Kwiaty | Interpretacje podatkowe

Kwiaty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kwiaty. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur za kwiaty i inne upominki dla pracowników i kontrahentów Spółki
Fragment:
(...) Wnioskodawca dokonuje zakupu upominków w postaci między innymi kwiatów, statuetek ze środków obrotowych. Wnioskodawca przekazuje upominki zarówno dla pracowników, byłych pracowników (emerytów), jak i dla kontrahentów. Koszt nabycia wiązanek, upominków to od 20 zł do 300 zł netto. Kwiaty są przekazywane pracownikom z okazji odejścia na emeryturę, jubileuszu, Dnia Kobiet czy imienin. Wnioskodawca kupuje też wiązanki pogrzebowe dla byłych pracowników. Kontrahentom natomiast kwiaty, czy inne upominki wręczane są z okazji między innymi jubileuszu kontrahenta, z okazji imienin prezesa Spółki zaprzyjaźnionej (na ręce prezesa), i w innych okolicznościach czasem do rąk konkretnej osoby z okazji jej święta, a czasem dla Spółki. Mając na uwadze przywołane wyżej przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, iż Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie, opisanych (...)
2011
1
sie

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT wydania kwiatów i innych upominków pracownikom i kontrahentom Spółki oraz udokumentowania czynności nieodpłatnego przekazania fakturą wewnętrzną
Fragment:
(...) Wnioskodawca dokonuje zakupu upominków w postaci między innymi kwiatów, statuetek ze środków obrotowych. Wnioskodawca przekazuje upominki zarówno dla pracowników, byłych pracowników (emerytów), jak i dla kontrahentów. Koszt nabycia wiązanek, upominków to od 20 zł do 300 zł netto. Kwiaty są przekazywane pracownikom z okazji odejścia na emeryturę, jubileuszu, Dnia Kobiet czy imienin. Wnioskodawca kupuje też wiązanki pogrzebowe dla byłych pracowników. Kontrahentom natomiast kwiaty, czy inne upominki wręczane są z okazji między innymi jubileuszu kontrahenta, z okazji imienin prezesa Spółki zaprzyjaźnionej (na ręce prezesa), i w innych okolicznościach czasem do rąk konkretnej osoby z okazji jej święta, a czasem dla Spółki. W tej sytuacji skutki podatkowe czynności przekazania przez Wnioskodawcę przedmiotowych towarów, opisanych we wniosku, w ramach wykonywania czynności opodatkowanych, będą następujące: gdy łączna wartość przekazanego towaru (...)
2011
1
sie

Istota:
Czy do powyższych grupowań Wnioskująca może stosować jedną stawkę VAT? Jeśli tak – to jaką?
Fragment:
(...) usługodawcy). W przypadku trudności w ustaleniu przez podmiot właściwego grupowania według PKWiU w odniesieniu do sprzedawanych towarów i świadczonych usług jednostką uprawnioną do wydawania opinii klasyfikacyjnych jest Urząd Statystyczny. Opinie są wydawane na wniosek zainteresowanego podmiotu. Należy jednak jeszcze raz podkreślić, że niniejszą interpretację oparto na założeniu, że sprzedawane przez Wnioskującą towary faktycznie mieszczą się w PKWiU 01.12.22 – „Kwiaty cięte, pączki kwiatowe, w tym bukiety i wieńce”. Mając powyższe na względzie stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z (...)
2011
1
lip

Istota:
Czy wydatek na zakup wieńca lub wiązanki pogrzebowej w związku ze śmiercią (pogrzebem) pracownika lub emerytowanego pracownika, dokonany ze środków obrotowych, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14 marca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 20 marca 2008r.) uzupełnionym w dniu 22 kwietnia 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup wieńca lub wiązanki pogrzebowej - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 marca 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w (...)
2011
1
cze

Istota:
Dokonywana przez Wnioskodawcę dostawa przesadzonych żywych kwiatów w donicach sklasyfikowana według symbolu PKWiU 01.12.22 – „Kwiaty cięte i pączki kwiatowe” podlega preferencyjnej 3% stawce podatku VAT.
Fragment:
(...) prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży przesadzonych żywych kwiatów w donicach. W uzupełnieniu do wniosku Podatnik wskazał klasyfikację PKWiU dotyczącą w/w towarów jako 01.12.22, co w oparciu o stanowisko Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi sklasyfikowane jest jako: „kwiaty cięte i pączki kwiatowe”. Mając na uwadze powyższą analizę przepisów należy stwierdzić, że jeżeli sprzedawane przez Wnioskodawcę towary, tj. kwiaty doniczkowe mieszczą się w grupowaniu PKWiU 01.12.22 to ich dostawa dokonywana na terytorium kraju - stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług - do dnia 31 grudnia 2010 r. podlega opodatkowaniu obniżoną do 3% stawką podatku od towarów i usług. W przedmiotowej sprawie podkreślenia wymaga fakt, że najistotniejszym elementem pozwalającym stwierdzić jaka jest właściwa stawka podatku, jest dokonanie (...)
2011
1
cze

Istota:
W złożonym wniosku Centrum Kultury i Sztuki informuje, iż prowadzi działalność artystyczną, impresaryjną i kulturalną , polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu, promocji i ochronie dóbr kultury. Realizując cele statutowe , dokonuje zakupów artykułów spożywczych , napojów, kwiatów, usług gastronomicznych, noclegowych dla uczestników konkursów recytatorskich i poetyckich, festiwali, spotkań autorskich, imprez tanecznych, koncertów.Czy ww. wydatki należy zaliczyć do kosztów reprezentacji, czy też są to koszty podstawowej działalności statutowej?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ), w związku ze złożonym przez Centrum Kultury i Sztuki , wnioskiem z dnia 14.02.2007r.(data wpływu 15.02.2007r.), w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w kwestii dotyczącej określenia czy wydatki na zakup artykułów spożywczych, napojów, kwiatów, usług gastronomicznych i noclegowych dla uczestników konkursów festiwali, spotkań autorskich, imprez tanecznych oraz koncertów należy zaliczyć do kosztów reprezentacji, czy też są to koszty podstawowej działalności statutowej – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach uznaje stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Działając zgodnie z przepisem art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ), (...)
2011
1
maj

Istota:
Pytanie dotyczy kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług darowizny o wartości 3 tys. zł w postaci materiału roślinnego – kwiatów na rzecz Ośrodka Edukacji z przeznaczeniem na działalność statutową.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 25.01.2007r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 02.02.2007r., uzupełniony pismami w dniach 05.03.2007r. i 16.03.2007r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług darowizny, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Ursynów postanawia: uznać stanowisko zawarte we wniosku za nieprawidłowe. UZASADNIENIE Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 25.01.2007r. wynika, iż podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przekazał darowiznę o wartości 3 tys. zł w postaci materiału roślinnego – kwiatów na rzecz Ośrodka Edukacji z przeznaczeniem na działalność statutową. Podatnik poinformował, iż nie dokonywał pomniejszenia wartości podatku należnego o kwoty (...)
2011
1
maj

Istota:
Kwiaty cięte, wiązanki z kwiatów ciętych, przybrane liśćmi lub innymi żywymi roślinami tworzącymi bukiety oraz wieńce mieszczą się w grupowaniu PKWiU 01.12.22-00-00 (kwiaty cięte i pąki kwiatowe świeże, suszone, barwione, bielone impregnowane lub w inny sposób przygotowane, włączając bukiety i wieńce), a więc zawierają się w grupowaniu PKWiU 01.12 dla towarów i usług wymienionych w poz. 2 załącznika nr 6 do ww. ustawy. W związku z powyższym należy stwierdzić, iż sprzedaż kwiatów ciętych i innych dodatków roślin zielonych, oddzielnie czy też w kompozycjach kwiatowych mieszcząca się w ww. grupowaniu będzie opodatkowana preferencyjną 3% stawką VAT
Fragment:
(...) wykaz towarów i usług opodatkowanych 3% stawką podatku od towarów i usług w grupowaniu PKWiU ex 01.12 mieszczą się: warzywa, specjalne rośliny ogrodnicze; produkty szkółkarskie. Zgodnie z opisanym we wniosku stanem faktycznym, uzupełnionym pismem z dnia 03.01.2007r., kwiaty cięte, wiązanki z kwiatów ciętych sporządzane przez podatnika, przybrane liśćmi lub innymi żywymi roślinami tworzącymi bukiety oraz wieńce mieszczą się w grupowaniu PKWiU 01.12.22-00-00 (kwiaty cięte i pąki kwiatowe świeże, suszone, barwione, bielone impregnowane lub w inny sposób przygotowane, włączając bukiety i wieńce), a więc zawierają się w grupowaniu PKWiU 01.12 dla towarów i usług wymienionych w poz. 2 załącznika nr 6 do ww. ustawy. W związku z powyższym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa należy stwierdzić, iż sprzedaż kwiatów ciętych i innych dodatków roślin zielonych, oddzielnie czy też w kompozycjach kwiatowych mieszcząca się w ww. grupowaniu (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy przekazywanie pracownikom kwiatów z okazji jubileuszy oraz zakup wiązanek pogrzebowych powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
(...) Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Strona wręcza pracownikom oraz byłym pracownikom kwiaty z okazji jubileuszy oraz zakupuje wiązanki pogrzebowe. Zdaniem Strony przekazanie na rzecz pracowników kwiatów i wiązanek nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ze względu na fakt, iż przekazania tego nie należy traktować jako przekazania na cele inne niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Przez dostawę towarów, zgodnie z art. 7 ust. 1 w/w ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy kwiaty składane przez przedstawicieli NBP dla uczczenia uroczystości podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?
Fragment:
(...) Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Strona zakupuje kwiaty dla delegacji służbowych reprezentujących instytucję podczas różnego rodzaju uroczystości. Zadaniem Strony czynności tych nie należy traktować jak dostawy towarów ze względu na fakt, iż są one związane z prowadzonym przedsiębiorstwem. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. W myśl art. 7 ust. 2 w/w ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez (...)
2011
1
kwi
© 2011-2014 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Kwiaty
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.