Francja | Interpretacje podatkowe

Francja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Francja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy spółka powinna odprowadzać w Polsce zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi z Francji?
Fragment:
Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z daty wpływu do Organu – 4 grudnia 2014 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z pracy wykonywanej we Francji – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 4 grudnia 2014 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z pracy wykonywanej we Francji. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca (Spółka z o.o.) zatrudnił w oparciu o umowę o pracę obywatela Francji, który ma stałe miejsce zamieszkania we Francji i tam też jest podatnikiem podatku dochodowego. Praca na rzecz polskiego pracodawcy jest świadczona we Francji. Dodatkowo Spółka nie posiada we Francji żadnego oddziału, przedstawicielstwa ani stałej placówki. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Spółka powinna odprowadzać w Polsce zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi zamieszkującemu we Francji... Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za osobę mająca miejsce zamieszkania w Polsce uważa się osobę fizyczną, która: posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.
2015
23
sty

Istota:
Czy otrzymywane przez Wnioskodawcę świadczenie w postaci renty inwalidzkiej z tytułu inwalidztwa wojennego cywilnej ofiary wojny z Francji jest wolne od podatku dochodowego w Polsce na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 74 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pod warunkiem, że przedstawi on bankowi (tj. płatnikowi) dokument instytucji zagranicznej stwierdzający charakter przyznanego świadczenia?
Fragment:
Kombatantów i Ofiar Wojny we Francji. Powyższe dane zostały spisane z uwierzytelnionego tłumaczenia z języka francuskiego na język polski z posiadanych przez Wnioskodawców dokumentów wydanych przez właściwe urzędy we Francji. Renta do tej pory wypłacana była we Francji, a sprawami z tym związanymi zajmował się brat Wnioskodawcy na stałe zamieszkały we Francji na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa. Obecnie renta będzie przekazywana za pośrednictwem Ambasady Francji na rachunek bankowy w banku w Polsce. Jak dotąd dotychczasowy pełnomocnik przekazał na ten rachunek bankowy część tej renty, od której bank pobrał zaliczkę na podatek dochodowy. W sierpniu 2014 r. na rachunek bankowy wpłynie już renta przekazana za pośrednictwem Ambasady Francji i również zostanie pobrana zaliczka na podatek dochodowy przez bank jako płatnika tego podatku. W związku z powyższym zadano następujące pytania: 1.Czy otrzymywane przez Wnioskodawcę świadczenie w postaci renty inwalidzkiej z tytułu inwalidztwa wojennego cywilnej ofiary wojny z Francji jest wolne od podatku dochodowego w Polsce na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 74 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pod warunkiem, że przedstawi on bankowi (tj. płatnikowi) dokument instytucji zagranicznej stwierdzający charakter przyznanego świadczenia, tj. w przypadku Wnioskodawcy w szczególności: dokument pt.
2015
23
sty

Istota:
Czy otrzymywane przez Wnioskodawcę świadczenie w postaci renty inwalidzkiej z tytułu inwalidztwa wojennego cywilnej ofiary wojny z Francji jest wolne od podatku dochodowego w Polsce na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 74 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pod warunkiem, że przedstawi on bankowi (tj. płatnikowi) dokument instytucji zagranicznej stwierdzający charakter przyznanego świadczenia?
Fragment:
Kombatantów i Ofiar Wojny we Francji. Powyższe dane zostały spisane z uwierzytelnionego tłumaczenia z języka francuskiego na język polski z posiadanych przez Wnioskodawców dokumentów wydanych przez właściwe urzędy we Francji. Renta do tej pory wypłacana była we Francji, a sprawami z tym związanymi zajmował się brat Wnioskodawcy na stałe zamieszkały we Francji na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa. Obecnie renta będzie przekazywana za pośrednictwem Ambasady Francji na rachunek bankowy w banku w Polsce. Jak dotąd dotychczasowy pełnomocnik przekazał na ten rachunek bankowy część tej renty, od której bank pobrał zaliczkę na podatek dochodowy. W sierpniu 2014 r. na rachunek bankowy wpłynie już renta przekazana za pośrednictwem Ambasady Francji i również zostanie pobrana zaliczka na podatek dochodowy przez bank jako płatnika tego podatku. W związku z powyższym zadano następujące pytania: 1.Czy otrzymywane przez Wnioskodawcę świadczenie w postaci renty inwalidzkiej z tytułu inwalidztwa wojennego cywilnej ofiary wojny z Francji jest wolne od podatku dochodowego w Polsce na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 74 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pod warunkiem, że przedstawi on bankowi (tj. płatnikowi) dokument instytucji zagranicznej stwierdzający charakter przyznanego świadczenia, tj. w przypadku Wnioskodawcy w szczególności: dokument pt.
2015
23
sty

Istota:
Czy w Polsce winno być opodatkowane świadczenie pobierane z Francji, skoro według Francji nie przekracza ono progu do opodatkowania? Czy nie zaistnieje w tej sytuacji podwójne opodatkowanie?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 15 września 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia obowiązku podatkowego w Polsce z tytułu renty otrzymywanej z Francji. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca przez 18 lat pracował we Francji. Od 2008 r. pobiera rentę wypłacaną przez C., która wpływa na posiadane przez Wnioskodawcę konto we Francji. Do maja 2011 r. Wnioskodawca przebywał we Francji, co potwierdzają dokumenty, które posiada; natomiast od czerwca 2011 r. zamieszkuje do nadal w Polsce. Wnioskodawca posiada obywatelstwo polskie i francuskie. Każdego roku Wnioskodawca otrzymuje rozliczenie dochodu, w którym jest zaznaczone, że we Francji nie podlega on opodatkowaniu. Pomimo tego Wnioskodawca otrzymał wezwanie do złożenia wyjaśnień w związku z informacją z BWIP o uzyskanym w 2011 r. dochodzie z renty poza granicami kraju. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy w Polsce winno być opodatkowane świadczenie pobierane z Francji, skoro według Francji nie przekracza ono progu do opodatkowania... Czy nie zaistnieje w tej sytuacji podwójne opodatkowanie... Dlaczego po upływie trzech lat urząd skarbowy wzywa do wyjaśnienia za rok 2011... Zdaniem Wnioskodawcy, bezprawne jest pobieranie podatku z renty zagranicznej przez Polskę, jeżeli wysokość progów podatkowych jest różna w każdym kraju.
2015
11
sty

Istota:
Czy świadczenie otrzymywane z Francji należy opodatkować w Polsce zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czy też zgodnie z art. 27 ust. 9 cyt. ustawy?
Fragment:
Po zakończeniu pracy we Francji Wnioskodawca miał zamiar powrócić do Polski, lecz powolne załatwianie emerytury przez francuskie biura emerytalne spowodowały, że Wnioskodawca we Francji pozostał do marca 2011 r. W tym też czasie kontrolował czy pieniądze z powyższych emerytur wpływają do banku. Po stwierdzeniu, że wszystko jest w porządku Wnioskodawca wrócił do Polski i otworzył konto zagraniczne w Banku X w Polsce. Następnie wrócił do Francji celem zmiany kont na wypłatę emerytur francuskich na bank w Polsce. We francuskim urzędzie podatkowym od 11 marca 2011 r. Wnioskodawca zmienił również adres zamieszkania na miejscowość w Polsce. Adresy Wnioskodawca pozmieniał także w instytucjach emerytalnych przy zmianie kont. W marcu 2011 r. Wnioskodawca złożył 3-miesięczne wypowiedzenie mieszkania we Francji. Z uwagi na brak wpływu pieniędzy na francuskie konta (pieniądze wpływały już do banku w Polsce) bank francuski zamknął konto Wnioskodawcy. Wnioskodawca wskazał, że od momentu wypłaty przedmiotowego świadczenia z Francji posiadał miejsce zamieszkania we Francji, jednakże obywatelstwo posiadał polskie. Przedmiotowe świadczenie (emerytura) wypłacane jest z francuskiego systemu ubezpieczeń społecznych, przy czym emeryturę dodatkową Wnioskodawca otrzymuje z instytucji A., która jest instytucją pomocniczą.
2015
11
sty

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego na terytorium Francji
Fragment:
Zgodnie z przywołanymi powyżej regulacjami, w przypadku sprzedaży nieruchomości położonej na terytorium Francji albo Polski, zyski z przeniesienia własności majątku nieruchomego podlegają opodatkowaniu w państwie, w którym położona jest nieruchomość, niezależnie od tego czy miejsce zamieszkania sprzedającego jest w Polsce, czy we Francji. Innymi słowy w przypadku sprzedaży nieruchomości położonej na terenie Francji przez osobę mającą miejsce stałego zamieszkania w Polsce, sprzedaż ta jest opodatkowana we Francji – zgodnie z art. 13 ust. 1 umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku zawartej pomiędzy Polską a Francją. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w 2009 r. mający miejsce zamieszkania w Polsce Wnioskodawca nabył w drodze darowizny lokal mieszkalny położony we Francji. W grudniu 2012 r. Wnioskodawca sprzedał ww. mieszkanie. Biorąc pod uwagę przepis art. 13 ust. 1 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku stwierdzić należy, że sprzedaż w 2012 r. lokalu mieszkalnego położonego we Francji przez Wnioskodawcę mającego miejsce zamieszkania w Polsce podlega opodatkowaniu we Francji, na zasadach jakie przy sprzedaży nieruchomości obowiązują w prawie francuskim. To zaś oznacza, że stanowisko Wnioskodawcy, że obowiązek podatkowy powstał w miejscu zamieszkania podatnika, tj. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, należało uznać za nieprawidłowe.
2015
6
sty

Istota:
Obowiązki płatnika.
Fragment:
(...) Francji opodatkować tylko w Polsce, nawet gdyby pozostałe warunki art. 15 ust. 2 tej umowy były spełnione. W związku z tym uzyskane wynagrodzenie, zgodnie z art. 15 ust. 1 umowy, podlega opodatkowaniu we Francji i w Polsce. To oznacza, że dochody uzyskane przez pracowników z tytułu pracy wykonywanej na terytorium Francji, niezależnie od długości ich pobytu we Francji w danym roku podatkowym, podlegają opodatkowaniu według przepisów prawa francuskiego poczynając od pierwszego dnia ich pobytu w danym roku podatkowym. W świetle powyższego, na Wnioskodawcy jako płatniku – nie ciąży obowiązek obliczenia, poboru i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do organu podatkowego w Polsce od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom z tytułu pracy najemnej wykonywanej we Francji u francuskiego pracodawcy – użytkownika. Reasumując, należy stwierdzić, że dla pracowników oddelegowanych do pracy we Francji Wnioskodawca pełni rolę pośrednika. Wynagrodzenia tych pracowników podlegają opodatkowaniu według przepisów prawa francuskiego poczynając od pierwszego dnia ich pobytu w danym roku podatkowym. Zatem na Wnioskodawcy jako płatniku – nie ciąży obowiązek obliczenia, poboru i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do organu podatkowego w Polsce z ww. tytułu.
2014
28
paź

Istota:
Czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek obliczenia, poboru i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do organu podatkowego w Polsce od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom z tytułu pracy najemnej wykonywanej we Francji u francuskiego pracodawcy- użytkownika w stosunku do wszystkich pracowników delegowanych, bez względu czy przekroczą, czy nie przekroczą okres 183 dni pobytu na terenie Francji?
Fragment:
Opisane we wniosku zdarzenie wskazuje bowiem, że wynagrodzenie pracowników tymczasowych będzie de facto wypłacane w imieniu pracodawcy, który ma siedzibę we Francji. W związku z tym uzyskane wynagrodzenie – zgodnie z art. 15 ust. 1 umowy – podlegać będzie opodatkowaniu we Francji i w Polsce. To oznacza, że dochody uzyskane przez pracowników z tytułu pracy wykonywanej na terytorium Francji, niezależnie od długości ich pobytu we Francji w danym roku podatkowym, podlegają opodatkowaniu we Francji, według przepisów prawa francuskiego, poczynając od pierwszego dnia ich pobytu w danym roku podatkowym. Zatem skoro w rozpatrywanej sprawie, z uwagi na fakt, że nie będzie spełniony – jak wskazano wyżej – warunek art. 15 ust. 2 lit. b) ww. umowy polsko-francuskiej dochody pracowników podlegają opodatkowaniu we Francji od pierwszego dnia (w danym roku podatkowym), w którym praca będzie wykonywana we Francji u pracodawcy francuskiego, to na Wnioskodawcy jako płatniku – nie będzie ciążył obowiązek obliczenia, poboru i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do organu podatkowego w Polsce od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom z tytułu pracy najemnej wykonywanej we Francji u francuskiego pracodawcy – użytkownika. W związku z tym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.
2014
23
maj

Istota:
Obowiązki płatnika –delegowanie pracowników tymczasowych do pracy we Francji
Fragment:
Powyższe wskazuje bowiem, iż wynagrodzenie pracowników tymczasowych jest de facto wypłacane w imieniu pracodawcy, który ma siedzibę we Francji. W związku z tym uzyskane wynagrodzenie, zgodnie z art. 15 ust. 1 umowy, podlega opodatkowaniu we Francji i w Polsce. To oznacza, że dochody uzyskane przez pracowników z tytułu pracy wykonywanej na terytorium Francji, niezależnie od długości ich pobytu we Francji w danym roku podatkowym, podlegają opodatkowaniu we Francji, według przepisów prawa francuskiego, poczynając od pierwszego dnia ich pobytu w danym roku podatkowym. Zatem skoro w przedmiotowej sprawie, z uwagi na fakt, że nie będzie spełniony - jak wskazano wyżej - warunek art. 15 ust. 2 lit. b) ww. umowy polsko-francuskiej dochody pracowników podlegają opodatkowaniu we Francji od pierwszego dnia (w danym roku podatkowym), w którym praca była wykonywana we Francji u pracodawcy francuskiego, to na Wnioskodawcy jako płatniku – nie będzie ciążył obowiązek obliczenia, poboru i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do organu podatkowego w Polsce od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom z tytułu pracy najemnej wykonywanej we Francji, u francuskiego pracodawcy - użytkownika. W związku z tym stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe. Organ jednocześnie zaznacza, iż interpretacja została wydana w oparciu o opis zdarzenia przyszłego przedstawiony we wniosku przez Wnioskodawcę.
2014
15
maj

Istota:
Opodatkowanie dochodów z pracy we Francji przez osobę mieszkającą w Polsce
Fragment:
Wnioskodawca jest zatrudniony we francuskiej firmie posiadającej siedzibę we Francji i nie posiadającej siedziby ani zarządu w Polsce. Umowa jest typową umową o pracę i praca ta wykonywana jest na terenie Francji. W trakcie jej wykonywania Wnioskodawca wyjeżdża do Francji, jednakże czas jego pobytu na terenie Francji w trakcie wykonywania pracy nie przekracza 183 dni. Na terenie Polski Wnioskodawca posiada centrum interesów życiowych (żona, dziecko, mieszkanie, konta bankowe, pozostała rodzina). Na terenie Francji Wnioskodawca wykonuje wyłącznie pracę. W roku 2008 Wnioskodawca dokonał rozliczenia rocznego w Polsce, gdyż wtedy po raz ostatni oprócz dochodów osiąganych we Francji otrzymał jeszcze dochody w Polsce. Od roku 2009 kiedy to zarobki otrzymuje wyłącznie we Francji a jego żona nie pracuje i nie otrzymuje żadnych dochodów, Wnioskodawca uznał, iż nie musi rozliczać się w Polsce, gdyż art. 27 ust. 8, który ma zastosowanie do takiej sytuacji wskazuje, że i tak nie trzeba by było płacić podatku w Polsce, skoro nie ma tutaj dochodu a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta pomiędzy Polską a Republiką Francji w art. 15 wskazuje, że podatek powinien być płacony w takim przypadku wyłącznie we Francji. Parę dni temu francuski pracodawca poinformował Wnioskodawcę, że ze względu na francuskie przepisy podatkowe od 2009 r. podatek nie był pobierany od jego dochodów we Francji.
2014
8
maj
© 2011-2015 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Francja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.