Kontrakt menedżerski | Interpretacje podatkowe

Kontrakt menedżerski | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kontrakt menedżerski. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania usług wykonywanych na podstawie kontraktu menadżerskiego.
Fragment:
Wnioskodawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot Kontraktu menedżerskiego: w czasie przez siebie wybranym, z uwzględnieniem potrzeb Spółki, zapewniającym prawidłową realizacją Kontraktu menedżerskiego, niezbędnym dla jego prawidłowej realizacji, w wybranym przez siebie miejscu, miejscem wykonywania usług stanowiących przedmiot Kontraktu menedżerskiego jest siedziba Spółki, miejsce zamieszkania Wnioskodawcy oraz miejsca, które wymagają tego ze względu na działalność Spółki. Ponadto, Kontrakt menedżerski zakłada, że Wnioskodawca zobowiązany jest do osobistego wykonywania swoich obowiązków związanych z funkcją Członka Zarządu Spółki i niezlecania ich osobom trzecim. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy lub Rada Nadzorcza nie mogą wydawać Wnioskodawcy wiążących poleceń dotyczących realizacji przedmiotu Kontraktu menedżerskiego - Wnioskodawca każdorazowo samodzielnie ustala przedmiot i harmonogram czynności wykonywanych w celu prawidłowej realizacji Kontraktu menedżerskiego. W zakresie odpowiedzialności Wnioskodawcy, Kontrakt menedżerski przewiduje, iż Wnioskodawca odpowiada wobec Spółki lub osób trzecich za szkody wyrządzone w czasie wykonywania przez niego przedmiotu Kontraktu menedżerskiego, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków z niej wynikających.
2014
7
gru

Istota:
Opodatkowania podatkiem VAT czynności realizowanych przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menedżerskiego
Fragment:
Wnioskodawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu Kontraktu menedżerskiego: w czasie przez siebie wybranym, z uwzględnieniem potrzeb Spółki, zapewniającym prawidłową realizację Kontraktu menedżerskiego, niezbędnym dla prawidłowej realizacji, w wybranym przez siebie miejscu; miejscem wykonywania usług stanowiących przedmiot Kontraktu menedżerskiego jest siedziba Spółki, miejsce zamieszkania Wnioskodawcy oraz miejsca, które wymagają tego ze względu na działalność Spółki. Ponadto, Kontrakt menedżerski zakłada, iż Wnioskodawca zobowiązany jest do osobistego wykonywania swoich obowiązków związanych z funkcją Członka Zarządu Spółki i niezlecania ich osobom trzecim. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy lub Rada Nadzorcza nie mogą wydawać Wnioskodawcy wiążących poleceń dotyczących realizacji przedmiotu Kontraktu menedżerskiego. Wnioskodawca każdorazowo samodzielnie ustala przedmiot i harmonogram czynności wykonywanych w celu prawidłowej realizacji Kontraktu menedżerskiego. W zakresie odpowiedzialności Wnioskodawcy, Kontrakt menedżerski przewiduje, iż Wnioskodawca odpowiada wobec Spółki lub osób trzecich za szkody wyrządzone w czasie wykonywania przez niego Kontraktu menedżerskiego, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków z niej wynikających.
2014
18
lis

Istota:
W zakresie opodatkowania czynności wykonywanych w ramach kontraktu menedżerskiego.
Fragment:
Przedmiotem składanej interpretacji indywidualnej jest wątpliwość Wnioskodawcy, czy w zaistniałym stanie faktycznym jest on zobowiązany do opodatkowania podatkiem VAT świadczonych przez niego usług w ramach zawartego kontraktu menedżerskiego. Jednocześnie z uwagi na fakt, że w chwili obecnej kontrakt menedżerski już obowiązuje, a Wnioskodawca na jego podstawie już od pewnego czasu pełni funkcję członka zarządu oraz, że Wnioskodawca nie przewiduje wcześniejszego rozwiązania kontraktu, niniejszym wnioskiem objęty jest zarówno zaistniały stan faktyczny, jak i zdarzenie przyszłe. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy usługi świadczone przez Menedżera, będącego Wiceprezesem Zarządu spółki na podstawie kontraktu menedżerskiego podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, jako przychody określone w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które nie zostały wymienione w dyspozycji art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy: Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Na mocy art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.
2014
17
lis

Istota:
Czynności realizowane przez Wnioskodawcę na podstawie Kontraktu menadżerskiego nie stanowią samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT, a tym samym Wnioskodawca nie jest z tego tytułu podatnikiem podatku od towarów i usług.
Fragment:
Wnioskodawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot Kontraktu menedżerskiego: w czasie przez siebie wybranym, z uwzględnieniem potrzeb Spółki, zapewniającymprawidłową realizację Kontraktu menedżerskiego, niezbędnym dla jego prawidłowej realizacji, w wybranym przez siebie miejscu; miejscem wykonywania usług stanowiących przedmiot Kontraktu menedżerskiego jest siedziba Spółki, miejsce zamieszkania Wnioskodawcy oraz miejsca, które wymagają tego ze względu na działalność Spółki. Ponadto, Kontrakt menedżerski zakłada, że Wnioskodawca zobowiązany jest do osobistego wykonywania swoich obowiązków związanych z funkcją Członka Zarządu Spółki i nie zlecania ich osobom trzecim. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy lub Rada Nadzorcza nie mogą wydawać Wnioskodawcy wiążących poleceń dotyczących realizacji przedmiotu Kontraktu menedżerskiego. Wnioskodawca każdorazowo samodzielnie ustala przedmiot i harmonogram czynności wykonywanych w celu prawidłowej realizacji Kontraktu menedżerskiego. W zakresie odpowiedzialności Wnioskodawcy, Kontrakt menedżerski przewiduje, że Wnioskodawca odpowiada wobec Spółki lub osób trzecich za szkody wyrządzone w czasie wykonywania przez niego przedmiotu Kontraktu menedżerskiego, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków z niej wynikających.
2014
19
paź

Istota:
Uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT w związku z wykonywaniem czynności polegających na wykonywaniu i zarządzaniu w Spółce projektami specjalistycznych usług elektronicznych w ramach kontraktu menedżerskiego
Fragment:
Rada Nadzorcza Spółki Y Sp. z o. o. zamierza zawrzeć z Wnioskodawcą kontrakt menedżerski obejmujący zarządzanie specjalistycznymi projektami usług elektronicznych, a powierzonymi przez inne podmioty do realizacji Spółce. Kontrakt menadżerski nie będzie obejmował prowadzenia spraw Spółki, a które to czynności mogą być wynagradzane dietami. Kontrakt menadżerski będzie określał warunki zarządzania projektami usług elektronicznych, wysokość wynagrodzenia oraz klauzulę o odpowiedzialności Spółki Y wobec osób trzecich za ewentualne szkody, które mogą wyniknąć z czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę w ramach kontraktu menedżerskiego. Wnioskodawca nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec osób trzecich za wykonywane czynności w ramach obowiązków objętych kontraktem menedżerskim. Wynagrodzenie, które ma być uzyskiwane przez Wnioskodawcę w ramach wykonywania kontraktu będzie stanowiło przychód, o którym mowa w art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1999r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca nie ponosi ryzyka gospodarczego w ramach wykonywania postanowień kontraktu, gdyż ryzyko to ponosi powierzająca Spółka. Wnioskodawca nie będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej powstałej w związku z zarządzaniem, gdyż nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody, które mogą powstać w związku z realizacją czynności objętych kontraktem.
2014
12
paź

Istota:
Uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT w związku z wykonywaniem czynności polegających na wykonywaniu i zarządzaniu w Spółce projektami specjalistycznych usług elektronicznych w ramach kontraktu menedżerskiego
Fragment:
Rada Nadzorcza Spółki Y Sp. z o. o. zamierza zawrzeć z Wnioskodawcą kontrakt menedżerski obejmujący zarządzanie specjalistycznymi projektami usług elektronicznych, a powierzonymi przez inne podmioty do realizacji Spółce. Kontrakt menadżerski nie będzie obejmował prowadzenia spraw Spółki, a które to czynności mogą być wynagradzane dietami. Kontrakt menadżerski będzie określał warunki zarządzania projektami usług elektronicznych, wysokość wynagrodzenia oraz klauzulę o odpowiedzialności spółki Y wobec osób trzecich za ewentualne szkody, które mogą wyniknąć z czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę w ramach kontraktu menedżerskiego. Wnioskodawca nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec osób trzecich za wykonywane czynności w ramach obowiązków objętych kontraktem menedżerskim. Wynagrodzenie, które ma być uzyskiwane przez Wnioskodawcę w ramach wykonywania kontraktu będzie stanowiło przychód, o którym mowa w art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1999r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca nie ponosi ryzyka gospodarczego w ramach wykonywania postanowień kontraktu. Wnioskodawca nie będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej powstałej w związku z zarządzaniem, gdyż nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody które mogą powstać w związku z realizacją czynności objętych kontraktem.
2014
12
paź

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur dokumentujących usługi wykonywane w ramach kontraktów menedżerskich
Fragment:
W Kontraktach menedżerskich Strony ustalają ponadto, że zakres odpowiedzialności za szkody wyrządzone z winy nieumyślnej, ograniczony jest do sumy pieniężnej stanowiącej iloczyn kwoty stałego miesięcznego wynagrodzenia podstawowego oraz stałego współczynnika, określanego każdorazowo w Kontrakcie menedżerskim. Zgodnie z postanowieniami Kontraktów menedżerskich, Strony potwierdzają, że w celu zapewnienia realnego wykonania przez Zarządzających obowiązku ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane czynności, Zarządzający zawierają na własny koszt umowę ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej, powstałej w związku z zarządzaniem Spółką, niezależnie od podstawy powstania odpowiedzialności. Wartość polisy oraz jej treść wraz z załącznikami podlega każdorazowemu uzgodnieniu ze Spółką. Na dowód powyższego Zarządzający przekazują Spółce kopię polisy poświadczającej zawarcie umowy ubezpieczenia, ogólne warunki ubezpieczenia stosowane do tej umowy ubezpieczenia. Obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej trwa nieprzerwanie przez cały okres obowiązywania Kontraktów menedżerskich. W każdym wypadku, gdy umowa ubezpieczenia przestaje wiązać Zarządzających oraz ubezpieczyciela, postanowienia Kontraktów menedżerskich w zakresie wynagrodzenia przestają mieć zastosowanie ze skutkiem natychmiastowym. W zakresie wynagrodzenia, poszczególne Kontrakty menedżerskie przewidują, że za świadczenie usług polegających na zarządzaniu spółką Zarządzającym przysługuje wynagrodzenie, na które składa się podstawowe wynagrodzenie zryczałtowane - określone miesięcznie oraz wynagrodzenie dodatkowe, którego wypłata uzależniona jest od osiągnięcia celów ustalonych przez Radę Nadzorczą Spółki.
2014
16
wrz

Istota:
Czy Spółka będzie uprawniona do odliczenia naliczonego podatku VAT, wykazanego na fakturach wystawianych przez menedżerów świadczących usługi zarządzania na podstawie kontraktów menedżerskich, zawartych poza prowadzoną działalnością gospodarczą?
Fragment:
Kontrakt menedżerski nie będzie przewidywał prawa do urlopu wypoczynkowego. Tym niemniej, menedżer, za zgodą Spółki, będzie miał prawo do czasowego zaprzestania świadczenia usług z zachowaniem prawa od wynagrodzenia. Maksymalne ramy czasowe będą ustalane w drodze indywidualnych negocjacji. Kontrakt menedżerski nie będzie przewidywał wymiaru czasu pracy. Menedżer będzie zobowiązany do świadczenia usług na rzecz Spółki w sposób ciągły. Ponadto, kontrakt menedżerski nie będzie przewidywał czasu, miejsca ani częstotliwości świadczenia usług. Zaangażowanie czasowe menedżera oraz miejsce świadczenia usług uzależnione będzie od rodzaju usług i potrzeb Spółki. Tym niemniej, kontrakt menedżerski będzie zobowiązywał menedżerów do świadczenia usług w biurze Spółki w minimalnym wymiarze godzin (np. co najmniej 70 godzin w miesiącu kalendarzowym, w czasie otwarcia biur Spółki). Kontrakt menedżerski będzie wskazywał zakres świadczonych usług, przy czym będzie to katalog otwarty. Menedżerowie będą ponosili odpowiedzialność z tytułu świadczenia usług na zasadach ogólnych. Ewentualne ograniczenia odpowiedzialności będą ustalane w drodze indywidualnych negocjacji.
2014
14
wrz

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu świadczenia usług zarządzania.
Fragment:
Bez znaczenia pozostaje forma prawna w jakiej podatnik prowadzi działalność gospodarczą.” A zatem w odniesieniu do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, należy uznać za Ministrem Finansów, że wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu kontraktu menedżerskiego będzie przychodem z działalności wykonywanej osobiście. W konsekwencji po uwzględnieniu kosztów uzyskania przychodu określonych w sposób ryczałtowy w art. 22 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 22 ust. 9 pkt 5 PITU, dochód Wnioskodawcy z tytułu kontraktu menedżerskiego podlegać będzie opodatkowaniu według skali, zgodnie z art. 27 ust. 1 PITU. Powyższe stanowisko jest również akceptowane przez organy podatkowe. Przykładowo, wskazać można na interpretacje indywidualne wydane w podobnych stanach faktycznych: interpretacje indywidualne wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 października 2013 r. (sygn. IPPB1/415-829/13-2/JB ), z dnia 5 marca 2013 r. (sygn. IPPB1/415-1631/12-2/KS ), z dnia 18 lipca 2012 r. (sygn. IPPB1/415-492/12-2/IF ), Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 14 listopada 2013 r. (sygn. lBPBII/1/415-794/13/BI), Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2012 r. (sygn. ILPB1/415-909/12-4/AA ). W świetle powyższego, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, że usługi zarządzania świadczone na rzecz spółki w ramach kontraktu menedżerskiego podlegać będą opodatkowaniu według skali określonej w art. 27 ust. 1 PITU.
2014
2
wrz

Istota:
Czy usługi wykonywane na podstawie kontraktu menedżerskiego, z tytułu którego osiągane są przychody wymienione w art. 13 ust. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią samodzielną działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT? Czy też usługi te wyłączone są od opodatkowania tym podatkiem na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT?
Fragment:
Jak wynika z zapisów Kontraktu Menedżerskiego, czynności realizowane na rzecz Spółki nie będą posiadały łącznie wszystkich 4 cech wymienionych powyżej. Nie jest bowiem spełniony warunek odpowiedzialności Spółki za wykonane przez Zarządzającego czynności wobec osób trzecich. W Kontrakcie zapisano, iż odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich ponosi Zarządzający (a nie Zlecający). Zarządzający jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w ramach której podpisał Kontrakt Menedżerski o zarządzanie Spółką, posiada wiedzę i doświadczenie oraz kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy. W ramach Kontraktu Zarządzający sprawuje zarząd operacyjny i strategiczny, przez prowadzenie interesów Spółki i jej reprezentację zgodni z Kontraktem oraz przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i Kodeksu Cywilnego. Zarządzający rejestrując działalność w Urzędzie Skarbowym zarejestrował się również jako czynny podatnik VAT. Z uwagi na to, iż zawarty przez Spółkę z Zarządzającym Kontrakt Menedżerski o świadczenie usług w zakresie zarządzania nie zawiera wszystkich elementów opisanych w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT, tym samym czynności wykonywane przez Zarządzającego w ramach przedmiotowego Kontraktu należy uznać za samodzielnie wykonywaną działalność gospodarczą, a to oznacza, że w opisanym stanie faktycznym nie znajduje zastosowania wyłączenie z opodatkowania o którym mowa w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT.
2014
20
sie
© 2011-2014 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.