Ewidencja | Interpretacje podatkowe

Ewidencja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ewidencja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w przypadku sprzedaży na terytorium kraju przez Zainteresowanego finalnemu nabywcy węglowemu korzystającemu ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1 ustawy, wyrobów węglowych w ilości nieprzekraczającej 200 kg jednorazowo konieczne jest ujmowanie takiej sprzedaży w ewidencji, o której mowa w art. 91a ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku sprzedaży na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu korzystającemu ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1 ustawy, wyrobów węglowych w ilości nieprzekraczającej 200 kg jednorazowo, nie jest konieczne ujmowanie takiej sprzedaży w ewidencji, o której mowa w art. 91a ust 1 ustawy o podatku akcyzowym. Uzasadnienie Zgodnie z art. 91 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym, ewidencja wyrobów węglowych powinna zawierać m.in. datę wystawienia i numer identyfikujący dokument dostawy albo inny dokument zastępujący dokument dostawy, na podstawie którego te wyroby zostały sprzedane na terytorium kraju finalnemu nabywcy. Przepis ten koresponduje z art. 31a ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym, zgodnie z którym warunkiem zwolnienia wyrobów węglowych od akcyzy jest wystawienie dokumentu dostawy potwierdzającego ich sprzedaż finalnemu nabywcy węglowemu. Zatem w ewidencji, o której mowa w art. 91a ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, odnotowuje się tylko sprzedaż na terenie kraju wyrobów węglowych podlegających zwolnieniu od akcyzy potwierdzoną dokumentem dostawy, na podstawie którego te wyroby zostały sprzedane na terytorium kraju finalnym nabywcom. W związku z powyższym do ww. ewidencji nie wpisuje się wyrobów węglowych podlegających zwolnieniu od akcyzy, sprzedawanych w ilości nieprzekraczającej 200 kg jednorazowo, do którego nie stosuje się warunku wystawienia dokumentu dostawy, zgodnie z § 4 rozporządzenia.
2014
28
wrz

Istota:
W zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi przeznaczonymi do przewozu wartości pieniężnych bez konieczności prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy.
Fragment:
Podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami (art. 86a ust. 12 ustawyo VAT). Art. 86a ust. 7 ustawy stanowi, że ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać: numer rejestracyjny pojazdu samochodowego; dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji; stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji; wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący: kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd - dokąd), liczbę przejechanych kilometrów, imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem - potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem; liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji. Natomiast w myśl art. 86a ust. 8 ustawy (...)
2014
28
wrz

Istota:
Brak prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków dotyczących samochodów osobowych przeznaczonych na wynajem bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu
Fragment:
Ewidencja przebiegu pojazdu jest prowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności (art. 86a ust. 6 ustawy). Według art. 86a ust. 7 ustawy, ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać: numer rejestracyjny pojazdu samochodowego; dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji; stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji; wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący: kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd - dokąd), liczbę przejechanych kilometrów, imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem - potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem; liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji. Zgodnie z art. art. (...)
2014
24
wrz

Istota:
Czy sprzedaż węgla nie przekraczająca 200 kg powinna być ujęta w ewidencji sprzedaży węgla?
Fragment:
Wnioskodawca w związku ze zmianą ustawy o podatku akcyzowym, zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji sprzedaży wyrobów węglowych. Zdaniem Zainteresowanego przepis ten jest niejasny, gdyż do 200 kg nie ma obowiązku wystawienia dokumentu dostawy i w tym wypadku nie posiada on danych klienta wymaganych w ewidencji. Wnioskodawca w tym zakresie posiada sprzeczne informacje. Sprzedaż węgla w firmie Zainteresowanego w dużym stopniu dotyczy węgla workowanego, sprzedawanego na stacjach paliw. Jednorazowa sprzedaż zwykle nie przekracza 200 kg i w tym wypadku nie ma on obowiązku wystawienia dokumentu dostawy i w związku z tym nie posiada danych klienta. Każdorazowa sprzedaż, mimo że nie przekraczała 200 kg jest wpisywana do ewidencji (data, numer paragonu, ilość węgla). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy sprzedaż węgla nie przekraczająca 200 kg powinna być ujęta w ewidencji sprzedaży węgla... Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku sprzedaży do 200 kg dla osoby fizycznej, nie ma obowiązku robienia zapisku w ewidencji. Prowadzenie ewidencji sprawia duży kłopot pracownikom firmy, gdyż każdorazowa sprzedaż (nawet 25 kg) jest do tej pory ujmowana w ewidencji. Brak konieczności wpisywania do ewidencji sprzedaży węgla do 200 kg znacznie ułatwiłoby pracę.
2014
28
maj

Istota:
Dokumentowanie i ewidencjonowanie dostaw węgla na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w ilości nieprzekraczającej 200 kg jednorazowo.
Fragment:
Według art. 91a ust. 1 ustawy, pośredniczący podmiot węglowy dokonujący sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu jest obowiązany prowadzić ewidencję wyrobów węglowych zawierającą następujące dane: ilość każdorazowo sprzedanych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu wyrobów węglowych, w kilogramach, według nazwy oraz pozycji CN; datę sprzedaży wyrobów węglowych i datę ich wydania finalnemu nabywcy węglowemu; imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby finalnego nabywcy węglowego; datę wystawienia i numer identyfikujący dokument dostawy albo inny dokument zastępujący dokument dostawy, na podstawie którego te wyroby zostały sprzedane na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu. Należy przy tym zauważyć, że prowadzenie ewidencji wyrobów węglowych, o której mowa w art. 91a ustawy, nie jest warunkiem zwolnienia wyrobów węglowych od akcyzy, co stanowi zasadniczą zmianę w porównaniu ze stanem prawnym obowiązującym przed 20 września 2013 r. Przesłanką wprowadzenia obowiązku prowadzenia ewidencji wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy była konieczność zapewnienia możliwości kontroli prawidłowości stosowania zwolnienia od akcyzy dla wyrobów węglowych. Ewidencja, o której mowa w ust. 1 i 2, może być zastąpiona przez ewidencję prowadzoną na potrzeby podatkowe lub księgowe inne niż akcyza, jeżeli zawiera ona wszystkie dane wymienione w ust. 1 lub 2 (art. 91a ust. 5 ustawy).
2014
25
maj

Istota:
Określenie prawidłowości sposobu prowadzenia ewidencji wyrobów węglowych – ewidencja przy pomocy arkusza Excel
Fragment:
Spółka rozważa prowadzenie ewidencji wyrobów węglowych, o której mowa w art. 91a ust. 1 ustawy (Ewidencji) przy pomocy arkusza kalkulacyjnego Excel, w którym wpisy dokonywane byłyby z dokładnością co do dnia. Ewidencja podzielona zostałaby na jednostki wewnętrzne. Poszczególne jednostki wewnętrzne byłyby przypisane do poszczególnych sklepów Spółki. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe byłoby ustalenie sprzedaży wyrobów węglowych dokonanych przez poszczególne sklepy Spółki (w Ewidencji podany zostałaby adres danego sklepu, w którym dokonano sprzedaży wyrobów węglowych). Spółka nie dokonywałaby wydruków z Ewidencji. Wpisy do Ewidencji byłyby wprowadzane w drodze elektronicznej (przy użyciu komputerów). W razie kontroli Spółka mogłaby przekazać kontrolującym Ewidencję w formie elektronicznej. Spółka - w ramach łącznej Ewidencji służącej ewidencjonowaniu sprzedaży wyrobów węglowych przez Spółkę - prowadziłaby wewnętrzne Ewidencje dedykowane poszczególnym sklepom zajmującym się sprzedażą wyrobów węglowych. W Ewidencji, z rozbiciem na poszczególne sklepy należące do Spółki, zawarte byłyby wszystkie dane, o których mowa w art. 91a ust. 1 ustawy, (...)
2014
7
maj

Istota:
Prowadzenie ewidencji sprzedaży wyrobów węglowych
Fragment:
Zgodnie z wyjaśnieniem Departamentu Podatku Akcyzowego i Gier Ministerstwa Finansów z dnia 17.12.2013r. zawartym w piśmie nr ... w ewidencji sprzedaży wyrobów węglowych na rzecz finalnych nabywców węglowych, należy ujmować wyłącznie sprzedaż wyrobów podlegających zwolnieniu od podatku akcyzowego, z wyłączeniem sprzedaży wyrobów w ilości jednorazowo nieprzekraczających 200 kg, do której nie stosuje się warunku wystawienia dowodu dostawy. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w ewidencji sprzedaży wyrobów węglowych na rzecz finalnego nabywcy węglowego wnioskodawca ma ujmować wyłącznie sprzedaż wyrobów węglowych podlegających zwolnieniu od akcyzy i nie ujmować sprzedaży wyrobów węglowych z zapłaconą akcyzą oraz podlegających zwolnieniu ze względu na ilość (jednorazowo nieprzekraczających 200 kg)... Zdaniem wnioskodawcy, ewidencja o której mowa w art. 91a ust. 1 ustawy z dnia 06.12.2008r. o podatku akcyzowym, winna obejmować wyłącznie sprzedaż wyrobów węglowych podlegających zwolnieniu od podatku akcyzowego, z wyłączeniem z tej ewidencji sprzedaży wyrobów w ilości jednorazowo nieprzekraczających 200 kg, do której nie stosuje się warunku wystawienia dowodu dostawy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.
2014
29
kwi

Istota:
Czy powstał wobec Spółki obowiązek zapłaty podatku akcyzowego od skażonego alkoholu etylowego zużytego w całości na potrzeby wytwarzania produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi w sytuacji, gdy Spółka prowadziła ewidencje wyrobów akcyzowych opisane w niniejszym wniosku?
Fragment:
Spółka wskazała jednocześnie, że określenie, których wymogów zawartych w § 4-7 rozporządzenia w sprawie ewidencji prowadzone przez nią ewidencje nie spełniają sprowadza się do porównania: wymogów stawianych ewidencji przez przepisy rozporządzenia w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego, a później rozporządzenia w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych (które to wymogi - zgodnie z przekazanymi informacjami - ewidencja Spółki spełnia), z wymogami stawianymi przez przepisy rozporządzenia w sprawie ewidencji. Dodatkowo Spółka wskazała, że w prowadzonych przez siebie ewidencjach Spółka gromadzi także dane niewymagane obowiązującymi przepisami, które zgodnie z potrzebami Spółki zapewniają jeszcze dokładniejszą kontrolę nad obrotem i zużyciem zwolnionego alkoholu etylowego w Spółce. Ewidencje te zawierają chociażby numer wydanego do obszaru mieszania paletopojemnika z alkoholem, nazwisko pobierającego i podpis, numer szarży i numer mieszalnika. Fakt ten był powodem dla którego Spółka w treści wniosku wskazała, że prowadzone przez Spółkę ewidencje dostarczają więcej informacji i danych, aniżeli wymagają tego przepisy ustawy o podatku akcyzowym i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Nie zmienia to faktu, że ewidencje nie zawierają przy tym pewnych informacji, która to kwestia została omówiona powyżej.
2014
29
kwi

Istota:
Nie ma obowiązku wskazywania w ewidencji wyrobów węglowych, o której mowa w 91a ustawy sprzedaży finalnemu nabywcy węglowemu wyrobów węglowych z zapłaconą akcyzą oraz sprzedaży do 200 kg wyrobów węglowych jednorazowo finalnemu nabywcy węglowemu korzystającemu ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1 ustawy.
Fragment:
Po wejściu w życie ustawy z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 939; dalej: „ nowelizacja ”) Spółka jako PPW dokonujący sprzedaży wyrobów węglowych na rzecz FNW oraz używający tych wyrobów zobowiązana jest do prowadzenia: ewidencji wyrobów węglowych sprzedanych na terytorium kraju na rzecz FNW, o której mowa w art. 91a ust. 1 ustawy (dalej: „ ewidencja sprzedaży ”) oraz ewidencji wyrobów węglowych użytych przez Spółkę, o której mowa w art. 91a ust. 2 ustawy (dalej: „ ewidencja zużycia ”). W myśl nowelizacji w prowadzonej ewidencji sprzedaży Spółka powinna wskazywać: ilość każdorazowo sprzedanych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu wyrobów węglowych, w kilogramach, według nazwy oraz pozycji CN; datę sprzedaży wyrobów węglowych i datę ich wydania finalnemu nabywcy węglowemu; imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby finalnego nabywcy węglowego; datę wystawienia i numer identyfikujący dokument dostawy albo inny dokument zastępujący dokument dostawy, na podstawie którego te wyroby zostały sprzedane na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu. Zdaniem Wnioskodawcy przedstawiony zakres danych, które powinny zostać zawarte w ewidencji sprzedaży, do której prowadzenia zgodnie z obecnie obowiązującą regulacją są zobowiązane PPW wskazuje na to, iż wolą ustawodawcy było objęcie tą ewidencją jedynie sprzedaży na rzecz FNW wyrobów węglowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego.
2014
24
kwi

Istota:
Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w X. po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Fragment:
Wnioskodawca w ewidencji zakupu wykazuje jedynie wydatki od których VAT podlega odliczeniu. Do firmy wpływają dokumenty dotyczące m.in. usług gastronomicznych czy noclegowych. Takie wydatki nie są ujmowane w ewidencji VAT. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą określenia czy taki sposób ewidencji wydatków jest prawidłowy. W świetle powołanego wyżej przepisu art. 109 ust. 3 ustawy o podatku VAT, należy stwierdzić, iż przepisy ustawy o VAT nie narzucają określonej formy prowadzenia ewidencji. Istotne jest wyłącznie to, aby zawierała ona wszystkie te elementy, które wymienione zostały w tym przepisie, a także inne dane, które są niezbędne do prawidłowego wypełnienia deklaracji VAT. W powoływanym wyżej przepisie art. 109 ust. 3 ustawy o podatku VAT elementami wymaganymi w zakresie danych dotyczących zakupów które winny znaleźć się w ewidencji są niewątpliwie kwoty określone w art. 90 oraz kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego. Ostatnim rodzajem informacji, które podlegają ujawnieniu w ewidencji VAT, związanym z zakupami są "inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej". Należy zauważyć, iż ewidencja zakupu prowadzona jest w celu określenia m.in. wysokości podatku naliczonego, podlegającego odliczeniu w danym okresie rozliczeniowym.
2014
27
mar
© 2011-2014 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Ewidencja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.