Inwestycje w obcych środkach trwałych | Interpretacje podatkowe

Inwestycje w obcych środkach trwałych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to inwestycje w obcych środkach trwałych. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Termin korekty podatku naliczonego od wydatków poniesionych na inwestycje w obcym środku trwałym
Fragment:
Suma zaewidencjonowanych wydatków takich inwestycji pod datą ich zakończenia i przyjęcia do używania stanowić będzie wartość początkową środka trwałego, jakim jest w tym przypadku inwestycja w obcym środku trwałym, która zgodnie z przepisami art. 16a ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlega amortyzacji. Stanowi ona u inwestora odrębny od nieruchomości środek trwały i podlega amortyzacji według zasad określonych dla takich środków trwałych (art. 16j ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), a nie według zasad odnoszących się do nieruchomości. Z ww. przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że inwestycje w obcych środkach trwałych są traktowane odrębnie od środków trwałych, w których są dokonywane te inwestycje. W konsekwencji nie można uznać, że środek trwały powstały wskutek inwestycji w obcym środku trwałym będącym np.: nieruchomością również stanowi nieruchomość. W świetle powyżej powołanych przepisów należy stwierdzić, że wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na inwestycje w wynajmowanych lokalach, ujęte w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako obcy środek trwały podlegający amortyzacji, należy traktować jak wydatki na zakup odrębnego środka trwałego. W związku z tym, że inwestycja w obcym środku trwałym, polegająca na jego ulepszeniu stanowi odrębny od tej nieruchomości środek trwały, korekta podatku naliczonego odnoszącego się do takiego środka trwałego powinna być dokonywana zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy o VAT w ciągu 5-cio letniego okresu (a nie w ciągu 10 lat przewidzianych dla nieruchomości).
2015
13
sty

Istota:
Czy możliwe jest kontynuowanie amortyzacji inwestycji w obcym środku trwałym po zakupie środka trwałego, w którym zrealizowano inwestycję - według metody i zasad stosowanych przed nabyciem środka trwałego oraz odrębne amortyzowanie nabytego środka trwałego?
Fragment:
W tym miejscu wskazać należy, że niekiedy zdarzają się sytuacje, gdy obcy środek trwały, w którym podatnik dokonał inwestycji staje się jego własnością, np. zostaje zakupiony, wówczas na gruncie podatkowym dopuszczalne są dwa rozwiązania: albo zwiększenie ceny nabycia środka trwałego o wartość niezamortyzwanej inwestycji w obcym środku trwałym (o ile cena nabycia nie uwzględnia wydatków poniesionych na inwestycję) i amortyzowanie jednego składnika majątku trwałego (np. budynku) albo kontynuowanie amortyzacji inwestycji w obcym środku trwałym i amortyzowanie odrębnie nabytego środka trwałego (wg ceny nabycia nieobejmującej odrębnie amortyzowanych nakładów inwestycyjnych). Reasumując, w przypadku nabycia przez Spółkę środka trwałego, w którym dokonała inwestycji w obcym środku trwałym istnieje możliwość kontynuacji amortyzacji. Podatnik może zatem kontynuować amortyzację inwestycji w obcym środku trwałym według metody i zasad stosowanych przed nabyciem środka trwałego, w którym została zrealizowana inwestycja, polegająca na ulepszeniu tego środka trwałego lub też amortyzować jako środek trwały nabyty przez niego składnik majątku, w którym dokonano inwestycji (z uwzględnieniem tego faktu przy ustaleniu jego wartości początkowej). Mając powyższe na uwadze, stanowisko Spółki, zgodnie z którym może dalej kontynuować amortyzację inwestycji w obcym środku trwałym według wcześniej przyjętych zasad, tj. według stawki 10% oraz odrębnie amortyzować nabyty środek trwały jest prawidłowe.
2015
6
sty

Istota:
Czy Wnioskodawca może zaliczyć jednorazowo do koszt6w uzyskania przychodów wydatki poniesione na remont drogi w części przypadającej proporcjonalnie do posiadanych udziałów w Spółce, czy koszty remontu drogi powinny być uznane jako inwestycja w obcym środku trwałym i amortyzowane?
Fragment:
W myśl art. 22a ust. 2 ustawy amortyzacji podlegają również, z zastrzeżeniem art. 22c, niezależnie od przewidywanego okresu używania: przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych, zwane dalej „ inwestycjami w obcych środkach trwałych ”, budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie, składniki majątku, wymienione w ust. 1, niestanowiące własności lub współwłasności podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością na podstawie umowy określonej w art. 23a pkt 1, zawartej z właścicielem lub współwłaścicielami tych składników - jeżeli zgodnie z przepisami rozdziału 4a odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający - zwane także środkami trwałymi, tabor transportu morskiego w budowie (PKWiU 30.11). W tym miejscu należy zaznaczyć, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje wprost, co należy rozumieć przez inwestycje w obcych środkach trwałych. Definiuje natomiast pojęcie „ inwestycji ”. Zgodnie z art. 4a pkt 1 tej ustawy, inwestycje to środki trwałe w budowie w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.). Środki trwałe w budowie to – w myśl art. 3 ust. 1 pkt 16 ustawy o rachunkowości - zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.
2015
1
sty

Istota:
Czy niezamortyzowana część inwestycji w obcym środku trwałym stanowi koszt uzyskania przychodów w momencie wygaśnięcia umowy dzierżawy? (pytanie oznaczone we wniosku Nr1)
Fragment:
Spółka dokonała niezbędnych prac adaptacyjnych lokalu trwale związanych z podłogą, sufitem oraz ścianami lokalu, w związku z którymi poniosła nakłady uznając je za inwestycję w obcym środku trwałym i rozliczała je poprzez amortyzację stawką 10% jako inwestycje w obcych środkach trwałych. Z uwagi na niską rentowność sprzedaży w tej lokalizacji Zarząd Spółki podjął decyzję o nieprzedłużaniu umowy. Wraz z rozwiązaniem umowy dzierżawy, Spółka dokonała likwidacji inwestycji w obcych środkach trwałych poprzez wykreślenie z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, jednakże inwestycja nie została w pełni zamortyzowana. Zakończenie umowy dzierżawy i prowadzenia działalności w obiekcie będącym jej przedmiotem, nie wiązało się ze zmianą rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest kwestia zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej części inwestycji w obcym środku trwałym w momencie zakończenia umowy dzierżawy. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „ updop ”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop.
2014
17
gru

Istota:
Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego, w związku z planowaną likwidacją inwestycji w obcym środku trwałym Wnioskodawca jako wspólnik spółki jawnej (uprawniony do 50% udziału w zyskach i stratach tej spółki) może zaliczyć do swoich kosztów uzyskania przychodów, 50% strat odpowiadających niezamortyzowanej wartości początkowej inwestycji w obcym środku trwałym?
Fragment:
Nastąpi jednakże wykreślenie ich z ewidencji środków trwałych Spółki, jako inwestycji w obcym środku trwałym. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego, w związku z planowaną likwidacją inwestycji w obcym środku trwałym Wnioskodawca jako wspólnik spółki jawnej (uprawniony do 50% udziału w zyskach i stratach tej spółki) może zaliczyć do swoich kosztów uzyskania przychodów, 50% strat odpowiadających niezamortyzowanej wartości początkowej inwestycji w obcym środku trwałym... Zdaniem Wnioskodawcy, w okresie użytkowania przedmiotowych inwestycji, Wnioskodawca amortyzuje je zgodnie z art. 22a ust. 1 updof, z zastrzeżeniem art. 22c updof. W przypadku natomiast wygaśnięcia umów użyczenia Spółka ponosi stratę odpowiadającą niezamortyzowanej wartości początkowej inwestycji w obcym środku trwałym. Artykuł 22 ust. 1 updof stanowi, iż „ Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ”. Zasadniczym warunkiem pozwalającym na zakwalifikowanie danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów jest zatem jego faktyczne poniesienie oraz istnienie w dacie poniesienia, bezpośredniego lub innego niż bezpośredni związku przedmiotowego wydatku z przychodem.
2014
12
gru

Istota:
Czy w przypadku odpłatnego przeniesienia prawa do nakładów amortyzowanej inwestycji w obcym środku trwałym o wartości początkowej powyżej 15.000 zł, przed upływem 5 lat licząc od roku, w którym ten środek trwały został oddany do użytkowania dojdzie do zmiany przeznaczenia towarów nabytych na potrzeby tej inwestycji w myśl art. 91 ust. 7 i ust. 7a ustawy o podatku od towarów i usług, co spowoduje, że Zainteresowany będzie zobowiązany do korekty części podatku naliczonego w myśl art. 91 ust. 2 tej ustawy?
Fragment:
W świetle ww. przepisów, inwestycja w obcym środku trwałym stanowi u inwestora odrębny od nieruchomości środek trwały podlegający amortyzacji według zasad określonych dla takich środków trwałych, a nie według zasad odnoszących się do nieruchomości. Stosownie bowiem do art. 16a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), amortyzacji podlegają również, z zastrzeżeniem art. 16c, niezależnie od przewidywanego okresu używania przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych, zwane dalej „ inwestycjami w obcych środkach trwałych ”. Natomiast art. 16j ust. 4 ww. ustawy stanowi, że podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla przyjętych do używania inwestycji w obcych środkach trwałych, z tym że dla: inwestycji w obcych budynkach (lokalach) lub budowlach okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat; inwestycji w obcych środkach trwałych innych niż wymienione w pkt 1 okres amortyzacji ustala się według zasad określonych w ust. 1 pkt 1 i 2. W związku z tym, że inwestycje w obcym środku trwałym stanowią odrębny od nieruchomości środek trwały, korekta podatku naliczonego odnoszącego się do takiego środka trwałego powinna być dokonana zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy w ciągu 5-letniego okresu (a nie w ciągu 10 lat przewidzianych dla nieruchomości).
2014
13
lis

Istota:
Czy Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowaną wartość inwestycji w obcym środku trwałym na łączną kwotę 250 822,16 PLN w momencie zakończenia umowy najmu?
Fragment:
Tym samym skoro odpisy amortyzacyjne od inwestycji w obcych środkach trwałych były dokonywane przez najemcę, to tym bardziej mogą być dokonywane przez właściciela. Zatem na gruncie przedmiotowej sprawy istnieje możliwość kontynuacji amortyzacji według zasad przyjętych na początku amortyzacji inwestycji w obcym środku trwałym, pomimo iż po nabyciu środka trwałego nie będzie to już obcy środek trwały, lecz własny. Spółka nie ma natomiast prawa do jednorazowego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej do momentu wykupu inwestycji w obcym środku trwałym, bowiem w takiej sytuacji nie doszło do powstania straty rozumianej w tym przypadku jako niemożność dalszego amortyzowania inwestycji w obcym środku trwałym. Nie ma również podstaw prawnych aby uznać, że nabycie prawa własności do nieruchomości po przyjęciu do używania inwestycji w obcym środku trwałym, powoduje jej likwidację. Stanowisko Spółki, w świetle którego ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowaną wartość inwestycji w obcym środku trwałym – jest zatem nieprawidłowe. Odnośnie natomiast powołanego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 września 2012 r., sygn. akt II FSK 1312/11 wskazać należy, że został on wydany w indywidualnej sprawie w określonym odmiennym stanie faktycznym, w którym wskazano: Zdarza się, że dana lokalizacja nie spełnia zakładanych celów i generuje straty.
2014
23
wrz

Istota:
Czy wartość netto inwestycji w obcym środku trwałym, pomniejszoną o nierozliczoną dotację można zaliczyć w koszty podatkowe po dacie likwidacji?
Fragment:
Nakłady te stanowią inwestycję w obcym środku trwałym, od której Spółka dokonywała odpisów amortyzacyjnych. Podstawą ich poniesienia była umowa użyczenia nieruchomości zawarta ze Spółką „ B ” S.A. Ta ostatnia zrzekła się jednak niniejszej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. W związku z tym Spółka straciła tytuł prawny do nieruchomości, a zatem również możliwość dalszego amortyzowania inwestycji w obcym środku trwałym. Spółka wskazała także, że nadal korzysta z drogi, ale bezumownie. W odniesieniu do powyższego opisu należy stwierdzić, że wyłączenie określone w art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie znajdzie zastosowania. Brak prawa do nieruchomości i pozostawienie inwestycji w obcym środku trwałym u nowego właściciela (Skarbu Państwa), z którym Spółki nie wiąże umowa użyczenia, co nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki, nie można uznać za utratę przydatności gospodarczej środka trwałego (tu: inwestycji w obcym środku trwałym) na skutek zmiany rodzaju działalności. Tym samym niezamortyzowana wartość inwestycji w obcym środku trwałym stanowić będzie koszt podatkowy.
2014
7
wrz

Istota:
Zasady amortyzacji podatkowej budynków i budowli wybudowanych na cudzym gruncie
Fragment:
Zgodnie natomiast z art. 16a ust. 2 ww. ustawy amortyzacji podlegają również, z zastrzeżeniem art. 16c, niezależnie od przewidywanego okresu używania: przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych, zwane dalej „ inwestycjami w obcych środkach trwałych ”, budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie, składniki majątku, wymienione w ust. 1, niestanowiące własności lub współwłasności podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością na podstawie umowy określonej w art. 17a pkt 1, zawartej z właścicielem lub współwłaścicielami tych składników – jeżeli zgodnie z przepisami rozdziału 4a odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający – zwane także środkami trwałymi. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje pojęcia „ inwestycji w obcych środkach trwałych ”. Wobec tego należy zastosować wykładnię językową, zgodnie z którą inwestycje w obcych środkach trwałych są to poniesione przez podatnika nakłady na ulepszenie (polegające na przebudowie, rozbudowie, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji) środka trwałego używanego przez niego w prowadzonej działalności gospodarczej, a niestanowiącego jego własności. Powyższe dotyczy środka trwałego używanego na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.
2014
20
sie

Istota:
Dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy strata odpowiadająca niezamortyzowanej wartości początkowej inwestycji w obcym środku trwałym, na którą składają się wydatki poniesione na prace adaptacyjne na dostosowanie zajmowanego na podstawie umowy najmu lokalu do potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, może być zaliczana przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów w dacie wykreślenia z ewidencji środków trwałych, w sytuacji gdy brak kontynuacji najmu danej powierzchni następuje ze względów ekonomicznych.
Fragment:
Po zakończeniu działalności w określonym lokalu lub jego części Spółka, na podstawie stosownego dokumentu księgowego LT, dokonuje likwidacji inwestycji w obcym środku trwałym wykreślając ją z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W konsekwencji, Spółka ponosi stratę z tytułu likwidacji nie w pełni umorzonej inwestycji w obcym środku trwałym. Jednocześnie, pomimo zakończenia danego stosunku najmu Spółka nie tylko dalej prowadzi swoją dotychczasową działalność za pośrednictwem pozostałych punktów sprzedaży, ale również otwiera nowe sklepy w innych lokalizacjach na terenie kraju. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy strata odpowiadająca niezamortyzowanej wartości początkowej inwestycji w obcym środku trwałym, na którą składają się wydatki poniesione na prace adaptacyjne na dostosowanie zajmowanego na podstawie umowy najmu lokalu do potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, może być zaliczana przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów w dacie wykreślenia z ewidencji środków trwałych, w sytuacji gdy brak kontynuacji najmu danej powierzchni następuje ze względów ekonomicznych... Zdaniem Wnioskodawcy, strata odpowiadająca niezamortyzowanej wartości początkowej inwestycji w obcym środku trwałym w postaci (...)
2014
3
sie
© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.