Import towarów | Interpretacje podatkowe

Import towarów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to import towarów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Obowiązek rozpoznania czynności opodatkowanej w postaci importu towarów w przypadku przemieszczenia towarów z kraju trzeciego na terytorium Polski niepowodującego powstania długu celnego.
Fragment:
Zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy o VAT, przez import towarów rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej. Jednocześnie w myśl art. 2 ust. 3 ustawy o VAT, terytorium Unii Europejskiej, to terytoria państw członkowskich Unii Europejskiej (w tym Polski). Zatem zakup towarów z państwa trzeciego i przywóz ich na teren Wolnego Obszaru Celnego na terytorium Polski należy traktować jako import towarów. Zgodnie z zaistniałym stanem faktycznym, towary kupione od dostawcy z kraju trzeciego zostają na terytorium Polski objęte procedurą tranzytu. Jak wynika z art. 19a ust. 9 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy w imporcie towarów powstaje z chwilą powstania długu celnego, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11. W przypadku objęcia towarów procedurą tranzytu dług celny nie powstaje. Zatem nie powstaje również obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów. W ocenie Spółki, w stosunku do sprowadzanych przez Spółkę towarów nie powstanie obowiązek podatkowy, zgodnie z powołanymi przepisami. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawa Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.
2015
19
mar

Istota:
Skoro decyzja Naczelnika Urzędu Celnego wydana na podstawie art. 34 ustawy o VAT określała kwotę podatku VAT należną z tytułu importu towarów i wskazywała Spółkę jako podmiot, który na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT był zobowiązany do zapłaty tej należności, to należy uznać, że w przedmiotowej sprawie zostały spełnione warunki zawarte w art. 86 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy dające Spółce prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z otrzymanej decyzji - czynność związana jest z działalnością opodatkowaną wykonywaną przez Spółkę oraz Spółka posiada dokument celny, z którego wynika kwota podatku VAT.
Fragment:
W konsekwencji fakt, że towar nie opuścił terytorium Unii Europejskiej, nie stanowi negatywnej przesłanki do stosowania regulacji ustawy o VAT, właściwej dla importu towarów. Organ podatkowy, w ramach postępowania dotyczącego decyzji Naczelnika Urzędu Celnego , w piśmie z dnia 28 kwietnia 2014 r. stwierdził, że: „Biorąc pod uwagę, zapis z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług który stanowi, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega import towarów oraz zapis art. 17 ust. 1 pkt 1 cyt. wyżej ustawy, który stanowi, iż podatnikiem są m.in. osoby prawne na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, należy uznać iż postępowanie podatkowe pozostaje w związku z postępowaniem celnym, zaś osoba uznana za dłużnika celnego na podstawie wskazanych wyżej przepisów prawa staje się również podatnikiem podatków importowych. W świetle przytoczonego wyżej przepisu należy wskazać, że podatnikiem zobowiązanym do uiszczenia niniejszego zobowiązania podatkowego jest dłużnik w świetle przepisów Wspólnotowego Kodeksu Celnego, tj. Spółka. Fakt, iż w sprawie mamy do czynienia z importem towaru, oraz że Wnioskodawca z tytułu tej czynności stał się podatnikiem podatku VAT, wynika wprost i bezpośrednio z importu towaru w postaci produktów decyzji Naczelnika Urzędu Celnego , wydanej dnia 28 marca 2014 r. , określającej kwotę podatku od towarów i usług należnego z tytułu kosmetycznych marki (66 palet o wadze brutto 17001 kg, wartość - 59.754,69 EUR), objętego procedurą tranzytu na podstawie karnetu TIR, w wysokości 57.448,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem zł i 00/100 zł).
2014
19
gru

Istota:
Wyłączenie od opodatkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostawy towarów dokonanej w ramach szeregu dostaw.
Fragment:
Z uwagi na fakt, że zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikiem z tytułu importu towarów na terytorium Polski jest Nabywca, należy uznać, że transakcja dokonana pomiędzy Spółką a Nabywcą znajduje się poza zakresem polskiego VAT. Zatem, faktury wystawiane przez Spółkę na rzecz Nabywcy nie powinny zawierać VAT. Wykładnia przepisów zaprezentowana powyżej przez Spółkę znajduje potwierdzenie zarówno w orzecznictwie sądów administracyjnych jak i w interpretacjach organów podatkowych. Przykładowo w orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 czerwca 2010 r. (sygn. akt I FSK 1114/09) sąd wyraził następujące stanowisko: „ Towar w momencie dostawy znajdował się na terytorium państwa trzeciego, ponieważ J. nie dokonał importu towaru. Zgodnie z art. 2 pkt 7 u.p.t.u. przez import towarów rozumie przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju. Skarżąca spółka nie była importerem towaru, importerem towaru był ostateczny odbiorca towaru – R., która bezpośrednio od kontrahenta niemieckiego odebrała towar na granicy. Zatem należy przyjąć, że import towaru nastąpił po dostawie ropy naftowej dokonanej przez skarżąca na rzecz R., a to przesądza, że dostawa ropy naftowej przez J. dla R.
2014
19
gru

Istota:
Prawo do odliczenia podatku VAT zapłaconego z tytułu importu
Fragment:
Przede wszystkim należy podkreślić, że obowiązek zapłaty podatku z tytułu importu towarów ciąży na osobach przywożących towary na terytorium kraju, bez względu na to, czy są one podatnikami w rozumieniu art. 15 ustawy, czy też nie. W konsekwencji każdy podmiot importujący towary obowiązany jest uiścić podatek z tytułu importu towarów. Bowiem w tym przypadku podatek obciąża czynność faktyczną, jaką jest przywóz towarów na terytorium kraju. Przepisy nie uzależniają natomiast powstania tego obowiązku od warunku posiadania przez importera prawa do dysponowania towarem jak właściciel. Kwestie prawa podatników do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług regulują zapisy art. 86 ustawy. I tak, art. 86 ust. 1 ustawy stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W myśl art. 86 ust. 2 pkt 2 ustawy - w przypadku importu towarów – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego i deklaracji importowej, z zastrzeżeniem pkt 5.
2014
3
gru

Istota:
Rozliczenie importu towarów
Fragment:
Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „ podatkiem ”, podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. W myśl art. 2 pkt 7 ustawy – przez import towarów rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej. Powyższa definicja kładzie nacisk przede wszystkim na czynność faktyczną, czyli przywóz towaru. Dla zaistnienia importu nie ma znaczenia cel przywozu bądź stosunek prawny, w ramach którego dokonano przywozu. Z kolei miejscem importu towarów jest terytorium państwa członkowskiego, na którym towary znajdują się w momencie ich wprowadzenia na terytorium Unii Europejskiej (art. 26a ustawy). Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika że Wnioskodawca jest podmiotem z siedzibą w Norwegii zajmuje się sprzedażą hurtową i produkcją sprzętu elektronicznego. Wnioskodawca posiada Niemiecki oddział zarejestrowany jako podmiot podatku od wartości dodanej który dokonuje sprzedaży towarów polskim podmiotom, zarejestrowanym dla potrzeb VAT. Towary są kupowane i eksportowane prze Wnioskodawcę poprzez oddział w Niemczech z krajów spoza Unii Europejskiej i dostarczane bezpośrednio polskim klientom.
2014
27
lis

Istota:
Czy Zainteresowany – jako osoba prowadząca działalność jednoosobową, będący płatnikiem podatku VAT czynnym – który zapłacił podatek VAT za Importera naliczony solidarnie przez urząd celny, może odliczyć naliczony podatek VAT
Fragment:
Podatek zapłacony z tytułu importu towarów związany był z czynnościami wykonywanymi przez Wnioskodawcę na rzecz kontrahenta, tj. usługami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Istotne jest również to, że w przypadku importu towarów dokumentem uprawniającym do odliczenia jest dokument celny. Odliczenie nie może być zatem dokonane na podstawie innych dokumentów. Bez znaczenia w tym przypadku jest to, że importowane towary nie były własnością Wnioskodawcy. Ustawodawca nie uzależnił prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku importu towarów od nabycia przez importera prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W przypadku importu towarów konieczne jest jedynie spełnienie przesłanki określonej w art. 86 ust. 1 ustawy, a więc istnienie związku pomiędzy dokonanym importem a czynnościami opodatkowanymi, dokonywanymi przez importera oraz posiadanie przez podatnika dokumentu celnego, wskazującego kwotę podatku VAT z tytułu importu. Podsumowując, Wnioskodawca jako podmiot na którym ciążył obowiązek uiszczenia cła, może odliczyć kwotę podatku VAT wynikającą z posiadanego przez niego dokumentu celnego. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.
2014
11
lis

Istota:
Moment powstania obowiązku podatkowego, określenia prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu towarów oraz dokumentów na podstawie których Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu towarów w procedurze uproszczonej oraz momentu od jakiego Spółka winna posiadać stosowne dokumenty
Fragment:
Od kiedy Spółka powinna być w posiadaniu stosownych, wymaganych przez prawo dokumentów w celu odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu importu towarów, w sytuacji rozliczenia podatku VAT należnego z tytułu importu zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 33a Ustawy o VAT. Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1. Obowiązek podatkowy w podatku VAT z tytułu importu towarów w procedurze uproszczonej ustanowionej w art. 76 ust. 1 lit. c WKC powstaje z chwilą dokonania wpisu do Rejestru. Ad. 2. Spółka nabywa prawo (i może skorzystać z tego prawa) do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu importu towarów w sytuacji, gdy odpowiadający mu podatek VAT należny jest rozliczany w deklaracji podatkowej VAT w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w stosunku do podatku należnego VAT z tytułu importu towarów. Powyższe jest niezależne od momentu, w którym Spółka otrzyma stosowne dokumenty potwierdzające import (wymienione w pytaniu nr 3 i 4 poniżej). Ad. 3. Dla odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu importu towarów, w sytuacji rozliczenia podatku VAT należnego z tytułu tego importu zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 33a Ustawy o VAT, wystarczające jest, że Spółka jest w posiadaniu wyłącznie jednego z wymienionych niżej dokumentów/plików elektronicznych: przekazanego jej (...)
2014
11
lis

Istota:
Powstanie odpowiedzialności po stronie przedstawiciela bezpośredniego (w rozumieniu przepisów prawa celnego) z tytułu rozliczania (w trybie art. 33a ustawy) podatku od importu towarów w imieniu klientów (importerów).
Fragment:
Na tym tle Spółka powzięła wątpliwość dotyczącą powstania odpowiedzialności po jej stronie jako przedstawiciela bezpośredniego (w rozumieniu przepisów prawa celnego) z tytułu rozliczania (w trybie art. 33a ustawy) podatku od importu towarów w imieniu klientów (importerów). Biorąc pod uwagę opis zdarzenia przyszłego przedstawiony we wniosku, treść przepisów z zakresu podatku od towarów i usług oraz przepisów odrębnych potwierdzić należy pogląd Spółki, że kiedy klienci Spółki (importerzy) zadeklarują rozliczanie podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów na zasadach określonych w art. 33a ustawy (tj. poprzez deklarację podatkową) i nie wywiążą się prawidłowo z obowiązków wiążących się z tym trybem, przy czym Spółka występować będzie w charakterze przedstawiciela bezpośredniego (w rozumieniu przepisów prawa celnego), Spółka nie będzie odpowiadała za rozliczenia podatku z tytułu importu towarów (ani syngularnie, ani solidarnie). Zaznaczyć przy tym zależy, że źródłem wiedzy na temat stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) sprawy nie może być dla organu wydającego interpretację podatkową jakakolwiek dokumentacja załączona do wniosku (jego uzupełnienia), ale jedynie oświadczenie wiedzy wnioskodawcy zawarte w tym wniosku (jego uzupełnieniu), którego rzetelność jest gwarantowana jego podpisem lub osoby (osób) go reprezentującej (reprezentujących).
2014
26
sie

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z poświadczenia zgłoszenia celnego.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Podatnik ma prawo do uznania na podstawie poświadczenia zgłoszenia celnego, iż przysługuje Jemu prawo zaewidencjonowania w ewidencji prowadzonej dla celów podatku od towarów i usług kwoty podatku naliczonego z tytułu importu towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz prawo do odliczenia naliczonego oraz zgłoszonego w urzędzie celnym podatku od towarów i usług, od podatku należnego za dany miesiąc rozliczeniowy, między innymi za miesiąc luty w kwocie ... zł oraz za miesiąc marzec w kwocie ... zł... Zdaniem Wnioskodawcy, co do zasady z uwagi na fakt, iż jest podatnikiem VAT czynnym, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przysługuje prawo odliczania od podatku należnego za dany miesiąc rozliczeniowy podatku od towarów i usług zgłoszonego przez przedstawiciela w urzędzie celnym, naliczonego z tytułu importu towarów związanych z działalnością gospodarczą. Z uwagi na powyższe Podatnik ma prawo do uznania na podstawie poświadczenia zgłoszenia celnego, że przysługuje Jemu prawo zaewidencjonowania w ewidencji prowadzonej dla celów podatku od towarów i usług kwoty podatku naliczonego z tytułu importu towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz prawo odliczenia naliczonego oraz zgłoszonego w urzędzie celnym przez przedstawiciela podatku od towarów i usług, od podatku należnego za dany miesiąc rozliczeniowy, między innymi za miesiąc luty w kwocie ... zł oraz za miesiąc marzec w kwocie ... zł.
2014
13
sie

Istota:
Art. 33a ustawy o VAT
Fragment:
Powyższa regulacja jest przejawem dążenia ustawodawcy polskiego do upraszczania procedur związanych z rozliczeniem podatku VAT z tytułu importu towarów. Omawiany przepis odnosi się do występujących w praktyce sytuacji, w których podatnicy dokonujący importu towarów deklarują (i dokonują) zapłaty zawyżonych kwot podatku. Zawyżenie takie wynika z wielu przyczyn - najczęściej związane jest z różnicą pomiędzy wartością (oraz ilością) dostaw wykazywanych na fakturach a rzeczywistymi dostawami lub też zawyżeniem ceny towarów. Z powyższego przepisu art. 40 ustawy o VAT wynika – a contrario - że podatnikowi przysługuje zwrot nadpłaconego podatku, jeżeli kwota ta nie pomniejszyła kwoty podatku należnego (a więc nie została przez podatnika wykazana w deklaracji). Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w miesiącu lutym 2013 r. dokonał importu towarów w procedurze uproszczonej zgodnie z art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług. W wyniku stwierdzenia wad w towarach, Wnioskodawca wystąpił do dostawcy z reklamacją wadliwej partii towarów. Dostawca towarów uznał reklamację w wyniku czego wystawił korektę pierwotnej faktury zakupu zmniejszając przy tym należność do zapłacenia. Reklamowany towar (zgodnie z ustaleniami stron) nie został odesłany do sprzedawcy. Firma złożyła wniosek do Urzędu celnego o wydanie decyzji w ww. sprawie.
2014
18
lip
© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.