Forma opodatkowania | Interpretacje podatkowe

Forma opodatkowania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to forma opodatkowania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym.
Fragment:
W przypadku podatnika kontynuującego prowadzenie działalności gospodarczej, odpowiedzi na to pytanie należy poszukiwać w treści art. 9a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który to przepis dotyczy kontynuacji opodatkowania podatkiem liniowym w latach następnych po złożeniu oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania. Podatnik jest wtedy opodatkowany w tej formie, chyba, że w określonym terminie: zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Z literalnego brzmienia tego przepisu wynika jednoznacznie, że skutek utraty prawa do opodatkowania w formie podatku „ liniowego ” w latach następnych po roku w którym zostało złożone oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania, ustawodawca wiąże więc z samą czynnością złożenia wniosku o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a nie ze skorzystaniem z jednej z tych form. W sytuacji zatem, gdy podatnik złoży taki wniosek w formie pisemnej, niezależnie od tego, czy wybrana przez niego forma opodatkowania będzie mu przysługiwała – oznacza to rezygnację z opodatkowania podatkiem „ liniowym ”. Ponadto, z żadnego przepisu, zarówno ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, (...)
2014
18
gru

Istota:
Czy Wnioskodawca wynajmując oba budynki (jeden na pewno, a drugi prawdopodobnie) będzie mógł w 2014 r. dochody uzyskane z tego tytułu opodatkowywać zgodnie z art. 30c ust. 1 ustawy o PIT, według stawki podatku dochodowego od osób fizycznych 19%, czyli tzw. podatkiem liniowym, jeżeli wybierze ich opodatkowanie w tej formie?
Fragment:
W szczególności nie uzależniają możliwości stosowania tej formy opodatkowania od przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej, jej rozmiaru, czy też prowadzenia tej działalności przez cały rok podatkowy. Bez znaczenia także dla kwestii wyboru formy opodatkowania dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej pozostaje fakt, czy podatnik wcześniej uzyskiwał przychody z odrębnego źródła przychodów, tj. najmu nieruchomości (nawet opodatkowanych w formie tzw. ryczałtu z najmu). Wskazać należy, że po rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej, w ramach której Wnioskodawca będzie wynajmował wskazane we wniosku nieruchomości, będzie miał prawo do zastosowania opodatkowania podatkiem dochodowym określonym w treści art. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - tj. w wysokości 19% - do przychodów uzyskiwanych z tej działalności, o ile w ustawowym terminie złoży skutecznie oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania i nie wystąpią u Wnioskodawcy ustawowe przesłanki uniemożliwiające stosowanie tej formy opodatkowania, o których mowa w cytowanym art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy jednocześnie zaznaczyć, iż niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach zdarzenia przyszłego podanego przez Wnioskodawcę.
2014
10
sie

Istota:
Czy ma Pan prawo do rozliczania działalności gospodarczej podatkiem liniowym, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami i tak nie można zmieniać w trakcie roku formy opodatkowania?
Fragment:
W związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej należy dokonać wyboru formy opodatkowania, zgodnie z cytowanymi przepisami. W przypadku zaś niezłożenia oświadczenia o wyborze formy opodatkowania, dochody z działalności gospodarczej opodatkowane są na zasadach określonych w art. 27 ww. ustawy. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pan firmę budowlaną zajmującą się działalnością budowlaną. W miesiącu styczniu 2013 r. wystąpił Pan ze spółki cywilnej, której zakres PKD był identyczny z prowadzoną obecnie przez Pana działalnością a forma opodatkowania to podatek liniowy. W miesiącu lutym 2013 r. rozpoczął Pan działalność na własny rachunek. W trakcie rejestrowania działalności w urzędzie gminy zgłosił Pan kontynuację formy opodatkowania z poprzedniej działalności. Wskazuje Pan, że osoba wypełniająca wniosek (urzędniczka UG) w rubryce „ forma opodatkowania ” zaznaczyła ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, że rejestrując w urzędzie gminy nową działalność gospodarczą (po likwidacji poprzedniej), miał Pan prawo dokonać wyboru zryczałtowanej formy opodatkowania. Skoro oświadczenie takie zostało złożone, to nie miał Pan prawa rozliczać swojej działalności podatkiem liniowym.
2014
3
lip

Istota:
Jakie są możliwości wyboru opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego?
Fragment:
Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż wskazanego we wniosku sposobu wypełnienia formularza EDG-1 nie sposób uznać za skuteczny wybór formy opodatkowania prowadzonej przez Wnioskodawczynię w 2011 r. działalności gospodarczej, zważywszy, iż obowiązujące do dnia 30 czerwca 2011 r. przepisy prawa nie przewidywały takiej możliwości. Jak wynika przy tym z wniosku, także do dnia 13 lipca 2011 r., a więc do dnia uzyskania pierwszego przychodu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni nie złożyła Naczelnikowi Urzędu Skarbowego oświadczenia o wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jako formy opodatkowania prowadzonej w 2011 r. działalności gospodarczej. Brak jest tym samym podstawy prawnej do korzystania w 2011 r. z tej formy opodatkowania. Z tej też przyczyny, przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawczyni uznano za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Do wniosku dołączono dokumenty źródłowe. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem.
2013
28
lis

Istota:
Jakie są możliwości opodatkowania przychodów uzyskanych ze świadczenia usług remontowo-budowlanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?
Fragment:
Zatem w sytuacji, gdy podatnik rozpoczyna działalność gospodarczą w tym samym zakresie, w jakim działalność prowadzi jego współmałżonek, a działalność drugiego małżonka nadal funkcjonuje niezależnie, jako odrębny podmiot gospodarczy, to podatnik nie traci prawa do wyboru formy opodatkowania w postaci ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o ile nie występują u niego inne ustawowe przesłanki uniemożliwiające stosowanie tej formy opodatkowania. Przesłanką uniemożliwiającą opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych jest także sytuacja, w której podatnik rozpoczynający prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej, w ramach tej działalności wykonuje od samego początku czynności, które w roku podatkowym, w którym rozpoczyna działalność, bądź w roku poprzednim wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy i uzyska przychody ze sprzedaży lub świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy. Natomiast w sytuacji gdy podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą nie zamierza wykonywać działalności na rzecz byłych i obecnych pracodawców i wybierze, jako formę opodatkowania ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, traci prawo do stosowania tej formy opodatkowania, jeżeli uzyska przychody ze sprzedaży lub świadczenia usług na rzecz ww. pracodawców. Wykonywanie w ramach działalności gospodarczej czynności, które wcześniej podatnik wykonywał na podstawie innych stosunków prawnych niż stosunek pracy, bądź też uzyskiwanie przychodów ze świadczenia usług na rzecz podmiotów, które w odniesieniu do podatnika we wskazanym okresie nie posiadały (nie posiadają) statusu pracodawcy, nie wyłącza zatem możliwości opodatkowania w postaci ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
2013
2
paź

Istota:
Podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie formy opodatkowania.
Fragment:
Warunkiem skorzystania z tej formy opodatkowania jest, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, złożenie pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku osiągania przychodów, o których mowa w (...)
2013
12
wrz

Istota:
Czy wznowiona działalność gospodarcza może być opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym?
Fragment:
Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jak wynika z powyższych przepisów, podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą mogą, w ustawowo określonych granicach, wybrać formę opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tej działalności w postaci ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Podstawowym wymogiem dla stosowania tej formy opodatkowania jest jednak złożenie oświadczenia o jej wyborze w ustawowym terminie, tj. do dnia 20 stycznia, a w przypadku podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej do dnia uzyskania pierwszego przychodu. Wybrana forma opodatkowania obowiązuje do momentu utraty prawa do opodatkowania ryczałtem (w przypadku wystąpienia ustawowych przesłanek tej utraty), wyboru w ustawowym terminie innej formy opodatkowania, bądź też likwidacji tej działalności. W przeciwieństwie do instytucji zawieszenia działalności gospodarczej powiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o likwidacji prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza bowiem zamiar definitywnego wygaśnięcia tego źródła przychodów.
2013
23
sie

Istota:
Czy przychód z najmu jest przychodem z działalności gospodarczej oraz czy podatnik jest zobowiązany do otwarcia działalności gospodarczej?
Fragment:
Jednakże ponownego podkreślenia wymaga, że warunkiem skorzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania jest, zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy, złożenie pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, przepisy dotyczące oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (...)
2013
17
sty

Istota:
1. Czy wystarczy jednokrotnie zdecydować o wyborze formy opodatkowania przychodów z tytułu najmu?
2. Czy oświadczenie o wyborze formy opodatkowania dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i jego żony, niezależnie od tego, że w tym samym oświadczeniu wskazano, że przychody te będą opodatkowane przez jego żonę?
3. Czy w roku 2012 Wnioskodawca może opłacać podatek od przychodów z tytułu najmu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?
Fragment:
Nie złożenie do 20 stycznia 2012 r. żadnego oświadczenia woli przez podatnika, który w stosownym terminie w roku poprzednim złożył oświadczenie o wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oznacza ponadto, że podatnik nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, wobec czego należy uznać, że nadal prowadzi działalność (najem) opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Skoro zatem, jak wynika z wniosku, oświadczenie o wyborze ryczałtowej formy opodatkowania z tytułu najmu zostało faktycznie złożone w 2011 r. w ustawowym terminie przez oboje małżonków i dotyczyło każdego z małżonków, dokonany przez Wnioskodawcę wybór formy opodatkowania ma zastosowanie również w 2012 r., albowiem Wnioskodawca nie zrezygnował z tej formy opodatkowania i nie dokonał wyboru innej. Skutku na 2012 r. nie wywołuje natomiast złożone w 2011 r. oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodów z tytułu najmu przez żonę Wnioskodawcy, wobec czego Wnioskodawca zobowiązany jest do opodatkowania połowy przychodu uzyskanego w 2012 r. z tytułu najmu - zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Podkreślenia wymaga, że przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym.
2012
13
gru

Istota:
W omawianej sytuacji zmiana formy opodatkowania przychodów z najmu może nastąpić dopiero od początku, 2011 r. po złożeniu stosownego oświadczenia o wyborze innej formy opodatkowania. Wydatki poniesione w 2010 roku dotyczące remontu jak i utrzymania przedmiotu najmu nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów z uwagi, iż do końca tego roku Wnioskodawczyni zobowiązana była do utrzymania zryczałtowanej formy opodatkowania. Przy tej formie opodatkowania uwzględnianie kosztów jest niemożliwe.
Fragment:
Oświadczenie takie dotyczy wyboru formy opodatkowania za dany rok podatkowy. W art. 9 ust. 4 ww. ustawodawca przewidział możliwość wyboru sposobu opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w ciągu roku podatkowego, jednakże prawo to dotyczy wyłącznie podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego osiąganie przychodów z tytułu najmu lokalu mieszkalnego. Mając na uwadze opisany we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, że źródłem przychodu, w stosunku, do którego przez cały rok podatkowy obowiązuje raz wybrana forma opodatkowania jest najem, a nie każda zawarta umowa. Oznacza to, że wybrana przez Wnioskodawczynię forma opodatkowania obowiązywać będzie w stosunku do przychodów osiągniętych z najmu w 2010 r. do czasu zgłoszenia zmiany formy opodatkowania lub zaprzestania uzyskiwania przychodów. A zatem zmiana formy opodatkowania może nastąpić dopiero od początku, 2011 r. po złożeniu stosownego oświadczenia o wyborze innej formy opodatkowania do 20 stycznia. W odniesieniu do przychodów z najmu opodatkowanego na zasadach ogólnych ma zastosowanie ogólna definicja kosztu podatkowego, zawarta w art. 22 ust. 1 ww. ustawy. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.
2012
14
cze
© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.