Majątek odrębny | Interpretacje podatkowe

Majątek odrębny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to majątek odrębny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Przeznaczenie środków pochodzących z majątku odrębnego Wnioskodawcy na nabycie nieruchomości wchodzącej do majątku odrębnego swojego małżonka.
Fragment:
Zgodnie ze stanowiskiem SN (wyrok SN z 12 maja 2000 r., V CKN 50/00, Legalis) (...) tzw. surogacja polega na zastąpieniu jednego składnika majątku odrębnego innym składnikiem. Przesłankami tak rozumianej surogacji są – jak przyjmuje się – dwa wymagania: po pierwsze, aby jedno i to samo zdarzenie spowodowało wyjście określonego przedmiotu z majątku odrębnego i nabycie innego przedmiotu majątkowego oraz po drugie, aby przedmiot nabyty był uzyskany także w sensie ekonomicznym kosztem majątku odrębnego. („ Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. ”, dr Krystyna Gromek, 2013, Wydawnictwo: C.H.Beck, Wydanie: 4). Innymi słowy zasada surogacji wyraża się w tym, że do majątku osobistego małżonków zalicza się również przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności małżeńskiej majątkowej w zamian za inne przedmioty stanowiące majątek osobisty małżonka. Należy pamiętać, że skutek surogacji (przynależność przedmiotów nabytych w zamian za składniki majątku osobistego do tego majątku) następuje z mocy prawa. Aby skutek ten zaistniał, nie jest konieczne oświadczenie woli małżonków. Nabycie przedmiotu w ramach surogacji nie wymaga ujawnienia tego faktu w treści czynności prawnej (np. umowie sprzedaży). Działanie surogacji może zostać zmodyfikowane wolą nabywcy poprzez wskazanie, do którego majątku przedmiot miałby wejść.
2015
6
paź

Istota:
Czy Wnioskodawczyni nabywając odpłatnie z majątku odrębnego małżonka lokal mieszkalny do swojego majątku odrębnego spełni warunek określony w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i będzie uprawniona do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego przewidzianego w ww. przepisie?
Fragment:
Wnioskodawczyni zamierza nabyć odpłatnie mieszkanie do swojego majątku odrębnego od swojego małżonka z jego majątku odrębnego, przeznaczając na ten cel środki finansowe w kwocie 170.000 zł uzyskane ze sprzedaży mieszkania nabytego w drodze umowy darowizny od swoich rodziców do jej majątku odrębnego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy Wnioskodawczyni nabywając odpłatnie z majątku odrębnego małżonka lokal mieszkalny do swojego majątku odrębnego spełni warunek określony w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i będzie uprawniona do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego przewidzianego w ww. przepisie... Czy brak złożenia oświadczenia przez Wnioskodawczynię o przeznaczeniu środków finansowych uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości w 2012 r. na cele mieszkaniowe i nabycie lokalu mieszkalnego do końca 2014 r. będzie podstawą korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego przewidzianego w art. 21 ust. l pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Czy małżonek Wnioskodawczyni w związku ze sprzedażą mieszkania do Jej odrębnego majątku, zobowiązany będzie do zapłacenia podatku dochodowego z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego ze swojego odrębnego majątku osobistego...
2014
25
wrz

Istota:
Czy Wnioskodawca ma obowiązek uiścić podatek od odpłatnego zbycia nieruchomości?
Fragment:
Kodeks rodzinny i opiekuńczy dopuszcza jednak możliwość nabywania przedmiotów majątkowych również do majątków odrębnych małżonków podczas trwania tej wspólności. Majątek osobisty każdego z małżonków pomiędzy którymi istnieje majątkowa wspólność ustawowa obejmuje więc przedmioty majątkowe nabyte przez tego małżonka przed powstaniem wspólności ustawowej, lecz także przedmioty majątkowe nabyte w trakcie jej trwania przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego oraz inne przedmioty majątkowe wymienione w art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Z treści wniosku wynika, że lokal mieszkalny, będący przedmiotem sprzedaży dokonanej w 2012 r. stanowił majątek odrębny żony Wnioskodawcy. Wnioskodawca nigdy nie mieszkał z żoną w opisanym lokalu ani nie zawierał umów rozszerzenia małżeńskiej wspólności majątkowej. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że skoro to wyłącznie żona Wnioskodawcy była właścicielką opisanego prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego to jego sprzedaż w 2012 r. nie rodzi dla Wnioskodawcy żadnych skutków podatkowych. Odpłatne zbycie prawa odrębnej własności tego lokalu, do którego Wnioskodawca nie posiadał tytułu własności, gdyż należał do majątku osobistego Jego żony, nie stanowi dla Niego źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a w konsekwencji na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z tą transakcją.
2014
22
lip

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości (działki) w części nabytej w 1991 r. do majątku odrębnego a w części w 2008 r. w związku z zawarciem z małżonkiem umowy dotyczącej przeniesienia prawa własności nieruchomości do majątku odrębnego wnioskodawcy.
Fragment:
Podsumowując, zarówno przesunięcie dokonane w 2002 r. (czyli włączenie do majątku wspólnego małżonków działek, które stanowiły majątek odrębny wnioskodawcy) jak również dokonane w 2008 r. przesunięcie udziału w przedmiotowych działkach, który przysługiwał małżonkowi wnioskodawcy z majątku wspólnego do majątku odrębnego wnioskodawcy w drodze zawarcia umowy między małżonkami oznacza w pierwszej kolejności zbycie przez wnioskodawcę udziału w nieruchomościach, a następnie nowe nabycie ale wyłącznie udziału przysługującego małżonkowi. W konsekwencji, mając powyższe na uwadze uznać należy, iż wnioskodawca nabył sprzedaną w dniu 24 stycznia 2013 r. działkę w dwóch datach, tj.: w 1991 r. w udziale wynoszącym 1 / 2 , tj. w dniu jej nabycia do majątku odrębnego, w 2008 r. w udziale wynoszącym 1 / 2 w dniu zawarcia z małżonkiem umowy dotyczącej przeniesienia prawa własności nieruchomości do majątku odrębnego wnioskodawcy. Tym samym połowa przychodu uzyskanego ze sprzedaży przedmiotowej działki nie będzie w ogóle stanowiła źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a tym samym w ogóle nie podlega opodatkowaniu z uwagi na upływ pięcioletniego terminu, o którym mowa w powołanym przepisie. Natomiast przychód jaki wnioskodawca uzyskał ze sprzedaży w 2013 r. działki, w części przypadający na udział nabyty w 2008 r. podlega opodatkowaniu zgodnie z zasadami opodatkowania określonymi w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.
2013
15
wrz

Istota:
Przeznaczenie środków pochodzących z majątku odrębnego wnioskodawcy na zakup udziału w nieruchomości wchodzącej do majątek odrębny swojego małżonka.
Fragment:
Przy czym wnioskodawca zaznaczył, iż połowa bliźniaka to odrębny lokal mieszkalny należący wyłącznie do małżonka wnioskodawcy i stanowiący jego majątek odrębny, natomiast druga połowa tego budynku należy do siostry małżonka wnioskodawcy. Wątpliwość wnioskodawcy budzi fakt, czy przychód z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego należącego do jego majątku osobistego może przeznaczyć na nabycie udziału w budynku mieszkalnym wybudowanego na działce, którą jego małżonek nabył jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego, a więc zdaniem wnioskodawcy, stanowiącej majątek odrębny jego małżonka. Zgodnie z art. 46 § 1 ustawy Kodeks cywilny nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale związane z gruntem lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Stosownie do art. 48 Kodeksu cywilnego budynki i inne urządzenia trwale związane z gruntem stanowią, co do zasady części składowe gruntu i na mocy art. 47 § 1 Kodeksu cywilnego nie mogą być odrębnym przedmiotem własności. Grunty stanowiące odrębny przedmiot własności są więc z natury swej nieruchomościami, budynki natomiast trwale z gruntem związane są częścią składową nieruchomości zgodnie z zasadą superficies solo cedit, w myśl której własność nieruchomości gruntowej rozciąga się na budynki, które stały się częścią składową nieruchomości.
2013
22
sie

Istota:
Czy wydatkowanie kwoty uzyskanej ze sprzedaży darowizny stanowiącej odrębny majątek na zakup mieszkania własnościowego, stanowiącego wspólność małżeńską, jest wystarczającym warunkiem do zastosowania zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do całej kwoty dochodu ze sprzedaży?
2. Innymi słowy, czy wydatkując 103.000 zł pochodzące z majątku odrębnego na zakup wspólnego mieszkania wnioskodawczyni będzie zwolniona z zapłaty podatku, o którym mowa wyżej?
Fragment:
Wydatkując zatem na cele mieszkaniowe środki finansowe z majątku odrębnego na majątek wspólny wnioskodawczyni w takim samym, a więc równym zgodnie z Kodeksem stopniu wydatkuje je na majątek swój jak i męża. Nie można zatem stwierdzić, że całość ponoszonych przez nią wydatków na cele mieszkaniowe z majątku odrębnego zostanie przeznaczona na jej własne potrzeby mieszkaniowe, gdyż przeznaczona zostanie na potrzeby mieszkaniowe wnioskodawczyni i jej męża. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia nie wynika, żeby środki finansowe uzyskane przez wnioskodawczynię z odpłatnego zbycia nabytej w darowiźnie nieruchomości zostały włączone do majątku wspólnego małżonków - środki te stanowiły majątek odrębny wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni wyraźnie w opisie zdarzenia przyszłego wskazała, że „ na cenę mieszkania będzie składać się kwota stanowiąca jej majątek odrębny (103.000 zł) oraz kwota pochodząca z majątku wspólnego małżonków (ok. 20.000 zł – 30.000 zł) ”. Stosownie do powyższego wnioskodawczyni wydatkując środki finansowe z majątku odrębnego na nabycie mieszkania własnościowego, które zostanie objęte wspólnością ustawową małżeńską, wydatkuje te środki finansowe zarówno na majątek swój i swojego męża.
2013
28
cze

Istota:
Czy kwota uzyskana z odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym nabytego w drodze spadku, stanowiącego Pani majątek odrębny i przeznaczona na remont budynku mieszkalnego, którego nie jest Pani współwłaścicielem stanowi wydatek na cele mieszkaniowe uprawniający do zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Edwardzie W. nabyła Pani udział wynoszący 1/5 w lokalu mieszkalnym, stanowiący Pani majątek odrębny. W dniu 30 października 2009 r. sprzedała Pani ww. udział. Środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczyła Pani na remont budynku mieszkalnego, w celu polepszenia warunków zamieszkania. Właścicielem budynku jest wyłącznie Pani małżonek. Budynek ten traktowała Pani zawsze jako własność wspólną, wszelkie wydatki na jego utrzymanie pochodziły zawsze ze wspólnych przychodów. Na udokumentowanie poniesionych wydatków zgromadziła Pani stosowne faktury. Wobec powyższego zadano następujące pytanie. Czy kwota uzyskana z odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym nabytego w drodze spadku, stanowiącego Pani majątek odrębny i przeznaczona na remont budynku mieszkalnego, którego nie jest Pani współwłaścicielem stanowi wydatek na cele mieszkaniowe uprawniający do zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Pani fakt wspólnego zamieszkania wraz z mężem i dziećmi upoważnia do skorzystania ze zwolnienia od podatku. Wskazała Pani również, iż nie posiada innego mieszkania własnościowego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Pani w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.
2012
24
lis

Istota:
Czy kwota uzyskana z odpłatnego zbycia mieszkania nabytego w drodze spadku i działu spadku, stanowiącego Pana majątek odrębny i przeznaczona na zakup wspólnie z żoną w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej mieszkania stanowi w całości wydatek na cele mieszkaniowe uprawniający do zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Czy kwota uzyskana z odpłatnego zbycia mieszkania nabytego w drodze spadku i działu spadku, stanowiącego Pana majątek odrębny i przeznaczona na zakup wspólnie z żoną w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej mieszkania stanowi w całości wydatek na cele mieszkaniowe uprawniający do zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Pana przychód pochodzący ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego majątek odrębny wydatkował w całości w ciągu dwóch lat na zakup mieszkania, należącego do majątku wspólnego Jego i żony. Kwota ze sprzedaży majątku odrębnego wpłynęła na wspólne konto, gdyż jak wskazał Pan nie posiada z żoną rozdzielności majątkowej. Kwota ta została przelana na zakup wspólnego mieszkania. W związku z tym sądzi Pan, iż dochód uzyskany ze sprzedaży mieszkania stanowiącego majątek odrębny może być w całości zwolniony z opodatkowania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na warunkach określonych w ww. artykule. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn.
2012
21
lis

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze umowy rozszerzającej wspólność majątkową małżeńską.
Fragment:
Włączenie do majątku małżonków w drodze umowy rozszerzającej ustawową wspólność majątkową nieruchomości stanowiącej majątek odrębny jednego małżonka, nie jest nabyciem tej nieruchomości przez drugiego małżonka w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 powołanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe oznacza, że za datę nabycia przez współmałżonka nieruchomości lub prawa, które stanowiło wcześniej majątek odrębny małżonka należy przyjąć dzień, w którym małżonek nabył tę nieruchomość lub prawo do majątku odrębnego. W konsekwencji u małżonka, który stał się współwłaścicielem zbytego lokalu w drodze rozszerzenia ustawowej wspólności majątkowej, nie powstanie obowiązek podatkowy z tytułu uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości lub prawa, stanowiącego majątek wspólny, jeżeli od końca roku, w którym nabyto tę nieruchomość lub prawo (do majątku odrębnego) upłynęło pięć lat. W przedmiotowej sprawie mąż – jak wskazuje wnioskodawczyni – nabył przedmiotowe spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w dniu 27 listopada 2003r. w drodze darowizny. Odnosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, iż u wnioskodawczyni, która w wyniku zawarcia w 2009r. umowy rozszerzającej wspólność majątkową małżeńską stała się współwłaścicielką spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, nie powstanie obowiązek podatkowy z tytułu uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia w 2011r. (wspólnie z małżonkiem) przedmiotowego prawa, stanowiącego majątek wspólny.
2012
14
lis

Istota:
Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania I stanowiącego majątek odrębny wnioskodawczyni, wydatkowanego na zakup mieszkania II do majątku wspólnego małżonków.
Fragment:
Dodać przy tym należy, że cel mieszkaniowy, o którym mowa powyżej zostaje spełniony w odniesieniu do całej kwoty wydatkowanej na cele wskazane w ustawie, bowiem w tym przypadku bez znaczenia pozostaje fakt, że środki pochodzące ze sprzedaży majątku odrębnego wnioskodawczyni zostały wydatkowane na nabycie do majątku wspólnego rzeczonego lokalu mieszkalnego. Bez znaczenia pozostaje także okoliczność, iż w akcie notarialnym nie ma zapisu o przeznaczeniu przez wnioskodawczynię kwoty 135.000 zł pochodzącej z jej majątku odrębnego na zakup nowego mieszkania. Wnioskodawczyni winna bowiem wykazać, że pochodząca ze sprzedaży mieszkania kwota 135.000 zł została faktycznie wydatkowana na zakup mieszkania II. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że wnioskodawczyni spełniła cel określony w powołanym wyżej art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a), przeznaczając środki pochodzące ze sprzedaży mieszkania I stanowiącego jej majątek odrębny na zakup mieszkania II, bez względu na to, że mieszkanie II zostało nabyte do majątku wspólnego małżonków. Reasumując, przychód w kwocie 135.000 zł uzyskany ze sprzedaży mieszkania I stanowiącego majątek odrębny wnioskodawczyni – wydatkowany na nabycie mieszkania II, należącego do majątku wspólnego wnioskodawczyni i jej małżonka – jest w całości zwolniony z opodatkowania na warunkach określonych w ww. art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2006 r. jeśli tylko wnioskodawczyni wykaże, że na nabycie mieszkania II została przeznaczona kwota ze sprzedaży mieszkania.
2012
7
sie
© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.