Lokal użytkowy | Interpretacje podatkowe

Lokal użytkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to lokal użytkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Darowizna spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu
Fragment:
W przedmiotowej sprawie istotnym dla rozstrzygnięcia jest fakt czy Wnioskodawcy przy nabyciu spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz czy Wnioskodawca ponosił wydatki na ulepszenie lokalu użytkowego w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, od których przysługiwało prawo do odliczenia. Z wniosku wynika, że Wnioskodawca decyzją Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej z 10 lutego 1992 r. uzyskał lokal użytkowy na warunkach spółdzielczego prawa do lokalu. Wnioskodawca przy nabyciu prawa do tego lokalu nie miał możliwości odliczenia podatku naliczonego, gdyż jego nabycie miało miejsce przed wprowadzeniem do polskiego systemu podatku VAT. Wnioskodawca wykorzystywał lokal dla celów prowadzenia działalności gospodarczej. Wnioskodawca jest podatnikiem VAT czynnym. Lokal ten nie był ulepszany, nie poniesiono wydatków zwiększających wartość lokalu stanowiących co najmniej 30% kwoty nabycia prawa własności, od których istniałaby możliwość odliczenia podatku naliczonego. Biorąc pod uwagę przywołane wyżej przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawcy przy nabyciu spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, gdyż nabycie miało miejsce przed wprowadzeniem podatku od towarów i usług.
2015
31
maj

Istota:
Sposób opodatkowania ustanowienia odrębnej własności lokalu użytkowego
Fragment:
W stosunku do lokalu użytkowego nie były dokonane żadne wydatki, stanowiące co najmniej 30% jego wartości początkowej. Spółdzielni natomiast przysługiwało prawo odliczenia podatku naliczonego od nabycia/wybudowania lokalu użytkowego będącego przedmiotem zapytania. Na tle zaprezentowanej sprawy, wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do kwestii czy ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego w miejsce własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Kluczową rolę w analizowanej sprawie odgrywa przepis art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług. Aby stwierdzić, czy ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług w pierwszej kolejności ustalić należy kiedy miało miejsce pierwsze zasiedlenie oraz jaki okres upłynął od niego do momentu dokonania dostawy nieruchomości. W tym celu należy odwołać się do treści art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym przez pierwsze zasiedlenie należy rozumieć oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, użytkownikowi budynków, budowli lub ich części po ich wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.
2015
20
maj

Istota:
Sposób opodatkowania wycofania z działalności gospodarczej lokalu użytkowego i przekazania go w formie darowizny
Fragment:
(...) lokalu użytkowego i przekazania go w formie darowizny – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania wycofania z działalności gospodarczej lokalu użytkowego i przekazania go w formie darowizny. Złożony wniosek został uzupełniony pismem z dnia 27 lutego 2015 r. (data wpływu 3 marca 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie tutejszego Organu z dnia 17 lutego 2015 r. nr IPPP2/443-1229/14-2/RR IPPB1/415-1417/14-2/AM (data doręczenia 23 lutego 2015 r.). We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna od 12 lutego 1979 roku. Działalność gospodarcza Wnioskodawcy polega na produkcji wyrobów jubilerskich i podobnych oraz wynajmie w ramach prowadzonej działalności lokali użytkowych. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Jeden z lokali użytkowych Wnioskodawca zamierza wycofać z działalności i umową darowizny podarować córce. Dotyczy to lokalu użytkowego. Lokal ten na podstawie zawartej umowy w 1998 r. ze Spółdzielnią Mieszkaniową został wybudowany ze środków pieniężnych Wnioskodawcy, które zgodnie z umową stanowiły wkład budowlany za kwotę 127 817,83 zł.
2015
20
maj

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w związku z potrąceniem podatku u źródła przez kontrahentów zagranicznych nie powstaną podatkowe różnice kursowe (zarówno dodatnie jak i ujemne) w rozumieniu art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
W ewidencji księgowej oraz sposobie podziału wyniku finansowego, Spółdzielnia stosuje interpretację pojęcia zasobów mieszkaniowych w rozumieniu zapisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (art. 2 pkt 1, 2 i 3 w związku z treścią art. 1 pkt 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) i do zasobów mieszkaniowych zalicza również lokale użytkowe. Dotychczas Spółdzielnia ustalając podstawę opodatkowania w zakresie przychodów z opłat za użytkowanie lokali użytkowych oraz kosztów ich eksploatacji, wyłączała z kosztów bilansowych odpisy na fundusz remontowy lokali użytkowych, traktując je jako koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów. Z uwagi na pojawiające się w tej kwestii orzecznictwo sądów administracyjnych, które uznają odpisy na fundusz remontowy dokonywane od lokali użytkowych za koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółdzielnia zamierza zmienić kwalifikację kosztu, dotyczącego odpisów na fundusz remontowy lokali użytkowych, na stanowiący koszt podatkowy. W związku z powyższym zadano pytanie, czy Spółdzielnia postępuje prawidłowo, w rozumieniu art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 9 lit a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ujmując w kosztach uzyskania przychodów odpis na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych naliczony od lokali użytkowych... Przedstawiając własne stanowisko Spółdzielnia stwierdziła, że z uwagi na art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika; kosztem uzyskania przychodów są jednak podstawowe odpisy i wpłaty na te fundusze, jeżeli obowiązek lub możliwość ich tworzenia w ciężar kosztów określają odrębne ustawy.
2015
13
maj

Istota:
1. Czy przekazanie w/w lokalu użytkowego nieodpłatnie na cele osobiste a następnie darowanie córce będzie w całości zwolnione z podatku VAT.2. Czy przekazanie w/w lokalu na cele osobiste a następnie darowanie córce nie spowoduje powstania przychodu do opodatkowania podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
(...) lokalu użytkowego na rzecz córki – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dokonania darowizny lokalu użytkowego na rzecz córki. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna od 12.02.1979 roku pod nazwą M. z siedziba w W.. Działalność gospodarcza Wnioskodawcy polega na produkcji wyrobów jubilerskich i podobnych oraz wynajmie w ramach prowadzonej działalności lokali użytkowych. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Jeden z lokali użytkowych Wnioskodawca zamierza wycofać z działalności i umową darowizny podarować córce. Dotyczy to lokalu użytkowego w W. przy ul. K.. Lokal ten na podstawie zawartej umowy w 1998 r. ze Spółdzielnią Mieszkaniową został wybudowany z Wnioskodawcy środków pieniężnych, które zgodnie z urnową stanowiły wkład budowlany za kwotę 127 817,83 zł . Zakup ten nie podlegał podatkowi VAT. W dniu 18.08.2008 lokal w/w został oddany do użytkowania.
2015
12
maj

Istota:
Dostawa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.
Fragment:
Wnioskodawca ma wątpliwości czy sprzedaż własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego korzysta ze zwolnienia od podatku VAT. Analiza zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku oraz przepisów obowiązujących w tym zakresie pozwala stwierdzić, że dostawa własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Dostawa ta nie będzie odbywać się w ramach pierwszego zasiedlenia, ponieważ, jak z wniosku wynika, lokal przed dostawą był przedmiotem najmu na cele użytkowe a zatem został oddany do użytkowania w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu, po dokonaniu ulepszeń w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym przekraczających 30% wartości początkowej lokalu. Ponadto pomiędzy pierwszym zasiedleniem, rozumianym jako wydanie lokalu na cele najmu a dostawą lokalu upłynął okres dłuższy niż 2 lata – lokal w całości był przedmiotem najmu w okresie od 10 września 2012 r. do 14 października 2014 r. W odpowiedzi na pytanie Wnioskodawcy należy więc stwierdzić, że dostawa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2015
10
maj

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego przez jednego z małżonków z faktur dotyczących zakupu lokali użytkowych.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w ww. okolicznościach, Wnioskodawczyni będzie uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o 100% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu ww. lokali użytkowych, wykazanego w wystawionych przez deweloperów fakturach dokumentujących te nabycia... Zdaniem Wnioskodawcy; Zdaniem Wnioskodawczyni, w ww. okolicznościach, będzie ona uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o 100% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu ww. lokali użytkowych, wykazanego w wystawionych przez developerów fakturach dokumentujących te nabycia. Przede wszystkim nie ulega wątpliwości, że wynajmując lokale użytkowe w sposób ciągły dla celów zarobkowych, Wnioskodawczyni spełniać będzie przesłanki uznania za podatnika podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1-2 VATU. Wynajem lokali użytkowych stanowi czynność opodatkowaną i nie zwolnioną z podatku. Wobec powyższego, nabywane lokale niewątpliwie wykorzystywane będą - przez podatnika w rozumieniu art. 15 VATU - do wykonywania czynności opodatkowanych (i nie zwolnionych), co zgodnie z art. 86 ust. 1 VATU daje Wnioskodawczyni prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zgodnie natomiast z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a VATU, kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towaru (lokalu) stanowi suma kwot podatku wynikających z otrzymanych przez podatnika faktur.
2015
22
mar

Istota:
W zakresie zwolnienia przedmiotowego
Fragment:
Opłaty wnoszone przez właścicieli lokali użytkowych, choć dotyczyć mogą tych samych części wspólnych, nie mogą być uznane za uzyskane za dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 44 u.p.d.o.p., służą bowiem prawidłowemu korzystaniu z lokali użytkowych (gospodarce tymi lokalami). Tym bardziej nie mogą za takie być związane opłaty za dostawę mediów wyłącznie do lokali użytkowych (o takie opłaty pytała także zainteresowana Wspólnota). ” Również powołany przez Wnioskodawcę wyrok I SA/Kr 1596/08 z dnia 15 kwietnia 2009r., został uchylony wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 lutego 2011r., sygn. Akt II FSK 1651/09, w którym Sąd zauważył, że: „Rekapitulując: z przedstawionych rozważań Naczelnego Sądu Administracyjnego wynika, że pojęcie zasobów mieszkaniowych wspólnoty mieszkaniowej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.), nie obejmuje stanowiących własność członków wspólnoty lokali użytkowych. Na zakończenie dodać można, że obawy Sądu pierwszej instancji o ewentualnie nierówne traktowanie wobec prawa właścicieli lokali użytkowych wchodzących w skład wspólnoty mieszkaniowej - w przypadku rozumieniu prawa w ten sposób, jak przedstawił to Naczelny Sąd Administracyjny, są całkowicie nieuzasadnione. Po pierwsze, wynikające (...)
2015
20
mar

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawych w zakresie zwolnienia przedmiotowego dochodu z tytułu zaliczek uiszczanych przez właściciela lokalu użytkowego.
Fragment:
Na dzień złożenia zapytania Wspólnota Mieszkaniowa dokonuje rozliczenia podatku dochodowego od lokalu użytkowego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wspólnota Mieszkaniowa powinna odprowadzać podatek dochodowy od osób prawnych, od lokalu użytkowego usytuowanego we Wspólnocie... Zdaniem Wnioskodawcy, Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w P. powstała w 2001 r. Wspólnota ma nadany numery REGON i NIP, którymi posługuje się w rozliczeniach m.in. z Urzędem Skarbowym. W skład tej Wspólnoty wchodzi lokal użytkowy, a ogół właścicieli dokonuje opłaty zaliczek na utrzymanie części wspólnych. Te zaś z kolei są ustalane przez ogół właścicieli w formie uchwały. Lokal użytkowy posiada swojego właściciela na bazie aktu notarialnego i nie jest on własnością Wspólnoty Mieszkaniowej. Zgodnie z przepisami ustawy o własności lokali Wspólnota Mieszkaniowa jest jednostką organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej i w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych może być i jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Na rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej, którym dysponuje na podstawie umowy o zarządzanie Zarządca, wpływają środki, w tym m.in. comiesięczne zaliczki wpłacane przez właścicieli lokali.
2015
13
mar

Istota:
W zakresie opodatkowania sprzedaży własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego.
Fragment:
Ponieważ pomiędzy pierwszym zasiedleniem tych części lokalu (2003 r. i 2004 r.), a sprzedażą lokalu upłynie okres dłuższy niż 2 lata, sprzedaż spółdzielczego własnościowego lokalu użytkowego w tych częściach będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. W odniesieniu do pozostałej części lokalu użytkowego, tj. części 644 m 2 powierzchni sali sprzedażowej, która była wynajmowana od dnia 10 października 2014 r. mamy do czynienia z pierwszym zasiedleniem, jednakże w związku z tym, że pomiędzy pierwszym zasiedleniem tej części lokalu (2014 r.), a sprzedażą lokalu upłynie okres krótszy niż 2 lata, sprzedaż spółdzielczego własnościowego lokalu użytkowego w tej części nie będzie korzystała ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Jednakże, przy braku możliwości zastosowania zwolnienia od podatku zbycia opisanej części lokalu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, należy dokonać analizy możliwości zwolnienia od podatku tego zbycia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego w 1992 r. w związku z czym nie przysługiwało mu prawo do odliczenia. Jednocześnie Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie lokalu, które przekroczyły 30% jego wartości wartości początkowej, Wnioskodawca dokonał jedynie remontu niniejszego lokalu.
2015
13
mar
© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.