Fundusz remontowy | Interpretacje podatkowe

Fundusz remontowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to fundusz remontowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy wpłata na fundusz remontowy może być celem mieszkaniowym
Fragment:
W świetle powyższego wyjaśnienia fundusz remontowy jest to wydzielona zaliczka przeznaczona na remonty. Celem powołania funduszu remontowego jest rozłożenie w czasie ciężaru utrzymania nieruchomości. Kwestie szczegółowe dotyczące opłat wnoszonych na fundusz remontowy zarówno przez członków spółdzielni jak i właścicieli lokali niebędących ich członkami, określa statut spółdzielni. Może on w różny sposób regulować kwestie wnoszenia opłat na rzecz spółdzielni. W tym miejscu objaśnić zatem trzeba, że wydatkowanie środków z odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym na fundusz remontowy w spółdzielni nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podkreślić należy, że art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprost wskazuje, że możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy poprzez wydatkowanie posiadanych środków na remont lokalu mieszkalnego. Natomiast remont elewacji budynku, jego ocieplenie, wymiana rynny w budynku czy też inne wydatki ponoszone ze środków zgromadzonych na funduszu remontowym spółdzielni, na rzecz której Wnioskodawca uiszcza czynsz, to nie jest remont lokalu mieszkalnego będącego własnością Wnioskodawcy.
2015
18
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie opodatkowania wpłat wnoszonych na fundusz remontowy przez właścicieli lokali, rozliczania straty oraz rozliczania nadwyżek/niedoborów z tytułu bieżącego utrzymania nieruchomości i mediów dostarczanych do lokali.
Fragment:
W świetle powyższego należy stwierdzić, że wpłaty wnoszone na fundusz remontowy przez właścicieli lokali użytkowych nie będą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ponieważ wpłaty te nie stanowią przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. W konsekwencji, dochód powstały z tego tytułu nie może korzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 44 ww. ustawy i stosownie do postanowień art. 7 ust. 1 tej ustawy, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Natomiast dochód Wspólnoty z tytułu wpłat wnoszonych na fundusz remontowy przez właściciela lokalu mieszkalnego stanowić będzie dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, który stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 44 w związku z art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlega zwolnieniu z opodatkowania, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Tym samym nie można zgodzić się z opinią Wnioskodawcy, że dochody Wspólnoty (wpłaty na fundusz remontowy) nie mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania w całości, niezależnie od tego czy pochodzą od właścicieli lokali użytkowych, czy od właściciela lokalu mieszkalnego.
2015
12
lut

Istota:
Czy odpisy na fundusz remontowy tworzone w ciężar kosztów utrzymania lokali użytkowych są podatkowym kosztem uzyskania przychodu w chwili dokonywania takiego odpisu bez względu na to w jakim terminie środki z funduszu remontowego zostaną faktycznie wykorzystane?
Fragment:
Natomiast zgodnie z zapisami art. 6 ust. 3 ww. ustawy spółdzielnia tworzy fundusz remontowy w celu sfinansowania remontów tych zasobów. Fundusz remontowy tworzony jest z odpisów dokonywanych w ciężar kosztów gospodarki tym zasobem. Fundusz remontowy przeznaczany jest zarówno na bieżące wydatki związane z utrzymaniem zasobu w zadawalającym stanie technicznym, jak również akumulowany na wydatki remontowe planowane do przeprowadzenia w latach następnych. Odpis na fundusz remontowy jest kosztem utrzymania, a art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nakłada na spółdzielnie obowiązek jego tworzenia. Obowiązek świadczenia na fundusz remontowy dotyczy członków spółdzielni oraz osób niebędących członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali. Ww. lokale użytkowe zgodnie z zapisami art. 2 pkt. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stanowią lokale o innym przeznaczeniu, do których spółdzielnia ma obowiązek tworzenia funduszu remontowego podobnie jak od innych lokali stanowiących „ zasoby mieszkaniowe spółdzielni ”. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy odpisy na fundusz remontowy tworzone w ciężar kosztów utrzymania lokali użytkowych są podatkowym kosztem uzyskania przychodu w chwili dokonywania takiego odpisu bez względu na to w jakim terminie środki z funduszu remontowego zostaną faktycznie wykorzystane...
2015
12
lut

Istota:
Czy Spółdzielnia postępuje prawidłowo, w rozumieniu art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt. 9 lit a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ujmując w kosztach uzyskania przychodów odpis na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych naliczony od lokali użytkowych?
Fragment:
Jednocześnie zgodnie z art. 4 ust. 41 pkt 2 usm, zarząd spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości: ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów, o których mowa w ust. 1-2 i 4; ewidencję wpływów i wydatków funduszu remontowego zgodnie z art. 6 ust. 3; ewidencja wpływów i wydatków funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości powinna uwzględniać wszystkie wpływy i wydatki funduszu remontowego tych nieruchomości. Z powyższego przepisu również nie sposób wywieść, że ewidencja wpływów i wydatków funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych obejmuje lokale użytkowe. W konsekwencji nie sposób wyprowadzić jednoznacznych wniosków odnośnie zasad tworzenia i funkcjonowania funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych, na podstawie wykładni systemowej przepisów usm, w oderwaniu od innych uregulowań prawnych odnoszących się do pojęcia „ zasobów mieszkaniowych ”, jak i wykładni literalnej tego pojęcia. Podkreślenia wymaga bowiem, że nie sposób dokonać jednoznacznej oceny stanowiska Wnioskodawcy odnośnie zakresu odpisów na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych, o którym mowa w art. 6 ust. 3 usm, w kontekście kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych, opierając się jedynie na przepisach usm. W konsekwencji, jak uprzednio wskazano, należy odnieść się zarówno do wykładni innych regulacji prawnych, jak i do samej wykładni literalnej pojęcia „ zasobów mieszkaniowych ”, która jest podstawową wykładnią norm prawnych.
2015
23
sty

Istota:
Czy zwrócone środki z funduszu remontowego podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Środki gromadzone były na funduszu remontowym Spółdzielni. Spółdzielnia prowadziła osobną ewidencję tych środków dla danej nieruchomości, bez odrębnego konta bankowego. Na dzień powstania wspólnoty fundusz remontowy wykazuje saldo dodatnie. Po rozliczeniu kosztów i przychodów z tytułu eksploatacji i utrzymania tej nieruchomości powstało saldo ujemne. W związku z tym Spółdzielnia zamierza kwotę zwrotu z funduszu remontowego pomniejszyć o wynik eksploatacji i kwoty te przekazać konkretnym osobom. Biorąc pod uwagę ww. przepisy prawa oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że jeżeli rozliczenie kwot wynikających z utworzonego przez Spółdzielnię Mieszkaniową funduszu remontowego po pomniejszeniu o wynik eksploatacji (tj. po rozliczeniu kosztów i przychodów z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości – z wniosku wynika bowiem, że Spółdzielnia Mieszkaniowa chce się rozliczyć z odchodzącymi członkami z tytułu wniesionych kwot na fundusz remontowy) dotyczy wyłącznie kwot faktycznie wpłacanych przez ww. osoby na fundusz remontowy, to kwoty zwrócone tym osobom (jako różnica pomiędzy wpłaconymi przez nich kwotami na fundusz remontowy a rozliczonymi) nie powodują przysporzenia majątkowego a tym samym przychodu w rozumieniu art. 20 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2014
23
gru

Istota:
1. Czy w przypadku podjęcia uchwały przez Wspólnotę mieszkaniową, o zwrocie części środków z funduszu remontowego właścicielom lokali na cel, który obciąża indywidualnie każdego właściciela a nie Wspólnotę, Wspólnota jako jednostka organizacyjna (osoba ustawowa) będzie musiała odprowadzić podatek dochody od osób prawnych od zwróconych kwot?
2. Czy w sytuacji otrzymania kwoty uzyskanej z funduszu remontowego z przeznaczeniem na zakup nieruchomości, właściciele lokali winni wykazywać kwotę otrzymaną jako dochód i odprowadzić od niej podatek, zgodnie z obowiązującą danego właściciela skalą podatkową?
3. Czy zakup od Gminy niezabudowanego gruntu przyległego, który stosownie do przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami będzie stanowił z działką zabudowaną budynkiem mieszkalnym Wspólnoty jedną nieruchomość, jest opodatkowany podatkiem VAT w skali 23%, czy też 8% – jak dla sprzedaży lokali mieszkalnych na rynku wtórnym?
Fragment:
Celem zapłaty należności jaka wynikałaby z potencjalnego zawarcia umowy kupna-sprzedaży Wspólnota, zamierza podjąć uchwałę, o częściowej likwidacji istniejącego Funduszu Remontowego. Zlikwidowana część Funduszu Remontowego przekazana zostanie właścicielom w kwotach proporcjonalnych do udziałów każdego z nich, aby następnie mogli oni, jako poszczególne osoby fizyczne dokonać wpłaty kwot należności za przeniesienie prawa własności przyległego gruntu. W związku z powyższymi planami, Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej ma wątpliwości dotyczące ewentualnych podatków, które z tytułu zakupu przyległego gruntu, ze środków otrzymanych z Funduszu Remontowego będą musieli zapłacić, właściciele lokali. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w przypadku podjęcia uchwały przez Wspólnotę mieszkaniową, o zwrocie części środków z funduszu remontowego właścicielom lokali na cel, który obciąża indywidualnie każdego właściciela a nie Wspólnotę, Wspólnota jako jednostka organizacyjna (osoba ustawowa) będzie musiała odprowadzić podatek dochody od osób prawnych od zwróconych kwot... Czy w sytuacji otrzymania kwoty uzyskanej z funduszu remontowego z przeznaczeniem na zakup nieruchomości, właściciele lokali winni wykazywać kwotę otrzymaną jako dochód i odprowadzić od niej podatek, zgodnie z obowiązującą danego właściciela skalą podatkową...
2014
12
gru

Istota:
Czy odpisy na fundusz remontowy: budynku i urządzeń kotłowni centralnego ogrzewania, budynku i urządzeń ujęcia wody (hydroforni) stanowiłyby koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Zgodnie natomiast z art. 4 ust. 41 pkt 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zarząd spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości: ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów, o których mowa w ust. 1-2 i 4; ewidencję wpływów i wydatków funduszu remontowego zgodnie z art. 6 ust. 3; ewidencja wpływów i wydatków funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości powinna uwzględniać wszystkie wpływy i wydatki funduszu remontowego tych nieruchomości. Z powyższego przepisu również nie sposób wywieść jakich lokali w istocie dotyczy ewidencja wpływów i wydatków funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych. W konsekwencji nie sposób wyprowadzić jednoznacznych wniosków odnośnie zasad tworzenia i funkcjonowania funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych na podstawie wykładni systemowej przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zarówno w oderwaniu od innych uregulowań prawnych odnoszących się do pojęcia „ zasobów mieszkaniowych ”, jak i wykładni literalnej tego pojęcia. Podkreślenia wymaga bowiem, że nie sposób dokonać jednoznacznej oceny stanowiska Wnioskodawcy odnośnie zakresu odpisów na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych, o którym mowa w art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w kontekście kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych, opierając się jedynie na przepisach ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Innymi słowy, bazując na wykładni systemowej przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, nie można jednoznacznie przesądzić, że obowiązek świadczenia na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych dotyczyć może również lokali niemieszkalnych.
2014
26
paź

Istota:
Czy sfinansowanie wydatków na zmianę medium grzewczego, polegającej na rezygnacji z ogrzewania gazowego i przyłączeniu nieruchomości do miejskiej sieci grzewczej, ze środków funduszu remontowego spowoduje utratę zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w konsekwencji konieczność opodatkowania dochodu Spółdzielni w części wydatkowanej na ten cel?
Fragment:
Zdaniem Spółdzielni o sposobie wydatkowania środków zgromadzonych na funduszu remontowym powinny decydować odpowiednie, umocowane do takich decyzji, organa Spółdzielni. Takie decyzje nie mają konsekwencji podatkowych, ponieważ na mocy przepisu art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w powiązaniu z art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych kosztem podatkowym jest sam odpis na fundusz remontowy w momencie jego tworzenia, a nie wydatek z funduszu remontowego w dacie jego poniesienia. Poza tym środki przeznaczone na wydatki związane ze zmianą medium grzewczego pochodzą z odpisu na fundusz remontowy obciążający gospodarkę zasobami mieszkaniowymi i zostaną wydatkowane na utrzymanie zasobów mieszkaniowych, co zgodnie z przepisem art. 17 ust 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi podstawę do zwolnienia z obowiązku opodatkowania tych kwot. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222, z późn. zm.) celem spółdzielni mieszkaniowej, zwanej dalej "spółdzielnią", jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.
2014
10
paź

Istota:
Czy w przypadku podjęcia uchwały przez Wspólnotę o opłaceniu ze środków funduszu remontowego należności, które obciążają indywidualnie uwłaszczanych właścicieli lokali a nie Wspólnotę, będzie musiała ona odprowadzić podatek dochodowy od osób prawnych od opłaconych kwot?
Fragment:
Wspólnota Mieszkaniowa utworzyła, na podstawie uchwały właścicieli lokali, fundusz remontowy, z przeznaczeniem na bieżące i ewentualne przyszłe remonty. Jest to opłata obowiązkowa, której wysokość członkowie Wspólnoty ustalają corocznie w planie finansowym Wspólnoty przyjmowanym na dany rok stosowną uchwałą. Uchwała ta jest podstawą do obciążania właścicieli lokali miesięczną kwotą zaliczki wpłacaną na rachunek bankowy Wspólnoty. W rzeczywistości, zgodnie z art. 14 pkt 1 ustawy o własności lokali, fundusz remontowy jest zaliczką na koszty zarządu nieruchomością wspólna. W związku ze złożonymi przez właścicieli lokali wnioskami o uwłaszczenie, Wspólnota planuje podjąć uchwałę o przeznaczeniu części środków funduszu remontowego na uregulowanie opłat, które każdy z członków musi ponieść z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania gruntu pod budynkiem w prawo własności (wniosek, decyzja i opłata dotycząca każdego właściciela lokalu indywidualnie). Sprawy przekształceń reguluje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Zgodnie z art. 2 ww. ustawy, z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności muszą wystąpić wszyscy właściciele lokali.
2014
5
paź

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów na fundusz remontowy.
Fragment:
Zgodnie natomiast z art. 4 ust. 41 pkt 1 i 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zarząd spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości: ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów, o których mowa w ust. 1-2 i 4; ewidencję wpływów i wydatków funduszu remontowego zgodnie z art. 6 ust. 3; ewidencja wpływów i wydatków funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości powinna uwzględniać wszystkie wpływy i wydatki funduszu remontowego tych nieruchomości. Z powyższego przepisu również nie sposób wywieść jakich lokali w istocie dotyczy ewidencja wpływów i wydatków funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych. W konsekwencji nie sposób wyprowadzić jednoznacznych wniosków odnośnie zasad tworzenia i funkcjonowania funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych na podstawie wykładni systemowej przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zarówno w oderwaniu od innych uregulowań prawnych odnoszących się do pojęcia „ zasobów mieszkaniowych ”, jak i wykładni literalnej tego pojęcia. Podkreślenia wymaga bowiem, że nie sposób dokonać jednoznacznej oceny stanowiska Wnioskodawcy odnośnie zakresu odpisów na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych, o którym mowa w art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w kontekście kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych, opierając się jedynie na przepisach ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Innymi słowy, bazując na wykładni systemowej przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, nie można jednoznacznie przesądzić, że obowiązek świadczenia na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych dotyczyć może również lokali niemieszkalnych.
2014
21
wrz
© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.