Ewidencja | Interpretacje podatkowe

Ewidencja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ewidencja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku prowadzenia rejestru i ewidencji, o których mowa w art. 30f ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do Zagranicznej Spółki A.
Fragment:
(...) ewidencji odrębnej od ewidencji rachunkowych wskazanych w art. 24a albo w art. 15 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu, podstawy obliczenia podatku i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o. ” Jest to istotny argument wynikający z wykładni systemowej wewnętrznej. Ponadto, na taki rezultat wskazywałaby wykładnia celowościowa, na którą wskazuje następujący fragment art. 30f ust. 15: „ w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu, podstawy obliczenia podatku i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o. ” Jeśli celem ww. obowiązku prowadzenia rejestru i ewidencji jest zapewnienie określenia wysokości dochodu, podstawy obliczenia podatku i wysokości należnego podatku za rok podatkowy to stosowanie rejestru i ewidencji w przypadku Zagranicznej Spółka A, która nie spełnia definicji „ zagranicznej spółki kontrolowanej ” nie miałoby sensu, gdyż obowiązek podatkowy, o którym mowa w art. 30f, w takim przypadku i tak nie powstaje (spółka nie osiąga dochodów „ biernych ”).
2015
8
kwi

Istota:
W przypadku zagranicznej spółki nie będącej podmiotem kontrolowanym, posiadającej siedzibę lub zarząd w państwie należącym do Unii Europejskiej oraz do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i prowadzącej w tym państwie rzeczywistą działalność gospodarczą, o której mowa w art. 30f ust. 20 ww. ustawy, Wnioskodawca, jako wspólnik tej Spółki nie będzie zobowiązany do prowadzenia rejestru zagranicznej spółki oraz prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych, o których mowa w art. 30f ust. 15 ww. ustawy.
Fragment:
(...) ewidencji odrębnej od ewidencji rachunkowych wskazanych w art. 24a albo w art. 15 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu, podstawy obliczenia podatku i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o. ” Jest to istotny argument wynikający z wykładni systemowej wewnętrznej. Ponadto, na taki rezultat wskazywałaby wykładnia celowościowa, na którą wskazuje następujący fragment art. 30f ust. 15: „ w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu, podstawy obliczenia podatku i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o. ” Jeśli celem ww. obowiązku prowadzenia rejestru i ewidencji jest zapewnienie określenia wysokości dochodu, podstawy obliczenia podatku i wysokości należnego podatku za rok podatkowy to stosowanie rejestru i ewidencji w przypadku Zagranicznej Spółka B, która nie spełnia definicji „ zagranicznej spółki kontrolowanej ” nie miałoby sensu, gdyż obowiązek podatkowy, o którym mowa w art. 30f, w takim przypadku i tak nie powstaje (spółka nie osiąga dochodów „ biernych ”).
2015
8
kwi

Istota:
Czy dla celów obliczenia dochodu opodatkowanego (straty podatkowej) oraz dochodu (straty) z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy na podstawie wszystkich posiadanych oraz ewentualnych przyszłych zezwoleń, Spółka może prowadzić wspólną ewidencję dla Działalności Strefowej oraz odrębną ewidencję dla działalności podlegającej opodatkowaniu?
Fragment:
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy dla celów obliczenia dochodu opodatkowanego (straty podatkowej) oraz dochodu (straty) z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy na podstawie wszystkich posiadanych, Spółka może prowadzić wspólną ewidencję dla Działalności Strefowej oraz odrębną ewidencję dla działalności podlegającej opodatkowaniu... Zdaniem Spółki, wystarczające jest łączne ustalenie dochodu uzyskanego na terenie Strefy (w ramach wszystkich posiadanych Zezwoleń) objętego zwolnieniem oraz odrębne ustalenie dochodu podlegającego opodatkowaniu. Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy o CIT, podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia odpisów amortyzacyjnych. Zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy o CIT, przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się przychodów i kosztów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu CIT lub są wolne od podatku. Ponadto, w myśl art. 7 ust. 4 ustawy o CIT, przy ustalaniu straty nie uwzględnia się przychodów i kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 3 tego artykułu.
2015
31
mar

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego od leasingu, paliwa oraz zakupionych usług i materiałów dotyczących samochodów przeznaczonych na wynajem bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów oraz braku obowiązku zgłaszania aut na formularzu VAT-26.
Fragment:
Zatem w odniesieniu do pojazdu, który np. jest przeznaczony do oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, ale jest wykorzystywany przez podatnika także do innych celów, nie może być zastosowane zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji. Ewidencja dla tego rodzaju pojazdów (jeśli jest to pojazd obiektywnie wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej) musi być prowadzona i powinna zawierać wymagane elementy. W sytuacji zatem, gdy podatnik przeznacza samochód także do innych celów, wykluczając przy tym, poprzez wprowadzenie w przedsiębiorstwie zasad jego używania możliwość wykorzystywania tego pojazdu w celach prywatnych, ma prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku, jednakże pod warunkiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. W tej sytuacji nie można bowiem uznać, że pojazd jest przeznaczony wyłącznie do oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze. Podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami (art. 86a ust. 12 ustawy). W myśl art. 86a ust. 13 ustawy, w przypadku niezłożenia w terminie informacji, o której mowa w ust. 12, uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od dnia jej złożenia.
2015
13
mar

Istota:
Czy w ewidencji przebiegu pojazdu w rubryce „opis trasy (skąd-dokąd)” należy dokładnie wpisać miejscowości przejazdu z uwzględnieniem np. ulic, czy nr domów, czy wystarczy wpis samych miejscowości?
Fragment:
Zgodnie z ust. 6 tegoż artykułu, ewidencja przebiegu pojazdu jest prowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności. W myśl ust. 7 ww. artykułu, ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać: numer rejestracyjny pojazdu samochodowego; dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji; stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji; wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący: kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd – dokąd), liczbę przejechanych kilometrów, imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem; liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji. Jednocześnie wskazuje się, że przez okres rozliczeniowy należy rozumieć okres rozliczeniowy właściwy dla podatnika z tytułu rozliczeń dla celów podatku od towarów i usług, czyli w zależności od tego jak rozlicza się podatnik – miesiąc lub kwartał.
2015
20
lut

Istota:
Obowiązek prowadzenia ewidencji o której mowa w art. 109 ust. 10
Fragment:
Zgodnie z ww. przepisem nakłada się na podatnika obowiązek prowadzenia ewidencji towarów które zostaną wysłane przez niego z Polski do innego kraju członkowskiego w celu ich wyceny lub wykonaniu na nich prac i które po wykonaniu tych usług zostaną z powrotem przemieszczone na terytorium Polski. Jak wynika z wniosku Spółka zakupi od holenderskiego dostawcy, będącego podatnikiem VAT i zarejestrowanego dla potrzeb VAT UE w Belgi, materiał do produkcji transformatorów (blachę), który dostawca przywiezie do Czech, gdzie zostanie dokonana obróbka na powierzonym materiale. Towar zostanie pobrany z zakładu w Belgi i przetransportowany do Czech na warunkach DDP Czechy (transport będzie organizował i ubezpieczał holenderski dostawca). Koszt transportu będzie wliczony w cenę blachy. Po wykonaniu usługi materiał poddany obróbce zostanie przetransportowany, bez zwłoki do Polski. Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że ww. przepisy nie znajdą zastosowania do w tej sytuacji. Co za tym idzie na Wnioskodawcy - na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego - nie ciąży obowiązek prowadzenia ewidencji o której mowa w art. 109 ust. 10 ustawy. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.
2015
13
lut

Istota:
Obowiązek prowadzenia ewidencji o której mowa w art. 109 ust. 10
Fragment:
Zgodnie z ww. przepisem nakłada się na podatnika obowiązek prowadzenia ewidencji towarów które zostaną wysłane przez niego z Polski do innego kraju członkowskiego w celu ich wyceny lub wykonaniu na nich prac i które po wykonaniu tych usług zostaną z powrotem przemieszczone na terytorium Polski. Jak wynika z wniosku Spółka zakupi od holenderskiego dostawcy, będącego podatnikiem VAT i zarejestrowanego dla potrzeb VAT UE w Belgi, materiał do produkcji transformatorów (blachę), który dostawca przywiezie do Czech, gdzie zostanie dokonana obróbka na powierzonym materiale. Towar zostanie pobrany z zakładu w Belgi i przetransportowany do Czech na warunkach DDP Czechy (transport będzie organizował i ubezpieczał holenderski dostawca). Koszt transportu będzie wliczony w cenę blachy. Po wykonaniu usługi materiał poddany obróbce zostanie przetransportowany, bez zwłoki do Polski. Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że ww. przepisy nie znajdą zastosowania do w tej sytuacji. Co za tym idzie na Wnioskodawcy - na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego - nie ciąży obowiązek prowadzenia ewidencji o której mowa w art. 109 ust. 10 ustawy. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.
2015
13
lut

Istota:
Dotyczy podatku akcyzowego w zakresie stosowania dokumentu dostawy wyrobów węglowych oraz prowadzenia ich ewidencji
Fragment:
W przypadku takich transakcji Spółka nie prowadzi ewidencji wyrobów węglowych i ewidencji wystawionych faktur. W przypadku wewnątrzwspólnotowych dostaw wyrobów węglowych przez Spółkę jako pośredniczący podmiot węglowy dokumentem potwierdzającym te transakcje jest faktura podpisywana przez obie strony transakcji. W/w przepisy nie wprowadzją obowiązku sporządzania dokumentów dostawy ani ewidencji wyrobów i dokumentów. Jako pośredniczący podmiot węglowy Spółka dokonuje również transakcji importu i eksportu wyrobów węglowych. Jedynymi dokumentami w tych przypadkach są faktury, całość obrotów jest oczywiście zgłaszana do właściwych urzędów celnych. Faktury podpisywane są przez Spółkę (eksport) i przez dostawcę (import), Spółka nie wystawia dokumentów dostawy, nie prowadzi ewidencji dokumentów i ewidencji wyrobów węglowych. Przytoczone przepisy nie obligują do sporządzania dokumentów dostawy i prowadzenia ewidencji. Wątpliwości Wnioskodawcy, dotyczą kwestii czy ww. transakcje mogą być dokumentowane jedynie fakturami oraz czy Wnioskodawca powinien prowadzić ewidencję wyrobów węglowych. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny nr 1 oraz obowiązujące regulacje należy stwierdzić, że w obecnym stanie prawnym obrót wyrobami węglowymi (sprzedaż) między pośredniczącymi podmiotami węglowymi nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.
2015
25
sty

Istota:
Finalny nabywca węglowy nie musi prowadzić ewidencji wyrobów węglowych.
Fragment:
Stosownie do art. 91a ust. 2 ustawy, pośredniczący podmiot węglowy używający wyrobów węglowych jest obowiązany prowadzić ewidencję wyrobów węglowych zawierającą ilość wyrobów węglowych: użytych w ramach zwolnień, o których mowa w art. 31a ust. 1, lub użytych do celów nieobjętych zwolnieniem - w podziale na miesiące, w kilogramach, według nazwy oraz pozycji CN. W myśl art. 91a ust. 3 ustawy, ewidencja, o której mowa w ust. 1 i 2, może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej. Zgodnie z art. 91a ust. 4 ustawy, ewidencja, o której mowa w ust. 1 i 2, dokument dostawy i inne dokumenty, o których mowa w art. 31a ust. 3, powinny być przechowywane do celów kontroli przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ewidencja została sporządzona, a dokumenty zostały wystawione. W myśl art. 91a ust. 5 ustawy, ewidencja, o której mowa w ust. 1 i 2, może być zastąpiona przez ewidencję prowadzoną na potrzeby podatkowe lub księgowe inne niż akcyza, jeżeli zawiera ona wszystkie dane wymienione w ust. 1 lub 2. Z opisu sprawy przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca jako spółka zajmująca się produkcją ciepła nabywa opał (miał) od podmiotów pośredniczących w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym. Spółka jest zakładem energochłonnym w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym i nie jest podmiotem pośredniczącym.
2014
23
lis

Istota:
Prowadzenie ewidencji zgodnie z art. 86a ust. 7 ustawy
Fragment:
Wskazał jedynie – w art. 86a ust. 7 ustawy o VAT – elementy, z których taka ewidencja powinna się składać. Zgodnie z tym przepisem ewidencja przebiegu pojazdu, powinna zawierać: nr rejestracyjny pojazdu samochodowego; dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji; stan licznika pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.; wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący: kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd-dokąd), liczbę przejechanych kilometrów, imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem – potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem. liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji. W opinii P. należy odróżnić dwie kwestie. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na wskazane przez Ustawodawcę warunki formalne, jakie musi spełniać ewidencja przebiegu pojazdu. Warunki te, należy uznać za spełnione w przypadku ewidencji, która zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami ustawy.
2014
18
lis
© 2011-2015 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Ewidencja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.