Kapitał zapasowy | Interpretacje podatkowe

Kapitał zapasowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kapitał zapasowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
PIT - w zakresie uznania, że wartość kapitału zapasowego w części utworzonej z agio, wkładu komplementariusza, dopłat akcjonariuszy, udziałowców nie stanowi niepodzielonych zysków w związku z przekształceniem Spółki w spółkę jawną.
Fragment:
(...) kapitał zapasowy. Ponadto Spółka może wykazywać zysk wypracowany przez Spółkę w roku przekształcenia (tj. od 1 stycznia do dnia przekształcenia). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Spółka wnosi o potwierdzenie, że opodatkowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych podlegają kwota zysku wypracowanego w roku przekształcenia oraz kwota zysków z lat ubiegłych jaka została przekazana na kapitał zapasowy - w wysokości określonej na dzień przekształcenia. Innymi słowy Spółka wnosi o potwierdzenie, że na dzień przekształcenia opodatkowaniu nie będą podlegać kwoty zgromadzone na kapitale zapasowym w części powstałej z innych niż zyski źródeł finansowania. Zdaniem Wnioskodawcy, kapitały zapasowe odzwierciedlają źródła sfinansowania aktywów osiągnięte przez jednostkę gospodarczą w trakcie jej działalności. Kapitały zapasowe tworzone są m.in.: z podziału zysku, z nadwyżki ceny objęcia nad ceną nominalną udziałów, z dopłat akcjonariuszy, udziałowców. Zgodnie z treścią art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku (...)
2015
28
lip

Istota:
W zakresie ustalenia dochodu z tytułu umorzenia automatycznego udziałów w Spółce z o.o. oraz z tytułu zbycia udziałów w Spółce z o.o. w celu ich umorzenia dobrowolnego
Fragment:
(...) kapitał zapasowy Spółki zależnej. W tym miejscu Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż stosownie do art. 154 § 3 KSH udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego. Wskazany przepis ustanawia zasadę, zgodnie z którą udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie można obejmować poniżej jego wartości nominalnej, jakkolwiek dopuszczalna jest sytuacja, w której udział objęty będzie po cenie wyższej od jego wartości nominalnej (w takim przypadku nadwyżka ponad wartość nominalną dokonanego podwyższenia kapitału zakładowego (tzw. agio), jest przekazywana na kapitał zapasowy). Mając na uwadze powyższe, należy uznać, że zapłacona przez Wnioskodawcę cena nabycia nowych udziałów w Spółce zależnej (na którą złoży się m.in. suma wartości nominalnej tych udziałów oraz agio), zgodnie opisem zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem niniejszego wniosku o interpretację indywidualną, składać się będzie na łączną kwotę wydatków faktycznie poniesionych przez Wnioskodawcę na objęcie / nabycie tych udziałów w Spółce zależnej.
2015
28
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową.
Fragment:
Przed przekształceniem, wspólnicy zamierzają wprowadzić do umowy Spółki z o.o. zapis o przeznaczeniu ewentualnego zysku najbliższych lat wyłącznie na kapitał zapasowy. Mając na uwadze informacje przedstawione we wniosku oraz powołane przepisy uznać należy, że na dzień przekształcenia Spółki z o.o. po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek podatkowy, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT, w związku z przeniesieniem środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki z o.o. do kapitału własnego spółki komandytowej, powstałej w wyniku przekształcenia. Ponadto na dzień przekształcenia Spółki z o.o. po stronie Wnioskodawcy nie powstanie również obowiązek podatkowy, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT, w związku z przeniesieniem kapitału zapasowego Spółki z o.o., w części będącego odpowiednikiem zysku powstałego w roku obrotowym, w którym nastąpi przekształcenie, do kapitału własnego spółki komandytowej, powstałej w wyniku przekształcenia, jeśli podział tego zysku zostanie wyłączony spod kompetencji zwyczajnego zgromadzenia wspólników, a o jego przeznaczeniu zdecyduje umowa spółki. Wobec powyższego należy uznać stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania uchylonej interpretacji z 17 lipca 2014 r. nr ILPB1/415-422/14-2/TW .
2015
26
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.
Fragment:
W dacie przekształcenia Spółka przekształcana posiadała na kapitale zapasowym skumulowane zyski z lat ubiegłych, przeznaczone na ten kapitał uchwałami Zwyczajnych Zgromadzeń Wspólników Spółki z o.o. o podziale zysku poprzez jego przeznaczenie na kapitał zapasowy. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy w sytuacji przekształcenia Sp. z o.o. w spółkę komandytową zyski, znajdujące się na kapitale zapasowym przekształcanej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowiły przychód wspólników z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, opisany w art. 24 ust. 5 pkt 8 updof... Czy powstał dla wspólników z tego tytułu obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z brzmieniem przepisu art. 24 ust. 5 pkt 8 updof – w przypadku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową – jedyną kategorią podlegającą u wspólników spółki kapitałowej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych są zyski niepodzielone w spółce przekształcanej. Wnioskodawca uważa, że w wyżej opisanym stanie faktycznym zyski przekazane na kapitał zapasowy będą kwalifikowane jako zyski podzielone. Potwierdził powyższe (...)
2015
26
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.
Fragment:
W dacie przekształcenia Spółka przekształcana posiadała na kapitale zapasowym skumulowane zyski z lat ubiegłych, przeznaczone na ten kapitał uchwałami Zwyczajnych Zgromadzeń Wspólników Spółki z o.o. o podziale zysku poprzez jego przeznaczenie na kapitał zapasowy. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy w sytuacji przekształcenia Sp. z o.o. w spółkę komandytową zyski, znajdujące się na kapitale zapasowym przekształcanej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowiły przychód wspólników z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, opisany w art. 24 ust. 5 pkt 8 updof... Czy powstał dla wspólników z tego tytułu obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z brzmieniem przepisu art. 24 ust. 5 pkt 8 updof – w przypadku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową – jedyną kategorią podlegającą u wspólników spółki kapitałowej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych są zyski niepodzielone w spółce przekształcanej. Wnioskodawca uważa, że w wyżej opisanym stanie faktycznym zyski przekazane na kapitał zapasowy będą kwalifikowane jako zyski podzielone. Potwierdził powyższe (...)
2015
26
lip

Istota:
Czy zysk, wobec którego podjęto uchwałę (zgodnie z Ksh) o podziale i przekazaniu go na kapitał zapasowy spółki z o.o. w momencie przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową stanowił podstawę opodatkowania dla wspólników nowopowstałej spółki komandytowej?
Fragment:
Zwrócić należy bowiem uwagę na treść art. 192 KSH, który stanowi, że kwota przeznaczona do podziału między wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, udziały własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. W rezultacie zastosowania tej regulacji, spółka może wykazać zysk netto za ostatni rok obrotowy, jednakże wypłata dywidendy nie będzie możliwa ze względu, np. odnotowania wysokich niepokrytych strat. Wobec powyższego, z przytoczonego przepisu art. 192 KSH wynika też pośrednio, iż ustawodawca przewidział możliwość przeznaczenia/podzielenia zysku inaczej niż pomiędzy wspólników - to jest na kapitały zapasowy i rezerwowe. A zatem, w ocenie Wnioskodawcy, stwierdzić należy, że zyskiem niepodzielonym, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest taki, który został zatwierdzony przez zgromadzenie wspólników w sprawozdaniu finansowym, jednak nie zapadła jakakolwiek decyzja co do sposobu jego rozdysponowania. Są to zatem środki, które ani nie weszły w skład majątku spółki przekształcanej, a następnie przekształconej, ani nie zostały wypłacone w formie dywidendy.
2015
16
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową.
Fragment:
Zysk netto za rok 2011 zostanie również przekazany na kapitał zapasowy. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy w sytuacji przekształcenia Spółki z o.o. w spółkę osobową (komandytową bądź komandytowo-akcyjną) zyski, znajdujące się na kapitale zapasowym przekształcanej Spółki z o.o., będą stanowiły przychód wspólników z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, opisany w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Czy powstanie dla wspólników z tego tytułu obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z brzmieniem przepisu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w przypadku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę osobową - jedyną kategorią podlegającą u wspólników spółki kapitałowej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych są zyski niepodzielone w spółce przekształcanej. Zainteresowany uważa, że w wyżej opisanym stanie faktycznym zyski przekazane na kapitał zapasowy za 2010 i 2011 rok będą kwalifikowane jako zyski podzielone. Podziałem zysku bowiem jest również - poza dywidendą - przekazanie tego zysku na kapitał zapasowy. Pojęcie zysków niepodzielonych nie zostało zdefiniowane ani w przepisach podatkowych, ani rachunkowych.
2015
16
lip

Istota:
Czy w przypadku przekształcenia Spółki jako spółki kapitałowej (sp. z o.o.) w spółkę jawną wartość kapitału zapasowego w części utworzonej z tzw. agio, tzn. nadwyżki wartości emisyjnej udziału nad jego wartością nominalną, będzie stanowiła zysk niepodzielony, który na moment przekształcenia sp. z o.o. w spółkę jawną będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie Wnioskodawcy - wspólnika będącego spółką komandytowo - akcyjną, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt. 8 Ustawy o CIT?
Fragment:
Dany składnik kapitału zapasowego musi pochodzić z zysku wypracowanego przez Spółkę, aby można było go uznać za „ zysk niepodzielony ” w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 Ustawy o PDOP. Natomiast wartość kapitału zapasowego pochodząca z agio nie stanowi zysku, który mógłby wynikać ze sprawozdania finansowego. Powstały w ten sposób kapitał zapasowy nie stanowił wypracowanego przez Spółkę zysku, gdyż nie był uwzględniany przy obliczaniu wyniku finansowego Spółki - nie był klasyfikowany jako zysk z któregokolwiek rodzajów działalności prowadzonej przez Spółkę (np. działalności operacyjnej lub działalności finansowej). Zatem, w przypadku przekształcenia Spółki w spółkę jawną, wartość kapitału zapasowego przekształcanej Spółki wynikającego z agio nie będzie stanowiła niepodzielonych zysków, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy w związku z powyższym nie będzie dochodem (przychodem) w zyskach osób prawnych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Podsumowując należy stwierdzić, że przekształcenie spółki z o.o. w spółkę jawną będzie neutralne dla rozliczeń podatkowych Wnioskodawcy ponieważ wartość kapitału zapasowego w części utworzonej z tzw. agio nie będzie stanowiła niepodzielonych zysków i nie będzie dochodem w zyskach osób prawnych.
2015
10
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową.
Fragment:
(...) kapitał zapasowy) do kapitału zapasowego spółki komandytowej... Zdaniem Wnioskodawczyni, w sytuacji przekształcenia spółki z o. o. w spółkę komandytową nie będą podlegały opodatkowaniu po Jej stronie kwoty zgromadzone na kapitale podstawowym (zakładowym) przekazane przy przekształceniu na poczet wkładów do spółki komandytowej. Nie będą opodatkowane kwoty zgromadzone na kapitale zapasowym sp. z o. o. (zgromadzone tam w następstwie podjęcia wcześniej uchwał o podziale zysku w ten sposób, że całość lub część zysku za poprzednie lata podatkowe była przekazywana na kapitał zapasowy spółki z o. o.) i przekazane na kapitał zapasowy spółki komandytowej. W sytuacji przekształcenia spółki z o. o. w spółkę komandytową art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy nie stanowi podstawy prawnej do opodatkowania u Zainteresowanej przypadających w proporcji do posiadanych przez Nią udziałów w spółce z o. o.: kwot kapitału podstawowego (zakładowego) przekazanych tytułem wkładów do spółki komandytowej, kwot kapitału zapasowego spółki z o. o. przekształconej w spółkę komandytową przekazanych na kapitał zapasowy sp. k. Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych, w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe; przychód określa się na dzień przekształcenia.
2015
18
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową.
Fragment:
(...) kapitał zapasowy) do kapitału zapasowego spółki komandytowej... Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji przekształcenia spółki z o. o. w spółkę komandytową nie będą podlegały opodatkowaniu po Jego stronie kwoty zgromadzone na kapitale podstawowym (zakładowym) przekazane przy przekształceniu na poczet wkładów do spółki komandytowej. Nie będą opodatkowane kwoty zgromadzone na kapitale zapasowym sp. z o. o. (zgromadzone tam w następstwie podjęcia wcześniej uchwał o podziale zysku w ten sposób, że całość lub część zysku za poprzednie lata podatkowe była przekazywana na kapitał zapasowy spółki z o. o.) i przekazane na kapitał zapasowy spółki komandytowej. W sytuacji przekształcenia spółki z o. o. w spółkę komandytową art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy nie stanowi podstawy prawnej do opodatkowania u Zainteresowanego przypadających w proporcji do posiadanych przez Niego udziałów w spółce z o. o.: kwot kapitału podstawowego (zakładowego) przekazanych tytułem wkładów do spółki komandytowej, kwot kapitału zapasowego spółki z o. o. przekształconej w spółkę komandytową przekazanych na kapitał zapasowy sp. k. Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych, w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe; przychód określa się na dzień przekształcenia.
2015
18
cze
© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.