Lokal użytkowy | Interpretacje podatkowe

Lokal użytkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to lokal użytkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży lokalu użytkowego wynajmowanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?
Fragment:
W 2009 roku zostały wydzielone i założone odrębne księgi wieczyste na 5 mieszkań i lokal użytkowy (piwnicę), w którym już wcześniej prowadzona była działalność gospodarcza. Wnioskodawca ww. budynek zakupił jako osoba prywatna, nie otrzymał na ten zakup faktury VAT i nie odliczał od zakupu podatku VAT naliczonego. W czasie posiadania budynku Wnioskodawca dokonywał jego bieżących remontów i napraw. Nabycie usług i materiałów dokumentowane było fakturami VAT i rachunkami, które zaliczał do kosztów uzyskania przychodów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą – wynajem lokali. Sprzedaż budynku nastąpi jednym aktem notarialnym dotyczącym całej nieruchomości. W związku z powyższym zadano pytanie: Czy sprzedaż wyodrębnionego z ww. budynku lokalu użytkowego, wynajmowanego w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż budynku nabytego przed 1 stycznia 2007 roku (w tym przypadku październik 2005 roku) regulowana jest przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007r. W myśl tych przepisów taka sprzedaż nie jest przychodem z działalności gospodarczej, lecz ze sprzedaży rzeczy (źródło przychodów określone w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006r.).
2015
21
lip

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży lokalu użytkowego wykorzystywanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?
Fragment:
Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 27 kwietnia 2012 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokalu użytkowego wykorzystywanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Interpretacja wydana została na wniosek Pana z dnia 20 stycznia 2012 r. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że: Wnioskodawca zamierza sprzedać lokal użytkowy objęty wspólnością majątkową małżeńską, zakupiony przez Niego i małżonkę w dniu 16 maja 2003 r. Wnioskodawca ww. nieruchomość wykorzystywał do prowadzenia działalności gospodarczej. W uzupełnieniu wniosku z dnia 19 kwietnia 2012 r., wskazano, iż od 1 stycznia 1995 r. w przedmiotowym lokalu, Wnioskodawca prowadzi jednoosobowo działalność gospodarczą, opodatkowaną na „ zasadach ogólnych ”. Zdarzenia gospodarcze związane z tą działalnością ewidencjonuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Przedmiotem tej działalności jest handel detaliczny artykułami spożywczymi i przemysłowymi. Ww. lokal użytkowy nie jest i nigdy nie był wpisany do ewidencji środków trwałych. W latach 1995 – 2003 lokal ten był dzierżawiony, natomiast od 2003 r. stał się współwłasnością Wnioskodawcy i Jego małżonki. W lokalu nie prowadzono remontów, jedynie wykonywano drobne bieżące naprawy, które finansowano ze środków własnych (wydatków nie zaliczano do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej).
2015
21
lip

Istota:
Należy stwierdzić, że dostawa lokalu użytkowego wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu, na którym znajduje się budynek, w którym znajduje się sprzedawany lokal, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług lecz korzysta ze zwolnienia od podatku przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy w związku z art. 29a ust. 8 ustawy.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 12 lutego 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy lokalu użytkowego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Spółdzielnia ma zamiar sprzedać lokal użytkowy. Budynek, w którym znajduje się ww. lokal użytkowy, a zatem i sam lokal użytkowy jest używany od 1 października 1963 r. Wartość początkowa budynku wynosi 969 710,05 zł. Przedmiotowy lokal nie jest wpisany w ewidencję środków trwałych Spółdzielni. W 2011 roku Spółdzielnia przeprowadziła w lokalu drobne prace remontowe. W ramach tych prac odmalowano lokal oraz położono glazurę i terakotę. Za wykonaną usługę remontową wykonawca wystawił fakturę VAT na kwotę 12.300 zł. Z tego tytułu Spółdzielnia odliczyła podatek VAT w pełnej wysokości tj. kwotę 2300 zł. Lokal był wynajmowany od 1 stycznia 1992 r. do 31 października 2010 r. pod gabinet dentystyczny. Spółdzielnia jest użytkownikiem wieczystym gruntu, na którym posadowiony jest budynek. Spółdzielnia jest właścicielem budynku w części. Przedmiotowy lokal użytkowy stanowi lokal samodzielny o innym przeznaczeniu niż mieszkalny (lokal użytkowy) w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku. Spółdzielnia jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT.
2015
17
lip

Istota:
Czy Wspólnota Mieszkaniowa w opisanym stanie faktycznym korzysta ze zwolnienia podatkowego z tytułu dochodów uzyskanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi na podstawie w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dotyczących przychodów uzyskanych z wpłat wnoszonych przez właścicieli lokali użytkowych na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną?
Fragment:
Elementy składające się na zasoby mieszkaniowe i prowadzenie w ich ramach odpowiedniej gospodarki przez wspólnotę – są ujęte szeroko, jednak brak jest podstaw, by do zbioru określonego zasobami mieszkaniowymi włączyć lokale użytkowe. Lokale użytkowe nie należą do żadnej ze wskazanych powyżej grup pomieszczeń pozostałych i urządzeń wchodzących w skład budynku mieszkalnego lub znajdujących się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców (ułatwiających im dostęp do budynku mieszkalnego, zapewniających sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie). Istotą lokali użytkowych jest bowiem ich niemieszkalne przeznaczenie. Zatem, zaliczki wpłacone przez właścicieli lokali użytkowych na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną (w części odnoszącej się do lokali użytkowych) nie pochodzą z gospodarki zasobami mieszkaniowymi z punktu widzenia zaprezentowanych powyżej definicji tych pojęć. Oznacza to, że skoro wpłaty te nie pochodzą z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, to nie spełniają one warunku wymaganego przy zastosowaniu zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 updop, w którym jednoznacznie postanowiono, że dochody mogą być zwolnione z opodatkowania gdy są uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Tym samym niespełniona jest jedna z dwóch kumulatywnych przesłanek zwolnienia, co w konsekwencji powoduje brak podstaw do zastosowania zwolnienia podatkowego.
2015
12
lip

Istota:
W zakresie dochodu uzyskanego z lokalu użytkowego
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy wspólnota mieszkaniowa winna odprowadzać podatek dochodowy od wpłaconych przez właścicieli lokali użytkowych i udziałów w garażu wielostanowiskowym, zaliczek na pokrycie kosztów ogólnych zarządu i utrzymania części wspólnej nieruchomości, fundusz remontowy nieruchomości oraz media, czy też winna płacić podatek od dochodu ustalonego jako różnica między wpłaconymi zaliczkami i kosztami przypadającymi na lokale użytkowe, które stanowić będą jednocześnie koszty uzyskania przychodu... Zdaniem Wnioskodawcy, stanowisko dotyczące opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów lub dochodów uzyskanych od właścicieli lokali użytkowych i udziałów w garażu wielostanowiskowym jest następujące - przychody (zaliczki) na pokrycie kosztów utrzymania części wspólnych nieruchomości wpłacone przez właścicieli lokali użytkowych i media bądź dochody ustalone na powyższych rodzajach kosztów, nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych i winny korzystać ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przychody od właścicieli lokali użytkowych i udziałów w garażu wielostanowiskowym na pokrycie kosztów ogólnych zarządzania i utrzymania części wspólnej nieruchomości, rozliczane są z poszczególnymi właścicielami do wysokości faktycznie poniesionych kosztów, identycznie jak z właścicielami lokali mieszkalnych, tak więc po zakończeniu roku sprawozdawczego, dochód ustalony jako różnica między należnymi zaliczkami a faktycznie poniesionymi kosztami (stanowiącymi koszty uzyskania) będzie wynosił 0 zł.
2015
10
lip

Istota:
Wspólnota prosi o wyjaśnienie czy postąpiła prawidłowo odprowadzając podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 19% od różnicy pomiędzy należnymi zaliczkami a kosztami rzeczywistymi przypadającymi zgodnie z udziałem w części wspólnej nieruchomości na lokale użytkowe?
Fragment:
Do należnych zaliczek dla lokali użytkowych wspólnota wylicza proporcjonalnie do udziału koszt rzeczywisty przypadający na każdy lokal. Różnicę pomiędzy należnymi zaliczkami lokali użytkowych a faktycznie poniesionymi kosztami utrzymania części wspólnej nieruchomości (przypadającymi na lokale użytkowe) wspólnota powinna opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości 19%. Przez ostatnie lata wspólnota ponosiła straty. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Wspólnota prosi o wyjaśnienie czy postąpiła prawidłowo odprowadzając podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 19% od różnicy pomiędzy należnymi zaliczkami a kosztami rzeczywistymi przypadającymi zgodnie z udziałem w części wspólnej nieruchomości na lokale użytkowe... Zdaniem Wnioskodawcy, różnica pomiędzy należnymi zaliczkami lokali użytkowych a faktycznie poniesionymi kosztami utrzymania części wspólnej przypadającej na te lokale użytkowe, powinna być opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych co zgodne jest z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.
2015
9
lip

Istota:
Darowizna spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu
Fragment:
W przedmiotowej sprawie istotnym dla rozstrzygnięcia jest fakt czy Wnioskodawcy przy nabyciu spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz czy Wnioskodawca ponosił wydatki na ulepszenie lokalu użytkowego w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, od których przysługiwało prawo do odliczenia. Z wniosku wynika, że Wnioskodawca decyzją Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej z 10 lutego 1992 r. uzyskał lokal użytkowy na warunkach spółdzielczego prawa do lokalu. Wnioskodawca przy nabyciu prawa do tego lokalu nie miał możliwości odliczenia podatku naliczonego, gdyż jego nabycie miało miejsce przed wprowadzeniem do polskiego systemu podatku VAT. Wnioskodawca wykorzystywał lokal dla celów prowadzenia działalności gospodarczej. Wnioskodawca jest podatnikiem VAT czynnym. Lokal ten nie był ulepszany, nie poniesiono wydatków zwiększających wartość lokalu stanowiących co najmniej 30% kwoty nabycia prawa własności, od których istniałaby możliwość odliczenia podatku naliczonego. Biorąc pod uwagę przywołane wyżej przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawcy przy nabyciu spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, gdyż nabycie miało miejsce przed wprowadzeniem podatku od towarów i usług.
2015
31
maj

Istota:
Sposób opodatkowania ustanowienia odrębnej własności lokalu użytkowego
Fragment:
W stosunku do lokalu użytkowego nie były dokonane żadne wydatki, stanowiące co najmniej 30% jego wartości początkowej. Spółdzielni natomiast przysługiwało prawo odliczenia podatku naliczonego od nabycia/wybudowania lokalu użytkowego będącego przedmiotem zapytania. Na tle zaprezentowanej sprawy, wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do kwestii czy ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego w miejsce własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Kluczową rolę w analizowanej sprawie odgrywa przepis art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług. Aby stwierdzić, czy ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług w pierwszej kolejności ustalić należy kiedy miało miejsce pierwsze zasiedlenie oraz jaki okres upłynął od niego do momentu dokonania dostawy nieruchomości. W tym celu należy odwołać się do treści art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym przez pierwsze zasiedlenie należy rozumieć oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, użytkownikowi budynków, budowli lub ich części po ich wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.
2015
20
maj

Istota:
Sposób opodatkowania wycofania z działalności gospodarczej lokalu użytkowego i przekazania go w formie darowizny
Fragment:
(...) lokalu użytkowego i przekazania go w formie darowizny – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania wycofania z działalności gospodarczej lokalu użytkowego i przekazania go w formie darowizny. Złożony wniosek został uzupełniony pismem z dnia 27 lutego 2015 r. (data wpływu 3 marca 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie tutejszego Organu z dnia 17 lutego 2015 r. nr IPPP2/443-1229/14-2/RR IPPB1/415-1417/14-2/AM (data doręczenia 23 lutego 2015 r.). We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna od 12 lutego 1979 roku. Działalność gospodarcza Wnioskodawcy polega na produkcji wyrobów jubilerskich i podobnych oraz wynajmie w ramach prowadzonej działalności lokali użytkowych. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Jeden z lokali użytkowych Wnioskodawca zamierza wycofać z działalności i umową darowizny podarować córce. Dotyczy to lokalu użytkowego. Lokal ten na podstawie zawartej umowy w 1998 r. ze Spółdzielnią Mieszkaniową został wybudowany ze środków pieniężnych Wnioskodawcy, które zgodnie z umową stanowiły wkład budowlany za kwotę 127 817,83 zł.
2015
20
maj

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w związku z potrąceniem podatku u źródła przez kontrahentów zagranicznych nie powstaną podatkowe różnice kursowe (zarówno dodatnie jak i ujemne) w rozumieniu art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
W ewidencji księgowej oraz sposobie podziału wyniku finansowego, Spółdzielnia stosuje interpretację pojęcia zasobów mieszkaniowych w rozumieniu zapisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (art. 2 pkt 1, 2 i 3 w związku z treścią art. 1 pkt 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) i do zasobów mieszkaniowych zalicza również lokale użytkowe. Dotychczas Spółdzielnia ustalając podstawę opodatkowania w zakresie przychodów z opłat za użytkowanie lokali użytkowych oraz kosztów ich eksploatacji, wyłączała z kosztów bilansowych odpisy na fundusz remontowy lokali użytkowych, traktując je jako koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów. Z uwagi na pojawiające się w tej kwestii orzecznictwo sądów administracyjnych, które uznają odpisy na fundusz remontowy dokonywane od lokali użytkowych za koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółdzielnia zamierza zmienić kwalifikację kosztu, dotyczącego odpisów na fundusz remontowy lokali użytkowych, na stanowiący koszt podatkowy. W związku z powyższym zadano pytanie, czy Spółdzielnia postępuje prawidłowo, w rozumieniu art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 9 lit a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ujmując w kosztach uzyskania przychodów odpis na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych naliczony od lokali użytkowych... Przedstawiając własne stanowisko Spółdzielnia stwierdziła, że z uwagi na art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika; kosztem uzyskania przychodów są jednak podstawowe odpisy i wpłaty na te fundusze, jeżeli obowiązek lub możliwość ich tworzenia w ciężar kosztów określają odrębne ustawy.
2015
13
maj
© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.