Lokal użytkowy | Interpretacje podatkowe

Lokal użytkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to lokal użytkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy po przekształceniu lokalu użytkowego na I piętrze (obecnie mieszkania mającego charakter lokalu użytkowego) w odrębny lokal mieszkalny i w przypadku jego sprzedaży w tym charakterze, Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do zapłaty 19% podatku dochodowego mimo, że od nabycia tego lokalu użytkowego w 2002 r. upłynął okres 5 lat, a to tylko dlatego, że lokal ten zostanie przed sprzedażą przekształcony z użytkowego w mieszkalny i w tym charakterze sprzedany?
Fragment:
Czy po przekształceniu lokalu użytkowego na I piętrze (obecnie mieszkania mającego charakter lokalu użytkowego) w odrębny lokal mieszkalny i w przypadku jego sprzedaży w tym charakterze, Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do zapłaty 19% podatku dochodowego mimo, że od nabycia tego lokalu użytkowego w 2002 r. upłynął okres 5 lat, a to tylko dlatego, że lokal ten zostanie przed sprzedażą przekształcony z użytkowego w mieszkalny i w tym charakterze sprzedany... Zdaniem Wnioskodawczyni, znajdzie zastosowanie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż lokal został zakupiony w 2002 r. zatem pięcioletni okres od nabycia upłynął 31 grudnia 2007 r. Przekształcenie w celu sprzedaży lokalu użytkowego i sprzedaż, jako odrębnego lokalu mieszkalnego po upływie 5 lat od nabycia, nie powoduje utraty zwolnienia od zapłaty podatku wynikającego z ww. przepisu, ponieważ jest to ten sam lokal nabyty w 2002 r. jako lokal użytkowy. Ponadto ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wiąże zwolnienia podatkowego ze sprzedażą wyłącznie lokalu mieszkalnego, jeżeli sprzedającym jest osoba fizyczna, nieprowadząca żadnej działalności gospodarczej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2014
21
wrz

Istota:
Wspólnota prosi o wyjaśnienie czy postąpiła prawidłowo odprowadzając podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 19% od różnicy pomiędzy należnymi zaliczkami a kosztami rzeczywistymi przypadającymi zgodnie z udziałem w części wspólnej nieruchomości na lokal użytkowy?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 30 maja 2014r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania zaliczki uiszczanej przez właściciela lokalu użytkowego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wspólnota Mieszkaniowa w zasobach lokalowych posiada lokal użytkowy (przedszkole), którego właścicielem jest Zakład Gospodarowania Nieruchomościami. Lokal wpłaca zaliczki na poczet kosztów utrzymania części wspólnej nieruchomości według stawki obowiązującej dla wszystkich właścicieli lokali (mieszkalnych i użytkowych). Do należnych zaliczek lokalu użytkowego wspólnota wylicza proporcjonalnie do udziału koszt rzeczywisty przypadający na ten lokal. Różnicę pomiędzy należnymi zaliczkami lokalu użytkowego a faktycznie poniesionymi kosztami utrzymania części wspólnej nieruchomości (przypadającymi na lokal użytkowy) wspólnota opodatkowuje podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości 19%. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Wspólnota prosi o wyjaśnienie czy postąpiła prawidłowo odprowadzając podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 19% od różnicy pomiędzy należnymi zaliczkami a kosztami rzeczywistymi przypadającymi zgodnie z udziałem w części wspólnej nieruchomości na lokal użytkowy... Zdaniem Wnioskodawcy, Wspólnota Mieszkaniowa postąpiła prawidłowo i zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.
2014
19
wrz

Istota:
Opodatkowanie darowizny lokalu użytkowego.
Fragment:
W analizowanej sprawie, kluczowym elementem jest ustalenie, czy w odniesieniu do opisanego lokalu użytkowego nastąpiło pierwsze zasiedlenie, a jeżeli tak, to w którym momencie. Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że do pierwszego zasiedlenia ww. lokalu użytkowego doszło w roku 2004, w momencie jego sprzedaży na rzecz Wnioskodawczyni, bowiem w tym momencie doszło do wykonania czynności podlegających opodatkowaniu, zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy. Natomiast zbycie nastąpi po upływie 2 lat od tego zasiedlenia. Ponadto, Wnioskodawczyni nie ponosiła wydatków na jego ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które stanowiłyby co najmniej 30% wartości początkowej przedmiotowego lokalu użytkowego. W konsekwencji, dostawa (darowizna) lokalu użytkowego, o którym mowa w rozpatrywanej sprawie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż nie zachodzą wyjątki w nim przedstawione. Podsumowując, darowizna przez Wnioskodawczynię lokalu użytkowego, o którym mowa w rozpatrywanej sprawie, będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Tym samym stanowisko Zainteresowanej należy uznać za prawidłowe. Podstawą zastosowania tego zwolnienia będzie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.
2014
2
wrz

Istota:
Czy w przypadku zawarcia umowy opisanej w przedstawieniu stanu faktycznego, tj. umowy przeniesienia przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki Jawnej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w celu zwolnienia się z obowiązku zwrotu nakładów poczynionych przez spółkę cywilną, wskazane zdarzenie przyszłe będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawcy przysługuje w Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej, nabyte na podstawie przydziału lokalu użytkowego wydanego dnia 1 grudnia 1999 roku nr 3/4/99 - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego. Przedmiotowe prawo do lokalu wchodzi w skład jego majątku osobistego i nie jest obciążone żadnymi długami ani ograniczonymi prawami rzeczowymi, ponadto w stosunku do tego prawa osobom trzecim nie przysługują żadne roszczenia ani prawa osobiste. Wnioskodawca w czasie dokonania przydziału lokalu był jednym ze wspólników Spółki Cywilnej. Wkład budowlany na wyżej opisane spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego został wniesiony do Spółdzielni w 1999 roku przez wszystkich trzech wspólników Spółki Cywilnej. W zaświadczeniu wydanym przez Spółdzielnię w dniu 5 stycznia 2000 r., zawarte jest oświadczenie, że przedmiotowy lokal zostaje wykorzystany na potrzeby Spółki Cywilnej. Zgodnie z ówcześnie obowiązującymi przepisami prawa spółdzielczego przydziału lokalu użytkowego nie można było dokonać na rzecz spółki cywilnej, dlatego Zarząd Spółdzielni dokonał przydziału lokalu użytkowego na rzecz osoby wybranej ze swojego grona przez wspólników spółki cywilnej. W 2001 roku Spółka została przekształcona ze spółki cywilnej w spółkę jawną.
2014
10
sie

Istota:
Czy w przypadku wniesienia aportem do Spółki Jawnej opisanego w przedstawieniu stanu faktycznego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wskazane zdarzenie przyszłe będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
Jak już wskazano wyżej aport spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego do spółki stanowi na gruncie ustawy o VAT odpłatną dostawę towarów. Ponadto, skoro lokal użytkowy, był/jest wykorzystywany dla celów działalności gospodarczej spółki jawnej, w której Wnioskodawca był/jest udziałowcem, zatem uznać należy, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego zostało przez Wnioskodawcę nabyte na potrzeby działalności gospodarczej. Działanie takie stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym należy uznać, że aportu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego do spółki jawnej, Wnioskodawca dokona jako podatnik podatku od towarów i usług. Planowany aport spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego do spółki jawnej przez Wnioskodawcę, należy uznać za działalność gospodarczą w rozumieniu przepisu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, natomiast Wnioskodawca dla tej czynności będzie występował w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT. Czynność ta będzie zatem podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2014
10
sie

Istota:
Czy nadwyżkę przychodów nad kosztami wspólnoty lokalowej wraz z przychodami z pożytków z nieruchomości wspólnej zalicza się do gospodarki zasobami mieszkaniowymi i w związku z tym czy będą one zwolnione z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Odnosząc powyższe do stanu faktycznego opisanego przez Wnioskodawcę, podsumować należy, że lokale użytkowe nie stanowią zasobów mieszkaniowych, bowiem nie należą do żadnej ze wskazanych powyżej grup pomieszczeń i urządzeń wchodzących w skład budynku mieszkalnego lub znajdujących się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców (ułatwiających im dostęp do budynku mieszkalnego, zapewniających sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie). Istotą lokali użytkowych jest ich niemieszkalne przeznaczenie. Zatem dochód uzyskany z tego źródła nie pochodzi z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i nie może podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż nie został spełniony jeden z kumulatywnych warunków tegoż artykułu. Ponadto podkreślić należy, że otrzymywane przez Wspólnotę środki pieniężne (pożytki) z tytułu reklam umieszczanych na elewacji budynku również nie pochodzą z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a ich źródłem jest inna działalność gospodarcza. Podsumowując, dochód – uzyskany z tytułu zaliczek uiszczanych przez właścicieli lokali użytkowych we Wspólnocie Lokalowej oraz pożytków z reklam umieszczanych na elewacji budynku – nie pochodzi z gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz nie jest przeznaczany na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.
2014
7
sie

Istota:
- Zwolnienie od podatku planowanej dostawy lokali użytkowych A, B i C, a także zwolnienia od podatku dostawy lokalu D w części będącej przedmiotem najmu (pyt. 1 i 3).
- Zwolnienie w całości od podatku planowanej dostawy lokalu użytkowego D (pyt. 2).
Fragment:
Wynajmowane pomieszczenia stanowiły te same pomieszczenia, które obecnie stanowią wyodrębniony lokal użytkowy A. Od grudnia 2009 roku – od wyodrębnienia lokalu użytkowego A – pomieszczenia w lokalu użytkowym A były wciąż wynajmowane pierwotnemu najemcy do maja 2013 r. Obecnie lokal użytkowy A jest wynajmowany drugiemu najemcy. Lokal użytkowy B był wynajmowany od 2006 r. na podstawie tej samej umowy, która dotyczyła wynajmu pomieszczeń w lokalu A temu samemu najemcy. Tym samym, wynajem pomieszczeń w lokalu użytkowym B również stanowił czynność opodatkowaną podatkiem VAT. Wynajmowane pomieszczenia były tymi samymi pomieszczeniami, które obecnie składają się na wyodrębniony lokal użytkowy B. Od grudnia 2009 r. – od wyodrębnienia lokalu użytkowego B – pomieszczenia w lokalu użytkowym B były wciąż wynajmowane pierwotnemu najemcy do lipca 2010 r. Kolejni najemcy wynajmowali lokal użytkowy B w ramach czynności opodatkowanych podatkiem VAT od listopada 2010 r. Obecnie lokal użytkowy B jest również wynajmowany. Lokal użytkowy C jest wynajmowany od 2006 r. temu samemu najemcy na podstawie umowy najmu będącej czynnością opodatkowaną podatkiem VAT. Umowa przewiduje wynajęcie części nieruchomości – pomieszczeń, znajdujących się w budynku biurowo-usługowym.
2014
15
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisu na fundusz remontowy od lokali użytkowych.
Fragment:
Lokale użytkowe zajmowane na podstawie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego, własności wyodrębnionej oraz na umowę najmu są zaliczane przez Spółdzielnię do zasobów mieszkaniowych. Lokale użytkowe zajmowane na podstawie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego oraz na umowę najmu stanowią środki trwałe Spółdzielni. Lokale użytkowe stanowiące własność wyodrębnioną pod datą podpisania aktu notarialnego ustanowienia odrębnej własności są wyksięgowywane ze stanu środków trwałych i funduszy spółdzielni. Lokale użytkowe zajmowane na podstawie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego oraz zajmowane na umowę najmu są umarzane w ciężar finansujących ich funduszy, nie są dokonywane odpisy amortyzacyjne. Spółdzielnia dokonuje odpisów na fundusz remontowy od lokali użytkowych zajmowanych na podstawie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego, własności wyodrębnionej oraz na umowę najmu znajdujących się w budynkach mieszkalnych, w budynku biurowym zarządu i w budynku Osiedlowego Domu Kultury, zgodnie z obowiązującymi w spółdzielni regulaminami, w wysokościach ustalonych indywidualnie dla każdego budynku.
2014
6
lip

Istota:
W jaki sposób należy wyliczyć dochód (stratę) ze sprzedaży lokalu użytkowego?
Fragment:
Dnia 27 stycznia 2009 r. spółka na podstawie aktu notarialnego sprzedała Wnioskodawcy lokale użytkowe 190 i 172. lokal użytkowy VAT Grunt VAT Box 172 40.820,98 8.980,61 6.120,08 1.346,42 Box 190 41.556,60 9.142,45 6.221,15 1.368,45 Razem 82.377,58 18.123,06 12.341,23 2.714,87 Ogółem brutto z gruntami: 115.557,25 zł Całość inwestycji została zaksięgowana na podstawie faktur VAT i ukończona została w lutym 2002 r. Część inwestycji została zaksięgowana brutto, gdyż Vat-owcem Wnioskodawca został od 1 stycznia 2001 r. Firma uregulowała sprzedaż powyższych lokali aktem notarialnym w 2009 r. gdyż nie była właścicielem gruntu, ponieważ grunt dzierżawiła sp. z o.o. od miasta. Dopiero po nabyciu gruntu sprzedała lokale użytkowe udziałowcom na podstawie aktów notarialnych. Powyższe lokale Wnioskodawca nabył wspólnie z żoną do majątku wspólnego. Dnia 26 listopada 2012 r. Wnioskodawca wspólnie z żoną sprzedał lokale użytkowe 172 i 190 za kwotę 90.000 złotych osobie, która je dzierżawiła w okresie od 31 sierpnia 2008 r. do 25 listopada 2012 r. Od dnia użytkowania lokali tj. 7 lutego 2002 r. Wnioskodawca naliczał amortyzację. Przyjęcie środka trwałego: Box 172 i 190 dnia 2 lutego 2002 r. na kwotę 158.786 zł 18 gr. 2002 - 158.786,18 (...)
2014
4
lip

Istota:
Czy przy sprzedaży lokali użytkowych pozyskanych z przekształcenia lokali mieszkalnych Wnioskodawca „będzie płacił podatek VAT”?
Fragment:
Analizując zatem całokształt sprawy w oparciu o wskazane przepisy, wskazać należy, iż planowana dostawa lokali użytkowych powstałych po przekształceniu lokali mieszkalnych stanowić będzie czynność dokonaną w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy. Jednocześnie należy zauważyć, że skoro w okresie użytkowania tych lokali doszło do pierwszego zasiedlenia (najem), o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy, a także – jak wskazał Pan - „ nie będzie tutaj ponownie pierwszego zasiedlenia ”, z uwagi na wartość planowanego remontu, to w świetle tak przedstawionych okoliczności sprawy, dostawa opisanych lokali użytkowych będzie korzystać ze zwolnienia od podatku określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, przy założeniu, że przedmiotowa dostawa nastąpi po upływie 2 lat od pierwszego zasiedlenia (najmu), a także o ile strony transakcji nie wybiorą opcji opodatkowania, przewidzianej w art. 43 ust. 10 ustawy, przy spełnieniu warunków określonych w tym przepisie. Zatem oceniając stanowisko w zakresie rozstrzygnięcia czy przy sprzedaży lokali użytkowych pozyskanych z przekształcenia lokali mieszkalnych Wnioskodawca „ będzie płacił podatek VAT ” - uznano je za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2014
3
lip
© 2011-2014 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.