Kapitał zapasowy | Interpretacje podatkowe

Kapitał zapasowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kapitał zapasowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy jeżeli w opisanym zdarzeniu przyszłym, w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, udziały w podwyższonym kapitale zakładowym obejmowane będą po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, to podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych stanowić będzie wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy Spółki, natomiast nadwyżka (tzw. agio) przekazywana na kapitał zapasowy Spółki nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, przy założeniu dokonania podziału wnoszonego do Spółki wkładu w sposób określony powyżej, tj. przy przeznaczeniu ok. 1% na kapitał zakładowy Spółki, natomiast jego pozostałej części na kapitał zapasowy Spółki, jako agio?
Fragment:
(...) kapitał zapasowy Spółki nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, przy założeniu dokonania podziału wnoszonego do Spółki wkładu w sposób określony powyżej, tj. przy przeznaczeniu ok. 1% na kapitał zakładowy Spółki, natomiast jego pozostałej części na kapitał zapasowy Spółki, jako agio... Zdaniem Wnioskodawcy, Zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, udziały w podwyższonym kapitale zakładowym obejmowane będą po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, to podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych stanowić będzie wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy Spółki. Nadwyżka (tzw. agio) przekazywana na kapitał zapasowy Spółki nie będzie podlegać opodatkowaniu tym podatkiem, również przy założeniu dokonania podziału wnoszonego do Spółki wkładu w sposób określony w niniejszym wniosku, tj. przeznaczeniu mniejszej części wkładu (ok. 1%) na kapitał zakładowy, a pozostałej części na kapitał zapasowy Spółki, jako agio. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy Ustawa o PCC (w art. 1 ust. 1 ustawy o PCC) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
2015
15
mar

Istota:
Czy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na moment przekształcenia Spółki zależnej w Spółkę jawną będzie podlegać kwota stanowiąca tzw. agio przelana na kapitał zapasowy Spółki zależnej
Fragment:
Jak wynika z powyższych uregulowań, wypłata dywidendy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać dokonana z kapitału zapasowego (czy rezerwowego) jedynie w takim zakresie, w jakim kapitały te zostały utworzone z zysku. Ograniczenie to jest ściśle związane z podstawową funkcją kapitału zapasowego, polegającą na zapewnieniu środków na pokrycie ewentualnych strat. Jest ono również wyrazem szerszej zasady zakazującej dokonywania zwrotu wkładów na rzecz udziałowców, sformułowanej w art. 189 k.s.h. Jak wskazuje się w doktrynie prawa handlowego, zakaz zwrotu wkładów dotyczy nie tylko wkładów wniesionych na pokrycie kapitału zakładowego, lecz również części stanowiącej tzw. agio. Podsumowując, agio, tj. nadwyżka ceny emisyjnej udziałów nad ich wartością nominalną jest odrębnym od wypracowanego zysku źródłem finansowania kapitału zapasowego. W przeciwieństwie do wypracowanego zysku środki pochodzące z agio i zgromadzone na kapitale zapasowym nie podlegają podziałowi. Nie mogą one także zostać udziałowcom zwrócone w jakiejkolwiek formie. Należy więc uznać, że agio odniesione na kapitał zapasowy Spółki nie stanowi w ogóle zysku tej spółki, tym bardziej zatem nie jest „ niepodzielonym zyskiem ” w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2015
26
lut

Istota:
Podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych stanowi wyłącznie wartość, o którą zostanie podwyższony kapitał zakładowy. Natomiast nadwyżka (tzw. agio) przekazywana na kapitał zapasowy nie będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem.
Fragment:
Planowane jest, iż PNEP obejmie udziały Wnioskodawcy po cenie wyższej niż ich wartość nominalna, a nadwyżka ponad wartość nominalną wydanych udziałów zostanie przekazana na kapitał zapasowy Wnioskodawcy. Oznacza to, że wartość emisyjna udziałów będzie wyższa od ich wartości nominalnej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy część wkładu przeznaczana na kapitał zapasowy Wnioskodawcy będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych... Zdaniem Wnioskodawcy część wkładu przekazana na kapitał zapasowy nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Wnioskodawca podnosi, że jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, planowane jest wniesienie przez PNEP wkładu na kapitał Wnioskodawcy, przy czym jego część zostanie przekazana na kapitał zapasowy. Oznacza to, że wartość emisyjna udziałów Wnioskodawcy będzie wyższa od ich wartości nominalnej. Pojęcie kapitału zakładowego, jak zauważa Wnioskodawca, nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa podatkowego, a zatem jego znaczenia należy poszukiwać w przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Kapitał zakładowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, stosownie do art. 152 tej ustawy dzieli się na udziały o równej lub nierównej wartości nominalnej, a jego wartość odpowiada łącznej wartości nominalnej udziałów objętych przez udziałowców tej spółki.
2015
20
lut

Istota:
Podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych stanowi wyłącznie wartość, o którą zostanie podwyższony kapitał zakładowy. Natomiast nadwyżka (tzw. agio) przekazywana na kapitał zapasowy nie będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem.
Fragment:
Planowane jest, iż PREG obejmie udziały Wnioskodawcy po cenie wyższej niż ich wartość nominalna, a nadwyżka ponad wartość nominalną wydanych udziałów zostanie przekazana na kapitał zapasowy Wnioskodawcy. Oznacza to, że wartość emisyjna udziałów będzie wyższa od ich wartości nominalnej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy część wkładu przeznaczana na kapitał zapasowy Wnioskodawcy będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych... Zdaniem Wnioskodawcy część wkładu przekazana na kapitał zapasowy nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Wnioskodawca podnosi, że jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego planowane jest wniesienie przez PREG wkładu na kapitał Wnioskodawcy, przy czym jego część zostanie przekazana na kapitał zapasowy. Oznacza to, że wartość emisyjna udziałów Wnioskodawcy będzie wyższa od ich wartości nominalnej. Pojęcie kapitału zakładowego, jak zauważa Wnioskodawca, nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa podatkowego, a zatem jego znaczenia należy poszukiwać w przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Kapitał zakładowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, stosownie do art. 152 tej ustawy dzieli się na udziały o równej lub nierównej wartości nominalnej, a jego wartość odpowiada łącznej wartości nominalnej udziałów objętych przez udziałowców tej spółki.
2015
20
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania niepodzielonych zysków.
Fragment:
W latach 2002-2009 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością osiągnęła zysk w kwocie 39.289.570,83 zł, który odpowiednio rozkładał się w latach: 2002 rok - zysk w kwocie 1.786.189,05 zł w całości przeznaczony został na kapitał zapasowy, 2003 rok - zysk w kwocie 3.695.996,16 zł w całości przeznaczony został na kapitał zapasowy, 2004 rok - zysk w kwocie 4.837.510,30 zł w całości przeznaczony został na kapitał zapasowy, 2005 rok - zysk w kwocie 4.687.079,29 zł w całości przeznaczony został na kapitał zapasowy, 2006 rok - zysk w kwocie 3.794.614,60 zł w całości przeznaczony został na kapitał zapasowy, 2007 rok - zysk w kwocie 7.085.076,02 zł, z czego kwota 24.176,02 zł przeznaczona została na kapitał zapasowy, a kwota 7.060.900,00 przeznaczona została na wypłatę dywidendy, 2008 rok - zysk w kwocie 7.738.374,86 zł, z czego kwota 533.374,86 zł przeznaczona została na kapitał zapasowy, a kwota 7.205.000,00 zł na wypłatę dywidendy, 2009 rok - zysk w kwocie 5.664.730,55 zł z czego kwota 44.830,55 zł przeznaczona została na kapitał zapasowy, a kwota 5.619.900,00 zł przeznaczona na wypłatę dywidendy. Zwyczajne zgromadzenie wspólników dokonywało w latach 2002-2006 podziału zysku w ten sposób, iż w całości zostawał on przekazywany na kapitał zapasowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a następnie środki znajdujące się na kapitale zapasowym zostały wykorzystane na potrzeby spółki - zakupy towarów i inwestycje.
2015
3
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania niepodzielonych zysków.
Fragment:
W latach 2002-2009 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością osiągnęła zysk w kwocie 39.289.570,83 zł, który odpowiednio rozkładał się w latach: 2002 rok - zysk w kwocie 1.786.189,05 zł w całości przeznaczony został na kapitał zapasowy, 2003 rok - zysk w kwocie 3.695.996,16 zł w całości przeznaczony został na kapitał zapasowy, 2004 rok - zysk w kwocie 4.837.510,30 zł w całości przeznaczony został na kapitał zapasowy, 2005 rok - zysk w kwocie 4.687.079,29 zł w całości przeznaczony został na kapitał zapasowy, 2006 rok - zysk w kwocie 3.794.614,60 zł w całości przeznaczony został na kapitał zapasowy, 2007 rok - zysk w kwocie 7.085.076,02 zł, z czego kwota 24.176,02 zł przeznaczona została na kapitał zapasowy, a kwota 7.060.900,00 przeznaczona została na wypłatę dywidendy, 2008 rok - zysk w kwocie 7.738.374,86 zł, z czego kwota 533.374,86 zł przeznaczona została na kapitał zapasowy, a kwota 7.205.000,00 zł na wypłatę dywidendy, 2009 rok - zysk w kwocie 5.664.730,55 zł z czego kwota 44.830,55 zł przeznaczona została na kapitał zapasowy, a kwota 5.619.900,00 zł przeznaczona na wypłatę dywidendy. Zwyczajne zgromadzenie wspólników dokonywało w latach 2002-2006 podziału zysku w ten sposób, iż w całości zostawał on przekazywany na kapitał zapasowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a następnie środki znajdujące się na kapitale zapasowym zostały wykorzystane na potrzeby spółki - zakupy towarów i inwestycje.
2015
3
lut

Istota:
Czy w przypadku przekształcenia Spółki jako spółki kapitałowej (sp. z o.o.) w spółkę jawną wartość kapitału zapasowego w części utworzonej z tzw. agio, tzn. nadwyżki wartości emisyjnej udziału nad jego wartością nominalną, będzie stanowiła zysk niepodzielony, który na moment przekształcenia sp. z o.o. w spółkę jawną będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy, zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Mając na względzie ratio legis analizowanego przepisu oraz regulacje Kodeksu spółek handlowych, można jednak stwierdzić, że niepodzielone zyski obejmują wszelkie zyski wypracowane przez spółkę kapitałową, lecz niewypłacone wspólnikom przed datą przekształcenia w spółkę niebędąca osobą prawną, w tym zyski przekazane na kapitał zapasowy i rezerwowy. Innymi słowy, jedynie ta część kapitałów własnych spółki kapitałowej może być uznana za „ zysk niepodzielony ” w rozumieniu przepisów prawa podatkowego, która pochodzi z zysków wypracowanych przez spółkę, z jej działalności. Przepis art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie stanowi, że opodatkowaniu podlegają „ niepodzielone zyski ”, a nie „ kapitał zapasowy ”. Oznacza to, że choć kapitał zapasowy może mieć różne źródła finansowania, to opodatkowaniu na moment przekształcenia spółki kapitałowej w osobową podlegać będzie jedynie ta jego część, która pochodzi z wypracowanych przez spółkę zysków. W związku z powyższym, agio, tj. nadwyżka ceny emisyjnej udziałów nad ich wartością nominalną jest odrębnym od wypracowanego zysku źródłem finansowania kapitału zapasowego. W przeciwieństwie do wypracowanego zysku środki pochodzące z agio i zgromadzone na kapitale zapasowym nie podlegają podziałowi. Nie mogą one także zostać udziałowcom zwrócone w jakiejkolwiek formie. Należy więc uznać, że agio przekazane na kapitał zapasowy spółki nie stanowi w ogóle zysku tej spółki, tym bardziej zatem nie jest „ niepodzielonym zyskiem ” w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2015
29
sty

Istota:
Czy wspólnik spółki komandytowej powstałej w 2008r. z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego z tytułu wypłaty kapitału zapasowego spółki osobowej, w sytuacji gdy kapitał zapasowy był zgromadzony w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, a pochodził z podziału zysków osiągniętych w latach wcześniejszych?
Fragment:
Wnioskodawca – wspólnik spółki komandytowej, która powstała z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w 2008 r. ma zamiar wypłacić środki z kapitału zapasowego. W momencie przekształcania spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiadała kapitał podstawowy oraz kapitał zapasowy. Kapitał zapasowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pochodził z podziału zysków osiągniętych w latach poprzednich. W sytuacji przekształcenia spółki środki zgromadzone na kapitałach zapasowych zostały przekazane na kapitał zapasowy w spółce komandytowej, tym samym nie podlegały one opodatkowaniu przez wspólników podatkiem dochodowym. Wobec powyższego zadano następujące pytanie. Czy wspólnik spółki komandytowej powstałej w 2008 r. z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego z tytułu wypłaty kapitału zapasowego spółki osobowej, w sytuacji gdy kapitał zapasowy był zgromadzony w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, a pochodził z podziału zysków osiągniętych w latach wcześniejszych... Zdaniem Wnioskodawcy, wypłata kapitału zapasowego spółki komandytowej nie powoduje powstania po stronie wspólników spółki obowiązku podatkowego na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawcy z treści art. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.
2014
18
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania niepodzielonych zysków.
Fragment:
W latach 2002-2009 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością osiągnęła zysk w kwocie 39.289.570,83 zł, który odpowiednio rozkładał się w latach: 2002 rok - zysk w kwocie 1.786.189,05 zł w całości przeznaczony został na kapitał zapasowy, 2003 rok -zysk w kwocie 3.695.996,16 zł w całości przeznaczony został na kapitał zapasowy, 2004 rok - zysk w kwocie 4.837.510,30 zł w całości przeznaczony został na kapitał zapasowy, 2005 rok - zysk w kwocie 4.687.079,29 zł w całości przeznaczony został na kapitał zapasowy, 2006 rok - zysk w kwocie 3.794.614,60 zł w całości przeznaczony został na kapitał zapasowy, 2007 rok - zysk w kwocie 7.085.076,02 zł, z czego kwota 24.176,02 zł przeznaczona została na kapitał zapasowy, a kwota 7.060.900,00 przeznaczona została na wypłatę dywidendy, 2008 rok - zysk w kwocie 7.738.374,86 zł, z czego kwota 533.374,86 zł przeznaczona została na kapitał zapasowy, a kwota 7.205.000,00 zł na wypłatę dywidendy, 2009 rok - zysk w kwocie 5.664.730,55 zł z czego kwota 44.830,55 zł przeznaczona została na kapitał zapasowy, a kwota 5.619.900,00 zł przeznaczona na wypłatę dywidendy. Zwyczajne zgromadzenie wspólników dokonywało w latach 2002-2006 podziału zysku w ten sposób, iż w całości zostawał on przekazywany na kapitał zapasowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a następnie środki znajdujące się na kapitale zapasowym zostały wykorzystane na potrzeby spółki - zakupy towarów i inwestycje.
2014
11
gru

Istota:
Czy wspólnik spółki komandytowej powstałej w 2008 r. z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego z tytułu wypłaty kapitału zapasowego spółki osobowej, w sytuacji gdy kapitał zapasowy był zgromadzony w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, a pochodził z podziału zysków osiągniętych w latach wcześniejszych?
Fragment:
Wnioskodawca – wspólnik spółki komandytowej, która powstała z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w 2008 r. ma zamiar wypłacić środki z kapitału zapasowego. W momencie przekształcania spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiadała kapitał podstawowy oraz kapitał zapasowy. Kapitał zapasowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pochodził z podziału zysków osiągniętych w latach poprzednich. W sytuacji przekształcenia spółki środki zgromadzone na kapitałach zapasowych zostały przekazane na kapitał zapasowy w spółce komandytowej, tym samym nie podlegały one opodatkowaniu przez wspólników podatkiem dochodowym. Wobec powyższego zadano następujące pytanie. Czy wspólnik spółki komandytowej powstałej w 2008 r. z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego z tytułu wypłaty kapitału zapasowego spółki osobowej, w sytuacji gdy kapitał zapasowy był zgromadzony w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, a pochodził z podziału zysków osiągniętych w latach wcześniejszych... Zdaniem Wnioskodawcy, wypłata kapitału zapasowego spółki komandytowej nie powoduje powstania po stronie wspólników spółki obowiązku podatkowego na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawcy z treści art. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.
2014
11
gru
© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.