Kapitał zapasowy | Interpretacje podatkowe

Kapitał zapasowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kapitał zapasowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy opodatkowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych podlegają kwoty kapitału zapasowego Wnioskodawcy w części utworzonej z innych niż zyski Wnioskodawcy tytułów?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, kapitały zapasowe odzwierciedlają źródła sfinansowania aktywów, osiągnięte przez jednostkę gospodarczą w trakcie jej działalności. Kapitały zapasowe tworzone są m.in.: z podziału zysku, z nadwyżki ceny objęcia nad ceną nominalną udziałów, z dopłat akcjonariuszy, udziałowców. Zgodnie z treścią art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT), w brzmieniu uwzględniającym zmiany opublikowane w Dz. U. z dnia 27 listopada 2013 r., poz. 1387, „ dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia ”. Analizowany przepis nie daje żadnych podstaw do opodatkowania na dzień przekształcenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych kapitału zapasowego Wnioskodawcy w części utworzonej z innych źródeł niż zyski Wnioskodawcy, takich jak, np. agio czy dopłaty wspólników. Zdaniem Wnioskodawcy, kwoty kapitału zapasowego Wnioskodawcy w części utworzonej z innych niż zyski Wnioskodawcy tytułów nie podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych.
2014
1
lip

Istota:
Czy w przypadku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową powstanie na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowany przychód (dochód) z tytułu przekształcenia spółki a w szczególności czy zyski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z lat ubiegłych przeznaczane przez zgromadzenie wspólników na kapitał zapasowy spółki nie będą stanowiły na dzień przekształcenia przychodu w rozumieniu art. 24 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy nie będą podlegały opodatkowaniu jako zyski niepodzielone w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z powyższym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością była zobowiązana, jako płatnik do poboru podatku od udziałowców (na podstawie art. 41), którymi były osoby fizyczne na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 24 ust. 5 w związku z uzyskaniem dochodu ze źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Ustawodawca nie zaliczył zatem kwot zgromadzonych z odpisów z zysku z lat ubiegłych na kapitałach zapasowym oraz rezerwowych do kategorii zysków niepodzielonych. Podobne stanowisko wyraził A. Szumański, zdaniem którego zysk osiągnięty w poprzednich latach obrotowych, który z mocy uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej został przekazany na kapitał zapasowy, przestał już podpadać pod pojęcie zysku, gdyż nie jest on ani zyskiem do podziału (za ostatni rok obrotowy), ani zyskiem za lata ubiegłe (zyskiem niepodzielonym za lata ubiegłe), bowiem stał się już częścią kapitału zapasowego. Kapitał zapasowy powstaje wprawdzie z dwóch źródeł, tj. z zysku i agio (nadwyżki wartości emisyjnej nad wartością nominalną akcji, a więc z wkładu). Jednakże tworząc dywidendowy kapitał rezerwowy z kapitału zapasowego, nie występuje wówczas „ przeniesienie zysku ”, o którym mowa w art. 348 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu spółek handlowych, ale „ przeniesienie części kapitału zapasowego ”, który stanowi inną kategorię pojęciową niż zysk, nawet gdyby historycznie środki z kapitału zapasowego przenoszone na dywidendowy kapitał rezerwowy pochodziły z zysku spółki (A. Szumański, Wypłata dywidendy zaległej w spółce akcyjnej.
2014
12
cze

Istota:
Czy w związku z planowanym przekształceniem Spółki w Spółkę osobową, Spółka jako płatnik będzie zobowiązana na podstawie przepisów ustawy o ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do poboru i odprowadzenia podatku od kwoty stanowiącej tzw. agio, przelanej na kapitał zapasowy Spółki?
Fragment:
Jednocześnie taka nadwyżka stanowić będzie nadwyżkę ponad wartość nominalną dokonanego podwyższenia kapitału zakładowego (tzw. agio), która, zgodnie z przepisami prawa spółek handlowych, będzie przekazana na kapitał zapasowy spółki kapitałowej. Powyższe zostanie potwierdzone we właściwym oświadczeniu o objęciu nowych udziałów, jak również w odpowiedniej uchwale o zmianie umowy spółki kapitałowej. W związku z tym powstała wątpliwość, czy w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową, wartość kapitału zapasowego przekształcanej spółki kapitałowej wynikająca z agio będzie stanowiła niepodzielone zyski, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji czy spółka jako płatnik będzie zobowiązana do poboru i odprowadzenia podatku od kwoty stanowiącej tzw. agio, przelanej na kapitał zapasowy spółki. Mając na uwadze przytoczone regulacje prawne oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego, należy wskazać, że nadwyżka wartości wkładu do spółki kapitałowej nad wartością nominalną nowych udziałów tej spółki przekazana na jej kapitał zapasowy, tzw. agio, nie stanowi zysku niepodzielonego, o którym mowa w ww. art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym w sytuacji, jeżeli jedynym źródłem kapitału zapasowego w spółce przekształcanej będzie agio, to nie zostaną spełnione przesłanki wskazane w ww. przepisie warunkujące powstanie dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
2014
5
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania na moment przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę niebędącą osobą prawną kwoty stanowiącej tzw. agio, przelanej na kapitał zapasowy spółki kapitałowej.
Fragment:
Mając na uwadze przytoczone regulacje prawne oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego, należy wskazać, że nadwyżka wartości wkładu do spółki kapitałowej nad wartością nominalną nowych udziałów tej spółki przekazana na jej kapitał zapasowy, tzw. agio, nie stanowi zysku niepodzielonego, o którym mowa w ww. art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym w sytuacji, jeżeli jedynym źródłem kapitału zapasowego w spółce przekształcanej będzie agio, to nie zostaną spełnione przesłanki wskazane w ww. przepisie warunkujące powstanie dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych i nie będą skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodów (dochodów) podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podsumowując, opodatkowaniu na moment przekształcenia spółki kapitałowej (Spółki) w spółkę niebędącą osobą prawną (Spółkę osobową) nie będzie podlegała kwota stanowiąca tzw. agio, przelana na kapitał zapasowy Spółki. W związku z tym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania na moment przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę niebędącą osobą prawną kwoty stanowiącej tzw. agio, przelanej na kapitał zapasowy spółki kapitałowej, jest prawidłowe. Końcowo tut. Organ zaznacza, że przedmiotem oceny zawartej w niniejszej interpretacji nie była kwestia poprawności definiowania przez Wnioskodawcę terminu „ zyski niepodzielone ” w odniesieniu do innych kwot, niż kwota stanowiąca tzw. agio.
2014
4
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania na moment przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę niebędącą osobą prawną kwoty stanowiącej tzw. agio, przelanej na kapitał zapasowy spółki kapitałowej.
Fragment:
Mając na uwadze przytoczone regulacje prawne oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego, należy wskazać, że nadwyżka wartości wkładu do spółki kapitałowej nad wartością nominalną nowych udziałów tej spółki przekazana na jej kapitał zapasowy, tzw. agio, nie stanowi zysku niepodzielonego, o którym mowa w ww. art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym w sytuacji, jeżeli jedynym źródłem kapitału zapasowego w spółce przekształcanej będzie agio, to nie zostaną spełnione przesłanki wskazane w ww. przepisie warunkujące powstanie dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych i nie będą skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodów (dochodów) podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podsumowując, opodatkowaniu na moment przekształcenia spółki kapitałowej (Spółki) w spółkę niebędącą osobą prawną (Spółkę osobową) nie będzie podlegała kwota stanowiąca tzw. agio, przelana na kapitał zapasowy Spółki. W związku z tym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania na moment przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę niebędącą osobą prawną kwoty stanowiącej tzw. agio, przelanej na kapitał zapasowy spółki kapitałowej, jest prawidłowe. Końcowo tut. Organ zaznacza, że przedmiotem oceny zawartej w niniejszej interpretacji nie była kwestia poprawności definiowania przez Wnioskodawcę terminu „ zyski niepodzielone ” w odniesieniu do innych kwot, niż kwota stanowiąca tzw. agio.
2014
4
cze

Istota:
Zyski niepodzielone.
Fragment:
W sytuacji, gdy zysk został rozdysponowany zgodnie z umową spółki poprzez np. jego przekazanie na kapitał zapasowy lub rezerwowy, zdaniem Wnioskodawcy nie jest on już zaliczany do kategorii „ zysków niepodzielonych ”. W konsekwencji przyjąć należy, że każdy zgodny z przepisami Kodeksu spółek handlowych podział zysków dokonany przez zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zarówno skutkujący wypłatą dywidendy na rzecz wspólników, jak i zwiększeniem kapitału zapasowego spółki, powoduje, że środki objęte podziałem nie stanowią zysków niepodzielonych w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 updof. Kapitał zapasowy stanowi majątek Spółki. Na moment przekształcenia Spółki w spółkę osobową nie dochodzi także do żadnego innego faktycznego uzyskania dochodu przez wspólnika. Dlatego w momencie przekształcenia Spółki w spółkę komandytową w odniesieniu do środków zgromadzonych na kapitale zapasowym, o których mowa w cytowanym wyżej pytaniu, na moment przekształcenia wspólnik nie ma obowiązku rozpoznania przychodu (dochodu) z udziału w zyskach osób prawnych. Na potwierdzenie prezentowanego wyżej stanowiska Wnioskodawca powołuje orzeczenia sądów administracyjnych oraz interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.
2014
16
maj

Istota:
Zyski niepodzielone.
Fragment:
W sytuacji, gdy zysk został rozdysponowany zgodnie z umową spółki poprzez np. jego przekazanie na kapitał zapasowy lub rezerwowy, zdaniem Wnioskodawcy nie jest on już zaliczany do kategorii „ zysków niepodzielonych ”. W konsekwencji przyjąć należy, że każdy zgodny z przepisami Kodeksu spółek handlowych podział zysków dokonany przez zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zarówno skutkujący wypłatą dywidendy na rzecz wspólników, jak i zwiększeniem kapitału zapasowego spółki, powoduje, że środki objęte podziałem nie stanowią zysków niepodzielonych w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 updof. Kapitał zapasowy stanowi majątek Spółki. Na moment przekształcenia Spółki w spółkę osobową nie dochodzi także do żadnego innego faktycznego uzyskania dochodu przez wspólnika. Dlatego w momencie przekształcenia Spółki w spółkę komandytową w odniesieniu do środków zgromadzonych na kapitale zapasowym, o których mowa w cytowanym wyżej pytaniu, na moment przekształcenia wspólnik nie ma obowiązku rozpoznania przychodu (dochodu) z udziału w zyskach osób prawnych. Na potwierdzenie prezentowanego wyżej stanowiska Wnioskodawca powołuje orzeczenia sądów administracyjnych oraz interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.
2014
16
maj

Istota:
Zyski niepodzielone.
Fragment:
W sytuacji, gdy zysk został rozdysponowany zgodnie z umową spółki poprzez np. jego przekazanie na kapitał zapasowy lub rezerwowy, zdaniem Wnioskodawcy nie jest on już zaliczany do kategorii „ zysków niepodzielonych ”. W konsekwencji przyjąć należy, że każdy zgodny z przepisami Kodeksu spółek handlowych podział zysków dokonany przez zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zarówno skutkujący wypłatą dywidendy na rzecz wspólników, jak i zwiększeniem kapitału zapasowego spółki, powoduje, że środki objęte podziałem nie stanowią zysków niepodzielonych w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 updof. Kapitał zapasowy stanowi majątek Spółki. Na moment przekształcenia Spółki w spółkę osobową nie dochodzi także do żadnego innego faktycznego uzyskania dochodu przez wspólnika. Dlatego w momencie przekształcenia Spółki w spółkę komandytową w odniesieniu do środków zgromadzonych na kapitale zapasowym, o których mowa w cytowanym wyżej pytaniu, na moment przekształcenia wspólnik nie ma obowiązku rozpoznania przychodu (dochodu) z udziału w zyskach osób prawnych. Na potwierdzenie prezentowanego wyżej stanowiska Wnioskodawca powołuje orzeczenia sądów administracyjnych oraz interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.
2014
16
maj

Istota:
Zyski niepodzielone.
Fragment:
W sytuacji, gdy zysk został rozdysponowany zgodnie z umową spółki poprzez np. jego przekazanie na kapitał zapasowy lub rezerwowy, zdaniem Wnioskodawcy nie jest on już zaliczany do kategorii „ zysków niepodzielonych ”. W konsekwencji przyjąć należy, że każdy zgodny z przepisami Kodeksu spółek handlowych podział zysków dokonany przez zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zarówno skutkujący wypłatą dywidendy na rzecz wspólników, jak i zwiększeniem kapitału zapasowego spółki, powoduje, że środki objęte podziałem nie stanowią zysków niepodzielonych w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 updof. Kapitał zapasowy stanowi majątek Spółki. Na moment przekształcenia Spółki w spółkę osobową nie dochodzi także do żadnego innego faktycznego uzyskania dochodu przez wspólnika. Dlatego w momencie przekształcenia Spółki w spółkę komandytową w odniesieniu do środków zgromadzonych na kapitale zapasowym, o których mowa w cytowanym wyżej pytaniu, na moment przekształcenia wspólnik nie ma obowiązku rozpoznania przychodu (dochodu) z udziału w zyskach osób prawnych. Na potwierdzenie prezentowanego wyżej stanowiska Wnioskodawca powołuje orzeczenia sądów administracyjnych oraz interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.
2014
16
maj

Istota:
Czy po planowanym przekształceniu Spółki akcyjnej w spółkę osobową, Wnioskodawca będzie zobligowany jako płatnik do pobrania i wpłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego od środków zgromadzonych na kapitale zapasowym lub innym funduszu, pochodzących z zysku przeznaczonego w latach ubiegłych na ten kapitał?
Fragment:
Najczęściej Walne Zgromadzenie podejmowało uchwałę, w której bądź to decydowało o podziale zysku między akcjonariuszy w formie dywidendy, bądź to zysk był przelewany na kapitał zapasowy lub inny fundusz. Akcjonariusze Spółki mają zamiar przekształcić Spółkę kapitałową w spółkę osobową - Spółkę komandytową. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy po planowanym przekształceniu Spółki akcyjnej w spółkę osobową, Wnioskodawca będzie zobligowany jako płatnik do pobrania i wpłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego od środków zgromadzonych na kapitale zapasowym lub innym funduszu, pochodzących z zysku przeznaczonego w latach ubiegłych na ten kapitał... Zdaniem Wnioskodawcy, zyski Spółki akcyjnej z lat ubiegłych przeznaczane przez Walne Zgromadzenie akcjonariuszy na kapitał zapasowy Spółki, a następnie uchwałą Walnego Zgromadzenia przekazane na pokrycie strat, nie będą stanowiły na dzień przekształcenia Spółki akcyjnej w Spółkę osobową (Spółkę komandytową) przychodu (dochodu) akcjonariusza Spółki akcyjnej z tytułu przychodu z kapitałów pieniężnych w ogólności, a w szczególności przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.o.f.), dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe; przychód określa się na dzień przekształcenia.
2014
16
maj
© 2011-2014 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.