Lokal użytkowy | Interpretacje podatkowe

Lokal użytkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to lokal użytkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy odpis na fundusz remontowy od lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych Spółdzielni od wolnostojących lokali użytkowych można ująć jako koszt uzyskania przychodów zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
(...) lokali użytkowych, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w oparciu o art. 16 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nie oznacza to jednak, że koszty związane z utrzymaniem lokali użytkowych nie mogą stanowić kosztów podatkowych na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, o ile spełnione zostaną przesłanki wynikające z tego przepisu. Zatem o ile sam odpis od lokali użytkowych dokonany na ten fundusz nie stanowi kosztu uzyskania przychodów, to kosztami tymi będą poniesione wydatki na remonty tego rodzaju lokali. Będą to jednak koszty związane z inną działalnością gospodarczą niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Mając na uwadze powyższe, zajęte przez Spółdzielnię stanowisko, w świetle którego tworzony przez Wnioskodawcę odpis na fundusz remontowy, dotyczący lokalu użytkowego będzie kosztem uzyskania przychodów stosownie do postanowień art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, uznać należy za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
2014
28
mar

Istota:
Czy planowana darowizna udziału w lokalu użytkowym na rzecz syna podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
Fragment:
Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, należy stwierdzić, że przeniesienie – w drodze darowizny – udziału w lokalu użytkowym, nie spowoduje u Wnioskodawczyni powstania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. W związku z dokonaniem darowizny, nie powstanie po stronie nabywcy obowiązek jakiegokolwiek świadczenia na rzecz Wnioskodawczyni. Przekazanie w drodze darowizny udziału w lokalu użytkowym wykorzystywanym w prowadzonej działalności gospodarczej nie wiąże się bowiem z odpłatnym zbyciem składnika majątku. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zaliczają również do żadnej z kategorii źródeł przychodów czynności przekazywania – udziału w lokalu użytkowym wykorzystywanym w działalności gospodarczej – w drodze darowizny, zatem opisana powyżej czynność jest dla Wnioskodawczyni w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych obojętna podatkowo. Reasumując, przekazanie przez Wnioskodawczynię synowi, w formie darowizny udziału w lokalu użytkowym wykorzystywanym w działalności gospodarczej, nie stanowi odpłatnego zbycia, zatem u Wnioskodawczyni z tego tytułu nie powstanie przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Końcowo wskazać należy, że wskazany we wniosku przepis art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn dotyczy kwestii zwolnienia od tego podatku nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, zatem nie ma zastosowania w niniejszej sprawie.
2014
23
mar

Istota:
Czy istnieje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług obciążający czynność sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w trybie egzekucji sądowej czyniący komornika sądowego płatnikiem tego podatku?
Fragment:
Z treści wniosku wynika, że prowadzi Pan wobec osoby fizycznej postępowanie egzekucyjne, którego przedmiotem jest lokal użytkowy wraz z udziałem w prawie wieczystego użytkowania gruntu i we współwłasności części budynku przeznaczonych do wspólnego korzystania. Lokal użytkowy dłużniczka nabyła 30 grudnia 1993 r. Sprzedaż nie była opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Dłużniczka ponosiła wydatki na ulepszenie lokalu, które przekroczyły 30% wartości początkowej lokalu, jednakże nie przysługiwało jej prawo do odliczenia podatku naliczonego z tego tytułu. Dłużniczka wskazała, że w ww. lokal wykorzystywany był w działalności gospodarczej – salon fryzjerski. Prowadząc działalność gospodarczą nie była i nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, dlatego też nie przysługiwało jej prawo do odliczenia podatku naliczonego. Lokal nie był przedmiotem najmu, dzierżawy lub innych czynności o podobnym charakterze. Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że planowane zbycie lokalu użytkowego wraz z przynależnym udziałem we współwłasności części wspólnych budynku, nastąpi w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług, co wyklucza możliwość zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy.
2014
14
mar

Istota:
W zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodów z tytułu opłat wnoszonych przez właścicieli lokali użytkowych
Fragment:
Biura 5 listopada 2013 r.), uzupełnionym 28 stycznia 2014 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodów z tytułu opłat wnoszonych przez właścicieli lokali użytkowych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 listopada 2013 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodów z tytułu opłat wnoszonych przez właścicieli lokali użytkowych. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 14 stycznia 2014 r. Znak: IBPBI/2/423-1452/13/BG wezwano do jego uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 28 stycznia 2014 r. We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wspólnotę Mieszkaniową tworzy 9 właścicieli lokali mieszkalnych, 2 właścicieli lokali użytkowych. Proporcja powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych do powierzchni lokali użytkowych wynosi 1:3. Na poczet utrzymania części wspólnych nieruchomości Wspólnota pobiera od wszystkich właścicieli jednakowe zaliczki, które po zakończeniu roku są rozliczane. W ramach zaliczek Wspólnota pobiera tylko od właścicieli lokali mieszkalnych wpłaty na media dostarczane do lokali (dostawa ciepłej i zimnej wody, odprowadzanie ścieków, centralne ogrzewanie).
2014
13
mar

Istota:
Opodatkowanie dostawy lokalu użytkowego po jego ulepszeniu
Fragment:
(...) lokalu użytkowego – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 9 sierpnia 2013r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT dostawy lokalu użytkowego. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 24 października 2013 r. (data wpływu 4 listopada 2013 r.). W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Spółka w grudniu 2004 r. dokonała zakupu lokalu użytkowego o powierzchni około 60 m.kw. za kwotę 69.446,60 zł. Przy zakupie lokalu Spółka nie odliczyła podatku VAT – sprzedaż lokalu była zwolniona z opodatkowania. W miesiącu lutym 2008 r. lokal został oddany do użytkowania i przyjęty do ewidencji środków trwałych w kwocie 80.442,15 zł – wartość lokalu została podwyższona o kwotę dokonanych nakładów inwestycyjnych, których wartość nie przekroczyła 30% wartości lokalu. W miesiącu czerwcu i grudniu 2008 r. podpisano dwie umowy najmu części lokalu – 40 m.kw. Dnia 30 września 2011 r. Spółka dokonała kolejnego podwyższenia wartości lokalu o poniesione nakłady inwestycyjne, które przekroczyły 30% wartości nieruchomości gdyż wyniosły 24.166,30 zł.
2014
13
mar

Istota:
Czy uwzględniając wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 września 2013 r. sygn. akt II FSK 2581/11 naliczany odpis na fundusz remontowy od lokali użytkowych, zajmowanych na podstawie spółdzielczego własnościowego prawa (sfinansowanych z funduszu wkładów budowlanych), lokali użytkowych na umowę najmu (sfinansowanych z funduszu zasobowego) oraz lokali użytkowych stanowiących własność wyodrębnioną (wyksięgowane z ewidencji środków trwałych i funduszu wkładów budowlanych), stanowi koszt uzyskania przychodu, w myśl art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – w pełnej wysokości ustalonej przez Radę Nadzorczą (bez względu na wykorzystanie środków w roku podatkowym – uwzględniając konieczność kumulowania środków na remonty), czy też do wysokości amortyzacji podatkowej – zgodnie z art. 16a–16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy do wysokości poniesionych w roku kosztów finansowanych z funduszu remontowego?
Fragment:
W konsekwencji powyższego lokal użytkowy (...) do wymienionego w zdaniu poprzednim funkcjonalnie rodzaju pomieszczeń nie należy ”. W świetle powyższego, opisane we wniosku lokale użytkowe nie mogą zostać uznane za zasoby mieszkaniowe. Tym samym, skoro z treści art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że kosztem uzyskania przychodów będą wyłącznie odpisy na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych, to brak jest podstaw, by za koszty podatkowe uznać odpisy na fundusz remontowy od lokali użytkowych. Przenosząc zatem powołane uregulowania prawne oraz powyższe wyjaśnienia na grunt analizowanej sprawy należy stwierdzić, że naliczany odpis na fundusz remontowy od lokali użytkowych, zajmowanych na podstawie spółdzielczego własnościowego prawa (sfinansowanych z funduszu wkładów budowlanych), lokali użytkowych na umowę najmu (sfinansowanych z funduszu zasobowego) oraz lokali użytkowych stanowiących własność wyodrębnioną (wyksięgowane z ewidencji środków trwałych i funduszu wkładów budowlanych) nie stanowi kosztu uzyskania przychodów w oparciu o art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2014
21
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sprzedaży lokalu użytkowego wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu.
Fragment:
Co do zasady wymagane jest, ażeby składnik majątku (środek trwały, wartość niematerialna i prawna) były ujęte w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, a odstąpienie od tego wymogu dotyczy tylko i wyłącznie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego bądź udziału w takim prawie, jak również składników majątkowych, których wartość początkowa nie przekroczyła 3500 zł (a jednocześnie wyniosła co najmniej 1500 zł). Gdy chodzi o wymienione obok składniki majątku, określone w art. 22d ustawy, to można wskazać, że jak wynika z przepisu ust. 2 tego artykułu, składników tych nie wprowadza się do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że sprzedaż lokalu użytkowego wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu, wykorzystywanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych nie spełnia warunków pozwalających uznać uzyskane w jej wyniku przychody, za osiągnięte ze źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Reasumując, przychód ze sprzedaży lokalu użytkowego wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu nie będzie stanowić przychodu z działalności gospodarczej. Również nie wystąpi z tego tytułu przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż od końca roku, w którym sprzedawana nieruchomość została nabyta, a lokal wybudowany, upłynęło więcej niż 5 lat.
2014
18
lut

Istota:
Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku dla sprzedaży lokalu użytkowego.
Fragment:
(...) lokalu użytkowego - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 września 2013 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony w dniu 2 grudnia 2013 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku dla sprzedaży lokalu użytkowego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca (spółka cywilna) w dniu 7 grudnia 2006 r. nabył od osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej lokal użytkowy, znajdujący się w budynku wybudowanym przed 1945 r. Przy zakupie nieruchomości sprzedawca nie wystawił faktury VAT, a notariusz pobrał podatek od czynności cywilnoprawnych. Brak było zatem po stronie Wnioskodawcy możliwości skorzystania z odliczenia podatku VAT. Aktualnie Wnioskodawca zamierza sprzedać przedmiotowy lokal. W lokalu nie były czynione „ żadne ulepszenia ani zmiany ”. W uzupełnieniu do wniosku wskazano ponadto, że od dnia 8 grudnia 2006 r. lokal ten był przedmiotem czynności opodatkowanych, tj. był wynajmowany i z tego tytułu spółka naliczała podatek VAT należny. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy przy sprzedaży tego lokalu Wnioskodawca ma prawo potraktować go jako towar objęty zwolnieniem od podatku VAT...
2014
14
lut

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z przeprowadzoną modernizacją, przebudową i adaptacją lokali mieszkalnych na lokale użytkowe.
Fragment:
Faktury dokumentujące poniesione koszty na prace modernizacyjne, przebudowę i adaptację lokali mieszkalnych na lokale użytkowe wystawiane były na Gminę -Zakład Gospodarki Mieszkaniowej lub Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. W obu przypadkach faktury zawierały NIP oraz adres Zakładu. Z tytułu wynajmu lokali użytkowych podatek od towarów i usług rozlicza Zakład. Faktury, które wystawiane są za najem pomieszczeń, które były remontowane, są wystawiane przez Zakład. Zawierają adres i NIP Zakładu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy istniały przesłanki i podstawy prawne umożliwiające odliczenie podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących poniesione wydatki na modernizację, przebudowę oraz adaptację lokali mieszkalnych do momentu zakończenia inwestycji i przekształcenia ich na lokale użytkowe przeznaczone w przyszłości na wynajem, w których będzie realizowana działalność społeczna, jeżeli Zakład nie dysponował „ właściwym ” tytułem prawnym jakim jest trwały zarząd... Zdaniem Wnioskodawcy, wyrażonym w uzupełnieniu wniosku, nie ma prawa do odliczenia podatku z faktur dokumentujących prace modernizacyjne, rozbudowę oraz adaptację lokali mieszkalnych na lokale użytkowe. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług, Zakład zakładał brak możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesione koszty w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynku mieszkalnym do czasu zakończenia inwestycji i przekształcenia przedmiotowych lokali w użytkowe.
2014
14
lut

Istota:
Opodatkowanie i dokumentowanie czynności wykonywanych przez Wspólnotę.
Fragment:
Odnosząc się do kwestii przyporządkowania przez Wnioskodawcę pobieranych opłat do kosztów dotyczących zarządu nieruchomością wspólną lub do kosztów dotyczących wyłącznie lokali użytkowych, stwierdzić należy, że to Wnioskodawca w oparciu o obiektywną znajomość stanu faktycznego zobowiązany jest do odpowiedniego podziału kosztów. Zatem wskazany we wniosku podział o ile w sposób obiektywny odzwierciedla związek poniesionych kosztów z czynnościami niepodlegającym opodatkowaniu (dotyczącymi części wspólnych nieruchomości) lub z czynnościami podlegającym opodatkowaniu (dotyczącymi poszczególnych lokali użytkowych) należało uznać za prawidłowy. Odnosząc się z kolei do kwestii prawidłowości podziału przez Wnioskodawcę wskazanych we wniosku kosztów dotyczących zarówno utrzymania części wspólnych jak i wydzielonych lokali stwierdzić należy, że w związku z tym, iż koszty te jak stwierdził Wnioskodawca służą zarówno czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu (dotyczą części wspólnym nieruchomości) jak i czynnościom podlegającym opodatkowaniu (dotyczą poszczególnych lokali użytkowych) koniecznym jest ich podział i odpowiednie przyporządkowanie do poszczególnych rodzajów działalności. Przepisy ustawy o VAT nie wskazują sposobu podziału przedmiotowych kosztów w celu ich przyporządkowania do poszczególnych rodzajów działalności Wspólnoty.
2014
9
lut
© 2011-2014 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.