Emerytura | Interpretacje podatkowe

Emerytura | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to emerytura. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie emerytury z Niemiec
Fragment:
Pracownicze programy emerytalne są formą zorganizowanego, grupowego oszczędzania na przyszłą emeryturę, są tworzone dobrowolnie przez pracodawcę, który chce zapewnić swoim pracownikom wyższą emeryturę. To świadczenie emerytalne nie jest świadczeniem z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych takich jak emerytura z Deutsche Rentenversicherung Bund. Obie emerytury miały być wypłacane po przekroczeniu 60-tego roku życia (wcześniejsza emerytura) lub po ukończeniu 65 lat. Od dnia 1 marca 2008 r., po ukończeniu 60 lat, Wnioskodawca otrzymuje obydwie emerytury na konto bankowe w Niemczech a następnie pobiera środki z tych świadczeń przez bankomat w Polsce na zabezpieczenie codziennych potrzeb życiowych. Obydwie emerytury podlegają opodatkowaniu w Niemczech. Świadczenie z pracowniczego programu emerytalnego Pensionskasse Hoechst jest w tej wysokości, że Wnioskodawca nie płaci podatku od tego świadczenia w Niemczech, gdyż świadczenie to jest poniżej progu podatkowego i w związku z tym niemiecki urząd skarbowy Finanzamt, nie wymaga od Wnioskodawcy składania zeznania podatkowego dotyczącego tego świadczenia. W dniu 23 sierpnia 2005 r. Wnioskodawca wziął ślub w Niemczech z Polką i przeprowadził się na stałe do Polski, gdzie ma jedyne miejsce zamieszkania.
2014
15
sie

Istota:
Opodatkowanie emerytury z Niemiec
Fragment:
Pracownicze programy emerytalne są formą zorganizowanego, grupowego oszczędzania na przyszłą emeryturę, są tworzone dobrowolnie przez pracodawcę, który chce zapewnić swoim pracownikom wyższą emeryturę. To świadczenie emerytalne nie jest świadczeniem z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych takich jak emerytura z Deutsche Rentenversicherung Bund. Obie emerytury miały być wypłacane po przekroczeniu 60-tego roku życia (wcześniejsza emerytura) lub po ukończeniu 65 lat. Od dnia 1 marca 2008 r., po ukończeniu 60 lat, Wnioskodawca otrzymuje obydwie emerytury na konto bankowe w Niemczech a następnie pobiera środki z tych świadczeń przez bankomat w Polsce na zabezpieczenie codziennych potrzeb życiowych. Obydwie emerytury podlegają opodatkowaniu w Niemczech. Świadczenie z pracowniczego programu emerytalnego Pensionskasse Hoechst jest w tej wysokości, że Wnioskodawca nie płaci podatku od tego świadczenia w Niemczech, gdyż świadczenie to jest poniżej progu podatkowego i w związku z tym niemiecki urząd skarbowy Finanzamt, nie wymaga od Wnioskodawcy składania zeznania podatkowego dotyczącego tego świadczenia. W dniu 23 sierpnia 2005 r. Wnioskodawca wziął ślub w Niemczech z Polką i przeprowadził się na stałe do Polski, gdzie ma jedyne miejsce zamieszkania.
2014
15
sie

Istota:
Czy podlega opodatkowaniu w Polsce emerytura otrzymywana z Włoch?
Fragment:
Zgodnie z art. 18 ww. umowy polsko-włoskiej z zastrzeżeniem artykułu 19 ustęp 2, emerytury oraz inne podobne świadczenia wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z tytułu jej zatrudnienia w przeszłości będą opodatkowane tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym ich odbiorca ma stałe miejsce zamieszkania. Natomiast stosownie do postanowień art. 19 ust. 2 lit. a) tej umowy, każda emerytura wypłacana bezpośrednio bądź z funduszy Umawiającego się Państwa lub jego jednostki politycznej, administracyjnej bądź władzy lokalnej każdej osobie fizycznej z tytułu usług, świadczonych na rzecz tego Państwa lub jednostki, lub władzy, będzie opodatkowana wyłącznie w tym Państwie. Jednakże taka emerytura będzie opodatkowana tylko w drugim Umawiającym się Państwie, jeśli osoba fizyczna jest obywatelem oraz ma stałe miejsce zamieszkania w tym Państwie (art. 19 ust. 2 lit. b) umowy polsko-włoskiej). W związku z powyższym, co do zasady emerytury i renty wypłacane z tytułu poprzedniego zatrudnienia, podlegają opodatkowaniu tylko w państwie zamieszkania osoby, której są wypłacane. Natomiast emerytury i renty z tytułu wcześniejszego świadczenia państwu włoskiemu usług związanych ze służbą państwową, świadczonych na rzecz jednostki politycznej, administracyjnej lub władzy podlegają opodatkowaniu tylko we Włoszech.
2014
17
lip

Istota:
Opodatkowanie emerytury otrzymywanej z Włoch.
Fragment:
Dokument ten Wnioskodawca otrzymał z Neapolu, ponieważ do tej chwili jeszcze dokumenty Wnioskodawcy i emerytura była wypłacana z Neapolu. Później zostały wypłacone do Rzymu. Obecnie emeryturę wypłaca Roma 4, tj. INPS (Gestione Inpdap). Wnioskodawca otrzymał również dokument z Rzymu, który poświadcza, że Wnioskodawca płaci podatek we Włoszech. Wnioskodawca dostarczył dokumenty do Banku. Bank natomiast życzy sobie certyfikat rezydencji podatkowej za 2013 r., który to dokument Wnioskodawca może otrzymać po rozliczeniu roku 2013. Wnioskodawca dodał, że oprócz emerytury otrzymuje odszkodowanie, ponieważ 15 lipca 1982 r. uległ wypadkowi przy pracy, dochód ten we Włoszech nie podlega opodatkowaniu. Dochód ten jest przyznany Wnioskodawcy dośmiertnie, obecnie wynosi 305 euro. Bank również chce pobierać podatek. Wnioskodawca dołączył dokument, który poświadcza, że był to wypadek przy pracy. Dokument ten został wystawiony przez władze włoskie INAIL (sede di CASTELLAMMARE DI STABIA). Wnioskodawca ma przyznane 23% uszczerbku na zdrowiu z tego powodu. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca dodał: Emerytura wypłacana jest w Polsce od 16 kwietnia 2013 r. Odszkodowanie wypłacane jest w Polsce od 1 maja 2013 r. 15 lipca 1982 r. Wnioskodawca uległ wypadkowi przy pracy, co spowodowało uraz klatki piersiowej ze złamaniem siedmiu (7) żeber.
2014
2
lip

Istota:
1. Czy Wnioskodawca podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
2. Czy świadczenia emerytalne z Deutsche Rentenversicherung Bund i Pensionskasse Hoechst będą opodatkowane w Polsce podatkiem dochodowym osób fizycznych, czy będą zwolnione od tego podatku ?
3. Czy jeżeli w 2013 r. i latach następnych dochody Wnioskodawcy ograniczą się tylko do emerytur z Deutsche Rentenvericherung Bund oraz pracowniczego programu emerytalnego Pensionskasse Hoechst, Wnioskodawca będzie miał obowiązek składania rocznych zeznań podatkowych, jeżeli tak, to jakiego rodzaju ?
Fragment:
Obie emerytury miały być wypłacane po przekroczeniu 60-tego roku życia (wcześniejsza emerytura) lub po ukończeniu 65 lat. Podatnik miesięcznie opłacał dobrowolne składki na pracowniczy program emerytalny (PPER) Pensionskasse Hoechst, do którego to programu przystępował każdy z zatrudnionych w tym zakładzie pracy. Zgodnie z regulaminem pracowniczego programu emerytalnego, składkę na fundusz w części finansował pracodawca, zaś część składki podatnika była potrącana z wynagrodzenia. Pracownicze programy emerytalne są formą zorganizowanego, grupowego oszczędzania na przyszłą emeryturę, są tworzone dobrowolnie przez pracodawcę, który chce zapewnić swoim pracownikom wyższą emeryturę. Po ukończeniu 60 lat, od dnia 1 marca 2008 r. Wnioskodawca otrzymuje obydwie emerytury na konto bankowe w Niemczech a następnie pobiera środki z tych świadczeń przez bankomat w Polsce na potrzeby zabezpieczenia codziennych potrzeb życiowych. Emerytura z Deutsche Rentenversicherung Bund stanowi płatność z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych w Niemczech. Świadczenie z pracowniczego programu emerytalnego Pensionskasse Hoechst wynika z przepisów określających funkcjonowanie pracowniczych programów emerytalnych w państwach Unii Europejskiej, czyli stosowane były i są przepisy określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 21 ust. 33 oraz ustawie o pracowniczych programach emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz.
2014
1
lip

Istota:
Opodatkowanie emerytury otrzymywanej z Niemiec.
Fragment:
Wnioskodawca uzyskał z tego tytułu emeryturę niemiecką, którą ustalono na podstawie układu o zabezpieczeniach socjalnych z dnia 8 grudnia 1990 r. pomiędzy Republiką Federalną Niemiec a Polską (Decyzja Bundesversichunganstalt z dnia 18 lutego 2003 r.). Emerytura przekazywana była do banku . i potrącany był podatek. Emerytura niemiecka wypłacana jest z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec. Równocześnie Wnioskodawca pobierał emeryturę polską. Wnioskodawca rozliczał się z polskim urzędem skarbowym (łącznie z małżonką), wykazując wszystkie dochody, w tym także emeryturę niemiecką, a łączny podatek wyliczał zgodnie z zaleceniami do odpowiedniego PIT-u. W 2012 r. Wnioskodawca otrzymał z niemieckiego urzędu skarbowego wezwanie do zapłacenia podatku za emeryturę pobranąw 2005 r. W styczniu 2014 r. Wnioskodawca otrzymał z urzędu skarbowego w Niemczech kolejne wezwanie do zapłaty podatku za lata 2006, 2007, 2008. Do wezwania dołączono pismo, w którym strona niemiecka powołuje się na umowę z Polską dotyczącą unikania podwójnego opodatkowania, przywołując art. 18 pkt 2. Zatem w przedmiotowej sprawie znajdą zastosowanie uregulowania zawarte w umowie z dnia 14 maja 2003 r. między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku(Dz.
2014
18
cze

Istota:
Czy od emerytury Wnioskodawczyni podatek powinien być w Polsce pobierany?
Fragment:
Emerytura Wnioskodawczyni składa się z trzech składników: emerytury wypracowanej przez nią oraz dwóch składników emerytury otrzymywanej po zmarłym mężu. Emerytura po mężu ma znamiona funkcji publicznej, gdyż był on inspektorem policji oraz pracownikiem wojska francuskiego. Pobierana emerytura nie jest opodatkowana we Francji ze względu na jej niską wysokość. W uzupełnieniu wniosku wskazano, że na świadczenie otrzymywane po zmarłym mężu składają się dwie emerytury. Zmarły był ubezpieczony w dwóch kasach ubezpieczeniowych, do których zostały odprowadzane składki z pracy zarówno w wojsku jak i policji. Emerytury po zmarłym mężu są wypłacane przez dwie instytucje : DE CARSAT LANGWEDOCIA-ROUSSILON oraz KLESIA PROTECTION ET INNOVATION SOCIALES. Funkcje, o których mowa w art. 19 ust. 2 umowy polsko-francuskiej pełnione przez zmarłego męża w wojsku i policji, zgodnie z prawem wewnętrznym państwa francuskiego należały do usług o charakterze publicznym. Ponadto Wnioskodawczyni wskazała, że emerytury po mężu oraz emerytura Wnioskodawczyni wypłacane są we Francji, zdeponowane w banku francuskim na terenie Francji i w myśl przepisów francuskich są zwolnione z opodatkowania ze względu na ich wysokość.
2014
17
cze

Istota:
Czy otrzymywane przez Wnioskodawcę emerytury podlegają opodatkowaniu w Polsce?
Fragment:
Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 31 stycznia 2014 r. (data wpływu do Biura – 31 stycznia 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania emerytury otrzymywanej z Francji – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 31 stycznia 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania emerytury otrzymywanej z Francji. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca jest obywatelem Francji. Zamieszkuje w Polsce, posiada numer pesel X. Zaznacza, że posiada obywatelstwo tylko francuskie. Z Francji otrzymuje emeryturę z racji poprzedniej pracy wykonywanej we Francji na rzecz prywatnego przedsiębiorcy. Nie posiada dodatkowych dochodów w Polsce. Emerytura ta jest wypłacana przez Państwowy System Ubezpieczeń, tj. francuski odpowiednik ZUS-u (Caisse Nationale Dásswiance Vieillesse). Oprócz ww. emerytury Wnioskodawca otrzymuje również drugą emeryturę MSA, co oznacza Kasę Rolniczą, która jest również kasą państwową. Ponadto Wnioskodawca otrzymuje trzecią emeryturę, która jest wypłacana z Funduszy Ubezpieczeniowych. Trzecia emerytura pochodzi z dodatkowego ubezpieczenia, na skutek wpłat składek przez pracodawcę na francuski ZUS oraz na dodatkowe ubezpieczenie.
2014
12
cze

Istota:
Czy świetle umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zapobiegania uchylaniu się od podwójnego opodatkowania, szczególnie zgodnie z art. 4 ust. 1 i art. 19 ww. umowy oraz w świetle stanu faktycznego opisanego powyżej, jak też wykazanego kopiami dokumentów dołączonych do niniejszego wniosku, Wnioskodawca jest zobowiązany płacić podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce w sytuacji, gdy emerytura wypłacana we Włoszech przez INPS jest jedynym źródłem przychodów osiąganych w Republice Włoskiej, a w Rzeczypospolitej Polskiej nie ma Wnioskodawca żadnych innych przychodów/dochodów poza przychodami z tej włoskiej emerytury?
Fragment:
Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, źródłem przychodu jest m.in. emerytura lub renta. W myśl art. 12 ust. 7 cyt. ustawy przez emeryturę lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym kwoty emerytur kapitałowych wypłacanych na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych, wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych. Ze względu na okoliczność wypłaty emerytury z Włoch przez bank w Polsce, płatnik (w tym wypadku ten bank) ma obowiązek pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od tego świadczenia, stosownie do art. 35 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy – od wypłacanych przez nie emerytur i rent. Mając na uwadze okoliczności faktyczne przedstawione we wniosku oraz obowiązujący stan prawny należy stwierdzić, że omawiana emerytura otrzymywana z Włoch podlega opodatkowaniu wyłącznie w Polsce. Dodatkowo Organ pragnie zwrócić uwagę na postanowienia art. 25 ust. 1 ww. umowy polsko-włoskiej, na podstawie którego istnieje możliwość wszczęcia na wniosek Podatnika Procedury wzajemnego porozumiewania się.
2014
12
cze

Istota:
Jak należy postępować przy rozliczaniu podatku w przypadku emerytury kanadyjskiej?
Fragment:
Emerytury, które powstają w Umawiającym się Państwie i są wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być również opodatkowane w Państwie, w którym powstają i zgodnie z prawem tego państwa. Jednakże, w przypadku emerytur wypłacanych okresowo, podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć niższej z kwot, wynoszących: 15 procent kwoty brutto płatności; oraz kwoty podatku, do którego zapłacenia byłby zobowiązany odbiorca płatności, która byłaby należna od łącznej wysokości okresowych płatności emerytalnych otrzymanych przez osobę fizyczną w ciągu roku, gdyby taka osoba fizyczna miała miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie, w którym powstaje płatność (art. 17 ust. 2 konwencji polsko-kanadyjskiej). Z treści zaprezentowanych powyżej przepisów umowy z dnia 4 maja 1987 r. oraz Konwencji polsko-kanadyjskiej wynika, że emerytura pobierana z Kanady przez osobę fizyczną, która ma miejsce zamieszkania w Polsce, może być również opodatkowana w Polsce. Z treści z kolei wniosku wynika, że emerytura kanadyjska jest opodatkowana w Kanadzie stawką 0%. Oznacza to, że emerytura kanadyjska jest opodatkowana zarówno w Polsce, jak i w Kanadzie.
2014
6
cze
© 2011-2014 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Emerytura
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.