Emerytura | Interpretacje podatkowe

Emerytura | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to emerytura. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W związku z tym, że Wnioskodawczyni posiada miejsce zamieszkania w Polsce, to dochody z emerytury wypłacanej z Australii będą podlegały opodatkowaniu tylko w Polsce, czyli nie będą podlegały opodatkowaniu w Australii. W sytuacji, gdy emerytura będzie otrzymywana za pośrednictwem płatnika (banku) w Polsce, to płatnik powinien od tych należności pieniężnych pobierać miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Natomiast w przypadku, gdy emerytura będzie otrzymywana bez pośrednictwa płatnika, wówczas to Wnioskodawczyni będzie zobowiązana samodzielnie wpłacać w ciągu roku miesięczne zaliczki na podatek dochodowy. W związku z powyższym Wnioskodawczyni zobowiązana jest składać zeznanie podatkowe PIT-36 oraz odprowadzać podatek z tytułu otrzymywanego świadczenia według wskazanych zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Przez 18 lat mieszkali w Australii i nabyli tam prawa do emerytury. Wnioskodawczyni otrzymuje emeryturę, a mąż rentę inwalidzką, ponieważ uległ poważnemu wypadkowi przy pracy i nie był zdolny do wykonywania jakiejkolwiek innej pracy. Obecnie Wnioskodawczyni wraz z mężem mieszkają w Polsce i tu pobierają polską emeryturę. W Polsce utrzymują się z emerytury polskiej i z oszczędności. Emerytura australijska (męża renta) pozostaje w Australii i spłaca ona Ich zobowiązania zaciągnięte, gdy tam żyli. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w powyższej sytuacji w świetle obowiązujących przepisów Wnioskodawczyni wraz z mężem jest zobowiązana do zgłoszenia i płacenia podatku w Polsce od emerytury australijskiej (Wnioskodawczyni) a mąż od renty inwalidzkiej (australijskiej)... Niniejsza interpretacja dotyczy opodatkowania emerytury australijskiej otrzymywanej przez Wnioskodawczynię. Natomiast w zakresie opodatkowania renty inwalidzkiej otrzymywanej z Australii przez męża Wnioskodawczyni zostanie wydanie postanowienie odmowie wszczęcia postępowania. Zdaniem Wnioskodawczyni, dochód w Australii (emerytura Wnioskodawczyni) jest Jej przyznana i naliczona zgodnie z obowiązującym prawem finansowym w Australii i tamże odprowadzany jest od tego dochodu podatek.
2015
2
wrz

Istota:
Emerytura wypłacana Wnioskodawcy z Austrii podlega opodatkowaniu wyłącznie w Polsce. Tym samym Bank, za pośrednictwem którego emerytura jest wypłacana, słusznie pobiera zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych wykonując obowiązki płatnika nałożone na niego ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy opodatkowaniu tej emerytury w żadnym wypadku nie ma zastosowania metoda wyłączenia z progresją, gdyż nie zachodzi sytuacja podwójnego opodatkowania.
Fragment:
Warunkiem jest, aby emerytura była wypłacana z tytułu świadczenia usług na rzecz wypłacającego emeryturę państwa, jednostki terytorialnej albo organu lokalnego. Jednakże nawet wówczas, gdyby osoba fizyczna świadczyła usługi na rzecz jednego z tych trzech podmiotów, to jej emerytura nie będzie opodatkowana w państwie, które ją wypłaca, lecz w drugim państwie jeśli tylko osoba ta jest obywatelem drugiego państwa i ma w nim miejsce zamieszkania. Z treści wniosku wynika, że emerytura jest wypłacana przez austriacki urząd ubezpieczeń emerytalnych (Pensionsversicherungsanstalt) z tytułu pracy wykonywanej przez Wnioskodawcę na terenie Austrii, zatem rozstrzygnięcia co do miejsca kraju opodatkowania tejże emerytury należy dokonać na podstawie art. 18 ust. 1 umowy. Biorąc zatem pod uwagę regulacje zawarte w ww. umowie – w szczególności jej uregulowania zawarte w art. 18 ust. 1 – stwierdzić należy, że Wnioskodawca jako osoba zamieszkała w Polsce i uzyskująca emeryturę z Austrii podlega z tytułu otrzymywanej emerytury opodatkowaniu wyłącznie w kraju rezydencji, tj. w Polsce. To oznacza, że emerytura ta – zgodnie z postanowieniami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – nie podlega opodatkowaniu w Austrii, podlega opodatkowaniu wyłącznie w Polsce.
2015
2
wrz

Istota:
W jakim kraju należy opodatkować dochody otrzymane z emerytury w Polsce?
Fragment:
W związku z powyższym zauważyć trzeba, że co do zasady emerytury oraz inne podobne świadczenia, wypłacane z tytułu zatrudnienia w przeszłości, podlegają opodatkowaniu tylko w państwie zamieszkania osoby, której są wypłacane. Natomiast emerytura wypłacana z tytułu usług, świadczonych na rzecz tego Państwa (w przedmiotowej sprawie – na rzecz Włoch) lub jednostki, lub władzy podlega opodatkowaniu tylko w tym Państwie (w przedmiotowej sprawie – we Włoszech). Natomiast art. 19 ust. 2 lit. b) ww. umowy zawiera wyjątek od tej zasady i zgodnie z jego brzmieniem – w przypadku emerytur z pracy polegającej na świadczeniu usług na rzecz danego państwa (w przedmiotowej sprawie – Włochy) lub jednostki, lub władzy, podlega opodatkowaniu w tym Państwie, w którym osoba pobierająca ma miejsce zamieszkania i posiada obywatelstwo tego państwa. Wnioskodawczyni wskazała, że otrzymywała/otrzymuje zasiłek przedemerytalny i emeryturę z tytułu zatrudnienia w przeszłości w Polsce. Wobec powyższego opisany stan faktyczny winien być rozpatrywany w kontekście art. 18 umowy. Z powyższego przepisu wynika, że emerytura i inne podobne świadczenia wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z tytułu zatrudnienia w przeszłości będzie opodatkowana tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym ich odbiorca ma stałe miejsce zamieszkania.
2015
2
wrz

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania emerytury z Belgii.
Fragment:
Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, źródłem przychodów jest m.in. emerytura. Przez emeryturę lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym kwoty emerytur kapitałowych wypłacanych na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych, wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych (art. 12 ust. 7 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W świetle art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy - od wypłacanych przez nie emerytur i rent. W myśl art. 35 ust. 3 ww. ustawy, zaliczki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7, za miesiące od stycznia do grudnia ustala się w sposób określony w art. 32 ust. 1-1c, z tym że w przypadku poboru zaliczek od emerytur i rent z zagranicy stosuje się postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej z państwem, z którego pochodzą te emerytury i renty. Zaliczkę od dochodów, o których mowa w ust. 1, obliczoną w sposób określony w ust. 3-8, zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, pobranej w tym miesiącu przez płatnika ze środków podatnika (art. 35 ust. 9 ww. ustawy).
2015
26
sie

Istota:
Opodatkowanie emerytury z Polski wypłaconej osobie mającej miejsce zamieszkania w Holandii,
Fragment:
Konwencji, bez względu na postanowienia ustępu 1 emerytura lub inne podobne świadczenie albo renta może być również opodatkowana w tym Umawiającym się Państwie, z którego jest ona uzyskiwana (w Polsce), zgodnie z prawem tego Państwa: jeżeli, i o ile, tytuł do takiej emerytury lub innego podobnego świadczenia albo renty w Umawiającym się Państwie, z którego jest uzyskiwana, jest zwolniony z opodatkowania, lub składki związane z emeryturą lub innym podobnym świadczeniem albo rentą dokonywane na rzecz funduszu emerytalnego lub firmy ubezpieczeniowej były odpisywane w przeszłości przy obliczaniu dochodu podlegającego opodatkowaniu w tym Państwie lub kwalifikowały się do innych ulg podatkowych w tym Państwie; i jeżeli, i o ile, taka emerytura lub inne podobne świadczenie albo renta nie jest opodatkowana w Umawiającym się Państwie, w którym odbiorca ma miejsce zamieszkania, według powszechnie stosowanej stawki od dochodu z pracy najemnej, lub jest opodatkowana od mniej niż 90% kwoty brutto emerytury lub innego podobnego świadczenia albo renty; i jeżeli łączna kwota brutto emerytur i innych podobnych świadczeń oraz rent, a także emerytura lub inne wypłaty, dokonane na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych Państwa, w jakimkolwiek roku kalendarzowym przekroczy kwotę 20.000 euro. Natomiast w myśl art. 18 ust. 5 Konwencji, wszelkie emerytury i inne płatności wypłacane według przepisów systemu ubezpieczeń społecznych Umawiającego się Państwa (w Polsce) osobie mającej miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie (w Holandii) mogą być opodatkowane w tym pierwszym wymienionym Umawiającym się Państwie (w Polsce).
2015
25
sie

Istota:
Czy Wnioskodawca od 1 stycznia 2014 r. ma obowiązek uiszczania podatku od osób fizycznych od dochodu uzyskiwanego z tytułu emerytury amerykańskiej oraz czy w takiej sytuacji bank jako płatnik winien pobierać i odprowadzać zaliczkę na podatek dochodowy?
Fragment:
Wnioskodawca wskazał, że otrzymywana przez niego emerytura nie jest wypłacana z funduszy publicznych Stanów Zjednoczonych z tytułu pracy lub osobiście świadczonych usług na rzecz rządu Stanów Zjednoczonych lub jakiejkolwiek jego agendy, w związku z pełnionymi uprzednio funkcjami rządowymi. Zatem w analizowanym stanie faktycznym powołany powyżej art. 19 ust. 1 ww. umowy nie ma zastosowania. Z uwagi na to, że dochód z emerytur (z wyjątkiem emerytur wypłacanych z tytułu pełnienia funkcji publicznych) nie jest odrębnie uregulowany w innych postanowieniach polsko-amerykańskiej umowy, należy uznać, iż świadczenia emerytalne uzyskiwane z tytułu wykonywanej w przeszłości pracy wypłacane z USA będą podlegały opodatkowaniu zarówno w Polsce jak i w USA na zasadach określonych w art. 5 ust. 1 umowy. W świetle powyższego nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że nie ma on obowiązku uiszczania w Polsce podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu uzyskiwanego z tytułu otrzymywania amerykańskiej emerytury, gdyż wyłączne prawo do opodatkowania tego świadczenia zachowuje państwo jego źródła, tj. USA. Jak bowiem wskazano powyżej emerytura wypłacana z USA podlega opodatkowaniu zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych.
2015
20
sie

Istota:
Opodatkowanie emerytury otrzymywanej z Polski
Fragment:
Pojęcie „ emerytury ” w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania nie zostało zdefiniowane. Z punktu widzenia art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody osobiste takie jak emerytury (renty), przyznawanych na podstawie decyzji ZUS, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, będąc innymi źródłami przychodów. Świadczenia takie oparte są na tytule publicznoprawnym posługując się terminologią wynikającą z rozwiązań wprowadzonych od 1999 r. reformą systemu emerytalnego w Polsce byłyby to emerytury z tzw. I i II filaru, w przeciwieństwie do emerytur z tzw. III filara – tj. emerytur cywilnoprawnych. Otrzymuje się je jako następstwo podlegania świadczeniobiorcy pod obowiązkowy system ubezpieczeń społecznych. Konkluzja taka ma potwierdzenie w art. 12 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który pod pojęciem emerytury lub rent rozumie łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym kwoty emerytur kapitałowych wypłacanych na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych, wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych.
2015
7
sie

Istota:
Czy i w jaki sposób zostanie opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych otrzymywanie emerytury kanadyjskiej i polskiej przez rezydenta polskiego?
Fragment:
Z treści zaprezentowanych powyżej przepisów Konwencji polsko-kanadyjskiej wynika, że emerytura powstająca w Jednym Państwie (wypłacana z Jednego Państwa, podlega opodatkowaniu w obu Państwach, czyli emerytura pobierana z Kanady przez osobę fizyczną, która ma miejsce zamieszkania w Polsce, może być również opodatkowana w Polsce. Zatem przechodząc na grunt rozpatrywanej sprawy, należy stwierdzić, że Wnioskodawca do momentu przyjazdu do Polski (lipiec 2015 r.) jako osoba posiadająca ograniczony obowiązek podatkowy w Polsce i mająca miejsce zamieszkania w Kanadzie, winien opodatkować w Polsce jedynie emeryturę polską. Natomiast od momentu przyjazdu do Polski jako osoba posiadająca na terytorium Polski nieograniczony obowiązek podatkowy i mająca tutaj miejsce zamieszkania Wnioskodawca winien opodatkować w Polsce zarówno emeryturę polską jak i kanadyjską. Od tego momentu emerytura polska będzie opodatkowana tylko w Polsce, natomiast emerytura kanadyjska w Kanadzie i w Polsce. W związku z powyższym, w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania emerytury kanadyjskiej w Polsce należy zastosować przepisy Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania. Stosownie do art. 21 ust. 1 lit. a) ww. Konwencji, w przypadku Polski, podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób: jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji może być opodatkowany w Kanadzie, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania, z zastrzeżeniem postanowień punktu b).
2015
30
lip

Istota:
Czy Wnioskodawczyni, jako obywatelka Polski i Wielkiej Brytanii, na stałe zamieszkała w Polsce, w rozliczeniu dochodu za 2013 r. z obu emerytur (angielskiej i polskiej) powinna zastosować metodę wyłączenia z progresją?
Fragment:
Wyjątkiem jest jednak sytuacja, gdy taką emeryturę otrzymuje osoba, która mieszka w Polsce i jest obywatelem Polski. Wówczas tego rodzaju emerytura podlega opodatkowaniu tylko i wyłącznie w Polsce. Skoro we wniosku wskazano, iż otrzymywana emerytura z Wielkiej Brytanii pochodzi z funduszy utworzonych przez państwo angielskie, jego jednostkę terytorialną lub organ lokalny z tytułu świadczenia usług na rzecz tego państwa lub jego jednostki terytorialnej lub organu lokalnego a Wnioskodawczyni ma miejsce zamieszkania w Polsce i posiada obywatelstwo polskie, to stosownie do postanowień art. 18 ust. 2 lit b) Konwencji polsko-brytyjskiej otrzymywana emerytura podlega opodatkowaniu tylko w Polsce. W analizowanej sprawie nie zachodzi więc podwójne opodatkowanie otrzymywanej z Wielkiej Brytanii emerytury, gdyż emerytura ta w świetle ww. Konwencji podlega opodatkowaniu wyłącznie w jednym państwie (tj. w Polsce) i tym samym nie podlega opodatkowaniu w Wielkiej Brytanii. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że w rozliczeniu dochodu z obu emerytur (angielskiej i polskiej) w zeznaniu podatkowym za 2013 r. brak jest podstaw do zastosowania metody unikania podwójnego opodatkowania. Emerytura z Wielkiej Brytanii podlega opodatkowaniu tylko w Polsce, na takich samych zasadach jak ta otrzymywana z Polski.
2015
10
lip

Istota:
Czy rozliczenie za 2014 r. będzie takie samo jak w roku 2013?
Fragment:
Wyjątkiem jest jednak sytuacja, gdy taką emeryturę otrzymuje osoba, która mieszka w Polsce i jest obywatelem Polski. Wówczas tego rodzaju emerytura podlega opodatkowaniu tylko i wyłącznie w Polsce. Skoro we wniosku wskazano, iż otrzymywana emerytura z Wielkiej Brytanii pochodzi z funduszy utworzonych przez państwo angielskie, jego jednostkę terytorialną lub organ lokalny z tytułu świadczenia usług na rzecz tego państwa lub jego jednostki terytorialnej lub organu lokalnego a Wnioskodawczyni ma miejsce zamieszkania w Polsce i posiada obywatelstwo polskie, to stosownie do postanowień art. 18 ust. 2 lit b) Konwencji polsko-brytyjskiej otrzymywana emerytura podlega opodatkowaniu tylko w Polsce. W analizowanej sprawie nie zachodzi więc podwójne opodatkowanie otrzymywanej z Wielkiej Brytanii emerytury, gdyż emerytura ta w świetle ww. Konwencji podlega opodatkowaniu wyłącznie w jednym państwie (tj. w Polsce) i tym samym nie podlega opodatkowaniu w Wielkiej Brytanii. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że w rozliczeniu dochodu z obu emerytur (angielskiej i polskiej) w zeznaniu podatkowym za 2014 r. brak jest podstaw do zastosowania metody unikania podwójnego opodatkowania. Emerytura z Wielkiej Brytanii podlega opodatkowaniu tylko w Polsce, na takich samych zasadach jak ta otrzymywana z Polski.
2015
10
lip
© 2011-2015 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Emerytura
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.