Moment powstania obowiązku podatkowego | Interpretacje podatkowe

Moment powstania obowiązku podatkowego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to moment powstania obowiązku podatkowego. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W przedmiocie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku umów sprzedaży węgla opałowego zawieranych przez Wnioskodawcę
Fragment:
Należy mieć na uwadze, że warunki Incoterms nie mają przesądzającego znaczenia dla momentu powstania obowiązku podatkowego, gdyż ustawa o VAT się do nich nie odnosi. Znaczenie ma konkretny stan faktyczny sprawy niezależnie od tego jakiego nazewnictwa używa podatnik. Tym samym interpretacja przepisów prawa podatkowego nie może odnosić się do reguł Inkoterms tylko do konkretnych czynności dokonanych pomiędzy stronami transakcji. Ustawa o podatku od towarów i usług uzależnia dostawę od przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel (władztwo ekonomiczne), a nie od warunków Incoterms na jakich jest ona wykonywana. W związku z powyższym, odnosząc powołane przepisy prawa do przedstawionego opisu sprawy, należy stwierdzić, że jeżeli przekazanie przez Wnioskodawcę danego towaru przewoźnikowi, będzie wiązało się z przeniesieniem na nabywcę prawa do dysponowania towarem jak właściciel, i z tym momentem przejdą na nabywcę wszelkie korzyści i ciężary, w tym odpowiedzialność za utratę lub zniszczenie towaru, to należy uznać, że w momencie wydania towaru przewoźnikowi dokonana zostanie dostawa towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. W tym więc momencie powstanie obowiązek podatkowy z tytułu przedmiotowej transakcji, w myśl art. 19a ust. 1 ustawy o VAT.
2014
3
gru

Istota:
Czy szczególny moment powstania obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a) ustawy o VAT ma zastosowanie w przypadku świadczenia przez Spółkę usług na rzecz podatnika, który spełnia przesłanki z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, niezależnie od tego czy dokona on rejestracji jako podatnik VAT czynny lub zwolniony?Czy szczególny moment powstania obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a) ustawy o VAT ma zastosowanie w przypadku świadczenia przez Spółkę usług na rzecz organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy, po otrzymaniu od nich oświadczenia o byciu podatnikiem VAT lub po otrzymaniu przez Spółkę od naczelnika urzędu skarbowego potwierdzenia rejestracji danego organu lub urzędu jako podatnika VAT czynnego lub zwolnionego?
Fragment:
Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o VAT, istnieje szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych (art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a). Znajduje się tam odesłanie do art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, czyli do przepisu określającego przypadki, kiedy istnieje obowiązek wystawienia faktury. Wynika z tego, że ma on zastosowanie tylko w przypadku świadczenia usług dla innych podatników lub osób prawnych niebędących podatnikami - a zatem nie dotyczy on przypadków, gdy odbiorcami usług budowlanych lub budowalno-montażowych są podmioty nieposiadające osobowości prawnej i jednocześnie nie będące podatnikami VAT. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego, czy szczególny moment powstania obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a) ustawy o VAT ma zastosowanie w przypadku świadczenia przez Spółkę usług na rzecz podatnika, który spełnia przesłanki z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, niezależnie od tego czy dokona on rejestracji jako podatnik VAT czynny lub zwolniony oraz czy szczególny moment powstania obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a) ustawy o VAT ma zastosowanie w przypadku świadczenia przez Spółkę usług na rzecz organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy, po otrzymaniu od nich oświadczenia o byciu podatnikiem VAT lub po otrzymaniu przez Spółkę od naczelnika urzędu skarbowego potwierdzenia rejestracji danego organu lub urzędu jako podatnika VAT czynnego lub zwolnionego.
2014
20
lis

Istota:
Prawo i obowiązki podatkowe związane z nabywaniem i odsprzedażą oprogramowania komputerowego oraz subskrypcją programu.
Fragment:
Czy nabycie Subskrypcji od Producenta lub innych dystrybutorów zagranicznych stanowi import usług oraz jaką datę należy przyjąć w Spółce za moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług Subskrypcji... Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu odsprzedaży usług Subskrypcji Producenta dla rzeczywistego użytkownika... Z jaką datą powstaje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego w fakturach zakupu Subskrypcji otrzymanych od dystrybutora krajowego... Zdaniem Spółki, nabycie subskrypcji programu należy kwalifikować jako zakup usług, a miejsce ich świadczenia należy określić zgodnie z przepisem art. 28b ustawy o VAT (miejsce siedziby usługobiorcy). Uwzględniając powyższe podatnikiem VAT z tytułu tej transakcji jest – zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT – Spółka. Kwalifikuje to daną czynność jako import usług (art. 2 pkt 9 ustawy o VAT), w przypadku nabycia tych subskrypcji bezpośrednio od Producenta lub dystrybutora zagranicznego, nieposiadających w Polsce stałego miejsca prowadzenie działalności. Zdaniem Spółki obowiązek podatkowy w VAT powstaje odpowiednio: z tytułu zakupu u Producenta usługi subskrypcji (import usług) udostępnianej przez Internet przez Producenta bezpośrednio wskazanemu (...)
2014
31
paź

Istota:
Obowiązek podatkowy dla usług nadzoru i zarządzania kontraktem na roboty budowlane
Fragment:
Nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że moment powstania obowiązku podatkowego należy utożsamiać z chwilą akceptacji przekazanych raportów przez Zamawiającego (w omawianej sprawie 22 kwietnia 2014 r.). Jak wynika z umowy zawartej pomiędzy stronami akceptacja raportu przez Zamawiającego stanowi jedynie pokwitowanie spełnienia świadczenia, potwierdza jego wykonanie, jednak nie determinuje powstania obowiązku podatkowego. Data akceptacji raportu przez Zamawiającego nie stanowi daty faktycznego wykonania danego zakresu prac. Analogicznie moment przekazania raport przez Spółkę do Zamawiającego (w omawianej sprawie 21 marca 2014 r.) nie będzie mógł być uznany za moment powstania obowiązku podatkowego. Zawarta przez Strony umowa zobowiązuje Spółkę do przekazania raportów Zamawiającemu jednak, w chwili dostarczenia raportów Zamawiającemu nie dochodzi do faktycznego wykonania usług. Zwłaszcza, że terminy sporządzenia raportów, przekazania do Zamawiającego oraz ich akceptacji znacznie się od siebie różnią - odbiegają od siebie – co może powodować nieuprawnione przesunięcie momentu powstania obowiązku podatkowego. Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że dla usług nadzoru i zarządzania kontraktem na roboty budowlane obowiązek podatkowego z tytułu wykonanie jednego z etapów wskazanych czynności, powstanie stosownie do art. 19a ust. 1 ustawy z chwilą faktycznego ich wykonania, którą dla omawianej sytuacji będzie dzień sporządzenia raportów.
2014
26
paź

Istota:
W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy - czy w dacie wydania towaru z magazynu spedytorowi lub kurierowi, czy w dacie fizycznego dostarczenia towaru nabywcy przez firmę spedycyjną/kurierską?
Fragment:
Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z 2 czerwca 2014 r. (data wpływu 5 czerwca 2014 ) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 czerwca 2014 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Sp. z.o.o. jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zajmuje się dystrybucją laminatów na terytorium kraju. Jej kontrahentami są inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Spółka prowadzi praktycznie, wyłącznie działalność opodatkowaną VAT. Sprzedawane przez Spółkę laminaty produkowane są we Włoszech, sprowadzane do Polski i tu sprzedawane podmiotom zajmującym się ich montażem, obróbką i wszelakimi formami wykorzystania. Sprzedaż dokonywana jest na podstawie zamówień składanych przez kontrahentów, w których określa się między innymi warunki dostawy jako „ ..magazyn ... ”, co oznacza magazyn Sp. z o.o. Na podstawie odrębnego zamówienia kontrahenta, Sp. z o.o. może zlecić również transport towaru do magazynu nabywcy. Wówczas usługę transportu wykonuje firma spedycyjna, usługa jest wykonywana na ryzyko i koszt nabywcy towaru.
2014
19
paź

Istota:
Który moment określić należy zgodnie z przepisami art 19a ust. 5 pkt 3 lit a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług jako moment wykonania usługi, rodzący obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług (VAT), w przypadku robót budowlano – montażowych w opisanym poniżej przez podatnika stanie faktycznym
Fragment:
Zwłaszcza, że terminy zakończenia robót budowlanych, przekazania dokumentacji powykonawczej oraz wezwania inwestora do ich odbioru znacznie się od siebie różnią – odbiegają od siebie – co może powodować nieuprawnione przesunięcie momentu powstania obowiązku podatkowego. Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że momentem powstania obowiązku podatkowego z tytułu realizacji przez Wnioskodawcę robót budowlano – montażowych będzie, stosownie do art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a) ustawy o VAT, moment wystawienia przez Spółkę dla Zamawiającego faktury, dokumentującej wykonanie robót przez Spółkę. O wykonaniu usług budowlanych lub budowlano – montażowych, będzie decydować faktyczne wykonanie tych usług. W rozpatrywanym przypadku będzie to dzień faktycznego wykonania robót obejmujący datę sporządzenia dokumentacji pokontrolnej. Zaznaczyć należy, że faktura dokumentująca wykonanie przedmiotowych usług powinna być wystawiona najpóźniej 30 dnia od dnia wykonania ww. usługi. Jeżeli Wnioskodawca nie wystawi w tym terminie faktury lub wystawi ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą upływu terminu na jej wystawienie, określonego w art. 106i ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT, tj. 30 dnia od dnia wykonania usługi. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2014
15
paź

Istota:
Wątpliwość Podatnika budzi moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.
Fragment:
Należy podkreślić, że z uwagi na fakt, że ustawodawca podatkowy w regulacjach ustawy o VAT nie przewidział szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług świadczonych przez Wnioskodawcę, nie można wnioskować, że w takiej sytuacji specyfika okoliczności przedstawionych w sprawie pozwalałaby ustalić obowiązek podatkowy cotra legem, wbrew obowiązującym normom prawnym, odraczając rozpoznanie obowiązku podatkowego do chwili otrzymania (raportów) od kontrahentów. Co więcej, w takiej sytuacji to na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek wyegzekwowania od kontrahentów dochodzonych praw. Fakt, że bywa to utrudnieniem, nie może przesądzać o tym, że automatycznie, dla uproszczenia należy odsunąć w czasie moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży praw do licencji, w szczególności gdy regulacje art. 19a nie przewidują takiej możliwości. To Wnioskodawca zobowiązany jest w omawianych okolicznościach do ustanowienia takiego systemu dochodzenia i określania wysokości należnych kwot z tytułu użytkowania praw powierzonych im do zarządzania przez twórcę, który pozwoliłby realizować obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług zgodnie z ustawowymi terminami. Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
2014
2
paź

Istota:
W zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlano-montażowych
Fragment:
Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że momentem powstania obowiązku podatkowego z tytułu realizacji przez Wnioskodawcę robót budowlano–montażowych, szczegółowo opisanych w zaistniałym stanie faktycznym, stosownie do art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a) ustawy o VAT, jest moment wystawienia przez Spółkę dla kontrahenta faktury, dokumentującej wykonanie prac przez Spółkę, o ile faktura wystawiona jest we właściwym terminie. W przypadku, gdy faktura została wystawiona po terminie momentem powstania obowiązku podatkowego był upływ terminu wystawienia faktury, określony w art. 106i ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT czyli upływ 30 dni od dnia wykonania robót budowlano–montażowych, rozumianego w sposób jak organ wyjaśnił wyżej, który nie jest tożsamy z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Wobec powyższego w opisanej sytuacji obowiązek podatkowy nie powstanie 10 kwietnia 2014 r. tj. w dniu podpisania protokołów zdawczo-odbiorczych. W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
2014
25
wrz

Istota:
Czy w stosunku do dostawy towarów i sprzedaży oprogramowania, w ramach, której towar i oprogramowanie podlega zgodnie z warunkami umowy wdrożeniu, moment powstania obowiązku podatkowego nastąpi dopiero w momencie wykonania wdrożenia, w przypadku, gdy określono zapłatę po wykonaniu wszystkich czynności związanych z dostarczonym towarem i oprogramowaniem (tj. po wdrożeniu)?
Fragment:
Odnosząc się natomiast do kwestii określenia przez Spółkę zakończenia ww. usługi należy zauważyć, że moment wykonania usługi jest niezwykle istotny w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. Należy uznać, że usługa jest wykonana z chwilą zakończenia jej świadczenia, tj. z chwilą wykonania ostatniej czynności wchodzącej w skład usługi. Biorąc pod uwagę powyższe uregulowania oraz opis stanu sprawy stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, tj. z chwilą wykonania usługi. Natomiast za dzień zakończenia tej usługi należy uznać dzień, w którym wykonana zostanie ostatnia czynność składająca się na usługę wdrożenia świadczoną przez Wnioskodawcę. Bez znaczenia jest tutaj data podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, ponieważ może się ona różnić od daty rzeczywistego wykonania tej usługi. Tym samym stanowisko Spółki, zgodnie z którym moment powstania obowiązku podatkowego następuje z chwilą wykonania wszystkich czynności związanych z dostawą towarów i oprogramowaniem, do których zobowiązuje się Spółka w ramach podpisanej umowy, którą utożsamia z datą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego po wykonaniu wszystkich czynności (tj. po wykonaniu wdrożenia), należy uznać za nieprawidłowe.
2014
12
wrz

Istota:
Określenie właściwego momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych
Fragment:
Organ podatkowy stwierdza, że od dnia 1 stycznia 2014 r. momentem powstania obowiązku podatkowego z tytułu realizacji przez Wnioskodawcę robót budowlanych, będzie, stosownie do art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a) ustawy o VAT, moment wystawienia przez Spółkę dla Zamawiającego faktury VAT na podstawie art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, dokumentującej wykonanie prac przez Spółkę w przyjętym okresie sprawozdawczym. W przypadku natomiast, gdy rezultaty prac przyjmowane są częściowo, zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a) w związku z art. 19a ust. 2 ustawy o VAT, moment wystawienia faktury za częściowe wykonanie prac. W przypadku, gdy faktura nie zostanie wystawiona, momentem powstania obowiązku podatkowego będzie upływ terminu wystawienia faktury, określony w art. 106i ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT (upływ 30 dni od dnia wykonania robót budowlanych lub budowlano - montażowych, który nie jest tożsamy z dniem wystawienia przez Inżyniera dokumentu o nazwie Przejściowe Świadectwo Płatności). Przepis art. 106b ust. 1 ustawy o VAT, nakłada na dostawcę towarów/świadczącego usługę obowiązek wystawienia faktury VAT w sytuacji gdy jego kontrahentem jest inny podatnik podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub osoba prawna niebędąca podatnikiem.
2014
2
wrz
© 2011-2014 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.