Emerytura | Interpretacje podatkowe

Emerytura | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to emerytura. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania włoskiej emerytury.
Fragment:
Zgodnie z art. 18 ww. umowy, z zastrzeżeniem artykułu 19 ustęp 2, emerytury oraz inne podobne świadczenia wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z tytułu jej zatrudnienia w przeszłości będą opodatkowane tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym ich odbiorca ma stałe miejsce zamieszkania (czyli w przypadku Wnioskodawcy – w Polsce). Jednakże, w myśl art. 19 ust. 2 ww. umowy: Każda emerytura wypłacana bezpośrednio bądź z funduszy Umawiającego się Państwa (z Włoch) lub jego jednostki politycznej, administracyjnej bądź władzy lokalnej każdej osobie fizycznej z tytułu usług, świadczonych na rzecz tego Państwa (Włoch) lub jednostki, lub władzy, będzie opodatkowana wyłącznie w tym Państwie (we Włoszech). Jednakże taka emerytura będzie opodatkowana tylko w drugim Umawiającym się Państwie (w Polsce), jeśli osoba fizyczna jest obywatelem oraz ma stałe miejsce zamieszkania w tym Państwie (w Polsce). Z powyższego wynika, że co do zasady emerytury i renty wypłacane z tytułu poprzedniego zatrudnienia, podlegają opodatkowaniu tylko w państwie zamieszkania osoby, której są wypłacane. Natomiast emerytury i renty z tytułu wcześniejszego świadczenia państwu włoskiemu usług związanych ze służbą państwową, świadczonych na rzecz jednostki politycznej, administracyjnej lub władzy podlegają opodatkowaniu tylko we Włoszech.
2015
22
kwi

Istota:
1. Czy Wnioskodawca podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
2. Czy świadczenia emerytalne z Deutsche Rentenversicherung Bund i Pensionskasse Hoechst będą opodatkowane w Polsce podatkiem dochodowym osób fizycznych, czy będą zwolnione od tego podatku ?
3. Czy jeżeli w 2013 r. i latach następnych dochody Wnioskodawcy ograniczą się tylko do emerytur z Deutsche Rentenvericherung Bund oraz pracowniczego programu emerytalnego Pensionskasse Hoechst, Wnioskodawca będzie miał obowiązek składania rocznych zeznań podatkowych, jeżeli tak, to jakiego rodzaju ?
Fragment:
Obie emerytury miały być wypłacane po przekroczeniu 60-tego roku życia (wcześniejsza emerytura) lub po ukończeniu 65 lat. Podatnik miesięcznie opłacał dobrowolne składki na pracowniczy program emerytalny (PPER) Pensionskasse Hoechst, do którego to programu przystępował każdy z zatrudnionych w tym zakładzie pracy. Zgodnie z regulaminem pracowniczego programu emerytalnego, składkę na fundusz w części finansował pracodawca, zaś część składki podatnika była potrącana z wynagrodzenia. Pracownicze programy emerytalne są formą zorganizowanego, grupowego oszczędzania na przyszłą emeryturę, są tworzone dobrowolnie przez pracodawcę, który chce zapewnić swoim pracownikom wyższą emeryturę. Po ukończeniu 60 lat, od dnia 1 marca 2008 r. Wnioskodawca otrzymuje obydwie emerytury na konto bankowe w Niemczech a następnie pobiera środki z tych świadczeń przez bankomat w Polsce na potrzeby zabezpieczenia codziennych potrzeb życiowych. Emerytura z Deutsche Rentenversicherung Bund stanowi płatność z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych w Niemczech. Świadczenie z pracowniczego programu emerytalnego Pensionskasse Hoechst wynika z przepisów określających funkcjonowanie pracowniczych programów emerytalnych w państwach Unii Europejskiej, czyli stosowane były i są przepisy określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 21 ust. 33 oraz ustawie o pracowniczych programach emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz.
2015
16
mar

Istota:
Czy w świetle obowiązujących przepisów wypłacana w Rumunii emerytura i dodatek stanowiący zaopatrzenie przyznane ofiarom wojny oraz członkom ich rodzin podlega opodatkowaniu w Polsce i czy bank słusznie potrąca od tych świadczeń podatek dochodowy od osób fizycznych?
Czy w przedmiotowej sprawie ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją?
Fragment:
Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy – od wypłacanych przez nie emerytur i rent. Zaliczki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7, za miesiące od stycznia do grudnia ustala się w sposób określony w art. 32 ust. 1-1c, z tym że w przypadku poboru zaliczek od emerytur i rent z zagranicy stosuje się postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej z państwem, z którego pochodzą te emerytury i renty (art. 35 ust. 3 ww. ustawy). Na podstawie art. 35 ust. 3a ww. ustawy, podatnik przy odbiorze emerytury lub renty, o której mowa w ust. 3, może wpłacić płatnikowi ustaloną zaliczkę w złotych. Wpłatę tę uznaje się za zaliczkę potrąconą przez płatnika. W świetle powyższego, otrzymywana z Rumunii emerytura podlega opodatkowaniu w Polsce jako przychód o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy. Ze względu na okoliczność wypłaty emerytury z Rumunii przez bank w Polsce, płatnik (w tym wypadku bank) ma obowiązek pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od tego świadczenia, stosownie do art. 35 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnik przy odbiorze emerytury lub renty, o której mowa w ust. 3, może wpłacić płatnikowi ustaloną zaliczkę w złotych.
2015
15
mar

Istota:
Opodatkowanie emerytury otrzymywanej z Austrii.
Fragment:
Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, źródłem przychodu jest m.in. emerytura lub renta. W myśl art. 12 ust. 7 cyt. ustawy przez emeryturę lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym kwoty emerytur kapitałowych wypłacanych na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych, wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych. Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy – od wypłacanych przez nie emerytur i rent – od wypłacanych przez nie emerytur i rent, pomniejszonych o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b. Podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników, z emerytur i rent z zagranicy, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy, według zasad określonych w ust. 3a (art. 44 ust. 1a pkt 2 ww. ustawy). W myśl art. 44 ust. 3a ustawy, podatnicy uzyskujący dochody, o których mowa w ust. 1a, są obowiązani w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za grudzień - w terminie złożenia zeznania podatkowego, wpłacać zaliczki miesięczne, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.
2015
5
mar

Istota:
Opodatkowanie emerytury z USA.
Fragment:
Czy od tej niewielkiej emerytury, którą Wnioskodawczyni otrzymuje z USA (zwolnionej tam z podatku a obciążonej ubezpieczeniem zdrowotnym) bank prawidłowo pobiera zaliczki na podatek i na ubezpieczenie zdrowotne... Tutejszy Organ informuje, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na powyższe pytanie w odniesieniu do zasadności pobierania zaliczki na podatek dochodowy od emerytury otrzymywanej z USA, natomiast w odniesieniu do zasadności pobierania składki na ubezpieczenie zdrowotne, w dniu 2 grudnia 2014 r. wydane zostało postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania nr ILPB2/415-931/14-3/WS. Zdaniem Wnioskodawczyni, skoro opłaca ona podatek i ubezpieczenie zdrowotne z tytułu renty rolniczej, to nie powinna mieć potrąconego podatku i ubezpieczenia zdrowotnego od emerytury z USA, ponieważ ubezpieczenie zdrowotne jest potrącone z przyznanego świadczenia a podatek nie jest pobierany z uwagi na zbyt niską wartość świadczenia. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w odniesieniu do zasadności pobierania zaliczki na podatek dochodowy od emerytury otrzymywanej z USA jest nieprawidłowe.
2015
5
mar

Istota:
Który sposób składania zeznania z osiągniętego dochodu jest prawidłowy, PIT-36 + PIT/ZG, gdzie zagraniczny dochód zwiększa podstawę obliczenia podatku w celu ustalenia stopy procentowej czy też rozliczenie na druku PIT-37, gdzie ujęty jest dochód z tytułu emerytury krajowej?
Fragment:
W tym okresie Wnioskodawca otrzymywał emeryturę z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych – Deutsche Rentenversicherung, wypłacaną za pośrednictwem banku. W czerwcu 2010 r. Wnioskodawca otrzymał pismo z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznaniu emerytury, która z należności za okres od 1 października 2008 r. do 30 czerwca 2010 r. została częściowo zatrzymana na poczet roszczenia zwrotnego zgłoszonego przez zagraniczną Instytucję Ubezpieczeniową. Zakładając, że emerytura niemiecka jako dochód jest zwolniona z opodatkowania, ale jako dochód osiągnięty za granicą zwiększa podstawę obliczenia podatku w celu ustalenia stopy procentowej, Wnioskodawca składał zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu za lata 2010, 2011 oraz 2012 na drukach PIT-36 i PIT/ZG. Po otrzymaniu w lutym 2014 r. pisma z banku o zaprzestaniu wystawiania informacji o pobranych w roku zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) z tytułu wypłaconych za pośrednictwem banku rent i emerytur zagranicznych, zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2013, Wnioskodawca złożył na druku PIT-37 z tytułu emerytury krajowej – ZUS. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Który sposób składania zeznania z osiągniętego dochodu jest prawidłowy, PIT-36 i PIT/ZG, gdzie zagraniczny dochód zwiększa podstawę obliczenia podatku w celu ustalenia stopy procentowej czy też rozliczenie na druku PIT-37, gdzie ujęty jest dochód z tytułu emerytury krajowej...
2015
20
lut

Istota:
Czy otrzymywana emerytura zakładowa z Niemiec, z pracowniczego programu emerytalnego utworzonego przez pracodawcę dla swoich pracowników i osób owdowiałych, jest zwolniona z podatku dochodowego w Polsce, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż emerytury i renty otrzymywane z Niemiec, wypłacane osobom mającym miejsce zamieszkania w Polsce podlegają opodatkowaniu w Polsce. Wyjątek dotyczy jednak sytuacji gdy świadczenia (płatności) są wypłacane z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Republiki Federalnej Niemiec, bowiem wówczas, stosownie do powołanego art. 18 ust. 2 ww. umowy, płatności takie podlegają opodatkowaniu tylko w państwie źródła, tj. w Niemczech. Umowa nie definiuje co należy rozumieć poprzez sformułowanie „ emerytury i podobne świadczenia ”, jednakże należy przyjąć, że oznacza wynagrodzenie, które jest wypłacane po przejściu na emeryturę i które w pierwszej kolejności, aczkolwiek nie wyłącznie, ma na celu zabezpieczenie źródła utrzymania osobie je otrzymującej. Jak wskazała we wniosku Wnioskodawczyni otrzymuje ona świadczenie po zmarłym mężu, w postaci emerytury wypłacanej przez niemieckiego pracodawcę z pracowniczego programu emerytalnego, gdyż jej mąż nabył prawo do emerytury zakładowej, a po jego śmierci świadczenie to zostało przyznane zgodnie z regulaminem programu emerytalnego dla owdowiałej żony. W świetle powyższego, uznać należy, że świadczenie otrzymane po zmarłym mężu z pracowniczego programu emerytalnego z Niemiec przez Wnioskodawczynię jako osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce w myśl art. 18 ust. 1 ww. umowy podlega opodatkowaniu tylko w miejscu zamieszkania.
2015
29
sty

Istota:
Czy kwota emerytury (tylko za pracę w Niemczech) jest wolna od podatku w Polsce? Czy kwota renty wdowiej jest wolna od podatku w Polsce?
Fragment:
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania: Czy kwota emerytury (tylko za pracę w Niemczech) jest wolna od podatku w Polsce... Czy kwota renty wdowiej jest wolna od podatku w Polsce... Wnioskodawczyni wskazała, że otrzymuje emeryturę za pracę w Niemczech, a także rentę wdowią z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych w Niemczech. W 2013 r. otrzymała również kwotę 1240 euro, która jest częścią wkładu lokaty zwracanej Wnioskodawczyni w ratach przez Bank Y, bez oprocentowania. Wszystkie wyżej wymienione przychody z zagranicy zostały zsumowane przez Bank w Polsce i podane w deklaracji PIT-11 jako przychód do opodatkowania. Obliczony podatek z tej kwoty Wnioskodawczyni musiała wpłacić do Urzędu Skarbowego. Tymczasem, zgodnie z art. 18 ust. 1 umowy o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu pomiędzy Polską i Niemcami z dnia 15 maja 2004 r., emerytury i renty otrzymywane z Niemiec pochodzące z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce, podlegają opodatkowaniu tylko w Niemczech. Dlatego też Wnioskodawczyni uważa, że podatek, który zapłaciła w Polsce z jej renty i emerytury nigdy nie powinien zostać jej naliczony. Z kolei wypłaty z Banku Y w wysokości 1.240 euro, nie powinny być uwzględniane jako jej przychód, gdyż jest to zwrot jej kapitału jaki został powierzony na lokacie, a nie jest to kwota z oprocentowania.
2015
23
sty

Istota:
Nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że dochody z tytułu emerytury uzyskanej za granicą zwolnione są w Polsce z podatku, ponieważ podatek od tejże emerytury został zapłacony w USA. Dochód z tytułu emerytury z USA po przeliczeniu na złote należy zatem wykazywać w załączniku PIT/ZG w części C, tj. dotyczącej dochodów z zagranicy i zapłaconego podatku oraz w zeznaniu PIT-36 w części D.1 lub D.2. Mając na względzie przedstawione we wniosku okoliczności zdarzenia przyszłego oraz przepisy obowiązującego prawa należy stwierdzić, że Wnioskodawca winien rozliczyć otrzymywane z USA świadczenie według metody proporcjonalnego odliczenia i złożyć stosowne zeznanie roczne na druku ustalonym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, tj. wykazać je w zeznaniu PIT-36 oraz w załączniku do tegoż zeznania PIT/ZG.
Fragment:
Emerytura w USA jest wypłacana Wnioskodawcy w związku z pracą na amerykańskiej uczelni - na podstawie stałej umowy o pracę na czas nieokreślony (od 1 kwietnia 2006 r. jest na emeryturze), żonie Wnioskodawcy emerytura w USA jest wypłacana w związku z Jej pracą w prywatnej korporacji na podstawie stałej umowy o pracę na czas nieokreślony (od 1 października 2014 r. jest na emeryturze). Wnioskodawca do marca 2014 r. mieszkał na stałe w USA , a ostatnie 2 lata w Oklahoma. Przedmiotem zapytania jest zdarzenie przyszłe, tj. dotyczące dochodów w Polsce i USA uzyskanych w 2014 r., których obowiązek zeznania rocznego (rozliczenia) następuje w 2015 r. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy dochody z tytułu otrzymanej emerytury z USA zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą między Polską a USA - są w Polsce zwolnione z opodatkowania, a w Polsce tylko jest brana pod uwagę wysokość tych dochodów i wyłącznie do ustalenia wysokości podatku od przychodów uzyskanych w Polsce zgodnie z art. 27 ust. 1 (taryfy podatkowej)... Zdaniem Wnioskodawcy, dochody z tytułu emerytury uzyskanej za granicą zwolnione są w Polsce z podatku, ponieważ podatek od tejże emerytury został zapłacony w USA. Dochody uzyskane w Polsce podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2015
23
sty

Istota:
1. Gdzie niemiecka emerytura powinna zostać opodatkowana?2. Czy podatek powinien potrącić polski bank, do którego ona wpływa?3. Czy postępowanie Wnioskodawcy było prawidłowe i co ewentualnie powinien zrobić aby uniknąć tzw. podwójnego opodatkowania?
Fragment:
(...) emerytury otrzymywanej z Niemiec – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 października 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowani emerytury otrzymywanej z Niemiec. Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 1 grudnia 2014 r. znak: IBPB II/1/415-819/14/BJ wezwano Wnioskodawcę o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 11 grudnia (uiszczenie opłaty) i 12 grudnia 2014 r. (pozostałe braki formalne). W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu został przedstawiony następujący stan faktyczny: Od 2013 roku Wnioskodawca otrzymuje emeryturę z Niemiec. Wnioskodawca wskazał, że jego miejsce zamieszkania znajduje się w Polsce; posiada obywatelstwo polskie i niemieckie. Otrzymywana emerytura jest świadczeniem z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych w Niemczech. Z dokumentu przyznającego powyższe świadczenie nie wynika czy jest ono w Niemczech opodatkowane. Wnioskodawca zwracał się do ZUS (...)., jako właściwego do rozpatrywania wniosków o przyznanie emerytur z Niemiec, z prośbą o wyjaśnienie czy otrzymywana renta niemiecka, przyznana mu przez Niemcy we współpracy z ZUS (...), jest przez Niemcy opodatkowana lub do kogo ma się zwrócić o wyjaśnienie w tej sprawie.
2015
4
sty
© 2011-2015 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Emerytura
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.