Kapitał zapasowy | Interpretacje podatkowe

Kapitał zapasowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kapitał zapasowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Niepodzielone zyski.
Fragment:
Czy na dzień przekształcenia spółki z o. o. w spółkę komandytową powstanie dla Wnioskodawcy obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z przeniesieniem kapitału zapasowego sp. z o. o. (powstałego z zysków z lat poprzednich zgromadzonych na kapitale zapasowym spółki z o. o., w następstwie podjęcia w przeszłości uchwał o podziale zysku w drodze przekazania całości lub części zysku na kapitał zapasowy) do kapitału zapasowego spółki komandytowej... Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji przekształcenia spółki z o. o. w spółkę komandytową nie będą podlegały opodatkowaniu u Zainteresowanego kwoty zgromadzone na kapitale zapasowym sp. z o. o. (zgromadzone tam w następstwie podjęcia w poprzednich latach uchwał o podziale zysku w ten sposób, że całość lub część zysku za poprzednie lata podatkowe była przekazywana na kapitał zapasowy spółki z o. o.) i przekazane na kapitał zapasowy spółki komandytowej. W sytuacji przekształcenia spółki z o. o. w spółkę komandytową art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy nie stanowi podstawy prawnej do opodatkowania u Zainteresowanego przypadających w proporcji do posiadanych udziałów w spółce z o. o. kwot kapitału zapasowego spółki z o. o. przekształconej w spółkę komandytową przekazanych na kapitał zapasowy sp. k. Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych, w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe; przychód określa się na dzień przekształcenia.
2015
26
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową.
Fragment:
(...) kapitał zapasowy) do kapitału zapasowego spółki komandytowej... Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji przekształcenia spółki z o. o. w spółkę komandytową nie będą podlegały opodatkowaniu po Jego stronie kwoty zgromadzone na kapitale podstawowym (zakładowym) przekazane przy przekształceniu na poczet wkładów do spółki komandytowej. Nie będą opodatkowane kwoty zgromadzone na kapitale zapasowym sp. z o. o. (zgromadzone tam w następstwie podjęcia wcześniej uchwał o podziale zysku w ten sposób, że całość lub część zysku za poprzednie lata podatkowe była przekazywana na kapitał zapasowy spółki z o. o.) i przekazane na kapitał zapasowy spółki komandytowej. W sytuacji przekształcenia spółki z o. o. w spółkę komandytową art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy nie stanowi podstawy prawnej do opodatkowania u Zainteresowanego przypadających w proporcji do posiadanych przez Niego udziałów w spółce z o. o.: kwot kapitału podstawowego (zakładowego) przekazanych tytułem wkładów do spółki komandytowej, kwot kapitału zapasowego spółki z o. o. przekształconej w spółkę komandytową przekazanych na kapitał zapasowy sp. k. Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych, w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe; przychód określa się na dzień przekształcenia.
2015
26
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową.
Fragment:
(...) kapitał zapasowy) do kapitału zapasowego spółki komandytowej... Zdaniem Wnioskodawczyni, w sytuacji przekształcenia spółki z o. o. w spółkę komandytową nie będą podlegały opodatkowaniu po Jej stronie kwoty zgromadzone na kapitale podstawowym (zakładowym) przekazane przy przekształceniu na poczet wkładów do spółki komandytowej. Nie będą opodatkowane kwoty zgromadzone na kapitale zapasowym sp. z o. o. (zgromadzone tam w następstwie podjęcia wcześniej uchwał o podziale zysku w ten sposób, że całość lub część zysku za poprzednie lata podatkowe była przekazywana na kapitał zapasowy spółki z o. o.) i przekazane na kapitał zapasowy spółki komandytowej. W sytuacji przekształcenia spółki z o. o. w spółkę komandytową art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy nie stanowi podstawy prawnej do opodatkowania u Zainteresowanej przypadających w proporcji do posiadanych przez Nią udziałów w spółce z o. o.: kwot kapitału podstawowego (zakładowego) przekazanych tytułem wkładów do spółki komandytowej, kwot kapitału zapasowego spółki z o. o. przekształconej w spółkę komandytową przekazanych na kapitał zapasowy sp. k. Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych, w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe; przychód określa się na dzień przekształcenia.
2015
26
maj

Istota:
Opodatkowanie transakcji przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową w zakresie kwot (wartości) zgromadzonych na kapitale zapasowym lub/i rezerwowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Fragment:
Spółka może mieć kapitały inne niż kapitał zakładowy, np. w sytuacji, gdy wkłady do niej zostaną wniesione w części na kapitał zakładowy, a w części na kapitał zapasowy (z tzw. agio emisyjnym). W związku z planowaną restrukturyzacją struktury aktywów, Wnioskodawca wraz z innymi wspólnikami Sp. z o.o. rozważa przekształcenie Sp. z o.o. w spółkę komandytową mającą siedzibę na terytorium Polski (dalej: Sp. k.). Przekształcenie będzie miało miejsce po 1 stycznia 2015 r. W wyniku planowanej transakcji przekształcenia, wartości zgromadzone na innych kapitałach niż kapitał zakładowy (tj. kapitale zapasowym lub rezerwowym) zostaną przekazane na poczet wkładów do Sp. k. Wartości zgromadzone na kapitale zapasowym lub/i rezerwowym nie będą pochodzić z zysku Sp. z o.o. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że kwoty zgromadzone w Sp. z o.o. na kapitale zapasowym lub/i rezerwowym, na moment jej przekształcenia w Sp. k., będą pochodzić wyłącznie z nadwyżki wartości wkładów nad wartością nominalną udziałów za nie objętych (agio emisyjne). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy kwoty zgromadzone w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na kapitale innym niż kapitał zakładowy, tj. kapitale zapasowym lub rezerwowym, a które pochodzą z innych źródeł niż zysk (...)
2015
19
maj

Istota:
Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie podstawy opodatkowania.
Fragment:
(...) kapitał zapasowy. Powyższa argumentacja, choć w odniesieniu do przekazywania funduszy na kapitały zapasowe spółek kapitałowych, potwierdzona została w licznych interpretacjach prawa podatkowego. Z uwagi jednak na fakt, iż w odniesieniu do akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej stosuje się przepisy dotyczące spółki akcyjnej (będącej spółką kapitałowa), w ocenie Spółki, argumentacja w nich zaprezentowana znajdzie zastosowanie także w odniesieniu do SKA. Przykładowo wskazać można interpretację prawa podatkowego, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 lutego 2010 r. sygn. IPPB2/436-500/09-2/AF , zgodnie z którą: "(...) opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega wyłącznie podwyższenie kapitału zakładowego, natomiast nie są opodatkowano wkłady powodujące podwyższenie kapitału zapasowego. A zatem, podstawę opodatkowania powyższym podatkiem będzie stanowiła wartość, o którą zostanie podwyższony kapitał zakładowy. Natomiast nadwyżka (tzw. agio) przekazywana na kapitał zapasowy nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Podobne stanowisko Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zajmował również w interpretacjach z dnia 25 listopada 2008 r. sygn.
2015
10
maj

Istota:
Skutki podatkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.
Fragment:
W poprzednich latach działalności Spółki, po zakończeniu roku obrotowego i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego uchwałą zgromadzenia wspólników wypracowany zysk netto nie był wypłacany wspólnikom w formie dywidendy, lecz był odpowiednio przekazywany na kapitał zapasowy (umowa Spółki nie wyklucza takiego rozdysponowania zysku). W związku z tym, na dzień planowanego przekształcenia, kapitał zapasowy Spółki będzie wykazywał określoną dodatnią wartość. Mając na uwadze przytoczone regulacje prawne oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego, należy wskazać, że w niniejszej sprawie Wnioskodawca niezasadnie przyjął, że do „ zysków niepodzielonych ” w rozumieniu przepisu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie można zaliczyć zysku rozdysponowanego na kapitał zapasowy. W rozpatrywanej sprawie należy wskazać, że użyty w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych termin „ niepodzielone zyski ” obejmuje wypracowane przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zyski, które nie zostały wypłacone wspólnikom w formie dywidendy, lecz zgromadzone w kapitałach spółki, także jako kapitał zapasowy. Zyski niepodzielone – rozumiane jak wyżej – na dzień przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę niebędącą osobą prawną będą podlegały opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 powoływanej ustawy.
2015
26
kwi

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zysków zgromadzonych na kapitale zapasowym w związku z przekształceniem spółki z o.o. w spółkę komandytową.
Fragment:
W istniejącej jeszcze spółce z o.o. walne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwały o podziale zysku za lata poprzednie, gdzie przekazano go na kapitał zapasowy. Kapitał zapasowy w Spółce z o.o. powstał w roku 2011 - w części z zysku za rok 2010 oraz w części z zysku za rok 2011. W związku z dokonanym przekształceniem, spółka komandytowa jest sukcesorem generalnym, tj. następcą prawnym sp. z o.o., a tym samym wstąpiła ona we wszystkie prawa i obowiązki przekształconej spółki kapitałowej zgodnie z art. 553 Kodeksu spółek handlowych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy zysk wobec którego podjęto uchwałę (zgodnie z KSH) o podziale i przekazaniu go na kapitał zapasowy spółki z o.o. w momencie przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową stanowi podstawę opodatkowania dla Wnioskodawcy, który jest wspólnikiem w nowopowstałej spółce komandytowej... Zdaniem Wnioskodawcy, zysk, wobec którego podjęto uchwałę o podziale i przekazaniu go na kapitał zapasowy spółki z o.o. w momencie przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową nie stanowi podstawy opodatkowania dla wspólników nowopowstałej spółki komandytowej - w tym dla Wnioskodawcy. Powyższa argumentacja sprowadza się właściwie do rozumienia pojęcia „ zysku niepodzielonego ”, użytego w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2015
15
kwi

Istota:
Niepodzielone zyski.
Fragment:
Czy na dzień przekształcenia spółki z o. o. w spółkę komandytową powstanie dla Wnioskodawcy obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z przeniesieniem kapitału zapasowego sp. z o. o. (powstałego z zysków z lat poprzednich zgromadzonych na kapitale zapasowym spółki z o. o., w następstwie podjęcia w przeszłości uchwał o podziale zysku w drodze przekazania całości lub części zysku na kapitał zapasowy) do kapitału zapasowego spółki komandytowej... Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji przekształcenia spółki z o. o. w spółkę komandytową nie będą podlegały opodatkowaniu u Zainteresowanego kwoty zgromadzone na kapitale zapasowym sp. z o. o. (zgromadzone tam w następstwie podjęcia w poprzednich latach uchwał o podziale zysku w ten sposób, że całość lub część zysku za poprzednie lata podatkowe była przekazywana na kapitał zapasowy spółki z o. o.) i przekazane na kapitał zapasowy spółki komandytowej. W sytuacji przekształcenia spółki z o. o. w spółkę komandytową art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy nie stanowi podstawy prawnej do opodatkowania u Zainteresowanego przypadających w proporcji do posiadanych udziałów w spółce z o. o. kwot kapitału zapasowego spółki z o. o. przekształconej w spółkę komandytową przekazanych na kapitał zapasowy sp. k. Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych, w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe; przychód określa się na dzień przekształcenia.
2015
15
kwi

Istota:
Skutki podatkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną
Fragment:
W latach 2002-2009 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością osiągnęła zysk w kwocie 39.289.570,83 zł, który odpowiednio rozkładał się w latach: 2002 r. zysk w kwocie 1.786.189,05 zł w całości przeznaczony został na kapitał zapasowy; 2003 r. zysk w kwocie 3.695.996,16 zł w całości przeznaczony został na kapitał zapasowy; 2004 r. zysk w kwocie 4.837.510,30 zł w całości przeznaczony został na kapitał zapasowy; 2005 r. zysk w kwocie 4.687.079,29 zł w całości przeznaczony został na kapitał zapasowy; 2006 r. zysk w kwocie 3.794.614,60 zł w całości przeznaczony został na kapitał zapasowy; 2007 r. zysk w kwocie 7.085.060,02 zł, z czego kwota 24.176,02 zł przeznaczona została na kapitał zapasowy, a kwota 7.060.900,00 zł przeznaczona została na wypłatę dywidendy; 2008 r. zysk w kwocie 7.738.374,86 zł, z czego kwota 533.374,86 zł przeznaczona została na kapitał zapasowy, a kwota 7.205.000,00 zł na wypłatę dywidendy; 2009 r. zysk w kwocie 5.664.730,55 zł, z czego kwota 44.830,55 zł przeznaczona została na kapitał zapasowy, a kwota 5.619.900,00 zł przeznaczona na wypłatę dywidendy. Zwyczajne zgromadzenie wspólników dokonywało w latach 2002-2006 podziału zysku w ten sposób, że w całości zostawał on przekazywany na kapitał zapasowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a następnie wykorzystany na potrzeby spółki - zakupy towarów, inwestycje. W (...)
2015
1
kwi

Istota:
Skutki podatkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną
Fragment:
W latach 2002-2009 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością osiągnęła zysk w kwocie 39.289.570,83 zł, który odpowiednio rozkładał się w latach: 2002 r. zysk w kwocie 1.786.189,05 zł w całości przeznaczony został na kapitał zapasowy; 2003 r. zysk w kwocie 3.695.996,16 zł w całości przeznaczony został na kapitał zapasowy; 2004 r. zysk w kwocie 4.837.510,30 zł w całości przeznaczony został na kapitał zapasowy; 2005 r. zysk w kwocie 4.687.079,29 zł w całości przeznaczony został na kapitał zapasowy; 2006 r. zysk w kwocie 3.794.614,60 zł w całości przeznaczony został na kapitał zapasowy; 2007 r. zysk w kwocie 7.085.060,02 zł, z czego kwota 24.176,02 zł przeznaczona została na kapitał zapasowy, a kwota 7.060.900,00 zł przeznaczona została na wypłatę dywidendy; 2008 r. zysk w kwocie 7.738.374,86 zł, z czego kwota 533.374,86 zł przeznaczona została na kapitał zapasowy, a kwota 7.205.000,00 zł na wypłatę dywidendy; 2009 r. zysk w kwocie 5.664.730,55 zł, z czego kwota 44.830,55 zł przeznaczona została na kapitał zapasowy, a kwota 5.619.900,00 zł przeznaczona na wypłatę dywidendy. Zwyczajne zgromadzenie wspólników dokonywało w latach 2002-2006 podziału zysku w ten sposób, że w całości zostawał on przekazywany na kapitał zapasowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a następnie wykorzystany na potrzeby spółki - zakupy towarów, inwestycje. W (...)
2015
1
kwi
© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.