Kontrakt menedżerski | Interpretacje podatkowe

Kontrakt menedżerski | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kontrakt menedżerski. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Kwalifikacja źródła przychodów z tytułu kontraktu memedżerskiego
Fragment:
Zatem przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli tego rodzaju umowy zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Bez znaczenia pozostaje forma prawna w jakiej podatnik prowadzi działalność gospodarczą. A zatem w odniesieniu do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, należy uznać za Ministrem Finansów, że wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu kontraktu menedżerskiego będzie przychodem z działalności wykonywanej osobiście. W konsekwencji po uwzględnieniu kosztów uzyskania przychodu określonych w sposób ryczałtowy w art. 22 ust. 2 pkt 1, w związku z art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochód Wnioskodawcy z tytułu kontraktu menedżerskiego podlegać będzie opodatkowaniu według skali, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe stanowisko jest również akceptowane przez organy podatkowe. Przykładowo wskazać można na interpretacje indywidualne wydane w podobnych stanach faktycznych: interpretacje indywidualne wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 października 2013 r., sygn.
2014
31
lip

Istota:
Opodatkowanie świadczonych czynności.
Fragment:
Skoro „ za działania podejmowane przez Wnioskodawcę odpowiedzialność wobec osób trzecich ponosi Spółka ”, uznać należy, że przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w art. 15 ust. 3 pkt 3 cyt. ustawy, świadczone przez Wnioskodawcę czynności objęte kontraktem menedżerskim nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia, a w odniesieniu do zdarzenia przyszłego w dniu datowania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.
2014
31
lip

Istota:
Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu świadczenia usług zarządczych, w ramach kontraktu menedżerskiego, będzie przychodem z działalności wykowanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a dochód z tego źródła będzie opodatkowany według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Wnioskodawca nadal będzie zarządzał oddziałem spółki w ramach zajmowanego stanowiska prezesa oddziału w ramach dotychczasowego kontraktu menedżerskiego (przy czym niektóre warunki kontraktu menedżerskiego zostaną zmienione w wyniku negocjacji ze spółką). Jednocześnie, Wnioskodawca rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej i w ramach tej działalności będzie świadczył dodatkowo na rzecz spółki usługi doradztwa gospodarczego (umowa firma-firma). Zarówno usługi zarządzania jaki usługi doradztwa gospodarczego nie będą wykonywane pod kierownictwem zlecającego te czynności. Wnioskodawca uważa, że wynagrodzenie z tytułu kontraktu menedżerskiego będzie przychodem z działalności wykonywanej osobiście. Istotą kontraktu menedżerskiego, czy umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze, zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą zlecającym zarząd, a samodzielnym podmiotem – zarządcą jest zarządzanie przez ten ostatni podmiot tymże (cudzym) przedsiębiorstwem, na rzecz i w interesie przedsiębiorcy, na jego rachunek i ryzyko. Wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze – przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej – nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.
2014
30
lip

Istota:
Czy podatek VAT „od faktur” wystawianych przez Menedżera może stanowić podatek naliczony w rozumieniu art. 86 ust. 2 pkt 1a) ustawy o VAT i zgodnie z tym przepisem daje Wnioskodawcy prawo do obniżenia podatku należnego?
Fragment:
(...) kontraktu menedżerskiego – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 9 maja 2014 r. został złożony wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących czynności świadczone na rzecz Wnioskodawcy na podstawie kontraktu menedżerskiego. W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Spółka zawarła kontrakt menedżerski z Menedżerem (zwanym także Zarządzającym) prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług zarządzania (70.22.Z), na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Zarządzający jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i w związku ze świadczeniem usług zarządzania wystawia faktury. Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez Menedżera usługi zarządzania procesami produkcji w Spółce. Spółka pozytywnie zweryfikowała, zawarte w umowie oświadczenia Menedżera, co do jego kwalifikacji, a mianowicie to, że jest inżynierem, absolwentem Politechniki o kierunku budowa maszyn i zarządzania oraz, że posiada wieloletnią praktykę w zarządzaniu i kierowaniu procesami produkcji, a ponadto niezbędne uprawniania i kwalifikacje.
2014
30
lip

Istota:
Czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menedżerskiego podlegały, podlegają i będą podlegać w przyszłości opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 stycznia 2014 r. (data 20 stycznia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania czynności świadczonych na podstawie kontraktu menedżerskiego – jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 20 stycznia 2014 r. został złożony wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności świadczonych na podstawie kontraktu menedżerskiego. W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca (zwany w dalszej części niniejszego wniosku również Menedżerem), zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zawarł kontrakt menedżerski ze spółką prawa handlowego (spółką kapitałową E. S.A., dalej spółka). Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Na mocy postanowień powyższego kontraktu spółka powierzyła Wnioskodawcy pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych, zaś Wnioskodawca zobowiązał się do zarządzania spółką. Zakres zarządzania spółką obejmuje jej reprezentowanie oraz prowadzenie wszystkich spraw zarządzanego podmiotu, w tym w szczególności Menedżer ma obowiązek stosować się do przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, postanowień statutu Spółki oraz uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady nadzorczej w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.
2014
26
lip

Istota:
Brak opodatkowania czynności świadczonych na podstawie kontraktu menedżerskiego.
Fragment:
Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 stycznia 2014 r. (data 20 stycznia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania czynności świadczonych na podstawie kontraktu menedżerskiego – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 stycznia 2014 r. został złożony wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności świadczonych na podstawie kontraktu menedżerskiego. W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca (zwany w dalszej części niniejszego wniosku również Menedżerem), zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zawarł kontrakt menedżerski ze spółką prawa handlowego (spółką kapitałową S.A., dalej spółka). Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Na mocy postanowień powyższego kontraktu spółka powierzyła Wnioskodawcy pełnienie funkcji Prezesa Zarządu, zaś Wnioskodawca zobowiązał się do zarządzania spółką. Zakres zarządzania spółką obejmuje jej reprezentowanie oraz prowadzenie wszystkich spraw zarządzanego podmiotu, w tym w szczególności Menedżer ma obowiązek stosować się do przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, postanowień statutu Spółki oraz uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady nadzorczej w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.
2014
24
lip

Istota:
W zakresie opodatkowania podatkiem VAT czynności realizowanych przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menedżerskiego
Fragment:
Zauważyć należy, iż umowa o świadczenie usług – kontrakt menedżerski w zakresie zarządzania, na podstawie której Wnioskodawca świadczy usługi zarządzania Spółką, zawiera unormowanie dotyczące odpowiedzialności Wnioskodawcy wobec osób trzecich, jak wskazano, Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność wobec Spółki i osób trzecich z tytułu wykonania obowiązków przewidzianych kontraktem menedżerskim. Z powyższego wynika zatem, że warunek odpowiedzialności za wykonanie czynności w ramach kontraktu menedżerskiego, który decyduje o uznaniu czynności za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o podatku od towarów i usług, jest spełniony. Odnosząc zatem przedstawiony we wniosku opis sprawy do stanu prawnego należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie skoro Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność wobec Spółki oraz osób trzecich za szkodę wynikłą z podejmowanych przez niego czynności przy wykonywaniu umowy i ponosi ryzyko gospodarcze podejmowanych decyzji, nie można uznać, że relacja łącząca Wnioskodawcę ze Spółką stanowi stosunek zobowiązaniowy podobny do tego, jaki łączy pracodawcę i pracownika. Świadczone przez Wnioskodawcę usługi zarządzania w ramach zawartej umowy należy uznać za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu powołanego wyżej art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT.
2014
17
lip

Istota:
Czy czynności, wykonywane przez Wnioskodawcę na podstawie opisanej w stanie faktycznym umowy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?
Fragment:
Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 19 grudnia 2013 r. (data wpływu 27 grudnia 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania czynności świadczonych na podstawie kontraktu menedżerskiego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 grudnia. został złożony wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania czynności świadczonych na podstawie kontraktu menedżerskiego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca będący osobą fizyczną, który obecnie nie prowadzi działalności gospodarczej, zawarł umowę zlecenia, której przedmiotem jest zarządzanie spółką prawa handlowego - spółką kapitałową. Na mocy postanowień powyższej umowy Spółka powierzyła Wnioskodawcy świadczenie usługi zarządzania w sferze zarządzania operacyjnego Spółką Zleceniodawcy w zakresie obejmującym: rozwój i realizację projektów w obszarze współpracy zagranicznej, rozwój nowych rynków w zakresie poszerzenia przedmiotu działalności, bieżącą konsultację przy realizacji projektów innowacyjnych. Zleceniodawca upoważnił Menedżera do używania tytułu Dyrektor ds. Rozwoju Nowych Rynków oraz posługiwania się wizytówką i pieczątką sygnowaną firmą Zleceniodawcy. Usługa obejmuje umocowanie Menedżera do wykonywania wszelkich czynności w imieniu Zleceniodawcy, chyba że z dalszych postanowień umowy lub zawartego przez Strony odrębnego porozumienia wynika, że w określonej sprawie lub w sprawach określonego rodzaju Menedżer może działać w imieniu własnym, na rachunek Zleceniodawcy.
2014
11
lip

Istota:
Czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menedżerskiego podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?
Fragment:
Warunki zawartego kontraktu menedżerskiego wskazują na znaczny zakres swobody w działaniu Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie ma ściśle zakreślonych ram czasowych świadczenia usług. Czas świadczenia usług wyznacza sam Menedżer kierując się koniecznością starannego wykonania usług objętych kontraktem menedżerskim. Umowa stanowi, że Menedżer sprawuje swoje główne czynności w siedzibie spółki, jednakże w pozostałym zakresie swobodę co do wyboru miejsca wykonywania czynności pozostawiono Wnioskodawcy. Co więcej, z uwagi na fakt, że ma On być stale dostępny dla spółki w sprawach wymagających jego osobistego zaangażowania, umowa wręcz zakłada, że miejsce i czas świadczenia usług będą różne i nie są z góry określone. Inaczej, niż w sytuacji, gdybyśmy mieli do czynienia z relacją pracodawca-pracownik, spółka nie jest zobowiązana organizować menedżerowi miejsca pracy, zaś przewidziane w kontrakcie menedżerskim udostępnienie pewnych składników majątku spółki odbywa się odpłatnie. Wnioskodawca wskazał, że w stosunku prawnym powstałym w oparciu o opisany w stanie faktycznym wniosku kontrakt menedżerski nie występują elementy typowe dla stosunku pracy, tzn.
2014
25
cze

Istota:
W zakresie opodatkowania podatkiem VAT czynności realizowanych przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menedżerskiego
Fragment:
Wnioskodawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu Kontraktu menedżerskiego: w czasie przez siebie wybranym, z uwzględnieniem potrzeb Spółki, zapewniającym prawidłową realizację Kontraktu menedżerskiego, niezbędnym dla jego prawidłowej realizacji, w wybranym przez siebie miejscu; miejscem wykonywania usług stanowiących przedmiot Kontraktu menedżerskiego jest siedziba Spółki, miejsce zamieszkania Wnioskodawcy oraz miejsca, które wymagają tego ze względu na działalność Spółki. Ponadto, Kontrakt menedżerski zakłada, iż Wnioskodawca zobowiązany jest do osobistego wykonywania swoich obowiązków związanych z funkcją Prezesa Zarządu Spółki i niezlecania ich osobom trzecim. Zgromadzenie Wspólników lub Rada Nadzorcza nie mogą wydawać Wnioskodawcy wiążących poleceń dotyczących realizacji przedmiotu Kontraktu menedżerskiego. Wnioskodawca każdorazowo samodzielnie ustala przedmiot i harmonogram czynności wykonywanych w celu prawidłowej realizacji Kontraktu menedżerskiego. W zakresie odpowiedzialności Wnioskodawcy, Kontrakt menedżerski przewiduje, iż Wnioskodawca odpowiada wobec Spółki lub osób trzecich za szkody wyrządzone w czasie wykonywania umowy, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków z niej wynikających.
2014
28
maj
© 2011-2014 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.