Fundusz remontowy | Interpretacje podatkowe

Fundusz remontowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to fundusz remontowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów na fundusz remontowy.
Fragment:
Zgodnie natomiast z art. 4 ust. 41 pkt 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zarząd spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości: ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów, o których mowa w ust. 1-2 i 4; ewidencję wpływów i wydatków funduszu remontowego zgodnie z art. 6 ust. 3; ewidencja wpływów i wydatków funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości powinna uwzględniać wszystkie wpływy i wydatki funduszu remontowego tych nieruchomości. Z powyższego przepisu również nie sposób wywieść jakich lokali w istocie dotyczy ewidencja wpływów i wydatków funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych. W konsekwencji nie sposób wyprowadzić jednoznacznych wniosków odnośnie zasad tworzenia i funkcjonowania funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych na podstawie wykładni systemowej przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zarówno w oderwaniu od innych uregulowań prawnych odnoszących się do pojęcia „ zasobów mieszkaniowych ”, jak i wykładni literalnej tego pojęcia. Podkreślenia wymaga bowiem, że nie sposób dokonać jednoznacznej oceny stanowiska Wnioskodawcy odnośnie zakresu odpisów na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych, o którym mowa w art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w kontekście kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych, opierając się jedynie na przepisach ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Innymi słowy, bazując na wykładni systemowej przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, nie można jednoznacznie przesądzić, że obowiązek świadczenia na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych dotyczyć może również lokali niemieszkalnych.
2014
1
kwi

Istota:
Czy naliczony przez Spółdzielnię odpis na fundusz remontowy od lokali użytkowych, garaży i miejsc postojowych zajmowanych na podstawie spółdzielczego własnościowego prawa, prawa odrębnej własności i umowy najmu znajdujących się w budynkach mieszkalnych, budynku biurowym, wolnostojącym pawilonie handlowym, obiektach w zabudowie szeregowej oraz w wielostanowiskowym lokalu garażowym, stanowi koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Zgodnie natomiast z art. 4 ust. 41 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zarząd spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości: ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów, o których mowa w ust. 1-2 i 4; ewidencję wpływów i wydatków funduszu remontowego zgodnie z art. 6 ust. 3; ewidencja wpływów i wydatków funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości powinna uwzględniać wszystkie wpływy i wydatki funduszu remontowego tych nieruchomości. Z powyższego przepisu również nie sposób wywieść jakich lokali w istocie dotyczy ewidencja wpływów i wydatków funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych. W konsekwencji nie sposób wyprowadzić jednoznacznych wniosków odnośnie zasad tworzenia i funkcjonowania funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych na podstawie wykładni systemowej przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zarówno w oderwaniu od innych uregulowań prawnych odnoszących się do pojęcia „ zasobów mieszkaniowych ”, jak i wykładni literalnej tego pojęcia. Podkreślenia wymaga bowiem, że nie jest możliwe dokonanie jednoznacznej oceny stanowiska Wnioskodawcy odnośnie zakresu odpisów na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych, o którym mowa w art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w kontekście kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych, opierając się jedynie na przepisach ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Innymi słowy, bazując na wykładni systemowej przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, nie można jednoznacznie przesądzić, że obowiązek świadczenia na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych dotyczyć może również lokali niemieszkalnych.
2014
25
mar

Istota:
Obowiązek wystawienia informacji PIT-8C (legalizacja ciepłomierzy z fundusz remontowego).
Fragment:
Ustawa o własności lokali nie zawiera regulacji określających szczegółowe zasady tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego przez wspólnotę. Nie oznacza to jednak, że właściciele lokali tworzący wspólnotę mieszkaniową nie mogą utworzyć funduszu remontowego i określić zasady gromadzenia środków oraz dysponowania nimi na podstawie uchwały, jak to ma miejsce w opisanej we wniosku sytuacji. Uwzględniając powyższe stwierdzić należy, że w sytuacji gdy właściciele lokali mieszkalnych tworzący wspólnotę dokonują wpłat na fundusz remontowy, na podstawie podjętej przez nich uchwały, to skutkiem finansowania z tego funduszu legalizacji ciepłomierzy, wymiany w tych ciepłomierzach baterii oraz ich napraw, nie będzie powstanie, po stronie tych osób, przysporzenia majątkowego podlegającego opodatkowaniu. W związku z tym, wartość tego finansowania nie stanowi dla właścicieli poszczególnych lokali przychodu z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek wystawienia dla tych osób informacji PIT-8C. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul.
2014
7
lut

Istota:
Skutki podatkowe dokonywanej przez Wnioskodawcę refundacji części kosztów założenia płytek podłogowych na balkonach.
Fragment:
Wnioskodawca tworzy fundusz remontowy na podstawie przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Środki finansowe wpłacone przez właścicieli lokali lub właścicieli spółdzielczych praw do lokali na rachunek bankowy Wnioskodawcy na poczet funduszu remontowego stają się Jego własnością i to Wnioskodawca decyduje (zachowując w tym zakresie wymogi określone w odpowiednich aktach prawnych) w jaki sposób są one wydatkowane. Dla rozstrzygnięcia, czy kwota refundacji stanowi przychód z innych źródeł nie ma znaczenia, że fundusz remontowy tworzą środki wpłacane przez właścicieli lokali i właścicieli spółdzielczych praw do lokali. Refundacja ta nie ma również charakteru odszkodowania za zniszczone mienie, gdyż płytki nie zostały zniszczone w wyniku umyślnego lub nieumyślnego bezzasadnego działania ze strony Wnioskodawcy. Płytki zostały usunięte z powodu konieczności przeprowadzenia naprawy balkonu. Wnioskodawca jako zarządzający nieruchomościami jest zobowiązany do podejmowania takich działań aby poszczególne nieruchomości były utrzymywane w stanie co najmniej niepogorszonym. Jeżeli dla wykonania tego obowiązku konieczne jest usunięcie jakiegokolwiek elementu to nie można tu mówić o szkodzie.
2014
24
sty

Istota:
Czy wymiana indywidualnych podzielników elektronicznych kosztów centralnego ogrzewania sfinansowana funduszem remontowym będzie stanowiła dla osób posiadających prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy Spółdzielnia zobowiązana będzie do sporządzenia informacji PIT-8C?
Fragment:
Koszty wymiany podzielników zostaną sfinansowane funduszem remontowym tworzonym przez Wnioskodawcę na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Obowiązek świadczenia na fundusz remontowy dotyczy członków Spółdzielni, osób niebędących członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali oraz właścicieli lokali niebędących członkami Spółdzielni. Zasady korzystania z tego funduszu są identyczne dla wszystkich osób zajmujących lokale mieszkalne. W związku z powyższym zadano między innymi następujące pytanie. Czy wymiana indywidualnych podzielników elektronicznych kosztów centralnego ogrzewania sfinansowana funduszem remontowym będzie stanowiła dla osób posiadających prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy Spółdzielnia zobowiązana będzie do sporządzenia informacji PIT-8C... Wnioskodawca wyraził pogląd, że świadczenia z funduszu remontowego nie mogą być traktowane jako przysporzenie w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż świadczenia te mają charakter zwrotny. Spółdzielnia nie powinna sporządzać informacji PIT-8C dla osób posiadających prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego, gdyż wszyscy mieszkańcy powinni być traktowani równo.
2014
18
sty

Istota:
Czy zwrócone w części środki pieniężne z funduszu remontowego podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
Fragment:
Wnioskodawca - Spółdzielnia Mieszkaniowa chce rozliczyć się z odchodzącymi członkami z tytułu wniesionych kwot na fundusz remontowy. Kwota wypłacona każdemu członkowi spółdzielni stanowić będzie różnicę pomiędzy wpłaconymi przez tę osobę środkami na fundusz remontowy, a kwotą która została wykorzystana na utrzymanie lokalu mieszkalnego i nieruchomości wspólnej. Środki gromadzone są przez członków Spółdzielni na poczet przyszłych i bieżących remontów danej nieruchomości. Środki niewykorzystane w danym roku z funduszu remontowego przechodzą na rok następny. Nie ma konkretnych przepisów regulujących sposób rozliczania się z członkami w takiej konkretnej sprawie dlatego spółdzielnia zwraca się o interpretację. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy przy zwrocie na rachunek bankowy konkretnej osobie niewykorzystanych środków wniesionych na fundusz remontowy spółdzielnia powinna wystawić PIT do opodatkowania tej kwoty podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy kwoty na poczet funduszu remontowego były wpłacone przez członków Spółdzielni łącznie w opłatach czynszowych, z pieniędzy już opodatkowanych i stanowią jedynie zwrot wniesionych kwot a nie dodatkowy dochód. W związku z powyższym Wnioskodawca uważa, że zwrot tych kwot jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych.
2013
6
lis

Istota:
Czy po dokonaniu wymiany grzejnika na skutek jego awarii (pęknięcia), zgodnie z obowiązującym regulaminem w lokalu o statusie odrębnej własności na koszt spółdzielni (zarządcy) sfinansowany z funduszu remontowego, tworzonego zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, występuje tzw. przysporzenie majątkowe dla właściciela lokalu? Czy w myśl art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi to inne nieodpłatne świadczenie, co wiąże się z obowiązkiem wystawienia PIT-8C dla właściciela lokalu na wartość wykonanych prac w lokalu?
Fragment:
Bez znaczenia pozostaje fakt, że pieniądze na wymianę grzejnika pochodziły z funduszu remontowego. Należy wyjaśnić, iż wpłaty na fundusz remontowy pochodzące m.in. od członków spółdzielni są gromadzone przez spółdzielnię, uprawnioną do tworzenia i zarządzania tym funduszem. Stanowią zatem przychód spółdzielni. Stąd też sfinansowanie wydatków na wymianę grzejnika z funduszu remontowego, nie należy traktować jako własnych środków osób wcześniej dokonujących wpłaty na ten fundusz, lecz jako środki należące do spółdzielni. Reasumując, po dokonaniu wymiany grzejnika na skutek jego awarii (pęknięcia), zgodnie z obowiązującym regulaminem w lokalu o statusie odrębnej własności na koszt spółdzielni (zarządcy), sfinansowany z funduszu remontowego powstaje przysporzenie majątkowe dla właściciela lokalu, które stanowi co do zasady przychód z innych źródeł w rozumieniu przepisu art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uznać zatem należy, iż Spółdzielnia mieszkaniowa jest obowiązana wystawić informację o przychodach z innych źródeł (PIT-8C), spełniając tym samym dyspozycję art. 42a cyt. ustawy. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
2013
16
paź

Istota:
Czy wymiana indywidualnych podzielników elektronicznych kosztów centralnego ogrzewania sfinansowana funduszem remontowym będzie stanowiła dla osób posiadających prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy Spółdzielnia zobowiązana będzie do sporządzenia informacji PIT-8C?
Fragment:
Koszty wymiany podzielników zostaną sfinansowane funduszem remontowym tworzonym przez Wnioskodawcę na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Obowiązek świadczenia na fundusz remontowy dotyczy członków Spółdzielni, osób niebędących członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali oraz właścicieli lokali niebędących członkami Spółdzielni. Zasady korzystania z tego funduszu są identyczne dla wszystkich osób zajmujących lokale mieszkalne. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy wymiana indywidualnych podzielników elektronicznych kosztów centralnego ogrzewania sfinansowana funduszem remontowym będzie stanowiła dla osób posiadających prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy Spółdzielnia zobowiązana będzie do sporządzenia informacji PIT-8C... Zdaniem Wnioskodawcy, świadczenia z funduszu remontowego nie mogą być traktowane jako przysporzenie w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż świadczenia te mają charakter zwrotny. Spółdzielnia nie powinna sporządzać informacji PIT-8C dla osób posiadających prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego, gdyż wszyscy mieszkańcy powinni być traktowani równo.
2013
17
wrz

Istota:
Czy zwrócone Wnioskodawcy środki pieniężne z funduszu remontowego są dochodem i należy ten dochód ująć w zeznaniu podatkowym za 2012 rok, czy może zwrócone środki pieniężne nie podlegają opodatkowaniu ponieważ były to środki, które Wnioskodawca wpłacał w ramach opłat czynszowych na fundusz remontowy do spółdzielni mieszkaniowej, a pochodziły one z Jego pracy zarobkowej i były opodatkowane podatkiem dochodowym w latach poprzednich?
Fragment:
Konta funduszu remontowego nie zasilały żadne inne środki tylko środki ze składek mieszkańców na fundusz remontowy. Po zawiązaniu się wspólnoty środki pieniężne zostały zwrócone wszystkim właścicielom lokali według ich udziałów w zależności od odprowadzonych składek. Każdy z właścicieli otrzymał indywidualne rozliczenie ze spółdzielni. Dodatkowo u każdego z właścicieli środki, które zostały na koncie funduszu remontowego zostały pomniejszone o koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości. Do wniosku Wnioskodawca załączył: Pismo spółdzielni mieszkaniowej z dnia 25 stycznia 2012 r. (rozliczenie dot. mieszkania). Pismo spółdzielni mieszkaniowej z dnia 25 stycznia 2012 r. (rozliczenie dot. garażu). Informacja PIT-8C (dot. mieszkania). Informacja PIT-8C (dot. garażu). W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy zwrócone Wnioskodawcy środki pieniężne z funduszu remontowego są dochodem i należy ten dochód ująć w zeznaniu podatkowym za 2012 rok, czy może zwrócone środki pieniężne nie podlegają opodatkowaniu ponieważ były to środki, które Wnioskodawca wpłacał w ramach opłat czynszowych na fundusz remontowy do spółdzielni mieszkaniowej, a pochodziły one z Jego pracy zarobkowej i były opodatkowane podatkiem dochodowym w latach poprzednich...
2013
17
wrz

Istota:
Czy kwotę przekazan± na pokrycie niedoboru wyniku z działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz na fundusz remontowy należy traktować jako przychód poszczególnych właścicieli z innych źródeł, określony w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym na Zarządcy będzie spoczywał obowiązek sporządzenia deklaracji PIT-8C?
Fragment:
Decyzją podjętą przez właścicieli na zebraniu Wspólnoty uzyskany dochód netto został w części przeznaczony na pokrycie niedoboru wyniku z działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi a pozostała część została przeznaczona na zasilenie funduszu remontowego Wspólnoty. Przeznaczony na te cele dochód nie zmniejsza zaliczek wpłacanych przez właścicieli na fundusz remontowy oraz na utrzymanie nieruchomości wspólnej. Członkowie Wspólnoty nie otrzymują żadnych kwot z tego tytułu. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy kwotę przekazaną na pokrycie niedoboru wyniku z działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz na fundusz remontowy należy traktować jako przychód poszczególnych właścicieli z innych źródeł, określony w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym na Zarządcy będzie spoczywał obowiązek sporządzenia deklaracji PIT-8C... Zdaniem Wnioskodawczyni, przekazanie na podstawie uchwały członków Wspólnoty Mieszkaniowej dochodu z tytułu wynajmu powierzchni reklamowej oraz z tytułu odsetek, na utrzymanie nieruchomości i fundusz remontowy nie stanowi dla poszczególnych właścicieli przychodu z innych źródeł określonego w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym Wnioskodawczyni jako Zarządca nie jest zobowiązana do sporządzenia informacji o wysokości przychodów na druku PIT-8C.
2013
5
cze
© 2011-2014 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.