Kapitał zapasowy | Interpretacje podatkowe

Kapitał zapasowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kapitał zapasowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową prawa handlowego.
Fragment:
Wskazane środki nie są bowiem w żaden sposób związane z bieżącą działalnością Wnioskodawcy, ani z uzyskiwanymi przez Wnioskodawcę wynikami, gdyż stanowią część kwot faktycznie wpłaconych do Wnioskodawcy przez Udziałowców w celu dokapitalizowania Wnioskodawcy, a jedynie zgodnie z konstrukcją przepisów prawa spółek handlowych powinny być wykazywane jako część kapitału zapasowego. W konsekwencji - w opinii Wnioskodawcy - kwota odpowiadająca tzw. agio, znajdująca się na kapitale zapasowym Wnioskodawcy w momencie przekształcenia w Spółkę osobową nie będzie stanowić przychodu podlegającego opodatkowaniu PDOF na moment przekształcenia Wnioskodawcy w Spółkę osobową. W konsekwencji, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany - jako płatnik - na podstawie przepisów ustawy o PDOF do poboru i odprowadzenia podatku od kwoty stanowiącej tzw. agio, przelanej na kapitał zapasowy Wnioskodawcy. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez Ministra Finansów, z których jako przykładowe można wymienić: interpretację indywidualną wydaną w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu dnia 27 maja 2013 r. (nr ILPB2/415-186/13-3/JK ), w której organ podatkowy uznał, że: „ w sytuacji, jeżeli jedynym źródłem kapitału zapasowego w spółce przekształcanej będzie agio, to nie zostaną spełnione przesłanki wskazane w ww. przepisie warunkujące powstanie dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych i nie będą skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodów (dochodów) podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2014
14
mar

Istota:
Czy wartość kapitału zapasowego w momencie przekształcenia będzie dla Wnioskodawcy jako udziałowca przekształcanej spółki z o.o. i wspólnika powstałej w wyniku przekształcenia spółki jawnej, dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako wartość niepodzielonych zysków spółki kapitałowej?
Fragment:
Jak już wskazano, z wykładni przepisu w art. 24 ust. 5 pkt 8 ww. ustawy wynika, że ustawodawca zdecydował, że na dzień przekształcenia spółki z o.o. w spółkę osobową wartość niepodzielonych zysków w spółce kapitałowej, a zatem także zysków zgromadzonych na kapitale zapasowym będzie stanowić przychód wspólników Spółki z o.o. z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Zatem, pomimo, że spółka osobowa w świetle przepisów Kodeksu spółek handlowych może być samodzielnym posiadaczem kapitałów, także tych, które przejdą na nią w wyniku przekształcenia, to w świetle ustawy podatkowej zgromadzony na kapitale zapasowym Spółki z o.o. niepodzielony zysk podlega opodatkowaniu na dzień przekształcenia jej w spółkę osobową. Stąd też nie sposób zgodzić się z twierdzeniem Wnioskodawcy, iż wypracowany przez Spółkę w latach ubiegłych zysk, uchwałą wspólników przekazany na kapitał zapasowy Spółki jest zyskiem podzielonym, bowiem został on przekazany na kapitał zapasowy Spółki. Zysk ten pozostał zatrzymany w Spółce, jako kapitał zapasowy, a więc nie został faktycznie podzielony między wspólników spółki. Tym samym spółka jawna będzie zobowiązana, jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Stosownie bowiem do art. 41 ust. 4c ww. ustawy spółka przejmująca, nowo zawiązana lub powstała w wyniku przekształcenia jest obowiązana, jako płatnik, pobierać zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, od dochodu określonego w art. 24 ust. 5 pkt 7 lub 8.
2014
12
mar

Istota:
Czy na dzień przekształcenia spółki z o.o. powstanie obowiązek podatkowy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p. po stronie wspólnika w związku z przeniesieniem środków zgromadzonych na kapitale zapasowym spółki z o.o. do kapitału własnego spółki komandytowej, co nastąpi w wyniku przekształcenia spółki z o.o.? Czy na dzień przekształcenia spółki z o.o. powstanie obowiązek podatkowy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p. po stronie wspólnika w związku z przeniesieniem kapitału zapasowego w części będącego odpowiednikiem zysku powstałego od początku roku obrotowego, w którym nastąpi przekształcenia do dnia przekształcenia spółki co do którego podział został wyłączony spod kompetencji zwyczajnego zgromadzenia wspólników, a o jego przeznaczeniu decyduje umowa spółki?
Fragment:
Oznacza to, że prawidłowo rozdysponowany zgodne z przepisami Kodeksu spółek handlowych (czy to w drodze uchwały zgromadzenia wspólników czy poprzez wprowadzenie do umowy spółki odpowiednich zapisów) zysk np. na kapitał zapasowy nie jest już zyskiem niepodzielonym w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tym samym nie stanowi dochodu podlegającego opodatkowaniu na podstawie badanego przepisu. Odnosząc powyższe rozważania na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że zysk z lat poprzednich wypracowany przez spółkę z o.o. i zgromadzony na kapitale zapasowym, jak również ewentualny zysk (także za rok, w którym nastąpi przekształcenie), który na mocy wprowadzonego do umowy spółki zapisu będzie przekazywany wyłącznie na kapitał zapasowy, na dzień przekształcenia nie spowoduje powstania u Wnioskodawcy zobowiązania podatkowego w związku z przekazaniem go do spółki komandytowej jako niepodzielonych zysków przekształcanej spółki kapitałowej. Zgodzić się należy zatem z argumentacją Wnioskodawcy, że wypracowywany przez spółkę zysk przekazany na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników na kapitał zapasowy jak i wyłączenie możliwości zadysponowania zyskiem przez zgromadzenie wspólników w umowie, poprzez wprowadzenie zapisu o przeznaczeniu ewentualnego zysku najbliższych lat wyłącznie na kapitał zapasowy oznacza jego podzielenie, a tym samym na skutek przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową nie wystąpią u wspólników (w tym Wnioskodawcy) niepodzielone zyski, które podlegałyby opodatkowaniu.
2014
4
mar

Istota:
1. Czy przeniesienie ww. funduszu na kapitał zapasowy Spółki skutkuje tym, iż Spółka będzie zobligowana do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych od przekazania powyższej kwoty na kapitał zapasowy?
2. Czy podjęcie uchwały o przeniesieniu funduszu nagród na kapitał zapasowy skutkować będzie osiągnięciem przychodu podatkowego w rozumieniu art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
(...) kapitał zapasowy Spółki. Uchwała taka, zdaniem wspólników, stanowić będzie zmianę uchwał o podziale wyniku finansowego za lata poprzednie, do czego mają prawo, na podstawie przepisów art. 191 Kodeksu spółek handlowych. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy przeniesienie ww. funduszu na kapitał zapasowy Spółki skutkuje tym, iż Spółka będzie zobligowana do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych od przekazania powyższej kwoty na kapitał zapasowy... Czy podjęcie uchwały o przeniesieniu funduszu nagród na kapitał zapasowy skutkować będzie osiągnięciem przychodu podatkowego w rozumieniu art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych... Zdaniem Wnioskodawcy, nie powinien płacić podatku dochodowego od osób prawnych od przeniesionej kwoty z funduszu nagród z zysku na kapitał zapasowy, ponieważ jest to kwota zysku netto po opodatkowaniu. Pismem uzupełniającym Wnioskodawca doprecyzował, że podjęcie uchwały przez wspólników w przedmiocie przeniesienia funduszu na kapitał zapasowy nie spowoduje powstania przychodu podatkowego, na co wskazują przepisy art. 12 ust. 4 pkt 4 ww. ustawy. Ponadto, zgodnie z posiadanymi przez Spółkę dokumentami, fundusz nagród tworzony był z zysku po opodatkowaniu oraz przeniesienie środków funduszu nie będzie wiązać się z przepływem środków finansowych, czyli nie spełnia wymogów powstania dochodu w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2014
23
sty

Istota:
Opodatkowanie na moment przekształcenia spółki z o.o. w spółkę jawną wartości tzw. agio powstałego z nadwyżki emisyjnej udziałów.
Fragment:
Jak wynika z powyższych uregulowań, wypłata dywidendy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać dokonana z kapitału zapasowego (czy rezerwowego) jedynie w takim zakresie, w jakim kapitały te zostały utworzone z zysku. Ograniczenie to jest ściśle związane z podstawową funkcją kapitału zapasowego, polegającą na zapewnieniu środków na pokrycie ewentualnych strat. Jest ono również wyrazem szerszej zasady zakazującej dokonywania zwrotu wkładów na rzecz udziałowców, sformułowanej w art. 189 k.s.h. Jak wskazuje się w doktrynie prawa handlowego, zakaz zwrotu wkładów dotyczy nie tylko wkładów wniesionych na pokrycie kapitału zakładowego, lecz również części stanowiącej tzw. agio. Podsumowując, agio, tj. nadwyżka ceny emisyjnej udziałów nad ich wartością nominalną jest odrębnym od wypracowanego zysku źródłem finansowania kapitału zapasowego. W przeciwieństwie do wypracowanego zysku środki pochodzące z agio i zgromadzone na kapitale zapasowym nie podlegają podziałowi. Nie mogą one także zostać udziałowcom zwrócone w jakiejkolwiek formie. Należy więc uznać, że agio odniesione na kapitał zapasowy Spółki nie stanowi w ogóle zysku tej spółki, tym bardziej zatem nie jest „ niepodzielonym zyskiem ” w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2014
22
sty

Istota:
Czy w związku z przekształceniem spółki z o.o. w spółkę osobową, Wnioskodawca (udziałowiec spółki) zapłaci podatek od kapitału zapasowego w spółce przekształcanej, zasilanego od 1989 r. w wyniku przeznaczania (uchwały Zgromadzenia Wspólników) części zysku na kapitał zapasowy?
Fragment:
Spółka wykazuje kapitał zapasowy, który jest zasilany od początku jej powstania, tj. od 1989 r., w wyniku przeznaczania (uchwały Zgromadzenia Wspólników) części zysku na kapitał zapasowy. W wyniku przekształcenia udziałowiec stanie się wspólnikiem spółki osobowej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w związku z przekształceniem spółki z o.o. w spółkę osobową, Wnioskodawca (udziałowiec spółki) zapłaci podatek od kapitału zapasowego w spółce przekształcanej, zasilanego od 1989 r. w wyniku przeznaczania (uchwały Zgromadzenia Wspólników) części zysku na kapitał zapasowy... Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z przekształceniem spółki Wnioskodawca (udziałowiec spółki) nie zapłaci podatku od kapitału zapasowego w spółce przekształcanej. W myśl art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PDF) dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe; przychód określa się na dzień przekształcenia. Przedmiotowy przepis został wprowadzony w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. ustawą nowelizującą z dnia 6 listopada 2008 r.
2014
9
sty

Istota:
Zyski niepodzielone
Fragment:
W dacie przekształcenia spółka przekształcana posiadała na kapitale zapasowym skumulowanie zyski z lat ubiegłych, przeznaczone na ten kapitał uchwałami Zwyczajnych Zgromadzeń Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o podziale zysku poprzez jego przeznaczenie na kapitał zapasowy. Mając na uwadze przytoczone regulacje prawne oraz przedstawiony opis stanu faktycznego, stwierdzić należy, że Wnioskodawca niezasadnie przyjął, że podziałem zysku jest także przekazanie go na kapitał zapasowy. W myśl zaś art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, od uzyskanych dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a. Reasumując, stwierdzić należy, że użyty w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych termin „ niepodzielone zyski ” wypracowane przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza również zyski, które nie zostały wypłacone wspólnikom w formie dywidendy, lecz zgromadzone w kapitałach własnych spółki – także jako kapitał zapasowy. Zyski niepodzielone – rozumiane jak wyżej – na dzień przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową podlegają opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w cytowanym wyżej art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy podatkowej.
2014
4
sty

Istota:
Czy na dzień przekształcenia Spółki z o.o. powstał obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z przeniesieniem kapitału podstawowego (zakładowego) i kapitału zapasowego (powstałego z zysków z lat poprzednich zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki z o.o., w następstwie podjęcia uchwał o podziale zysku w drodze przekazania całości lub części zysku na kapitał zapasowy) do spółki komandytowej?
Fragment:
Powstała spółka wykazuje kapitał podstawowy i kapitał zapasowy w wysokości odpowiadającej tym kapitałom w Spółce z o.o. W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie: Czy na dzień przekształcenia Spółki z o.o. powstał obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z przeniesieniem kapitału podstawowego (zakładowego) i kapitału zapasowego (powstałego z zysków z lat poprzednich zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki z o.o., w następstwie podjęcia uchwał o podziale zysku w drodze przekazania całości lub części zysku na kapitał zapasowy) do spółki komandytowej... Zdaniem wnioskodawcy, w sytuacji przekształcenia Spółki z o.o. w spółkę komandytową nie podlegają opodatkowaniu po jego stronie kwoty zgromadzone na kapitale podstawowym (zakładowym) przekazane przy przekształceniu na poczet wkładów do spółki komandytowej. Nie będą opodatkowane także kwoty zgromadzone na kapitale zapasowym Spółki z o.o. (zgromadzone tam w następstwie podjęcia wcześniej uchwał o podziale zysku w ten sposób, że całość lub część zysku za poprzednie lata podatkowe była przekazywana na kapitał zapasowy Spółki z o.o.) i przekazane na kapitał zapasowy spółki komandytowej.
2014
1
sty

Istota:
Czy przepis art. 24 ust. 5 pkt 8 updof znajdzie zastosowanie do środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki, o których mowa w poz. 68 niniejszego wniosku osiągniętych przed dniem 1 stycznia 2009 r.?
Fragment:
Zgodnie z tym przepisem, kwota przeznaczona do podziału między wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, udziały własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. Redakcja art. 192 k.s.h. wskazuje wyraźnie, że pojęcie „ niepodzielony zysk ” w ujęciu k.s.h. jest różne od pojęcia kapitału rezerwowego lub zapasowego, traktując je jako odrębne pozycje księgowe, w oparciu o wysokość których można określić wielkość kwoty podlegającej podziałowi w ramach podziału zysku. Kapitał zapasowy (rezerwowy) nie wchodzi więc w zakres pojęcia zysk niepodzielony. W konsekwencji może się okazać, że spółka wykazująca zysk netto, zyski z lat ubiegłych i posiadająca kapitał zapasowy lub kapitały rezerwowe utworzone z zysków, nie będzie mogła wypłacić dywidendy wspólnikom z uwagi np. na wysokie, niepokryte straty. Przyjęcie, że opodatkowaniu pod legają wszystkie kwoty niepodzielone między wspólników prowadziłoby zatem do opodatkowania także tych kwot, które zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych podzielone być nie mogą.
2013
31
gru

Istota:
Skutki podatkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną lub komandytową w związku z niepodzielonym zyskiem zgromadzonym na kapitale zapasowym spółki przekształcanej.
Fragment:
Dodanie pkt 8 w ust. 5 art. 24 ustawy podatkowej, w brzmieniu nadanym mu wskazaną ustawą zmieniającą, nie spowodowało bowiem objęcia opodatkowaniem prawidłowo rozdysponowanego zysku np. na kapitał zapasowy, gdyż nie jest to już zysk niepodzielony w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W takiej sytuacji należy stwierdzić, że skoro przepisy Kodeksu spółek handlowych dopuszczają podział zysku na cele związane z działalnością spółki i dalszym jej rozwojem, który jednocześnie wyłącza prawo do dywidendy, zysk ten, prawidłowo rozdysponowany, np. na kapitał zapasowy, nie jest już zyskiem niepodzielonym w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tym samym nie stanowi dochodu podlegającego opodatkowaniu na podstawie analizowanego przepisu. Konkludując należy uznać za zasadne stanowisko skarżącego zawarte we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, ponieważ prawidłowo rozdysponowany zysk, w tym także zysk rozdysponowany na kapitał zapasowy, nie jest już zyskiem niepodzielonym w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tym samym nie stanowi dochodu podlegającego opodatkowaniu i w związku z tym nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 4 tej ustawy. Mając na uwadze powyższe orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie jak również treść art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2013
21
gru
© 2011-2014 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.