Holandia | Interpretacje podatkowe

Holandia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Holandia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Biorąc pod uwagę fakt, że z Holandią Wnioskodawcę łączą ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze, oraz uwzględniając zapisy Konwencji zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów, stwierdzić należy, że w 2013 r. oraz w latach następnych (o ile zmianie nie ulegnie stan faktyczny i prawny) Wnioskodawca będzie posiadał miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Holandii. Zatem zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie podlegać w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Oznacza to, że w Polsce będą podlegały opodatkowaniu tylko dochody osiągnięte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Natomiast dochody z tytułu pracy wykonywanej na terytorium Holandii będą podlegały opodatkowaniu w państwie zamieszkania, tj. w Holandii.
Fragment:
Praca w Holandii jest dla Wnioskodawcy jedynym źródłem utrzymania. W Holandii Wnioskodawca opłaca składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W Holandii przebywa nieprzerwanie od grudnia 2012 r. W Polsce posiada zameldowanie w nieruchomości należącej do rodziców. Od momentu wyjazdu do Holandii Wnioskodawca nie osiąga w Polsce żadnych dochodów, jedyne wizyty w Polsce odbywają się w czasie urlopów. W 2013 r. pobyt w Polsce nie przekroczył 183 dni, w 2014 r. również jej nie przekroczy. W najbliższych latach Wnioskodawca nie przewiduje powrotu do Polski, zamierza na stałe zamieszkać w Holandii. W Holandii wynajmuje mieszkanie, ale nie ma w nim stałego zameldowania, tylko tymczasowe. W przyszłości Wnioskodawca zamierza wynająć mieszkanie w Holandii z możliwością stałego meldunku, jest osobą samotną i bezdzietną. Analizując stopień powiązań osobistych i gospodarczych Wnioskodawcy w roku 2013 i w latach następnych w świetle ww. przepisów, uznać należy, że spełnia przesłanki pozwalające uznać Go za osobę posiadającą miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terenie Holandii. Biorąc pod uwagę fakt, że z Holandią Wnioskodawcę łączą ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze, oraz uwzględniając zapisy Konwencji zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów, stwierdzić należy, że w 2013 r. oraz w latach następnych (o ile zmianie nie ulegnie stan faktyczny i prawny) Wnioskodawca będzie posiadał miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Holandii.
2015
4
mar

Istota:
Świadczenie AOW z Holandii
Fragment:
Wnioskodawca jest obywatelem holenderskim i od urodzenia do 13 września 2011 r. mieszkał w Holandii. W Holandii Wnioskodawca podlegał i nadal podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu. Do końca 2011 r. dla celów podatkowych Wnioskodawca był uznawany za holenderskiego rezydenta. Zeznanie podatkowe za 2011 r. złożył w Holandii. Wnioskodawca od 14 września 2011 r. ma miejsce zamieszkania w Polsce. W 2012 r. przebywał na terytorium Polski przez dłużej niż 183 dni. Wnioskodawca otrzymuje obecnie AOW - socjalny zasiłek starczy, wypłacany z państwowego systemu ubezpieczeń społecznych w Holandii poprzez SocialeVerzekeringsbank. AOW jest przyznawane obywatelom Holandii, którzy osiągnęli wiek emerytalny, bez względu na to czy byli wcześniej zatrudnieni i bez względu na staż pracy. Ponieważ wysokość AOW jest niższa od najniższego wynagrodzenia w Holandii, AOW nie jest w Holandii opodatkowana. Wnioskodawca otrzymuje AOW na rachunek bankowy prowadzony w polskim banku. Bank nie odprowadza zaliczek na podatek dochodowy od przelewanych na powyższy rachunek środków AOW. Wnioskodawca nie osiągnął w 2012r. żadnych innych dochodów. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że w 2012 r. miał miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce.
2015
28
sty

Istota:
Opodatkowanie świadczeń z Holandii.
Fragment:
Konwencji polsko-holenderskiej wszelkie emerytury i inne płatności wypłacane według przepisów systemu ubezpieczeń społecznych Umawiającego się Państwa (w Holandii) osobie mającej miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie (w Polsce) mogą być opodatkowane w tym pierwszym wymienionym Umawiającym się Państwie (w Holandii). W świetle powyższego, co do zasady wynikającej z treści art. 18 ust. 1 tejże Konwencji emerytury i inne podobne świadczenia jak również renty podlegają opodatkowaniu tylko w państwie zamieszkania (tutaj w Polsce). Jednakże w przypadku spełnienia warunków określonych w art. 18 ust. 2 lit. a)-c) Konwencji dochody uzyskane ze świadczeń, o których mowa w tychże przepisach, podlegają opodatkowaniu zarówno w Polsce, jak i w Holandii. Tak samo, jednakże bez spełnienia dodatkowych warunków, dochody uzyskane z systemu ubezpieczeń społecznych Holandii, będące płatnością wypłacaną według przepisów systemu ubezpieczeń społecznych Holandii podlegają opodatkowaniu zarówno w Polsce, jak i w Holandii (ust. 5 art. 18 Konwencji). Postanowienie zawarte w Konwencji, że danego rodzaju dochód „ może podlegać ” opodatkowaniu w jednym z państw (najczęściej w państwie źródła) należy bowiem czytać, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód, bez względu na to, czy dochód ten podlegać będzie opodatkowaniu w drugim państwie (państwie rezydencji - zamieszkania).
2015
4
sty

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z pracą pracowników w Holandii
Fragment:
Wnioskodawca nalicza i odprowadza w Polsce zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od całości wynagrodzenia wypłacanego na rzecz ww. pracowników, w tym za pracę wykonywaną w Holandii. Spółka holenderska odprowadza w Holandii zaliczki na podatek dochodowy obu pracowników za te dni kiedy wykonywali swoją pracę w Holandii. Dyrektor ds. Operacyjnych oraz Menadżer przebywali w Holandii w latach 2012-2013 i do 28 sierpnia 2014 r. przez okres lub okresy nieprzekraczające łącznie 183 dni podczas dwunastomiesięcznego okresu rozpoczynającego się lub kończącego się w danym roku podatkowym. Pracownicy będą wykonywać swoją pracę również poza terytorium Polski oraz Holandii, przykładowo w Finlandii, we Włoszech, Belgii. Wnioskodawca może zatrudnić w oparciu o ten sam model inne osoby niż obecnie na stanowisko Dyrektora ds. Operacyjnych lub/i Menadżera, jak i na zupełnie inne stanowiska. Zdaniem Wnioskodawcy, w informacji podatkowej PIT-11, która będzie wystawiona dla obu pracowników za 2014 r., jak i za kolejne lata podatkowe, jest zobowiązany – jako płatnik – wykazać dochód uzyskany przez pracowników za pracę w Holandii (opodatkowany odpowiednio w Holandii) jako dochód zwolniony z podatku. Ze stanowiskiem Wnioskodawcy nie można się zgodzić. Do dochodów uzyskanych przez pracowników Wnioskodawcy w czasie pracy w Holandii mają zastosowanie przepisy Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z dnia 13 lutego 2002 r. (Dz.U. z 2003 r.
2014
17
gru

Istota:
Opodatkowanie emerytury otrzymanej z Holandii.
Fragment:
Jeżeli prawo do opodatkowania renty ma państwo źródła (Holandia), to - w ocenie Wnioskodawczyni – Polska jest zobligowana do wyeliminowania podwójnego opodatkowania, ponieważ płatnikiem renty socjalnej jest SVB (Socjale Verzekeringsbank), odpowiednik ZUS w Polsce. Jeśli bank w Polsce nie jest płatnikiem, to nie może pobierać zaliczek na podatek dochodowy. Art. 25 ust. 1 konwencji stanowi, że obywatele Umawiającego się Państwa nie mogą być poddani w drugim Umawiającym się Państwie ani opodatkowaniu, ani związanym z nim obowiązkom, które są inne lub bardziej uciążliwe niż opodatkowanie i związane z nim obowiązki, którym są lub mogą być poddani w tych samych okolicznościach obywatele tego drugiego Państwa, a w szczególności w związku z ich miejscem zamieszkania. Wnioskodawczyni uważa, że nie ma obowiązku dokonywania rozliczeń i odprowadzania podatku w Polsce. Podatek ten jest odprowadzany w Holandii. Zdaniem Wnioskodawczyni, jeśli podatek jest odprowadzany w Holandii, to bank nie ma prawa pobierać zaliczki na podatek dochodowy z tytułu renty socjalnej – nie jest płatnikiem renty. Tym samym nie ma obowiązku dokonywania rozliczeń i odprowadzania podatku. Renta socjalna z Holandii opodatkowana jest w kraju uzyskiwania dochodu, dlatego Wnioskodawczyni uważa, że nie powinna być opodatkowana w Polsce, byłaby wówczas podwójnie opodatkowana.
2014
21
wrz

Istota:
Czy kwota otrzymana przez Wnioskodawcę w 2014 r. z tytułu ubezpieczenia na życie z Holandii korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. l pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 4 marca 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania kwoty uzyskanej z polisy ubezpieczeniowej na życie z Holandii. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca posiada obywatelstwo polskie i holenderskie. W latach 1985 do 2007 Wnioskodawca przebywał w Holandii. Od połowy 2007 roku jest polskim rezydentem podatkowym. Gdy Wnioskodawca przebywał w Holandii zakupił 15 lutego 1994 r. polisę ubezpieczeniową na życie w towarzystwie ubezpieczeniowym w Holandii (do wniosku dołączono kopię polisy oraz tłumaczenie). W połowie lutego bieżącego roku Wnioskodawca otrzymał od ubezpieczyciela holenderskiego wypłatę środków zgodnie z ustaleniami wynikającymi z zawartej polisy ubezpieczeniowej (do wniosku dołączono kopię i tłumaczenie pisma odnośnie zakończenia ubezpieczenia i wypłaty środków /ubezpieczenie początkowo prowadzone w walucie Gulden holenderski-Floren następnie w Euro/). W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy kwota otrzymana przez Wnioskodawcę w 2014 r. z tytułu ubezpieczenia na życie z Holandii korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. l pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Wnioskodawca uważa, że otrzymana przez niego w Polsce wypłata jest wolna od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ polisa ubezpieczeniowa na życie, którą Wnioskodawca zawarł z towarzystwem ubezpieczeniowym w Holandii jest ubezpieczeniem osobowym.
2014
19
wrz

Istota:
Opodatkowanie świadczenia rodzinnego z Holandii przez osobę mieszkającą w Polsce.
Fragment:
Konwencji polsko-holenderskiej wszelkie emerytury i inne płatności wypłacane według przepisów systemu ubezpieczeń społecznych Umawiającego się Państwa (w Holandii) osobie mającej miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie (w Polsce) mogą być opodatkowane w tym pierwszym wymienionym Umawiającym się Państwie (w Holandii). W świetle powyższego, co do zasady wynikającej z treści art. 18 ust. 1 tejże Konwencji emerytury i inne podobne świadczenia jak również renty podlegają opodatkowaniu tylko w państwie zamieszkania (tutaj w Polsce). Jednakże w przypadku spełnienia warunków określonych w art. 18 ust. 2 lit. a)-c) Konwencji dochody uzyskane ze świadczeń, o których mowa w tychże przepisach, podlegają opodatkowaniu zarówno w Polsce, jak i w Holandii. Tak samo, jednakże bez spełnienia dodatkowych warunków, dochody uzyskane z systemu ubezpieczeń społecznych Holandii, będące płatnością wypłacaną według przepisów systemu ubezpieczeń społecznych Holandii podlegają opodatkowaniu zarówno w Polsce, jak i w Holandii (ust. 5 art. 18 Konwencji). Postanowienie zawarte w Konwencji, że danego rodzaju dochód „ może podlegać ” opodatkowaniu w jednym z państw (najczęściej w państwie źródła) należy bowiem czytać, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód, bez względu na to, czy dochód ten podlegać będzie opodatkowaniu w drugim państwie (państwie rezydencji - zamieszkania).
2014
15
maj

Istota:
Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do obliczenia i pobrania 20% zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia wypłaconego za czarter jachtu i wynajem samochodów na terytorium Holandii ?
Fragment:
Pracownicy działu konstrukcyjnego zostali wysłani w podróż służbową do Holandii podczas której testowali tam wynajętą łódź. Podczas tej delegacji również na terytorium Holandii wynajęli dwa samochody osobowe do przejazdu z lotniska. Faktury za czarter łodzi jaki za wynajem samochodów zostały wystawione na Spółkę. Od kontrahentów Wnioskodawca nie otrzymał certyfikatów rezydencji podatkowej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do obliczenia i pobrania 20% zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia wypłaconego za czarter jachtu i wynajem samochodów na terytorium Holandii ... Zdaniem Wnioskodawcy: Zdaniem Wnioskodawcy, na Spółce nie ciąży obowiązek obliczenia i pobrania 20% zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia wypłaconego za czarter jachtu i wynajem samochodów osobowych wykorzystywanych poza terytorium Polski. Zgodnie z art. 3 ust. 2 w/w ustawy podstawową przesłanką opodatkowania dochodów nierezydentów jest ich osiągnięcie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Świadczenie wynajmu jachtu i samochodów na terytorium Holandii nie spełnia przesłanki określonej w art. 3 ust. 2 ww. ustawy i nie może być uznane za dochód osiągnięty na terytorium Polski, gdyż realizowane jest w całości poza obszarem RP.
2014
28
mar

Istota:
Czy przychodów z tytułu zasiłku chorobowego uzyskanego w 2012 r. w Holandii podlega opodatkowaniu w Polsce?
Fragment:
Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca przebywał na terenie Holandii podejmując tam pracę. W trakcie stosunku pracy 17 grudnia 2009 r. uległ wypadkowi przy pracy. Od 19 grudnia 2009 r. Wnioskodawcy przysługiwał zasiłek chorobowy od Zakładu Ubezpieczeń Pracowniczych w Holandii. Całość należnego wynagrodzenia Wnioskodawca otrzymał w roku 2012 – chorobowe od 19 grudnia 2009 r. oraz zasiłek z tytułu niezdolności do pracy, wykazując go w zeznaniu rocznym za 2012 r. Z uzupełnienia wniosku wynika, iż: ww. płatności wypłacane są wg przepisów systemu ubezpieczeń społecznych w Holandii i przedstawiały się następująco: 21 grudnia 2009 r. - 14 grudnia 2011 r. – zasiłek chorobowy, 15 grudnia 2011 r. - 14 maja 2013 r. – uzupełniający pensję zasiłek od niezdolności od pracy, zasiłek chorobowy wypłacony został wg przepisów ubezpieczeń społecznych w Holandii przez Instytut Wykonawczy Ubezpieczeń Pracowniczych, wypłacone świadczenie nie jest zaliczane do innych podobnych do emerytury lub renty. Z uwagi na to, że ww. zasiłek otrzymywany jest z Holandii w sprawie zastosowanie będzie miała konwencja w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawarta między Polską a Holandią. Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z treści art. 3 ust. 2 konwencji z dnia 13 lutego 2002 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz.U. z 2003 r.
2014
27
lut

Istota:
Czy stosując przy wyliczaniu podatku w Polsce metodę proporcjonalnego odliczenia, zgodnie z art. 27 ust. 9 updof, ma prawo odliczyć od podatku dochodowego oprócz zapłaconego w Holandii podatku dochodowego, również zapłacone w Holandii składki na ubezpieczenie zdrowotne?
Fragment:
Natomiast w myśl art. 18 ust. 5 konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, wszelkie emerytury i inne płatności wypłacane według przepisów systemu ubezpieczeń społecznych Umawiającego się Państwa (w Holandii) osobie mającej miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie (w Polsce) mogą być opodatkowane w tym pierwszym wymienionym Umawiającym się Państwie (w Holandii). W świetle powyższego, co do zasady, emerytury i inne podobne świadczenia jak również renty podlegają opodatkowaniu tylko w państwie zamieszkania (tutaj w Polsce). Jednakże w przypadku spełnienia warunków określonych w art. 18 ust. 2 lit. a)-c) konwencji, dochody uzyskane ze świadczeń, o których mowa w tychże przepisach, w tym z tytułu renty wypłacanej z Holandii, mogą być opodatkowane zarówno w Polsce, jak i w Holandii. Tak samo, jednakże bez spełnienia dodatkowych warunków, dochody uzyskane z systemu ubezpieczeń społecznych Holandii, będące płatnością wypłacaną według przepisów systemu ubezpieczeń społecznych Holandii mogą być opodatkowane zarówno w Polsce, jak i w Holandii. Postanowienie w umowie, że danego rodzaju dochód „ może podlegać ” opodatkowaniu w jednym z państw (najczęściej w państwie źródła) wskazuje bowiem, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód, bez względu na to, czy dochód ten podlegać będzie opodatkowaniu w drugim państwie (państwie rezydencji).
2013
29
lis
© 2011-2015 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Holandia
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.