Lokal użytkowy | Interpretacje podatkowe

Lokal użytkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to lokal użytkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT transakcji zbycia udziałów w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu użytkowego, dokumentowania tej transakcji.
Fragment:
W 2010 r. sprzedano udziały w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu użytkowego, a sprzedaż opodatkowano podatkiem VAT według stawki 22%. Z uwagi na powyższe informacje, w niniejszej sprawie, sprzedaż w 2010 r. udziału w lokalu użytkowym była dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia, gdyż ww. lokal użytkowy nie został oddany do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, a transakcja jego nabycia również nie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem. W związku z tym nie zaszły przesłanki do zastosowania zwolnienia z opodatkowania tej czynności na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż w jego myśl zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, a w tej sprawie właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia. Tak więc, jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas należy poddać badaniu zaistnienie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Spółdzielnia wskazała, że w stosunku do ww. lokalu użytkowego nie korzystała z obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem udziałów w lokalu, nie ponosiła również nakładów na jego ulepszenie i nie wykorzystywała go do działalności gospodarczej.
2015
12
lut

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT transakcji sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego oraz obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego
Fragment:
Aby stwierdzić czy w opisanym przypadku przy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego będzie przysługiwało Wnioskodawcy zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy niezbędne jest ustalenie, czy nastąpiło pierwsze zasiedlenie lokalu i jaki okres upłynął od tego momentu. W ocenie tutejszego Organu w odniesieniu do opisanego we wniosku lokalu użytkowego, który był wynajmowany w części, stanowiącej 70,85 m 2 powierzchni użytkowej, w przypadku którego poniesiono w latach 2003 – 2004 wydatki na ulepszenie, przekraczające 30% wartości początkowej lokalu, pierwsze zasiedlenie w rozumieniu art. 2 ust. 14 ustawy należy rozpoznać po dokonaniu ulepszeń przez Wnioskodawcę, w momencie wydania lokalu najemcom tj. w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Z uwagi na opis sprawy, który wskazuje, że pomiędzy pierwszym zasiedleniem cześć lokalu, a sprzedażą lokalu upłynie okres dłuższy niż 2 lata, sprzedaż spółdzielczego własnościowego lokalu użytkowego będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. W odniesieniu do pozostałej części lokalu użytkowego, który nie był przedmiotem najmu, tj. nie był wydany użytkownikowi lokalu po jego ulepszeniu, na które poniesiono wydatki przekraczające 30% wartości początkowej lokalu, sprzedaż tej części lokalu będzie odbywała się w ramach pierwszego zasiedlenia, zatem Wnioskodawca będzie zobowiązany do opodatkowania tej części lokalu według podstawowej stawki podatku VAT.
2015
11
lut

Istota:
W zakresie zwolnienia przedmiotowego
Fragment:
Wspólnota Mieszkaniowa na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną otrzymuje zatem przychody w postaci zaliczek wpłacanych przez właścicieli lokali mieszkalnych oraz zaliczek wpłacanych przez właścicieli lokali użytkowych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Wnosimy o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu przeznaczonego na gospodarkę zasobami mieszkaniowym w części przypadającej od właścicieli lokali użytkowych. Zdaniem Wnioskodawcy, zaliczki wpłacane na poczet pokrycia kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej należą do przychodów z działalności z tytułu gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Nie ma w tym przypadku znaczenia, że niewielka część tych przychodów pochodzi od właścicieli lokali użytkowych. Właściciele lokali użytkowych nie zawsze prowadzą w nich działalność gospodarczą (czasami są to pustostany) a jeśli nawet to rozliczają się z przychodów z tej działalności gospodarczej indywidualnie i nie ma to żadnego związku ze Wspólnotą. Wspólnota Mieszkaniowa nie jest w żaden sposób związana z przychodami jakie mogą być generowane w tychże lokalach użytkowych, które stanowią własność indywidualnych osób. Właściciele lokali użytkowych dokładnie tak samo jak właściciele lokali mieszkalnych partycypują w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej zgodnie z posiadanymi udziałami w nieruchomości wspólnej tak jak mówi ustawa o własności lokali z 24.06.1997r. w art. 12 ust.2.
2015
3
lut

Istota:
O ile Wnioskodawca i nabywca nie zrezygnują ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy, sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego dokonana przez Wnioskodawcę będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.
Fragment:
Analiza przytoczonych przepisów na gruncie przedstawionego zdarzenia przyszłego prowadzi do wniosku, że dostawę opisanego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i pkt 7 należy traktować na równi z dostawą towaru (lokalu użytkowego). Dostawa omawianego lokalu nie będzie korzystała ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, gdyż warunkiem do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, określonego w powyższym przepisie, jest wykorzystywanie towarów, w tym również nieruchomości, będących przedmiotem dostawy wyłącznie do działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług oraz brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów. Tym czasem, jak wynika z opisu sprawy, lokal stanowiący przedmiot planowanej transakcji jest wykorzystywany przez Wnioskodawcę do prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług - wynajmu. W świetle powyższej okoliczności, do transakcji sprzedaży lokalu nie będzie miało zastosowania zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy. W związku z tym, w odniesieniu do opodatkowania planowanej transakcji dostawy lokalu użytkowego, należy przeanalizować możliwość zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.
2015
3
lut

Istota:
Niepodleganie opodatkowaniu czynności wniesienia lokalu użytkowego aportem do spółki osobowej.
Fragment:
Nr 112 poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2014 r. (data wpływu 4 kwietnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania czynności wniesienia lokalu użytkowego aportem do spółki osobowej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 4 kwietnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania czynności wniesienia lokalu użytkowego aportem do spółki osobowej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Otrzymała Pani w darowiźnie od ojca, który nieodpłatnie użyczał lokal powiązanej spółce kapitałowej, lokal użytkowy. Pani działalność gospodarcza jest zawieszona. Lokal nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Jest przez Panią nieodpłatnie użyczany spółce prawa handlowego, która to spółka lokal ten wynajmuje odpłatnie innemu podmiotowi. Zamierza Pani wnieść ww. lokal aportem do spółki jawnej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy powstanie obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług od wniesienia przez Panią aportem opisanego wyżej lokalu użytkowego (oddanego do użytku ponad 6 lat wcześniej) do spółki osobowej... Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie wkładu niepieniężnego nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2015
27
sty

Istota:
Czy w tej sytuacji opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych będą kwoty wydatkowane na remont i termomodernizację lokali użytkowych (gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza) w momencie wydatkowania tych środków?
Fragment:
Zgodzić należy się więc z Wnioskodawcą, że działalnością gospodarczą, o której mowa w końcowym fragmencie art. 17 ust. 1 pkt 4f jest między innymi wynajmowanie lokali użytkowych, np. pawilonów handlowych. W konsekwencji, jak słusznie wskazuje Spółdzielnia wydatkując część nadwyżki powstałej w latach 2001 na remont pawilonów handlowych, Spółdzielnia utraci prawo do zwolnienia od podatku dochodowego w tych latach w części przypadającej na tę nadwyżkę. Konieczne będzie zatem opodatkowanie przez Spółdzielnię wydatkowanej kwoty podatkiem dochodowym. Reasumując, dochód uzyskany za 2001 rok, przeznaczony uchwałą na fundusz remontowy, a wydatkowany w 2014 r. na remont i termomodernizację budynków, w których znajdują się lokale użytkowe i pomieszczenia administracji osiedlowej, nie będzie korzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w części wydatkowanej na remont i termomodernizacje lokali użytkowych. Zgodnie z treścią art. 21 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania. Jak słusznie wskazuje więc Wnioskodawca z chwilą wydatkowania tych środków, a zatem z chwilą ujęcia w księgach kosztów wykonania robót (art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) powstanie zobowiązanie podatkowe z powyższego tytułu.
2015
23
sty

Istota:
Czy prawidłowym jest stanowisko Wspólnoty Lokali Użytkowych, uznające przychody z tytułu zaliczek uiszczanych przez jej członków za podstawę opodatkowania?
Fragment:
(...) Lokali Użytkowych opłaca miesięczne zaliczki na podatek dochodowy, naliczane od wysokości zaliczek na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości, którymi obciążani są właściciele lokali użytkowych. Wspólnota wskazała, że w jej skład wchodzi 5 lokali użytkowych (mała wspólnota), a zaliczki wnoszone przez ich właścicieli przeznaczone są na pokrycie bieżących zobowiązań i kosztów Wspólnoty. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy prawidłowym jest stanowisko Wspólnoty Lokali Użytkowych, uznające przychody z tytułu zaliczek uiszczanych przez jej członków za podstawę opodatkowania... Zdaniem Wnioskodawcy, Wspólnota Lokali Użytkowych odprowadza zaliczki na podatek dochodowy od zaliczek wnoszonych przez właścicieli lokali użytkowych na poczet utrzymania części wspólnych nieruchomości, gdyż uznano, że przychód ten nie pochodzi z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i na tej podstawie nie może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym. Wpłacane zaliczki na podatek dochodowy zostaną rozliczone po zamknięciu roku obrachunkowego do wysokości nadwyżki sumy przychodów osiągniętych w roku podatkowym nad kosztami uzyskania tych przychodów.
2015
10
sty

Istota:
Sprzedaż lokalu użytkowego
Fragment:
W 2014 roku ze względu na pogarszającą się sytuację ekonomiczną Spółdzielni, Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą Spółdzielni podjęli decyzję o sprzedaży jednego lokalu użytkowego o powierzchni 72 m 2 . Spółdzielnia Pracy jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i w ramach swojej działalności wykonuje sprzedaż opodatkowaną. W piśmie z dnia 26 września 2014 r. Strona dodatkowo wskazała, że: Lokale użytkowe, które nabyła Spółdzielnia Pracy były i są wykorzystywane na działalność usług kominiarskich. Działalność Spółdzielni podlega tylko sprzedaży opodatkowanej. Lokale użytkowe które nabyła Spółdzielnia Pracy nie były przedmiotem najmu, podnajmu oraz dzierżawy. Spółdzielnia Pracy nie ponosiła wydatków na ulepszenie lokali użytkowych przekraczające 30% wartości lokali użytkowych w stosunku do których miała by prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy sprzedaż lokalu użytkowego Spółdzielni Pracy będącej podatnikiem VAT, będzie podlegała zwolnieniu od podatku VAT... Zdaniem wnioskodawcy, ponieważ w stosunku do przedmiotowego lokalu użytkowego nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, przy ewentualnej sprzedaży lokalu użytkowego skorzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a, pkt 7a ustawy o podatku od towarów i usług.
2015
1
sty

Istota:
Czy zaliczki wpłacane przez właściciela lokali użytkowych na pokrycie kosztów utrzymania części wspólnej nieruchomości oraz na zakup mediów do wyodrębnionych lokali należy zaliczyć do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi przeznaczonych na utrzymanie tych zasobów i ujmować je w ewidencji i deklaracji jako przychody korzystające ze zwolnienia wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt. 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zaś koszty dotyczące tych przychodów ujmować jako koszty związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi?
Fragment:
Na lokal użytkowy we wspólnocie B przypadała wpłata 1000 zł miesięcznie. Teoretycznie na funduszu remontowym wspólnoty na koniec roku powinno zostać zgromadzone z wpłat lokalu użytkowego 12 tys. zł. Jednak pieniędzy tych będzie o 2280 zł mniej, ponieważ wspólnota musi od nich odprowadzić 19 proc. podatek dochodowy. W 2011 r. nie pojawi się bowiem koszt uzyskania przychodu. Wspólnota A, w której nie ma lokalu użytkowego, na koniec 2011 r. zgromadzi więc na funduszu remontowym o 2280 zł więcej. Podobnie będzie w kolejnych latach. To powoduje dalsze konsekwencje. Pieniądze z funduszu remontowego miały być przeznaczone na elewację, czyli majątek właścicieli, a nie wspólnoty. W momencie remontu okazuje się, że brakuje kilku tysięcy złotych. Właściciele mieszkań we wspólnocie B nie mogą jednak żądać dopłaty od właściciela lokalu użytkowego; byłyby to, wpłaty ponad jego udział w części wspólnej nieruchomości. Takie żądanie naruszyłoby więc art. 12 ust. 3 ustawy o własności lokali. Można jednak podnieść zarzut, że właściciel lokalu użytkowego faktycznie wpłacał rocznie o 2280 zł za mało na fundusz remontowy wobec udziału w nieruchomości wspólnej.
2014
31
gru

Istota:
Czy naliczony od lokalu użytkowego lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, lokalu stanowiącego własność spółdzielni oraz lokalu w najmie - odpis na fundusz remontowy należy uznać, zgodnie z art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt.9 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za koszt uzyskania przychodu?
Fragment:
W skład zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej wchodzą m.in. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego, prawo własności lokalu użytkowego, w tym do lokalu w najmie. Realizując zapisy art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Spółdzielnia w celu finansowania remontów zasobów mieszkaniowych utworzyła fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych, w tym ww. lokali. Zasoby mieszkaniowe Spółdzielni to: budynki mieszkalne, budynki w których znajdują się lokale użytkowe z infrastrukturą towarzyszącą oraz stanowiące własność spółdzielni. Od lokali użytkowych o charakterze spółdzielczym własnościowym, stanowiących odrębną własność, stanowiących własność spółdzielni, od lokali w najmie, Spółdzielnia zamierza naliczać odpis na utworzony fundusz remontowy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy naliczony od lokalu użytkowego lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, lokalu stanowiącego własność spółdzielni oraz lokalu w najmie - odpis na fundusz remontowy należy uznać, zgodnie z art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt. 9 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za koszt uzyskania przychodu... Zdaniem Wnioskodawcy, odpis na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych, naliczony od lokalu użytkowego o charakterze spółdzielczym własnościowym, jak i lokalu stanowiącego odrębną własność, lokalu stanowiącego własność Spółdzielni, w tym w najmie, stanowi koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust.1 w związku, z art. 16 ust. 1 pkt. 9 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2014
31
gru
© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.