Kapitał zapasowy | Interpretacje podatkowe

Kapitał zapasowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kapitał zapasowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.
Fragment:
W poprzednich latach działalności Spółki, po zakończeniu roku obrotowego i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego uchwałą zgromadzenia wspólników wypracowany zysk netto nie był wypłacany wspólnikom w formie dywidendy, lecz był odpowiednio przekazywany na kapitał zapasowy (umowa Spółki nie wyklucza takiego rozdysponowania zysku). W związku z tym, na dzień planowanego przekształcenia, kapitał zapasowy Spółki będzie wykazywał określoną dodatnią wartość. Mając na uwadze przytoczone regulacje prawne oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego, należy wskazać, że w niniejszej sprawie Wnioskodawca niezasadnie przyjął, że do „ zysków niepodzielonych ” w rozumieniu przepisu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie można zaliczyć zysku rozdysponowanego na kapitał zapasowy. W rozpatrywanej sprawie należy wskazać, że użyty w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych termin „ niepodzielone zyski ” obejmuje wypracowane przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zyski, które nie zostały wypłacone wspólnikom w formie dywidendy, lecz zgromadzone w kapitałach spółki, także jako kapitał zapasowy. Zyski niepodzielone – rozumiane jak wyżej – na dzień przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę niebędącą osobą prawną będą podlegały opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 powoływanej ustawy.
2015
26
kwi

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zysków zgromadzonych na kapitale zapasowym w związku z przekształceniem spółki z o.o. w spółkę komandytową.
Fragment:
W istniejącej jeszcze spółce z o.o. walne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwały o podziale zysku za lata poprzednie, gdzie przekazano go na kapitał zapasowy. Kapitał zapasowy w Spółce z o.o. powstał w roku 2011 - w części z zysku za rok 2010 oraz w części z zysku za rok 2011. W związku z dokonanym przekształceniem, spółka komandytowa jest sukcesorem generalnym, tj. następcą prawnym sp. z o.o., a tym samym wstąpiła ona we wszystkie prawa i obowiązki przekształconej spółki kapitałowej zgodnie z art. 553 Kodeksu spółek handlowych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy zysk wobec którego podjęto uchwałę (zgodnie z KSH) o podziale i przekazaniu go na kapitał zapasowy spółki z o.o. w momencie przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową stanowi podstawę opodatkowania dla Wnioskodawcy, który jest wspólnikiem w nowopowstałej spółce komandytowej... Zdaniem Wnioskodawcy, zysk, wobec którego podjęto uchwałę o podziale i przekazaniu go na kapitał zapasowy spółki z o.o. w momencie przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową nie stanowi podstawy opodatkowania dla wspólników nowopowstałej spółki komandytowej - w tym dla Wnioskodawcy. Powyższa argumentacja sprowadza się właściwie do rozumienia pojęcia „ zysku niepodzielonego ”, użytego w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2015
15
kwi

Istota:
Niepodzielone zyski.
Fragment:
Czy na dzień przekształcenia spółki z o. o. w spółkę komandytową powstanie dla Wnioskodawcy obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z przeniesieniem kapitału zapasowego sp. z o. o. (powstałego z zysków z lat poprzednich zgromadzonych na kapitale zapasowym spółki z o. o., w następstwie podjęcia w przeszłości uchwał o podziale zysku w drodze przekazania całości lub części zysku na kapitał zapasowy) do kapitału zapasowego spółki komandytowej... Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji przekształcenia spółki z o. o. w spółkę komandytową nie będą podlegały opodatkowaniu u Zainteresowanego kwoty zgromadzone na kapitale zapasowym sp. z o. o. (zgromadzone tam w następstwie podjęcia w poprzednich latach uchwał o podziale zysku w ten sposób, że całość lub część zysku za poprzednie lata podatkowe była przekazywana na kapitał zapasowy spółki z o. o.) i przekazane na kapitał zapasowy spółki komandytowej. W sytuacji przekształcenia spółki z o. o. w spółkę komandytową art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy nie stanowi podstawy prawnej do opodatkowania u Zainteresowanego przypadających w proporcji do posiadanych udziałów w spółce z o. o. kwot kapitału zapasowego spółki z o. o. przekształconej w spółkę komandytową przekazanych na kapitał zapasowy sp. k. Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych, w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe; przychód określa się na dzień przekształcenia.
2015
15
kwi

Istota:
Skutki podatkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną
Fragment:
W latach 2002-2009 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością osiągnęła zysk w kwocie 39.289.570,83 zł, który odpowiednio rozkładał się w latach: 2002 r. zysk w kwocie 1.786.189,05 zł w całości przeznaczony został na kapitał zapasowy; 2003 r. zysk w kwocie 3.695.996,16 zł w całości przeznaczony został na kapitał zapasowy; 2004 r. zysk w kwocie 4.837.510,30 zł w całości przeznaczony został na kapitał zapasowy; 2005 r. zysk w kwocie 4.687.079,29 zł w całości przeznaczony został na kapitał zapasowy; 2006 r. zysk w kwocie 3.794.614,60 zł w całości przeznaczony został na kapitał zapasowy; 2007 r. zysk w kwocie 7.085.060,02 zł, z czego kwota 24.176,02 zł przeznaczona została na kapitał zapasowy, a kwota 7.060.900,00 zł przeznaczona została na wypłatę dywidendy; 2008 r. zysk w kwocie 7.738.374,86 zł, z czego kwota 533.374,86 zł przeznaczona została na kapitał zapasowy, a kwota 7.205.000,00 zł na wypłatę dywidendy; 2009 r. zysk w kwocie 5.664.730,55 zł, z czego kwota 44.830,55 zł przeznaczona została na kapitał zapasowy, a kwota 5.619.900,00 zł przeznaczona na wypłatę dywidendy. Zwyczajne zgromadzenie wspólników dokonywało w latach 2002-2006 podziału zysku w ten sposób, że w całości zostawał on przekazywany na kapitał zapasowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a następnie wykorzystany na potrzeby spółki - zakupy towarów, inwestycje. W (...)
2015
1
kwi

Istota:
Skutki podatkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną
Fragment:
W latach 2002-2009 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością osiągnęła zysk w kwocie 39.289.570,83 zł, który odpowiednio rozkładał się w latach: 2002 r. zysk w kwocie 1.786.189,05 zł w całości przeznaczony został na kapitał zapasowy; 2003 r. zysk w kwocie 3.695.996,16 zł w całości przeznaczony został na kapitał zapasowy; 2004 r. zysk w kwocie 4.837.510,30 zł w całości przeznaczony został na kapitał zapasowy; 2005 r. zysk w kwocie 4.687.079,29 zł w całości przeznaczony został na kapitał zapasowy; 2006 r. zysk w kwocie 3.794.614,60 zł w całości przeznaczony został na kapitał zapasowy; 2007 r. zysk w kwocie 7.085.060,02 zł, z czego kwota 24.176,02 zł przeznaczona została na kapitał zapasowy, a kwota 7.060.900,00 zł przeznaczona została na wypłatę dywidendy; 2008 r. zysk w kwocie 7.738.374,86 zł, z czego kwota 533.374,86 zł przeznaczona została na kapitał zapasowy, a kwota 7.205.000,00 zł na wypłatę dywidendy; 2009 r. zysk w kwocie 5.664.730,55 zł, z czego kwota 44.830,55 zł przeznaczona została na kapitał zapasowy, a kwota 5.619.900,00 zł przeznaczona na wypłatę dywidendy. Zwyczajne zgromadzenie wspólników dokonywało w latach 2002-2006 podziału zysku w ten sposób, że w całości zostawał on przekazywany na kapitał zapasowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a następnie wykorzystany na potrzeby spółki - zakupy towarów, inwestycje. W (...)
2015
1
kwi

Istota:
Skutki podatkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną
Fragment:
W latach 2002-2009 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością osiągnęła zysk w kwocie 39.289.570,83 zł, który odpowiednio rozkładał się w latach: 2002 r. zysk w kwocie 1.786.189,05 zł w całości przeznaczony został na kapitał zapasowy; 2003 r. zysk w kwocie 3.695.996,16 zł w całości przeznaczony został na kapitał zapasowy; 2004 r. zysk w kwocie 4.837.510,30 zł w całości przeznaczony został na kapitał zapasowy; 2005 r. zysk w kwocie 4.687.079,29 zł w całości przeznaczony został na kapitał zapasowy; 2006 r. zysk w kwocie 3.794.614,60 zł w całości przeznaczony został na kapitał zapasowy; 2007 r. zysk w kwocie 7.085.060,02 zł, z czego kwota 24.176,02 zł przeznaczona została na kapitał zapasowy, a kwota 7.060.900,00 zł przeznaczona została na wypłatę dywidendy; 2008 r. zysk w kwocie 7.738.374,86 zł, z czego kwota 533.374,86 zł przeznaczona została na kapitał zapasowy, a kwota 7.205.000,00 zł na wypłatę dywidendy; 2009 r. zysk w kwocie 5.664.730,55 zł, z czego kwota 44.830,55 zł przeznaczona została na kapitał zapasowy, a kwota 5.619.900,00 zł przeznaczona na wypłatę dywidendy. Zwyczajne zgromadzenie wspólników dokonywało w latach 2002-2006 podziału zysku w ten sposób, że w całości zostawał on przekazywany na kapitał zapasowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a następnie wykorzystany na potrzeby spółki - zakupy towarów, inwestycje. W (...)
2015
1
kwi

Istota:
Czy jeżeli w opisanym zdarzeniu przyszłym, w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, udziały w podwyższonym kapitale zakładowym obejmowane będą po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, to podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych stanowić będzie wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy Spółki, natomiast nadwyżka (tzw. agio) przekazywana na kapitał zapasowy Spółki nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, przy założeniu dokonania podziału wnoszonego do Spółki wkładu w sposób określony powyżej, tj. przy przeznaczeniu ok. 1% na kapitał zakładowy Spółki, natomiast jego pozostałej części na kapitał zapasowy Spółki, jako agio?
Fragment:
(...) kapitał zapasowy Spółki nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, przy założeniu dokonania podziału wnoszonego do Spółki wkładu w sposób określony powyżej, tj. przy przeznaczeniu ok. 1% na kapitał zakładowy Spółki, natomiast jego pozostałej części na kapitał zapasowy Spółki, jako agio... Zdaniem Wnioskodawcy, Zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, udziały w podwyższonym kapitale zakładowym obejmowane będą po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, to podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych stanowić będzie wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy Spółki. Nadwyżka (tzw. agio) przekazywana na kapitał zapasowy Spółki nie będzie podlegać opodatkowaniu tym podatkiem, również przy założeniu dokonania podziału wnoszonego do Spółki wkładu w sposób określony w niniejszym wniosku, tj. przeznaczeniu mniejszej części wkładu (ok. 1%) na kapitał zakładowy, a pozostałej części na kapitał zapasowy Spółki, jako agio. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy Ustawa o PCC (w art. 1 ust. 1 ustawy o PCC) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
2015
15
mar

Istota:
Czy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na moment przekształcenia Spółki zależnej w Spółkę jawną będzie podlegać kwota stanowiąca tzw. agio przelana na kapitał zapasowy Spółki zależnej
Fragment:
Jak wynika z powyższych uregulowań, wypłata dywidendy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać dokonana z kapitału zapasowego (czy rezerwowego) jedynie w takim zakresie, w jakim kapitały te zostały utworzone z zysku. Ograniczenie to jest ściśle związane z podstawową funkcją kapitału zapasowego, polegającą na zapewnieniu środków na pokrycie ewentualnych strat. Jest ono również wyrazem szerszej zasady zakazującej dokonywania zwrotu wkładów na rzecz udziałowców, sformułowanej w art. 189 k.s.h. Jak wskazuje się w doktrynie prawa handlowego, zakaz zwrotu wkładów dotyczy nie tylko wkładów wniesionych na pokrycie kapitału zakładowego, lecz również części stanowiącej tzw. agio. Podsumowując, agio, tj. nadwyżka ceny emisyjnej udziałów nad ich wartością nominalną jest odrębnym od wypracowanego zysku źródłem finansowania kapitału zapasowego. W przeciwieństwie do wypracowanego zysku środki pochodzące z agio i zgromadzone na kapitale zapasowym nie podlegają podziałowi. Nie mogą one także zostać udziałowcom zwrócone w jakiejkolwiek formie. Należy więc uznać, że agio odniesione na kapitał zapasowy Spółki nie stanowi w ogóle zysku tej spółki, tym bardziej zatem nie jest „ niepodzielonym zyskiem ” w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2015
26
lut

Istota:
Podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych stanowi wyłącznie wartość, o którą zostanie podwyższony kapitał zakładowy. Natomiast nadwyżka (tzw. agio) przekazywana na kapitał zapasowy nie będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem.
Fragment:
Planowane jest, iż PNEP obejmie udziały Wnioskodawcy po cenie wyższej niż ich wartość nominalna, a nadwyżka ponad wartość nominalną wydanych udziałów zostanie przekazana na kapitał zapasowy Wnioskodawcy. Oznacza to, że wartość emisyjna udziałów będzie wyższa od ich wartości nominalnej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy część wkładu przeznaczana na kapitał zapasowy Wnioskodawcy będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych... Zdaniem Wnioskodawcy część wkładu przekazana na kapitał zapasowy nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Wnioskodawca podnosi, że jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, planowane jest wniesienie przez PNEP wkładu na kapitał Wnioskodawcy, przy czym jego część zostanie przekazana na kapitał zapasowy. Oznacza to, że wartość emisyjna udziałów Wnioskodawcy będzie wyższa od ich wartości nominalnej. Pojęcie kapitału zakładowego, jak zauważa Wnioskodawca, nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa podatkowego, a zatem jego znaczenia należy poszukiwać w przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Kapitał zakładowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, stosownie do art. 152 tej ustawy dzieli się na udziały o równej lub nierównej wartości nominalnej, a jego wartość odpowiada łącznej wartości nominalnej udziałów objętych przez udziałowców tej spółki.
2015
20
lut

Istota:
Podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych stanowi wyłącznie wartość, o którą zostanie podwyższony kapitał zakładowy. Natomiast nadwyżka (tzw. agio) przekazywana na kapitał zapasowy nie będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem.
Fragment:
Planowane jest, iż PREG obejmie udziały Wnioskodawcy po cenie wyższej niż ich wartość nominalna, a nadwyżka ponad wartość nominalną wydanych udziałów zostanie przekazana na kapitał zapasowy Wnioskodawcy. Oznacza to, że wartość emisyjna udziałów będzie wyższa od ich wartości nominalnej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy część wkładu przeznaczana na kapitał zapasowy Wnioskodawcy będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych... Zdaniem Wnioskodawcy część wkładu przekazana na kapitał zapasowy nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Wnioskodawca podnosi, że jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego planowane jest wniesienie przez PREG wkładu na kapitał Wnioskodawcy, przy czym jego część zostanie przekazana na kapitał zapasowy. Oznacza to, że wartość emisyjna udziałów Wnioskodawcy będzie wyższa od ich wartości nominalnej. Pojęcie kapitału zakładowego, jak zauważa Wnioskodawca, nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa podatkowego, a zatem jego znaczenia należy poszukiwać w przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Kapitał zakładowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, stosownie do art. 152 tej ustawy dzieli się na udziały o równej lub nierównej wartości nominalnej, a jego wartość odpowiada łącznej wartości nominalnej udziałów objętych przez udziałowców tej spółki.
2015
20
lut
© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.