Moment powstania obowiązku podatkowego | Interpretacje podatkowe

Moment powstania obowiązku podatkowego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to moment powstania obowiązku podatkowego. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Usługi budowlane i montażowe – obowiązek podatkowy.
Fragment:
Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy, należy stwierdzić, że momentem powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług budowlanych (budowlano-montażowych) na rzecz innego podatnika, stosownie do art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a ustawy, jest moment wystawienia faktury dokumentującej wykonanie robót budowlanych (budowlano-montażowych), a gdy faktura nie zostanie wystawiona lub zostanie wystawiona z opóźnieniem momentem powstania obowiązku podatkowego jest upływ terminu określonego w art. 106i ust. 3 pkt 1 ustawy (30. dnia od dnia wykonania robót budowlanych/budowlano-montażowych). Zaznaczyć należy jednocześnie, że jak wcześniej wskazano, dniem wykonania usług budowlanych (budowlano-montażowych) jest dzień faktycznego wykonania tych usług. Bez wpływu natomiast na moment powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych (budowlano-montażowych) pozostają uregulowania (procedury) łączące strony umowy, w szczególności procedury polegające na akceptacji prac wykonanych przez Spółkę, na podstawie której następują wzajemne rozliczenia. Z tego też względu nieprawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym „ momentem wykonania usługi jest moment odbioru (częściowego lub końcowego) wykonanych robót tj. moment podpisania przez strony umowy, protokołu potwierdzającego odbiór wykonanych prac. ” Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
2015
26
mar

Istota:
Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży wysyłkowej książek za pobraniem osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej.
Fragment:
Natomiast w interpretacji indywidualnej z 29 lipca 2014 r., nr ITPP2/443-636/14/RS , podatnik zapytał o moment powstania obowiązku podatkowego VAT w systemie sprzedaży wysyłkowej za pobraniem, w sytuacji gdy w regulaminie sprzedaży nie ma zapisu, który w przypadku dostawy towaru przez kuriera regulowałby kwestię przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, twierdząc, że momentem powstania obowiązku podatkowego jest w takiej sytuacji dzień wydania towarów kurierowi. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy potwierdził jego stanowisko, uznając, że gdy brak jest szczegółowych uregulowań w regulaminie sprzedaży odnośnie przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel wysyłka za pobraniem poddana zostaje regulacjom ogólnym, na gruncie których momentem powstania obowiązku podatkowego VAT jest moment wydania towaru kurierowi. W uzupełnieniu wniosku z 24 października 2014 r. Wnioskodawca wskazał, że: W związku z nowelizacją niektórych przepisów Ustawy Kodeks Cywilny, które wchodzą w życie 24 grudnia 2014 na podstawie Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r . (w szczególności Art. 44 pkt 10 tejże ustawy) i które wedle oceny Wnioskodawcy mogą mieć istotne znaczenie dla wydania interpretacji, Wnioskodawca uznał za konieczne doprecyzowanie wniosku.
2015
18
mar

Istota:
Czy Wnioskodawca prawidłowo rozpoznaje moment wykonania usługi i tym samym obowiązek podatkowy
Fragment:
Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Do 31 grudnia 2013 r. zasady dotyczące określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w zakresie VAT regulował przepis art. 19 ustawy. Natomiast w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. regulacje dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, zawiera -wprowadzony na podstawie art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 35) - przepis art. 19a ustawy. Zgodnie z zasadą ogólną, zawartą w art. 19a ust. 1 ustawy - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Na podstawie art. 19a ust. 2 ustawy, w odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się również za wykonaną, w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę. Przepis art. 19a ust. 3 ustawy stanowi, że usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.
2015
17
mar

Istota:
Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku sprzedaży samochodów
Fragment:
Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Powyższy przepis art. 19a ust. 1 formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres. Jednakże w sytuacji, gdy przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi podatnik otrzyma całość lub część zapłaty, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty. Z analizy powołanych przepisów prawa podatkowego w kontekście wskazanego opisu sprawy wynika, że w przypadku dostawy samochodów, obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z zasadą ogólną wynikającą z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT. W ustawie brak jest szczególnego przepisu odnoszącego się do momentu powstania obowiązku podatkowego w tym zakresie. Należy zauważyć, że dostawa towarów, o której mowa ww. w art. 7 ust. 1 ustawy, rozumiana jest przez ustawodawcę, jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W określeniu „ jak właściciel ” zawiera się możliwość uznania za dostawę faktycznego przeniesienia władztwa nad rzeczą.
2015
12
mar

Istota:
Moment powstania obowiązku podatkowego przy korzystaniu z systemu płatności PayU.
Fragment:
Stosownie do przepisu art. 19a ust. 8 ustawy, moment, w którym płatność za towary zakupione w sklepie internetowym Wnioskodawcy, zostanie zarejestrowana w serwisie PayU, stanowi moment powstania obowiązku podatkowego po stronie Wnioskodawcy. Dla określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w analizowanej sprawie nie ma znaczenia moment wystawienia faktury VAT. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług mające zastosowanie od dnia 1 stycznia 2014 r. nie sprzeciwiają się wystawieniu faktury przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi oraz otrzymaniem zapłaty (całości lub części). Stosownie do treści art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencje zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust.15, art. 125, art. 134, oraz art. 138 - dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.
2015
11
mar

Istota:
Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczonych usług rachunkowo-księgowych.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 31 października 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczonych usług rachunkowo-księgowych. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Prowadzi Pani działalność gospodarczą w zakresie usług rachunkowo-księgowych. Wynagrodzenie za wykonane usługi pobiera Pani miesięczne (– cyt. z Umowy: „ Zleceniobiorca pobierać będzie wynagrodzenie miesięczne ”) płatne do 10-dnia każdego miesiąca. Od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r. rozliczała się z VAT na zasadach ogólnych. Od 1 stycznia 2013 r. wybrała Pani metodę kasową w rozliczeniach VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r. (pod rządami starej ustawy o VAT) momentem powstania obowiązku podatkowego był 10. dzień następnego miesiąca lub z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty... Zdaniem Wnioskodawcy, momentem powstania obowiązku podatkowego w okresie rozliczeniowym od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r. był dzień częściowej lub całkowitej zapłaty, nie później niż 10. dnia następnego miesiąca. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.
2015
11
mar

Istota:
Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku zaliczkowanego nabycia od kontrahentów zagranicznych energii elektrycznej i gazu ziemnego, jeżeli faktura dokumentująca wpłatę zaliczki lub sprzedaż towaru wpłynie w okresie późniejszym niż okres wpłaty zaliczki albo nie zostanie wystawiona.
Fragment:
Na tym tle Spółka powzięła wątpliwość dotyczącą ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku zaliczkowanego nabycia od kontrahentów zagranicznych energii elektrycznej i gazu ziemnego, jeżeli faktura dokumentująca wpłatę zaliczki lub sprzedaż towaru wpłynie w okresie późniejszym niż okres wpłaty zaliczki albo nie zostanie wystawiona. Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że obowiązek podatkowy z tytułu zaliczkowanego nabycia energii elektrycznej lub gazu przewodowego od zagranicznego kontrahenta, rozliczanego w ramach tzw. „ odwrotnego obciążenia ”, może powstać – tak jak to oceniła Spółka – w momencie otrzymania zaliczki przez dostawcę ww. towarów w części dotyczącej kwoty dokonanej przedpłaty, choć na gruncie analizowanej sprawy, nie znajduje zastosowania art. 19a ust. 8 ustawy. Skoro bowiem – jak słusznie wskazała Spółka – wobec niepodlegania przez zagranicznych kontrahentów krajowym zasadom (w tym dotyczącym terminów) wystawiania faktur, zasadniczym momentem powstania obowiązku podatkowego dla sytuacji opisanych przez Spółkę (faktura dokumentująca wpłatę zaliczki wpłynie do Spółki w okresie późniejszym niż okres wpłaty zaliczki albo nie zostanie wystawiona) jest upływ terminu płatności.
2015
10
mar

Istota:
Usługi prawne - moment powstania obowiązku
Fragment:
Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszły w życie nowe regulacje dotyczące m.in. momentu powstania obowiązku podatkowego wprowadzone ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 35). Artykuł 1 pkt 16 ustawy zmieniającej z dniem 1 stycznia 2014 r. uchylił art. 19 ustawy o VAT, a art. 1 pkt 17 wprowadził do ustawy o VAT art. 19a. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Przywołany powyżej przepis art. 19a ust. 1 ustawy o VAT formułuje zasadę ogólną ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego na gruncie VAT opartą o moment dokonania dostawy lub moment wykonania usługi. Jak wynika z powyższego, w przypadku świadczenia usług przez Spółkę na rzecz klientów, dla celów ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego niezbędne jest ustalenie momentu wykonania usług, dla których zastrzeżono procedurę weryfikacji z wykorzystaniem akceptacji raportu prac lub podpisaniem protokołu odbioru prac. Należy zauważyć, że brzmienie art. 19a ust. 1 ustawy o VAT nie wskazuje, jak należy rozumieć „ wykonanie usługi ” na gruncie ustawy o VAT.
2015
6
mar

Istota:
Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku nabycia od kontrahentów zagranicznych energii elektrycznej i gazu ziemnego.
Fragment:
Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 października 2014 r. (data wpływu 21 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku nabycia od kontrahentów zagranicznych energii elektrycznej i gazu ziemnego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku nabycia od kontrahentów zagranicznych energii elektrycznej i gazu ziemnego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. D. (dalej jako „ Spółka ”) będący czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym na potrzeby transakcji wspólnotowych, prowadzi działalność gospodarczą dotyczącą m.in. obrotu energią elektryczną oraz obrotu gazem ziemnym. W związku z dynamicznym rozwojem gałęzi handlowej, jak również potrzebą dywersyfikacji dostaw w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Spółka zawiera transakcje dotyczące zarówno kupna jak i sprzedaży energii elektrycznej oraz gazu ziemnego z krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorstwami obrotu działającymi na rynku hurtowym wskazanych towarów. Kontrahenci Spółki, jak również sama Spółka, nabywają przedmiotowe towary w celu dalszej odsprzedaży na podstawie dwustronnych umów, kontraktów terminowych lub w ramach obrotu na krajowej albo zagranicznych giełdach towarowych.
2015
6
mar

Istota:
Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanej zaliczki przed wykonaniem usługi turystycznej
Fragment:
Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Powołany wyżej przepis art. 19a ust. 1 ustawy o VAT formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres. Jeżeli przed wykonaniem usługi podatnik otrzyma całość lub część zapłaty, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty. Jednocześnie powyższe przepisy uniezależniają powstanie obowiązku podatkowego od wystawienia faktury. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że moment powstania obowiązku podatkowego wymaga od wykonawcy danej usługi prawidłowego określenia momentu jej wykonania. Ustawa nie definiuje tego momentu, ani w żaden sposób nie precyzuje jakimi kryteriami należy posługiwać się dla jego określenia. Przyjąć jednakże należy, że momentem wykonania usługi jest moment faktycznego wykonania wszystkich działań i czynności składających się na daną usługę. Przy określaniu chwili wykonania usługi należy mieć na uwadze specyfikę danej usługi i obowiązki ciążące na stronach umowy, w szczególności rodzaj i charakter składających się na daną usługę czynności.
2015
22
lut
© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.