Holandia | Interpretacje podatkowe

Holandia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Holandia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie świadczenia rodzinnego z Holandii przez osobę mieszkającą w Polsce.
Fragment:
Konwencji polsko-holenderskiej wszelkie emerytury i inne płatności wypłacane według przepisów systemu ubezpieczeń społecznych Umawiającego się Państwa (w Holandii) osobie mającej miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie (w Polsce) mogą być opodatkowane w tym pierwszym wymienionym Umawiającym się Państwie (w Holandii). W świetle powyższego, co do zasady wynikającej z treści art. 18 ust. 1 tejże Konwencji emerytury i inne podobne świadczenia jak również renty podlegają opodatkowaniu tylko w państwie zamieszkania (tutaj w Polsce). Jednakże w przypadku spełnienia warunków określonych w art. 18 ust. 2 lit. a)-c) Konwencji dochody uzyskane ze świadczeń, o których mowa w tychże przepisach, podlegają opodatkowaniu zarówno w Polsce, jak i w Holandii. Tak samo, jednakże bez spełnienia dodatkowych warunków, dochody uzyskane z systemu ubezpieczeń społecznych Holandii, będące płatnością wypłacaną według przepisów systemu ubezpieczeń społecznych Holandii podlegają opodatkowaniu zarówno w Polsce, jak i w Holandii (ust. 5 art. 18 Konwencji). Postanowienie zawarte w Konwencji, że danego rodzaju dochód „ może podlegać ” opodatkowaniu w jednym z państw (najczęściej w państwie źródła) należy bowiem czytać, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód, bez względu na to, czy dochód ten podlegać będzie opodatkowaniu w drugim państwie (państwie rezydencji - zamieszkania).
2014
15
maj

Istota:
Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do obliczenia i pobrania 20% zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia wypłaconego za czarter jachtu i wynajem samochodów na terytorium Holandii ?
Fragment:
Pracownicy działu konstrukcyjnego zostali wysłani w podróż służbową do Holandii podczas której testowali tam wynajętą łódź. Podczas tej delegacji również na terytorium Holandii wynajęli dwa samochody osobowe do przejazdu z lotniska. Faktury za czarter łodzi jaki za wynajem samochodów zostały wystawione na Spółkę. Od kontrahentów Wnioskodawca nie otrzymał certyfikatów rezydencji podatkowej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do obliczenia i pobrania 20% zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia wypłaconego za czarter jachtu i wynajem samochodów na terytorium Holandii ... Zdaniem Wnioskodawcy: Zdaniem Wnioskodawcy, na Spółce nie ciąży obowiązek obliczenia i pobrania 20% zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia wypłaconego za czarter jachtu i wynajem samochodów osobowych wykorzystywanych poza terytorium Polski. Zgodnie z art. 3 ust. 2 w/w ustawy podstawową przesłanką opodatkowania dochodów nierezydentów jest ich osiągnięcie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Świadczenie wynajmu jachtu i samochodów na terytorium Holandii nie spełnia przesłanki określonej w art. 3 ust. 2 ww. ustawy i nie może być uznane za dochód osiągnięty na terytorium Polski, gdyż realizowane jest w całości poza obszarem RP.
2014
28
mar

Istota:
Czy przychodów z tytułu zasiłku chorobowego uzyskanego w 2012 r. w Holandii podlega opodatkowaniu w Polsce?
Fragment:
Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca przebywał na terenie Holandii podejmując tam pracę. W trakcie stosunku pracy 17 grudnia 2009 r. uległ wypadkowi przy pracy. Od 19 grudnia 2009 r. Wnioskodawcy przysługiwał zasiłek chorobowy od Zakładu Ubezpieczeń Pracowniczych w Holandii. Całość należnego wynagrodzenia Wnioskodawca otrzymał w roku 2012 – chorobowe od 19 grudnia 2009 r. oraz zasiłek z tytułu niezdolności do pracy, wykazując go w zeznaniu rocznym za 2012 r. Z uzupełnienia wniosku wynika, iż: ww. płatności wypłacane są wg przepisów systemu ubezpieczeń społecznych w Holandii i przedstawiały się następująco: 21 grudnia 2009 r. - 14 grudnia 2011 r. – zasiłek chorobowy, 15 grudnia 2011 r. - 14 maja 2013 r. – uzupełniający pensję zasiłek od niezdolności od pracy, zasiłek chorobowy wypłacony został wg przepisów ubezpieczeń społecznych w Holandii przez Instytut Wykonawczy Ubezpieczeń Pracowniczych, wypłacone świadczenie nie jest zaliczane do innych podobnych do emerytury lub renty. Z uwagi na to, że ww. zasiłek otrzymywany jest z Holandii w sprawie zastosowanie będzie miała konwencja w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawarta między Polską a Holandią. Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z treści art. 3 ust. 2 konwencji z dnia 13 lutego 2002 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz.U. z 2003 r.
2014
27
lut

Istota:
Czy stosując przy wyliczaniu podatku w Polsce metodę proporcjonalnego odliczenia, zgodnie z art. 27 ust. 9 updof, ma prawo odliczyć od podatku dochodowego oprócz zapłaconego w Holandii podatku dochodowego, również zapłacone w Holandii składki na ubezpieczenie zdrowotne?
Fragment:
Natomiast w myśl art. 18 ust. 5 konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, wszelkie emerytury i inne płatności wypłacane według przepisów systemu ubezpieczeń społecznych Umawiającego się Państwa (w Holandii) osobie mającej miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie (w Polsce) mogą być opodatkowane w tym pierwszym wymienionym Umawiającym się Państwie (w Holandii). W świetle powyższego, co do zasady, emerytury i inne podobne świadczenia jak również renty podlegają opodatkowaniu tylko w państwie zamieszkania (tutaj w Polsce). Jednakże w przypadku spełnienia warunków określonych w art. 18 ust. 2 lit. a)-c) konwencji, dochody uzyskane ze świadczeń, o których mowa w tychże przepisach, w tym z tytułu renty wypłacanej z Holandii, mogą być opodatkowane zarówno w Polsce, jak i w Holandii. Tak samo, jednakże bez spełnienia dodatkowych warunków, dochody uzyskane z systemu ubezpieczeń społecznych Holandii, będące płatnością wypłacaną według przepisów systemu ubezpieczeń społecznych Holandii mogą być opodatkowane zarówno w Polsce, jak i w Holandii. Postanowienie w umowie, że danego rodzaju dochód „ może podlegać ” opodatkowaniu w jednym z państw (najczęściej w państwie źródła) wskazuje bowiem, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód, bez względu na to, czy dochód ten podlegać będzie opodatkowaniu w drugim państwie (państwie rezydencji).
2013
29
lis

Istota:
Czy należy kwotę zwróconego podatku z Holandii wykazać w zeznaniu podatkowym za rok podatkowy, w którym dokonano tego zwrotu (2009r.)? Jaki formularz podatkowy należy wypełnić za 2009r. (PIT-36 czy PIT-37)?
Fragment:
Biura – 16 marca 2010r.), uzupełnionym w dniu 20 maja 2010r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku wykazania w zeznaniu podatkowym kwoty otrzymanego zwrotu podatku z Holandii - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 marca 2010r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku wykazania w zeznaniu podatkowym kwoty otrzymanego zwrotu podatku z Holandii. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego pismem z dnia 13 maja 2010r. Znak: IBPB II/1/415-318/10/HK wezwano o jego uzupełnienie. W dniu 20 maja 2010r. wpłynęło uzupełnienie wniosku. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: W 2008r. wnioskodawczyni złożyła zeznanie PIT-36 za 2007r., w którym wykazała przychody ze stosunku pracy wykonywanej w kraju (PIT-11) i za granicą – Holandia. Zgodnie z tym rozliczeniem (metoda proporcionalnego odliczenia) wnioskodawczyni dokonała wpłaty podatku, stanowiącego różnicę między podatkiem należnym a sumą zaliczek wpłaconych. We wrześniu 2008r. wnioskodawczyni złożyła PIT-AZ wniosek o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007r., w którym wykazała przychody uzyskane na terytorium Holandii wraz z kosztami uzyskania przychodów, dochodem oraz podatkiem zapłaconym za granicą.
2013
6
lis

Istota:
Zakres opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu pracy wykonywanej w Holandii w okresie od 01.07.2012 r. do 10.08.2012 r.
Fragment:
W Holandii Wnioskodawca wraz z rodziną mieszka w wynajętym mieszkaniu, które jest dla niego stale dostępne. Wnioskodawca jest właścicielem czterech nieruchomości położonych w Polsce. Część nieruchomości była i jest wynajmowana (także w okresie, kiedy Wnioskodawca pracował jeszcze na terytorium Polski). Ze względu na sytuację na rynku nieruchomości, Wnioskodawca nie rozważa sprzedaży nieruchomości. Po wyjeździe rodziny Wnioskodawcy do Holandii, nieruchomości te były/będą dla Niego źródłem przychodów z najmu, a zatem są traktowane jako inwestycje, a nie jako miejsce zamieszkiwania. Od momentu przyjazdu rodziny Wnioskodawcy do Holandii, jest on uznawany za rezydenta podatkowego w Holandii i podlega tam opodatkowaniu od całości swoich światowych dochodów. W roku 2012 Wnioskodawca będzie łącznie przebywał w Polsce przez okres dłuższy niż 183 dni, ze względu na fakt, iż transfer do Holandii formalnie rozpoczął się 01 lipca 2012 roku, jednak Wnioskodawca przeprowadził się do Holandii 10 sierpnia 2012 roku, W okresie 01 lipca – 10 sierpnia Wnioskodawca przebywał na urlopie oraz pracował z Polski i/lub z Holandii. Jednakże w latach następnych jego pobyt w Polsce nie przekroczy 183 dni w żadnym z tych lat, o ile umowa o pracę ze Spółką holenderską będzie kontynuowana.
2013
8
maj

Istota:
Opodatkowanie dochodów zagranicznych – renta z Holandii.
Fragment:
Z rocznego sprawozdania otrzymanego z Holandii wynika, że w 2011 r. Zainteresowana otrzymała kwotę netto 30 615,00 EURO, z czego bank, jako płatnik pobrał zaliczkę na podatek. Wnioskodawczyni pracuje w Polsce na umowę o pracę. Jej córka w 2011 r. otrzymała rentę z ZUS po zmarłym ojcu, z wyrównaniem od dnia śmierci. Ze wszystkich dochodów Zainteresowana rozliczyła się w urzędzie skarbowym w ustawowym terminie. Jednocześnie Wnioskodawczyni wskazała, że renta, którą otrzymuje z Holandii jest wypłacana według przepisów systemu ubezpieczeń społecznych Holandii. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy podatek od renty zagranicznej otrzymywanej z Holandii Wnioskodawczyni powinna rozliczać w Holandii... Zdaniem Wnioskodawczyni, z art. 18 Konwencji wynika, że renta po zmarłym może być opodatkowana w Holandii, jeżeli kwota brutto w roku kalendarzowym przekroczy kwotę 20 000 EURO. W związku z tym, że w roku podatkowym 2011 Zainteresowana otrzymała z Holandii kwotę 30 615,00 EURO uważa ona, że z renty otrzymanej w Holandii powinna rozliczać się w Holandii, ponieważ otrzymana kwota przekroczyła 20 000 EURO. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.
2013
9
lut

Istota:
Czy emerytura socjalna otrzymywana z Holandii podlega opodatkowaniu w Polsce?
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca jest obywatelem Holandii; uprzednio przez 33 lata pobierał rentę inwalidzką; aktualnie jest na emeryturze. Wszystkie te świadczenia otrzymuje z Holandii. Holandia również jest krajem, w którym Wnioskodawca opłaca podatki i składki na wszystkie ubezpieczenia. Otrzymywana przez niego emerytura to emerytura socjalna AOW – wypłacana z systemu ubezpieczeń społecznych Holandii. Podatek od emerytury płaci w kraju, z którego ją pobiera, tj. w Holandii. Rodzina Wnioskodawcy mieszka Holandii (córka, zięć, dwóch synów i troje wnucząt, czwarte w drodze. Ma również rodzinę w Polsce – żona, jej dwie córki, teściowa, szwagierka i szwagier. Stosunki towarzyskie utrzymuje za znajomymi i rodziną zarówno w Holandii, jak i w Polsce. Wnioskodawca nie ma powiązań gospodarczych i biznesowych ponieważ przyjeżdżając do Polski był rencistą I grupy ( nie pracował), a aktualnie jest emerytem. W Polsce przybywa w ciągu roku więcej niż 183 dni, ale wakacje i często również święta spędza w Holandii. Wobec tak przedstawionego stanu faktycznego, miejsce zamieszkania Wnioskodawcy należy ustalić zgodnie z regułami kolizyjnymi zawartymi w art. 4 ust. 2 Konwencji. Dla potrzeb dokonania interpretacji ww. przepisu, należy sięgnąć do Komentarza do Modelowej Konwencji OECD.
2013
29
sty

Istota:
Opodatkowanie renty z Holandii
Fragment:
Wnioskodawczyni postąpiła zatem prawidłowo wykazując w zeznaniu rocznym PIT-36 za 2011 r. dochód osiągnięty zarówno z Polski jak i Holandii. Niemniej jej stanowiska nie można było uznać za prawidłowe ze względu na przedstawioną argumentację. Wnioskodawczyni uważa bowiem, iż świadczenie rentowe wypłacane z Holandii rozliczyła w Polsce ponieważ oprócz tego dochodu w 2011 r. otrzymywała również zasiłek z polskiego Urzędu Pracy. Uważa również, że za bieżący rok nie powinna rozliczać się w kraju, ponieważ otrzymuje jedynie rentę z Holandii, która jest tam opodatkowana. Z powyższym stanowiskiem nie można się zgodzić. Po pierwsze należy zauważyć, iż o obowiązku złożenia zeznania podatkowego za 2011r. nie decydował fakt, iż Wnioskodawczyni oprócz dochodu z Holandii otrzymała zasiłek z Urzędu Pracy. Jak wyżej wskazano, w związku z wypłatą świadczenia rentowego z Holandii, świadczenie to podlega opodatkowaniu zarówno w państwie źródła tj. w Holandii, jak i w państwie miejsca zamieszkania tj. w Polsce (art. 18 ust. 5 Konwencji). Zatem, nawet jeżeli jedyne dochody jakie w ciągu roku podatkowego osiągnie Wnioskodawczyni będą pochodzić z renty z Holandii, to również będzie ona zobowiązana do złożenia zeznania podatkowego w Polsce. Odnośnie wskazanej przez (...)
2013
4
sty

Istota:
Czy istnieje możliwość odliczenia od podatku dochodowego, wyliczonego metodą określoną w art. 27 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w Holandii?
Fragment:
Jeśli w granicach limitu 7,75 %, to czy podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ma być przyjęta według norm obowiązujących w Holandii czy według norm obowiązujących w Polsce... Czy Wnioskodawczyni równocześnie może zastosować ulgę abolicyjną czyli różnicę pomiędzy podatkiem obliczonym zgodnie z art. 27 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (podatek obliczony zgodnie z metodą proporcjonalnego odliczenia minus podatek zapłacony w Holandii) a podatkiem obliczonym zgodnie z art. 27 ust. 8 ww. ustawy (tj. podatek obliczony zgodnie z metodą wyłączenia z progresją nie pomniejszony o podatek zapłacony w Holandii)... Zdaniem Wnioskodawczyni uzyskane dochody w Holandii podlegają opodatkowaniu w Polsce na zasadach określonych w art. 27 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 27g ust. 1 pkt 1 ww. ustawy Wnioskodawczyni ma prawo odliczyć od podatku dochodowego, obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 czyli w pełnej wysokości wykazanej w Jaaropgaff 2010. W Holandii składki na ubezpieczenie zdrowotne pobierane były w wysokości 7,05% podstawy zgodnej z przepisami obowiązującymi w Holandii (art. 27b ust. 1 pkt 2 ustawy). Ponadto, zdaniem Wnioskodawczyni, w myśl art. 27g ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odliczeniu podlega również kwota obliczona według zasad określonych w art. 27 ust. 8 ww. ustawy.
2013
4
sty
© 2011-2014 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Holandia
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.