Emerytura | Interpretacje podatkowe

Emerytura | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to emerytura. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowania polskiej emerytury przez obywatela Hiszpanii
Fragment:
Zgodnie z treścią art. 18 ww. umowy, stosownie do postanowień ustępu 2 artykułu 19 emerytury i inne podobne świadczenia o podobnym charakterze, wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie w związku z jej zatrudnieniem w przeszłości, będą opodatkowane tylko w tym Państwie. Stosownie natomiast do uregulowań art. 19 ust. 2 pkt a) cyt. umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jakakolwiek renta lub emerytura, wypłacana przez Umawiające się Państwo jego jednostkę terytorialną lub władzę lokalną albo z funduszy utworzonych przez to Państwo jego jednostkę terytorialną lub władzę lokalną jakiejkolwiek osobie fizycznej z tytułu usług świadczonych na rzecz tego Państwa, jego jednostki terytorialnej lub władzy lokalnej będzie opodatkowana tylko w tym Państwie. Jednakże takie renty lub emerytury będą opodatkowane tylko w tym drugim Umawiającym się Państwie, jeżeli osoba je otrzymująca jest obywatelem tego Państwa i ma w nim miejsce zamieszkania – art. 19 ust. 2 pkt b) ww. umowy. W świetle powyższego, świadczenie emerytalne otrzymywane z zakładu ubezpieczeń społecznych Polski przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Hiszpanii są opodatkowane wyłącznie w Hiszpanii. Renty lub emerytury są opodatkowane wyłącznie w Polsce, wtedy gdy są wypłacane w związku z pełnieniem w przeszłości funkcji publicznych na rzecz Polski, jednakże pod warunkiem, że nie zachodzi wyłączenie określone w art. 19 ust. 2 lit. b) umowy.
2014
1
kwi

Istota:
Opodatkowanie emerytury otrzymywanej z Włoch.
Fragment:
Stosownie do art. 19 ust. 2 lit. a) tej Umowy, każda emerytura wypłacana bezpośrednio bądź z funduszy Umawiającego się Państwa lub jego jednostki politycznej, administracyjnej bądź władzy lokalnej każdej osobie fizycznej z tytułu usług, świadczonych na rzecz tego Państwa lub jednostki, lub władzy, będzie opodatkowana wyłącznie w tym Państwie. Zauważyć należy, że art. 19 ust. 2 lit. a) ww. Umowy dotyczy emerytur wypłacanych z tytułu uprzednio wykonywanej pracy, jednakże nie każdej emerytury, a wyłącznie związanej z usługami na rzecz wypłacającego je państwa, jego jednostki lub władzy. Jednakże taka emerytura będzie opodatkowana tylko w drugim Umawiającym się Państwie, jeśli osoba fizyczna jest obywatelem oraz ma stałe miejsce zamieszkania w tym Państwie (art. 19 ust. 2 lit. b) Umowy). Należy podkreślić, że ww. Umowa została sporządzona w trzech językach: polskim, włoskim i angielskim. Z wersji angielskiej tego przepisu wynika, że renta czy emerytura nie musi być związana z uprzednim zatrudnieniem osoby uprawnionej do dochodu. Przepis ten wyłącznie stwierdza, że otrzymywany dochód powinien wynikać z uprzedniego zatrudnienia, bez wskazania konkretnej umowy. Zgodnie z art. 30 – zdaniem końcowym powołanej Umowy, w razie rozbieżności przy ich interpretacji, tekst angielski uważany będzie za rozstrzygający.
2014
28
lut

Istota:
Należy stwierdzić, że emerytura z Danii otrzymywana przez Wnioskodawczynię w 2011 r. podlega opodatkowaniu, na zasadach określonych w art. 17 ust. 1 Konwencji polsko – duńskiej, tj. w Danii i w Polsce. Jednocześnie w Polsce przy obliczeniu podatku należy zastosować określoną w art. 21 ust. 1 lit. a) Konwencji, w związku z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją. Powyższe oznacza, że dochód z emerytury uzyskany przez Wnioskodawczynię z Danii w 2011 r. jest zwolniony od opodatkowania w Polsce, jednak dochód ten powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu Wnioskodawczyni podlegającego opodatkowaniu w Polsce (emerytury polskiej).
Fragment:
Te 280 koron Wnioskodawczyni – to już jest dochód po opodatkowaniu, uwzględniający polską emeryturę. Władze duńskie pytają Wnioskodawczynię corocznie o wysokość polskiej emerytury. Doliczają do tego duńską emeryturę i razem te dwie emerytury są opodatkowane. Z uwagi na to, że kwota ta jest bardzo niska i nawet wraz z polską emeryturą, o którą D pyta co roku – jest ona w Danii zwolniona z podatku – o czym informowany jest ZUS w, który prowadzi sprawy Wnioskodawczyni. Duńskie władze skarbowego przesłały Wnioskodawczyni informację, że nie jest im nic winna. Dochód z tytułu świadczenia emerytalnego otrzymanego z Danii w roku 2011 nie został uwzględniony w zeznaniu podatkowym za 2011 rok. Wnioskodawczyni uważa, że nie można podwójnie opodatkowywać dochodów w kraju i za granicą – dodatkowo licząc je razem. Wnioskodawczyni ma 80 lat, ma duży procent utraty wzroku i nie słyszy. W Danii jest co 2-3 lata. Właśnie stamtąd wróciła. Wnioskodawczynię zawozi tam syn – i wtedy tę emeryturę pobiera. Ewentualny koszt przesyłania pieniędzy przez duński bank przekracza wysokość emerytury. Do momentu jej odebrania – Wnioskodawczyni nie ma dokładnych informacji – ile ona wynosi. Bank takich informacji nie przesyła. Co roku Wnioskodawczyni musi składać oświadczenie, że żyje – ale realnie te pieniądze ma co 2-3 lata.
2014
18
lut

Istota:
Czy zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawczyni może odliczyć potrącone przez ZUS z wyrównania zawieszonej emerytury składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 8212, 80 zl w zeznaniu podatkowym PIT za 2013 r. od sumy uzyskanych dochodów w 2013 r.?
Fragment:
Wnioskodawczyni ma przyznaną przez ZUS emeryturę, którą - w okresie od 1 sierpnia 2010 r. do 30 listopada 2010 r. - zawiesiła z powodu osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 130% przeciętnego wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę na pełen etat. Dnia 16 grudnia 2012 r. Wnioskodawczyni otrzymała z ZUS informację ZUS T-37d - zawiadomienie o miesięcznym rozliczeniu emerytury za okres od 1 sierpnia 2010 r. do 30 listopada 2010 r. ZUS poinformował Zainteresowaną o możliwości wypłaty wyrównania z tytułu rozliczenia zawieszalności emerytury za wyżej wymieniony okres. W miesiącu styczniu 2013 r. ZUS dokonał wypłaty wyrównania zawieszonej emerytury zaww. okres. ZUS poinformował Wnioskodawczynię, że do obliczenia podatku od osób fizycznych uwzględnił pełną kwotę wyrównania, tj. zł a więc łącznie z kwotą dobrowolnej wpłaty na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych - zł o którą pomniejszono wyrównanie. Zgodnie z art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1440 ze zm.) prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu, na zasadach określonych w ust. 3-8 oraz w art. 105, w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o której mowa w ust. 2 oraz z tytułu służby wymienionej w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 6.
2014
6
lut

Istota:
Czy zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych możliwe jest odliczenie od dochodu w zeznaniu podatkowym za 2009 r. kwoty składek przekazanej w 2009 r. na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych?
Fragment:
Zgodnie z art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 153, poz. 1227 ze zm.) prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu, na zasadach określonych w ust. 3-8 oraz w art. 105, w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o której mowa w ust. 2 oraz z tytułu służby wymienionej w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 6. Za działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o której mowa w ust. 1, uważa się zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności, z uwzględnieniem ust. 3 – art. 104 ust. 2 ww. ustawy. Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 205, poz. 1585 ze zm.) obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są pracownikami, z wyłączeniem prokuratorów. Powyżej wskazane przepisy ustawy o emeryturach i rentach z FUS wraz z przepisami wykonawczymi, jak w szczególności przepisy rozporządzenia z dnia 22 lipca 1992 r.
2014
11
sty

Istota:
Czy emeryt może odliczyć od dochodu w zeznaniu rocznym kwotę wpłaty na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych z tytułu rozliczenia świadczenia emerytalnego w związku z podjęciem pracy na podstawie stosunku pracy?
Fragment:
Powyżej wskazane przepisy ustawy o emeryturach i rentach z FUS wraz z przepisami wykonawczymi, jak w szczególności przepisy rozporządzenia z dnia 22 lipca 1992 r. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury lub renty (Dz. U. Nr 58, poz. 290), regulują szczegółowo kwestie zasad zmniejszania świadczenia emerytalnego oraz obowiązki informacyjne świadczeniobiorcy (oświadczenie), pracodawcy oraz urzędu skarbowego w zakresie zawiadamiania o podjęciu lub zaprzestaniu działalności, z której uzyskiwany przychód podlega ubezpieczeniu społecznemu. Po otrzymaniu oświadczenia organ rentowy wydaje stosowną decyzję realizując zmniejszone świadczenie lub je całkowicie zawiesza. Następnie w rozliczeniu rocznym, jak i miesięcznym dokonuje ustalenia, czy przychody świadczeniobiorcy uzasadniały zmniejszoną wypłatę lub jej zawieszenie. Jednocześnie, organ rentowy po ustaleniu, że łączna kwota dochodu emeryta lub rencisty przewyższyła w danym roku kalendarzowym kwotę graniczną dochodu o kwotę niższą niż kwota nienależnie pobranych świadczeń, informuje emeryta (rencistę) o możliwości uniknięcia zwrotu kwoty nienależnie pobranych świadczeń w razie przekazania na Fundusz Ubezpieczenia Społecznego kwoty równej kwocie tego przekroczenia, pomniejszonej o kwotę pobranej zaliczki na podatek dochodowy, i wyznacza termin jej zwrotu.
2013
17
gru

Istota:
Czy do francuskiej emerytury Wnioskodawczyni może stosować art. 44 ust. 1a pkt i ust. 3a ustawy pdof skoro otrzymuje ją za pośrednictwem banku w Polsce?
Fragment:
Wnioskodawczyni zleciła ambasadzie przekazywanie ww. emerytury na jej konto w banku w Polsce. Od kwietnia br. bank wypłacający Wnioskodawczyni francuską emeryturę zaczął potrącać zaliczki na podatek dochodowy, powołując się na przepis art. 35 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mimo oświadczenia ze strony Wnioskodawczyni, że zaliczki i podatek rozlicza z urzędem skarbowym regularnie oraz przedstawienia dowodów. Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, że postępuje zgodnie z art. 44 ust. 1a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i należy kontynuować dotychczasowy sposób indywidualnego rozliczania się z urzędem skarbowym z uzyskiwanej emerytury ze źródeł zagranicznych wypłacanej jej przez ambasadę. W świetle powołanych wyżej przepisów prawa ze stanowiskiem Wnioskodawczyni nie można sie zgodzić. Działanie Wnioskodawczyni, zgodne z art. 44 ust. 1a pkt 2 i ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe tylko wtedy, gdy dochody z francuskiej emerytury są wypłacane bez pośrednictwa płatnika. Od momentu, w którym dochody z francuskiej emerytury zaczęły być wypłacane za pośrednictwem płatnika, ktorym w przedmiotowej sprawie jest bank znajdujący się na terytorium Polski, to już nie na Wnioskodawczyni ale na banku jako płatniku, ciąży obowiązek obliczenia, pobrania i wpłacenia zaliczki na podatek na rachunek organu podatkowego.
2013
6
gru

Istota:
Czy Wnioskodawczyni za 2011 r. powinna złożyć rozliczenie roczne w Polsce, mimo że nie uzyskiwała innych przychodów, poza przychodami z emerytury i renty, wypłacanymi przez Deutsche Rentenversicherung? Czy Wnioskodawczyni za 2012 r. powinna złożyć w Polsce rozliczenie roczne?
Fragment:
Mąż Wnioskodawczyni miał wypracowaną i przyznaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych emeryturę górniczą. W Niemczech otrzymali obywatelstwo niemieckie, a mąż Wnioskodawczyni po dwóch latach emeryturę niemiecką. Wnioskodawczyni była zarejestrowana jako bezrobotna. Po osiągnięciu wieku emerytalnego na podstawie lat przepracowanych w Polsce i lat zarejestrowanych w Niemczech jako bezrobotna przyznano Wnioskodawczyni emeryturę (tzw. Altersrente). W listopadzie 2009 r. zmarł mąż Wnioskodawczyni i od tej pory dostawała ona po mężu emeryturę wdowią (tzw. Witwenrente ) oraz swoją emeryturę. Z uwagi na podeszły wiek oraz przewlekłe choroby (cukrzyca oraz nadciśnienie tętnicze) zmuszona była do przesiedlenia się z powrotem do Polski do swojej córki. Od 01 maja 2011 r. mieszka w Polsce na stałe. Z uwagi na przesiedlenie się do Polski niemiecki ubezpieczyciel przyznał jej dotychczas otrzymywane emerytury w zmniejszonej wysokości. Jednocześnie wystąpił do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do Wydziału Umów Międzynarodowych o przywrócenie Wnioskodawczyni emerytury rodzinnej polskiej po zmarłym mężu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzję z dnia 11 stycznia 2012 r. o przyznaniu renty rodzinnej od 01 maja 2011 r., tj. od daty powrotu do Polski.
2013
29
lis

Istota:
Opodatkowanie emerytury otrzymywanej z Austrii.
Fragment:
Stosownie do art. 19 ust. 2 lit. a) i b) ww. umowy, jakakolwiek emerytura wypłacana przez lub pochodząca z funduszy utworzonych przez Umawiające się Państwo lub jego jednostkę terytorialną albo organ lokalny osobie fizycznej z tytułu świadczenia usług na rzecz tego Państwa lub jednostki terytorialnej albo organu lokalnego podlega opodatkowaniu tylko w tym Państwie. Jednakże taka emerytura podlega opodatkowaniu tylko w drugim Umawiającym się Państwie, jeżeli osoba jest obywatelem tego Państwa i posiada w nim miejsce zamieszkania. Jak wynika z treści wniosku, Wnioskodawca posiadający obywatelstwo polskie oraz miejsce zamieszkania w Polsce, od prawie dwóch lat otrzymuje emeryturę z Austrii w wysokości 906 € miesięcznie, która nie podlega opodatkowaniu w Austrii. Zatem w świetle powołanych postanowień umowy, stwierdzić należy, że emerytury wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce i posiadającej obywatelstwo polskie, podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce. Mając na względzie powyższe, w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, emerytura wypłacana Wnioskodawcy z Austrii podlega opodatkowaniu wyłącznie w Polsce i tym samym nie występuje podwójne opodatkowanie. Stąd też nie znajdzie zastosowania metoda wyłączenia z progresją określona w art. 24 ust. 1 lit. a) umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku i odpowiednio art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2013
3
wrz

Istota:
Czy zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych możliwe jest odliczenie od dochodu w zeznaniu podatkowym za 2012 r. kwoty potrąconych w 2012 r. składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych?
Fragment:
Zgodnie z art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.) prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu, na zasadach określonych w ust. 3-8 oraz w art. 105, w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o której mowa w ust. 2 oraz z tytułu służby wymienionej w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 6. Za działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o której mowa w ust. 1, uważa się zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności, z uwzględnieniem ust. 3 (art. 104 ust. 2 ww. ustawy). Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są pracownikami, z wyłączeniem prokuratorów. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem (...)
2013
23
sie
© 2011-2014 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Emerytura
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.