Lokal użytkowy | Interpretacje podatkowe

Lokal użytkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to lokal użytkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Stawka podatku przy zbyciu lokalu użytkowego.
Fragment:
Spółdzielnia zamierza wybudować budynek mieszkalny wielorodzinny o powierzchni użytkowej ogółem 4934,15 m 2 , który będzie się składał z 103 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej ogółem 4639,43 m 2 oraz 4 lokali użytkowych o powierzchni użytkowej ogółem 294,72 m 2 . Powierzchnia żadnego z lokali mieszkalnych nie przekracza 150 m 2 Do każdego z lokali mieszkalnych przypisane będzie miejsce postojowe podziemne lub miejsce postojowe naziemne. Lokale użytkowe znajdują się na parterze budynku i przypisane są do nich wyłącznie miejsca postojowe naziemne tj.: do lokalu użytkowego o powierzchni 46,32 m 2 - jedno miejsce postojowe naziemne, do lokalu użytkowego o powierzchni 99,18 m 2 - dwa miejsca postojowe naziemne, do lokalu użytkowego o powierzchni 101,90 m 2 - trzy miejsca postojowe naziemne, do lokalu użytkowego o powierzchni 47,32 m 2 - jedno miejsce postojowe naziemne. Z członkami zainteresowanymi nabyciem lokalu mieszkalnego lub użytkowego Spółdzielnia zawiera umowę o wybudowanie tego lokalu, w której zobowiązuje się m.in. do wybudowania określonego lokalu oraz oddania do korzystania przypisanego do lokalu mieszkalnego miejsca postojowego podziemnego lub naziemnego, a w przypadku lokali użytkowych wyłącznie miejsc postojowych naziemnych. Po wybudowaniu lokalu Spółdzielnia ustanowi w formie aktu notarialnego na rzecz Kupującego członka odrębną własność lokalu i przeniesie na jego rzecz własność lokalu oraz udział we własności nieruchomości wspólnej oraz ustali prawo do wyłącznego, samodzielnego korzystania z przypisanego miejsca postojowego.
2015
25
lis

Istota:
W zakresie możliwości zwolnienia od opodatkowania wskazanych we wniosku dochodów uzyskiwanych przez Wspólnotę Mieszkaniową oraz momentu powstania przychodu z tytułu zaliczek na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną.
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że w zasobach Wspólnoty znajdują się lokale mieszkalne, lokale użytkowe oraz garaż podziemny posiadający wydzielone miejsca postojowe, których właścicielami są zarówno właściciele lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, właściciele lokali użytkowych usytuowanych w budynku tej Wspólnoty, jak i osoby nieposiadające lokali w budynku Wspólnoty. Biorąc pod uwagę powyższe wskazać należy, że elementy składające się na zasoby mieszkaniowe i prowadzenie w ich ramach odpowiedniej gospodarki przez wspólnotę – są ujęte szeroko, jednak brak jest podstaw, by do zbioru określonego zasobami mieszkaniowymi włączyć lokale użytkowe. Lokale użytkowe nie należą do żadnej ze wskazanych powyżej grup pomieszczeń pozostałych i urządzeń wchodzących w skład budynku mieszkalnego lub znajdujących się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców (ułatwiających im dostęp do budynku mieszkalnego, zapewniających sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie). Istotą lokali użytkowych jest bowiem ich niemieszkalne przeznaczenie. Zatem, zaliczki wpłacone przez właścicieli lokali użytkowych na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczki na poczet kosztów zużycia wody, ścieków, centralnego ogrzewania (i innych mediów) nie pochodzą z gospodarki zasobami mieszkaniowymi z punktu widzenia zaprezentowanych powyżej definicji tych pojęć.
2015
18
lis

Istota:
Skutki podatkowe przeniesienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego z majątku spółki jawnej do majątku osobistego wspólników.
Fragment:
Obecnie wspólniczki Spółki rozważają „ wycofanie ” spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego z majątku Spółki do swoich majątków prywatnych. „ Wycofanie ” prawa nastąpi poprzez: podjęcie przez wspólniczki Spółki uchwały o wycofaniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego z majątku Spółki i przekazaniu tego prawa do majątków prywatnych wspólniczek oraz zawarcie pomiędzy Spółką a wspólniczkami umowy w formie aktu notarialnego o nieodpłatnym przekazaniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego do majątków prywatnych wspólniczek, w częściach odpowiadających prawom wspólniczek do udziału w zyskach Spółki posiadanych przez wspólniczki. W efekcie wskazanych powyżej działań, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego zostanie „ wycofane ” z majątku Spółki, a wspólniczki staną się współwłaścicielkami tego prawa w częściach ułamkowych odpowiadających prawom wspólniczek do udziału w zyskach Spółki. Co istotne, „ wycofanie ” spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego z majątku Spółki do majątków prywatnych wspólniczek nie będzie związane z obniżeniem wkładów wspólniczek w Spółce. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. Czy nabycie przez Wnioskodawczynię ułamkowej części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego na skutek nieodpłatnego „ wycofania ” tego prawa z majątku Spółki do majątków prywatnych wspólniczek, w sposób określony w niniejszym wniosku nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...
2015
17
lis

Istota:
Skutki podatkowe przeniesienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego z majątku spółki jawnej do majątku osobistego wspólników.
Fragment:
Obecnie wspólniczki Spółki rozważają „ wycofanie ” spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego z majątku Spółki do swoich majątków prywatnych. „ Wycofanie ” prawa nastąpi poprzez: podjęcie przez wspólniczki Spółki uchwały o wycofaniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego z majątku Spółki i przekazaniu tego prawa do majątków prywatnych wspólniczek oraz zawarcie pomiędzy Spółką a wspólniczkami umowy w formie aktu notarialnego o nieodpłatnym przekazaniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego do majątków prywatnych wspólniczek, w częściach odpowiadających prawom wspólniczek do udziału w zyskach Spółki posiadanych przez wspólniczki. W efekcie wskazanych powyżej działań, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego zostanie „ wycofane ” z majątku Spółki, a wspólniczki staną się współwłaścicielkami tego prawa w częściach ułamkowych odpowiadających prawom wspólniczek do udziału w zyskach Spółki. Co istotne, „ wycofanie ” spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego z majątku Spółki do majątków prywatnych wspólniczek nie będzie związane z obniżeniem wkładów wspólniczek w Spółce. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. Czy nabycie przez Wnioskodawczynię ułamkowej części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego na skutek nieodpłatnego „ wycofania ” tego prawa z majątku Spółki do majątków prywatnych wspólniczek, w sposób określony w niniejszym wniosku nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...
2015
17
lis

Istota:
Skutków podatkowych jakie dla spółdzielni mieszkaniowej powstaną w związku z udostępnieniem środków trwałych spółdzielni, tj. lokali użytkowych i garaży osobom będącym mieszkańcami i nie będącym mieszkańcami spółdzielni
Fragment:
Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie skutków podatkowych jakie dla spółdzielni mieszkaniowej powstaną w związku z udostępnieniem środków trwałych spółdzielni, tj. lokali użytkowych i garaży osobom będącym mieszkańcami i nie będącym mieszkańcami spółdzielni. We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca (spółdzielnia mieszkaniowa) posiada w swoich zasobach budynki mieszkalne wielorodzinne w całości przeznaczone na cele mieszkaniowe jak również budynki mieszkalne, w których część pomieszczeń przeznaczona została na lokale użytkowe i garaże. Posiada także pawilony wolnostojące w całości stanowiące lokale użytkowe oraz pawilony wolnostojące, w których większa część pomieszczeń to lokale użytkowe, a pozostałe wykorzystywane są jako pomieszczenia administracji spółdzielni. Ponadto posiada budynki garażowe wolnostojące. W lokalach użytkowych prowadzona jest działalność gospodarcza przez ich użytkowników, natomiast garaże użytkowane są przez osoby zamieszkałe w zasobach spółdzielni oraz przez osoby niebędące mieszkańcami spółdzielni. Do przedmiotowych lokali użytkowych i garaży użytkownicy posiadają spółdzielcze własnościowe prawo lub ustanowiono na ich rzecz odrębną własność, a pozostałe lokale i garaże są użytkowane na podstawie umów najmu. Wszystkie obiekty zostały przez spółdzielnię przyjęte na stan środków trwałych, a ich budowa sfinansowana była z funduszu wkładów mieszkaniowych i budowlanych oraz z funduszu zasobowego.
2015
13
lis

Istota:
Zwolnienie z podatku VAT przy sprzedaży udziału w prawie własności lokalu użytkowego ?
Fragment:
W 2010 roku na podstawie Aktu notarialnego roku zawarta została umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu użytkowego i przeniesienia własności tego lokalu. Lokal ten wykorzystywany był do działalności gospodarczej w/w Spółki na podstawie umowy użyczenia. Nie wpisano go do ewidencji środków trwałych Spółki, nie był amortyzowany. W okresie użytkowania, w latach 1997-2015 nie były ponoszone koszty modernizacji, adaptacji, a wydatki remontowe nie przekroczyły 30,00% wartości początkowej lokalu użytkowego. Lokal ten małżonkowie planują sprzedać K w 2015 roku, wpisać do ewidencji środków trwałych Spółki i amortyzować. Dostawa udziału w lokalu na rzecz Wnioskodawcy nie podlegała VAT. Udział w lokalu nie był wykorzystywany prze Wnioskodawcę na cele działalności zwolnionej z VAT. Część lokalu, która jest własnością Wnioskodawcy była wykorzystywana przez K w okresie od zakupu do dnia dzisiejszego, na podstawie umowy użyczenia. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym przedmiotowego lokalu użytkowego, które były wyższe niż 30,00% wartości początkowej tego lokalu. Przedmiotowy lokal nie był przedmiotem pierwszego zasiedlenia. Nie było czynności stanowiącej pierwsze zasiedlenie. Koszty utrzymania lokalu: koszty energii elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków ponosiło K według umowy użyczenia.
2015
21
paź

Istota:
Zwolnienie od podatku transakcji sprzedaży zaadaptowanych powierzchni części wspólnych.
Fragment:
Powyższe wskazuje, że sprzedaż zaadaptowanych powierzchni stanowiących wcześniej części wspólne, na rzecz właścicieli lokali użytkowych wypełnia definicję pierwszego zasiedlenia wynikającą z powołanego art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług. Wspólnota bowiem przebudowane powierzchnie oddała do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszym nabywcom po wybudowaniu (zaadaptowaniu części wspólnych) w momencie dokonania sprzedaży. Odnosząc zatem przedstawiony opis sprawy do powołanych w tym zakresie przepisów prawa należy stwierdzić, że sprzedaż zaadaptowanych powierzchni stanowiących wcześniej części wspólne, na rzecz właścicieli lokali użytkowych, miała miejsce w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług, co wyklucza możliwość zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. W takim przypadku pod rozwagę należy wziąć treść art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Należy w tym miejscu zauważyć, że decyzja o rozpoczęciu opisanych prac adaptacyjnych dotyczących części wspólnych została podyktowana zamiarem dokonania późniejszej sprzedaży na rzecz Właścicieli lokali użytkowych, które po przebudowie zostały powiększone o przebudowane – zaadaptowane powierzchnie.
2015
6
wrz

Istota:
Czy otrzymane od firmy prowadzącej nadzór inwestorski nad robotami remontowo-modernizacyjnymi odszkodowanie będzie w całości korzystało ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?Jeśli odszkodowanie nie będzie w całości zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych, to od jakiej części otrzymanych środków podatek powinien zostać zapłacony?
Fragment:
Budynek liczy 194 lokali z czego 2 to lokale użytkowe, pozostałe 192 to lokale mieszkalne. Lokale użytkowe, nie są własnością wspólnoty. Każdy z tych lokali ma właściciela i to właśnie ci właściciele, w ramach swojej własnej działalności gospodarczej wynajmują te lokale. Z faktu istnienia we wspólnocie lokali użytkowych wspólnota nie czerpie żadnych dodatkowych korzyści. Każdy lokal użytkowy ma odrębne wejście z zewnątrz. Każdy właściciel lokalu ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu (opłaty za media) oraz uczestniczy w kosztach zarządu nieruchomością wspólną. Właściciele lokali zobowiązani są do ponoszenia kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Właściciele zdecydowali, że partycypacja każdego z właścicieli w kosztach zarządu nieruchomością wspólną odbywać się będzie, w trakcie roku, poprzez zaliczki na eksploatację i remonty. W przypadku tej Wspólnoty udział w nieruchomości wspólnej odpowiada powierzchni użytkowej dlatego właściciele zgodzili się naliczać opłaty od powierzchni użytkowej. W latach 2010 i 2011 Wspólnota przeprowadziła działania remontowo-modernizacyjne budynku polegające na remoncie elewacji, ociepleniu budynku oraz na remoncie balkonów.
2015
28
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawych w zakresie zwolnienia przedmiotowego dochodu z tytułu wpłat od właścicieli lokali użytkowych.
Fragment:
Odnosząc powyższe do stanu faktycznego opisanego przez Wnioskodawcę, podsumować należy, że lokale użytkowe nie stanowią zasobów mieszkaniowych, bowiem nie należą do żadnej ze wskazanych powyżej grup pomieszczeń i urządzeń wchodzących w skład budynku mieszkalnego lub znajdujących się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców (ułatwiających im dostęp do budynku mieszkalnego, zapewniających sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie). Istotą lokali użytkowych jest ich niemieszkalne przeznaczenie. Zatem dochód uzyskany z tego źródła nie pochodzi z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i nie może podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż nie został spełniony jeden z kumulatywnych warunków tegoż artykułu. Podsumowując, dochód – uzyskany z tytułu wpłat otrzymywanych od właścicieli lokali użytkowych za zarząd części wspólnej nieruchomości oraz media – nie pochodzi z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. W konsekwencji, powyższy dochód nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i stosownie do postanowień art. 7 ust. 1 tej ustawy podlega opodatkowaniu.
2015
23
sie

Istota:
Opodatkowanie użyczenia lokalu użytkowego K. Związkowi
Fragment:
(...) lokalu użytkowego z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą w zakresie zarządzania nieruchomościami i wynajmu nieruchomości na własny rachunek. W ocenie tut. organu, okoliczności niniejszej sprawy nie wskazują na to, aby czynność nieodpłatnego użyczenia lokalu miała nastąpić w związku z potrzebami prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, bowiem usługa ta (nieodpłatne użyczenie lokalu użytkowego) sama w sobie nie przynosi bezpośrednich korzyści Wnioskodawcy. Nie ma wpływu na prowadzoną przez Wnioskodawcę działalność gospodarczą w zakresie zarządzania nieruchomościami i wynajmu nieruchomości na własny rachunek. Jednocześnie na pytanie tut. organu „ Czy Wnioskodawcy przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia lub wytworzenia lokalu użytkowego (lub jego części składowych) mającego być przedmiotem użyczenia... ” Wnioskodawca wskazał, że „Spółdzielnia przejęła majątek od S.M. „ H. ” w 1990 r. nie obniżyła podatku należnego o podatek naliczony”. Natomiast na pytanie tut. organu „Z jakiego powodu Wnioskodawca nie odliczył podatku VAT w 2006r. z tytułu nabycia działki...’ Wnioskodawca wskazał, że „ Spółdzielnia nie odliczyła podatku VAT w 2006 r. z tytułu nabycia działki w związku z ujęciem faktury w księgach w późniejszym okresie, w którym nie przysługiwało już prawo do odliczenia podatku VAT ”.
2015
19
sie
© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.