Import towarów | Interpretacje podatkowe

Import towarów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to import towarów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie rozliczenia kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej w przypadku, gdy Wnioskodawca korzysta z usług agencji celnych działających w charakterze przedstawiciela bezpośredniego.
Fragment:
W związku z powyższym Spółka rozważa, czy jest uprawniona do rozliczania podatku VAT z tytułu importu na zasadach wskazanych w art. 33a ustawy o VAT, tj. czy może rozliczać kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w przypadku, gdy Spółka dokonuje importu towarów poprzez agencje celne działające w charakterze przedstawiciela bezpośredniego, jest uprawniona do dokonania rozliczenia kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów... Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku, gdy Spółka dokonuje importu towarów poprzez agencje celne działające w charakterze przedstawiciela bezpośredniego, wtedy jest uprawniona do dokonania rozliczenia kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów. Zgodnie z art. 33a ustawy o VAT, w sytuacji gdy towary zostały objęte na terytorium kraju procedurą uproszczoną, w której okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, podatnikowi przysługuje uprawnienie do rozliczenia kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów.
2015
19
cze

Istota:
W zakresie wykazania podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji VAT-7
Fragment:
W przypadku gdy podatnik, w terminie, o którym mowa w ust. 6, nie przedstawił dokumentów, o których mowa w tym przepisie, traci prawo do rozliczenia podatku na zasadach określonych w ust. 1, w odniesieniu do kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów, którą miał rozliczyć w deklaracji podatkowej. Podatnik jest obowiązany do zapłaty organowi celnemu kwoty podatku wraz z odsetkami (art. 33a ust. 7 ustawy). Przywołane przepisy pozwalają na zastosowanie mechanizmu rozliczania podatku od importu towarów w ramach deklaracji podatkowej tylko w razie łącznego spełnienia określonych w ustawie warunków. Warunki te można podzielić na następujące grupy: po pierwsze - są one związane z dopełnieniem określonych formalności celnych (dokonywanie importu towarów w ramach określonej procedury celnej); po drugie - są one związane z dokonaniem zawiadomienia o zamiarze rozliczania podatku od importu towarów w ramach deklaracji podatkowej; po trzecie - są one związane z koniecznością przedstawienia pewnych dokumentów organowi celnemu, przed którym dokonywane są formalności związane z importem towarów. Uznać należy, że rozliczenie w ten sposób podatku należnego od importu towarów możliwe jest zarówno w odniesieniu do podatników składających deklaracje miesięczne, jak i podatników składających deklaracje kwartalne. Przepis nie zawiera bowiem żadnych ograniczeń w tym względzie. Zawarte w ust. 1 zastrzeżenie „ w której okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy ” odnosi się do procedury uproszczonej, a nie do terminów rozliczania podatku należnego.
2015
13
maj

Istota:
Skutki podatkowe związane ze sprzedażą „poza granicami Polski” oleju rzepakowego na rzecz krajowych odbiorców.
Fragment:
Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Przez terytorium kraju, zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy, rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a. Przez terytorium państwa członkowskiego rozumie się terytorium państwa wchodzące w skład terytorium Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 2a (art. 2 pkt 4 ustawy). Natomiast przez terytorium państwa trzeciego, rozumie się terytorium państwa niewchodzącego w skład terytorium Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 2a ust. 1 i 3 (art. 2 pkt 5 ustawy). W świetle art. 2 pkt 7 ustawy (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r.) przez import towarów rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju Unii Europejskiej. Według art. 17 ust. 1 ustawy, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne: na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone, w części lub w całości, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną; uprawnione do korzystania z procedury celnej obejmującej uszlachetnianie czynne, odprawę czasową, przetwarzanie pod kontrolą celną, w tym również osoby, na które, zgodnie z odrębnymi przepisami, zostały przeniesione prawa i obowiązki związane z tymi procedurami. (....).
2015
29
kwi

Istota:
Stawka podatku dla importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju sojowego surowego jadalnego.
Fragment:
Zgodnie z objaśnieniami zawartymi pod załącznikiem nr 1 – wykaz nie ma zastosowania dla zakresu importu towarów zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik. Natomiast w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia „ wykaz towarów, których import objęty jest stawką podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług ”, w poz. 95 pod symbolem CN * 1507 wymieniono „ Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie ”. W punkcie 6 objaśnień do podpozycji oznaczonych symbolem * umieszczonym w kolumnie Kod CN wskazano, że wyłącznie jadalne. Zgodnie z objaśnieniami zawartymi pod załącznikiem nr 2 – wykaz nie ma zastosowania dla zakresu importu towarów zwolnionych od podatku. Z opisu sprawy wynika, że importowany towar z Ukrainy jest klasyfikowany kodem CN 1507. Jak wskazał Zainteresowany – co ważne Towar jest jadalny. Zatem w sytuacji, gdy importowany towar klasyfikowany kodem CN 1507 jako olej sojowy surowy jadalny wymieniony jest w obu załącznikach do rozporządzenia, to w konsekwencji, do importu ww. towaru ma zastosowanie niższa stawka podatku VAT w wysokości 5%, o której mowa w art. 41 ust. 2a ustawy w zw. z poz. 95 załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie.
2015
12
kwi

Istota:
Obowiązek rozpoznania czynności opodatkowanej w postaci importu towarów w przypadku przemieszczenia towarów z kraju trzeciego na terytorium Polski niepowodującego powstania długu celnego.
Fragment:
Zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy o VAT, przez import towarów rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej. Jednocześnie w myśl art. 2 ust. 3 ustawy o VAT, terytorium Unii Europejskiej, to terytoria państw członkowskich Unii Europejskiej (w tym Polski). Zatem zakup towarów z państwa trzeciego i przywóz ich na teren Wolnego Obszaru Celnego na terytorium Polski należy traktować jako import towarów. Zgodnie z zaistniałym stanem faktycznym, towary kupione od dostawcy z kraju trzeciego zostają na terytorium Polski objęte procedurą tranzytu. Jak wynika z art. 19a ust. 9 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy w imporcie towarów powstaje z chwilą powstania długu celnego, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11. W przypadku objęcia towarów procedurą tranzytu dług celny nie powstaje. Zatem nie powstaje również obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów. W ocenie Spółki, w stosunku do sprowadzanych przez Spółkę towarów nie powstanie obowiązek podatkowy, zgodnie z powołanymi przepisami. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawa Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.
2015
19
mar

Istota:
Skoro decyzja Naczelnika Urzędu Celnego wydana na podstawie art. 34 ustawy o VAT określała kwotę podatku VAT należną z tytułu importu towarów i wskazywała Spółkę jako podmiot, który na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT był zobowiązany do zapłaty tej należności, to należy uznać, że w przedmiotowej sprawie zostały spełnione warunki zawarte w art. 86 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy dające Spółce prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z otrzymanej decyzji - czynność związana jest z działalnością opodatkowaną wykonywaną przez Spółkę oraz Spółka posiada dokument celny, z którego wynika kwota podatku VAT.
Fragment:
W konsekwencji fakt, że towar nie opuścił terytorium Unii Europejskiej, nie stanowi negatywnej przesłanki do stosowania regulacji ustawy o VAT, właściwej dla importu towarów. Organ podatkowy, w ramach postępowania dotyczącego decyzji Naczelnika Urzędu Celnego , w piśmie z dnia 28 kwietnia 2014 r. stwierdził, że: „Biorąc pod uwagę, zapis z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług który stanowi, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega import towarów oraz zapis art. 17 ust. 1 pkt 1 cyt. wyżej ustawy, który stanowi, iż podatnikiem są m.in. osoby prawne na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, należy uznać iż postępowanie podatkowe pozostaje w związku z postępowaniem celnym, zaś osoba uznana za dłużnika celnego na podstawie wskazanych wyżej przepisów prawa staje się również podatnikiem podatków importowych. W świetle przytoczonego wyżej przepisu należy wskazać, że podatnikiem zobowiązanym do uiszczenia niniejszego zobowiązania podatkowego jest dłużnik w świetle przepisów Wspólnotowego Kodeksu Celnego, tj. Spółka. Fakt, iż w sprawie mamy do czynienia z importem towaru, oraz że Wnioskodawca z tytułu tej czynności stał się podatnikiem podatku VAT, wynika wprost i bezpośrednio z importu towaru w postaci produktów decyzji Naczelnika Urzędu Celnego , wydanej dnia 28 marca 2014 r. , określającej kwotę podatku od towarów i usług należnego z tytułu kosmetycznych marki (66 palet o wadze brutto 17001 kg, wartość - 59.754,69 EUR), objętego procedurą tranzytu na podstawie karnetu TIR, w wysokości 57.448,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem zł i 00/100 zł).
2014
19
gru

Istota:
Wyłączenie od opodatkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostawy towarów dokonanej w ramach szeregu dostaw.
Fragment:
Z uwagi na fakt, że zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikiem z tytułu importu towarów na terytorium Polski jest Nabywca, należy uznać, że transakcja dokonana pomiędzy Spółką a Nabywcą znajduje się poza zakresem polskiego VAT. Zatem, faktury wystawiane przez Spółkę na rzecz Nabywcy nie powinny zawierać VAT. Wykładnia przepisów zaprezentowana powyżej przez Spółkę znajduje potwierdzenie zarówno w orzecznictwie sądów administracyjnych jak i w interpretacjach organów podatkowych. Przykładowo w orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 czerwca 2010 r. (sygn. akt I FSK 1114/09) sąd wyraził następujące stanowisko: „ Towar w momencie dostawy znajdował się na terytorium państwa trzeciego, ponieważ J. nie dokonał importu towaru. Zgodnie z art. 2 pkt 7 u.p.t.u. przez import towarów rozumie przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju. Skarżąca spółka nie była importerem towaru, importerem towaru był ostateczny odbiorca towaru – R., która bezpośrednio od kontrahenta niemieckiego odebrała towar na granicy. Zatem należy przyjąć, że import towaru nastąpił po dostawie ropy naftowej dokonanej przez skarżąca na rzecz R., a to przesądza, że dostawa ropy naftowej przez J. dla R.
2014
19
gru

Istota:
Prawo do odliczenia podatku VAT zapłaconego z tytułu importu
Fragment:
Przede wszystkim należy podkreślić, że obowiązek zapłaty podatku z tytułu importu towarów ciąży na osobach przywożących towary na terytorium kraju, bez względu na to, czy są one podatnikami w rozumieniu art. 15 ustawy, czy też nie. W konsekwencji każdy podmiot importujący towary obowiązany jest uiścić podatek z tytułu importu towarów. Bowiem w tym przypadku podatek obciąża czynność faktyczną, jaką jest przywóz towarów na terytorium kraju. Przepisy nie uzależniają natomiast powstania tego obowiązku od warunku posiadania przez importera prawa do dysponowania towarem jak właściciel. Kwestie prawa podatników do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług regulują zapisy art. 86 ustawy. I tak, art. 86 ust. 1 ustawy stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W myśl art. 86 ust. 2 pkt 2 ustawy - w przypadku importu towarów – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego i deklaracji importowej, z zastrzeżeniem pkt 5.
2014
3
gru

Istota:
Rozliczenie importu towarów
Fragment:
Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „ podatkiem ”, podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. W myśl art. 2 pkt 7 ustawy – przez import towarów rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej. Powyższa definicja kładzie nacisk przede wszystkim na czynność faktyczną, czyli przywóz towaru. Dla zaistnienia importu nie ma znaczenia cel przywozu bądź stosunek prawny, w ramach którego dokonano przywozu. Z kolei miejscem importu towarów jest terytorium państwa członkowskiego, na którym towary znajdują się w momencie ich wprowadzenia na terytorium Unii Europejskiej (art. 26a ustawy). Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika że Wnioskodawca jest podmiotem z siedzibą w Norwegii zajmuje się sprzedażą hurtową i produkcją sprzętu elektronicznego. Wnioskodawca posiada Niemiecki oddział zarejestrowany jako podmiot podatku od wartości dodanej który dokonuje sprzedaży towarów polskim podmiotom, zarejestrowanym dla potrzeb VAT. Towary są kupowane i eksportowane prze Wnioskodawcę poprzez oddział w Niemczech z krajów spoza Unii Europejskiej i dostarczane bezpośrednio polskim klientom.
2014
27
lis

Istota:
Czy Zainteresowany – jako osoba prowadząca działalność jednoosobową, będący płatnikiem podatku VAT czynnym – który zapłacił podatek VAT za Importera naliczony solidarnie przez urząd celny, może odliczyć naliczony podatek VAT
Fragment:
Podatek zapłacony z tytułu importu towarów związany był z czynnościami wykonywanymi przez Wnioskodawcę na rzecz kontrahenta, tj. usługami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Istotne jest również to, że w przypadku importu towarów dokumentem uprawniającym do odliczenia jest dokument celny. Odliczenie nie może być zatem dokonane na podstawie innych dokumentów. Bez znaczenia w tym przypadku jest to, że importowane towary nie były własnością Wnioskodawcy. Ustawodawca nie uzależnił prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku importu towarów od nabycia przez importera prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W przypadku importu towarów konieczne jest jedynie spełnienie przesłanki określonej w art. 86 ust. 1 ustawy, a więc istnienie związku pomiędzy dokonanym importem a czynnościami opodatkowanymi, dokonywanymi przez importera oraz posiadanie przez podatnika dokumentu celnego, wskazującego kwotę podatku VAT z tytułu importu. Podsumowując, Wnioskodawca jako podmiot na którym ciążył obowiązek uiszczenia cła, może odliczyć kwotę podatku VAT wynikającą z posiadanego przez niego dokumentu celnego. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.
2014
11
lis
© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.