Kapitał zapasowy | Interpretacje podatkowe

Kapitał zapasowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kapitał zapasowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W przypadku przekształcenia Spółki kapitałowej w spółkę jawną, wartość kapitału zapasowego przekształcanej Spółki wynikającego z agio nie będzie stanowiła niepodzielonych zysków, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy w związku z powyższym nie będzie dochodem (przychodem) w zyskach osób prawnych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W konsekwencji Wnioskodawca jako płatnik nie będzie zobowiązany do poboru i zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych. W związku z uznaniem za prawidłowe stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego wartości kapitału zapasowego utworzonego z tzw. agio jako niestanowiącego niepodzielonego zysku o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o pdop., organ podatkowy nie dokonał oceny argumentacji Wnioskodawcy, przedstawionej przez niego jedynie „z daleko posuniętej ostrożności”, a dotyczącej przyjętej przez Wnioskodawcę wykładni pojęcia „zysku niepodzielonego”.
Fragment:
Zgodnie z przepisami i stanowiskiem doktryny, zysk przekazany na kapitał zapasowy lub fundusz celowy traci charakter niepodzielonego zysku, stając się elementem pozycji pasywów jaką jest kapitał zapasowy (fundusz celowy) (vide A. Obrońska i Opoka, <w:> Obońska, Wacławczyk, Walter, Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz do art. 10, wyd. 4 z 2014 r.). W takim przypadku środki zgromadzone na kapitale zapasowym, w szczególności powstałe z tzw. agio, nie mogą być uznane za zysk niepodzielony. Zysk taki z mocy samego prawa (art. 261 w zw. z art. 154 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych) i zgodnie z odnośną uchwałą wspólników, jest przekazywany (przydzielany) na kapitał zapasowy. Takie stanowisko potwierdza także ugruntowany pogląd Naczelnego Sądu Administracyjnego, zgodnie z którym, pomimo iż k.s.h. nie zawiera wprost definicji pojęcia niepodzielonych zysków, to w sytuacji, gdy zysk ten został rozdysponowany zgodnie z umową spółki, poprzez np. jego przekazanie na kapitał zapasowy czy rezerwowy, nie jest on już zaliczany do kategorii zysków niepodzielonych (vide wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 kwietnia 2012 r., sygn. akt II FSK 1863/10). Orzeczenie zostało oparte również na bogatej, zacytowanej w nim literaturze przedmiotu (por.
2014
28
wrz

Istota:
Na dzień przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę jawną po stronie Wnioskodawcy jako wspólnika Spółki dojdzie do powstania przychodu z udziału w zyskach osób prawnych, którego wartość zostanie ustalona w wartości niepodzielonych zysków, obejmujących zyski z lat ubiegłych przekazane na kapitał zapasowy, jak również zysk z obecnego (i ewentualnie poprzedniego) roku obrotowego niepodzielony jeszcze przez wspólników. Spółka jawna, jako płatnik będzie zobowiązana do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z treścią art. 41 ust. 4c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Kodeks spółek handlowych (kwota wynagrodzenia z tego tytułu została wypłacona z kapitału zapasowego) wartość tego zmniejszonego i już wypłaconego kapitału zapasowego nie będzie podlegała opodatkowaniu na moment ww. przekształcenia. Wartość „ niepodzielonych zysków ” zostanie zatem ustalona na dzień przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę jawną przy uwzględnieniu wcześniejszego zmniejszenia kapitału zapasowego w związku z wypłatą wynagrodzenia akcjonariuszowi z tytułu umorzenia przymusowego akcji posiadanych w Spółce. Wartość, o którą zmniejszono kapitał zapasowy, stanowiła już bowiem przychód opodatkowany u tego akcjonariusza na dzień wypłaty zysku w związku z umorzeniem akcji i nie może podlegać ponownemu opodatkowaniu. Nie stanowi bowiem ona już na dzień przekształcenia „ kapitału zapasowego ” w spółce akcyjnej, a co za tym idzie nie może stanowić „ niepodzielonego zysku ” na ten dzień. Użycie przez Wnioskodawcę sformułowań „ obniżenie kapitału zapasowego ” oraz „ zmniejszenie kapitału zapasowego ” w ramach wniosku stanowi natomiast użycie określeń dot. operacji polegającej na kwotowym zmniejszeniu wartości kapitału zapasowego w związku z opisaną wypłatą wynagrodzenia za przymusowe umorzenie akcji.
2014
21
wrz

Istota:
Wypracowany w latach ubiegłych zysk Spółki przekazany na kapitał zapasowy oraz kapitał rezerwowy Spółki odpowiada pojęciu „niepodzielone zyski” użytemu w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak więc, w przypadku przekształcenia Spółki w spółkę osobową (spółkę niebędącą osobą prawną) wartość „niepodzielonych zysków” znajdujących się na kapitale zapasowym oraz rezerwowym Spółki stanowić będzie na dzień przekształcenia przychód wspólników Spółki, od którego spółka powstała w wyniku przekształcenia, jako płatnik, zobowiązana będzie do poboru zryczałtowanego podatek dochodowy, zgodnie z treścią art. 41 ust. 4c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Istotną kwestią jest, czy zyski Spółki, które zostały przekazane na kapitał zapasowy oraz rezerwowy w sytuacji przekształcenia w spółkę osobową, tj. spółkę niedędącą osobą prawną - stanowić będą dla wspólników Spółki niepodzielone zyski, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W ocenie Spółki, wypracowany w latach ubiegłych zysk przeznaczony na kapitał zapasowy oraz kapitał rezerwowy nie jest zyskiem niepodzielonym w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dokonując oceny prawnej zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku na gruncie wykładni obowiązujących przepisów prawa nie sposób zgodzić się ze stanowiskiem Spółki, że w sytuacji, gdy zgodnie z umową Spółki Walne Zgromadzenie wspólników w uchwale postanowiło przeznaczyć wypracowany zysk na kapitał zapasowy czy też rezerwowy to dokonało jego podziału. Zysk ten pozostał bowiem zatrzymany w Spółce jako kapitał zapasowy i rezerwowy, a więc nie został faktycznie podzielony między wspólników. Należy zauważyć, że wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego, gdy jest on przeznaczony do podziału (art. 191 § 1 Ksh).
2014
19
wrz

Istota:
Czy podwyższenie kapitału zapasowego Spółki Zależnej (w związku z wniesieniem pieniędzy na kapitał zapasowy Spółki Zależnej przez Wnioskodawcę i potrąceniem) jest czynnością podlegającą opodatkowaniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
W ramach tej uchwały podwyższeniu uległ jedynie kapitał zapasowy Spółki Zależnej – a wartość kapitału zakładowego nie uległa zmianie. W Czechach istnieje możliwość podwyższenia kapitału Spółki Zależnej poprzez wniesienie wkładu pieniężnego wyłącznie na jej kapitał zapasowy. Podwyższenie kapitału zapasowego jest skuteczne: o ile zezwala na nie Statut Spółki; o ile nastąpiło na podstawie uchwały walnego zgromadzenia wspólników o podwyższeniu kapitału zapasowego. Uchwała ta powinna mieć formę aktu notarialnego; o ile z podwyższeniem kapitału zapasowego związane jest zobowiązanie się wspólników do dokonania dodatkowego świadczenia pieniężnego na rzecz Spółki z przeznaczeniem kapitał zapasowy (np. wpłatę gotówki, poprzez potrącenie wzajemnych zobowiązań); o ile opisane powyżej zobowiązanie pieniężne wspólników zostanie spełnione na rzecz Spółki. Do formalnego podwyższenia kapitału zapasowego dochodzi w momencie wykonania zobowiązania wspólników do dokonania świadczenia pieniężnego na rzecz Spółki. Zgodnie z prawem czeskim – podwyższenie kapitału zapasowego Spółki Zależnej stanowi dodatkową wpłatę dokonywaną przez Wnioskodawcę na kapitał zapasowy Spółki Zależnej i ma charakter dobrowolny (Czeski Kodeks Spółek Handlowych przewiduje również przymusowe podwyższenie kapitału.
2014
12
wrz

Istota:
Czy na moment przekształcenia Spółki w SPK wartość majątku Spółki zgromadzona na kapitale zapasowym i pochodząca z majątku przekształconego przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, będzie podlegać opodatkowaniu jako dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych?
Fragment:
(...) kapitał zapasowy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie(a). Czy na moment przekształcenia Spółki w SPK wartość majątku Spółki zgromadzona na kapitale zapasowym i pochodząca z majątku przekształconego przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, będzie podlegać opodatkowaniu jako dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych... Zdaniem Wnioskodawcy, na moment przekształcenia Spółki w SPK wartość majątku Spółki zgromadzona na kapitale zapasowym i pochodząca z majątku przekształconego przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, nie będzie podlegać opodatkowaniu jako dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Opodatkowaniu na moment przekształcenia będą podlegać (o ile w ogóle wystąpią): zyski z lat ubiegłych wygenerowane przez Spółkę i podzielone w sposób powodujący ich przekazanie na kapitał zapasowy; zyski bieżące, tj. wypracowane od początku roku obrotowego do dnia przekształcenia i nie podzielone przez wspólników Spółki jak i nieprzekazane na kapitał zapasowy. Zasady przekształcania spółek prawa handlowego regulują przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, zgodnie z art. 551 § 1 KSH spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo - akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).
2014
9
wrz

Istota:
Skutki podatkowe przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę jawną
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy na dzień przekształcenia Spółki w Spółkę jawną po stronie Wnioskodawcy jako wspólnika Spółki dojdzie do powstania przychodu z udziału w zyskach osób prawnych, którego wartość zostanie ustalona w wartości niepodzielonych zysków, obejmujących zyski z lat ubiegłych przekazane na kapitał zapasowy, jak również zysk z obecnego (i ewentualnie – poprzedniego) roku obrotowego nie podzielony jeszcze przez wspólników... Zdaniem Wnioskodawcy, na dzień przekształcenia Spółki w Spółkę jawną po stronie Wnioskodawcy jako wspólnika Spółki dojdzie do powstania przychodu z udziału w zyskach osób prawnych, którego wartość zostanie ustalona w wartości niepodzielonych zysków. Z uwagi na fakt, że na „ niepodzielone zyski ” składać się będzie kapitał zapasowy utworzony z zysku lat ubiegłych oraz/lub niepodzielony zysk z poprzedniego i bieżącego roku obrotowego przychód ten zostanie określony w wartości tego kapitału zapasowego i/lub tego niepodzielonego zysku z poprzedniego i danego roku obrotowego. Wartość ta zostanie ustalona na dzień przekształcenia Spółki w Sp.j. Powinna ona zatem uwzględniać wcześniejsze obniżenie i zmniejszenia kapitału zapasowego oraz zysku możliwego do podziału m.in. z tytułu zmniejszenia wartości kapitału zapasowego w związku z wypłatą wynagrodzenia akcjonariuszowi z tytułu umorzenia przymusowego akcji posiadanych w Spółce. Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
2014
19
sie

Istota:
Skutki podatkowe przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę jawną
Fragment:
W konsekwencji „ niepodzielony zysk ” to taki zysk, który nie został podzielony miedzy wspólników, tj. przeznaczony na wypłatę dywidendy, a pozostając w spółce zasilił fundusze spółki, np. kapitał zapasowy czy rezerwowy. Z tych też względów użyte w art. 24 ust. 5 pkt 8 pojęcie „ niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych ” należy rozważać w kontekście faktycznie otrzymanych przychodów dla wspólników. Jak wynika z przepisu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawodawca zdecydował, że na dzień przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną wartość niepodzielonych zysków w spółce, a zatem także zysków zgromadzonych na kapitale zapasowym (funduszach rezerwowych) będzie stanowić przychód wspólników spółki z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Zatem, pomimo, że spółka niebędąca osobą prawną w świetle przepisów Kodeksu spółek handlowych może być samodzielnym posiadaczem kapitałów, także tych, które przejdą na nią w wyniku przekształcenia, to w świetle ustawy podatkowej zgromadzony na kapitale zapasowym (funduszach rezerwowych) Spółki akcyjnej niepodzielony zysk podlega opodatkowaniu na dzień przekształcenia jej w spółkę niebędącą osobą prawną. Tym samym spółka niebędąca osobą prawną będzie zobowiązana, jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.
2014
15
sie

Istota:
Czy w przypadku przekształcenia Spółki z o.o. w Spółkę jawną środki finansowe pochodzące z zysku wypracowanego w latach poprzednich, które zostały podzielone na mocy uchwał Zgromadzenia Wspólników (zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych) i zostały przeniesione na kapitał zapasowy stanowić będą dla Wnioskodawczyni dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Środki finansowe pochodzące z zysku wypracowanego w latach poprzednich, na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników zostały przeniesione na kapitał zapasowy. W momencie przekształcenia w Spółce z o.o. nie będzie zysku niepodzielonego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w przypadku przekształcenia Spółki z o.o. w Spółkę jawną środki finansowe pochodzące z zysku wypracowanego w latach poprzednich, które zostały podzielone na mocy uchwał Zgromadzenia Wspólników (zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych) i zostały przeniesione na kapitał zapasowy stanowić będą dla Wnioskodawczyni dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawczyni, zyski podzielone i przeniesione na kapitał zapasowy nie stanowią dla Wnioskodawcy dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie można bowiem uznać, że wypracowane przez Spółkę z o.o. zyski, które zostały podzielone i przeniesione na kapitał zapasowy na mocy uchwał Zgromadzenia Wspólników Spółki z o.o. powiększają zysk niepodzielony. Ustawodawca nie zdecydował się na zdefiniowanie zysku niepodzielonego.
2014
5
sie

Istota:
Czy w przypadku przekształcenia Spółki z o.o. w Spółkę jawną środki finansowe pochodzące z zysku wypracowanego w latach poprzednich, które zostały podzielone na mocy uchwał Zgromadzenia Wspólników (zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych) i zostały przeniesione na kapitał zapasowy stanowić będą dla Wnioskodawczyni dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Środki finansowe pochodzące z zysku wypracowanego w latach poprzednich, na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników zostały przeniesione na kapitał zapasowy. W momencie przekształcenia w Spółce z o.o. nie będzie zysku niepodzielonego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w przypadku przekształcenia Spółki z o.o. w Spółkę jawną środki finansowe pochodzące z zysku wypracowanego w latach poprzednich, które zostały podzielone na mocy uchwał Zgromadzenia Wspólników (zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych) i zostały przeniesione na kapitał zapasowy stanowić będą dla Wnioskodawczyni dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawczyni, zyski podzielone i przeniesione na kapitał zapasowy nie stanowią dla Wnioskodawczyni dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie można bowiem uznać, że wypracowane przez Spółkę z o.o. zyski, które zostały podzielone i przeniesione na kapitał zapasowy na mocy uchwał Zgromadzenia Wspólników Spółki z o.o. powiększają zysk niepodzielony. Ustawodawca nie zdecydował się na zdefiniowanie zysku niepodzielonego.
2014
5
sie

Istota:
Skutki podatkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową
Fragment:
Skoro katalog art. 24 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest katalogiem otwartym również w obecnie obowiązującym stanie prawnym, zyski zgromadzone na kapitale zapasowym i kapitale (funduszu) rezerwowym zostaną faktycznie postawione do dyspozycji wspólników, to co do zasady wprowadzona nowelizacja nie zmienia stanowiska co do opodatkowania zysków zgromadzonych na kapitale zapasowym i na kapitale (funduszu) rezerwowym lub przeznaczonych na pokrycie straty z lat ubiegłych, który również polegałby opodatkowaniu na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tak jak w przypadku zakwalifikowania go do wskazanego w katalogu pkt 8 art. 24 ust. 5 ww. ustawy. Reasumując, mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawne stwierdzić należy, że wypracowane w ubiegłych latach zyski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wobec których podjęto uchwałę o przekazaniu ich na kapitał zapasowy, kapitał (fundusz) rezerwowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub na pokrycie straty z lat ubiegłych odpowiadają pojęciom „ niepodzielone zyski ” oraz „ dochód (przychód) faktycznie uzyskany ” użytym w art. 24 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spółka przekształcona będzie zobowiązana, jako płatnik, do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.
2014
3
sie
© 2011-2014 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.