Fundusz remontowy | Interpretacje podatkowe

Fundusz remontowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to fundusz remontowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. Czy w przypadku podjęcia uchwały przez Wspólnotę mieszkaniową, o zwrocie części środków z funduszu remontowego właścicielom lokali na cel, który obciąża indywidualnie każdego właściciela a nie Wspólnotę, Wspólnota jako jednostka organizacyjna (osoba ustawowa) będzie musiała odprowadzić podatek dochody od osób prawnych od zwróconych kwot?
2. Czy w sytuacji otrzymania kwoty uzyskanej z funduszu remontowego z przeznaczeniem na zakup nieruchomości, właściciele lokali winni wykazywać kwotę otrzymaną jako dochód i odprowadzić od niej podatek, zgodnie z obowiązującą danego właściciela skalą podatkową?
3. Czy zakup od Gminy niezabudowanego gruntu przyległego, który stosownie do przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami będzie stanowił z działką zabudowaną budynkiem mieszkalnym Wspólnoty jedną nieruchomość, jest opodatkowany podatkiem VAT w skali 23%, czy też 8% – jak dla sprzedaży lokali mieszkalnych na rynku wtórnym?
Fragment:
Celem zapłaty należności jaka wynikałaby z potencjalnego zawarcia umowy kupna-sprzedaży Wspólnota, zamierza podjąć uchwałę, o częściowej likwidacji istniejącego Funduszu Remontowego. Zlikwidowana część Funduszu Remontowego przekazana zostanie właścicielom w kwotach proporcjonalnych do udziałów każdego z nich, aby następnie mogli oni, jako poszczególne osoby fizyczne dokonać wpłaty kwot należności za przeniesienie prawa własności przyległego gruntu. W związku z powyższymi planami, Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej ma wątpliwości dotyczące ewentualnych podatków, które z tytułu zakupu przyległego gruntu, ze środków otrzymanych z Funduszu Remontowego będą musieli zapłacić, właściciele lokali. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w przypadku podjęcia uchwały przez Wspólnotę mieszkaniową, o zwrocie części środków z funduszu remontowego właścicielom lokali na cel, który obciąża indywidualnie każdego właściciela a nie Wspólnotę, Wspólnota jako jednostka organizacyjna (osoba ustawowa) będzie musiała odprowadzić podatek dochody od osób prawnych od zwróconych kwot... Czy w sytuacji otrzymania kwoty uzyskanej z funduszu remontowego z przeznaczeniem na zakup nieruchomości, właściciele lokali winni wykazywać kwotę otrzymaną jako dochód i odprowadzić od niej podatek, zgodnie z obowiązującą danego właściciela skalą podatkową...
2014
12
gru

Istota:
Czy odpisy na fundusz remontowy: budynku i urządzeń kotłowni centralnego ogrzewania, budynku i urządzeń ujęcia wody (hydroforni) stanowiłyby koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Zgodnie natomiast z art. 4 ust. 41 pkt 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zarząd spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości: ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów, o których mowa w ust. 1-2 i 4; ewidencję wpływów i wydatków funduszu remontowego zgodnie z art. 6 ust. 3; ewidencja wpływów i wydatków funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości powinna uwzględniać wszystkie wpływy i wydatki funduszu remontowego tych nieruchomości. Z powyższego przepisu również nie sposób wywieść jakich lokali w istocie dotyczy ewidencja wpływów i wydatków funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych. W konsekwencji nie sposób wyprowadzić jednoznacznych wniosków odnośnie zasad tworzenia i funkcjonowania funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych na podstawie wykładni systemowej przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zarówno w oderwaniu od innych uregulowań prawnych odnoszących się do pojęcia „ zasobów mieszkaniowych ”, jak i wykładni literalnej tego pojęcia. Podkreślenia wymaga bowiem, że nie sposób dokonać jednoznacznej oceny stanowiska Wnioskodawcy odnośnie zakresu odpisów na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych, o którym mowa w art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w kontekście kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych, opierając się jedynie na przepisach ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Innymi słowy, bazując na wykładni systemowej przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, nie można jednoznacznie przesądzić, że obowiązek świadczenia na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych dotyczyć może również lokali niemieszkalnych.
2014
26
paź

Istota:
Czy sfinansowanie wydatków na zmianę medium grzewczego, polegającej na rezygnacji z ogrzewania gazowego i przyłączeniu nieruchomości do miejskiej sieci grzewczej, ze środków funduszu remontowego spowoduje utratę zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w konsekwencji konieczność opodatkowania dochodu Spółdzielni w części wydatkowanej na ten cel?
Fragment:
Zdaniem Spółdzielni o sposobie wydatkowania środków zgromadzonych na funduszu remontowym powinny decydować odpowiednie, umocowane do takich decyzji, organa Spółdzielni. Takie decyzje nie mają konsekwencji podatkowych, ponieważ na mocy przepisu art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w powiązaniu z art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych kosztem podatkowym jest sam odpis na fundusz remontowy w momencie jego tworzenia, a nie wydatek z funduszu remontowego w dacie jego poniesienia. Poza tym środki przeznaczone na wydatki związane ze zmianą medium grzewczego pochodzą z odpisu na fundusz remontowy obciążający gospodarkę zasobami mieszkaniowymi i zostaną wydatkowane na utrzymanie zasobów mieszkaniowych, co zgodnie z przepisem art. 17 ust 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi podstawę do zwolnienia z obowiązku opodatkowania tych kwot. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222, z późn. zm.) celem spółdzielni mieszkaniowej, zwanej dalej "spółdzielnią", jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.
2014
10
paź

Istota:
Czy w przypadku podjęcia uchwały przez Wspólnotę o opłaceniu ze środków funduszu remontowego należności, które obciążają indywidualnie uwłaszczanych właścicieli lokali a nie Wspólnotę, będzie musiała ona odprowadzić podatek dochodowy od osób prawnych od opłaconych kwot?
Fragment:
Wspólnota Mieszkaniowa utworzyła, na podstawie uchwały właścicieli lokali, fundusz remontowy, z przeznaczeniem na bieżące i ewentualne przyszłe remonty. Jest to opłata obowiązkowa, której wysokość członkowie Wspólnoty ustalają corocznie w planie finansowym Wspólnoty przyjmowanym na dany rok stosowną uchwałą. Uchwała ta jest podstawą do obciążania właścicieli lokali miesięczną kwotą zaliczki wpłacaną na rachunek bankowy Wspólnoty. W rzeczywistości, zgodnie z art. 14 pkt 1 ustawy o własności lokali, fundusz remontowy jest zaliczką na koszty zarządu nieruchomością wspólna. W związku ze złożonymi przez właścicieli lokali wnioskami o uwłaszczenie, Wspólnota planuje podjąć uchwałę o przeznaczeniu części środków funduszu remontowego na uregulowanie opłat, które każdy z członków musi ponieść z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania gruntu pod budynkiem w prawo własności (wniosek, decyzja i opłata dotycząca każdego właściciela lokalu indywidualnie). Sprawy przekształceń reguluje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Zgodnie z art. 2 ww. ustawy, z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności muszą wystąpić wszyscy właściciele lokali.
2014
5
paź

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów na fundusz remontowy.
Fragment:
Zgodnie natomiast z art. 4 ust. 41 pkt 1 i 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zarząd spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości: ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów, o których mowa w ust. 1-2 i 4; ewidencję wpływów i wydatków funduszu remontowego zgodnie z art. 6 ust. 3; ewidencja wpływów i wydatków funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości powinna uwzględniać wszystkie wpływy i wydatki funduszu remontowego tych nieruchomości. Z powyższego przepisu również nie sposób wywieść jakich lokali w istocie dotyczy ewidencja wpływów i wydatków funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych. W konsekwencji nie sposób wyprowadzić jednoznacznych wniosków odnośnie zasad tworzenia i funkcjonowania funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych na podstawie wykładni systemowej przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zarówno w oderwaniu od innych uregulowań prawnych odnoszących się do pojęcia „ zasobów mieszkaniowych ”, jak i wykładni literalnej tego pojęcia. Podkreślenia wymaga bowiem, że nie sposób dokonać jednoznacznej oceny stanowiska Wnioskodawcy odnośnie zakresu odpisów na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych, o którym mowa w art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w kontekście kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych, opierając się jedynie na przepisach ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Innymi słowy, bazując na wykładni systemowej przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, nie można jednoznacznie przesądzić, że obowiązek świadczenia na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych dotyczyć może również lokali niemieszkalnych.
2014
21
wrz

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów na fundusz remontowy.
Fragment:
Zgodnie natomiast z art. 4 ust. 41 pkt 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zarząd spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości: ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów, o których mowa w ust. 1-2 i 4; ewidencję wpływów i wydatków funduszu remontowego zgodnie z art. 6 ust. 3; ewidencja wpływów i wydatków funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości powinna uwzględniać wszystkie wpływy i wydatki funduszu remontowego tych nieruchomości. Z powyższego przepisu również nie sposób wywieść jakich lokali w istocie dotyczy ewidencja wpływów i wydatków funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych. W konsekwencji nie sposób wyprowadzić jednoznacznych wniosków odnośnie zasad tworzenia i funkcjonowania funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych na podstawie wykładni systemowej przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zarówno w oderwaniu od innych uregulowań prawnych odnoszących się do pojęcia „ zasobów mieszkaniowych ”, jak i wykładni literalnej tego pojęcia. Podkreślenia wymaga bowiem, że nie sposób dokonać jednoznacznej oceny stanowiska Wnioskodawcy odnośnie zakresu odpisów na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych, o którym mowa w art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w kontekście kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych, opierając się jedynie na przepisach ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Innymi słowy, bazując na wykładni systemowej przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, nie można jednoznacznie przesądzić, że obowiązek świadczenia na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych dotyczyć może również lokali niemieszkalnych.
2014
1
kwi

Istota:
Czy naliczony przez Spółdzielnię odpis na fundusz remontowy od lokali użytkowych, garaży i miejsc postojowych zajmowanych na podstawie spółdzielczego własnościowego prawa, prawa odrębnej własności i umowy najmu znajdujących się w budynkach mieszkalnych, budynku biurowym, wolnostojącym pawilonie handlowym, obiektach w zabudowie szeregowej oraz w wielostanowiskowym lokalu garażowym, stanowi koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Zgodnie natomiast z art. 4 ust. 41 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zarząd spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości: ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów, o których mowa w ust. 1-2 i 4; ewidencję wpływów i wydatków funduszu remontowego zgodnie z art. 6 ust. 3; ewidencja wpływów i wydatków funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości powinna uwzględniać wszystkie wpływy i wydatki funduszu remontowego tych nieruchomości. Z powyższego przepisu również nie sposób wywieść jakich lokali w istocie dotyczy ewidencja wpływów i wydatków funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych. W konsekwencji nie sposób wyprowadzić jednoznacznych wniosków odnośnie zasad tworzenia i funkcjonowania funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych na podstawie wykładni systemowej przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zarówno w oderwaniu od innych uregulowań prawnych odnoszących się do pojęcia „ zasobów mieszkaniowych ”, jak i wykładni literalnej tego pojęcia. Podkreślenia wymaga bowiem, że nie jest możliwe dokonanie jednoznacznej oceny stanowiska Wnioskodawcy odnośnie zakresu odpisów na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych, o którym mowa w art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w kontekście kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych, opierając się jedynie na przepisach ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Innymi słowy, bazując na wykładni systemowej przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, nie można jednoznacznie przesądzić, że obowiązek świadczenia na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych dotyczyć może również lokali niemieszkalnych.
2014
25
mar

Istota:
Obowiązek wystawienia informacji PIT-8C (legalizacja ciepłomierzy z fundusz remontowego).
Fragment:
Ustawa o własności lokali nie zawiera regulacji określających szczegółowe zasady tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego przez wspólnotę. Nie oznacza to jednak, że właściciele lokali tworzący wspólnotę mieszkaniową nie mogą utworzyć funduszu remontowego i określić zasady gromadzenia środków oraz dysponowania nimi na podstawie uchwały, jak to ma miejsce w opisanej we wniosku sytuacji. Uwzględniając powyższe stwierdzić należy, że w sytuacji gdy właściciele lokali mieszkalnych tworzący wspólnotę dokonują wpłat na fundusz remontowy, na podstawie podjętej przez nich uchwały, to skutkiem finansowania z tego funduszu legalizacji ciepłomierzy, wymiany w tych ciepłomierzach baterii oraz ich napraw, nie będzie powstanie, po stronie tych osób, przysporzenia majątkowego podlegającego opodatkowaniu. W związku z tym, wartość tego finansowania nie stanowi dla właścicieli poszczególnych lokali przychodu z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek wystawienia dla tych osób informacji PIT-8C. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul.
2014
7
lut

Istota:
Skutki podatkowe dokonywanej przez Wnioskodawcę refundacji części kosztów założenia płytek podłogowych na balkonach.
Fragment:
Wnioskodawca tworzy fundusz remontowy na podstawie przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Środki finansowe wpłacone przez właścicieli lokali lub właścicieli spółdzielczych praw do lokali na rachunek bankowy Wnioskodawcy na poczet funduszu remontowego stają się Jego własnością i to Wnioskodawca decyduje (zachowując w tym zakresie wymogi określone w odpowiednich aktach prawnych) w jaki sposób są one wydatkowane. Dla rozstrzygnięcia, czy kwota refundacji stanowi przychód z innych źródeł nie ma znaczenia, że fundusz remontowy tworzą środki wpłacane przez właścicieli lokali i właścicieli spółdzielczych praw do lokali. Refundacja ta nie ma również charakteru odszkodowania za zniszczone mienie, gdyż płytki nie zostały zniszczone w wyniku umyślnego lub nieumyślnego bezzasadnego działania ze strony Wnioskodawcy. Płytki zostały usunięte z powodu konieczności przeprowadzenia naprawy balkonu. Wnioskodawca jako zarządzający nieruchomościami jest zobowiązany do podejmowania takich działań aby poszczególne nieruchomości były utrzymywane w stanie co najmniej niepogorszonym. Jeżeli dla wykonania tego obowiązku konieczne jest usunięcie jakiegokolwiek elementu to nie można tu mówić o szkodzie.
2014
24
sty

Istota:
Czy wymiana indywidualnych podzielników elektronicznych kosztów centralnego ogrzewania sfinansowana funduszem remontowym będzie stanowiła dla osób posiadających prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy Spółdzielnia zobowiązana będzie do sporządzenia informacji PIT-8C?
Fragment:
Koszty wymiany podzielników zostaną sfinansowane funduszem remontowym tworzonym przez Wnioskodawcę na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Obowiązek świadczenia na fundusz remontowy dotyczy członków Spółdzielni, osób niebędących członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali oraz właścicieli lokali niebędących członkami Spółdzielni. Zasady korzystania z tego funduszu są identyczne dla wszystkich osób zajmujących lokale mieszkalne. W związku z powyższym zadano między innymi następujące pytanie. Czy wymiana indywidualnych podzielników elektronicznych kosztów centralnego ogrzewania sfinansowana funduszem remontowym będzie stanowiła dla osób posiadających prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy Spółdzielnia zobowiązana będzie do sporządzenia informacji PIT-8C... Wnioskodawca wyraził pogląd, że świadczenia z funduszu remontowego nie mogą być traktowane jako przysporzenie w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż świadczenia te mają charakter zwrotny. Spółdzielnia nie powinna sporządzać informacji PIT-8C dla osób posiadających prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego, gdyż wszyscy mieszkańcy powinni być traktowani równo.
2014
18
sty
© 2011-2014 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.