Kontrakt menedżerski | Interpretacje podatkowe

Kontrakt menedżerski | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kontrakt menedżerski. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur dokumentujących usługi wykonywane w ramach kontraktów menedżerskich
Fragment:
W Kontraktach menedżerskich Strony ustalają ponadto, że zakres odpowiedzialności za szkody wyrządzone z winy nieumyślnej, ograniczony jest do sumy pieniężnej stanowiącej iloczyn kwoty stałego miesięcznego wynagrodzenia podstawowego oraz stałego współczynnika, określanego każdorazowo w Kontrakcie menedżerskim. Zgodnie z postanowieniami Kontraktów menedżerskich, Strony potwierdzają, że w celu zapewnienia realnego wykonania przez Zarządzających obowiązku ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane czynności, Zarządzający zawierają na własny koszt umowę ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej, powstałej w związku z zarządzaniem Spółką, niezależnie od podstawy powstania odpowiedzialności. Wartość polisy oraz jej treść wraz z załącznikami podlega każdorazowemu uzgodnieniu ze Spółką. Na dowód powyższego Zarządzający przekazują Spółce kopię polisy poświadczającej zawarcie umowy ubezpieczenia, ogólne warunki ubezpieczenia stosowane do tej umowy ubezpieczenia. Obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej trwa nieprzerwanie przez cały okres obowiązywania Kontraktów menedżerskich. W każdym wypadku, gdy umowa ubezpieczenia przestaje wiązać Zarządzających oraz ubezpieczyciela, postanowienia Kontraktów menedżerskich w zakresie wynagrodzenia przestają mieć zastosowanie ze skutkiem natychmiastowym. W zakresie wynagrodzenia, poszczególne Kontrakty menedżerskie przewidują, że za świadczenie usług polegających na zarządzaniu spółką Zarządzającym przysługuje wynagrodzenie, na które składa się podstawowe wynagrodzenie zryczałtowane - określone miesięcznie oraz wynagrodzenie dodatkowe, którego wypłata uzależniona jest od osiągnięcia celów ustalonych przez Radę Nadzorczą Spółki.
2014
16
wrz

Istota:
Czy Spółka będzie uprawniona do odliczenia naliczonego podatku VAT, wykazanego na fakturach wystawianych przez menedżerów świadczących usługi zarządzania na podstawie kontraktów menedżerskich, zawartych poza prowadzoną działalnością gospodarczą?
Fragment:
Kontrakt menedżerski nie będzie przewidywał prawa do urlopu wypoczynkowego. Tym niemniej, menedżer, za zgodą Spółki, będzie miał prawo do czasowego zaprzestania świadczenia usług z zachowaniem prawa od wynagrodzenia. Maksymalne ramy czasowe będą ustalane w drodze indywidualnych negocjacji. Kontrakt menedżerski nie będzie przewidywał wymiaru czasu pracy. Menedżer będzie zobowiązany do świadczenia usług na rzecz Spółki w sposób ciągły. Ponadto, kontrakt menedżerski nie będzie przewidywał czasu, miejsca ani częstotliwości świadczenia usług. Zaangażowanie czasowe menedżera oraz miejsce świadczenia usług uzależnione będzie od rodzaju usług i potrzeb Spółki. Tym niemniej, kontrakt menedżerski będzie zobowiązywał menedżerów do świadczenia usług w biurze Spółki w minimalnym wymiarze godzin (np. co najmniej 70 godzin w miesiącu kalendarzowym, w czasie otwarcia biur Spółki). Kontrakt menedżerski będzie wskazywał zakres świadczonych usług, przy czym będzie to katalog otwarty. Menedżerowie będą ponosili odpowiedzialność z tytułu świadczenia usług na zasadach ogólnych. Ewentualne ograniczenia odpowiedzialności będą ustalane w drodze indywidualnych negocjacji.
2014
14
wrz

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu świadczenia usług zarządzania.
Fragment:
Bez znaczenia pozostaje forma prawna w jakiej podatnik prowadzi działalność gospodarczą.” A zatem w odniesieniu do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, należy uznać za Ministrem Finansów, że wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu kontraktu menedżerskiego będzie przychodem z działalności wykonywanej osobiście. W konsekwencji po uwzględnieniu kosztów uzyskania przychodu określonych w sposób ryczałtowy w art. 22 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 22 ust. 9 pkt 5 PITU, dochód Wnioskodawcy z tytułu kontraktu menedżerskiego podlegać będzie opodatkowaniu według skali, zgodnie z art. 27 ust. 1 PITU. Powyższe stanowisko jest również akceptowane przez organy podatkowe. Przykładowo, wskazać można na interpretacje indywidualne wydane w podobnych stanach faktycznych: interpretacje indywidualne wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 października 2013 r. (sygn. IPPB1/415-829/13-2/JB ), z dnia 5 marca 2013 r. (sygn. IPPB1/415-1631/12-2/KS ), z dnia 18 lipca 2012 r. (sygn. IPPB1/415-492/12-2/IF ), Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 14 listopada 2013 r. (sygn. lBPBII/1/415-794/13/BI), Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2012 r. (sygn. ILPB1/415-909/12-4/AA ). W świetle powyższego, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, że usługi zarządzania świadczone na rzecz spółki w ramach kontraktu menedżerskiego podlegać będą opodatkowaniu według skali określonej w art. 27 ust. 1 PITU.
2014
2
wrz

Istota:
Czy usługi wykonywane na podstawie kontraktu menedżerskiego, z tytułu którego osiągane są przychody wymienione w art. 13 ust. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią samodzielną działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT? Czy też usługi te wyłączone są od opodatkowania tym podatkiem na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT?
Fragment:
Jak wynika z zapisów Kontraktu Menedżerskiego, czynności realizowane na rzecz Spółki nie będą posiadały łącznie wszystkich 4 cech wymienionych powyżej. Nie jest bowiem spełniony warunek odpowiedzialności Spółki za wykonane przez Zarządzającego czynności wobec osób trzecich. W Kontrakcie zapisano, iż odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich ponosi Zarządzający (a nie Zlecający). Zarządzający jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w ramach której podpisał Kontrakt Menedżerski o zarządzanie Spółką, posiada wiedzę i doświadczenie oraz kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy. W ramach Kontraktu Zarządzający sprawuje zarząd operacyjny i strategiczny, przez prowadzenie interesów Spółki i jej reprezentację zgodni z Kontraktem oraz przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i Kodeksu Cywilnego. Zarządzający rejestrując działalność w Urzędzie Skarbowym zarejestrował się również jako czynny podatnik VAT. Z uwagi na to, iż zawarty przez Spółkę z Zarządzającym Kontrakt Menedżerski o świadczenie usług w zakresie zarządzania nie zawiera wszystkich elementów opisanych w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT, tym samym czynności wykonywane przez Zarządzającego w ramach przedmiotowego Kontraktu należy uznać za samodzielnie wykonywaną działalność gospodarczą, a to oznacza, że w opisanym stanie faktycznym nie znajduje zastosowania wyłączenie z opodatkowania o którym mowa w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT.
2014
20
sie

Istota:
W zakresie opodatkowania podatkiem VAT czynności realizowanych przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menedżerskiego
Fragment:
Wnioskodawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu Kontraktu menedżerskiego: w czasie przez siebie wybranym, z uwzględnieniem potrzeb Spółki, zapewniającym prawidłową realizację Kontraktu menedżerskiego, niezbędnym dla jego prawidłowej realizacji, w wybranym przez siebie miejscu; miejscem wykonywania usług stanowiących przedmiot Kontraktu menedżerskiego jest siedziba Spółki, miejsce zamieszkania Wnioskodawcy oraz miejsca, które wymagają tego ze względu na działalność Spółki. Ponadto, Kontrakt menedżerski zakłada, iż Wnioskodawca zobowiązany jest do osobistego wykonywania swoich obowiązków związanych z funkcją Członka Zarządu Spółki i niezlecania ich osobom trzecim. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy lub Rada Nadzorcza nie mogą wydawać Wnioskodawcy wiążących poleceń dotyczących realizacji przedmiotu Kontraktu menedżerskiego. Wnioskodawca każdorazowo samodzielnie ustala przedmiot i harmonogram czynności wykonywanych w celu prawidłowej realizacji Kontraktu menedżerskiego. Zgodnie z postanowieniami zawartymi w Kontrakcie menedżerskim, w przypadku zaistnienia sporu Wnioskodawcy z osobą trzecią, związanego z wykonywaniem Kontraktu menedżerskiego, Spółka zapewni Wnioskodawcy zwrot kosztów pomocy prawnej oraz innej niezbędnej pomocy, w wysokości określonej indywidualnie w Kontrakcie menedżerskim, płatnej po przedstawieniu przez Wnioskodawcę stosownych rachunków. W zakresie odpowiedzialności Wnioskodawcy, Kontrakt menedżerski przewiduje, iż Wnioskodawca odpowiada wobec Spółki lub osób trzecich za szkody wyrządzone w czasie wykonywania umowy, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków z niej wynikających.
2014
8
sie

Istota:
Kwalifikacja źródła przychodów z tytułu kontraktu memedżerskiego
Fragment:
Zatem przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli tego rodzaju umowy zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Bez znaczenia pozostaje forma prawna w jakiej podatnik prowadzi działalność gospodarczą. A zatem w odniesieniu do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, należy uznać za Ministrem Finansów, że wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu kontraktu menedżerskiego będzie przychodem z działalności wykonywanej osobiście. W konsekwencji po uwzględnieniu kosztów uzyskania przychodu określonych w sposób ryczałtowy w art. 22 ust. 2 pkt 1, w związku z art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochód Wnioskodawcy z tytułu kontraktu menedżerskiego podlegać będzie opodatkowaniu według skali, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe stanowisko jest również akceptowane przez organy podatkowe. Przykładowo wskazać można na interpretacje indywidualne wydane w podobnych stanach faktycznych: interpretacje indywidualne wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 października 2013 r., sygn.
2014
31
lip

Istota:
Opodatkowanie świadczonych czynności.
Fragment:
Skoro „ za działania podejmowane przez Wnioskodawcę odpowiedzialność wobec osób trzecich ponosi Spółka ”, uznać należy, że przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w art. 15 ust. 3 pkt 3 cyt. ustawy, świadczone przez Wnioskodawcę czynności objęte kontraktem menedżerskim nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia, a w odniesieniu do zdarzenia przyszłego w dniu datowania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.
2014
31
lip

Istota:
Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu świadczenia usług zarządczych, w ramach kontraktu menedżerskiego, będzie przychodem z działalności wykowanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a dochód z tego źródła będzie opodatkowany według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Wnioskodawca nadal będzie zarządzał oddziałem spółki w ramach zajmowanego stanowiska prezesa oddziału w ramach dotychczasowego kontraktu menedżerskiego (przy czym niektóre warunki kontraktu menedżerskiego zostaną zmienione w wyniku negocjacji ze spółką). Jednocześnie, Wnioskodawca rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej i w ramach tej działalności będzie świadczył dodatkowo na rzecz spółki usługi doradztwa gospodarczego (umowa firma-firma). Zarówno usługi zarządzania jaki usługi doradztwa gospodarczego nie będą wykonywane pod kierownictwem zlecającego te czynności. Wnioskodawca uważa, że wynagrodzenie z tytułu kontraktu menedżerskiego będzie przychodem z działalności wykonywanej osobiście. Istotą kontraktu menedżerskiego, czy umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze, zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą zlecającym zarząd, a samodzielnym podmiotem – zarządcą jest zarządzanie przez ten ostatni podmiot tymże (cudzym) przedsiębiorstwem, na rzecz i w interesie przedsiębiorcy, na jego rachunek i ryzyko. Wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze – przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej – nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.
2014
30
lip

Istota:
Czy podatek VAT „od faktur” wystawianych przez Menedżera może stanowić podatek naliczony w rozumieniu art. 86 ust. 2 pkt 1a) ustawy o VAT i zgodnie z tym przepisem daje Wnioskodawcy prawo do obniżenia podatku należnego?
Fragment:
(...) kontraktu menedżerskiego – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 9 maja 2014 r. został złożony wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących czynności świadczone na rzecz Wnioskodawcy na podstawie kontraktu menedżerskiego. W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Spółka zawarła kontrakt menedżerski z Menedżerem (zwanym także Zarządzającym) prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług zarządzania (70.22.Z), na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Zarządzający jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i w związku ze świadczeniem usług zarządzania wystawia faktury. Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez Menedżera usługi zarządzania procesami produkcji w Spółce. Spółka pozytywnie zweryfikowała, zawarte w umowie oświadczenia Menedżera, co do jego kwalifikacji, a mianowicie to, że jest inżynierem, absolwentem Politechniki o kierunku budowa maszyn i zarządzania oraz, że posiada wieloletnią praktykę w zarządzaniu i kierowaniu procesami produkcji, a ponadto niezbędne uprawniania i kwalifikacje.
2014
30
lip

Istota:
Czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menedżerskiego podlegały, podlegają i będą podlegać w przyszłości opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 stycznia 2014 r. (data 20 stycznia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania czynności świadczonych na podstawie kontraktu menedżerskiego – jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 20 stycznia 2014 r. został złożony wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności świadczonych na podstawie kontraktu menedżerskiego. W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca (zwany w dalszej części niniejszego wniosku również Menedżerem), zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zawarł kontrakt menedżerski ze spółką prawa handlowego (spółką kapitałową E. S.A., dalej spółka). Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Na mocy postanowień powyższego kontraktu spółka powierzyła Wnioskodawcy pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych, zaś Wnioskodawca zobowiązał się do zarządzania spółką. Zakres zarządzania spółką obejmuje jej reprezentowanie oraz prowadzenie wszystkich spraw zarządzanego podmiotu, w tym w szczególności Menedżer ma obowiązek stosować się do przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, postanowień statutu Spółki oraz uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady nadzorczej w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.
2014
26
lip
© 2011-2014 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.