Fundusz remontowy | Interpretacje podatkowe

Fundusz remontowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to fundusz remontowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy opłaty miesięczne na fundusz remontowy, jakie są naliczane i ewidencjonowane przez, zarząd spółdzielni mieszkaniowej stosownie do wymagań określonych w art. 4 ust. 4(l) lit. b, art. 4 ust. 6(2) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o spółdzielniach mieszkaniowy (Dz. U. z 2013r., poz. 1222, określanej dalej skrótem u.s.m,), a więc na odrębny fundusz remontowy dla każdej nieruchomości budynkowych znajdujących się w zasobach spółdzielni mieszkaniowej (wspólnoty mieszkaniowej kierowanej przez spółdzielnię mieszkaniową)?
Fragment:
(...) fundusz remontowy dotyczący lokali mieszkalnych - jest prawidłowe, w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów na podst. art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o CIT odpisów na fundusz remontowy od lokali użytkowych – jest nieprawidłowe, w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów na fundusz remontowy od lokali użytkowych, jako związanych z inną działalnością gospodarczą niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, na podst. art. 15 ust. 1 ustawy o CIT – jest prawidłowe. w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów na podst. art. 15 ust. 1 ustawy o CIT wydatków faktycznie poniesionych z funduszy remontowych dotyczących lokali użytkowych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24 listopada 2014r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania opłat wnoszonych na fundusz remontowy przez członków spółdzielni oraz osoby nie będące członkami, zarówno od lokali mieszkalnych jak i użytkowych, oraz w zakresie kosztów uzyskania przychodów dotyczących wnoszonych opłat na fundusz remontowy.
2015
1
lip

Istota:
Skutki podatkow sfinansowania z funduszu remontowego kosztów wymiany wodomierzy.
Fragment:
Koszty wymiany wodomierzy zostaną sfinansowane ze środków pochodzących z funduszu remontowego, tworzonego przez Wnioskodawcę na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Obowiązek świadczenia na fundusz remontowy dotyczy członków Wnioskodawcy, osób niebędących członkami Wnioskodawcy, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawa do lokali oraz właścicieli lokali niebędących członkami Wnioskodawcy według tych samych zasad – którym przysługuje odrębna własność lokalu. Sposób korzystania z funduszu remontowego jest identyczny dla wszystkich osób zajmujących lokale mieszkalne. W związku z tym wszyscy mieszkańcy nieruchomości zarządzanych przez Wnioskodawcę mają takie same prawa i obowiązki w zakresie pokrywania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości zgodnie z art. 4 ust. 1-2 i 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Wodomierze stanowią część składową instalacji wodnych w lokalach mieszkalnych, a zgodnie z regulaminem „ zasad tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym w S. M. X ” środki tego funduszu mogą być przeznaczane między innymi na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem w należytym stanie technicznym infrastruktury towarzyszącej zasobom mieszkaniowym obejmującym lokale mieszkalne zarówno spółdzielcze własnościowe, jak i należące do osób posiadających odrębną własność lub własnościowe prawo do lokalu, które nie są członkami spółdzielni.
2015
24
maj

Istota:
Czy w związku z opisanym przekazaniem środków z funduszu rezerwowego na fundusz remontowy u osób nie będących członkami Spółdzielni powstanie przychód obligujący Spółdzielnię do wystawienia dokumentu PIT-8C w celu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w związku z opisanym wyżej przekazaniem środków z funduszu rezerwowego na fundusz remontowy u osób niebędących członkami Spółdzielni powstanie przychód obligujący Spółdzielnię do wystawienia dokumentu PIT-8C w celu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych... Wnioskodawca uważa, iż nadwyżka bilansowa Spółdzielni zgromadzona na funduszu rezerwowym a przeznaczona na dofinansowanie funduszu remontowego wszystkich zasobów, nie stanowi dla osób niebędących członkami a posiadających dowolny tytuł prawny do lokalu, przychodu z innych źródeł, ani dochodu w zyskach osoby prawnej. W związku z powyższym na Spółdzielni nie ciąży obowiązek wystawienia dokumentów PIT-8C. Fundusz remontowy jest funduszem Spółdzielni – osoby prawnej i jako taki mieści się w gospodarce zasobami mieszkaniowymi. Z tytułu zasilenia funduszu remontowego środkami z nadwyżki bilansowej zgromadzonej na funduszu rezerwowym, członkowie Spółdzielni oraz osoby niebędące członkami a posiadające dowolny tytuł prawny do lokalu, nie otrzymują żadnego przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dofinansowanie nie powoduje u tych osób przysporzenia majątkowego. Nie można uznać, iż w tej sytuacji ktokolwiek uzyskuje nieodpłatne świadczenie, jako iż nikt nie otrzymuje żadnych środków finansowych, ani też nikomu nie przysługuje żadne świadczenie ze strony Spółdzielni.
2015
21
kwi

Istota:
Za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawczyni, że otrzymana refundacja wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej, nie stanowi dodatkowego dochodu podlegającego opodatkowaniu. Stąd Wnioskodawczyni nie wykazuje kwoty refundacji w zeznaniu podatkowym.
Fragment:
Kwota zwrotu z funduszu remontowego wyniosła 1.601,60 zł. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy zwrot z funduszu remontowego można uważać jako dodatkowy dochód... Czy Wnioskodawczyni będąc nadal członkiem spółdzielni mieszkaniowej ma inne prawa niż inni członkowie... Zdaniem Wnioskodawczyni, nie można uznać zwrotu z funduszu remontowego jako dodatkowego dochodu. Zwrot, jak mówi sama nazwa stanowi oddanie czegoś do czego ma prawo. Fundusz remontowy uważa za konto na którym gromadzi pieniądze potrzebne na remont zasobów spółdzielczych i zasobów Wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni jest członkiem spółdzielni od 1990 r. Gdyby Spółdzielnia dokonała wymiany nie byłoby problemu. Wnioskodawczyni dokonała wymiany we własnym zakresie tylko dlatego, że wymieniła otwory okienne wykonane z PCV a spółdzielnia na dzień dzisiejszy takich nie montuje. Wyrażając zgodę na wymianę we własnym zakresie spółdzielnia nie uprzedziła Wnioskodawczyni o opodatkowaniu zwrotu z funduszu remontowego. O fakcie tym dowiedziała się w dniu 21.01.2010 r. otrzymując od spółdzielni mieszkaniowej pismo zobowiązujące do zapłaty podatku. Wnioskodawczyni ma lokal z odrębną własnością, ale nadal jest członkiem spółdzielni i wnosi opłaty w takiej samej wysokości jak inni członkowie ze statusem spółdzielczym lokatorskim lub własnościowym; jedynie podatek od nieruchomości opłaca we własnym zakresie.
2015
10
kwi

Istota:
Czy wpłata na fundusz remontowy może być celem mieszkaniowym
Fragment:
W świetle powyższego wyjaśnienia fundusz remontowy jest to wydzielona zaliczka przeznaczona na remonty. Celem powołania funduszu remontowego jest rozłożenie w czasie ciężaru utrzymania nieruchomości. Kwestie szczegółowe dotyczące opłat wnoszonych na fundusz remontowy zarówno przez członków spółdzielni jak i właścicieli lokali niebędących ich członkami, określa statut spółdzielni. Może on w różny sposób regulować kwestie wnoszenia opłat na rzecz spółdzielni. W tym miejscu objaśnić zatem trzeba, że wydatkowanie środków z odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym na fundusz remontowy w spółdzielni nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podkreślić należy, że art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprost wskazuje, że możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy poprzez wydatkowanie posiadanych środków na remont lokalu mieszkalnego. Natomiast remont elewacji budynku, jego ocieplenie, wymiana rynny w budynku czy też inne wydatki ponoszone ze środków zgromadzonych na funduszu remontowym spółdzielni, na rzecz której Wnioskodawca uiszcza czynsz, to nie jest remont lokalu mieszkalnego będącego własnością Wnioskodawcy.
2015
18
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie opodatkowania wpłat wnoszonych na fundusz remontowy przez właścicieli lokali, rozliczania straty oraz rozliczania nadwyżek/niedoborów z tytułu bieżącego utrzymania nieruchomości i mediów dostarczanych do lokali.
Fragment:
W świetle powyższego należy stwierdzić, że wpłaty wnoszone na fundusz remontowy przez właścicieli lokali użytkowych nie będą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ponieważ wpłaty te nie stanowią przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. W konsekwencji, dochód powstały z tego tytułu nie może korzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 44 ww. ustawy i stosownie do postanowień art. 7 ust. 1 tej ustawy, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Natomiast dochód Wspólnoty z tytułu wpłat wnoszonych na fundusz remontowy przez właściciela lokalu mieszkalnego stanowić będzie dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, który stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 44 w związku z art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlega zwolnieniu z opodatkowania, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Tym samym nie można zgodzić się z opinią Wnioskodawcy, że dochody Wspólnoty (wpłaty na fundusz remontowy) nie mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania w całości, niezależnie od tego czy pochodzą od właścicieli lokali użytkowych, czy od właściciela lokalu mieszkalnego.
2015
12
lut

Istota:
Czy odpisy na fundusz remontowy tworzone w ciężar kosztów utrzymania lokali użytkowych są podatkowym kosztem uzyskania przychodu w chwili dokonywania takiego odpisu bez względu na to w jakim terminie środki z funduszu remontowego zostaną faktycznie wykorzystane?
Fragment:
Natomiast zgodnie z zapisami art. 6 ust. 3 ww. ustawy spółdzielnia tworzy fundusz remontowy w celu sfinansowania remontów tych zasobów. Fundusz remontowy tworzony jest z odpisów dokonywanych w ciężar kosztów gospodarki tym zasobem. Fundusz remontowy przeznaczany jest zarówno na bieżące wydatki związane z utrzymaniem zasobu w zadawalającym stanie technicznym, jak również akumulowany na wydatki remontowe planowane do przeprowadzenia w latach następnych. Odpis na fundusz remontowy jest kosztem utrzymania, a art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nakłada na spółdzielnie obowiązek jego tworzenia. Obowiązek świadczenia na fundusz remontowy dotyczy członków spółdzielni oraz osób niebędących członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali. Ww. lokale użytkowe zgodnie z zapisami art. 2 pkt. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stanowią lokale o innym przeznaczeniu, do których spółdzielnia ma obowiązek tworzenia funduszu remontowego podobnie jak od innych lokali stanowiących „ zasoby mieszkaniowe spółdzielni ”. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy odpisy na fundusz remontowy tworzone w ciężar kosztów utrzymania lokali użytkowych są podatkowym kosztem uzyskania przychodu w chwili dokonywania takiego odpisu bez względu na to w jakim terminie środki z funduszu remontowego zostaną faktycznie wykorzystane...
2015
12
lut

Istota:
Czy Spółdzielnia postępuje prawidłowo, w rozumieniu art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt. 9 lit a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ujmując w kosztach uzyskania przychodów odpis na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych naliczony od lokali użytkowych?
Fragment:
Jednocześnie zgodnie z art. 4 ust. 41 pkt 2 usm, zarząd spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości: ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów, o których mowa w ust. 1-2 i 4; ewidencję wpływów i wydatków funduszu remontowego zgodnie z art. 6 ust. 3; ewidencja wpływów i wydatków funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości powinna uwzględniać wszystkie wpływy i wydatki funduszu remontowego tych nieruchomości. Z powyższego przepisu również nie sposób wywieść, że ewidencja wpływów i wydatków funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych obejmuje lokale użytkowe. W konsekwencji nie sposób wyprowadzić jednoznacznych wniosków odnośnie zasad tworzenia i funkcjonowania funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych, na podstawie wykładni systemowej przepisów usm, w oderwaniu od innych uregulowań prawnych odnoszących się do pojęcia „ zasobów mieszkaniowych ”, jak i wykładni literalnej tego pojęcia. Podkreślenia wymaga bowiem, że nie sposób dokonać jednoznacznej oceny stanowiska Wnioskodawcy odnośnie zakresu odpisów na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych, o którym mowa w art. 6 ust. 3 usm, w kontekście kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych, opierając się jedynie na przepisach usm. W konsekwencji, jak uprzednio wskazano, należy odnieść się zarówno do wykładni innych regulacji prawnych, jak i do samej wykładni literalnej pojęcia „ zasobów mieszkaniowych ”, która jest podstawową wykładnią norm prawnych.
2015
23
sty

Istota:
Czy zwrócone środki z funduszu remontowego podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Środki gromadzone były na funduszu remontowym Spółdzielni. Spółdzielnia prowadziła osobną ewidencję tych środków dla danej nieruchomości, bez odrębnego konta bankowego. Na dzień powstania wspólnoty fundusz remontowy wykazuje saldo dodatnie. Po rozliczeniu kosztów i przychodów z tytułu eksploatacji i utrzymania tej nieruchomości powstało saldo ujemne. W związku z tym Spółdzielnia zamierza kwotę zwrotu z funduszu remontowego pomniejszyć o wynik eksploatacji i kwoty te przekazać konkretnym osobom. Biorąc pod uwagę ww. przepisy prawa oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że jeżeli rozliczenie kwot wynikających z utworzonego przez Spółdzielnię Mieszkaniową funduszu remontowego po pomniejszeniu o wynik eksploatacji (tj. po rozliczeniu kosztów i przychodów z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości – z wniosku wynika bowiem, że Spółdzielnia Mieszkaniowa chce się rozliczyć z odchodzącymi członkami z tytułu wniesionych kwot na fundusz remontowy) dotyczy wyłącznie kwot faktycznie wpłacanych przez ww. osoby na fundusz remontowy, to kwoty zwrócone tym osobom (jako różnica pomiędzy wpłaconymi przez nich kwotami na fundusz remontowy a rozliczonymi) nie powodują przysporzenia majątkowego a tym samym przychodu w rozumieniu art. 20 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2014
23
gru

Istota:
1. Czy w przypadku podjęcia uchwały przez Wspólnotę mieszkaniową, o zwrocie części środków z funduszu remontowego właścicielom lokali na cel, który obciąża indywidualnie każdego właściciela a nie Wspólnotę, Wspólnota jako jednostka organizacyjna (osoba ustawowa) będzie musiała odprowadzić podatek dochody od osób prawnych od zwróconych kwot?
2. Czy w sytuacji otrzymania kwoty uzyskanej z funduszu remontowego z przeznaczeniem na zakup nieruchomości, właściciele lokali winni wykazywać kwotę otrzymaną jako dochód i odprowadzić od niej podatek, zgodnie z obowiązującą danego właściciela skalą podatkową?
3. Czy zakup od Gminy niezabudowanego gruntu przyległego, który stosownie do przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami będzie stanowił z działką zabudowaną budynkiem mieszkalnym Wspólnoty jedną nieruchomość, jest opodatkowany podatkiem VAT w skali 23%, czy też 8% – jak dla sprzedaży lokali mieszkalnych na rynku wtórnym?
Fragment:
Celem zapłaty należności jaka wynikałaby z potencjalnego zawarcia umowy kupna-sprzedaży Wspólnota, zamierza podjąć uchwałę, o częściowej likwidacji istniejącego Funduszu Remontowego. Zlikwidowana część Funduszu Remontowego przekazana zostanie właścicielom w kwotach proporcjonalnych do udziałów każdego z nich, aby następnie mogli oni, jako poszczególne osoby fizyczne dokonać wpłaty kwot należności za przeniesienie prawa własności przyległego gruntu. W związku z powyższymi planami, Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej ma wątpliwości dotyczące ewentualnych podatków, które z tytułu zakupu przyległego gruntu, ze środków otrzymanych z Funduszu Remontowego będą musieli zapłacić, właściciele lokali. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w przypadku podjęcia uchwały przez Wspólnotę mieszkaniową, o zwrocie części środków z funduszu remontowego właścicielom lokali na cel, który obciąża indywidualnie każdego właściciela a nie Wspólnotę, Wspólnota jako jednostka organizacyjna (osoba ustawowa) będzie musiała odprowadzić podatek dochody od osób prawnych od zwróconych kwot... Czy w sytuacji otrzymania kwoty uzyskanej z funduszu remontowego z przeznaczeniem na zakup nieruchomości, właściciele lokali winni wykazywać kwotę otrzymaną jako dochód i odprowadzić od niej podatek, zgodnie z obowiązującą danego właściciela skalą podatkową...
2014
12
gru
© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.