Import towarów | Interpretacje podatkowe

Import towarów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to import towarów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku VAT importu towarów o wartości nieprzekraczającej 22 euro na podstawie art. 51 ustawy.
Fragment:
I tak zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku import towarów umieszczonych w przesyłkach wysyłanych z terytorium państwa trzeciego bezpośrednio do odbiorcy przebywającego na terytorium kraju, pod warunkiem że łączna wartość towarów w przesyłce nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 22 euro. W myśl art. 51 ust. 2 ustawy, zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do: napojów alkoholowych; tytoniu i wyrobów tytoniowych; perfum i wód toaletowych. Z kolei na podstawie art. 51 ust. 3 ustawy, zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do towarów importowanych w drodze zamówienia wysyłkowego. Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy w kwestii zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 51 ustawy import towarów dokonywany przez Spółkę, w sposób i na warunkach opisanych powyżej, wskazać należy, iż przepisy ustawy o podatku od towarów i usług zezwalają, w niektórych przypadkach, na zwolnienie z opodatkowania importu towarów zamieszczonych w przesyłkach wysyłanych z terytorium państwa trzeciego bezpośrednio do odbiorcy znajdującego się w kraju (nie dotyczy to importu napojów alkoholowych, tytoniu i wyrobów tytoniowych, perfum i wód toaletowych).
2015
11
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie rozliczenia kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej w przypadku, gdy Wnioskodawca korzysta z usług agencji celnej działającej w charakterze przedstawiciela bezpośredniego.
Fragment:
Czy w przypadku, gdy Spółka dokonuje importu towarów poprzez agencję celną działającą w charakterze przedstawiciela bezpośredniego, jest uprawniona do dokonania rozliczenia kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów na zasadach wskazanych w art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: Ustawa o VAT)... Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku, gdy dokonuje on importu towarów poprzez agencję celną działającą w charakterze przedstawiciela bezpośredniego, jest on uprawniony do dokonania rozliczenia kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów na zasadach wskazanych w art. 33a ustawy o VAT. Uzasadnienie Zgodnie z art. 33a ustawy o VAT, w sytuacji gdy towary zostały objęte na terytorium kraju procedurą uproszczoną, w której okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, podatnikowi przysługuje uprawnienie do rozliczenia kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów.
2015
13
sie

Istota:
Odliczenie podatku naliczonego przy imporcie towarów przez przedstawiciela pośredniego
Fragment:
W sposób bezsporny należy zatem uznać, iż przedstawiciel pośredni jest podatnikiem podatku VAT z tytułu importu towarów, spełniającym tym samym podmiotowy aspekt opodatkowania tym podatkiem (w tym zakresie należy więc uznać, że to postanowienia przepisów celnych kształtują zobowiązania w zakresie podatku VAT z tytułu importu towarów i to zarówno od strony podmiotowej i przedmiotowej). Skoro każdorazowe powstanie długu celnego powoduje powstanie obowiązku podatkowego w VAT względem osoby, którą dług celny obciąża (niezależnie od tego czy wykonywała ona czynności, o których mowa w art. 5 ustawy o VAT), dla „ nabycia ” statusu podatnika podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów Spółka nie musi dokonać czynności importu, a więc przywozu towarów na terytorium kraju. W tym zakresie wystarczająca jest bowiem okoliczność, że na Spółce ciąży obowiązek zapłaty cła w związku ze złożonym zgłoszeniem celnym (jako przedstawiciel pośredni). Ustawodawca nie powiązał bowiem obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług z faktem importu towaru, lecz z faktem złożenia zgłoszenia celnego. Jednocześnie, jak wskazano na wstępie, Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT.
2015
12
sie

Istota:
Odpowiedzialność przedstawiciela bezpośredniego za rozliczenia VAT reprezentowanego importera
Fragment:
(...) importu towarów na zasadach określonych w art. 33a ustawy o VAT i nie wywiąże się z obowiązku poprawnego rozliczenia bądź udokumentowania w odpowiednim terminie faktu rozliczenia tego podatku zgodnie z regułami przewidzianymi w tym przepisie... Zdaniem Wnioskodawcy: Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka, występując w charakterze przedstawiciela bezpośredniego w rozumieniu przepisów celnych, nie odpowiada za rozliczenia VAT jej kontrahenta (reprezentowanego importera) z tytułu importu towarów, w przypadku gdy jej kontrahent (reprezentowany importer) - korzystając w takiej sytuacji z posiadanego przez Spółkę pozwolenia przewidzianego w art. 76 ust. 1 lit. c WKC - rozlicza VAT z tytułu importu towarów na zasadach określonych w art. 33a ustawy o VAT i nie wywiąże się z obowiązku poprawnego rozliczenia bądź udokumentowania w odpowiednim terminie faktu rozliczenia tego podatku zgodnie z regułami przewidzianymi w tym przepisie. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT opodatkowaniu VAT podlega import towarów na terytorium kraju. W myśl art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone, w części lub w całości, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną.
2015
12
sie

Istota:
Czy w przypadku, gdy towary zostaną objęte na terytorium Polski procedurą uproszczoną, o której mowa w art. 76 ust. 1 lit. b lub c rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 4, str. 307), w której okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, Spółka, po spełnieniu wymogów przedstawionych w opisie stanu faktycznego, będzie uprawniona do rozliczania kwoty podatku od towarów i usług należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów, tj. w sposób opisany w art. 33a ust. 1-12 ustawy o VAT?
Fragment:
(...) importem towarów, a także właściwego dla Spółki naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze rozliczania należnego od importu podatku od towarów i usług w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług - zawiadomienie zostanie przez Spółkę złożone przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego Spółka będzie stosowała takie rozliczenie. przedstawieniu (w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów) organowi celnemu, przed którym Spółka dokonuje formalności związanych z importem towarów, dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku od towarów i usług należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług, Spółka będzie uprawniona do rozliczania kwoty podatku od towarów i usług należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów, gdyż spełnione są przesłanki wskazane w art. 33a ustawy o VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2015
9
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie rozliczenia kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej w przypadku, gdy Wnioskodawca korzysta z usług agencji celnych działających w charakterze przedstawiciela bezpośredniego.
Fragment:
W związku z powyższym Spółka rozważa, czy jest uprawniona do rozliczania podatku VAT z tytułu importu na zasadach wskazanych w art. 33a ustawy o VAT, tj. czy może rozliczać kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w przypadku, gdy Spółka dokonuje importu towarów poprzez agencje celne działające w charakterze przedstawiciela bezpośredniego, jest uprawniona do dokonania rozliczenia kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów... Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku, gdy Spółka dokonuje importu towarów poprzez agencje celne działające w charakterze przedstawiciela bezpośredniego, wtedy jest uprawniona do dokonania rozliczenia kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów. Zgodnie z art. 33a ustawy o VAT, w sytuacji gdy towary zostały objęte na terytorium kraju procedurą uproszczoną, w której okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, podatnikowi przysługuje uprawnienie do rozliczenia kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów.
2015
19
cze

Istota:
W zakresie wykazania podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji VAT-7
Fragment:
W przypadku gdy podatnik, w terminie, o którym mowa w ust. 6, nie przedstawił dokumentów, o których mowa w tym przepisie, traci prawo do rozliczenia podatku na zasadach określonych w ust. 1, w odniesieniu do kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów, którą miał rozliczyć w deklaracji podatkowej. Podatnik jest obowiązany do zapłaty organowi celnemu kwoty podatku wraz z odsetkami (art. 33a ust. 7 ustawy). Przywołane przepisy pozwalają na zastosowanie mechanizmu rozliczania podatku od importu towarów w ramach deklaracji podatkowej tylko w razie łącznego spełnienia określonych w ustawie warunków. Warunki te można podzielić na następujące grupy: po pierwsze - są one związane z dopełnieniem określonych formalności celnych (dokonywanie importu towarów w ramach określonej procedury celnej); po drugie - są one związane z dokonaniem zawiadomienia o zamiarze rozliczania podatku od importu towarów w ramach deklaracji podatkowej; po trzecie - są one związane z koniecznością przedstawienia pewnych dokumentów organowi celnemu, przed którym dokonywane są formalności związane z importem towarów. Uznać należy, że rozliczenie w ten sposób podatku należnego od importu towarów możliwe jest zarówno w odniesieniu do podatników składających deklaracje miesięczne, jak i podatników składających deklaracje kwartalne. Przepis nie zawiera bowiem żadnych ograniczeń w tym względzie. Zawarte w ust. 1 zastrzeżenie „ w której okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy ” odnosi się do procedury uproszczonej, a nie do terminów rozliczania podatku należnego.
2015
13
maj

Istota:
Skutki podatkowe związane ze sprzedażą „poza granicami Polski” oleju rzepakowego na rzecz krajowych odbiorców.
Fragment:
Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Przez terytorium kraju, zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy, rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a. Przez terytorium państwa członkowskiego rozumie się terytorium państwa wchodzące w skład terytorium Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 2a (art. 2 pkt 4 ustawy). Natomiast przez terytorium państwa trzeciego, rozumie się terytorium państwa niewchodzącego w skład terytorium Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 2a ust. 1 i 3 (art. 2 pkt 5 ustawy). W świetle art. 2 pkt 7 ustawy (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r.) przez import towarów rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju Unii Europejskiej. Według art. 17 ust. 1 ustawy, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne: na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone, w części lub w całości, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną; uprawnione do korzystania z procedury celnej obejmującej uszlachetnianie czynne, odprawę czasową, przetwarzanie pod kontrolą celną, w tym również osoby, na które, zgodnie z odrębnymi przepisami, zostały przeniesione prawa i obowiązki związane z tymi procedurami. (....).
2015
29
kwi

Istota:
Stawka podatku dla importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju sojowego surowego jadalnego.
Fragment:
Zgodnie z objaśnieniami zawartymi pod załącznikiem nr 1 – wykaz nie ma zastosowania dla zakresu importu towarów zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik. Natomiast w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia „ wykaz towarów, których import objęty jest stawką podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług ”, w poz. 95 pod symbolem CN * 1507 wymieniono „ Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie ”. W punkcie 6 objaśnień do podpozycji oznaczonych symbolem * umieszczonym w kolumnie Kod CN wskazano, że wyłącznie jadalne. Zgodnie z objaśnieniami zawartymi pod załącznikiem nr 2 – wykaz nie ma zastosowania dla zakresu importu towarów zwolnionych od podatku. Z opisu sprawy wynika, że importowany towar z Ukrainy jest klasyfikowany kodem CN 1507. Jak wskazał Zainteresowany – co ważne Towar jest jadalny. Zatem w sytuacji, gdy importowany towar klasyfikowany kodem CN 1507 jako olej sojowy surowy jadalny wymieniony jest w obu załącznikach do rozporządzenia, to w konsekwencji, do importu ww. towaru ma zastosowanie niższa stawka podatku VAT w wysokości 5%, o której mowa w art. 41 ust. 2a ustawy w zw. z poz. 95 załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie.
2015
12
kwi

Istota:
Obowiązek rozpoznania czynności opodatkowanej w postaci importu towarów w przypadku przemieszczenia towarów z kraju trzeciego na terytorium Polski niepowodującego powstania długu celnego.
Fragment:
Zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy o VAT, przez import towarów rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej. Jednocześnie w myśl art. 2 ust. 3 ustawy o VAT, terytorium Unii Europejskiej, to terytoria państw członkowskich Unii Europejskiej (w tym Polski). Zatem zakup towarów z państwa trzeciego i przywóz ich na teren Wolnego Obszaru Celnego na terytorium Polski należy traktować jako import towarów. Zgodnie z zaistniałym stanem faktycznym, towary kupione od dostawcy z kraju trzeciego zostają na terytorium Polski objęte procedurą tranzytu. Jak wynika z art. 19a ust. 9 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy w imporcie towarów powstaje z chwilą powstania długu celnego, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11. W przypadku objęcia towarów procedurą tranzytu dług celny nie powstaje. Zatem nie powstaje również obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów. W ocenie Spółki, w stosunku do sprowadzanych przez Spółkę towarów nie powstanie obowiązek podatkowy, zgodnie z powołanymi przepisami. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawa Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.
2015
19
mar
© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.