Francja | Interpretacje podatkowe

Francja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Francja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Obowiązki płatnika.
Fragment:
(...) Francji opodatkować tylko w Polsce, nawet gdyby pozostałe warunki art. 15 ust. 2 tej umowy były spełnione. W związku z tym uzyskane wynagrodzenie, zgodnie z art. 15 ust. 1 umowy, podlega opodatkowaniu we Francji i w Polsce. To oznacza, że dochody uzyskane przez pracowników z tytułu pracy wykonywanej na terytorium Francji, niezależnie od długości ich pobytu we Francji w danym roku podatkowym, podlegają opodatkowaniu według przepisów prawa francuskiego poczynając od pierwszego dnia ich pobytu w danym roku podatkowym. W świetle powyższego, na Wnioskodawcy jako płatniku – nie ciąży obowiązek obliczenia, poboru i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do organu podatkowego w Polsce od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom z tytułu pracy najemnej wykonywanej we Francji u francuskiego pracodawcy – użytkownika. Reasumując, należy stwierdzić, że dla pracowników oddelegowanych do pracy we Francji Wnioskodawca pełni rolę pośrednika. Wynagrodzenia tych pracowników podlegają opodatkowaniu według przepisów prawa francuskiego poczynając od pierwszego dnia ich pobytu w danym roku podatkowym. Zatem na Wnioskodawcy jako płatniku – nie ciąży obowiązek obliczenia, poboru i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do organu podatkowego w Polsce z ww. tytułu.
2014
28
paź

Istota:
Czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek obliczenia, poboru i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do organu podatkowego w Polsce od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom z tytułu pracy najemnej wykonywanej we Francji u francuskiego pracodawcy- użytkownika w stosunku do wszystkich pracowników delegowanych, bez względu czy przekroczą, czy nie przekroczą okres 183 dni pobytu na terenie Francji?
Fragment:
Opisane we wniosku zdarzenie wskazuje bowiem, że wynagrodzenie pracowników tymczasowych będzie de facto wypłacane w imieniu pracodawcy, który ma siedzibę we Francji. W związku z tym uzyskane wynagrodzenie – zgodnie z art. 15 ust. 1 umowy – podlegać będzie opodatkowaniu we Francji i w Polsce. To oznacza, że dochody uzyskane przez pracowników z tytułu pracy wykonywanej na terytorium Francji, niezależnie od długości ich pobytu we Francji w danym roku podatkowym, podlegają opodatkowaniu we Francji, według przepisów prawa francuskiego, poczynając od pierwszego dnia ich pobytu w danym roku podatkowym. Zatem skoro w rozpatrywanej sprawie, z uwagi na fakt, że nie będzie spełniony – jak wskazano wyżej – warunek art. 15 ust. 2 lit. b) ww. umowy polsko-francuskiej dochody pracowników podlegają opodatkowaniu we Francji od pierwszego dnia (w danym roku podatkowym), w którym praca będzie wykonywana we Francji u pracodawcy francuskiego, to na Wnioskodawcy jako płatniku – nie będzie ciążył obowiązek obliczenia, poboru i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do organu podatkowego w Polsce od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom z tytułu pracy najemnej wykonywanej we Francji u francuskiego pracodawcy – użytkownika. W związku z tym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.
2014
23
maj

Istota:
Obowiązki płatnika –delegowanie pracowników tymczasowych do pracy we Francji
Fragment:
Powyższe wskazuje bowiem, iż wynagrodzenie pracowników tymczasowych jest de facto wypłacane w imieniu pracodawcy, który ma siedzibę we Francji. W związku z tym uzyskane wynagrodzenie, zgodnie z art. 15 ust. 1 umowy, podlega opodatkowaniu we Francji i w Polsce. To oznacza, że dochody uzyskane przez pracowników z tytułu pracy wykonywanej na terytorium Francji, niezależnie od długości ich pobytu we Francji w danym roku podatkowym, podlegają opodatkowaniu we Francji, według przepisów prawa francuskiego, poczynając od pierwszego dnia ich pobytu w danym roku podatkowym. Zatem skoro w przedmiotowej sprawie, z uwagi na fakt, że nie będzie spełniony - jak wskazano wyżej - warunek art. 15 ust. 2 lit. b) ww. umowy polsko-francuskiej dochody pracowników podlegają opodatkowaniu we Francji od pierwszego dnia (w danym roku podatkowym), w którym praca była wykonywana we Francji u pracodawcy francuskiego, to na Wnioskodawcy jako płatniku – nie będzie ciążył obowiązek obliczenia, poboru i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do organu podatkowego w Polsce od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom z tytułu pracy najemnej wykonywanej we Francji, u francuskiego pracodawcy - użytkownika. W związku z tym stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe. Organ jednocześnie zaznacza, iż interpretacja została wydana w oparciu o opis zdarzenia przyszłego przedstawiony we wniosku przez Wnioskodawcę.
2014
15
maj

Istota:
Opodatkowanie dochodów z pracy we Francji przez osobę mieszkającą w Polsce
Fragment:
Wnioskodawca jest zatrudniony we francuskiej firmie posiadającej siedzibę we Francji i nie posiadającej siedziby ani zarządu w Polsce. Umowa jest typową umową o pracę i praca ta wykonywana jest na terenie Francji. W trakcie jej wykonywania Wnioskodawca wyjeżdża do Francji, jednakże czas jego pobytu na terenie Francji w trakcie wykonywania pracy nie przekracza 183 dni. Na terenie Polski Wnioskodawca posiada centrum interesów życiowych (żona, dziecko, mieszkanie, konta bankowe, pozostała rodzina). Na terenie Francji Wnioskodawca wykonuje wyłącznie pracę. W roku 2008 Wnioskodawca dokonał rozliczenia rocznego w Polsce, gdyż wtedy po raz ostatni oprócz dochodów osiąganych we Francji otrzymał jeszcze dochody w Polsce. Od roku 2009 kiedy to zarobki otrzymuje wyłącznie we Francji a jego żona nie pracuje i nie otrzymuje żadnych dochodów, Wnioskodawca uznał, iż nie musi rozliczać się w Polsce, gdyż art. 27 ust. 8, który ma zastosowanie do takiej sytuacji wskazuje, że i tak nie trzeba by było płacić podatku w Polsce, skoro nie ma tutaj dochodu a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta pomiędzy Polską a Republiką Francji w art. 15 wskazuje, że podatek powinien być płacony w takim przypadku wyłącznie we Francji. Parę dni temu francuski pracodawca poinformował Wnioskodawcę, że ze względu na francuskie przepisy podatkowe od 2009 r. podatek nie był pobierany od jego dochodów we Francji.
2014
8
maj

Istota:
Czy dochody Wnioskodawczyni z polisy pośmiertnej męża, zawartej we Francji w tamtejszej instytucji, podlegają opodatkowaniu w Polsce?
Fragment:
(...) Francji – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 grudnia 2013 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 28 lutego 2014 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń z tytułu polisy otrzymywanej z Francji. We wniosku tym został przedstawiony następujący stan faktyczny. Mąż Wnioskodawczyni pracował we Francji od 3 stycznia 2012 r. Oprócz obowiązkowego ubezpieczenia opłacał również składki ubezpieczeniowe na wypadek zgonu. W dniu 26 sierpnia 2012 r. zmarł nagle na zawał serca. Po śmierci męża Wnioskodawczyni otrzymała wiadomość z instytucji ubezpieczeniowej, że przysługuje Jej z tytułu polisy jednorazowe świadczenie pieniężne a dzieciom (syn ur. 1997 r. i córka ur. 1995 r.) również jednorazowe świadczenie i renta edukacyjna po ojcu. Francuska instytucja szybko spełniła warunki zawarte w polisie ubezpieczeniowej i po trzech miesiącach pieniądze wpłynęły na konto bankowe Wnioskodawczyni, tj. jednorazowe świadczenie po śmierci męża w listopadzie 2012 r., natomiast renta edukacyjna jest wypłacana od lutego 2013 r.
2014
13
kwi

Istota:
Opodatkowanie dochodów uzyskanych z pracy najemnej we Francji w 201 r.
Fragment:
W związku z powyższym zadano w ostateczności (po przeformułowaniu) następujące pytania: Czy na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawczynię we wniosku stanu faktycznego uzupełnionego o doprecyzowania, jej dochody uzyskane w roku 2011 z pracy we Francji, przy założeniu, że ma miejsce zamieszkania w Polsce, podlegają opodatkowaniu we Francji czy w Polsce... Przy ewentualnym założeniu, iż dochody Wnioskodawczyni podlegałyby jednak opodatkowaniu we Francji, czy dla polskiego urzędu skarbowego, któremu na podstawie PIT-11 z firmy S. A. w pozycji 38 wykazała kwotę 17654,43 zł, jako kwotę wolną od podatku na podstawie podwójnego opodatkowania, wystarczy informacja, że ekwiwalent tej kwoty podlegającej opodatkowaniu we Francji jest wolny od podatku we Francji czy też będzie musiała przedstawić, w razie ewentualnej kontroli zaświadczenie że złożyła zeznanie podatkowe we Francji... Wnioskodawczyni uważa, w związku z faktem, iż pracodawca nie poinformował jej o ewentualnej konieczności rozliczania się we Francji (nie miała wiedzy na ten temat), nie przebywania we Francji odpowiednio długo by zgodnie z ustawą rozliczać się we Francji, nie posiadania tam centrum interesów życiowych, konta, adresu zamieszkania, etc. powinna rozliczać się w Polsce i składki powinien był pobrać na ten cel pracodawca tak jak to zrobił w roku 2010. W związku natomiast ze stanem faktycznym – jaki wynikał z jej niewiedzy, iż pracodawca zakładał, że za rok 2011 powinna rozliczyć się we Francji a Wnioskodawczyni rozliczyła się jedynie w Polsce zgodnie z informacją PIT-11 i wykazała przed polskim urzędem skarbowym kwotę, zdaniem syndyka, wolną od podatku, Wnioskodawczyni uważa, że dobrze by było gdyby polski urząd skarbowy uznał kwotę wykazaną jako wolną od podatku we Francji i w związku z tym nie miał do niej żadnych roszczeń.
2013
22
lis

Istota:
Czy całość dochodów uzyskiwanych z tytułu świadczonych usług zarówno na terytorium Polski jak i Francji podlegają opodatkowaniu w Polsce?
Fragment:
W związku z tym, że w 2013 r. roboty na terenie Francji zaczęły się wcześniej, bo już w lutym, może zaistnieć taki stan faktyczny, że pobyt przekroczy 183 dni, choć niekoniecznie, w zależności od zamówień. Czas trwania poszczególnych budów we Francji realizowanych na podstawie odrębnych kontraktów wynosi 4-5 tygodni, po czym Wnioskodawca wraca do Polski na 1-3 tyg. Wnioskodawca nie posiada na terytorium Francji biura, pełnomocnika, czy przedstawicielstwa, bądź innego stałego miejsca prowadzenia działalności. Nie prowadzi na terytorium Francji zakładu w rozumieniu umowy zawartej pomiędzy Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 20 czerwca 1975 r. Lokalizacja geograficzna poszczególnych budów ulega zmianie. Działalność we Francji opiera się tylko i wyłącznie na zawieranych z francuskim zleceniodawcą kontraktach - umowach o roboty budowlane. Wnioskodawca posiada dobre relacje z francuskim zleceniodawcą co sprawia, że znacząca część Jego usług jest realizowana na terytorium Francji (około 95% przychodów). Zlecone we Francji usługi Wnioskodawca wykonuje z udziałem swoich pracowników.
2013
10
paź

Istota:
Obowiązki płatnika –agencji pracy tymczasowej delegującej pracowników do pracy we Francji
Fragment:
Powyższe wskazuje bowiem, iż wynagrodzenie pracowników tymczasowych jest de facto wypłacane w imieniu pracodawcy, który ma siedzibę we Francji. W związku z tym uzyskane wynagrodzenie, zgodnie z art. 15 ust. 1 umowy, podlega opodatkowaniu we Francji i w Polsce. To oznacza, że dochody uzyskane przez pracowników z tytułu pracy wykonywanej na terytorium Francji, niezależnie od długości ich pobytu we Francji w danym roku podatkowym, podlegają opodatkowaniu we Francji, według przepisów prawa francuskiego, poczynając od pierwszego dnia ich pobytu w danym roku podatkowym. Zatem skoro w przedmiotowej sprawie, z uwagi na fakt, że nie będzie spełniony - jak wskazano wyżej - warunek art. 15 ust. 2 lit. b) ww. umowy polsko-francuskiej dochody pracowników podlegają opodatkowaniu we Francji od pierwszego dnia (w danym roku podatkowym), w którym praca była wykonywana we Francji u pracodawcy francuskiego, to na Wnioskodawcy jako płatniku – nie będzie ciążył obowiązek obliczenia, poboru i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do organu podatkowego w Polsce od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom z tytułu pracy najemnej wykonywanej we Francji u francuskiego pracodawcy - użytkownika. W związku z tym stanowisko Wnioskodawcy, w tym zakresie należało uznać za prawidłowe. Natomiast w odniesieniu do zagadnienia obowiązku naliczania, poboru i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy do francuskiego organu podatkowego przez Wnioskodawcę wskazać należy, iż tut.
2013
13
wrz

Istota:
1. W którym kraju (Polsce czy Francji) jest miejsce zamieszkania Wnioskodawczyni dla celów podatkowych?
2. Czy dochody Zainteresowanej uzyskane z udziału w spółce partnerskiej podlegają opodatkowaniu zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania w Polsce?
Fragment:
Od końca 2011 roku Wnioskodawczyni mieszka we Francji z rodziną - mąż obywatel francuski i dwójka dzieci. Zainteresowana pracuje w Polsce wykonując zawód radcy prawnego jako partner w spółce partnerskiej. Spółka posiada siedzibę w Polsce. Przychody podatkowe uzyskuje z udziału w spółce partnerskiej - kancelarii radców prawnych. We Francji spółka nie posiada oddziału ani innej stałej placówki. Średnio 1 tydzień do 2 w miesiącu Wnioskodawczyni przebywa w Polsce zawodowo. Charakter wykonywanej pracy wymaga obecności w siedzibie spółki i występowania przed sądami w Polsce. Pozostałe dni w roku Zainteresowana spędza we Francji ze swoją rodziną. Miejsce zamieszkania we Francji związane jest z faktem, iż jest to kraj ojczysty Jej męża, w którym osiadła rodzina Wnioskodawczyni. Pierwsze dziecko Zainteresowana urodziła w Polsce w 2010 roku, drugie dziecko w 2012 roku urodziła już we Francji. Obie córki mają podwójne obywatelstwa polskie i francuskie. Starsze dziecko uczęszcza we Francji do przedszkola. Po podliczeniu czasu spędzonego w Polsce i we Francji, ponad 183 dni w roku podatkowym 2012 Wnioskodawczyni przebywała we Francji. W Polsce mieszka i przebywa średnio 1 tydzień do 2 na miesiąc podczas swoich pobytów zawodowych.
2013
25
cze

Istota:
Czy Wnioskodawca miał obowiązek składania w Polsce zeznań rocznych za lata 2007—2009, w których opodatkuje środki pieniężne przelewane przez Wnioskodawcę z osobistego konta we Francji na osobiste konto w Polsce, a opodatkowane wcześniej we Francji?
Fragment:
Przychody/dochody z tytułu emerytury i najmu są przekazywane bezpośrednio we Francji na konto osobiste w banku we Francji. W zależności od potrzeb Wnioskodawca dokonuje przelewów do Polski. W latach 2007-2009 Wnioskodawca nie posiadał rezydencji podatkowej i nie miał nieograniczonego obowiązku podatkowego w Polsce. Miał miejsce zamieszkania oraz stałe miejsce zamieszkania we Francji. Ponieważ jest obywatelem Francji, tam posiada majątek nieruchomy (dwa domy), w który musi inwestować i z którego czerpie korzyści finansowe opodatkowane we Francji. Ponadto, ma liczną rodzinę, dzieci, wnuki, które bardzo często odwiedzał i wspomagał finansowo. Po śmierci matki bardzo często jeździł do Francji do siostry, która mieszkała i opiekowała się matką. W 2000 r. zawarł związek małżeński z Polką. W latach 2007-2009 ze względu na sprawy rodzinne, majątkowe więcej czasu spędzał we Francji. Wnioskodawca jest byłym oficerem Francuskich Sił Powietrznych i pracował dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych od 1993 r. (stanowisko w Republice Czeskiej, paszport dyplomatyczny służbowy). Jako były doradca handlowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych na stanowisku w Republice Czeskiej miał uprawnienia do pomocy finansowej aż do roku 2005-2006, a od tamtej pory do emerytury z Retraite du Fonds des Fonctionnaires de l’Etat Francois IRCANTEC (linstitution de retraite complémentaire des agents non titulaires de lÉtat et des collectivités publiques) – dla pracowników sektorów państwowych, inny fundusz /filar emerytury to MSA (Fundusz Pracowników Rolnictwa) -„ jako państwowych ”, były nauczyciel Liceum Rolniczego.
2013
30
kwi
© 2011-2014 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Francja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.