Holandia | Interpretacje podatkowe

Holandia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Holandia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dodatku pielęgnacyjnego z Holandii.
Fragment:
Konwencji polsko-holenderskiej, wszelkie emerytury i inne płatności wypłacane według przepisów systemu ubezpieczeń społecznych Umawiającego się Państwa (Holandii) osobie mającej miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie (w Polsce) mogą być opodatkowane w tym pierwszym wymienionym Umawiającym się Państwie (w Holandii). W świetle powyższego, co do zasady wynikającej z treści art. 18 ust. 1 tejże Konwencji, emerytury i inne podobne świadczenia jak również renty podlegają opodatkowaniu tylko w państwie zamieszkania (w Polsce). Jednakże w przypadku spełnienia warunków określonych w art. 18 ust. 2 lit. a)-c) Konwencji dochody uzyskane ze świadczeń, o których mowa w tychże przepisach, podlegają opodatkowaniu zarówno w Polsce, jak i w Holandii. Tak samo, jednakże bez spełnienia dodatkowych warunków, dochody uzyskane z systemu ubezpieczeń społecznych Holandii, będące płatnością wypłacaną według przepisów systemu ubezpieczeń społecznych Holandii podlegają opodatkowaniu zarówno w Polsce, jak i w Holandii (art. 18 ust. 5 ww. Konwencji polsko-holenderskiej). Postanowienie zawarte w Konwencji, że danego rodzaju dochód „ może podlegać ” opodatkowaniu w jednym z państw (najczęściej w państwie źródła) należy bowiem rozumieć tak, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód, bez względu na to, czy dochód ten podlegać będzie opodatkowaniu w drugim państwie (państwie rezydencji – zamieszkania).
2015
25
wrz

Istota:
1. Czy uzyskiwane przez klientów Banku inne niż renta i emerytura świadczenia wypłacone według przepisów systemu ubezpieczeń społecznych obowiązujących w Holandii (np. świadczenia pieniężne z tytułu choroby, świadczenia z tytułu macierzyństwa i ojcostwa, świadczenia z tytułu inwalidztwa, świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, świadczenia z tytułu bezrobocia, świadczenia minimalne z pomocy społecznej oraz opieki długoterminowej) stanowią przychód podatkowy, od którego Bank powinien pobierać zaliczki na podatek dochodowy, pełniąc funkcję płatnika na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy Bank, działając w charakterze płatnika na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy podatku dochodowego od osób fizycznych, będzie zobligowany do poboru zaliczek na podatek dochodowy od kwoty zagranicznej emerytury, renty lub innego podobnego świadczenia wpływającego na rachunek podatnika prowadzony przez Bank (kwoty netto), wypłaconej podatnikowi z systemu ubezpieczeń społecznych obowiązujących w Holandii?
Fragment:
Konwencji polsko-holenderskiej wszelkie emerytury i inne płatności wypłacane według przepisów systemu ubezpieczeń społecznych Umawiającego się Państwa (w Holandii) osobie mającej miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie (w Polsce) mogą być opodatkowane w tym pierwszym wymienionym Umawiającym się Państwie (w Holandii). W świetle powyższego, co do zasady wynikającej z treści art. 18 ust. 1 tej Konwencji emerytury i inne podobne świadczenia jak również renty podlegają opodatkowaniu tylko w państwie zamieszkania (w Polsce). Jednakże w przypadku spełnienia warunków określonych w art. 18 ust. 2 lit. a)-c) Konwencji dochody uzyskane ze świadczeń, o których mowa w tych przepisach, podlegają opodatkowaniu zarówno w Polsce, jak i w Holandii. Tak samo, jednakże bez spełnienia dodatkowych warunków, dochody uzyskane z systemu ubezpieczeń społecznych Holandii, będące płatnością wypłacaną według przepisów systemu ubezpieczeń społecznych Holandii podlegają opodatkowaniu zarówno w Polsce, jak i w Holandii (ust. 5 art. 18 Konwencji). Postanowienie zawarte w Konwencji, że danego rodzaju dochód „ może podlegać ” opodatkowaniu w jednym z państw (najczęściej w państwie źródła) należy rozumieć, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód, bez względu na to, czy dochód ten podlegać będzie opodatkowaniu w drugim państwie (państwie rezydencji – zamieszkania).
2015
15
wrz

Istota:
1. Czy Wnioskodawca może skorygować zeznanie roczne za 2013 rok w ten sposób, iż wykaże kwotę podatku dochodowego zapłaconego w Holandii po uwzględnieniu otrzymanego już zwrotu podatku z Holandii, a następnie w tej korekcie skorzysta z ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy Wnioskodawca, w sytuacji gdy uzyskał zwrot od holenderskich organów podatkowych część podatku zapłaconego w Holandii (który został wcześniej odliczony od polskiego podatku w rocznym zeznaniu podatkowym za 2013 rok), składając zeznanie podatkowe za rok 2014 ma obowiązek doliczenia kwoty podatku uprzednio odliczonego? Jeśli tak, to jaka ma to być wartość w przypadku zwrotu części podatku zapłaconego w Holandii, jeśli przychód z Holandii był jedynym przychodem Wnioskodawcy w 2013 roku?
Fragment:
Jedyny dochód osiągnięty w 2013 roku przez Wnioskodawcę stanowił dochód wypracowany w Holandii, a w zeznaniu PIT-36 za 2013 rok kwota podatku obliczona od dochodów Wnioskodawcy wyniosła 106.689,58 zł. Tym samym kwota podatku dochodowego zapłaconego w Holandii, którą mógł odliczyć wynosiła także 106.689,58 zł, gdyż tyle wynosiło zobowiązanie obliczone od jego całych dochodów według polskich przepisów podatkowych. Wnioskodawca z uwagi na osiągnięcie dochodów wyłącznie w Holandii i brak dochodów w Polsce nie musiał korzystać z ulgi abolicyjnej. Na skutek dokonania rozliczenia z holenderskim urzędem Wnioskodawca otrzymał w 2014 roku zwrot podatku dochodowego zapłaconego w Holandii w kwocie 127.026,62 zł, co oznacza iż faktyczna kwota podatku dochodowego zapłaconego w Holandii w 2013 roku wynosi 36.391,59 zł. Wnioskodawca uważa, że skoro kwota faktycznie zapłaconego podatku w Holandii uległa zmianie i jest inna niż wykazana w pierwotnym zeznaniu to może złożyć korektę zeznania podatkowego za rok 2013, gdzie zostanie wykazana faktyczna kwota podatku zapłaconego w Holandii (tj. uwzględniająca kwotę zwrotu dokonanego w 2014 roku) oraz może skorzystać z ulgi abolicyjnej. Z powyższym stwierdzeniem nie można się zgodzić. W świetle (...)
2015
25
sie

Istota:
Opodatkowanie holenderskiej emerytury wnioskodawcy, który część roku mieszka w Polsce i posiada centrum interesów osobistych i gospodarczych w Holandii
Fragment:
W uzupełnieniu wniosku wskazano, że: Wnioskodawca jest zameldowany w Polsce z żoną, która ma polskie korzenie, dzieci Wnioskodawcy, rodzeństwo i przyjaciele mieszkają się w Holandii, centrum interesów osobistych i gospodarczych Wnioskodawcy znajduje się w Holandii, Wnioskodawca dostaje emeryturę socjalną z Holandii, która stanowi 100% jego dochodu, Wnioskodawca często jeździ do rodziny i przyjaciół w Holandii, przeważne przebywa 1 miesiąc w Polsce i 1 miesiąc w Holandii; jako emeryt nie musi liczyć długości pobytu, emerytura, którą dostaje Wnioskodawca jest wypłacana i opodatkowana na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych w Holandii, Wnioskodawca posiada tylko obywatelstwo holenderskie, Wnioskodawca jest rezydentem podatkowym Holandii. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy emerytura socjalna otrzymywana z Holandii i tam opodatkowana podlega opodatkowaniu również w Polsce... Czy polski bank ma prawo pobierać zaliczki na podatek dochodowy od emerytury socjalnej z Holandii bez powiadomienia i zgody Wnioskodawcy... Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawi art. 18 ust. 5 polsko-holenderskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania podatnik może się rozliczyć w Holandii lub w Polsce, tzn. albo w Holandii albo w Polsce – tylko jeden raz. Wnioskodawca uważa, że emerytury socjalne nie powinny być dwa razy opodatkowane.
2015
23
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie miejsca (kraju) opodatkowania dochodów.
Fragment:
W państwie zakładu – w Holandii – opodatkowany jest wyłącznie dochód uzyskany z tego zakładu. Dochód osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Holandii może być opodatkowany w Holandii, pod warunkiem że działalność prowadzona jest poprzez położony na terytorium tego państwa zakład. W takim przypadku dochód, który może być przypisany temu zakładowi, może być opodatkowany w Holandii. Natomiast, jeżeli działalność na terytorium Holandii nie jest prowadzona za pomocą położonego w tym państwie zakładu, dochód podatnika podlega opodatkowaniu wyłącznie w państwie, w którym znajduje się miejsce jego zamieszkania, czyli w Polsce. Mając na względzie przedstawione we wniosku informacje oraz przytoczone wyżej przepisy, należy stwierdzić, że uzyskane przez Wnioskodawcę przychody ze świadczonych usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na terytorium Holandii, nieposiadającego zakładu w Holandii, w rozumieniu Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce na zasadach przewidzianych w polskim prawie podatkowym.
2015
21
cze

Istota:
1) Czy na mocy art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Konwencją między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania Wnioskodawca czyli Bank ma obowiązek pobierać i odprowadzać zaliczki miesięczne na podatek dochodowy z tytułu wypłacanej emerytury zagranicznej pochodzącej z Holandii, zgodnie z oświadczeniem Klienta, a przykazywanej przez instytucję Sociale Verzekeringsbank?
2) Czy emerytura z Holandii powinna być opodatkowana przez Bank bez względu na wysokość otrzymanej przez klienta kwoty?
Fragment:
Z przedstawionych powyżej treści tłumaczonych dokumentów wynika, że od ww. emerytury nie jest pobierany podatek w Holandii. Klient twierdzi, że podatek w Holandii nie jest pobierany ze względu na niską kwotę emerytury. Uzupełniając swoją dokumentację klient przedstawił także tłumaczenie innego dokumentu uwierzytelnione z języka niderlandzkiego. Dokument ten jednak nie ma charakteru pisma urzędowego, lecz jest to tłumaczenie wiadomości przesłanych drogą elektroniczną, jako wiadomość e-mail z komórki ds. Podatków z Zagranicy z Holandii, którego treść jest następująca: „ Emerytura AOW, którą otrzymuje Pan z Holandii, podlega zgodnie z zawartą między Holandią a Polską Konwencją (w sprawie unikania podwójnego opodatkowania) na podstawie art. 18 ust. 5 opodatkowaniu w Holandii. Wychodzę z założenia, że tym samym udzieliłem Panu informacji zgodnie z życzeniem ”. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca (Bank) wskazał, że zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są zobowiązane osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy – od wypłacanych przez nie emerytur i rent. Bank występuje w charakterze płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych od rent i emerytur z zagranicy wypłaconych osobom mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pobiera miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od wspomnianych świadczeń.
2015
9
cze

Istota:
Biorąc pod uwagę fakt, że z Holandią Wnioskodawcę łączą ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze, oraz uwzględniając zapisy Konwencji zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów, stwierdzić należy, że w 2013 r. oraz w latach następnych (o ile zmianie nie ulegnie stan faktyczny i prawny) Wnioskodawca będzie posiadał miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Holandii. Zatem zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie podlegać w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Oznacza to, że w Polsce będą podlegały opodatkowaniu tylko dochody osiągnięte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Natomiast dochody z tytułu pracy wykonywanej na terytorium Holandii będą podlegały opodatkowaniu w państwie zamieszkania, tj. w Holandii.
Fragment:
Praca w Holandii jest dla Wnioskodawcy jedynym źródłem utrzymania. W Holandii Wnioskodawca opłaca składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W Holandii przebywa nieprzerwanie od grudnia 2012 r. W Polsce posiada zameldowanie w nieruchomości należącej do rodziców. Od momentu wyjazdu do Holandii Wnioskodawca nie osiąga w Polsce żadnych dochodów, jedyne wizyty w Polsce odbywają się w czasie urlopów. W 2013 r. pobyt w Polsce nie przekroczył 183 dni, w 2014 r. również jej nie przekroczy. W najbliższych latach Wnioskodawca nie przewiduje powrotu do Polski, zamierza na stałe zamieszkać w Holandii. W Holandii wynajmuje mieszkanie, ale nie ma w nim stałego zameldowania, tylko tymczasowe. W przyszłości Wnioskodawca zamierza wynająć mieszkanie w Holandii z możliwością stałego meldunku, jest osobą samotną i bezdzietną. Analizując stopień powiązań osobistych i gospodarczych Wnioskodawcy w roku 2013 i w latach następnych w świetle ww. przepisów, uznać należy, że spełnia przesłanki pozwalające uznać Go za osobę posiadającą miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terenie Holandii. Biorąc pod uwagę fakt, że z Holandią Wnioskodawcę łączą ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze, oraz uwzględniając zapisy Konwencji zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów, stwierdzić należy, że w 2013 r. oraz w latach następnych (o ile zmianie nie ulegnie stan faktyczny i prawny) Wnioskodawca będzie posiadał miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Holandii.
2015
4
mar

Istota:
Świadczenie AOW z Holandii
Fragment:
Wnioskodawca jest obywatelem holenderskim i od urodzenia do 13 września 2011 r. mieszkał w Holandii. W Holandii Wnioskodawca podlegał i nadal podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu. Do końca 2011 r. dla celów podatkowych Wnioskodawca był uznawany za holenderskiego rezydenta. Zeznanie podatkowe za 2011 r. złożył w Holandii. Wnioskodawca od 14 września 2011 r. ma miejsce zamieszkania w Polsce. W 2012 r. przebywał na terytorium Polski przez dłużej niż 183 dni. Wnioskodawca otrzymuje obecnie AOW - socjalny zasiłek starczy, wypłacany z państwowego systemu ubezpieczeń społecznych w Holandii poprzez SocialeVerzekeringsbank. AOW jest przyznawane obywatelom Holandii, którzy osiągnęli wiek emerytalny, bez względu na to czy byli wcześniej zatrudnieni i bez względu na staż pracy. Ponieważ wysokość AOW jest niższa od najniższego wynagrodzenia w Holandii, AOW nie jest w Holandii opodatkowana. Wnioskodawca otrzymuje AOW na rachunek bankowy prowadzony w polskim banku. Bank nie odprowadza zaliczek na podatek dochodowy od przelewanych na powyższy rachunek środków AOW. Wnioskodawca nie osiągnął w 2012r. żadnych innych dochodów. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że w 2012 r. miał miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce.
2015
28
sty

Istota:
Opodatkowanie świadczeń z Holandii.
Fragment:
Konwencji polsko-holenderskiej wszelkie emerytury i inne płatności wypłacane według przepisów systemu ubezpieczeń społecznych Umawiającego się Państwa (w Holandii) osobie mającej miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie (w Polsce) mogą być opodatkowane w tym pierwszym wymienionym Umawiającym się Państwie (w Holandii). W świetle powyższego, co do zasady wynikającej z treści art. 18 ust. 1 tejże Konwencji emerytury i inne podobne świadczenia jak również renty podlegają opodatkowaniu tylko w państwie zamieszkania (tutaj w Polsce). Jednakże w przypadku spełnienia warunków określonych w art. 18 ust. 2 lit. a)-c) Konwencji dochody uzyskane ze świadczeń, o których mowa w tychże przepisach, podlegają opodatkowaniu zarówno w Polsce, jak i w Holandii. Tak samo, jednakże bez spełnienia dodatkowych warunków, dochody uzyskane z systemu ubezpieczeń społecznych Holandii, będące płatnością wypłacaną według przepisów systemu ubezpieczeń społecznych Holandii podlegają opodatkowaniu zarówno w Polsce, jak i w Holandii (ust. 5 art. 18 Konwencji). Postanowienie zawarte w Konwencji, że danego rodzaju dochód „ może podlegać ” opodatkowaniu w jednym z państw (najczęściej w państwie źródła) należy bowiem czytać, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód, bez względu na to, czy dochód ten podlegać będzie opodatkowaniu w drugim państwie (państwie rezydencji - zamieszkania).
2015
4
sty

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z pracą pracowników w Holandii
Fragment:
Wnioskodawca nalicza i odprowadza w Polsce zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od całości wynagrodzenia wypłacanego na rzecz ww. pracowników, w tym za pracę wykonywaną w Holandii. Spółka holenderska odprowadza w Holandii zaliczki na podatek dochodowy obu pracowników za te dni kiedy wykonywali swoją pracę w Holandii. Dyrektor ds. Operacyjnych oraz Menadżer przebywali w Holandii w latach 2012-2013 i do 28 sierpnia 2014 r. przez okres lub okresy nieprzekraczające łącznie 183 dni podczas dwunastomiesięcznego okresu rozpoczynającego się lub kończącego się w danym roku podatkowym. Pracownicy będą wykonywać swoją pracę również poza terytorium Polski oraz Holandii, przykładowo w Finlandii, we Włoszech, Belgii. Wnioskodawca może zatrudnić w oparciu o ten sam model inne osoby niż obecnie na stanowisko Dyrektora ds. Operacyjnych lub/i Menadżera, jak i na zupełnie inne stanowiska. Zdaniem Wnioskodawcy, w informacji podatkowej PIT-11, która będzie wystawiona dla obu pracowników za 2014 r., jak i za kolejne lata podatkowe, jest zobowiązany – jako płatnik – wykazać dochód uzyskany przez pracowników za pracę w Holandii (opodatkowany odpowiednio w Holandii) jako dochód zwolniony z podatku. Ze stanowiskiem Wnioskodawcy nie można się zgodzić. Do dochodów uzyskanych przez pracowników Wnioskodawcy w czasie pracy w Holandii mają zastosowanie przepisy Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z dnia 13 lutego 2002 r. (Dz.U. z 2003 r.
2014
17
gru
© 2011-2015 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Holandia
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.