Inwestycje w obcych środkach trwałych | Interpretacje podatkowe

Inwestycje w obcych środkach trwałych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to inwestycje w obcych środkach trwałych. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy niezamortyzowana część inwestycji w obcym środku trwałym stanowi koszt uzyskania przychodów w momencie wygaśnięcia umowy dzierżawy? (pytanie oznaczone we wniosku Nr1)
Fragment:
Spółka dokonała niezbędnych prac adaptacyjnych lokalu trwale związanych z podłogą, sufitem oraz ścianami lokalu, w związku z którymi poniosła nakłady uznając je za inwestycję w obcym środku trwałym i rozliczała je poprzez amortyzację stawką 10% jako inwestycje w obcych środkach trwałych. Z uwagi na niską rentowność sprzedaży w tej lokalizacji Zarząd Spółki podjął decyzję o nieprzedłużaniu umowy. Wraz z rozwiązaniem umowy dzierżawy, Spółka dokonała likwidacji inwestycji w obcych środkach trwałych poprzez wykreślenie z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, jednakże inwestycja nie została w pełni zamortyzowana. Zakończenie umowy dzierżawy i prowadzenia działalności w obiekcie będącym jej przedmiotem, nie wiązało się ze zmianą rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest kwestia zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej części inwestycji w obcym środku trwałym w momencie zakończenia umowy dzierżawy. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „ updop ”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop.
2014
17
gru

Istota:
Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego, w związku z planowaną likwidacją inwestycji w obcym środku trwałym Wnioskodawca jako wspólnik spółki jawnej (uprawniony do 50% udziału w zyskach i stratach tej spółki) może zaliczyć do swoich kosztów uzyskania przychodów, 50% strat odpowiadających niezamortyzowanej wartości początkowej inwestycji w obcym środku trwałym?
Fragment:
Nastąpi jednakże wykreślenie ich z ewidencji środków trwałych Spółki, jako inwestycji w obcym środku trwałym. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego, w związku z planowaną likwidacją inwestycji w obcym środku trwałym Wnioskodawca jako wspólnik spółki jawnej (uprawniony do 50% udziału w zyskach i stratach tej spółki) może zaliczyć do swoich kosztów uzyskania przychodów, 50% strat odpowiadających niezamortyzowanej wartości początkowej inwestycji w obcym środku trwałym... Zdaniem Wnioskodawcy, w okresie użytkowania przedmiotowych inwestycji, Wnioskodawca amortyzuje je zgodnie z art. 22a ust. 1 updof, z zastrzeżeniem art. 22c updof. W przypadku natomiast wygaśnięcia umów użyczenia Spółka ponosi stratę odpowiadającą niezamortyzowanej wartości początkowej inwestycji w obcym środku trwałym. Artykuł 22 ust. 1 updof stanowi, iż „ Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ”. Zasadniczym warunkiem pozwalającym na zakwalifikowanie danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów jest zatem jego faktyczne poniesienie oraz istnienie w dacie poniesienia, bezpośredniego lub innego niż bezpośredni związku przedmiotowego wydatku z przychodem.
2014
12
gru

Istota:
Czy w przypadku odpłatnego przeniesienia prawa do nakładów amortyzowanej inwestycji w obcym środku trwałym o wartości początkowej powyżej 15.000 zł, przed upływem 5 lat licząc od roku, w którym ten środek trwały został oddany do użytkowania dojdzie do zmiany przeznaczenia towarów nabytych na potrzeby tej inwestycji w myśl art. 91 ust. 7 i ust. 7a ustawy o podatku od towarów i usług, co spowoduje, że Zainteresowany będzie zobowiązany do korekty części podatku naliczonego w myśl art. 91 ust. 2 tej ustawy?
Fragment:
W świetle ww. przepisów, inwestycja w obcym środku trwałym stanowi u inwestora odrębny od nieruchomości środek trwały podlegający amortyzacji według zasad określonych dla takich środków trwałych, a nie według zasad odnoszących się do nieruchomości. Stosownie bowiem do art. 16a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), amortyzacji podlegają również, z zastrzeżeniem art. 16c, niezależnie od przewidywanego okresu używania przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych, zwane dalej „ inwestycjami w obcych środkach trwałych ”. Natomiast art. 16j ust. 4 ww. ustawy stanowi, że podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla przyjętych do używania inwestycji w obcych środkach trwałych, z tym że dla: inwestycji w obcych budynkach (lokalach) lub budowlach okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat; inwestycji w obcych środkach trwałych innych niż wymienione w pkt 1 okres amortyzacji ustala się według zasad określonych w ust. 1 pkt 1 i 2. W związku z tym, że inwestycje w obcym środku trwałym stanowią odrębny od nieruchomości środek trwały, korekta podatku naliczonego odnoszącego się do takiego środka trwałego powinna być dokonana zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy w ciągu 5-letniego okresu (a nie w ciągu 10 lat przewidzianych dla nieruchomości).
2014
13
lis

Istota:
Czy Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowaną wartość inwestycji w obcym środku trwałym na łączną kwotę 250 822,16 PLN w momencie zakończenia umowy najmu?
Fragment:
Tym samym skoro odpisy amortyzacyjne od inwestycji w obcych środkach trwałych były dokonywane przez najemcę, to tym bardziej mogą być dokonywane przez właściciela. Zatem na gruncie przedmiotowej sprawy istnieje możliwość kontynuacji amortyzacji według zasad przyjętych na początku amortyzacji inwestycji w obcym środku trwałym, pomimo iż po nabyciu środka trwałego nie będzie to już obcy środek trwały, lecz własny. Spółka nie ma natomiast prawa do jednorazowego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej do momentu wykupu inwestycji w obcym środku trwałym, bowiem w takiej sytuacji nie doszło do powstania straty rozumianej w tym przypadku jako niemożność dalszego amortyzowania inwestycji w obcym środku trwałym. Nie ma również podstaw prawnych aby uznać, że nabycie prawa własności do nieruchomości po przyjęciu do używania inwestycji w obcym środku trwałym, powoduje jej likwidację. Stanowisko Spółki, w świetle którego ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowaną wartość inwestycji w obcym środku trwałym – jest zatem nieprawidłowe. Odnośnie natomiast powołanego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 września 2012 r., sygn. akt II FSK 1312/11 wskazać należy, że został on wydany w indywidualnej sprawie w określonym odmiennym stanie faktycznym, w którym wskazano: Zdarza się, że dana lokalizacja nie spełnia zakładanych celów i generuje straty.
2014
23
wrz

Istota:
Czy wartość netto inwestycji w obcym środku trwałym, pomniejszoną o nierozliczoną dotację można zaliczyć w koszty podatkowe po dacie likwidacji?
Fragment:
Nakłady te stanowią inwestycję w obcym środku trwałym, od której Spółka dokonywała odpisów amortyzacyjnych. Podstawą ich poniesienia była umowa użyczenia nieruchomości zawarta ze Spółką „ B ” S.A. Ta ostatnia zrzekła się jednak niniejszej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. W związku z tym Spółka straciła tytuł prawny do nieruchomości, a zatem również możliwość dalszego amortyzowania inwestycji w obcym środku trwałym. Spółka wskazała także, że nadal korzysta z drogi, ale bezumownie. W odniesieniu do powyższego opisu należy stwierdzić, że wyłączenie określone w art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie znajdzie zastosowania. Brak prawa do nieruchomości i pozostawienie inwestycji w obcym środku trwałym u nowego właściciela (Skarbu Państwa), z którym Spółki nie wiąże umowa użyczenia, co nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki, nie można uznać za utratę przydatności gospodarczej środka trwałego (tu: inwestycji w obcym środku trwałym) na skutek zmiany rodzaju działalności. Tym samym niezamortyzowana wartość inwestycji w obcym środku trwałym stanowić będzie koszt podatkowy.
2014
7
wrz

Istota:
Zasady amortyzacji podatkowej budynków i budowli wybudowanych na cudzym gruncie
Fragment:
Zgodnie natomiast z art. 16a ust. 2 ww. ustawy amortyzacji podlegają również, z zastrzeżeniem art. 16c, niezależnie od przewidywanego okresu używania: przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych, zwane dalej „ inwestycjami w obcych środkach trwałych ”, budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie, składniki majątku, wymienione w ust. 1, niestanowiące własności lub współwłasności podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością na podstawie umowy określonej w art. 17a pkt 1, zawartej z właścicielem lub współwłaścicielami tych składników – jeżeli zgodnie z przepisami rozdziału 4a odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający – zwane także środkami trwałymi. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje pojęcia „ inwestycji w obcych środkach trwałych ”. Wobec tego należy zastosować wykładnię językową, zgodnie z którą inwestycje w obcych środkach trwałych są to poniesione przez podatnika nakłady na ulepszenie (polegające na przebudowie, rozbudowie, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji) środka trwałego używanego przez niego w prowadzonej działalności gospodarczej, a niestanowiącego jego własności. Powyższe dotyczy środka trwałego używanego na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.
2014
20
sie

Istota:
Dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy strata odpowiadająca niezamortyzowanej wartości początkowej inwestycji w obcym środku trwałym, na którą składają się wydatki poniesione na prace adaptacyjne na dostosowanie zajmowanego na podstawie umowy najmu lokalu do potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, może być zaliczana przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów w dacie wykreślenia z ewidencji środków trwałych, w sytuacji gdy brak kontynuacji najmu danej powierzchni następuje ze względów ekonomicznych.
Fragment:
Po zakończeniu działalności w określonym lokalu lub jego części Spółka, na podstawie stosownego dokumentu księgowego LT, dokonuje likwidacji inwestycji w obcym środku trwałym wykreślając ją z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W konsekwencji, Spółka ponosi stratę z tytułu likwidacji nie w pełni umorzonej inwestycji w obcym środku trwałym. Jednocześnie, pomimo zakończenia danego stosunku najmu Spółka nie tylko dalej prowadzi swoją dotychczasową działalność za pośrednictwem pozostałych punktów sprzedaży, ale również otwiera nowe sklepy w innych lokalizacjach na terenie kraju. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy strata odpowiadająca niezamortyzowanej wartości początkowej inwestycji w obcym środku trwałym, na którą składają się wydatki poniesione na prace adaptacyjne na dostosowanie zajmowanego na podstawie umowy najmu lokalu do potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, może być zaliczana przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów w dacie wykreślenia z ewidencji środków trwałych, w sytuacji gdy brak kontynuacji najmu danej powierzchni następuje ze względów ekonomicznych... Zdaniem Wnioskodawcy, strata odpowiadająca niezamortyzowanej wartości początkowej inwestycji w obcym środku trwałym w postaci (...)
2014
3
sie

Istota:
Czy niezamortyzowana część inwestycji w obcym środku trwałym będzie kosztem uzyskania przychodu w momencie rozwiązania umowy najmu?
Fragment:
W związku z takim rozumieniem tego pojęcia likwidacją będzie definitywne pozbycie się środka trwałego (wykreślenie z ewidencji), np. poprzez jego zniszczenie, usunięcie, a także zwrot wynajmującemu inwestycji w obcym środku trwałym przed upływem okresu najmu (czy okresu pełnej amortyzacji). Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu salonu kosmetycznego. W 2009 r. poniosła wydatki związane z przystosowaniem lokalu wynajmowanego dla celów prowadzonej działalności stanowiące inwestycję w obcym środku trwałym (została ona zakończona i przyjęta do używania w 2009 r.; podlega amortyzacji). W związku z planowanym przez właścicieli lokalu wypowiedzeniem umowy najmu, Spółka będzie zmuszona do opuszczenia lokalu, w którym obecnie prowadzona jest działalność gospodarcza. W związku z tym rzeczy ruchome zostaną przeniesione w nowe miejsce natomiast inwestycja w obcym środku trwałym pozostanie w obecnie zajmowanym lokalu. W świetle powyższego stwierdzić należy, że możliwość zaliczenia powstałej straty z tytułu niezamortyzowanej wartości inwestycji w obcym środku trwałym do kosztów uzyskania przychodów, należy oceniać przez pryzmat kryterium racjonalnego i ekonomicznego działania Spółki oraz z punktu widzenia realizacji celów wskazanych w art. 15 ust. 1 updop, a więc osiągania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.
2014
13
lip

Istota:
Czy w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawcy przysługuje amortyzacja od łącznej kwoty poniesionych wydatków tj. od kwoty 236.186 zł 52 gr, czy oddzielnie powinno się amortyzować własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego wraz z wkładem budowlanym, a oddzielnie nakłady i czy w takim przypadku nakłady podlegają amortyzacji?
Jaką stawkę zastosować w podanych w poprzednim pytaniu sposobach amortyzacji? Czy amortyzacja stanowi koszt uzyskania przychodów?
Fragment:
Biorąc pod uwagę te definicje można stwierdzić, że inwestycje w obcych środkach trwałych to ogół działań (nakładów) podatnika odnoszących się do niestanowiącego jego własności środka trwałego, które zmierzają do jego ulepszenia lub polegają na stworzeniu składnika mają majątku mającego cechy środka trwałego. W myśl art. 22g ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość początkową inwestycji w obcych środkach trwałych oraz budynków i budowli wybudowanych na obcym gruncie ustala się, stosując odpowiednio ust. 3-5. Wartość początkową „ inwestycji w obcych środkach trwałych ” należy ustalić w wysokości kosztu wytworzenia, co oznacza, że wartością początkową będzie suma wartości: w cenie nabycia, zużytych rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzenia za pracę wraz z pochodnymi i innych kosztów dających się zaliczyć do „ inwestycji w obcym środku trwałym ”. W przedmiotowej sprawie wartość początkową „ inwestycji w obcym środku trwałym ” należy ustalić uwzględniając wartość odpisów map, zakupu materiałów budowlanych, elektrycznych, zakupu projektu budowlanego, modernizacji instalacji wod-kan i co., montażu instalacji elektrycznej, usług budowlanych.
2014
22
cze

Istota:
Czy nie w pełni zamortyzowaną część wydatków poniesionych na inwestycję w obcym środku trwałym Spółka może uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów w dacie zaprzestania użytkowania inwestycji w obcym środku trwałym oraz wykreślenia tego środka trwałego z prowadzonej ewidencji w związku z rozwiązaniem umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony?
Fragment:
Zgodnie natomiast z art. 16a ust. 2 ww. ustawy: amortyzacji podlegają również, z zastrzeżeniem art. 16c, niezależnie od przewidywanego okresu używania: przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych, zwane dalej „ inwestycjami w obcych środkach trwałych ”, budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie, składniki majątku, wymienione w ust. 1, niestanowiące własności lub współwłasności podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością na podstawie umowy określonej w art. 17a pkt 1, zawartej z właścicielem lub współwłaścicielami tych składników – jeżeli zgodnie z przepisami rozdziału 4a odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający – zwane także środkami trwałymi. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje pojęcia „ inwestycji w obcych środkach trwałych ”. Wobec tego należy zastosować wykładnię językową, zgodnie z którą inwestycje w obcych środkach trwałych są to poniesione przez podatnika nakłady na ulepszenie (polegające na przebudowie, rozbudowie, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji) środka trwałego używanego przez niego w prowadzonej działalności gospodarczej, a niestanowiącego jego własności. Powyższe dotyczy środka trwałego używanego na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.
2014
8
maj
© 2011-2014 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.