Inwestycje w obcych środkach trwałych | Interpretacje podatkowe

Inwestycje w obcych środkach trwałych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to inwestycje w obcych środkach trwałych. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej wartości inwestycji w obcych środkach trwałych.
Fragment:
Od tej daty podatnik zaprzestał dokonywać odpisów amortyzacyjnych od rzeczonej wyżej inwestycji w obcych środkach trwałych. Podatnik zwrócił się do wynajmującego o wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu, który jednak nie przychylił się do prośby podatnika i umowy wygasły zgodnie z ich treścią. W wyniku prowadzonych z wynajmującym negocjacji podatnik sprzedał wynajmującemu nakłady poczynione na jego lokale w maju 2010 r. i wystawił na tę okoliczność fakturę VAT. W związku z powyższym w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zadano następujące pytanie. Czy w opisanym wyżej stanie faktycznym niezamortyzowana część inwestycji w obcych środkach trwałych stanowić będzie koszt uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w 2010 r.... Spółka uważa, iż w świetle definicji kosztów uzyskania przychodów wynikającej z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zw. z przepisem art. 16 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 ustawy, niezamortyzowana cześć inwestycji w obcym środku trwałym stanowi podatkowy koszt uzyskania przychodów, albowiem w opisanym stanie faktycznym nie wystąpiły przesłanki opisane w powołanym przepisie art. 16 ust. 1 pkt 6 (w ocenie podatnika nie zmienił on rodzaju działalności) oraz w pkt 5, gdyż inwestycja ta nie została w pełni zamortyzowana oraz dokonał sprzedaży inwestycji w obcym obiekcie.
2014
7
mar

Istota:
Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość niezamortyzowanej inwestycji w obcym środku trwałym?
Fragment:
Mając na względzie cyt. wyżej przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny, należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie wspólnicy spółki cywilnej, której Wnioskodawca jest wspólnikiem w istocie dokonali odpłatnego zbycia inwestycji w obcym środku trwałym. Zatem dochód z tej transakcji należało ustalić w oparciu o cyt. wyżej art. 24 ust. 2 zdanie drugie i pkt 1 ww. ustawy. Wobec tego ustalając dochód ze sprzedaży wskazanej we wniosku inwestycji w obcym środku trwałym, od kwoty przychodu uzyskanego ze sprzedaży należało odjąć wartość początkową tej inwestycji (wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych), pomniejszoną o dokonane odpisy amortyzacyjne. Oznacza to tym samym - zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej niezamortyzowanej części ww. inwestycji w obcym środku trwałym. Z tego też względu przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej niezamortyzowanej wartości wskazanej we wniosku inwestycji w obcym środku trwałym, należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2014
27
lut

Istota:
Czy Spółka może uznać za koszt uzyskania przychodów straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych inwestycji w obcych środkach trwałych (nakładów inwestycyjnych poniesionych w celu przystosowania wynajmowanych hal produkcyjno-magazynowych oraz pomieszczeń biurowych do potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej), jeżeli rozwiązanie umów najmu następuje w związku z chęcią zwiększenia przychodów Spółki, dla którego konieczna jest zmiana wynajmowanych hal produkcyjno-magazynowych i pomieszczeń biurowych na inne (większe)?
Fragment:
Stosownie do przepisu art. 16a ust. 2 pkt 1 Ustawy o PDOP, amortyzacji podlegają również, z zastrzeżeniem art. 16c, niezależnie od przewidywanego okresu używania przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych, zwane dalej „ inwestycjami w obcych środkach trwałych ”. Interpretacja dwóch powyżej przytoczonych przepisów oznacza, że w przypadku inwestycji w obcych środkach trwałych nie jest konieczne, aby spełniały one ogólne wymagania dla środków trwałych podlegających amortyzacji podatkowej tj. aby stanowiły one własność lub współwłasność podatnika oraz aby były one wykorzystywane przez okres dłuższy niż rok (por. art. 16a ust. 1 Ustawy o PDOP). Przykładem inwestycji w obcym środku trwałym może być poczynienie przez podatnika nakładów na przystosowanie wynajmowanego przez niego lub wydzierżawianego obiektu do stanu zdatnego do używania (por. wyrok WSA w Warszawie z 8 czerwca 2006 roku, sygn. akt III SA/Wa 12/05). Z kolei zgodnie z brzmieniem art. 16 ust. 1 pkt 6 Ustawy o PDOP nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności. Ustawa o PDOP nie zawiera definicji legalnej „ likwidacji ”. Spółka jest zdania, iż pojęcie likwidacji należy (...)
2014
27
lut

Istota:
Czy strata z tytułu likwidacji nie w pełni umorzonych inwestycji w obcych środkach trwałych może zostać zaliczona przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów w części niepokrytej sumą dokonanych przez Spółkę odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej tych inwestycji w momencie wykreślenia danej inwestycji w obcym środku trwałym z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych?
Fragment:
Czy strata z tytułu likwidacji nie w pełni umorzonych inwestycji w obcych środkach trwałych może zostać zaliczona przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów w części niepokrytej sumą dokonanych przez Spółkę odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej tych inwestycji w momencie wykreślenia danej inwestycji w obcym środku trwałym z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych... Stanowisko Wnioskodawcy. Zdaniem Spółki, niezamortyzowana wartość inwestycji w obcym środku trwałym przy pozostawieniu jej w dzierżawionej nieruchomości powinna być uznana za koszt uzyskania przychodów w momencie wykreślenia danej inwestycji w obcym środku trwałym z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zdaniem Spółki wyzbycie się środka trwałego jakim jest inwestycja w obcym środku trwałym odbywa się przy braku zmiany rodzaju działalności i może nastąpić w wyniku pozostawienia tej inwestycji w wynajmowanej nieruchomości. Za koszt podatkowy uznane powinny być straty, które wynikają z likwidacji środka trwałego spowodowanej takimi działaniami podatnika, które są ekonomicznie i gospodarczo uzasadnione. Fizyczna likwidacja tych środków trwałych byłaby nieracjonalnym i nieekonomicznych działaniem.
2014
25
lut

Istota:
Czy wartość nakładów dokonanych w cudzym magazynie - inwestycji w obcym środku trwałym - która nie została zaliczona w ciężar kosztów uzyskania przychodów w drodze odpisów amortyzacyjnych ze względu na dokonanie likwidacji inwestycji (będąca stratą wnioskodawcy, gdyż poniósł wydatek, którego części nie mógł zamortyzować), może zostać zaliczona w koszty uzyskania przychodów w oparciu o art. 15 ust. 1 ustawy o CIT?
Fragment:
Dokonane nakłady stanowią w świetle prawa podatkowego - art. 16a ust. 2 pkt 1 ustawy CIT - środek trwały w postaci inwestycji w obcych środkach trwałych. Wnioskodawca dokonywał amortyzacji dokonanych inwestycji w obcych środkach trwałych. Umowa najmu została przez wnioskodawcę wypowiedziana. Rozwiązanie umowy najmu za wypowiedzeniem nie następuje jednakże w związku ze zmianą rodzaju działalności, tylko ze względów ekonomicznej racjonalności (ze względu na wysokie koszty wynajmowanego magazynu, podjęto decyzję o przeniesieniu jej do innej lokalizacji, co wiąże się z obniżeniem kosztów). W związku z zakończeniem najmu dokonano likwidacji inwestycji w obcych środkach trwałych w postaci dokonanych nakładów. Likwidacja została dokonana przed zamortyzowaniem pełnej wartość inwestycji, wobec czego w ciężar kosztów podatkowych wnioskodawca zaliczył wartość dokonanych odpisów amortyzacyjnych do chwili dokonania likwidacji inwestycji w obcym środku trwałym. W związku z faktem, iż inwestycja w obcym środku trwałym do chwili dokonania jej likwidacji nie została w pełni zamortyzowana, wnioskodawca ponosi stratę w postaci tej części wartości inwestycji, która stanowiła wydatek na nakłady, a nie została zaliczona w ciężar kosztów uzyskania przychodów w drodze dokonanych odpisów amortyzacyjnych ze względu na fakt iż nabyte nakłady jako usług zostały tylko częściowo wykorzystane przez wnioskodawcę do świadczenia jego usług.
2014
21
lut

Istota:
Brak obowiązku odprowadzenia podatku należnego od wartości inwestycji w obcych środkach trwałych, które nie zostały zdemontowane i pozostały w wynajmowanym lokalu oraz korekta podatku naliczonego od inwestycji w obcych środkach trwałych.
Fragment:
Nr 74, poz. 397, z późn. zm.) wynika, że amortyzacji podlegają również, z zastrzeżeniem art. 16c, niezależnie od przewidywanego okresu używania przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje pojęcia inwestycji w obcym środku trwałym. Posiłkując się, zatem zapisem art. 16g ust. 3-5 w związku z ust. 7 tego przepisu, określającym pojęcie ceny nabycia i kosztu wytworzenia dla potrzeb ustalenia wartości początkowej środków trwałych, przy uwzględnieniu faktu, że inwestycją w obcym środku trwałym nie są budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie, stanowiące odrębną grupę środków trwałych, należy uznać, że inwestycją w obcym środku trwałym są działania podatnika odnoszące się do niestanowiącego jego własności środka trwałego, które zmierzają do jego ulepszenia, tzn. polegające na jego przebudowie, rozbudowie, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji. Natomiast suma zaewidencjonowanych wydatków takich inwestycji pod datą ich zakończenia i przyjęcia do używania stanowić będzie wartość początkową środka trwałego, jakim jest w tym przypadku inwestycja w obcym środku trwałym, która będzie podlegała amortyzacji. Z przepisu art. 16j ust. 4 pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że w przypadku inwestycji w obcych budynkach (lokalach) lub budowlach okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat.
2014
2
lut

Istota:
Korekta odliczonego podatku naliczonego w przypadku nakładów zdemontowanych i zatrzymanych, jak również pozostawionych w lokalu oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego od tych nakładów.
Fragment:
Z wniosku Spółki oraz jego uzupełnienia wynika, że Spółka w 2007 roku rozpoczęła inwestycję w obcym środku trwałym (lokalu wynajętym na podstawie umowy najmu) polegającą na przystosowaniu wynajętej powierzchni do prowadzenia opodatkowanej działalności gospodarczej - lokal gastronomiczny z klubem nocnym. Od przedmiotowych wydatków poniesionych w latach 2007, 2008 oraz 2009 oraz wydatków na ulepszenie inwestycji w obcym środku trwałym w latach 2010 oraz 2011, Spółka miała prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących nabycie nakładów poniesionych na inwestycje w obcym środku trwałym. Inwestycję w obcym środku trwałym stanowiły wydatki poniesione na ulepszenie lokalu tj. jego przebudowę, modernizację, a przede wszystkim na adaptację lokalu na potrzeby prowadzenia przez Spółkę opodatkowanej działalności gospodarczej. Spółka zakończoną inwestycję w obcym środków trwałym wprowadziła do ewidencji środków trwałych przyjmując okres amortyzacji 10 lat dla inwestycji w obcych budynkach (lokalach). W wyniku braku racjonalnych przesłanek do dalszego użytkowania obcego środka trwałego, w roku 2011 podjęto decyzję o zakończeniu użytkowania obcego środka trwałego, pomimo tego, że nie nastąpiło rozliczenie wszystkich odpisów amortyzacyjnych i Spółka rozwiązała umowę najmu.
2014
30
sty

Istota:
Czy wartość niezamortyzowanych inwestycji w obcym środku trwałym z chwilą wykreślenia ich z ewidencji środków trwałych może zostać ujęta w kosztach uzyskania przychodów z chwilą ich wykreślenia?
Fragment:
W związku z powyższym, Spółka zamierza wykreślić z ewidencji środków trwałych inwestycje w obcy środek trwały, dokonując ich likwidacji. Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że wyłączenie określone w art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie znajdzie zastosowania w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego, gdyż w związku z przeniesieniem działalności produkcyjnej z najmowanej starej hali produkcyjnej do innej wyremontowanej hali produkcyjnej z przyczyn uzasadnionych gospodarczo i ekonomicznie nie nastąpi utrata przydatności gospodarczej środków trwałych na skutek zmiany rodzaju działalności. Tym samym, niezamortyzowana wartość inwestycji w obcym środku trwałym stanowić będzie koszt podatkowy. Reasumując, niezamortyzowaną część wydatków poniesionych na inwestycję w obcym środku trwałym, stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka może uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów w miesiącu wykreślenia jej z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w związku rozwiązaniem umowy najmu. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2014
30
sty

Istota:
Czy strata odpowiadająca niezamortyzowanej wartości początkowej inwestycji w obcych środkach trwałych w postaci wydatków poniesionych na remont i polonizację najmowanych lokomotyw w związku z rozwiązaniem umowy najmu może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów?
Fragment:
W powyższej sytuacji dalsza amortyzacja inwestycji w obcych środkach trwałych okazała się niemożliwa, czego konsekwencją jest wystąpienie straty. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy strata odpowiadająca niezamortyzowanej wartości początkowej inwestycji w obcych środkach trwałych w postaci wydatków poniesionych na remont i polonizację najmowanych lokomotyw w związku z rozwiązaniem umowy najmu może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów... Zdaniem Wnioskodawcy, strata powstała w wyniku niemożności dokonania całkowitej amortyzacji dokonanych inwestycji w obce środki trwałe stanowi koszt uzyskania przychodu. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego rozwiązanie umowy nastąpiło wskutek wyzbycia się przez najemcę przedmiotu najmu. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ww. ustawy. W odniesieniu do strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, w tym inwestycji w obcych środkach trwałych, ustawodawca nie uznaje za koszt uzyskania przychodu (art. 23 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) wyłącznie sytuacji, w której środki trwałe utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalność.
2014
24
sty

Istota:
Czy niezamortyzowana wartość inwestycji w obcym środku trwałym stanowi koszty uzyskania przychodów w dacie jej likwidacji?
Fragment:
Zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, amortyzacji podlegają również, z zastrzeżeniem art. 22c, niezależnie od przewidywanego okresu używania przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych, zwane dalej „ inwestycjami w obcych środkach trwałych ” – zwane także środkami trwałymi. Z powyższych przepisów wynika, iż co do zasady, wydatki poniesione przez podatnika na nabycie lub wytworzenie środków trwałych, w tym również inwestycji w obcych środkach trwałych są rozliczane w czasie i podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej pośrednio, poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej tych środków. Wyjątek od tej zasady wprowadza przepis art. 23 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stanowi on, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: strat w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w części pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności. W świetle powyższych przepisów, kosztem uzyskania przychodów mogą być straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, w części w jakiej nie zostały one zamortyzowane, o ile środki te nie utraciły przydatności w wyniku zmiany rodzaju prowadzonej działalności.
2014
12
sty
© 2011-2014 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.