Lokal użytkowy | Interpretacje podatkowe

Lokal użytkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to lokal użytkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie od podatku transakcji sprzedaży zaadaptowanych powierzchni części wspólnych.
Fragment:
Powyższe wskazuje, że sprzedaż zaadaptowanych powierzchni stanowiących wcześniej części wspólne, na rzecz właścicieli lokali użytkowych wypełnia definicję pierwszego zasiedlenia wynikającą z powołanego art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług. Wspólnota bowiem przebudowane powierzchnie oddała do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszym nabywcom po wybudowaniu (zaadaptowaniu części wspólnych) w momencie dokonania sprzedaży. Odnosząc zatem przedstawiony opis sprawy do powołanych w tym zakresie przepisów prawa należy stwierdzić, że sprzedaż zaadaptowanych powierzchni stanowiących wcześniej części wspólne, na rzecz właścicieli lokali użytkowych, miała miejsce w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług, co wyklucza możliwość zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. W takim przypadku pod rozwagę należy wziąć treść art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Należy w tym miejscu zauważyć, że decyzja o rozpoczęciu opisanych prac adaptacyjnych dotyczących części wspólnych została podyktowana zamiarem dokonania późniejszej sprzedaży na rzecz Właścicieli lokali użytkowych, które po przebudowie zostały powiększone o przebudowane – zaadaptowane powierzchnie.
2015
6
wrz

Istota:
Czy otrzymane od firmy prowadzącej nadzór inwestorski nad robotami remontowo-modernizacyjnymi odszkodowanie będzie w całości korzystało ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?Jeśli odszkodowanie nie będzie w całości zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych, to od jakiej części otrzymanych środków podatek powinien zostać zapłacony?
Fragment:
Budynek liczy 194 lokali z czego 2 to lokale użytkowe, pozostałe 192 to lokale mieszkalne. Lokale użytkowe, nie są własnością wspólnoty. Każdy z tych lokali ma właściciela i to właśnie ci właściciele, w ramach swojej własnej działalności gospodarczej wynajmują te lokale. Z faktu istnienia we wspólnocie lokali użytkowych wspólnota nie czerpie żadnych dodatkowych korzyści. Każdy lokal użytkowy ma odrębne wejście z zewnątrz. Każdy właściciel lokalu ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu (opłaty za media) oraz uczestniczy w kosztach zarządu nieruchomością wspólną. Właściciele lokali zobowiązani są do ponoszenia kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Właściciele zdecydowali, że partycypacja każdego z właścicieli w kosztach zarządu nieruchomością wspólną odbywać się będzie, w trakcie roku, poprzez zaliczki na eksploatację i remonty. W przypadku tej Wspólnoty udział w nieruchomości wspólnej odpowiada powierzchni użytkowej dlatego właściciele zgodzili się naliczać opłaty od powierzchni użytkowej. W latach 2010 i 2011 Wspólnota przeprowadziła działania remontowo-modernizacyjne budynku polegające na remoncie elewacji, ociepleniu budynku oraz na remoncie balkonów.
2015
28
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawych w zakresie zwolnienia przedmiotowego dochodu z tytułu wpłat od właścicieli lokali użytkowych.
Fragment:
Odnosząc powyższe do stanu faktycznego opisanego przez Wnioskodawcę, podsumować należy, że lokale użytkowe nie stanowią zasobów mieszkaniowych, bowiem nie należą do żadnej ze wskazanych powyżej grup pomieszczeń i urządzeń wchodzących w skład budynku mieszkalnego lub znajdujących się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców (ułatwiających im dostęp do budynku mieszkalnego, zapewniających sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie). Istotą lokali użytkowych jest ich niemieszkalne przeznaczenie. Zatem dochód uzyskany z tego źródła nie pochodzi z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i nie może podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż nie został spełniony jeden z kumulatywnych warunków tegoż artykułu. Podsumowując, dochód – uzyskany z tytułu wpłat otrzymywanych od właścicieli lokali użytkowych za zarząd części wspólnej nieruchomości oraz media – nie pochodzi z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. W konsekwencji, powyższy dochód nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i stosownie do postanowień art. 7 ust. 1 tej ustawy podlega opodatkowaniu.
2015
23
sie

Istota:
Opodatkowanie użyczenia lokalu użytkowego K. Związkowi
Fragment:
(...) lokalu użytkowego z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą w zakresie zarządzania nieruchomościami i wynajmu nieruchomości na własny rachunek. W ocenie tut. organu, okoliczności niniejszej sprawy nie wskazują na to, aby czynność nieodpłatnego użyczenia lokalu miała nastąpić w związku z potrzebami prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, bowiem usługa ta (nieodpłatne użyczenie lokalu użytkowego) sama w sobie nie przynosi bezpośrednich korzyści Wnioskodawcy. Nie ma wpływu na prowadzoną przez Wnioskodawcę działalność gospodarczą w zakresie zarządzania nieruchomościami i wynajmu nieruchomości na własny rachunek. Jednocześnie na pytanie tut. organu „ Czy Wnioskodawcy przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia lub wytworzenia lokalu użytkowego (lub jego części składowych) mającego być przedmiotem użyczenia... ” Wnioskodawca wskazał, że „Spółdzielnia przejęła majątek od S.M. „ H. ” w 1990 r. nie obniżyła podatku należnego o podatek naliczony”. Natomiast na pytanie tut. organu „Z jakiego powodu Wnioskodawca nie odliczył podatku VAT w 2006r. z tytułu nabycia działki...’ Wnioskodawca wskazał, że „ Spółdzielnia nie odliczyła podatku VAT w 2006 r. z tytułu nabycia działki w związku z ujęciem faktury w księgach w późniejszym okresie, w którym nie przysługiwało już prawo do odliczenia podatku VAT ”.
2015
19
sie

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży lokalu użytkowego wynajmowanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?
Fragment:
W 2009 roku zostały wydzielone i założone odrębne księgi wieczyste na 5 mieszkań i lokal użytkowy (piwnicę), w którym już wcześniej prowadzona była działalność gospodarcza. Wnioskodawca ww. budynek zakupił jako osoba prywatna, nie otrzymał na ten zakup faktury VAT i nie odliczał od zakupu podatku VAT naliczonego. W czasie posiadania budynku Wnioskodawca dokonywał jego bieżących remontów i napraw. Nabycie usług i materiałów dokumentowane było fakturami VAT i rachunkami, które zaliczał do kosztów uzyskania przychodów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą – wynajem lokali. Sprzedaż budynku nastąpi jednym aktem notarialnym dotyczącym całej nieruchomości. W związku z powyższym zadano pytanie: Czy sprzedaż wyodrębnionego z ww. budynku lokalu użytkowego, wynajmowanego w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż budynku nabytego przed 1 stycznia 2007 roku (w tym przypadku październik 2005 roku) regulowana jest przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007r. W myśl tych przepisów taka sprzedaż nie jest przychodem z działalności gospodarczej, lecz ze sprzedaży rzeczy (źródło przychodów określone w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006r.).
2015
21
lip

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży lokalu użytkowego wykorzystywanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?
Fragment:
Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 27 kwietnia 2012 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokalu użytkowego wykorzystywanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Interpretacja wydana została na wniosek Pana z dnia 20 stycznia 2012 r. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że: Wnioskodawca zamierza sprzedać lokal użytkowy objęty wspólnością majątkową małżeńską, zakupiony przez Niego i małżonkę w dniu 16 maja 2003 r. Wnioskodawca ww. nieruchomość wykorzystywał do prowadzenia działalności gospodarczej. W uzupełnieniu wniosku z dnia 19 kwietnia 2012 r., wskazano, iż od 1 stycznia 1995 r. w przedmiotowym lokalu, Wnioskodawca prowadzi jednoosobowo działalność gospodarczą, opodatkowaną na „ zasadach ogólnych ”. Zdarzenia gospodarcze związane z tą działalnością ewidencjonuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Przedmiotem tej działalności jest handel detaliczny artykułami spożywczymi i przemysłowymi. Ww. lokal użytkowy nie jest i nigdy nie był wpisany do ewidencji środków trwałych. W latach 1995 – 2003 lokal ten był dzierżawiony, natomiast od 2003 r. stał się współwłasnością Wnioskodawcy i Jego małżonki. W lokalu nie prowadzono remontów, jedynie wykonywano drobne bieżące naprawy, które finansowano ze środków własnych (wydatków nie zaliczano do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej).
2015
21
lip

Istota:
Należy stwierdzić, że dostawa lokalu użytkowego wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu, na którym znajduje się budynek, w którym znajduje się sprzedawany lokal, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług lecz korzysta ze zwolnienia od podatku przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy w związku z art. 29a ust. 8 ustawy.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 12 lutego 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy lokalu użytkowego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Spółdzielnia ma zamiar sprzedać lokal użytkowy. Budynek, w którym znajduje się ww. lokal użytkowy, a zatem i sam lokal użytkowy jest używany od 1 października 1963 r. Wartość początkowa budynku wynosi 969 710,05 zł. Przedmiotowy lokal nie jest wpisany w ewidencję środków trwałych Spółdzielni. W 2011 roku Spółdzielnia przeprowadziła w lokalu drobne prace remontowe. W ramach tych prac odmalowano lokal oraz położono glazurę i terakotę. Za wykonaną usługę remontową wykonawca wystawił fakturę VAT na kwotę 12.300 zł. Z tego tytułu Spółdzielnia odliczyła podatek VAT w pełnej wysokości tj. kwotę 2300 zł. Lokal był wynajmowany od 1 stycznia 1992 r. do 31 października 2010 r. pod gabinet dentystyczny. Spółdzielnia jest użytkownikiem wieczystym gruntu, na którym posadowiony jest budynek. Spółdzielnia jest właścicielem budynku w części. Przedmiotowy lokal użytkowy stanowi lokal samodzielny o innym przeznaczeniu niż mieszkalny (lokal użytkowy) w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku. Spółdzielnia jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT.
2015
17
lip

Istota:
Czy Wspólnota Mieszkaniowa w opisanym stanie faktycznym korzysta ze zwolnienia podatkowego z tytułu dochodów uzyskanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi na podstawie w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dotyczących przychodów uzyskanych z wpłat wnoszonych przez właścicieli lokali użytkowych na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną?
Fragment:
Elementy składające się na zasoby mieszkaniowe i prowadzenie w ich ramach odpowiedniej gospodarki przez wspólnotę – są ujęte szeroko, jednak brak jest podstaw, by do zbioru określonego zasobami mieszkaniowymi włączyć lokale użytkowe. Lokale użytkowe nie należą do żadnej ze wskazanych powyżej grup pomieszczeń pozostałych i urządzeń wchodzących w skład budynku mieszkalnego lub znajdujących się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców (ułatwiających im dostęp do budynku mieszkalnego, zapewniających sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie). Istotą lokali użytkowych jest bowiem ich niemieszkalne przeznaczenie. Zatem, zaliczki wpłacone przez właścicieli lokali użytkowych na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną (w części odnoszącej się do lokali użytkowych) nie pochodzą z gospodarki zasobami mieszkaniowymi z punktu widzenia zaprezentowanych powyżej definicji tych pojęć. Oznacza to, że skoro wpłaty te nie pochodzą z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, to nie spełniają one warunku wymaganego przy zastosowaniu zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 updop, w którym jednoznacznie postanowiono, że dochody mogą być zwolnione z opodatkowania gdy są uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Tym samym niespełniona jest jedna z dwóch kumulatywnych przesłanek zwolnienia, co w konsekwencji powoduje brak podstaw do zastosowania zwolnienia podatkowego.
2015
12
lip

Istota:
W zakresie dochodu uzyskanego z lokalu użytkowego
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy wspólnota mieszkaniowa winna odprowadzać podatek dochodowy od wpłaconych przez właścicieli lokali użytkowych i udziałów w garażu wielostanowiskowym, zaliczek na pokrycie kosztów ogólnych zarządu i utrzymania części wspólnej nieruchomości, fundusz remontowy nieruchomości oraz media, czy też winna płacić podatek od dochodu ustalonego jako różnica między wpłaconymi zaliczkami i kosztami przypadającymi na lokale użytkowe, które stanowić będą jednocześnie koszty uzyskania przychodu... Zdaniem Wnioskodawcy, stanowisko dotyczące opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów lub dochodów uzyskanych od właścicieli lokali użytkowych i udziałów w garażu wielostanowiskowym jest następujące - przychody (zaliczki) na pokrycie kosztów utrzymania części wspólnych nieruchomości wpłacone przez właścicieli lokali użytkowych i media bądź dochody ustalone na powyższych rodzajach kosztów, nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych i winny korzystać ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przychody od właścicieli lokali użytkowych i udziałów w garażu wielostanowiskowym na pokrycie kosztów ogólnych zarządzania i utrzymania części wspólnej nieruchomości, rozliczane są z poszczególnymi właścicielami do wysokości faktycznie poniesionych kosztów, identycznie jak z właścicielami lokali mieszkalnych, tak więc po zakończeniu roku sprawozdawczego, dochód ustalony jako różnica między należnymi zaliczkami a faktycznie poniesionymi kosztami (stanowiącymi koszty uzyskania) będzie wynosił 0 zł.
2015
10
lip

Istota:
Wspólnota prosi o wyjaśnienie czy postąpiła prawidłowo odprowadzając podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 19% od różnicy pomiędzy należnymi zaliczkami a kosztami rzeczywistymi przypadającymi zgodnie z udziałem w części wspólnej nieruchomości na lokale użytkowe?
Fragment:
Do należnych zaliczek dla lokali użytkowych wspólnota wylicza proporcjonalnie do udziału koszt rzeczywisty przypadający na każdy lokal. Różnicę pomiędzy należnymi zaliczkami lokali użytkowych a faktycznie poniesionymi kosztami utrzymania części wspólnej nieruchomości (przypadającymi na lokale użytkowe) wspólnota powinna opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości 19%. Przez ostatnie lata wspólnota ponosiła straty. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Wspólnota prosi o wyjaśnienie czy postąpiła prawidłowo odprowadzając podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 19% od różnicy pomiędzy należnymi zaliczkami a kosztami rzeczywistymi przypadającymi zgodnie z udziałem w części wspólnej nieruchomości na lokale użytkowe... Zdaniem Wnioskodawcy, różnica pomiędzy należnymi zaliczkami lokali użytkowych a faktycznie poniesionymi kosztami utrzymania części wspólnej przypadającej na te lokale użytkowe, powinna być opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych co zgodne jest z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.
2015
9
lip
© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.