Fundusz remontowy | Interpretacje podatkowe

Fundusz remontowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to fundusz remontowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Spółdzielnia postępuje prawidłowo nie zaliczając do kosztów uzyskania przychodów tej części kosztów działalności brygady remontowej, które dotyczą wykonanych przez Nią remontów we własnych zasobach mieszkaniowych obciążających Fundusz remontowy?
Fragment:
Jednocześnie zgodnie z art. 4 ust. 41 pkt 2 ww. ustawy, zarząd spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości: ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów, o których mowa w ust. 1-2 i 4; ewidencję wpływów i wydatków funduszu remontowego zgodnie z art. 6 ust. 3; ewidencja wpływów i wydatków funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości powinna uwzględniać wszystkie wpływy i wydatki funduszu remontowego tych nieruchomości. Zgodnie z brzmieniem art. 6 ust. 3 ww. ustawy, spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali. Powyższy przepis koresponduje zatem z art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowiąc o obowiązku tworzenia funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych w spółdzielni mieszkaniowej i wskazując, że odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Z nazwy funduszu remontowego wynika, że środki tego funduszu są przeznaczone na sfinansowanie kosztów remontów budynków i innych obiektów zaliczanych do zasobów mieszkaniowych. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji „ zasobów mieszkaniowych ” oraz „ gospodarki zasobami mieszkaniowymi ”.
2015
6
wrz

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
(...) funduszu remontowego nie stanowi dla podatnika przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 tej ustawy. W świetle powyższego za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, że w świetle przytoczonych przepisów, wymiana grzejnika c.o. przez Wnioskodawcę na rzecz właściciela lokalu mieszkalnego, dokonana zgodnie z obowiązującym regulaminem i sfinansowana z funduszu remontowego nie powoduje przysporzenia majątkowego dla właściciela lokalu. Tym samym na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C w odniesieniu do dokonanej wymiany. Stanowisko w sprawie zwrotu wydatków poniesionych przez podatnika na remont lokalu stanowiącego jego odrębną własność Minister Finansów zajął w interpretacji ogólnej z dnia 10 października 2013 r. Nr DD3/033/184/CRS/13/RD-94536/13 , ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 2013 r. poz. 33. Stanowi ona „ uzupełnienie ” interpretacji ogólnej z dnia 17 marca 2009 r. Nr DD3/033/33/KDJ/09/209 , w której Minister Finansów odniósł się wyłącznie do sytuacji osób, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie, odpowiednio spółdzielcze własnościowe, prawo do lokalu.
2015
16
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika (art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
Fragment:
Jeżeli zatem konieczna jest naprawa tychże części wspólnych, powinna ona być sfinansowana z funduszu remontowego danej nieruchomości, w tworzeniu którego biorą udział użytkownicy wymienieni w art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i którym dokonywany jest zwrot poniesionych wydatków. Jeśli zatem użytkownik lokalu wykonuje ww. roboty we własnym zakresie, czy to zlecając te czynność firmie, czy wykonując je osobiście, a następnie w oparciu o kosztorys powykonawczy jest szacowana wartość robót, które powinny być wykonane i sfinansowane z funduszu remontowego, i na tej podstawie dokonuje się zwrotu poniesionych nakładów użytkownikowi, to kwota ta nie może być uznana za przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż tenże użytkownik bierze udział w finansowaniu tej naprawy poprzez wnoszone, stosownie do udziału w nieruchomości wspólnej, wpłaty na fundusz remontowy nieruchomości. W świetle obowiązującego stanu prawnego Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego za: prawidłowe – w części odnoszącej się do osób, które w momencie dokonania we własnym zakresie przedmiotowych remontów posiadały spółdzielcze lokatorskie lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, nieprawidłowe – w części odnoszącej się do osób, które w momencie dokonania we własnym zakresie przedmiotowych remontów posiadały odrębną własność lokali.
2015
16
lip

Istota:
Czy użytkownicy lokali mieszkalnych otrzymujący zwrot części kosztów wymiany stolarki okiennej ze środków funduszu remontowego nieruchomości, którego wpływy pochodzą z opłat za mieszkania uzyskują „przychód z innych źródeł” oraz czy w ślad za tym Spółdzielnia ma obowiązek sporządzać dla nich informacje PIT-8C?
Fragment:
Obowiązek świadczenia na fundusz remontowy dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 14 czerwca 2007 r. artykułem 41 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zarząd spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości ewidencję wszystkich wpływów i wydatków funduszu remontowego. Jedną z pozycji tych wydatków stanowi częściowy zwrot kosztów wymiany stolarki okiennej. Wysokość należnej lokatorowi kwoty z tytułu wymiany stolarki wynosi 20% kosztu wymiany okien wyliczonego wg kalkulacji własnej Wnioskodawcy zatwierdzonej przez Zarząd. Wyliczona kwota zostaje zwrócona lokatorowi pod warunkiem regularnego wnoszenia opłat za użytkowanie lokalu przez ostatnie 12 miesięcy i braku zaległości w opłatach, ponieważ wpływy funduszu remontowego uzależnione są od terminowego wpłacania należności za użytkowanie lokali, w tym należnej opłaty na fundusz remontowy nieruchomości. Wypłacona lokatorowi kwota z tytułu wymiany stolarki okiennej stanowi zatem zwrot pewnej części środków finansowych wpłacanych na fundusz remontowy nieruchomości.
2015
16
lip

Istota:
Czy opłaty miesięczne na fundusz remontowy, jakie są naliczane i ewidencjonowane przez, zarząd spółdzielni mieszkaniowej stosownie do wymagań określonych w art. 4 ust. 4(l) lit. b, art. 4 ust. 6(2) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o spółdzielniach mieszkaniowy (Dz. U. z 2013r., poz. 1222, określanej dalej skrótem u.s.m,), a więc na odrębny fundusz remontowy dla każdej nieruchomości budynkowych znajdujących się w zasobach spółdzielni mieszkaniowej (wspólnoty mieszkaniowej kierowanej przez spółdzielnię mieszkaniową)?
Fragment:
(...) fundusz remontowy dotyczący lokali mieszkalnych - jest prawidłowe, w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów na podst. art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o CIT odpisów na fundusz remontowy od lokali użytkowych – jest nieprawidłowe, w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów na fundusz remontowy od lokali użytkowych, jako związanych z inną działalnością gospodarczą niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, na podst. art. 15 ust. 1 ustawy o CIT – jest prawidłowe. w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów na podst. art. 15 ust. 1 ustawy o CIT wydatków faktycznie poniesionych z funduszy remontowych dotyczących lokali użytkowych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24 listopada 2014r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania opłat wnoszonych na fundusz remontowy przez członków spółdzielni oraz osoby nie będące członkami, zarówno od lokali mieszkalnych jak i użytkowych, oraz w zakresie kosztów uzyskania przychodów dotyczących wnoszonych opłat na fundusz remontowy.
2015
1
lip

Istota:
Skutki podatkow sfinansowania z funduszu remontowego kosztów wymiany wodomierzy.
Fragment:
Koszty wymiany wodomierzy zostaną sfinansowane ze środków pochodzących z funduszu remontowego, tworzonego przez Wnioskodawcę na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Obowiązek świadczenia na fundusz remontowy dotyczy członków Wnioskodawcy, osób niebędących członkami Wnioskodawcy, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawa do lokali oraz właścicieli lokali niebędących członkami Wnioskodawcy według tych samych zasad – którym przysługuje odrębna własność lokalu. Sposób korzystania z funduszu remontowego jest identyczny dla wszystkich osób zajmujących lokale mieszkalne. W związku z tym wszyscy mieszkańcy nieruchomości zarządzanych przez Wnioskodawcę mają takie same prawa i obowiązki w zakresie pokrywania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości zgodnie z art. 4 ust. 1-2 i 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Wodomierze stanowią część składową instalacji wodnych w lokalach mieszkalnych, a zgodnie z regulaminem „ zasad tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym w S. M. X ” środki tego funduszu mogą być przeznaczane między innymi na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem w należytym stanie technicznym infrastruktury towarzyszącej zasobom mieszkaniowym obejmującym lokale mieszkalne zarówno spółdzielcze własnościowe, jak i należące do osób posiadających odrębną własność lub własnościowe prawo do lokalu, które nie są członkami spółdzielni.
2015
24
maj

Istota:
Czy w związku z opisanym przekazaniem środków z funduszu rezerwowego na fundusz remontowy u osób nie będących członkami Spółdzielni powstanie przychód obligujący Spółdzielnię do wystawienia dokumentu PIT-8C w celu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w związku z opisanym wyżej przekazaniem środków z funduszu rezerwowego na fundusz remontowy u osób niebędących członkami Spółdzielni powstanie przychód obligujący Spółdzielnię do wystawienia dokumentu PIT-8C w celu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych... Wnioskodawca uważa, iż nadwyżka bilansowa Spółdzielni zgromadzona na funduszu rezerwowym a przeznaczona na dofinansowanie funduszu remontowego wszystkich zasobów, nie stanowi dla osób niebędących członkami a posiadających dowolny tytuł prawny do lokalu, przychodu z innych źródeł, ani dochodu w zyskach osoby prawnej. W związku z powyższym na Spółdzielni nie ciąży obowiązek wystawienia dokumentów PIT-8C. Fundusz remontowy jest funduszem Spółdzielni – osoby prawnej i jako taki mieści się w gospodarce zasobami mieszkaniowymi. Z tytułu zasilenia funduszu remontowego środkami z nadwyżki bilansowej zgromadzonej na funduszu rezerwowym, członkowie Spółdzielni oraz osoby niebędące członkami a posiadające dowolny tytuł prawny do lokalu, nie otrzymują żadnego przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dofinansowanie nie powoduje u tych osób przysporzenia majątkowego. Nie można uznać, iż w tej sytuacji ktokolwiek uzyskuje nieodpłatne świadczenie, jako iż nikt nie otrzymuje żadnych środków finansowych, ani też nikomu nie przysługuje żadne świadczenie ze strony Spółdzielni.
2015
21
kwi

Istota:
Za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawczyni, że otrzymana refundacja wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej, nie stanowi dodatkowego dochodu podlegającego opodatkowaniu. Stąd Wnioskodawczyni nie wykazuje kwoty refundacji w zeznaniu podatkowym.
Fragment:
Kwota zwrotu z funduszu remontowego wyniosła 1.601,60 zł. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy zwrot z funduszu remontowego można uważać jako dodatkowy dochód... Czy Wnioskodawczyni będąc nadal członkiem spółdzielni mieszkaniowej ma inne prawa niż inni członkowie... Zdaniem Wnioskodawczyni, nie można uznać zwrotu z funduszu remontowego jako dodatkowego dochodu. Zwrot, jak mówi sama nazwa stanowi oddanie czegoś do czego ma prawo. Fundusz remontowy uważa za konto na którym gromadzi pieniądze potrzebne na remont zasobów spółdzielczych i zasobów Wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni jest członkiem spółdzielni od 1990 r. Gdyby Spółdzielnia dokonała wymiany nie byłoby problemu. Wnioskodawczyni dokonała wymiany we własnym zakresie tylko dlatego, że wymieniła otwory okienne wykonane z PCV a spółdzielnia na dzień dzisiejszy takich nie montuje. Wyrażając zgodę na wymianę we własnym zakresie spółdzielnia nie uprzedziła Wnioskodawczyni o opodatkowaniu zwrotu z funduszu remontowego. O fakcie tym dowiedziała się w dniu 21.01.2010 r. otrzymując od spółdzielni mieszkaniowej pismo zobowiązujące do zapłaty podatku. Wnioskodawczyni ma lokal z odrębną własnością, ale nadal jest członkiem spółdzielni i wnosi opłaty w takiej samej wysokości jak inni członkowie ze statusem spółdzielczym lokatorskim lub własnościowym; jedynie podatek od nieruchomości opłaca we własnym zakresie.
2015
10
kwi

Istota:
Czy wpłata na fundusz remontowy może być celem mieszkaniowym
Fragment:
W świetle powyższego wyjaśnienia fundusz remontowy jest to wydzielona zaliczka przeznaczona na remonty. Celem powołania funduszu remontowego jest rozłożenie w czasie ciężaru utrzymania nieruchomości. Kwestie szczegółowe dotyczące opłat wnoszonych na fundusz remontowy zarówno przez członków spółdzielni jak i właścicieli lokali niebędących ich członkami, określa statut spółdzielni. Może on w różny sposób regulować kwestie wnoszenia opłat na rzecz spółdzielni. W tym miejscu objaśnić zatem trzeba, że wydatkowanie środków z odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym na fundusz remontowy w spółdzielni nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podkreślić należy, że art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprost wskazuje, że możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy poprzez wydatkowanie posiadanych środków na remont lokalu mieszkalnego. Natomiast remont elewacji budynku, jego ocieplenie, wymiana rynny w budynku czy też inne wydatki ponoszone ze środków zgromadzonych na funduszu remontowym spółdzielni, na rzecz której Wnioskodawca uiszcza czynsz, to nie jest remont lokalu mieszkalnego będącego własnością Wnioskodawcy.
2015
18
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie opodatkowania wpłat wnoszonych na fundusz remontowy przez właścicieli lokali, rozliczania straty oraz rozliczania nadwyżek/niedoborów z tytułu bieżącego utrzymania nieruchomości i mediów dostarczanych do lokali.
Fragment:
W świetle powyższego należy stwierdzić, że wpłaty wnoszone na fundusz remontowy przez właścicieli lokali użytkowych nie będą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ponieważ wpłaty te nie stanowią przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. W konsekwencji, dochód powstały z tego tytułu nie może korzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 44 ww. ustawy i stosownie do postanowień art. 7 ust. 1 tej ustawy, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Natomiast dochód Wspólnoty z tytułu wpłat wnoszonych na fundusz remontowy przez właściciela lokalu mieszkalnego stanowić będzie dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, który stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 44 w związku z art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlega zwolnieniu z opodatkowania, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Tym samym nie można zgodzić się z opinią Wnioskodawcy, że dochody Wspólnoty (wpłaty na fundusz remontowy) nie mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania w całości, niezależnie od tego czy pochodzą od właścicieli lokali użytkowych, czy od właściciela lokalu mieszkalnego.
2015
12
lut
© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.