Lokal użytkowy | Interpretacje podatkowe

Lokal użytkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to lokal użytkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego przez jednego z małżonków z faktur dotyczących zakupu lokali użytkowych.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w ww. okolicznościach, Wnioskodawczyni będzie uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o 100% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu ww. lokali użytkowych, wykazanego w wystawionych przez deweloperów fakturach dokumentujących te nabycia... Zdaniem Wnioskodawcy; Zdaniem Wnioskodawczyni, w ww. okolicznościach, będzie ona uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o 100% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu ww. lokali użytkowych, wykazanego w wystawionych przez developerów fakturach dokumentujących te nabycia. Przede wszystkim nie ulega wątpliwości, że wynajmując lokale użytkowe w sposób ciągły dla celów zarobkowych, Wnioskodawczyni spełniać będzie przesłanki uznania za podatnika podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1-2 VATU. Wynajem lokali użytkowych stanowi czynność opodatkowaną i nie zwolnioną z podatku. Wobec powyższego, nabywane lokale niewątpliwie wykorzystywane będą - przez podatnika w rozumieniu art. 15 VATU - do wykonywania czynności opodatkowanych (i nie zwolnionych), co zgodnie z art. 86 ust. 1 VATU daje Wnioskodawczyni prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zgodnie natomiast z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a VATU, kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towaru (lokalu) stanowi suma kwot podatku wynikających z otrzymanych przez podatnika faktur.
2015
22
mar

Istota:
W zakresie zwolnienia przedmiotowego
Fragment:
Opłaty wnoszone przez właścicieli lokali użytkowych, choć dotyczyć mogą tych samych części wspólnych, nie mogą być uznane za uzyskane za dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 44 u.p.d.o.p., służą bowiem prawidłowemu korzystaniu z lokali użytkowych (gospodarce tymi lokalami). Tym bardziej nie mogą za takie być związane opłaty za dostawę mediów wyłącznie do lokali użytkowych (o takie opłaty pytała także zainteresowana Wspólnota). ” Również powołany przez Wnioskodawcę wyrok I SA/Kr 1596/08 z dnia 15 kwietnia 2009r., został uchylony wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 lutego 2011r., sygn. Akt II FSK 1651/09, w którym Sąd zauważył, że: „Rekapitulując: z przedstawionych rozważań Naczelnego Sądu Administracyjnego wynika, że pojęcie zasobów mieszkaniowych wspólnoty mieszkaniowej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.), nie obejmuje stanowiących własność członków wspólnoty lokali użytkowych. Na zakończenie dodać można, że obawy Sądu pierwszej instancji o ewentualnie nierówne traktowanie wobec prawa właścicieli lokali użytkowych wchodzących w skład wspólnoty mieszkaniowej - w przypadku rozumieniu prawa w ten sposób, jak przedstawił to Naczelny Sąd Administracyjny, są całkowicie nieuzasadnione. Po pierwsze, wynikające (...)
2015
20
mar

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawych w zakresie zwolnienia przedmiotowego dochodu z tytułu zaliczek uiszczanych przez właściciela lokalu użytkowego.
Fragment:
Na dzień złożenia zapytania Wspólnota Mieszkaniowa dokonuje rozliczenia podatku dochodowego od lokalu użytkowego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wspólnota Mieszkaniowa powinna odprowadzać podatek dochodowy od osób prawnych, od lokalu użytkowego usytuowanego we Wspólnocie... Zdaniem Wnioskodawcy, Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w P. powstała w 2001 r. Wspólnota ma nadany numery REGON i NIP, którymi posługuje się w rozliczeniach m.in. z Urzędem Skarbowym. W skład tej Wspólnoty wchodzi lokal użytkowy, a ogół właścicieli dokonuje opłaty zaliczek na utrzymanie części wspólnych. Te zaś z kolei są ustalane przez ogół właścicieli w formie uchwały. Lokal użytkowy posiada swojego właściciela na bazie aktu notarialnego i nie jest on własnością Wspólnoty Mieszkaniowej. Zgodnie z przepisami ustawy o własności lokali Wspólnota Mieszkaniowa jest jednostką organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej i w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych może być i jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Na rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej, którym dysponuje na podstawie umowy o zarządzanie Zarządca, wpływają środki, w tym m.in. comiesięczne zaliczki wpłacane przez właścicieli lokali.
2015
13
mar

Istota:
W zakresie opodatkowania sprzedaży własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego.
Fragment:
Ponieważ pomiędzy pierwszym zasiedleniem tych części lokalu (2003 r. i 2004 r.), a sprzedażą lokalu upłynie okres dłuższy niż 2 lata, sprzedaż spółdzielczego własnościowego lokalu użytkowego w tych częściach będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. W odniesieniu do pozostałej części lokalu użytkowego, tj. części 644 m 2 powierzchni sali sprzedażowej, która była wynajmowana od dnia 10 października 2014 r. mamy do czynienia z pierwszym zasiedleniem, jednakże w związku z tym, że pomiędzy pierwszym zasiedleniem tej części lokalu (2014 r.), a sprzedażą lokalu upłynie okres krótszy niż 2 lata, sprzedaż spółdzielczego własnościowego lokalu użytkowego w tej części nie będzie korzystała ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Jednakże, przy braku możliwości zastosowania zwolnienia od podatku zbycia opisanej części lokalu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, należy dokonać analizy możliwości zwolnienia od podatku tego zbycia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego w 1992 r. w związku z czym nie przysługiwało mu prawo do odliczenia. Jednocześnie Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie lokalu, które przekroczyły 30% jego wartości wartości początkowej, Wnioskodawca dokonał jedynie remontu niniejszego lokalu.
2015
13
mar

Istota:
Zastosowanie właściwej stawki podatku VAT dla dostawy wody najemcom lokali użytkowych i lokali mieszkalnych.
Fragment:
Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że w przypadku umowy najmu przedmiotem świadczenia na rzecz najemców jest usługa główna, tj. najem lokalu użytkowego i lokalu mieszkalnego, a koszty dodatkowe, w tym opłaty z tytułu mediów, stanowią elementy rachunku kosztów zmierzające do ustalenia kwoty odpłatności za usługę najmu, bowiem z ekonomicznego punktu widzenia dopełniają świadczenie zasadnicze i nie należy ich sztucznie oddzielać od tego świadczenia. Zatem, w sytuacji kiedy wynajmujący zawiera umowę np. na dostawy wody do pomieszczeń będących przedmiotem najmu, nie może kosztów dostawy tych mediów przenieść bezpośrednio na najemcę. Tym samym, w sytuacji, gdy korzystający z ww. lokali nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów, wydatki za media stanowiące element świadczenia należnego z tytułu umowy najmu lokalu użytkowego i lokalu mieszkalnego stanowią wraz z czynszem zapłatę, w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy, z tytułu świadczenia usług najmu. Zwrócić należy także uwagę na to, że zgodnie z powołanym wyżej przepisem kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Pojęcie kwoty należnej z tytułu sprzedaży należy łączyć z pojęciem wynagrodzenia, czy zapłaty, które jest sprzedawcy należne z tytułu jego świadczenia na rzecz nabywcy.
2015
12
mar

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży lokalu użytkowego.
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że w dniu 5 października 2005 r. spółka jawna nabyła w drodze kupna lokal użytkowy. Lokal był wykorzystywany na działalność apteczną. Wnioskodawczyni była wspólnikiem ww. spółki jawnej do dnia 31 grudnia 2012 r. Posiadała 50% udziału w zyskach i stratach ww. spółki. W dniu 5 grudnia 2012 r. z majątku spółki wycofano i przeniesiono nieodpłatnie na rzecz wspólników (w równych częściach po połowie) do ich majątków osobistych prawo własności lokalu niemieszkalnego. Tym samym Wnioskodawczyni nabyła 50% udziału w przedmiotowym lokalu użytkowym. Wnioskodawczyni wskazała, że lokal był wykorzystywany na potrzeby prowadzonej działalności w okresie od dnia 4 marca 1993 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Przedmiotowy lokal użytkowy wprowadzony był do ewidencji środków trwałych dnia 5 października 2005 r., a został z niej wycofany dnia 5 grudnia 2012 r., spełniał on definicję środka trwałego, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przedmiotowy lokal Wnioskodawczyni zamierza sprzedać w pierwszej połowie 2015 r. Mając na uwadze przytoczone regulacje prawne oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego, wskazać należy, że sprzedaż lokalu użytkowego, wykorzystywanego w działalności gospodarczej przez spółkę jawną, której Wnioskodawczyni była wspólnikiem a następnie przeniesionego nieodpłatnie na rzecz wspólników do ich majątków osobistych, skutkuje powstaniem przychodu ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – tj. pozarolniczej działalności gospodarczej.
2015
10
mar

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT transakcji zbycia udziałów w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu użytkowego, dokumentowania tej transakcji.
Fragment:
W 2010 r. sprzedano udziały w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu użytkowego, a sprzedaż opodatkowano podatkiem VAT według stawki 22%. Z uwagi na powyższe informacje, w niniejszej sprawie, sprzedaż w 2010 r. udziału w lokalu użytkowym była dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia, gdyż ww. lokal użytkowy nie został oddany do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, a transakcja jego nabycia również nie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem. W związku z tym nie zaszły przesłanki do zastosowania zwolnienia z opodatkowania tej czynności na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż w jego myśl zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, a w tej sprawie właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia. Tak więc, jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas należy poddać badaniu zaistnienie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Spółdzielnia wskazała, że w stosunku do ww. lokalu użytkowego nie korzystała z obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem udziałów w lokalu, nie ponosiła również nakładów na jego ulepszenie i nie wykorzystywała go do działalności gospodarczej.
2015
12
lut

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT transakcji sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego oraz obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego
Fragment:
Aby stwierdzić czy w opisanym przypadku przy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego będzie przysługiwało Wnioskodawcy zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy niezbędne jest ustalenie, czy nastąpiło pierwsze zasiedlenie lokalu i jaki okres upłynął od tego momentu. W ocenie tutejszego Organu w odniesieniu do opisanego we wniosku lokalu użytkowego, który był wynajmowany w części, stanowiącej 70,85 m 2 powierzchni użytkowej, w przypadku którego poniesiono w latach 2003 – 2004 wydatki na ulepszenie, przekraczające 30% wartości początkowej lokalu, pierwsze zasiedlenie w rozumieniu art. 2 ust. 14 ustawy należy rozpoznać po dokonaniu ulepszeń przez Wnioskodawcę, w momencie wydania lokalu najemcom tj. w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Z uwagi na opis sprawy, który wskazuje, że pomiędzy pierwszym zasiedleniem cześć lokalu, a sprzedażą lokalu upłynie okres dłuższy niż 2 lata, sprzedaż spółdzielczego własnościowego lokalu użytkowego będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. W odniesieniu do pozostałej części lokalu użytkowego, który nie był przedmiotem najmu, tj. nie był wydany użytkownikowi lokalu po jego ulepszeniu, na które poniesiono wydatki przekraczające 30% wartości początkowej lokalu, sprzedaż tej części lokalu będzie odbywała się w ramach pierwszego zasiedlenia, zatem Wnioskodawca będzie zobowiązany do opodatkowania tej części lokalu według podstawowej stawki podatku VAT.
2015
11
lut

Istota:
W zakresie zwolnienia przedmiotowego
Fragment:
Wspólnota Mieszkaniowa na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną otrzymuje zatem przychody w postaci zaliczek wpłacanych przez właścicieli lokali mieszkalnych oraz zaliczek wpłacanych przez właścicieli lokali użytkowych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Wnosimy o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu przeznaczonego na gospodarkę zasobami mieszkaniowym w części przypadającej od właścicieli lokali użytkowych. Zdaniem Wnioskodawcy, zaliczki wpłacane na poczet pokrycia kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej należą do przychodów z działalności z tytułu gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Nie ma w tym przypadku znaczenia, że niewielka część tych przychodów pochodzi od właścicieli lokali użytkowych. Właściciele lokali użytkowych nie zawsze prowadzą w nich działalność gospodarczą (czasami są to pustostany) a jeśli nawet to rozliczają się z przychodów z tej działalności gospodarczej indywidualnie i nie ma to żadnego związku ze Wspólnotą. Wspólnota Mieszkaniowa nie jest w żaden sposób związana z przychodami jakie mogą być generowane w tychże lokalach użytkowych, które stanowią własność indywidualnych osób. Właściciele lokali użytkowych dokładnie tak samo jak właściciele lokali mieszkalnych partycypują w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej zgodnie z posiadanymi udziałami w nieruchomości wspólnej tak jak mówi ustawa o własności lokali z 24.06.1997r. w art. 12 ust.2.
2015
3
lut

Istota:
O ile Wnioskodawca i nabywca nie zrezygnują ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy, sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego dokonana przez Wnioskodawcę będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.
Fragment:
Analiza przytoczonych przepisów na gruncie przedstawionego zdarzenia przyszłego prowadzi do wniosku, że dostawę opisanego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i pkt 7 należy traktować na równi z dostawą towaru (lokalu użytkowego). Dostawa omawianego lokalu nie będzie korzystała ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, gdyż warunkiem do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, określonego w powyższym przepisie, jest wykorzystywanie towarów, w tym również nieruchomości, będących przedmiotem dostawy wyłącznie do działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług oraz brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów. Tym czasem, jak wynika z opisu sprawy, lokal stanowiący przedmiot planowanej transakcji jest wykorzystywany przez Wnioskodawcę do prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług - wynajmu. W świetle powyższej okoliczności, do transakcji sprzedaży lokalu nie będzie miało zastosowania zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy. W związku z tym, w odniesieniu do opodatkowania planowanej transakcji dostawy lokalu użytkowego, należy przeanalizować możliwość zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.
2015
3
lut
© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.