Kapitał zapasowy | Interpretacje podatkowe

Kapitał zapasowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kapitał zapasowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę jawną
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy na dzień przekształcenia Spółki w Spółkę jawną po stronie Wnioskodawcy jako wspólnika Spółki dojdzie do powstania przychodu z udziału w zyskach osób prawnych, którego wartość zostanie ustalona w wartości niepodzielonych zysków, obejmujących zyski z lat ubiegłych przekazane na kapitał zapasowy, jak również zysk z obecnego (i ewentualnie – poprzedniego) roku obrotowego nie podzielony jeszcze przez wspólników... Zdaniem Wnioskodawcy, na dzień przekształcenia Spółki w Spółkę jawną po stronie Wnioskodawcy jako wspólnika Spółki dojdzie do powstania przychodu z udziału w zyskach osób prawnych, którego wartość zostanie ustalona w wartości niepodzielonych zysków. Z uwagi na fakt, że na „ niepodzielone zyski ” składać się będzie kapitał zapasowy utworzony z zysku lat ubiegłych oraz/lub niepodzielony zysk z poprzedniego i bieżącego roku obrotowego przychód ten zostanie określony w wartości tego kapitału zapasowego i/lub tego niepodzielonego zysku z poprzedniego i danego roku obrotowego. Wartość ta zostanie ustalona na dzień przekształcenia Spółki w Sp.j. Powinna ona zatem uwzględniać wcześniejsze obniżenie i zmniejszenia kapitału zapasowego oraz zysku możliwego do podziału m.in. z tytułu zmniejszenia wartości kapitału zapasowego w związku z wypłatą wynagrodzenia akcjonariuszowi z tytułu umorzenia przymusowego akcji posiadanych w Spółce. Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
2014
19
sie

Istota:
Skutki podatkowe przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę jawną
Fragment:
W konsekwencji „ niepodzielony zysk ” to taki zysk, który nie został podzielony miedzy wspólników, tj. przeznaczony na wypłatę dywidendy, a pozostając w spółce zasilił fundusze spółki, np. kapitał zapasowy czy rezerwowy. Z tych też względów użyte w art. 24 ust. 5 pkt 8 pojęcie „ niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych ” należy rozważać w kontekście faktycznie otrzymanych przychodów dla wspólników. Jak wynika z przepisu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawodawca zdecydował, że na dzień przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną wartość niepodzielonych zysków w spółce, a zatem także zysków zgromadzonych na kapitale zapasowym (funduszach rezerwowych) będzie stanowić przychód wspólników spółki z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Zatem, pomimo, że spółka niebędąca osobą prawną w świetle przepisów Kodeksu spółek handlowych może być samodzielnym posiadaczem kapitałów, także tych, które przejdą na nią w wyniku przekształcenia, to w świetle ustawy podatkowej zgromadzony na kapitale zapasowym (funduszach rezerwowych) Spółki akcyjnej niepodzielony zysk podlega opodatkowaniu na dzień przekształcenia jej w spółkę niebędącą osobą prawną. Tym samym spółka niebędąca osobą prawną będzie zobowiązana, jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.
2014
15
sie

Istota:
Czy w przypadku przekształcenia Spółki z o.o. w Spółkę jawną środki finansowe pochodzące z zysku wypracowanego w latach poprzednich, które zostały podzielone na mocy uchwał Zgromadzenia Wspólników (zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych) i zostały przeniesione na kapitał zapasowy stanowić będą dla Wnioskodawczyni dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Środki finansowe pochodzące z zysku wypracowanego w latach poprzednich, na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników zostały przeniesione na kapitał zapasowy. W momencie przekształcenia w Spółce z o.o. nie będzie zysku niepodzielonego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w przypadku przekształcenia Spółki z o.o. w Spółkę jawną środki finansowe pochodzące z zysku wypracowanego w latach poprzednich, które zostały podzielone na mocy uchwał Zgromadzenia Wspólników (zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych) i zostały przeniesione na kapitał zapasowy stanowić będą dla Wnioskodawczyni dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawczyni, zyski podzielone i przeniesione na kapitał zapasowy nie stanowią dla Wnioskodawcy dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie można bowiem uznać, że wypracowane przez Spółkę z o.o. zyski, które zostały podzielone i przeniesione na kapitał zapasowy na mocy uchwał Zgromadzenia Wspólników Spółki z o.o. powiększają zysk niepodzielony. Ustawodawca nie zdecydował się na zdefiniowanie zysku niepodzielonego.
2014
5
sie

Istota:
Czy w przypadku przekształcenia Spółki z o.o. w Spółkę jawną środki finansowe pochodzące z zysku wypracowanego w latach poprzednich, które zostały podzielone na mocy uchwał Zgromadzenia Wspólników (zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych) i zostały przeniesione na kapitał zapasowy stanowić będą dla Wnioskodawczyni dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Środki finansowe pochodzące z zysku wypracowanego w latach poprzednich, na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników zostały przeniesione na kapitał zapasowy. W momencie przekształcenia w Spółce z o.o. nie będzie zysku niepodzielonego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w przypadku przekształcenia Spółki z o.o. w Spółkę jawną środki finansowe pochodzące z zysku wypracowanego w latach poprzednich, które zostały podzielone na mocy uchwał Zgromadzenia Wspólników (zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych) i zostały przeniesione na kapitał zapasowy stanowić będą dla Wnioskodawczyni dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawczyni, zyski podzielone i przeniesione na kapitał zapasowy nie stanowią dla Wnioskodawczyni dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie można bowiem uznać, że wypracowane przez Spółkę z o.o. zyski, które zostały podzielone i przeniesione na kapitał zapasowy na mocy uchwał Zgromadzenia Wspólników Spółki z o.o. powiększają zysk niepodzielony. Ustawodawca nie zdecydował się na zdefiniowanie zysku niepodzielonego.
2014
5
sie

Istota:
Skutki podatkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową
Fragment:
Skoro katalog art. 24 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest katalogiem otwartym również w obecnie obowiązującym stanie prawnym, zyski zgromadzone na kapitale zapasowym i kapitale (funduszu) rezerwowym zostaną faktycznie postawione do dyspozycji wspólników, to co do zasady wprowadzona nowelizacja nie zmienia stanowiska co do opodatkowania zysków zgromadzonych na kapitale zapasowym i na kapitale (funduszu) rezerwowym lub przeznaczonych na pokrycie straty z lat ubiegłych, który również polegałby opodatkowaniu na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tak jak w przypadku zakwalifikowania go do wskazanego w katalogu pkt 8 art. 24 ust. 5 ww. ustawy. Reasumując, mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawne stwierdzić należy, że wypracowane w ubiegłych latach zyski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wobec których podjęto uchwałę o przekazaniu ich na kapitał zapasowy, kapitał (fundusz) rezerwowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub na pokrycie straty z lat ubiegłych odpowiadają pojęciom „ niepodzielone zyski ” oraz „ dochód (przychód) faktycznie uzyskany ” użytym w art. 24 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spółka przekształcona będzie zobowiązana, jako płatnik, do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.
2014
3
sie

Istota:
Skutki podatkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową
Fragment:
Skoro katalog art. 24 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest katalogiem otwartym również w obecnie obowiązującym stanie prawnym, zyski zgromadzone na kapitale zapasowym i kapitale (funduszu) rezerwowym zostaną faktycznie postawione do dyspozycji wspólników, to co do zasady wprowadzona nowelizacja nie zmienia stanowiska co do opodatkowania zysków zgromadzonych na kapitale zapasowym i na kapitale (funduszu) rezerwowym lub przeznaczonych na pokrycie straty z lat ubiegłych, który również polegałby opodatkowaniu na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tak jak w przypadku zakwalifikowania go do wskazanego w katalogu pkt 8 art. 24 ust. 5 ww. ustawy. Reasumując, mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawne stwierdzić należy, że wypracowane w ubiegłych latach zyski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wobec których podjęto uchwałę o przekazaniu ich na kapitał zapasowy, kapitał (fundusz) rezerwowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub na pokrycie straty z lat ubiegłych odpowiadają pojęciom „ niepodzielone zyski ” oraz „ dochód (przychód) faktycznie uzyskany ” użytym w art. 24 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spółka przekształcona będzie zobowiązana, jako płatnik, do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.
2014
3
sie

Istota:
Skutki podatkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową
Fragment:
Skoro katalog art. 24 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest katalogiem otwartym również w obecnie obowiązującym stanie prawnym, zyski zgromadzone na kapitale zapasowym i kapitale (funduszu) rezerwowym zostaną faktycznie postawione do dyspozycji wspólników, to co do zasady wprowadzona nowelizacja nie zmienia stanowiska co do opodatkowania zysków zgromadzonych na kapitale zapasowym i na kapitale (funduszu) rezerwowym lub przeznaczonych na pokrycie straty z lat ubiegłych, który również polegałby opodatkowaniu na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tak jak w przypadku zakwalifikowania go do wskazanego w katalogu pkt 8 art. 24 ust. 5 ww. ustawy. Reasumując, mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawne stwierdzić należy, że wypracowane w ubiegłych latach zyski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wobec których podjęto uchwałę o przekazaniu ich na kapitał zapasowy, kapitał (fundusz) rezerwowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub na pokrycie straty z lat ubiegłych odpowiadają pojęciom „ niepodzielone zyski ” oraz „ dochód (przychód) faktycznie uzyskany ” użytym w art. 24 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spółka przekształcona będzie zobowiązana, jako płatnik, do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.
2014
3
sie

Istota:
Czy opodatkowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych podlegają kwoty kapitału zapasowego Wnioskodawcy w części utworzonej z innych niż zyski Wnioskodawcy tytułów?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, kapitały zapasowe odzwierciedlają źródła sfinansowania aktywów, osiągnięte przez jednostkę gospodarczą w trakcie jej działalności. Kapitały zapasowe tworzone są m.in.: z podziału zysku, z nadwyżki ceny objęcia nad ceną nominalną udziałów, z dopłat akcjonariuszy, udziałowców. Zgodnie z treścią art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT), w brzmieniu uwzględniającym zmiany opublikowane w Dz. U. z dnia 27 listopada 2013 r., poz. 1387, „ dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia ”. Analizowany przepis nie daje żadnych podstaw do opodatkowania na dzień przekształcenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych kapitału zapasowego Wnioskodawcy w części utworzonej z innych źródeł niż zyski Wnioskodawcy, takich jak, np. agio czy dopłaty wspólników. Zdaniem Wnioskodawcy, kwoty kapitału zapasowego Wnioskodawcy w części utworzonej z innych niż zyski Wnioskodawcy tytułów nie podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych.
2014
1
lip

Istota:
Czy w przypadku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową powstanie na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowany przychód (dochód) z tytułu przekształcenia spółki a w szczególności czy zyski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z lat ubiegłych przeznaczane przez zgromadzenie wspólników na kapitał zapasowy spółki nie będą stanowiły na dzień przekształcenia przychodu w rozumieniu art. 24 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy nie będą podlegały opodatkowaniu jako zyski niepodzielone w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z powyższym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością była zobowiązana, jako płatnik do poboru podatku od udziałowców (na podstawie art. 41), którymi były osoby fizyczne na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 24 ust. 5 w związku z uzyskaniem dochodu ze źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Ustawodawca nie zaliczył zatem kwot zgromadzonych z odpisów z zysku z lat ubiegłych na kapitałach zapasowym oraz rezerwowych do kategorii zysków niepodzielonych. Podobne stanowisko wyraził A. Szumański, zdaniem którego zysk osiągnięty w poprzednich latach obrotowych, który z mocy uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej został przekazany na kapitał zapasowy, przestał już podpadać pod pojęcie zysku, gdyż nie jest on ani zyskiem do podziału (za ostatni rok obrotowy), ani zyskiem za lata ubiegłe (zyskiem niepodzielonym za lata ubiegłe), bowiem stał się już częścią kapitału zapasowego. Kapitał zapasowy powstaje wprawdzie z dwóch źródeł, tj. z zysku i agio (nadwyżki wartości emisyjnej nad wartością nominalną akcji, a więc z wkładu). Jednakże tworząc dywidendowy kapitał rezerwowy z kapitału zapasowego, nie występuje wówczas „ przeniesienie zysku ”, o którym mowa w art. 348 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu spółek handlowych, ale „ przeniesienie części kapitału zapasowego ”, który stanowi inną kategorię pojęciową niż zysk, nawet gdyby historycznie środki z kapitału zapasowego przenoszone na dywidendowy kapitał rezerwowy pochodziły z zysku spółki (A. Szumański, Wypłata dywidendy zaległej w spółce akcyjnej.
2014
12
cze

Istota:
Czy w związku z planowanym przekształceniem Spółki w Spółkę osobową, Spółka jako płatnik będzie zobowiązana na podstawie przepisów ustawy o ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do poboru i odprowadzenia podatku od kwoty stanowiącej tzw. agio, przelanej na kapitał zapasowy Spółki?
Fragment:
Jednocześnie taka nadwyżka stanowić będzie nadwyżkę ponad wartość nominalną dokonanego podwyższenia kapitału zakładowego (tzw. agio), która, zgodnie z przepisami prawa spółek handlowych, będzie przekazana na kapitał zapasowy spółki kapitałowej. Powyższe zostanie potwierdzone we właściwym oświadczeniu o objęciu nowych udziałów, jak również w odpowiedniej uchwale o zmianie umowy spółki kapitałowej. W związku z tym powstała wątpliwość, czy w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową, wartość kapitału zapasowego przekształcanej spółki kapitałowej wynikająca z agio będzie stanowiła niepodzielone zyski, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji czy spółka jako płatnik będzie zobowiązana do poboru i odprowadzenia podatku od kwoty stanowiącej tzw. agio, przelanej na kapitał zapasowy spółki. Mając na uwadze przytoczone regulacje prawne oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego, należy wskazać, że nadwyżka wartości wkładu do spółki kapitałowej nad wartością nominalną nowych udziałów tej spółki przekazana na jej kapitał zapasowy, tzw. agio, nie stanowi zysku niepodzielonego, o którym mowa w ww. art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym w sytuacji, jeżeli jedynym źródłem kapitału zapasowego w spółce przekształcanej będzie agio, to nie zostaną spełnione przesłanki wskazane w ww. przepisie warunkujące powstanie dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
2014
5
cze
© 2011-2014 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.