Ewidencja | Interpretacje podatkowe

Ewidencja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ewidencja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia z wydatków związanych z użytkowaniem samochodów osobowych po 1 kwietnia 2014 r.
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy: Zgodnie z obowiązującymi od dnia 1 kwietnia 2014 r. przepisami ustawy o VAT regulującymi zasady odliczania podatku VAT wynikającego z wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, jednym z warunków dających prawo do pełnego odliczenia podatku VAT wynikającego z wydatków związanych z pojazdami samochodowymi jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu (art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT). Zgodnie z art. 86a ust. 7 ustawy o VAT ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać: numer rejestracyjny pojazdu samochodowego, datę rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji, stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji, wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący: kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd - dokąd), liczbę przejechanych kilometrów, imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem; potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem oraz liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji. W przedstawionym stanie faktycznym ewidencja jaką prowadzi Wnioskodawca spełnia te wymagania. W szczególności Karta zadań zawiera wszystkie informacje, o których mowa w art. 86a ust. 7 pkt 4 ustawy o VAT.
2015
16
sie

Istota:
W jakich latach podatkowych Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania do 50% wydatków poniesionych przez Spółkę w latach 2011-2013 na nabycie oraz wdrożenie oprogramowania E-commerce, na który składają się zawarte w przedstawionym opisie funkcjonalności ujęte w Ewidencji jako WNiP, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki potwierdzającej, że E-commerce stanowi nową technologię w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy?
Fragment:
Z uwagi na powyższe, płatności Spółki związane z realizacją projektu dotyczącego E-commerce kształtowały się w odniesieniu do poszczególnych składników majątku ujętych w Ewidencji jako WNiP następująco: WNiP nr 214305 ujęty w Ewidencji w 2011 r. – płatność w 2011 r. („ WNiP 1 ”); WNiP nr 229575 ujęty w Ewidencji w 2012 r. – płatność częściowo w 2011 r. i częściowo w 2012 r. („ WNiP 2 ”, wartość początkowa przedmiotowego WNiP nr 229575 objęła płatności dokonane za realizację usług Wykonawcy 1 oraz Wykonawcy 2, które wspólnie złożyły się na realizację określonego etapu prac związanego z wdrożeniem oprogramowania – płatności dotyczące 2011 r. dokonywane były wyłącznie na rzecz Wykonawcy 1 za etapy dotyczące usług kontynuowanych w 2012 r.), WNiP nr 232279 ujęty w Ewidencji w 2012 r. – płatność w 2012 r. („ WNiP 3 ”); WNiP nr 231638 ujęty w Ewidencji w 2012 r. – płatność w 2012 r. („ WNiP 4 ”); WNiP nr 232297 ujęty w Ewidencji w 2012 r. – płatność w 2013 r. („ WNiP 5 ”); WNiP nr 238653 ujęty w Ewidencji w 2013 r. – płatność w 2013 r. („ WNiP 6 ”); WNiP nr 238654 ujęty w Ewidencji w 2013 r. – płatność w 2013 r. („ WNiP 7 ”). Przedmiotem wątpliwości zgłoszonych we wniosku jest kwestia: w jakich latach podatkowych Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania (...)
2015
23
cze

Istota:
Wystawianie refaktur za gaz dla jednostki korzystającej z pomieszczeń na podstawie umowy użyczania, obowiązek prowadzenia ewidencji, rejestru, braku obowiązku składania deklaracji VAT-7 przez podatnika zwolnionego o VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy
Fragment:
Zgodnie zaś z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, art. 134 oraz art. 138 – dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej. Pomimo więc, że Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia od 1 stycznia 2015 r. i nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji zawierającej dane wymienione w art. 109 ust. 3, tj. dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, to na podstawie art. 109 ust. 1, obowiązany jest do prowadzenia ewidencji sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym. Dlatego też stanowisko Wnioskodawcy w zakresie braku obowiązku prowadzenia ewidencji, rejestru jest nieprawidłowe. Przechodząc do kolejnej kwestii, a dotyczącej obowiązku składania przez Wnioskodawcę deklaracji VAT-7, należy wskazać, że zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133.
2015
16
cze

Istota:
Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży gier komputerowych w postaci cyfrowych plików przy zastosowaniu kasy rejestrującej
Fragment:
Spółka będzie prowadzić własną ewidencję, z której będzie jednoznacznie wynikać jakiej konkretnie transakcji dotyczyła zapłata. Po otrzymaniu raportu od Pośrednika, Spółka we własnym systemie dokona zestawienia wszystkich otwartych transakcji z plikiem wskazującym zebrane sumarycznie płatności. Do każdej transakcji przypisywane będą na podstawie ID transakcji szczegóły dotyczące płatności. Spółka będzie prowadzić własną ewidencje wskazującą, kiedy dana płatność została zapłacona. Jednocześnie należy zaznaczyć, że Spółka otrzymała pozytywną indywidualną interpretacje podatkową odpowiadającą przedstawionemu stanowi faktycznemu w dniu 25 czerwca 2014 r. sygn. IPPP2/443-271/14-4/RR . Jako, że indywidualna interpretacja podatkowa, została wydana na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. 2012, poz. 1382), które to rozporządzenie zostało zastąpione rozporządzeniem z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. 2014, poz. 1544), które weszło w życie 1 stycznia 2015 r.
2015
29
maj

Istota:
Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku prowadzenia rejestru i ewidencji, o których mowa w art. 30f ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do Zagranicznej Spółki A.
Fragment:
(...) ewidencji odrębnej od ewidencji rachunkowych wskazanych w art. 24a albo w art. 15 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu, podstawy obliczenia podatku i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o. ” Jest to istotny argument wynikający z wykładni systemowej wewnętrznej. Ponadto, na taki rezultat wskazywałaby wykładnia celowościowa, na którą wskazuje następujący fragment art. 30f ust. 15: „ w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu, podstawy obliczenia podatku i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o. ” Jeśli celem ww. obowiązku prowadzenia rejestru i ewidencji jest zapewnienie określenia wysokości dochodu, podstawy obliczenia podatku i wysokości należnego podatku za rok podatkowy to stosowanie rejestru i ewidencji w przypadku Zagranicznej Spółka A, która nie spełnia definicji „ zagranicznej spółki kontrolowanej ” nie miałoby sensu, gdyż obowiązek podatkowy, o którym mowa w art. 30f, w takim przypadku i tak nie powstaje (spółka nie osiąga dochodów „ biernych ”).
2015
8
kwi

Istota:
W przypadku zagranicznej spółki nie będącej podmiotem kontrolowanym, posiadającej siedzibę lub zarząd w państwie należącym do Unii Europejskiej oraz do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i prowadzącej w tym państwie rzeczywistą działalność gospodarczą, o której mowa w art. 30f ust. 20 ww. ustawy, Wnioskodawca, jako wspólnik tej Spółki nie będzie zobowiązany do prowadzenia rejestru zagranicznej spółki oraz prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych, o których mowa w art. 30f ust. 15 ww. ustawy.
Fragment:
(...) ewidencji odrębnej od ewidencji rachunkowych wskazanych w art. 24a albo w art. 15 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu, podstawy obliczenia podatku i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o. ” Jest to istotny argument wynikający z wykładni systemowej wewnętrznej. Ponadto, na taki rezultat wskazywałaby wykładnia celowościowa, na którą wskazuje następujący fragment art. 30f ust. 15: „ w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu, podstawy obliczenia podatku i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o. ” Jeśli celem ww. obowiązku prowadzenia rejestru i ewidencji jest zapewnienie określenia wysokości dochodu, podstawy obliczenia podatku i wysokości należnego podatku za rok podatkowy to stosowanie rejestru i ewidencji w przypadku Zagranicznej Spółka B, która nie spełnia definicji „ zagranicznej spółki kontrolowanej ” nie miałoby sensu, gdyż obowiązek podatkowy, o którym mowa w art. 30f, w takim przypadku i tak nie powstaje (spółka nie osiąga dochodów „ biernych ”).
2015
8
kwi

Istota:
Czy dla celów obliczenia dochodu opodatkowanego (straty podatkowej) oraz dochodu (straty) z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy na podstawie wszystkich posiadanych oraz ewentualnych przyszłych zezwoleń, Spółka może prowadzić wspólną ewidencję dla Działalności Strefowej oraz odrębną ewidencję dla działalności podlegającej opodatkowaniu?
Fragment:
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy dla celów obliczenia dochodu opodatkowanego (straty podatkowej) oraz dochodu (straty) z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy na podstawie wszystkich posiadanych, Spółka może prowadzić wspólną ewidencję dla Działalności Strefowej oraz odrębną ewidencję dla działalności podlegającej opodatkowaniu... Zdaniem Spółki, wystarczające jest łączne ustalenie dochodu uzyskanego na terenie Strefy (w ramach wszystkich posiadanych Zezwoleń) objętego zwolnieniem oraz odrębne ustalenie dochodu podlegającego opodatkowaniu. Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy o CIT, podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia odpisów amortyzacyjnych. Zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy o CIT, przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się przychodów i kosztów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu CIT lub są wolne od podatku. Ponadto, w myśl art. 7 ust. 4 ustawy o CIT, przy ustalaniu straty nie uwzględnia się przychodów i kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 3 tego artykułu.
2015
31
mar

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego od leasingu, paliwa oraz zakupionych usług i materiałów dotyczących samochodów przeznaczonych na wynajem bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów oraz braku obowiązku zgłaszania aut na formularzu VAT-26.
Fragment:
Zatem w odniesieniu do pojazdu, który np. jest przeznaczony do oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, ale jest wykorzystywany przez podatnika także do innych celów, nie może być zastosowane zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji. Ewidencja dla tego rodzaju pojazdów (jeśli jest to pojazd obiektywnie wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej) musi być prowadzona i powinna zawierać wymagane elementy. W sytuacji zatem, gdy podatnik przeznacza samochód także do innych celów, wykluczając przy tym, poprzez wprowadzenie w przedsiębiorstwie zasad jego używania możliwość wykorzystywania tego pojazdu w celach prywatnych, ma prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku, jednakże pod warunkiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. W tej sytuacji nie można bowiem uznać, że pojazd jest przeznaczony wyłącznie do oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze. Podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami (art. 86a ust. 12 ustawy). W myśl art. 86a ust. 13 ustawy, w przypadku niezłożenia w terminie informacji, o której mowa w ust. 12, uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od dnia jej złożenia.
2015
13
mar

Istota:
Czy w ewidencji przebiegu pojazdu w rubryce „opis trasy (skąd-dokąd)” należy dokładnie wpisać miejscowości przejazdu z uwzględnieniem np. ulic, czy nr domów, czy wystarczy wpis samych miejscowości?
Fragment:
Zgodnie z ust. 6 tegoż artykułu, ewidencja przebiegu pojazdu jest prowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności. W myśl ust. 7 ww. artykułu, ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać: numer rejestracyjny pojazdu samochodowego; dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji; stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji; wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący: kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd – dokąd), liczbę przejechanych kilometrów, imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem; liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji. Jednocześnie wskazuje się, że przez okres rozliczeniowy należy rozumieć okres rozliczeniowy właściwy dla podatnika z tytułu rozliczeń dla celów podatku od towarów i usług, czyli w zależności od tego jak rozlicza się podatnik – miesiąc lub kwartał.
2015
20
lut

Istota:
Obowiązek prowadzenia ewidencji o której mowa w art. 109 ust. 10
Fragment:
Zgodnie z ww. przepisem nakłada się na podatnika obowiązek prowadzenia ewidencji towarów które zostaną wysłane przez niego z Polski do innego kraju członkowskiego w celu ich wyceny lub wykonaniu na nich prac i które po wykonaniu tych usług zostaną z powrotem przemieszczone na terytorium Polski. Jak wynika z wniosku Spółka zakupi od holenderskiego dostawcy, będącego podatnikiem VAT i zarejestrowanego dla potrzeb VAT UE w Belgi, materiał do produkcji transformatorów (blachę), który dostawca przywiezie do Czech, gdzie zostanie dokonana obróbka na powierzonym materiale. Towar zostanie pobrany z zakładu w Belgi i przetransportowany do Czech na warunkach DDP Czechy (transport będzie organizował i ubezpieczał holenderski dostawca). Koszt transportu będzie wliczony w cenę blachy. Po wykonaniu usługi materiał poddany obróbce zostanie przetransportowany, bez zwłoki do Polski. Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że ww. przepisy nie znajdą zastosowania do w tej sytuacji. Co za tym idzie na Wnioskodawcy - na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego - nie ciąży obowiązek prowadzenia ewidencji o której mowa w art. 109 ust. 10 ustawy. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.
2015
13
lut
© 2011-2015 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Ewidencja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.