Kontrakt menedżerski | Interpretacje podatkowe

Kontrakt menedżerski | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kontrakt menedżerski. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czynności wykonywane przez Zarządzających na rzecz Spółki podlegają opodatkowaniu VAT. W rezultacie, Spółka jest uprawniona do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez Zarządzających, dokumentujących wykonanie na jej rzecz usług w zakresie zarządzania.
Fragment:
Z tytułu wykonywania wszelkich zobowiązań wynikających z Kontraktów menedżerskich, Zarządzającym przysługuje wynagrodzenie, określone w formie zryczałtowanej. Spółka zobowiązana jest do zapłaty wynagrodzenia w terminie 14 dni od daty otrzymania faktur wystawianych przez Zarządzających, dokumentujących świadczenie usług na podstawie Kontraktów menedżerskich. Zasadą jest, że Kontrakty menedżerskie, których stroną jest Wnioskodawca, w zakresie odpowiedzialności zarządzających za czynności wykonywane na podstawie takich umów, stanowią, że Zarządzający ponoszą odpowiedzialność jedynie względem Spółki, za szkody rzeczywiste, wyrządzone z powodu naruszenia przez nich zobowiązań przyjętych w Kontraktach menedżerskich, przy czym odpowiedzialność Zarządzających za utracone korzyści Spółki jest wyłączona. Dodatkowo, łączna odpowiedzialność Zarządzających względem Spółki w związku ze zobowiązaniami wynikającymi z Kontraktów menedżerskich jest ograniczona kwotowo do X - krotności wynagrodzenia należnego Zarządzającym z tytułu świadczenia usług na podstawie takiej umowy. Niemniej, zdarzają się w wypadki, że Kontrakty menedżerskie zawierane z poszczególnymi członkami zarządu przewidują, że jeśli w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień umownych przez Zarządzających, Spółka będzie zobowiązana do naprawienia szkody poniesionej przez osobę trzecią, Zarządzający zobowiązani są do przystąpienia, na wniosek Wnioskodawcy, do zobowiązania Spółki wobec osoby trzeciej jako dłużnicy solidarni.
2015
28
lip

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę w ramach kontraktu menedżerskiego
Fragment:
Wnioskodawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot Kontraktu menedżerskiego: w czasie przez siebie wybranym, z uwzględnieniem potrzeb Spółki, zapewniającym prawidłową realizację Kontraktu menedżerskiego, niezbędnym do jego prawidłowej realizacji, w wybranym przez siebie miejscu; miejscem wykonywania usług stanowiących przedmiot Kontraktu menedżerskiego jest siedziba Spółki, miejsce zamieszkania Wnioskodawcy oraz miejsca, które wymagają tego ze względu na działalność Spółki. Ponadto, Kontrakt menedżerski zakłada, iż Wnioskodawca zobowiązany jest do osobistego wykonywania swoich obowiązków związanych z funkcją Prezesa Zarządu Spółki i niezlecania ich osobom trzecim. Zgromadzenie Wspólników lub Rada Nadzorcza nie mogą wydawać Wnioskodawcy wiążących poleceń dotyczących realizacji przedmiotu Kontraktu menedżerskiego. Wnioskodawca każdorazowo samodzielnie ustala przedmiot i harmonogram czynności wykonywanych w celu prawidłowej realizacji Kontraktu menedżerskiego. W zakresie odpowiedzialności Wnioskodawcy, Kontrakt menedżerski przewiduje, iż Wnioskodawca odpowiada wobec Spółki lub osób trzecich za szkody wyrządzone w czasie wykonywania przez niego przedmiotu Kontraktu menedżerskiego, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków z niej wynikających.
2015
16
cze

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT usług świadczonych na podstawie kontraktu menadżerskiego
Fragment:
Warunki zawartego kontraktu menedżerskiego wskazują na znaczny zakres swobody w działaniu Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie ma ściśle zakreślonych ram czasowych świadczenia usług. Czas świadczenia usług wyznacza sam Menedżer kierując się koniecznością starannego wykonania usług objętych kontraktem menedżerskim. Umowa stanowi, że Menedżer sprawuje swoje główne czynności w siedzibie spółki, jednakże w pozostałym zakresie swobodę co do wyboru miejsca wykonywania czynności pozostawiono Wnioskodawcy. Co więcej, z uwagi na fakt, iż ma On być stale dostępny dla spółki w sprawach wymagających jego osobistego zaangażowania, umowa wręcz zakłada, że miejsce i czas świadczenia usług będą różne i nie są z góry określone oraz z wykorzystaniem nie tylko infrastruktury Spółki. Inaczej niż w sytuacji, gdybyśmy mieli do czynienia z relacją pracodawca - pracownik, spółka nie jest zobowiązana organizować menedżerowi miejsca pracy, zaś przewidziane w kontrakcie menedżerskim udostępnienie pewnych składników majątku spółki odbywa się odpłatnie. W stosunku prawnym powstałym w oparciu o opisany w stanie faktycznym niniejszego wniosku kontrakt menedżerski nie występują więc elementy typowe dla stosunku pracy, tzn.
2015
29
maj

Istota:
Sposobu dokumentowania wynagrodzenia otrzymywanego przez Stronę z tytułu kontraktu menedżerskiego.
Fragment:
W konsekwencji świadczone przez Zainteresowanego usługi na rzecz Spółki w ramach zawartego kontraktu menedżerskiego są wykonywane w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych, a tym samym Wnioskodawca powinien dokumentować je fakturami rozliczanymi w prowadzonej działalności gospodarczej. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy z którego wynika, że działalność wykonywana osobiście na podstawie kontraktu menedżerskiego nakłada na Stronę obowiązek rozliczania podatku VAT, ponieważ jest to działalność wykonywana samodzielnie w rozumieniu art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy VAT, gdyż ryzyko zlecanych czynności, zgodnie z zapisami kontraktu menedżerskiego w stosunku do Zleceniodawcy jak również w stosunku do osób trzecich Strona ponosi osobiście i nie ma tu znaczenia ograniczenie tego ryzyka do określonej kwoty - należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul.
2015
20
maj

Istota:
Czynności realizowane przez Wnioskodawcę na podstawie Kontraktu menedżerskiego nie stanowią samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT, a tym samym Wnioskodawca nie jest z tego tytułu podatnikiem podatku od towarów i usług
Fragment:
W celu należytego wykonywania obowiązków umownych Wnioskodawca ma prawo do uczestnictwa w konferencjach, seminariach lub spotkaniach o charakterze biznesowym korzystnych dla Spółki oraz, o ile jest to konieczne dla realizacji zobowiązań wynikających z Kontraktu menedżerskiego, odbywania podróży w kraju i za granicą na koszt Spółki. Wnioskodawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu Kontraktu menedżerskiego w czasie przez siebie wybranym, z uwzględnieniem potrzeb Spółki, zapewniającym prawidłową realizację Kontraktu menedżerskiego, w miejscu przez siebie wybranym (miejscami tymi mogą być siedziba Spółki, miejsce zamieszkania Wnioskodawcy oraz miejsca, które wymagają tego ze względu na działalność Spółki). Ponadto Kontrakt menedżerski zakłada, iż Wnioskodawca zobowiązany jest do osobistego wykonywania swoich obowiązków związanych z funkcją Prezesa Zarządu Spółki i niezlecania ich osobom trzecim. W zakresie odpowiedzialności Wnioskodawcy, Kontrakt menedżerski przewiduje, iż Wnioskodawca odpowiada wobec Spółki lub osób trzecich za szkody wyrządzone w czasie wykonywania umowy, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków z niej wynikających. Odpowiedzialność ta jest niezależna od odpowiedzialności ponoszonej z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz innymi przepisami prawa.
2015
14
maj

Istota:
Uznanie czynności realizowanych na podstawie kontraktu menedżerskiego za samodzielnie wykonywaną działalność gospodarczą oraz uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku od towarów i usług
Fragment:
Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, że na podstawie zawartego Kontraktu menedżerskiego Wnioskodawca zobowiązany jest do świadczenia na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością usług polegających na zarządzaniu działalnością wydawniczą Spółki (w zakresie i formach uzgodnionych ze Spółką), a także do reprezentowania Spółki. Na mocy Kontraktu menedżerskiego, Spółka może żądać od Wnioskodawcy sprawozdań – w uzgodnionej formie – z prac wykonanych na podstawie umowy. Wnioskodawca świadczy usługi na podstawie Kontraktu menedżerskiego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Kontrakt menedżerski stanowi, że wykonując umowę Wnioskodawca ma prawo korzystać z pomocy osób trzecich, przy czym odpowiada za działania lub zaniechania osób, którymi się posługuje jak za swoje własne działania i zaniechania. W zakresie odpowiedzialności Kontrakt menedżerski przewiduje, że jeśli w wyniku umyślnego i udowodnionego niewykonania lub nienależytego wykonania Kontraktu menedżerskiego przez Wnioskodawcę, Spółka będzie zobowiązana do naprawienia szkody poniesionej przez osobę trzecią, Wnioskodawca zobowiązany jest do przystąpienia, na wniosek Spółki, do zobowiązania Spółki wobec osoby trzeciej jako dłużnik solidarny.
2015
13
mar

Istota:
W zakresie opodatkowania czynności wykonywanych w ramach kontraktu menedżerskiego.
Fragment:
Przedmiotem składanej interpretacji indywidualnej jest wątpliwość Wnioskodawcy, czy w zaistniałym stanie faktycznym jest on zobowiązany do opodatkowania podatkiem VAT świadczonych przez niego usług w ramach zawartego kontraktu menedżerskiego. Jednocześnie z uwagi na fakt, że w chwili obecnej kontrakt menedżerski już obowiązuje, a Wnioskodawca na jego podstawie już od pewnego czasu pełni funkcję członka zarządu oraz, że Wnioskodawca nie przewiduje wcześniejszego rozwiązania kontraktu, niniejszym wnioskiem objęty jest zarówno zaistniały stan faktyczny, jak i zdarzenie przyszłe. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy usługi świadczone przez Menedżera, będącego Wiceprezesem Zarządu spółki na podstawie kontraktu menedżerskiego podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, jako przychody określone w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które nie zostały wymienione w dyspozycji art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy: Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Na mocy art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.
2015
13
mar

Istota:
Świadczone przez Wnioskodawcę usługi zarządzania spółką w ramach zawartej umowy - w jej obecnej postaci, jak również w postaci planowanej - należy uznać za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu powołanego wyżej art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT.
Fragment:
Na mocy planowanej zmiany, aktualnie obowiązujące postanowienie Kontraktu menedżerskiego w powyższym zakresie, zostanie zastąpione regulacją, na mocy której Zarządzający będzie ponosił odpowiedzialność jedynie względem Spółki, za szkody rzeczywiste, wyrządzone z powodu naruszenia przez niego zobowiązań przyjętych w Kontrakcie menedżerskim. Planowana zmiana przewiduje, że odpowiedzialność Wnioskodawcy za utracone korzyści Spółki będzie wyłączona. Ponadto, łączna odpowiedzialność Zarządzającego względem Spółki w związku ze zobowiązaniami wynikającymi z Kontraktu menedżerskiego będzie ograniczona kwotowo do X - krotności wynagrodzenia należnego Wnioskodawcy z tytułu świadczenia usług na podstawie ww. umowy. Ponadto w uzupełnieniu do wniosku wskazano, że Kontrakt menedżerski, zarówno w brzmieniu aktualnym jak i planowanym, nie zawiera postanowień w zakresie przysługującego Wnioskodawcy urlopu wypoczynkowego. Kontrakt menedżerski nie zawiera/nie będzie zawierać unormowań odnoszących się do wymiaru czasu pracy Wnioskodawcy. Kontrakt menedżerski nie określa/nie będzie określać miejsca wykonywania przez Wnioskodawcę czynności stanowiących przedmiot Kontraktu menedżerskiego. Kontrakt menedżerski zakłada/będzie zakładał, że Wnioskodawca każdorazowo samodzielnie ustala przedmiot i harmonogram czynności wykonywanych w celu prawidłowej realizacji obowiązków przewidzianych w tym Kontrakcie.
2015
10
mar

Istota:
Uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT w związku z wykonywaniem czynności w ramach kontraktu menedżerskiego
Fragment:
Wobec powyższego należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca wykonuje samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem nie wystąpiły wszystkie przesłanki wynikające z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT, co oznacza, że nie zostały spełnione kryteria wyłączające świadczenie usług, w ramach umowy kontrakt menedżerski, z czynności podlegających tej ustawie. Zatem Wnioskodawca z tytułu zawartej umowy kontrakt menedżerski jest podatnikiem podatku od towarów i usług. A zatem stanowisko Wnioskodawcy, iż czynności wykonywane na podstawie umowy o zarządzanie będą stanowiły działalność gospodarczą wykonywaną samodzielnie w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT i w konsekwencji, Wnioskodawca będzie podatnikiem VAT z tytułu ich świadczenia, należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. Należy zauważyć, że stosownie do przepisu art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.
2015
5
mar

Istota:
Opodatkowania podatkiem VAT czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę w ramach kontraktu menedżerskiego
Fragment:
Wnioskodawca odpowiedział: Za czynności wykonywane przez wnioskodawcę w ramach zawartego kontraktu menedżerskiego odpowiedzialność ponosił Zlecający tj. Szpital. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG uzyskująca ponadto przychody z tytułu osobistego wykonywania kontraktu menedżerskiego tj. uzyskująca przychody wymienione w art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku z późniejszymi zmianami, jest w świetle art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami podatnikiem podatku od towarów i usług a w związku z tym czy od osiąganego przez nią przychodu z tytułu wykonywania kontraktu menedżerskiego podatniczka ma obowiązek odprowadzać podatek VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, Wskazując na powyższy stan faktyczny wnioskodawca twierdzi, iż czynności wykonywane na podstawie zawartego kontraktu menedżerskiego nie stanowią samodzielnej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym podatnik nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Na mocy wyłączenia zawartego w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT za samodzielne wykonywanie działalności, nie uznaje się między innymi, czynności z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2 - 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jeżeli z tytułu wykonywania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym ich wykonanie prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym a wykonującym czynności, z którego wynikają Warunki wykonywania czynności tj.
2015
23
sty
© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.