Forma opodatkowania | Interpretacje podatkowe

Forma opodatkowania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to forma opodatkowania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie możliwości wyboru formy opodatkowania
Fragment:
(...) form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Z powyższych przepisów wynika, że podstawową formą opodatkowania podatkiem dochodowym z działalności gospodarczej jest opodatkowanie według skali podatkowej. Wymieniona forma opodatkowania przysługuje z mocy ustawy i podatnik nie musi składać oświadczenia o jej wyborze. Złożenie stosownego oświadczenia – w wymienionym w przepisach terminie – jest natomiast warunkiem koniecznym dla możliwości skorzystania z opodatkowania w formie tzw. podatku liniowego albo podatku zryczałtowanego. Przy tym, w trakcie roku podatkowego – wybór sposobu opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, jest możliwy tylko w przypadku rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. W innych przypadkach oświadczenie o wyborze formy opodatkowania należy złożyć do 20 stycznia roku podatkowego. Oznacza to, że jeżeli nie została zgłoszona likwidacja działalności gospodarczej, wyboru formy (lub sposobu) opodatkowania dochodów podatnik dokonuje na dany rok podatkowy. Natomiast w sytuacji kiedy w ciągu roku podatnik w sposób trwały zlikwidował pozarolniczą działalność gospodarczą i o tym fakcie zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego, dokonał wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej, a następnie w tym samym roku podatkowym ponownie rozpoczął (po uzyskaniu wpisu do ewidencji) prowadzenie działalności gospodarczej, nie ma przeszkód do wyboru przez ten podmiot formy opodatkowania.
2015
6
paź

Istota:
Zryczałtowany podaetu dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie wyboru formy opodatkowania.
Fragment:
(...) formy opodatkowania – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie wyboru formy opodatkowania. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 i § 4 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 19 czerwca 2015 r. znak ILPB1/4511-1-467/15-2/AA na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 22 czerwca 2015 r., natomiast w dniu 1 lipca 2015 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 29 czerwca 2015 r.). We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Z dniem 23 października 2014 r. Wnioskodawca zarejestrował jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą: „ A ”. Działalność ta została zarejestrowana pod następującymi kodami PKD oraz PKWiU: 82.11.Z (jako przeważająca działalność gospodarcza) - tj. działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKWiU 82.11.10), 82.11.Z (PKWiU 82.11.10), 82.19.Z (PKWiU 82.19.13), 85.59.B (PKWiU 85.59.19) (jako wykonywana działalność gospodarcza).
2015
24
wrz

Istota:
Jaka jest możliwość zmiany formy opodatkowania w ciągu roku podatkowego?
Fragment:
Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z powyższych przepisów wynika, że podstawową formą opodatkowania podatkiem dochodowym z działalności gospodarczej jest opodatkowanie na tzw. zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej. Wymieniona forma opodatkowania przysługuje z mocy ustawy i podatnik nie musi składać oświadczenia o jej wyborze. Złożenie stosownego oświadczenia – w wymienionym w przepisach terminie – jest natomiast warunkiem koniecznym dla możliwości skorzystania z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Przy tym, w trakcie roku podatkowego – wybór sposobu opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, jest możliwy tylko w przypadku rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. W innych przypadkach oświadczenie o wyborze formy opodatkowania należy złożyć do 20 stycznia roku podatkowego. Oznacza to, że jeżeli nie została zgłoszona likwidacja działalności gospodarczej, wyboru formy (lub sposobu) opodatkowania dochodów podatnik dokonuje na dany rok podatkowy. Natomiast w sytuacji (...)
2015
9
wrz

Istota:
Podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie formy opodatkowania.
Fragment:
(...) formy opodatkowania – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie formy opodatkowania. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 25 lutego 2015 r. znak ILPB1/415-1448/14-2/AA na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 3 marca 2015 r., natomiast w dniu 11 marca 2015 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 9 marca 2015 r.). We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Od dnia 1 września 2004 r. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą (...). Działalność prowadzi jako osoba fizyczna a forma opodatkowania to ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Wnioskodawca świadczy usługi budowlane w kraju i za granicą, a w szczególności: montaż i demontaż stoisk targowych i wystawowych na targach organizowanych za granicą.
2015
1
wrz

Istota:
W zakresie wyboru formy opodatkowania
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 16 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wyboru formy opodatkowania. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca w okresie od 01 stycznia 2014 do 16 kwietnia 2014 roku był właścicielem firmy – F.. Firma ta w okresie od 9 listopada 2012 r. do czasu jej wyrejestrowania tj. do dnia 16 kwietnia 2014 roku była zawieszona w zakresie wykonywania działalności. Od daty rozpoczęcia działalności tj. 17.04.2012 r. do Urzędu Skarbowego złożone było oświadczenie o wyborze formy opodatkowania tj. księgi przychodów i rozchodów na zasadach ogólnych. W firmie tej zarówno w bieżącym okresie jak i w poprzednich latach Wnioskodawca nie płacił żadnego podatku, bo firma nie osiągała żadnych dochodów. Innych działalności Wnioskodawca nie prowadził. Wnioskodawca od dnia 19 maja 2014 r. jest komandytariuszem w spółce – P. Spółka komandytowa. Do Urzędu Skarbowego w dniu 30 maja 2014 roku złożył oświadczenie o wyborze formy opodatkowania na rok 2014 - Księgi handlowe i opodatkowane podatkiem liniowym. Urząd Skarbowy ma wątpliwości czy Wnioskodawca wybrał właściwą formę opodatkowania. W poprzedniej firmie Wnioskodawca nie miał żadnych dochodów oraz był to inny rodzaj działalności.
2015
19
cze

Istota:
Sposób opodatkowania przychodów z najmu lokalu oraz dzierżawy gruntu w przypadku, gdy wybraną formą opodatkowania na dany rok podatkowy jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
Fragment:
Zatem z przywołanych przepisów oraz powyższych rozważań wynika, że w przypadku osiągania przychodów z najmu jednej nieruchomości (lokalu użytkowego) i przychodów z poddzierżawy drugiej (gruntu) w trakcie jednego roku podatkowego Wnioskodawca (podatnik) zobowiązany jest do stosowania tej samej formy opodatkowania. Podsumowując, Wnioskodawca nie ma możliwości oddzielnego opodatkowania przychodów z najmu lokalu użytkowego zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% a przychodów z poddzierżawy gruntu na zasadach ogólnych. Skoro Wnioskodawca na rok podatkowy 2014 dokonał w pierwszej kolejności wyboru opodatkowania przychodów z najmu (lokalu) na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego, to opodatkowaniu w formie ryczałtowej podlega suma przychodów osiągniętych z danego źródła, do którego zalicza się również poddzierżawa (gruntu). Oznacza to, że wybrana przez Wnioskodawcę forma opodatkowania czyli ryczałt ewidencjonowany obowiązuje w stosunku do przychodów osiągniętych zarówno z najmu lokalu jak również z poddzierżawy gruntu, do czasu zgłoszenia zmiany formy opodatkowania lub zaprzestania uzyskiwania przychodów. Zaznaczyć należy, że zmiana formy opodatkowania zgodnie z wolą podatnika może nastąpić dopiero od początku nowego roku podatkowego po złożeniu oświadczenia o wyborze innej formy opodatkowania do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, nie później niż do 20 stycznia roku podatkowego. Stanowisko Wnioskodawcy należało zatem uznać za nieprawidłowe.
2015
26
maj

Istota:
Czy istnieje możliwość opodatkowania w 2015 r. przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
Fragment:
W związku ze zmianą formy opodatkowania na 2015 r. Wnioskodawca złoży do urzędu skarbowego oświadczenie o wyborze nowej formy opodatkowania zgodnie z przewidzianym terminem do 20 stycznia nowego roku podatkowego. W uzupełnieniu wniosku, Wnioskodawca wskazał, że świadczy na rzecz zamawiającego usługi montażu i składania z materiału powierzonego poszczególnych elementów metalowych w poszczególne segmenty, a następnie w całość tworząc końcowy wyrób gotowy. Wskazał ponadto, że zarówno w roku podatkowym 2013, jak i 2014 osiągane przez niego przychody z działalności gospodarczej nie przekroczyły kwoty 150.000 euro. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy istnieje możliwość opodatkowania w 2015 r. przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym... Zdaniem Wnioskodawcy, jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą o symbolu PKD 33.20.Z, w roku podatkowym 2015 może opodatkować przychody z tego tytułu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, po uprzednio złożonym stosownym oświadczeniu o wybraniu nowej formy opodatkowania tj. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wnioskodawca nadmienia, iż w jego ocenie jest to zgodne z obowiązującym stanem prawnym art. 12 pkt 3 lit. f ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne ( Dz.
2015
29
kwi

Istota:
Podatek dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym.
Fragment:
W przypadku podatnika kontynuującego prowadzenie działalności gospodarczej, odpowiedzi na to pytanie należy poszukiwać w treści art. 9a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który to przepis dotyczy kontynuacji opodatkowania podatkiem liniowym w latach następnych po złożeniu oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania. Podatnik jest wtedy opodatkowany w tej formie, chyba, że w określonym terminie: zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Z literalnego brzmienia tego przepisu wynika jednoznacznie, że skutek utraty prawa do opodatkowania w formie podatku „ liniowego ” w latach następnych po roku w którym zostało złożone oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania, ustawodawca wiąże więc z samą czynnością złożenia wniosku o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a nie ze skorzystaniem z jednej z tych form. W sytuacji zatem, gdy podatnik złoży taki wniosek w formie pisemnej, niezależnie od tego, czy wybrana przez niego forma opodatkowania będzie mu przysługiwała – oznacza to rezygnację z opodatkowania podatkiem „ liniowym ”. Ponadto, z żadnego przepisu, zarówno ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, (...)
2014
18
gru

Istota:
Czy Wnioskodawca wynajmując oba budynki (jeden na pewno, a drugi prawdopodobnie) będzie mógł w 2014 r. dochody uzyskane z tego tytułu opodatkowywać zgodnie z art. 30c ust. 1 ustawy o PIT, według stawki podatku dochodowego od osób fizycznych 19%, czyli tzw. podatkiem liniowym, jeżeli wybierze ich opodatkowanie w tej formie?
Fragment:
W szczególności nie uzależniają możliwości stosowania tej formy opodatkowania od przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej, jej rozmiaru, czy też prowadzenia tej działalności przez cały rok podatkowy. Bez znaczenia także dla kwestii wyboru formy opodatkowania dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej pozostaje fakt, czy podatnik wcześniej uzyskiwał przychody z odrębnego źródła przychodów, tj. najmu nieruchomości (nawet opodatkowanych w formie tzw. ryczałtu z najmu). Wskazać należy, że po rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej, w ramach której Wnioskodawca będzie wynajmował wskazane we wniosku nieruchomości, będzie miał prawo do zastosowania opodatkowania podatkiem dochodowym określonym w treści art. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - tj. w wysokości 19% - do przychodów uzyskiwanych z tej działalności, o ile w ustawowym terminie złoży skutecznie oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania i nie wystąpią u Wnioskodawcy ustawowe przesłanki uniemożliwiające stosowanie tej formy opodatkowania, o których mowa w cytowanym art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy jednocześnie zaznaczyć, iż niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach zdarzenia przyszłego podanego przez Wnioskodawcę.
2014
10
sie

Istota:
Czy ma Pan prawo do rozliczania działalności gospodarczej podatkiem liniowym, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami i tak nie można zmieniać w trakcie roku formy opodatkowania?
Fragment:
W związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej należy dokonać wyboru formy opodatkowania, zgodnie z cytowanymi przepisami. W przypadku zaś niezłożenia oświadczenia o wyborze formy opodatkowania, dochody z działalności gospodarczej opodatkowane są na zasadach określonych w art. 27 ww. ustawy. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pan firmę budowlaną zajmującą się działalnością budowlaną. W miesiącu styczniu 2013 r. wystąpił Pan ze spółki cywilnej, której zakres PKD był identyczny z prowadzoną obecnie przez Pana działalnością a forma opodatkowania to podatek liniowy. W miesiącu lutym 2013 r. rozpoczął Pan działalność na własny rachunek. W trakcie rejestrowania działalności w urzędzie gminy zgłosił Pan kontynuację formy opodatkowania z poprzedniej działalności. Wskazuje Pan, że osoba wypełniająca wniosek (urzędniczka UG) w rubryce „ forma opodatkowania ” zaznaczyła ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, że rejestrując w urzędzie gminy nową działalność gospodarczą (po likwidacji poprzedniej), miał Pan prawo dokonać wyboru zryczałtowanej formy opodatkowania. Skoro oświadczenie takie zostało złożone, to nie miał Pan prawa rozliczać swojej działalności podatkiem liniowym.
2014
3
lip
© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.