Kapitał zapasowy | Interpretacje podatkowe

Kapitał zapasowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kapitał zapasowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w przypadku przekształcenia Spółki w spółkę komandytową na podstawie art. 551 § 1 KSH użyty przez ustawodawcę w przepisie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. Nr 361 ze zm.), zwrot „zysk niepodzielony” będzie dotyczył wypracowanych przez Spółkę zysków osiągniętych w latach poprzedzających moment przekształcenia, które zwyczajne zgromadzenie wspólników przeznaczyło na kapitał zapasowy lub pokrycie straty?
Fragment:
(...) kapitał zapasowy, w 2010 roku Spółka osiągnęła zysk bilansowy w kwocie 52.423,97 zł, z czego kwota 52.423,97 zł została przeznaczona na kapitał zapasowy, w 2011 roku Spółka osiągnęła zysk bilansowy w kwocie 67.091,90 zł, z czego kwota 67.091,90 zł została przeznaczona na kapitał zapasowy, w roku 2012 Spółka również przewiduje osiągnięcie zysku bilansowego i podatkowego, który również planuje przeznaczyć na kapitał zapasowy. Środki przekazane na kapitał zapasowy Spółki są wykorzystywane przez Spółkę na potrzeby bieżącej działalności gospodarczej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w przypadku przekształcenia Spółki w spółkę komandytową na podstawie art. 551 § 1 KSH użyty przez ustawodawcę w przepisie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. Nr 361 ze zm.), zwrot „ zysk niepodzielony ” będzie dotyczył wypracowanych przez Spółkę zysków osiągniętych w latach poprzedzających moment przekształcenia, które zwyczajne zgromadzenie wspólników przeznaczyło na kapitał zapasowy lub pokrycie straty... Zdaniem Wnioskodawcy, przepisy prawa podatkowego nie definiują pojęcia „ niepodzielone zyski ”.
2015
6
paź

Istota:
Skutki podatkowe przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę jawną
Fragment:
Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitał zapasowy lub rezerwowe. W wypadku spółki akcyjnej utworzenie kapitału zapasowego jest bowiem obowiązkiem, a nie uprawnieniem spółki (art. 396 § 1 Kodeks spółek handlowych). Statut zaś może przewidywać tworzenie innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat wydatków (kapitały rezerwowe) - art. 396 § 4 Kodeks spółek handlowych. Sąd wskazał, że przyjęta przez ustawodawcę we wskazanym przepisie art. 348 § 1 Kodeks spółek handlowych metodologia pojęć księgowych przyjętych dla określania poszczególnych pozycji, mogących podlegać podziałowi, ma niezwykle ważne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Wskazuje bowiem na odrębność pojęcia „ zysk niepodzielony z lat ubiegłych ” oraz „ kapitał zapasowy lub rezerwowy ”. Traktuje je jako odrębne pozycje księgowe. Skoro zatem zyski niepodzielone z lat ubiegłych w rozumieniu przedmiotowej ustawy są kategorią inną niż kwoty pochodzące z kapitału zapasowego lub rezerwowego, to niewątpliwie to rozróżnienie musi mieć doniosłe znaczenie przy wykładani pojęcia zysku niepodzielonego. Kapitał ten (zapasowy lub rezerwowy) nie wchodzi w zakres pojęcia „ zysk niepodzielony ”. (...)
2015
27
wrz

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.
Fragment:
W dacie przekształcenia Spółka przekształcana posiadała na kapitale zapasowym skumulowane zyski z lat ubiegłych, przeznaczone na ten kapitał uchwałami Zwyczajnych Zgromadzeń Wspólników Spółki z o.o. o podziale zysku poprzez jego przeznaczenie na kapitał zapasowy. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy w sytuacji przekształcenia Sp. z o.o. w spółkę komandytową zyski, znajdujące się na kapitale zapasowym przekształcanej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowiły przychód wspólników z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, opisany w art. 24 ust. 5 pkt 8 updof... Czy powstał dla wspólników z tego tytułu obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z brzmieniem przepisu art. 24 ust. 5 pkt 8 updof – w przypadku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową – jedyną kategorią podlegającą u wspólników spółki kapitałowej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych są zyski niepodzielone w spółce przekształcanej. Wnioskodawczyni uważa, że w wyżej opisanym stanie faktycznym zyski przekazane na kapitał zapasowy będą kwalifikowane jako zyski podzielone. Potwierdził (...)
2015
24
wrz

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.
Fragment:
W dacie przekształcenia Spółka przekształcana posiadała na kapitale zapasowym skumulowane zyski z lat ubiegłych, przeznaczone na ten kapitał uchwałami Zwyczajnych Zgromadzeń Wspólników Spółki z o.o. o podziale zysku poprzez jego przeznaczenie na kapitał zapasowy. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy w sytuacji przekształcenia Sp. z o.o. w spółkę komandytową zyski, znajdujące się na kapitale zapasowym przekształcanej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowiły przychód wspólników z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, opisany w art. 24 ust. 5 pkt 8 updof... Czy powstał dla wspólników z tego tytułu obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z brzmieniem przepisu art. 24 ust. 5 pkt 8 updof – w przypadku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową – jedyną kategorią podlegającą u wspólników spółki kapitałowej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych są zyski niepodzielone w spółce przekształcanej. Wnioskodawca uważa, że w wyżej opisanym stanie faktycznym zyski przekazane na kapitał zapasowy będą kwalifikowane jako zyski podzielone. Potwierdził powyższe (...)
2015
24
wrz

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę komandytowo-akcyjną
Fragment:
Podobne stanowisko zajął również Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 29 listopada 2011 r., sygn. akt II FSK 930/10 wyjaśniając, że pomimo, że Kodeks spółek handlowych nie zawiera definicji pojęcia „ niepodzielonych zysków ”, to w sytuacji, gdy zysk ten został rozdysponowany zgodnie z umową spółki poprzez, np. jego przekazanie na kapitał zapasowy czy rezerwowy, nie jest on już zaliczany do kategorii zysków niepodzielonych. W konsekwencji, przychodem podlegającym opodatkowaniu w dniu przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową będzie wyłącznie ten zysk, co do którego nie podjęto decyzji o podziale. W takiej sytuacji należy stwierdzić, że skoro przepisy Kodeksu spółek handlowych dopuszczają podział zysku na cele związane z działalnością spółki i dalszym jej rozwojem, który jednocześnie wyłącza prawo do dywidendy, zysk ten, prawidłowo rozdysponowany, np. na kapitał zapasowy, nie jest już zyskiem niepodzielonym w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tym samym nie stanowi dochodu podlegającego opodatkowaniu na podstawie analizowanego przepisu. Reasumując, niepodzielony zysk zgromadzony na kapitale zapasowym G. S.A., który na podstawie uchwały akcjonariuszy spółki zostanie rozdysponowany w ten sposób, że zostanie przekazany na kapitał zapasowy spółki komandytowo - akcyjnej powstałej w wyniku przekształcenia G. S.A - nie będzie już zyskiem niepodzielonym w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tym samym nie stanowi dochodu podlegającego opodatkowaniu zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2015
24
wrz

Istota:
1) Czy na dzień przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych (ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm. - dalej PDoFizU) w związku z przeniesieniem kapitału podstawowego (zakładowego) na poczet wkładów do spółki komandytowej i kapitału zapasowego sp. z o. o. (powstałego z zysków z lat poprzednich zgromadzonych na kapitale zapasowym spółki z o.o. w następstwie podjęcia w przeszłości uchwał o podziale zysku w drodze przekazania całości lub części zysku na kapitał zapasowy) do kapitału zapasowego spółki komandytowej?2) Czy powstanie dla Wnioskodawcy jako wspólnika z tego tytułu obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Nr 51, poz. 307 ze zm. - dalej PDoFizU) w związku z przeniesieniem kapitału podstawowego (zakładowego) na poczet wkładów do spółki komandytowej i kapitału zapasowego sp. z o. o. (powstałego z zysków z lat poprzednich zgromadzonych na kapitale zapasowym spółki z o.o. w następstwie podjęcia w przeszłości uchwał o podziale zysku w drodze przekazania całości lub części zysku na kapitał zapasowy) do kapitału zapasowego spółki komandytowej... Czy powstanie dla Wnioskodawcy jako wspólnika z tego tytułu obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę osobową, jedyną kategorią podlegającą u wspólników spółki kapitałowej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych są zyski niepodzielone w spółce przekształcanej. Zyski znajdujące się na kapitale zapasowym będą kwalifikowane jako zyski podzielone, gdyż podziałem zysku jest również przekazanie go na kapitał zapasowy. Ponieważ pojęcie zysków niepodzielonych nie zostało zdefiniowane ani w przepisach podatkowych, ani rachunkowych, to zdaniem Wnioskodawcy definiując zakres pojęcia zysków niepodzielonych należy odwołać się do odpowiednich przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r.
2015
30
sie

Istota:
Czy zyski wypracowane w latach poprzedzających przekształcenie, wobec których podjęto zgodnie z Kodeksem spółek handlowych uchwały o podziale i przekazaniu ich na kapitał zapasowy spółki z o.o., podlegają w przypadku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę osobową opodatkowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych?
Fragment:
Zgodnie z tym przepisem, kwota przeznaczona do podziału między wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, udziały własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. Redakcja art. 192 k.s.h. wskazuje wyraźnie, że pojęcie „ niepodzielony zysk ” w ujęciu k.s.h. jest różne od pojęcia kapitału rezerwowego lub zapasowego, traktując je jako odrębne pozycje księgowe, w oparciu o wysokość których można określić wielkość kwoty podlegającej podziałowi w ramach podziału zysku. Kapitał zapasowy (rezerwowy) nie wchodzi więc w zakres pojęcia zysk niepodzielony. W konsekwencji może się okazać, że spółka wykazująca zysk netto, zyski z lat ubiegłych i posiadająca kapitał zapasowy lub kapitały rezerwowe utworzone z zysków, nie będzie mogła wypłacić dywidendy wspólnikom z uwagi np. na wysokie, niepokryte straty. Zdaniem Sądu przyjęcie, że opodatkowaniu podlegają wszystkie kwoty niepodzielone między wspólników prowadziłoby zatem do opodatkowania także tych kwot, które zgodnie z przepisami k.s.h. podzielone być nie mogą.
2015
30
sie

Istota:
Niepodzielone zyski.
Fragment:
Czy na dzień przekształcenia spółki z o. o. w spółkę komandytową powstanie dla Wnioskodawcy obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z przeniesieniem kapitału zapasowego sp. z o. o. (powstałego z zysków z lat poprzednich zgromadzonych na kapitale zapasowym spółki z o. o., w następstwie podjęcia w przeszłości uchwał o podziale zysku w drodze przekazania całości lub części zysku na kapitał zapasowy) do kapitału zapasowego spółki komandytowej... Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji przekształcenia spółki z o. o. w spółkę komandytową nie będą podlegały opodatkowaniu u Zainteresowanego kwoty zgromadzone na kapitale zapasowym sp. z o. o. (zgromadzone tam w następstwie podjęcia w poprzednich latach uchwał o podziale zysku w ten sposób, że całość lub część zysku za poprzednie lata podatkowe była przekazywana na kapitał zapasowy spółki z o. o.) i przekazane na kapitał zapasowy spółki komandytowej. W sytuacji przekształcenia spółki z o. o. w spółkę komandytową art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy nie stanowi podstawy prawnej do opodatkowania u Zainteresowanego przypadających w proporcji do posiadanych udziałów w spółce z o. o. kwot kapitału zapasowego spółki z o. o. przekształconej w spółkę komandytową przekazanych na kapitał zapasowy sp. k. Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych, w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe; przychód określa się na dzień przekształcenia.
2015
28
sie

Istota:
Przekształcenie spółki ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową i sposób ustalenia zysków do opodatkowania.
Fragment:
Kwota przeznaczona do podziału między wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, udziały własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitał zapasowy lub rezerwowy. W konsekwencji może się okazać, że spółka wykazująca zysk netto z lat ubiegłych i posiadająca kapitał zapasowy lub rezerwowy utworzony z zysków, nie będzie mogła wypłacić dywidendy wspólnikom z uwagi na przykład na niepokryte straty bądź inne obowiązkowe wyłączenia, bowiem zgodnie z k.s.h. Zgromadzenie Wspólników spółki z o.o. może rozporządzać tylko tymi kwotami, które w drodze regulacji ustawowej lub umownej nie zostały wyłączone od podziału. Przypadek ten odnosi się również do zmniejszenia kapitałów własnych spółki zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, tak jak miało to miejsce w związku z połączeniem Wnioskodawcy ze spółka zależną, gdzie skutek połączenia spowodował obniżenie kapitału zapasowego oraz części niepodzielonego zysku spółki z o.o. za 2014 r. W rezultacie przyjęcie, że opodatkowaniu podlegają wszystkie (...)
2015
27
sie

Istota:
Czy wkład pieniężny (gotówkowy) wnoszony do Spółki X przez Wnioskodawcę będzie kreował jakikolwiek przychód podatkowy po stronie Wnioskodawcy nawet, jeżeli w nieuzasadnionej ekonomicznie części trafi na kapitał zapasowy Spółki X? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)
Fragment:
Następnie SKA zamierza podwyższyć kapitały (zakładowy oraz zapasowy) Spółki X w ten sposób, że znaczna część środków trafi na kapitał zapasowy Spółki X. Niewykluczone, że po dokonaniu podwyższenia kapitału zakładowego, udziały SKA w Spółce X zostaną umorzone (umorzenie przymusowe/automatyczne bądź dobrowolne) za wynagrodzeniem bądź bez wynagrodzenia. W przypadku określenia wynagrodzenia za umarzane, byłoby ono znacząco niższe od wartości rynkowej umarzanych udziałów. W analizowanej sytuacji czynności wniesienia wkładu gotówkowego do Spółki X i późniejsze umorzenie udziałów w Spółce X nastąpią po zakończeniu roku obrachunkowego i uzyskaniu statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez SKA. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy wkład pieniężny (gotówkowy) wnoszony do Spółki X przez Wnioskodawcę będzie kreował jakikolwiek przychód podatkowy po stronie Wnioskodawcy nawet, jeżeli w nieuzasadnionej ekonomicznie części trafi na kapitał zapasowy Spółki X... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) Zdaniem Wnioskodawcy, wkład pieniężny (gotówkowy) wnoszony do Spółki X przez spółkę komandytowo-akcyjną nie będzie kreował przychodu podatkowego po stronie spółki komandytowo-akcyjnej. Zgodnie z przepisami ustawy o PDOP, w ich brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., spółka komandytowo-akcyjna jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.
2015
21
sie
© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.