Emerytura | Interpretacje podatkowe

Emerytura | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to emerytura. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Wnioskodawczyni, jako obywatelka Polski i Wielkiej Brytanii, na stałe zamieszkała w Polsce, w rozliczeniu dochodu za 2013 r. z obu emerytur (angielskiej i polskiej) powinna zastosować metodę wyłączenia z progresją?
Fragment:
Wyjątkiem jest jednak sytuacja, gdy taką emeryturę otrzymuje osoba, która mieszka w Polsce i jest obywatelem Polski. Wówczas tego rodzaju emerytura podlega opodatkowaniu tylko i wyłącznie w Polsce. Skoro we wniosku wskazano, iż otrzymywana emerytura z Wielkiej Brytanii pochodzi z funduszy utworzonych przez państwo angielskie, jego jednostkę terytorialną lub organ lokalny z tytułu świadczenia usług na rzecz tego państwa lub jego jednostki terytorialnej lub organu lokalnego a Wnioskodawczyni ma miejsce zamieszkania w Polsce i posiada obywatelstwo polskie, to stosownie do postanowień art. 18 ust. 2 lit b) Konwencji polsko-brytyjskiej otrzymywana emerytura podlega opodatkowaniu tylko w Polsce. W analizowanej sprawie nie zachodzi więc podwójne opodatkowanie otrzymywanej z Wielkiej Brytanii emerytury, gdyż emerytura ta w świetle ww. Konwencji podlega opodatkowaniu wyłącznie w jednym państwie (tj. w Polsce) i tym samym nie podlega opodatkowaniu w Wielkiej Brytanii. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że w rozliczeniu dochodu z obu emerytur (angielskiej i polskiej) w zeznaniu podatkowym za 2013 r. brak jest podstaw do zastosowania metody unikania podwójnego opodatkowania. Emerytura z Wielkiej Brytanii podlega opodatkowaniu tylko w Polsce, na takich samych zasadach jak ta otrzymywana z Polski.
2015
10
lip

Istota:
Czy rozliczenie za 2014 r. będzie takie samo jak w roku 2013?
Fragment:
Wyjątkiem jest jednak sytuacja, gdy taką emeryturę otrzymuje osoba, która mieszka w Polsce i jest obywatelem Polski. Wówczas tego rodzaju emerytura podlega opodatkowaniu tylko i wyłącznie w Polsce. Skoro we wniosku wskazano, iż otrzymywana emerytura z Wielkiej Brytanii pochodzi z funduszy utworzonych przez państwo angielskie, jego jednostkę terytorialną lub organ lokalny z tytułu świadczenia usług na rzecz tego państwa lub jego jednostki terytorialnej lub organu lokalnego a Wnioskodawczyni ma miejsce zamieszkania w Polsce i posiada obywatelstwo polskie, to stosownie do postanowień art. 18 ust. 2 lit b) Konwencji polsko-brytyjskiej otrzymywana emerytura podlega opodatkowaniu tylko w Polsce. W analizowanej sprawie nie zachodzi więc podwójne opodatkowanie otrzymywanej z Wielkiej Brytanii emerytury, gdyż emerytura ta w świetle ww. Konwencji podlega opodatkowaniu wyłącznie w jednym państwie (tj. w Polsce) i tym samym nie podlega opodatkowaniu w Wielkiej Brytanii. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że w rozliczeniu dochodu z obu emerytur (angielskiej i polskiej) w zeznaniu podatkowym za 2014 r. brak jest podstaw do zastosowania metody unikania podwójnego opodatkowania. Emerytura z Wielkiej Brytanii podlega opodatkowaniu tylko w Polsce, na takich samych zasadach jak ta otrzymywana z Polski.
2015
10
lip

Istota:
Odliczenie od dochodu składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w 2010 r., zgodnie z decyzją z dnia 23 lipca 2010 r., ZUS przyznał Wnioskodawcy emeryturę od dnia 1 czerwca 2010 r., która została zawieszona z powodu osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Decyzją z dnia 1 marca 2011 r. ZUS wydał decyzję o ponownym ustaleniu i podjęciu wypłaty emerytury z dniem 1 lutego 2011 r. Kolejną decyzją z dnia 7 marca 2011 r. ZUS poinformował Wnioskodawcę o rozliczeniu zawieszonej emerytury za 2010 r. za okres od 1 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. oraz możliwości wypłaty tej emerytury po wyrażeniu przez Wnioskodawcę zgody na dokonanie przez ZUS wpłaty na FUS poprzez potrącenie kwoty 11 751,11 zł z kwoty wyrównania. W dniu 4 kwietnia 2011 r. ZUS wydał decyzję o rozliczeniu emerytury za okres od 1 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Decyzją z dnia 3 października 2010 r. ZUS wstrzymał wypłatę emerytury z dniem 1 października 2011 r. z uwagi na kontynuację zatrudnienia. Decyzją z dnia 27 września 2012 r. ZUS poinformował Wnioskodawcę o przychodzie osiągniętym w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 30 września 2011 r. oraz o pobraniu przez Wnioskodawcę nienależnych świadczeń w kwocie 34 993,84 zł, jak również o możliwości wpłaty na FUS kwoty przekroczenia przychodu tj. kwoty 18 826,50 zł.
2015
16
cze

Istota:
Odliczenie od dochodu składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w 2010 r., zgodnie z decyzją z dnia 23 lipca 2010 r., ZUS przyznał Wnioskodawcy emeryturę od dnia 1 czerwca 2010 r., która została zawieszona z powodu osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Decyzją z dnia 1 marca 2011 r. ZUS wydał decyzję o ponownym ustaleniu i podjęciu wypłaty emerytury z dniem 1 lutego 2011 r. Kolejną decyzją z dnia 7 marca 2011 r. ZUS poinformował Wnioskodawcę o rozliczeniu zawieszonej emerytury za 2010 r. za okres od 1 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. oraz możliwości wypłaty tej emerytury po wyrażeniu przez Wnioskodawcę zgody na dokonanie przez ZUS wpłaty na FUS poprzez potrącenie kwoty 11 751,11 zł z kwoty wyrównania. W dniu 4 kwietnia 2011 r. ZUS wydał decyzję o rozliczeniu emerytury za okres od 1 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Decyzją z dnia 3 października 2010 r. ZUS wstrzymał wypłatę emerytury z dniem 1 października 2011 r. z uwagi na kontynuację zatrudnienia. Decyzją z dnia 27 września 2012 r. ZUS poinformował Wnioskodawcę o przychodzie osiągniętym w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 30 września 2011 r. oraz o pobraniu przez Wnioskodawcę nienależnych świadczeń w kwocie 34 993,84 zł, jak również o możliwości wpłaty na FUS kwoty przekroczenia przychodu tj. kwoty 18 826,50 zł.
2015
16
cze

Istota:
Czy na podatniku ciąży obowiązek samodzielnego obliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od zagranicznej emerytury otrzymywanej w formie czeków?
Fragment:
To oznacza, że de facto Wnioskodawca otrzymuje emeryturę z zagranicy bez pośrednictwa płatnika. W świetle powyższego Wnioskodawca osiągający dochód z tytułu emerytury otrzymywanej z zagranicy bez pośrednictwa płatnika – jest obowiązany bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w art. 44 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy, tj. 18%. Należy zauważyć, że Organ wydający niniejszą interpretację nie może stwierdzić, iż do zadanego pytania nr 1: „ W jakiej wysokości procentowej od podstawy wymiaru emerytury zagranicznej, która jest drugą emeryturą Wnioskodawcy, Wnioskodawca jest zobowiązany płacić miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy... ” stanowisko Wnioskodawcy: „ jak dotychczas ” – jest prawidłowe. Organ nie może bowiem dokonywać przeliczeń, czy wyliczeń aby móc stwierdzić w jakiej – realnie – wysokości procentowej od podstawy wymiaru emerytury wypłacanej w EURO Wnioskodawca jest zobowiązany płacić miesięczną zaliczkę na podatek. Organ może wskazać natomiast Wnioskodawcy (co uczynił w niniejszej interpretacji) w jaki sposób ma wyliczyć podstawę opodatkowania zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w jaki sposób obliczyć wysokość należnej zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy.
2015
22
maj

Istota:
Czy od emerytury fińskiej Wnioskodawca powinien odprowadzać podatek w Polsce?
Fragment:
Wnioskodawcy została przyznana przez urząd fiński emerytura. Obecnie Wnioskodawca nie pracuje i nie ma dochodów z pracy. Od 1 kwietnia 2013 r. Wnioskodawca pobiera świadczenie przedemerytalne z ZUS w Polsce. Emerytura fińska przyznana została od 1 lipca 2014 r. i przyznawana będzie w latach następnych. W okresie przyznawania emerytury, tj. od 1 lipca 2014 r. Wnioskodawca zamieszkuje i w dalszym ciągu będzie tu mieszkał. Emerytura przyznawana jest na podstawie przepisów o ubezpieczeniach społecznych Finlandii. Jest wypłacana i pochodzi z funduszy Finlandii. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy od emerytury fińskiej Wnioskodawca powinien odprowadzać podatek w Polsce... Zdaniem Wnioskodawcy, według informacji fińskiego urzędu podatkowego, podatek od emerytury jest odprowadzany w kraju, który jest źródłem finansowania tej emerytury, czyli Finlandii. Wnioskodawca zobowiązany jest do rozliczenia podatku za 2014 r. na fińskich formularzach. Wysokość podatku określa fiński urząd skarbowy. Wobec obowiązującej umowy polsko-fińskiej o zniesieniu podwójnego opodatkowania Wnioskodawca nie powinien ponosić opodatkowania w Polsce. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.
2015
15
maj

Istota:
Czy zgodnie z przepisem art. 26 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 362, z poźn. zm.) Wnioskodawczyni będzie mogła odliczyć dobrowolną wpłatę składki na FUS w kwocie 3.289,90 zł w zeznaniu podatkowym PIT za 2014 r. od sumy dochodów uzyskanych w tym roku?
Fragment:
Wnioskodawczyni ma przyznaną przez ZUS emeryturę, która - w okresie od 1 listopada 2009 r. do 30 czerwca 2013 r. - była zawieszona z powodu osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 130% przeciętnego wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę na pełen etat. Dnia 24 marca 2014 r. Wnioskodawczyni otrzymała z ZUS informację ZUS T-37c/2012 - zawiadomienie o miesięcznym rozliczeniu emerytury i możliwości wypłaty wyrównania z tytułu zawieszalności emerytury za okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. po dokonaniu dobrowolnej wpłaty na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. W miesiącu czerwcu 2014 r. ZUS wydał decyzję z dnia 9 czerwca 2014 r. o miesięcznym rozliczeniu i zwrocie świadczeń, po wpłacie na FUS. W ww. decyzji ZUS poinformował Wnioskodawczynię, że kwota dobrowolnej wpłaty na FUS nie podlega odliczeniu od przychodu ustalonego dla obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok kalendarzowy, w którym dokonana została wypłata. Zgodnie z art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1440, z późn. zm.) prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu, na zasadach określonych w ust. 3-8 oraz w art. 105, w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o której mowa w ust. 2 oraz z tytułu służby wymienionej w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 6.
2015
15
maj

Istota:
Czy zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca będzie miał prawo odliczyć potrącone przez ZUS w maju 2014 r. składki na FUS w zeznaniu podatkowym PIT za 2014 r. od sumy dochodów za 2014 r.?
Fragment:
ZUS wydał decyzję o wypłacie ww. zawieszonej emerytury. Za okres od dnia 1 października 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. ZUS dokonał miesięcznego rozliczenia emerytury w związku z przychodem osiągniętym w poszczególnych miesiącach w 2011 r. W związku z tym, że przychód Wnioskodawcy za ten okres przekraczał górną kwotę graniczną (130% przeciętnego wynagrodzenia) ZUS zaproponował, aby Wnioskodawca wyraził zgodę na dokonanie dobrowolnej wpłaty na FUS, poprzez potrącenie tej kwoty z przysługującego wyrównania. Wnioskodawca taką zgodę wyraził. Za okres od dnia 1 stycznia 2012 r, do dnia 29 lutego 2012 r., z uwagi na osiągnięcie pełnego wieku emerytalnego, nie obowiązywała Wnioskodawcy górna kwota graniczna i nie było potrzeby miesięcznego rozliczania przychodu. Na podstawie decyzji z dnia 7 maja 2014 r. ZUS dokonał wypłaty w dniu 19 maja 2014 r. zawieszonej emerytury naliczając podatek od całej kwoty zawieszonej emerytury łącznie z kwotą dobrowolnej wpłaty na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1440, z późn. zm.) prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu, na zasadach określonych w ust. 3-8 oraz w art. 105, w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o której mowa w ust. 2 oraz z tytułu służby wymienionej w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 6.
2015
12
maj

Istota:
Czy płatnik (bank) prawidłowo pobiera zaliczkę na podatek dochodowy od wypłacanej emerytury otrzymywanej z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec a co za tym idzie czy świadczenie to podlega opodatkowaniu w Polsce czy tylko w Niemczech?
Fragment:
W związku z tym, że emerytura otrzymywana jest z Niemiec, w przedmiotowej sprawie zastosowanie będzie miała umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawarta między Polską a Republiką Federalną Niemiec. Stosownie do art. 18 ust. 1 umowy z dnia 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz.U. z 2005 r., Nr 12, poz. 90), emerytury i podobne świadczenia lub renty, otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (Polska) z drugiego Umawiającego się Państwa (Niemcy), podlegają opodatkowaniu tylko w tym pierwszym Państwie (Polska). Natomiast, zgodnie z art. 18 ust. 2 ww. umowy, bez względu na postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu płatności otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym Umawiającym się Państwie (Polsce) z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych drugiego Umawiającego się Państwa (Niemcy), podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim Państwie (Niemcy). Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż emerytury i renty otrzymywane z Niemiec, wypłacane osobom mającym miejsce zamieszkania w Polsce podlegają opodatkowaniu w Polsce.
2015
29
kwi

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania włoskiej emerytury.
Fragment:
Zgodnie z art. 18 ww. umowy, z zastrzeżeniem artykułu 19 ustęp 2, emerytury oraz inne podobne świadczenia wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z tytułu jej zatrudnienia w przeszłości będą opodatkowane tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym ich odbiorca ma stałe miejsce zamieszkania (czyli w przypadku Wnioskodawcy – w Polsce). Jednakże, w myśl art. 19 ust. 2 ww. umowy: Każda emerytura wypłacana bezpośrednio bądź z funduszy Umawiającego się Państwa (z Włoch) lub jego jednostki politycznej, administracyjnej bądź władzy lokalnej każdej osobie fizycznej z tytułu usług, świadczonych na rzecz tego Państwa (Włoch) lub jednostki, lub władzy, będzie opodatkowana wyłącznie w tym Państwie (we Włoszech). Jednakże taka emerytura będzie opodatkowana tylko w drugim Umawiającym się Państwie (w Polsce), jeśli osoba fizyczna jest obywatelem oraz ma stałe miejsce zamieszkania w tym Państwie (w Polsce). Z powyższego wynika, że co do zasady emerytury i renty wypłacane z tytułu poprzedniego zatrudnienia, podlegają opodatkowaniu tylko w państwie zamieszkania osoby, której są wypłacane. Natomiast emerytury i renty z tytułu wcześniejszego świadczenia państwu włoskiemu usług związanych ze służbą państwową, świadczonych na rzecz jednostki politycznej, administracyjnej lub władzy podlegają opodatkowaniu tylko we Włoszech.
2015
22
kwi
© 2011-2015 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Emerytura
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.