subskrypcji... Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu odsprzedaży usług Subskrypcji Producenta dla rzeczywistego użytkownika... Z jaką datą powstaje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego w fakturach zakupu Subskrypcji otrzymanych od dystrybutora krajowego... Zdaniem Spółki, nabycie subskrypcji programu należy kwalifikować jako zakup usług, a miejsce ich świadczenia należy określić zgodnie z przepisem art. 28b ustawy o VAT (miejsce siedziby usługobiorcy). Uwzględniając powyższe podatnikiem VAT z tytułu tej transakcji jest – zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT – Spółka. Kwalifikuje to daną czynność jako import usług (art. 2 pkt 9 ustawy o VAT), w przypadku nabycia tych subskrypcji bezpośrednio od Producenta lub dystrybutora zagranicznego, nieposiadających w Polsce stałego miejsca prowadzenie działalności. Zdaniem Spółki obowiązek podatkowy w VAT powstaje odpowiednio: z tytułu zakupu u Producenta usługi subskrypcji (import usług) udostępnianej przez Internet przez Producenta bezpośrednio wskazanemu (...)
2014
31
paź

Istota:
Obowiązek podatkowy dla usług nadzoru i zarządzania kontraktem na roboty budowlane
Fragment:
Nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że moment powstania obowiązku podatkowego należy utożsamiać z chwilą akceptacji przekazanych raportów przez Zamawiającego (w omawianej sprawie 22 kwietnia 2014 r.). Jak wynika z umowy zawartej pomiędzy stronami akceptacja raportu przez Zamawiającego stanowi jedynie pokwitowanie spełnienia świadczenia, potwierdza jego wykonanie, jednak nie determinuje powstania obowiązku podatkowego. Data akceptacji raportu przez Zamawiającego nie stanowi daty faktycznego wykonania danego zakresu prac. Analogicznie moment przekazania raport przez Spółkę do Zamawiającego (w omawianej sprawie 21 marca 2014 r.) nie będzie mógł być uznany za moment powstania obowiązku podatkowego. Zawarta przez Strony umowa zobowiązuje Spółkę do przekazania raportów Zamawiającemu jednak, w chwili dostarczenia raportów Zamawiającemu nie dochodzi do faktycznego wykonania usług. Zwłaszcza, że terminy sporządzenia raportów, przekazania do Zamawiającego oraz ich akceptacji znacznie się od siebie różnią - odbiegają od siebie – co może powodować nieuprawnione przesunięcie momentu powstania obowiązku podatkowego. Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że dla usług nadzoru i zarządzania kontraktem na roboty budowlane obowiązek podatkowego z tytułu wykonanie jednego z etapów wskazanych czynności, powstanie stosownie do art. 19a ust. 1 ustawy z chwilą faktycznego ich wykonania, którą dla omawianej sytuacji będzie dzień sporządzenia raportów.
2014
26
paź
© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.