Kapitał zapasowy | Interpretacje podatkowe

Kapitał zapasowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kapitał zapasowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty środków pieniężnych w sytuacji przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.
Fragment:
Spółka z o.o. przed przekształceniem posiadała zgromadzone na kapitale zapasowym zyski z lat ubiegłych. Zyski te znalazły się na kapitale zapasowym w wyniku podjęcia w poprzednich latach uchwał o podziale zysku w ten sposób, że określona część zysku za dany rok podatkowy przekazywana była na kapitał zapasowy spółki z o.o. Kapitał zapasowy zgromadzony w spółce z o.o. został przeniesiony do majątku spółki komandytowej na kapitał zapasowy spółki komandytowej i stał się jej własnością. Obecnie spółka komandytowa planuje wypłacić wspólnikom kwoty zgromadzone na kapitale zapasowym. W konsekwencji Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy w związku z planowanym przekształceniem spółki kapitałowej w spółkę osobową będzie zobowiązany do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wartości środków pieniężnych, otrzymanych przez Wnioskodawcę od spółki komandytowej, w której jest komandytariuszem, obejmująca kwoty zgromadzone na kapitale zapasowym spółki komandytowej. Przy czym pod pojęciem zysku niepodzielonego Wnioskodawca nie uznaje zysku, który został przekazany na kapitał zapasowy. Mając na uwadze przytoczone regulacje prawne oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego, należy wskazać, że w niniejszej sprawie Wnioskodawca zasadnie przyjął, że podziałem zysku jest także przekazanie go na kapitał zapasowy.
2015
20
lis

Istota:
Zyski niepodzielone.
Fragment:
Zamiarem wspólników jest zatem podział bieżącego zysku spółki komandytowej, opodatkowanego u każdego ze wspólników oraz w miarę możliwości finansowych, dodatkowe wypłaty z kapitału zapasowego zgromadzonego za lata: 2012 i 2013. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy przepis art. 24 ust. 5 pkt 8 dotyczy zysków niepodzielonych lub przekazanych na kapitał zapasowy, powstałych przed 1 stycznia 2015 r., czy wyłącznie tych, które powstały / powstaną po 1 stycznia 2015 r., czyli za okres (rok podatkowy) 2015, trwający od 1 stycznia 2015 r. do 8 stycznia 2015 r., a tym samym, czy opodatkowaniu podlega zgromadzona na kapitale zapasowym suma zysków za lata 2012 i 2013... Czy w przypadku podjęcia przez wspólników uchwały o dodatkowych wypłatach z zysku (w części lub w całości), pochodzącego ze zgromadzonego w latach: 2012 i 2013 kapitału zapasowego, kwota wypłacona będzie stanowiła przychód podlegający opodatkowaniu łącznie z wypłatami z zysku bieżącego... Zdaniem Wnioskodawcy – w odniesieniu do pytania pierwszego – Zainteresowany stoi na stanowisku, że przepis art. 24 ust. 5 pkt 8 odnosi się wyłącznie do zysków niepodzielonych, w tym także kapitału zapasowego w spółce przekształcanej, powstałych po 1 stycznia 2015 r. i nie może dotyczyć kapitału zapasowego zgromadzonego przez spółkę przekształcaną (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) przed wejściem w życie zmienionego przepisu.
2015
19
lis

Istota:
Obowiązki płatnika powstałe w związku z przekształceniem Wnioskodawcy w spółkę osobową (inną niż spółka komandytowo-akcyjna) co do wartości:- Wyniku Bieżącego
- Agio
- zysków z lat ubiegłych przekazanych na kapitał zapasowy, innych niż przeznaczonych na pokrycie strat
Fragment:
Jednocześnie, dochodem z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOP, nie będzie kwota Agio występująca w kapitale własnym Spółki (jako składowa kapitału zapasowego Spółki). W świetle art. 154 § 3 k.s.h., jeżeli udział w spółce jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego (agio). Jednocześnie, zgodnie z odrębnymi przepisami rachunkowymi, w sprawozdaniu finansowym agio jest wykazywane po stronie pasywów jako kapitał zapasowy spółki. W oparciu zaś o art. 42 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330, ze zm.), agio nie stanowi wyniku (zysku) wypracowanego przez spółkę, gdyż nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku finansowego spółki, nie jest klasyfikowane ani jako zysk z działalności operacyjnej, działalności finansowej, czy też jako zysk nadzwyczajny. Konkludując, zdaniem Wnioskodawcy, agio nie może stanowić zysku, gdyż jego wartość ujmowana jest na kapitale zapasowym, który stanowi odrębny od wyniku finansowego element kapitału własnego spółki. Przepisy k.s.h. nie przewidują jedocześnie podziału agio pomiędzy wspólników. Kapitał zapasowy może zostać wykorzystany na wypłatę dywidendy zasadniczo tylko w tej części, w której został utworzony z zysku. Nie mogą zatem zostać przeznaczone do podziału zgromadzone w funduszu zapasowym środki pochodzące z nadwyżki wkładów wspólników ponad wartość nominalną obejmowanych przez nich udziałów.
2015
18
lis

Istota:
Skutki podatkowe przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową.
Fragment:
W pasywach bilansu spółka z o.o. wykazuje m.in. kapitał zapasowy. Kapitał zapasowy powstał z zysków z lat ubiegłych, zyski te w stosownych uchwałach Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników były przeznaczane na podwyższenie kapitału zapasowego. Do dnia przekształcenia podatnik nie otrzyma dywidendy ani zaliczki na dywidendę, co oznacza, że kapitał zapasowy nie zostanie wypłacony (dotyczy to również zysku roku obrotowego, w którym nastąpi przekształcenie). Kapitały zgromadzone w spółce z o.o. zostaną przeniesione do spółki przekształcanej i staną się jej własnością jednocześnie nie podwyższając wartości wkładów w spółce komandytowej w stosunku do wartości udziałów w spółce z o.o. przypadających na wspólników. Powstała spółka będzie wykazywać kapitał własny w wysokości odpowiadającej kapitałom własnym ustalonym w bilansie zamknięcia sp. z o.o. Przed przekształceniem wspólnicy zamierzają wprowadzić do umowy spółki (sp. z o.o.) zapis o przeznaczeniu ewentualnego zysku najbliższych lat wyłącznie na kapitał zapasowy. W takim przypadku doszłoby do wyłączenia możliwości zadysponowania zyskiem przez zgromadzenie wspólników (także za rok, w którym nastąpi przekształcenie), a każdy zysk, nawet za niepełny rok obrotowy, byłby odgórnie „ podzielony ”.
2015
5
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania nr 2, na dzień przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową nie powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z przeniesieniem kapitału zapasowego sp. z o.o. (pochodzącego z kapitału zapasowego spółki jawnej, utworzonego z zysku za lata 2002-2003, przekształconej w 2005 r. w spółkę z o.o.) na kapitał zapasowy spółki komandytowej. Wynika to z tego, że kwoty zgromadzone na kapitale zapasowym spółki jawnej, pochodzące z jej zysków, zostały przekazane na ten kapitał na podstawie uchwały wspólników spółki jawnej. W 2005 r. nastąpiło przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o. Oceniając więc skutki planowanego przekształcenia sp. z o.o. w spółkę komandytową stwierdzić należy, że w odniesieniu do środków zgromadzonych na kapitale zapasowym spółki z o.o. spełniona została także przesłanka ich podziału mocą uchwały wspólników (wtedy jeszcze w dacie podejmowania takiej uchwały - wspólników spółki jawnej). Zachowują więc pełną aktualność argumenty prawne i orzeczenia sądów wskazane jako stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania nr 1. Zyski z lat 2002-2003 nie są zyskami niepodzielonymi, skoro wspólnicy spółki jawnej podjęli w przeszłości uchwałę o przekazaniu tych zysków na kapitał zapasowy. W dniu 14 grudnia 2012 r. Dyrektor Izby (...)
2015
22
paź

Istota:
Czy w opisanym wyżej stanie faktycznym przeznaczenie kapitału zapasowego na pokrycie straty bilansowej będzie skutkowało dla Spółki powstaniem przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych w rozumieniu przepisów ustawy o CIT?
Fragment:
Strata podatkowa, której wartość była znacznie mniejsza niż strata bilansowa, została już rozliczona, natomiast stratę bilansową Spółka zamierza pokryć środkami pochodzącymi z agio przelanymi na kapitał zapasowy. Agio powstało w 2006r. w wyniku wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Natomiast w przyszłości Spółka planuje podjęcie uchwały o przedmiocie pokrycia straty bilansowej środkami zgromadzonymi na kapitale zapasowym z agio. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w opisanym wyżej stanie faktycznym przeznaczenie kapitału zapasowego na pokrycie straty bilansowej będzie skutkowało dla Spółki powstaniem przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych w rozumieniu przepisów ustawy o CIT... Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym stanie faktycznym nie powstanie przychód w rozumieniu przepisów ustawy o CIT. Kapitały zapasowe odzwierciedlają źródła sfinansowania aktywów osiągnięte przez jednostkę gospodarczą w trakcie jej działalności. Kapitały zapasowe tworzone są: z podziału zysku, z nadwyżki ceny objęcia nad ceną nominalną udziałów tzw. agio, z dopłat akcjonariuszy, udziałowców, z wyniku na przeszacowaniu zlikwidowanych lub sprzedanych środków trwałych. Podstawowym celem tworzenia kapitału zapasowego w spółce z o.o. jest możliwość pokrycia strat (ujemnego wyniku finansowego), jakie mogą powstać w przyszłości, w trakcie kontynuowania przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością działalności gospodarczej.
2015
22
paź

Istota:
Skutki podatkowe przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową.
Fragment:
W pasywach bilansu spółka z o.o. wykazuje m.in. kapitał zapasowy. Kapitał zapasowy powstał z zysków z lat ubiegłych, zyski te w stosownych uchwałach Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników były przeznaczane na podwyższenie kapitału zapasowego. Do dnia przekształcenia podatnik nie otrzyma dywidendy ani zaliczki na dywidendę, co oznacza, że kapitał zapasowy nie zostanie wypłacony (dotyczy to również zysku roku obrotowego, w którym nastąpi przekształcenie). Kapitały zgromadzone w spółce z o.o. zostaną przeniesione do spółki przekształcanej i staną się jej własnością jednocześnie nie podwyższając wartości wkładów w spółce komandytowej w stosunku do wartości udziałów w spółce z o.o. przypadających na wspólników. Powstała spółka będzie wykazywać kapitał własny w wysokości odpowiadającej kapitałom własnym ustalonym w bilansie zamknięcia sp. z o.o. Przed przekształceniem wspólnicy zamierzają wprowadzić do umowy spółki (sp. z o.o.) zapis o przeznaczeniu ewentualnego zysku najbliższych lat wyłącznie na kapitał zapasowy. W takim przypadku doszłoby do wyłączenia możliwości zadysponowania zyskiem przez zgromadzenie wspólników (także za rok, w którym nastąpi przekształcenie), a każdy zysk, nawet za niepełny rok obrotowy, byłby odgórnie „ podzielony ”.
2015
21
paź

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty środków pieniężnych w sytuacji przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.
Fragment:
Spółka z o.o. przed przekształceniem posiadała zgromadzone na kapitale zapasowym zyski z lat ubiegłych. Zyski te znalazły się na kapitale zapasowym w wyniku podjęcia w poprzednich latach uchwał o podziale zysku w ten sposób, że określona część zysku za dany rok podatkowy przekazywana była na kapitał zapasowy spółki z o.o. Kapitał zapasowy zgromadzony w spółce z o.o. został przeniesiony do majątku spółki komandytowej na kapitał zapasowy spółki komandytowej i stał się jej własnością. Obecnie spółka komandytowa planuje wypłacić wspólnikom kwoty zgromadzone na kapitale zapasowym. W konsekwencji Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy w związku z planowanym przekształceniem spółki kapitałowej w spółkę osobową będzie zobowiązany do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wartości środków pieniężnych, otrzymanych przez Wnioskodawcę od spółki komandytowej, w której jest komandytariuszem, obejmująca kwoty zgromadzone na kapitale zapasowym spółki komandytowej. Przy czym pod pojęciem zysku niepodzielonego Wnioskodawca nie uznaje zysku, który został przekazany na kapitał zapasowy. Mając na uwadze przytoczone regulacje prawne oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego, należy wskazać, że w niniejszej sprawie Wnioskodawca zasadnie przyjął, że podziałem zysku jest także przekazanie go na kapitał zapasowy.
2015
21
paź

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty środków pieniężnych w sytuacji przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.
Fragment:
Spółka z o.o. przed przekształceniem posiadała zgromadzone na kapitale zapasowym zyski z lat ubiegłych. Zyski te znalazły się na kapitale zapasowym w wyniku podjęcia w poprzednich latach uchwał o podziale zysku w ten sposób, że określona część zysku za dany rok podatkowy przekazywana była na kapitał zapasowy spółki z o.o. Kapitał zapasowy zgromadzony w spółce z o.o. został przeniesiony do majątku spółki komandytowej na kapitał zapasowy spółki komandytowej i stał się jej własnością. Obecnie spółka komandytowa planuje wypłacić wspólnikom kwoty zgromadzone na kapitale zapasowym. W konsekwencji Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy w związku z planowanym przekształceniem spółki kapitałowej w spółkę osobową będzie zobowiązany do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wartości środków pieniężnych, otrzymanych przez Wnioskodawcę od spółki komandytowej, w której jest komandytariuszem, obejmująca kwoty zgromadzone na kapitale zapasowym spółki komandytowej. Przy czym pod pojęciem zysku niepodzielonego Wnioskodawca nie uznaje zysku, który został przekazany na kapitał zapasowy. Mając na uwadze przytoczone regulacje prawne oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego, należy wskazać, że w niniejszej sprawie Wnioskodawca zasadnie przyjął, że podziałem zysku jest także przekazanie go na kapitał zapasowy.
2015
21
paź

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania nr 2, na dzień przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową nie powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z przeniesieniem kapitału zapasowego sp. z o.o. (pochodzącego z kapitału zapasowego spółki jawnej, utworzonego z zysku za lata 2002-2003, przekształconej w 2005 r. w spółkę z o.o.) na kapitał zapasowy spółki komandytowej. Wynika to z tego, że kwoty zgromadzone na kapitale zapasowym spółki jawnej, pochodzące z jej zysków, zostały przekazane na ten kapitał na podstawie uchwały wspólników spółki jawnej. W 2005 r. nastąpiło przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o. Oceniając więc skutki planowanego przekształcenia sp. z o.o. w spółkę komandytową stwierdzić należy, że w odniesieniu do środków zgromadzonych na kapitale zapasowym spółki z o.o. spełniona została także przesłanka ich podziału mocą uchwały wspólników (wtedy jeszcze w dacie podejmowania takiej uchwały - wspólników spółki jawnej). Zachowują więc pełną aktualność argumenty prawne i orzeczenia sądów wskazane jako stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania nr 1. Zyski z lat 2002-2003 nie są zyskami niepodzielonymi, skoro wspólnicy spółki jawnej podjęli w przeszłości uchwałę o przekazaniu tych zysków na kapitał zapasowy. W dniu 14 grudnia 2012 r. Dyrektor Izby (...)
2015
18
paź
© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.