Kontrakt menedżerski | Interpretacje podatkowe

Kontrakt menedżerski | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kontrakt menedżerski. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Uznanie czynności realizowanych na podstawie kontraktu menedżerskiego za samodzielnie wykonywaną działalność gospodarczą oraz uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku od towarów i usług
Fragment:
Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, że na podstawie zawartego Kontraktu menedżerskiego Wnioskodawca zobowiązany jest do świadczenia na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością usług polegających na zarządzaniu działalnością wydawniczą Spółki (w zakresie i formach uzgodnionych ze Spółką), a także do reprezentowania Spółki. Na mocy Kontraktu menedżerskiego, Spółka może żądać od Wnioskodawcy sprawozdań – w uzgodnionej formie – z prac wykonanych na podstawie umowy. Wnioskodawca świadczy usługi na podstawie Kontraktu menedżerskiego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Kontrakt menedżerski stanowi, że wykonując umowę Wnioskodawca ma prawo korzystać z pomocy osób trzecich, przy czym odpowiada za działania lub zaniechania osób, którymi się posługuje jak za swoje własne działania i zaniechania. W zakresie odpowiedzialności Kontrakt menedżerski przewiduje, że jeśli w wyniku umyślnego i udowodnionego niewykonania lub nienależytego wykonania Kontraktu menedżerskiego przez Wnioskodawcę, Spółka będzie zobowiązana do naprawienia szkody poniesionej przez osobę trzecią, Wnioskodawca zobowiązany jest do przystąpienia, na wniosek Spółki, do zobowiązania Spółki wobec osoby trzeciej jako dłużnik solidarny.
2015
13
mar

Istota:
W zakresie opodatkowania czynności wykonywanych w ramach kontraktu menedżerskiego.
Fragment:
Przedmiotem składanej interpretacji indywidualnej jest wątpliwość Wnioskodawcy, czy w zaistniałym stanie faktycznym jest on zobowiązany do opodatkowania podatkiem VAT świadczonych przez niego usług w ramach zawartego kontraktu menedżerskiego. Jednocześnie z uwagi na fakt, że w chwili obecnej kontrakt menedżerski już obowiązuje, a Wnioskodawca na jego podstawie już od pewnego czasu pełni funkcję członka zarządu oraz, że Wnioskodawca nie przewiduje wcześniejszego rozwiązania kontraktu, niniejszym wnioskiem objęty jest zarówno zaistniały stan faktyczny, jak i zdarzenie przyszłe. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy usługi świadczone przez Menedżera, będącego Wiceprezesem Zarządu spółki na podstawie kontraktu menedżerskiego podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, jako przychody określone w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które nie zostały wymienione w dyspozycji art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy: Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Na mocy art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.
2015
13
mar

Istota:
Świadczone przez Wnioskodawcę usługi zarządzania spółką w ramach zawartej umowy - w jej obecnej postaci, jak również w postaci planowanej - należy uznać za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu powołanego wyżej art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT.
Fragment:
Na mocy planowanej zmiany, aktualnie obowiązujące postanowienie Kontraktu menedżerskiego w powyższym zakresie, zostanie zastąpione regulacją, na mocy której Zarządzający będzie ponosił odpowiedzialność jedynie względem Spółki, za szkody rzeczywiste, wyrządzone z powodu naruszenia przez niego zobowiązań przyjętych w Kontrakcie menedżerskim. Planowana zmiana przewiduje, że odpowiedzialność Wnioskodawcy za utracone korzyści Spółki będzie wyłączona. Ponadto, łączna odpowiedzialność Zarządzającego względem Spółki w związku ze zobowiązaniami wynikającymi z Kontraktu menedżerskiego będzie ograniczona kwotowo do X - krotności wynagrodzenia należnego Wnioskodawcy z tytułu świadczenia usług na podstawie ww. umowy. Ponadto w uzupełnieniu do wniosku wskazano, że Kontrakt menedżerski, zarówno w brzmieniu aktualnym jak i planowanym, nie zawiera postanowień w zakresie przysługującego Wnioskodawcy urlopu wypoczynkowego. Kontrakt menedżerski nie zawiera/nie będzie zawierać unormowań odnoszących się do wymiaru czasu pracy Wnioskodawcy. Kontrakt menedżerski nie określa/nie będzie określać miejsca wykonywania przez Wnioskodawcę czynności stanowiących przedmiot Kontraktu menedżerskiego. Kontrakt menedżerski zakłada/będzie zakładał, że Wnioskodawca każdorazowo samodzielnie ustala przedmiot i harmonogram czynności wykonywanych w celu prawidłowej realizacji obowiązków przewidzianych w tym Kontrakcie.
2015
10
mar

Istota:
Uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT w związku z wykonywaniem czynności w ramach kontraktu menedżerskiego
Fragment:
Wobec powyższego należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca wykonuje samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem nie wystąpiły wszystkie przesłanki wynikające z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT, co oznacza, że nie zostały spełnione kryteria wyłączające świadczenie usług, w ramach umowy kontrakt menedżerski, z czynności podlegających tej ustawie. Zatem Wnioskodawca z tytułu zawartej umowy kontrakt menedżerski jest podatnikiem podatku od towarów i usług. A zatem stanowisko Wnioskodawcy, iż czynności wykonywane na podstawie umowy o zarządzanie będą stanowiły działalność gospodarczą wykonywaną samodzielnie w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT i w konsekwencji, Wnioskodawca będzie podatnikiem VAT z tytułu ich świadczenia, należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. Należy zauważyć, że stosownie do przepisu art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.
2015
5
mar

Istota:
Opodatkowania podatkiem VAT czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę w ramach kontraktu menedżerskiego
Fragment:
Wnioskodawca odpowiedział: Za czynności wykonywane przez wnioskodawcę w ramach zawartego kontraktu menedżerskiego odpowiedzialność ponosił Zlecający tj. Szpital. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG uzyskująca ponadto przychody z tytułu osobistego wykonywania kontraktu menedżerskiego tj. uzyskująca przychody wymienione w art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku z późniejszymi zmianami, jest w świetle art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami podatnikiem podatku od towarów i usług a w związku z tym czy od osiąganego przez nią przychodu z tytułu wykonywania kontraktu menedżerskiego podatniczka ma obowiązek odprowadzać podatek VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, Wskazując na powyższy stan faktyczny wnioskodawca twierdzi, iż czynności wykonywane na podstawie zawartego kontraktu menedżerskiego nie stanowią samodzielnej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym podatnik nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Na mocy wyłączenia zawartego w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT za samodzielne wykonywanie działalności, nie uznaje się między innymi, czynności z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2 - 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jeżeli z tytułu wykonywania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym ich wykonanie prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym a wykonującym czynności, z którego wynikają Warunki wykonywania czynności tj.
2015
23
sty

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących usługi wykonywane w ramach kontraktu menedżerskiego
Fragment:
W związku z powyższym, z uwagi na to, że: kontrakty menedżerskie zostały wprost wymienione w art. 13 pkt 9 ustawy o PIT, do którego odwołuje się art. 15 ust. 3 ustawy o VAT; kontrakt menedżerski określa warunki jego wykonywania przez Menedżera oraz związane z tym obowiązki Wnioskodawcy, jak również wysokość i zasady wypłaty wynagrodzenia; kontrakt menedżerski określa pomiędzy Menedżerem i Wnioskodawcą zakres odpowiedzialności Menedżera wobec osób trzecich za czynności wykonywane w ramach Kontraktu menedżerskiego w taki sposób, iż w przypadku, gdy w związku z wykonywaniem Kontraktu powstanie szkoda po stronie osób trzecich, Wnioskodawca zwolni Menedżera z wszelkiej odpowiedzialności za tę szkodę; w rezultacie ryzyko związane z wykonywaniem zleconych czynności faktycznie obciąża Wnioskodawcę: z uwagi na poddanie Kontraktu menedżerskiego reżimowi prawa cywilnego, stosunek prawny pomiędzy Stronami kreowany jest równolegle przez regulacje wynikające z przepisów prawa cywilnego, a zwłaszcza przepisy o zleceniu oraz mające do nich zastosowanie art. 429 i art. 474 Kodeksu cywilnego, określające zasady odpowiedzialności wobec osób trzecich; jak wskazuje treść art. 429 Kodeksu cywilnego; (...)
2014
30
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania usług wykonywanych na podstawie kontraktu menadżerskiego.
Fragment:
Wnioskodawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot Kontraktu menedżerskiego: w czasie przez siebie wybranym, z uwzględnieniem potrzeb Spółki, zapewniającym prawidłową realizacją Kontraktu menedżerskiego, niezbędnym dla jego prawidłowej realizacji, w wybranym przez siebie miejscu, miejscem wykonywania usług stanowiących przedmiot Kontraktu menedżerskiego jest siedziba Spółki, miejsce zamieszkania Wnioskodawcy oraz miejsca, które wymagają tego ze względu na działalność Spółki. Ponadto, Kontrakt menedżerski zakłada, że Wnioskodawca zobowiązany jest do osobistego wykonywania swoich obowiązków związanych z funkcją Członka Zarządu Spółki i niezlecania ich osobom trzecim. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy lub Rada Nadzorcza nie mogą wydawać Wnioskodawcy wiążących poleceń dotyczących realizacji przedmiotu Kontraktu menedżerskiego - Wnioskodawca każdorazowo samodzielnie ustala przedmiot i harmonogram czynności wykonywanych w celu prawidłowej realizacji Kontraktu menedżerskiego. W zakresie odpowiedzialności Wnioskodawcy, Kontrakt menedżerski przewiduje, iż Wnioskodawca odpowiada wobec Spółki lub osób trzecich za szkody wyrządzone w czasie wykonywania przez niego przedmiotu Kontraktu menedżerskiego, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków z niej wynikających.
2014
7
gru

Istota:
Opodatkowania podatkiem VAT czynności realizowanych przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menedżerskiego
Fragment:
Wnioskodawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu Kontraktu menedżerskiego: w czasie przez siebie wybranym, z uwzględnieniem potrzeb Spółki, zapewniającym prawidłową realizację Kontraktu menedżerskiego, niezbędnym dla prawidłowej realizacji, w wybranym przez siebie miejscu; miejscem wykonywania usług stanowiących przedmiot Kontraktu menedżerskiego jest siedziba Spółki, miejsce zamieszkania Wnioskodawcy oraz miejsca, które wymagają tego ze względu na działalność Spółki. Ponadto, Kontrakt menedżerski zakłada, iż Wnioskodawca zobowiązany jest do osobistego wykonywania swoich obowiązków związanych z funkcją Członka Zarządu Spółki i niezlecania ich osobom trzecim. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy lub Rada Nadzorcza nie mogą wydawać Wnioskodawcy wiążących poleceń dotyczących realizacji przedmiotu Kontraktu menedżerskiego. Wnioskodawca każdorazowo samodzielnie ustala przedmiot i harmonogram czynności wykonywanych w celu prawidłowej realizacji Kontraktu menedżerskiego. W zakresie odpowiedzialności Wnioskodawcy, Kontrakt menedżerski przewiduje, iż Wnioskodawca odpowiada wobec Spółki lub osób trzecich za szkody wyrządzone w czasie wykonywania przez niego Kontraktu menedżerskiego, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków z niej wynikających.
2014
18
lis

Istota:
W zakresie opodatkowania czynności wykonywanych w ramach kontraktu menedżerskiego.
Fragment:
Przedmiotem składanej interpretacji indywidualnej jest wątpliwość Wnioskodawcy, czy w zaistniałym stanie faktycznym jest on zobowiązany do opodatkowania podatkiem VAT świadczonych przez niego usług w ramach zawartego kontraktu menedżerskiego. Jednocześnie z uwagi na fakt, że w chwili obecnej kontrakt menedżerski już obowiązuje, a Wnioskodawca na jego podstawie już od pewnego czasu pełni funkcję członka zarządu oraz, że Wnioskodawca nie przewiduje wcześniejszego rozwiązania kontraktu, niniejszym wnioskiem objęty jest zarówno zaistniały stan faktyczny, jak i zdarzenie przyszłe. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy usługi świadczone przez Menedżera, będącego Wiceprezesem Zarządu spółki na podstawie kontraktu menedżerskiego podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, jako przychody określone w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które nie zostały wymienione w dyspozycji art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy: Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Na mocy art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.
2014
17
lis

Istota:
Czynności realizowane przez Wnioskodawcę na podstawie Kontraktu menadżerskiego nie stanowią samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT, a tym samym Wnioskodawca nie jest z tego tytułu podatnikiem podatku od towarów i usług.
Fragment:
Wnioskodawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot Kontraktu menedżerskiego: w czasie przez siebie wybranym, z uwzględnieniem potrzeb Spółki, zapewniającymprawidłową realizację Kontraktu menedżerskiego, niezbędnym dla jego prawidłowej realizacji, w wybranym przez siebie miejscu; miejscem wykonywania usług stanowiących przedmiot Kontraktu menedżerskiego jest siedziba Spółki, miejsce zamieszkania Wnioskodawcy oraz miejsca, które wymagają tego ze względu na działalność Spółki. Ponadto, Kontrakt menedżerski zakłada, że Wnioskodawca zobowiązany jest do osobistego wykonywania swoich obowiązków związanych z funkcją Członka Zarządu Spółki i nie zlecania ich osobom trzecim. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy lub Rada Nadzorcza nie mogą wydawać Wnioskodawcy wiążących poleceń dotyczących realizacji przedmiotu Kontraktu menedżerskiego. Wnioskodawca każdorazowo samodzielnie ustala przedmiot i harmonogram czynności wykonywanych w celu prawidłowej realizacji Kontraktu menedżerskiego. W zakresie odpowiedzialności Wnioskodawcy, Kontrakt menedżerski przewiduje, że Wnioskodawca odpowiada wobec Spółki lub osób trzecich za szkody wyrządzone w czasie wykonywania przez niego przedmiotu Kontraktu menedżerskiego, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków z niej wynikających.
2014
19
paź
© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.