Kapitał rezerwowy | Interpretacje podatkowe

Kapitał rezerwowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kapitał rezerwowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Obowiązek podatkowy - Czy dokonane wpłaty przez wspólników na kapitał rezerwowy Spółki powinny być opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Wspólnicy - komandytariusze (osoby fizyczne) i komplementariusz (osoba prawna), dokonują w ciągu roku podwyższenia kapitału rezerwowego. Wspólnicy w formie pieniężnej dokonują dopłat. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy dokonane wpłaty przez wspólników na kapitał rezerwowy Spółki powinny być opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych... Zdaniem Wnioskodawcy, podwyższenie kapitału rezerwowego w Spółce przez wspólników nie powiększa wartości wkładów wspólników (sumy komandytowej wpisanej do KRS), a zatem nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. W interpretacji indywidualnej Nr ILPB2/436-200/10-2/MK wydanej w dniu 15 grudnia 2010 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe. Wskazał, że ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649, z późn. zm.) - dalej ustawa o PCC - w art. 1 ust. 1 określa zamknięty katalog czynności objętych tym podatkiem, co oznacza, że opodatkowaniu podlegają tylko czynności wymienione w tym przepisie. W konsekwencji wpłaty dokonywane przez wspólników spółki komandytowej na kapitał rezerwowy niepowodujące podwyższenia wartości wkładów wspólników nie stanowią, na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zmiany umowy spółki osobowej.
2015
1
mar

Istota:
Czy w związku z opisanym w zdarzeniu przyszłym zwrotem wpłat na kapitał rezerwowy, powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Wnioskodawca jako wspólnik Spółki zamierza dokonywać w ciągu roku wpłat na kapitał rezerwowy Spółki. Nastąpi to poprzez uiszczanie wpłat pieniężnych bezpośrednio na kapitał rezerwowy Spółki. W związku z dokonywanymi wpłatami nie dojdzie do zmiany umowy spółki komandytowej. Zasadniczym motywem dokonywania tychże wpłat mogą być czasowe trudności w działalności spółki i potrzeba uzyskania płynności finansowej. Możliwe jest, że wpłaty te będą Wnioskodawcy zwracane. Kwota zwróconych wpłat będzie odpowiadała kwocie wpłat uiszczanych uprzednio na kapitał rezerwowy. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w związku z opisanym w zdarzeniu przyszłym zwrotem wpłat na kapitał rezerwowy, powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, ewentualny zwrot dokonanych przez niego wpłat na kapitał rezerwowy Spółki nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Skoro zwrócone wpłaty co do wysokości będą odpowiadały wpłatom uiszczanym uprzednio na kapitał rezerwowy, to zgodnie z art. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wystąpi dochód, który podlegałby opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2013
12
sie

Istota:
Skutki podatkowe przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytowo-akcyjną oraz wynikającej z tego zdarzenia konieczności opodatkowania zgromadzonego na kapitale zapasowym lub kapitale rezerwowym zysku
Fragment:
Reasumując, w przypadku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową, równowartość niepodzielonych zysków - a więc także tych zgromadzonych na kapitale rezerwowym lub zapasowym spółki z o.o. - stanowić będzie u wspólników spółki będących osobami fizycznymi dochód, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stwierdzić bowiem należy, że zysk z lat poprzednich wypracowany przez spółkę z o.o. i zgromadzony na kapitale rezerwowym lub zapasowym, na dzień przekształcenia spowoduje powstanie u wnioskodawcy zobowiązania podatkowego w związku z przekazaniem do spółki komandytowej niepodzielonych zysków przekształcanej spółki kapitałowej. Mając powyższe na uwadze, stanowisko wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Odnosząc się do powołanych przez wnioskodawcę wyroków sądów administracyjnych należy zaznaczyć, że orzeczenia sądowe w świetle art. 87 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa i wiążą jedynie w sprawach, w których zapadły. Orzeczenia sądów powołane przez wnioskodawcę nie prezentują jednolitej linii orzeczniczej. W sprawie wykładni art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i pojęcia „ niepodzielonych zysków ” orzecznictwo prezentuje również stanowisko tożsame z zaprezentowanym w niniejszej interpretacji.
2013
28
mar

Istota:
Czy dokonane wpłaty przez wspólników na kapitał rezerwowy Spółki powinny być opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Wspólnicy Spółki – komandytariusze (osoby fizyczne) i komplementariusz (osoba prawna), dokonują w ciągu roku podwyższenia kapitału rezerwowego Spółki. Wspólnicy w formie pieniężnej dokonują dopłat. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy dokonane wpłaty przez wspólników na kapitał rezerwowy spółki powinny być opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych... Zdaniem Wnioskodawcy, podwyższenie kapitału rezerwowego w spółce przez wspólników nie powiększa wartości wkładów wspólników (sumy komandytowej wpisanej do KRS), a zatem nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.) podatkowi temu podlegają: następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, (uchylona), umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długówi ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie (...)
2013
24
mar

Istota:
Czy z związku z przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową (spółkę komandytowo-akcyjną) powstanie u wspólników spółki dochód podlegający opodatkowaniu, w wysokości wartości funduszu rezerwowego spółki, zgromadzonego w drodze przekazywania do tego funduszu części zysków spółki za lata ubiegłe?
Fragment:
W myśl art. 93a § 1 i § 2 pkt 1 lit. b) Ordynacji podatkowej osobowa spółka handlowa zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki. Sukcesja podatkowa nie obejmuje jedynie tych praw i obowiązków, które mieli wspólnicy spółki kapitałowej, a które nie funkcjonują w spółkach osobowych, w związku z czym prawa te i obowiązki nie mogą przejść po przekształceniu na spółkę osobową, której wspólnicy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Analizując w niniejszej sprawie skutki podatkowe przekształcenia spółek należy odnieść się do przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). W art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, ustawodawca w źródłach przychodów wymienia kapitały pieniężne, a w art. 17 ust. 1 ww. ustawy wymienia te przychody. W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z kapitałów pieniężnych m.in. są dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną.
2013
15
sty

Istota:
Opodatkowanie wniesienia dopłat do spółki z o.o.
Fragment:
Wspólnicy Spółki (Wnioskodawcy) zamierzają w ramach bieżącego finansowania prowadzonej działalności, na podstawie zapisów w istniejącej umowie spółki, która reguluje m.in. możliwość wnoszenia dopłat do dziesięciokrotnej nominalnej wartości posiadanych przez nich udziałów, podjąć stosowną uchwałę o dopłatach do pozostałych kapitałów Spółki, tj. kapitału rezerwowego (nie o dopłatach mających za cel podwyższenie kapitału zakładowego). Powyższa kwestia uregulowana jest w odrębnych przepisach tj. art. 177 i 179 Kodeksu spółek handlowych. O wykorzystaniu dopłat decydować będzie Zarząd Spółki, który ograniczony będzie celem, dla którego dopłaty będą uchwalone. Wielkość dopłat ujęta będzie w księgach rachunkowych na poczet kapitału rezerwowego. Wobec powyższego zadano następujące pytanie: Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym podjęcie uchwały o dopłatach do kapitału rezerwowego rodziło będzie skutki w postaci konieczności złożenia deklaracji podatkowej PCC-3 oraz konieczności zapłaty podatku w wysokości 0,5% podstawy opodatkowania, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych... Zdaniem Wnioskodawcy, podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy spółki, a także zmiany tych umów w przypadku, gdy zmiana powoduje podwyższenie podstawy opodatkowania (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k). Zasady opodatkowania dotyczące umów spółek i ich zmian stosuje się odpowiednio do aktów założycielskich spółek, statutów spółek i ich zmian. Podatkowi podlega zarówno ustanowienie umowy lub zmiana umowy spółki osobowej, czyli spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo – akcyjnej ale również spółki kapitałowej – spółki z o.o., spółki akcyjnej i spółki europejskiej.
2012
22
lis

Istota:
Czy w wyniku przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo – akcyjną, na spółce komandytowo – akcyjnej będzie ciążył obowiązek pobrania i wpłacenia podatku dochodowego od osób prawnych od dochodu z tytułu niepodzielonego zysku wynikającego z przekazania zysku netto na kapitał rezerwowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?
Fragment:
W uzupełnieniu wniosku zostało przeformułowane pytanie następująco: Czy w wyniku przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo – akcyjną, na spółce komandytowo – akcyjnej będzie ciążył obowiązek pobrania i wpłacenia podatku dochodowego od osób prawnych od dochodu z tytułu niepodzielonego zysku wynikającego z przekazania zysku netto na kapitał rezerwowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością... Zdaniem Wnioskodawcy wartość kapitału rezerwowego powstałego w wyniku przekazania zysków za poszczególne lata nie będzie niepodzielonym zyskiem, od którego należy uiścić stosowny podatek dochodowy od osób prawnych, w przypadku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo – akcyjną, gdyż z literalnego brzmienia art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, iż opodatkowaniu wynika jedynie zysk, który nie został przeznaczony do podziału przez zgromadzenie wspólników. Z chwilą powzięcia uchwały o podziale zysku i przekazania go na kapitał rezerwowy przekazane wartości przestaną być zaliczane do kategorii zysku. Ponadto, zdaniem Wnioskodawcy wyrażonym w uzupełnieniu wniosku spółka komandytowo – akcyjna działająca jako płatnik nie będzie zobowiązana do pobrania i wpłacenia podatku dochodowego od osób prawnych od wartości kapitału rezerwowego powstałego w wyniku przeznaczenia zysku netto uchwałami zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na kapitał rezerwowy, gdyż nie mieści się on w kategorii niepodzielonego zysku w spółce kapitałowej – art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2012
17
lis

Istota:
Czy w przypadku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę jawną, utworzony uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia spółki z o.o. kapitał rezerwowy, składający się z zatrzymanych w spółce zysków z lat ubiegłych, stanowić będzie niepodzielny zysk w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Reasumując, w przedmiotowej sprawie wypracowany w latach ubiegłych zysk spółki z o.o. przekazany na kapitał rezerwowy (zapasowy) spółki z o.o. odpowiada pojęciu „ niepodzielone zyski ” użytemu w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak więc, w przypadku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę osobową „ wartość niepodzielonych zysków ” znajdujących się na kapitale rezerwowym (zapasowym) spółki z o.o. stanowić będzie na dzień przekształcenia przychód Wnioskodawcy w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ww. ustawy. Końcowo - odnosząc się do powołanego przez Wnioskodawcę wyroku sądu administracyjnego - wskazać należy, iż dotyczy on konkretnej, indywidualnej sprawy podatnika podjętej w określonym stanie faktycznym i jest wiążący tylko w tej sprawie. Dlatego, stosownie do art. 87 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), nie jest źródłem powszechnie obowiązującego prawa i tym samym nie może być wiążący dla organu wydającego interpretację indywidualną. Ponadto należy nadmienić, iż zgodnie z przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).
2012
30
sie

Istota:
Czy od dopłat wniesionych w 2011 r. na kapitał rezerwowy Spółki istniej obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 26 października 2011 r. (data wpływu 28 października 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania dopłat do kapitału rezerwowego – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28 października 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania dopłat do kapitału rezerwowego. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Uchwałą nr (...) z dnia 19 sierpnia 2011 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nałożyło na wspólników spółki obowiązek dokonania dopłat do kapitału rezerwowego w wysokości nieprzekraczającej dwukrotności wartości nominalnej posiadanych udziałów. Uchwała została podjęta na podstawie par. 8 ust. 1 umowy spółki i nie spowodowała konieczności jej zmiany. Zgodnie z brzmieniem par. 8 ust. 1 umowy spółki wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dokonywania w każdym roku obrachunkowym dopłat w wysokości nie przekraczającej jednak – dwukrotności wartości nominalnej posiadanych udziałów. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy od dopłat wniesionych w 2011 r. na kapitał rezerwowy spółki istnieje obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.
2012
24
sie

Istota:
Opodatkowanie niepodzielonych zysków.
Fragment:
Zgodnie z projektem uchwały, zysk zostanie przeznaczony na zasilenie pozostałych kapitałów rezerwowych i zapasowych nowo powstałej spółki komandytowo-akcyjnej. W związku z powyższym nasuwa się wątpliwość prawna w zakresie ewentualnego powstania, bądź niepowstania obowiązku podatkowego, w kontekście art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy prawidłowe jest stanowisko, że uchwała podjęta przez Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w trybie art. 231 § 2 pkt 2) K.s.h. w sprawie podziału zysków w ten sposób, że dotychczasowe zyski zasilą kapitały rezerwowe i zapasowe nowo powstałej w wyniku przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej, nie spowoduje opodatkowania tych zysków, w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 8) oraz art. 30a ust. 1 pkt 4) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle wyżej przedstawionego stanu faktycznego jak i prawnego, podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia Wspólników w przedmiocie przekazania zysku na kapitał zapasowy lub rezerwowy nie spowoduje powstania zobowiązania podatkowego.
2011
10
lis
© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.