Emerytura | Interpretacje podatkowe

Emerytura | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to emerytura. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy kwota emerytury (tylko za pracę w Niemczech) jest wolna od podatku w Polsce? Czy kwota renty wdowiej jest wolna od podatku w Polsce?
Fragment:
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania: Czy kwota emerytury (tylko za pracę w Niemczech) jest wolna od podatku w Polsce... Czy kwota renty wdowiej jest wolna od podatku w Polsce... Wnioskodawczyni wskazała, że otrzymuje emeryturę za pracę w Niemczech, a także rentę wdowią z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych w Niemczech. W 2013 r. otrzymała również kwotę 1240 euro, która jest częścią wkładu lokaty zwracanej Wnioskodawczyni w ratach przez Bank Y, bez oprocentowania. Wszystkie wyżej wymienione przychody z zagranicy zostały zsumowane przez Bank w Polsce i podane w deklaracji PIT-11 jako przychód do opodatkowania. Obliczony podatek z tej kwoty Wnioskodawczyni musiała wpłacić do Urzędu Skarbowego. Tymczasem, zgodnie z art. 18 ust. 1 umowy o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu pomiędzy Polską i Niemcami z dnia 15 maja 2004 r., emerytury i renty otrzymywane z Niemiec pochodzące z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce, podlegają opodatkowaniu tylko w Niemczech. Dlatego też Wnioskodawczyni uważa, że podatek, który zapłaciła w Polsce z jej renty i emerytury nigdy nie powinien zostać jej naliczony. Z kolei wypłaty z Banku Y w wysokości 1.240 euro, nie powinny być uwzględniane jako jej przychód, gdyż jest to zwrot jej kapitału jaki został powierzony na lokacie, a nie jest to kwota z oprocentowania.
2015
23
sty

Istota:
Nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że dochody z tytułu emerytury uzyskanej za granicą zwolnione są w Polsce z podatku, ponieważ podatek od tejże emerytury został zapłacony w USA. Dochód z tytułu emerytury z USA po przeliczeniu na złote należy zatem wykazywać w załączniku PIT/ZG w części C, tj. dotyczącej dochodów z zagranicy i zapłaconego podatku oraz w zeznaniu PIT-36 w części D.1 lub D.2. Mając na względzie przedstawione we wniosku okoliczności zdarzenia przyszłego oraz przepisy obowiązującego prawa należy stwierdzić, że Wnioskodawca winien rozliczyć otrzymywane z USA świadczenie według metody proporcjonalnego odliczenia i złożyć stosowne zeznanie roczne na druku ustalonym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, tj. wykazać je w zeznaniu PIT-36 oraz w załączniku do tegoż zeznania PIT/ZG.
Fragment:
Emerytura w USA jest wypłacana Wnioskodawcy w związku z pracą na amerykańskiej uczelni - na podstawie stałej umowy o pracę na czas nieokreślony (od 1 kwietnia 2006 r. jest na emeryturze), żonie Wnioskodawcy emerytura w USA jest wypłacana w związku z Jej pracą w prywatnej korporacji na podstawie stałej umowy o pracę na czas nieokreślony (od 1 października 2014 r. jest na emeryturze). Wnioskodawca do marca 2014 r. mieszkał na stałe w USA , a ostatnie 2 lata w Oklahoma. Przedmiotem zapytania jest zdarzenie przyszłe, tj. dotyczące dochodów w Polsce i USA uzyskanych w 2014 r., których obowiązek zeznania rocznego (rozliczenia) następuje w 2015 r. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy dochody z tytułu otrzymanej emerytury z USA zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą między Polską a USA - są w Polsce zwolnione z opodatkowania, a w Polsce tylko jest brana pod uwagę wysokość tych dochodów i wyłącznie do ustalenia wysokości podatku od przychodów uzyskanych w Polsce zgodnie z art. 27 ust. 1 (taryfy podatkowej)... Zdaniem Wnioskodawcy, dochody z tytułu emerytury uzyskanej za granicą zwolnione są w Polsce z podatku, ponieważ podatek od tejże emerytury został zapłacony w USA. Dochody uzyskane w Polsce podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2015
23
sty

Istota:
1. Gdzie niemiecka emerytura powinna zostać opodatkowana?2. Czy podatek powinien potrącić polski bank, do którego ona wpływa?3. Czy postępowanie Wnioskodawcy było prawidłowe i co ewentualnie powinien zrobić aby uniknąć tzw. podwójnego opodatkowania?
Fragment:
(...) emerytury otrzymywanej z Niemiec – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 października 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowani emerytury otrzymywanej z Niemiec. Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 1 grudnia 2014 r. znak: IBPB II/1/415-819/14/BJ wezwano Wnioskodawcę o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 11 grudnia (uiszczenie opłaty) i 12 grudnia 2014 r. (pozostałe braki formalne). W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu został przedstawiony następujący stan faktyczny: Od 2013 roku Wnioskodawca otrzymuje emeryturę z Niemiec. Wnioskodawca wskazał, że jego miejsce zamieszkania znajduje się w Polsce; posiada obywatelstwo polskie i niemieckie. Otrzymywana emerytura jest świadczeniem z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych w Niemczech. Z dokumentu przyznającego powyższe świadczenie nie wynika czy jest ono w Niemczech opodatkowane. Wnioskodawca zwracał się do ZUS (...)., jako właściwego do rozpatrywania wniosków o przyznanie emerytur z Niemiec, z prośbą o wyjaśnienie czy otrzymywana renta niemiecka, przyznana mu przez Niemcy we współpracy z ZUS (...), jest przez Niemcy opodatkowana lub do kogo ma się zwrócić o wyjaśnienie w tej sprawie.
2015
4
sty

Istota:
Emerytura z Austrii.
Fragment:
Z przepisu tego jednoznacznie wynika, że emerytura opodatkowana jest wyłącznie w jednym państwie – państwie, w którym osoba pobierająca emeryturę ma miejsce zamieszkania. Stosownie natomiast do uregulowań art. 19 ust. 2 lit. a) cyt. umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – jakakolwiek emerytura wypłacana przez lub pochodząca z funduszy utworzonych przez Umawiające się Państwo lub jego jednostkę terytorialną albo organ lokalny osobie fizycznej z tytułu świadczenia usług na rzecz tego Państwa lub jednostki terytorialnej albo organu lokalnego podlega opodatkowaniu tylko w tym Państwie. Jednakże taka emerytura podlega opodatkowaniu tylko w drugim Umawiającym się Państwie, jeżeli osoba jest obywatelem tego Państwa i posiada w nim miejsce zamieszkania (art. 19 ust. 2 lit. b) ww. umowy). Przepis ten określa z kolei jedyny przypadek, kiedy emerytura może być opodatkowana w państwie, które ją wypłaca. Warunkiem jest, aby emerytura była wypłacana z tytułu świadczenia usług na rzecz wypłacającego emeryturę państwa, jednostki terytorialnej albo organu lokalnego. Jednakże nawet wówczas, gdyby osoba fizyczna świadczyła usługi na rzecz jednego z tych trzech podmiotów, to jej emerytura nie będzie opodatkowana w państwie, które ją wypłaca, lecz w drugim państwie jeśli tylko osoba ta jest obywatelem drugiego państwa i ma w nim miejsce zamieszkania.
2014
30
gru

Istota:
W jakim kraju należy opodatkować dochody otrzymane z pracy we Włoszech oraz dochody otrzymane z emerytury w Polsce?
Fragment:
Natomiast emerytura wypłacana z tytułu usług, świadczonych na rzecz tego Państwa (w przedmiotowej sprawie – na rzecz Włoch) lub jednostki, lub władzy podlega opodatkowaniu tylko w tym Państwie (w przedmiotowej sprawie – we Włoszech). Natomiast art. 19 ust. 2 lit. b) ww. umowy zawiera wyjątek od tej zasady i zgodnie z jego brzmieniem – w przypadku emerytur z pracy polegającej na świadczeniu usług na rzecz danego państwa (w przedmiotowej sprawie – Włochy) lub jednostki, lub władzy, podlega opodatkowaniu w tym Państwie, w którym osoba pobierająca ma miejsce zamieszkania i posiada obywatelstwo tego państwa. Wnioskodawczyni wskazała, że otrzymywała/otrzymuje emeryturę z Polski wynikającą z lat przepracowanych w tym kraju. Wobec powyższego opisany stan faktyczny winien być rozpatrywany w kontekście art. 18 umowy. Z powyższego przepisu wynika, że emerytura wypłacana osobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z tytułu zatrudnienia w przeszłości będzie opodatkowana tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym ich odbiorca ma stałe miejsce zamieszkania. Zatem emerytura otrzymywana przez Wnioskodawczynię z Polski będzie opodatkowana odpowiednio w tym Państwie, w którym w danym okresie posiada miejsce zamieszkania.
2014
21
lis

Istota:
Opodatkowanie otrzymanej emerytury z Włoch.
Fragment:
Jednakże, w myśl art. 19 ust. 2 ww. umowy: Każda emerytura wypłacana bezpośrednio bądź z funduszy Umawiającego się Państwa (z Włoch) lub jego jednostki politycznej, administracyjnej bądź władzy lokalnej każdej osobie fizycznej z tytułu usług, świadczonych na rzecz tego Państwa lub jednostki, lub władzy, będzie opodatkowana wyłącznie w tym Państwie (we Włoszech). Jednakże taka emerytura będzie opodatkowana tylko w drugim Umawiającym się Państwie (w Polsce), jeśli osoba fizyczna jest obywatelem oraz ma stałe miejsce zamieszkania w tym Państwie. Z powyższego wynika, że co do zasady emerytury i renty wypłacane z tytułu poprzedniego zatrudnienia, podlegają opodatkowaniu tylko w państwie zamieszkania osoby, której są wypłacane. Natomiast emerytury i renty z tytułu wcześniejszego świadczenia państwu włoskiemu usług związanych ze służbą państwową, świadczonych na rzecz jednostki politycznej, administracyjnej lub władzy podlegają opodatkowaniu tylko we Włoszech. W konsekwencji w przedmiotowej sprawie emerytura wypłacana Wnioskodawcy, w związku z tym, że pochodzi z tytułu pracy wykonywanej na rzecz administracji Włoch, podlega opodatkowaniu tylko we Włoszech. Zatem emerytura ta nie podlega opodatkowaniu w Polsce, stąd polski bank nie powinien pobierać podatku z ww. tytułu.
2014
30
paź

Istota:
Emerytura z obowiązkowego systemu ubezpieczeń Niemiec
Fragment:
Czy mieszkając od 2013 r. w Polsce ustawowa niemiecka emerytura Wnioskodawcy podlega od 2013 r. opodatkowaniu według polskich przepisów podatkowych, tj. według metody wyłączenia z progresją, mimo, że ta ustawowa emerytura była opodatkowywana najpierw w Niemczech... Wnioskodawca nadmienia, że innych przychodów, poza częścią emerytury z Niemiec i częścią wypłacaną przez ZUS nie posiada. Emerytura z Niemiec, to rocznie, po przeliczeniu na złote – kwota ok. 29.800 zł., zaś emerytura z ZUS, to kwota 30.114 zł (łącznie 59.914 zł, a więc poniżej I-go progu, wynoszącego 85.528 zł.). Przedmiotem ninieszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 2 oraz na pyt. Nr 1 w odniesieniu do opodatkowania emerytury z Niemiec. Natomiast w zakresie dotyczącym możliwości uzyskania zwrotu nadpłaconego podatku zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawcy, po wymianie (1,5 roku trwającej!) korespondencji w tym przedmiocie (Bank, US, BKIP), jako obywatel polski, nie unikający płacenia podatków uważa, że do opodatkowania niemieckiej ustawowej emerytury w Polsce ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją. Wnioskodawca więc prosi o konkretne potwierdzenie tej zasady. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.
2014
30
paź

Istota:
Należy stwierdzić, że od chwili przeniesienia stałego miejsce zamieszkania do Polski dochody z emerytury wypłacanej z tytułu zatrudnienia w Światowej Organizacji Zdrowia ONZ w Niemczech będą podlegały opodatkowaniu tylko w Polsce, czyli nie będą podlegały opodatkowaniu w Niemczech. Przy czym zaznaczyć należy, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym będzie podlegała łączna kwota świadczeń emerytalnych z Niemiec. W sytuacji, gdy emerytura będzie otrzymywana za pośrednictwem płatnika (banku) w Polsce, to płatnik powinien od tych należności pieniężnych pobierać miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, ale tylko za miesiące, w których Wnioskodawca będzie miał miejsce zamieszkania w Polsce. Natomiast w przypadku, gdy emerytura będzie otrzymywana bez pośrednictwa płatnika, wówczas to Wnioskodawca będzie zobowiązany samodzielnie wpłacać w ciągu roku miesięczne zaliczki na podatek dochodowy.
Fragment:
Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, źródłem przychodu jest m.in. emerytura lub renta. W myśl art. 12 ust. 7 ww. ustawy, przez emeryturę lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym kwot emerytur kapitałowych wypłacanych na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych. Na podstawie art. 11 ust. 1 cytowanej ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. W świetle art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy – od wypłacanych przez nie emerytur i rent. W myśl art. 35 ust. 3 tej ustawy, zaliczki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7, za miesiące od stycznia do grudnia ustala się w sposób określony w art. 32 ust. 1-1c, z tym że w przypadku poboru zaliczek od emerytur i rent z zagranicy stosuje się postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej z państwem, z którego pochodzą te emerytury i renty.
2014
15
paź

Istota:
Dochody uzyskane w Niemczech w 2014 roku w postaci tzw. „Repatriation Grant” jako statutowej części uposażenia pracownika Światowej Organizacji Zdrowia nie podlegają opodatkowaniu w Polsce. Tym samym, Wnioskodawca nie jest obowiązany do wykazania tych dochodów w zeznaniu rocznym za 2014 r.
Fragment:
Od 15 września 1991 r. do przejścia na emeryturę w dniu 31 sierpnia 2012 r. Wnioskodawca był funkcjonariuszem Światowej Organizacji Zdrowia, jednej z wyspecjalizowanych organizacji systemu ONZ. Wnioskodawca znajduje się w wykazie pracowników ONZ prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. „ Repatriation Grant ” jest statutową częścią uposażenia pracownika ŚOZ i według Wnioskodawcy jest zwolniony od podatku podobnie jak inne części uposażenia. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: ad. 1) Czy dochód Wnioskodawcy wynikający z otrzymywania emerytury ONZ podlega opodatkowaniu w Polsce... Jeśli tak, to czy cała jego suma jest podstawą opodatkowania... Czy zaliczkę podatku należy wpłacać co miesiąc, czy wystarczy wpłata raz na rok... ad. 2) Czy dochód w postaci „ Repatriation Grant ” jest wolny od podatku, podobnie jak wynagrodzenia pracownika ŚOZ czy ONZ... Pytania dotyczą okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Niniejsza interpretacja dotyczy opodatkowania „ Repatriation Grant ” (pyt. Nr 2), natomiast w zakresie opodatkowania otrzymywanej emerytury (pyt. Nr 1) zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ wynagrodzenie pracownika ŚOZ czy ONZ jest wolne od podatku, również „ Repatriation Grant ” nie ulega opodatkowaniu.
2014
15
paź

Istota:
Wnioskodawca nie miał obowiązku wykazywać niemieckiej emerytury niemieckiej w rocznych zeznaniach o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), gdyż w zeznaniu tym - mając na uwadze postanowienia art. 27 ust. 8-9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - wykazuje się m.in. te dochody zagraniczne, które podlegają opodatkowaniu w państwie ich uzyskania, jak również w Polsce, ale ma do nich zastosowanie jedna z metod unikania podwójnego opodatkowania (metoda wyłączenia z progresją lub metoda odliczenia proporcjonalnego). Organ wyjaśnia zatem, że emerytura wypłacona Wnioskodawcy z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec, zgodnie z art. 18 ust. 2 umowy z dnia 14 maja 2003 r. w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Emerytura ta podlega wyłącznie opodatkowaniu w Niemczech, zatem podatek nie powinien być odprowadzany do polskiego organu podatkowego.
Fragment:
Wnioskodawca uzyskał z tego tytułu emeryturę niemiecką, którą ustalono na podstawie układu o zabezpieczeniach socjalnych z dnia 8 grudnia 1990 r. pomiędzy Republiką Federalną Niemiec a Polską. Emerytura przekazywana była do banku i potrącany był podatek. Emerytura niemiecka wypłacana jest z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec. Równocześnie Wnioskodawca pobierał emeryturę polską. Wnioskodawca rozliczał się i rozlicza z polskim urzędem skarbowym (łącznie z małżonką), wykazując wszystkie dochody, w tym także emeryturę niemiecką, a łączny podatek wyliczał zgodnie z zaleceniami do odpowiedniego PIT-u. Przez cały czas Wnioskodawca trwał w przeświadczeniu, że rozliczając się w Polsce postępuje zgodnie z obowiązującymi przepisami. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy podatek od niemieckiej emerytury, którą Wnioskodawca pobiera w Polsce, gdyż tu mieszka na stałe, był uiszczany prawidłowo do polskiego urzędu skarbowego, zgodnie z pkt 1 art. 18 umowy, czy też winien być odprowadzany, zgodnie z pkt 2 art. 18, do niemieckiego organu podatkowego... Zdaniem Wnioskodawcy, emerytura z Niemiec, będąca efektem obowiązkowego ubezpieczenia socjalnego, nie powinna być wykazywana w polskich zeznaniach podatkowych.
2014
15
paź
© 2011-2015 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Emerytura
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.