Emerytura | Interpretacje podatkowe

Emerytura | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to emerytura. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy na podatniku ciąży obowiązek samodzielnego obliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od zagranicznej emerytury otrzymywanej w formie czeków?
Fragment:
To oznacza, że de facto Wnioskodawca otrzymuje emeryturę z zagranicy bez pośrednictwa płatnika. W świetle powyższego Wnioskodawca osiągający dochód z tytułu emerytury otrzymywanej z zagranicy bez pośrednictwa płatnika – jest obowiązany bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w art. 44 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy, tj. 18%. Należy zauważyć, że Organ wydający niniejszą interpretację nie może stwierdzić, iż do zadanego pytania nr 1: „ W jakiej wysokości procentowej od podstawy wymiaru emerytury zagranicznej, która jest drugą emeryturą Wnioskodawcy, Wnioskodawca jest zobowiązany płacić miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy... ” stanowisko Wnioskodawcy: „ jak dotychczas ” – jest prawidłowe. Organ nie może bowiem dokonywać przeliczeń, czy wyliczeń aby móc stwierdzić w jakiej – realnie – wysokości procentowej od podstawy wymiaru emerytury wypłacanej w EURO Wnioskodawca jest zobowiązany płacić miesięczną zaliczkę na podatek. Organ może wskazać natomiast Wnioskodawcy (co uczynił w niniejszej interpretacji) w jaki sposób ma wyliczyć podstawę opodatkowania zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w jaki sposób obliczyć wysokość należnej zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy.
2015
22
maj

Istota:
Czy od emerytury fińskiej Wnioskodawca powinien odprowadzać podatek w Polsce?
Fragment:
Wnioskodawcy została przyznana przez urząd fiński emerytura. Obecnie Wnioskodawca nie pracuje i nie ma dochodów z pracy. Od 1 kwietnia 2013 r. Wnioskodawca pobiera świadczenie przedemerytalne z ZUS w Polsce. Emerytura fińska przyznana została od 1 lipca 2014 r. i przyznawana będzie w latach następnych. W okresie przyznawania emerytury, tj. od 1 lipca 2014 r. Wnioskodawca zamieszkuje i w dalszym ciągu będzie tu mieszkał. Emerytura przyznawana jest na podstawie przepisów o ubezpieczeniach społecznych Finlandii. Jest wypłacana i pochodzi z funduszy Finlandii. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy od emerytury fińskiej Wnioskodawca powinien odprowadzać podatek w Polsce... Zdaniem Wnioskodawcy, według informacji fińskiego urzędu podatkowego, podatek od emerytury jest odprowadzany w kraju, który jest źródłem finansowania tej emerytury, czyli Finlandii. Wnioskodawca zobowiązany jest do rozliczenia podatku za 2014 r. na fińskich formularzach. Wysokość podatku określa fiński urząd skarbowy. Wobec obowiązującej umowy polsko-fińskiej o zniesieniu podwójnego opodatkowania Wnioskodawca nie powinien ponosić opodatkowania w Polsce. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.
2015
15
maj

Istota:
Czy zgodnie z przepisem art. 26 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 362, z poźn. zm.) Wnioskodawczyni będzie mogła odliczyć dobrowolną wpłatę składki na FUS w kwocie 3.289,90 zł w zeznaniu podatkowym PIT za 2014 r. od sumy dochodów uzyskanych w tym roku?
Fragment:
Wnioskodawczyni ma przyznaną przez ZUS emeryturę, która - w okresie od 1 listopada 2009 r. do 30 czerwca 2013 r. - była zawieszona z powodu osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 130% przeciętnego wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę na pełen etat. Dnia 24 marca 2014 r. Wnioskodawczyni otrzymała z ZUS informację ZUS T-37c/2012 - zawiadomienie o miesięcznym rozliczeniu emerytury i możliwości wypłaty wyrównania z tytułu zawieszalności emerytury za okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. po dokonaniu dobrowolnej wpłaty na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. W miesiącu czerwcu 2014 r. ZUS wydał decyzję z dnia 9 czerwca 2014 r. o miesięcznym rozliczeniu i zwrocie świadczeń, po wpłacie na FUS. W ww. decyzji ZUS poinformował Wnioskodawczynię, że kwota dobrowolnej wpłaty na FUS nie podlega odliczeniu od przychodu ustalonego dla obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok kalendarzowy, w którym dokonana została wypłata. Zgodnie z art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1440, z późn. zm.) prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu, na zasadach określonych w ust. 3-8 oraz w art. 105, w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o której mowa w ust. 2 oraz z tytułu służby wymienionej w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 6.
2015
15
maj

Istota:
Czy zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca będzie miał prawo odliczyć potrącone przez ZUS w maju 2014 r. składki na FUS w zeznaniu podatkowym PIT za 2014 r. od sumy dochodów za 2014 r.?
Fragment:
ZUS wydał decyzję o wypłacie ww. zawieszonej emerytury. Za okres od dnia 1 października 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. ZUS dokonał miesięcznego rozliczenia emerytury w związku z przychodem osiągniętym w poszczególnych miesiącach w 2011 r. W związku z tym, że przychód Wnioskodawcy za ten okres przekraczał górną kwotę graniczną (130% przeciętnego wynagrodzenia) ZUS zaproponował, aby Wnioskodawca wyraził zgodę na dokonanie dobrowolnej wpłaty na FUS, poprzez potrącenie tej kwoty z przysługującego wyrównania. Wnioskodawca taką zgodę wyraził. Za okres od dnia 1 stycznia 2012 r, do dnia 29 lutego 2012 r., z uwagi na osiągnięcie pełnego wieku emerytalnego, nie obowiązywała Wnioskodawcy górna kwota graniczna i nie było potrzeby miesięcznego rozliczania przychodu. Na podstawie decyzji z dnia 7 maja 2014 r. ZUS dokonał wypłaty w dniu 19 maja 2014 r. zawieszonej emerytury naliczając podatek od całej kwoty zawieszonej emerytury łącznie z kwotą dobrowolnej wpłaty na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1440, z późn. zm.) prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu, na zasadach określonych w ust. 3-8 oraz w art. 105, w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o której mowa w ust. 2 oraz z tytułu służby wymienionej w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 6.
2015
12
maj

Istota:
Czy płatnik (bank) prawidłowo pobiera zaliczkę na podatek dochodowy od wypłacanej emerytury otrzymywanej z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec a co za tym idzie czy świadczenie to podlega opodatkowaniu w Polsce czy tylko w Niemczech?
Fragment:
W związku z tym, że emerytura otrzymywana jest z Niemiec, w przedmiotowej sprawie zastosowanie będzie miała umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawarta między Polską a Republiką Federalną Niemiec. Stosownie do art. 18 ust. 1 umowy z dnia 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz.U. z 2005 r., Nr 12, poz. 90), emerytury i podobne świadczenia lub renty, otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (Polska) z drugiego Umawiającego się Państwa (Niemcy), podlegają opodatkowaniu tylko w tym pierwszym Państwie (Polska). Natomiast, zgodnie z art. 18 ust. 2 ww. umowy, bez względu na postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu płatności otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym Umawiającym się Państwie (Polsce) z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych drugiego Umawiającego się Państwa (Niemcy), podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim Państwie (Niemcy). Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż emerytury i renty otrzymywane z Niemiec, wypłacane osobom mającym miejsce zamieszkania w Polsce podlegają opodatkowaniu w Polsce.
2015
29
kwi

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania włoskiej emerytury.
Fragment:
Zgodnie z art. 18 ww. umowy, z zastrzeżeniem artykułu 19 ustęp 2, emerytury oraz inne podobne świadczenia wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z tytułu jej zatrudnienia w przeszłości będą opodatkowane tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym ich odbiorca ma stałe miejsce zamieszkania (czyli w przypadku Wnioskodawcy – w Polsce). Jednakże, w myśl art. 19 ust. 2 ww. umowy: Każda emerytura wypłacana bezpośrednio bądź z funduszy Umawiającego się Państwa (z Włoch) lub jego jednostki politycznej, administracyjnej bądź władzy lokalnej każdej osobie fizycznej z tytułu usług, świadczonych na rzecz tego Państwa (Włoch) lub jednostki, lub władzy, będzie opodatkowana wyłącznie w tym Państwie (we Włoszech). Jednakże taka emerytura będzie opodatkowana tylko w drugim Umawiającym się Państwie (w Polsce), jeśli osoba fizyczna jest obywatelem oraz ma stałe miejsce zamieszkania w tym Państwie (w Polsce). Z powyższego wynika, że co do zasady emerytury i renty wypłacane z tytułu poprzedniego zatrudnienia, podlegają opodatkowaniu tylko w państwie zamieszkania osoby, której są wypłacane. Natomiast emerytury i renty z tytułu wcześniejszego świadczenia państwu włoskiemu usług związanych ze służbą państwową, świadczonych na rzecz jednostki politycznej, administracyjnej lub władzy podlegają opodatkowaniu tylko we Włoszech.
2015
22
kwi

Istota:
1. Czy Wnioskodawca podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
2. Czy świadczenia emerytalne z Deutsche Rentenversicherung Bund i Pensionskasse Hoechst będą opodatkowane w Polsce podatkiem dochodowym osób fizycznych, czy będą zwolnione od tego podatku ?
3. Czy jeżeli w 2013 r. i latach następnych dochody Wnioskodawcy ograniczą się tylko do emerytur z Deutsche Rentenvericherung Bund oraz pracowniczego programu emerytalnego Pensionskasse Hoechst, Wnioskodawca będzie miał obowiązek składania rocznych zeznań podatkowych, jeżeli tak, to jakiego rodzaju ?
Fragment:
Obie emerytury miały być wypłacane po przekroczeniu 60-tego roku życia (wcześniejsza emerytura) lub po ukończeniu 65 lat. Podatnik miesięcznie opłacał dobrowolne składki na pracowniczy program emerytalny (PPER) Pensionskasse Hoechst, do którego to programu przystępował każdy z zatrudnionych w tym zakładzie pracy. Zgodnie z regulaminem pracowniczego programu emerytalnego, składkę na fundusz w części finansował pracodawca, zaś część składki podatnika była potrącana z wynagrodzenia. Pracownicze programy emerytalne są formą zorganizowanego, grupowego oszczędzania na przyszłą emeryturę, są tworzone dobrowolnie przez pracodawcę, który chce zapewnić swoim pracownikom wyższą emeryturę. Po ukończeniu 60 lat, od dnia 1 marca 2008 r. Wnioskodawca otrzymuje obydwie emerytury na konto bankowe w Niemczech a następnie pobiera środki z tych świadczeń przez bankomat w Polsce na potrzeby zabezpieczenia codziennych potrzeb życiowych. Emerytura z Deutsche Rentenversicherung Bund stanowi płatność z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych w Niemczech. Świadczenie z pracowniczego programu emerytalnego Pensionskasse Hoechst wynika z przepisów określających funkcjonowanie pracowniczych programów emerytalnych w państwach Unii Europejskiej, czyli stosowane były i są przepisy określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 21 ust. 33 oraz ustawie o pracowniczych programach emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz.
2015
16
mar

Istota:
Czy w świetle obowiązujących przepisów wypłacana w Rumunii emerytura i dodatek stanowiący zaopatrzenie przyznane ofiarom wojny oraz członkom ich rodzin podlega opodatkowaniu w Polsce i czy bank słusznie potrąca od tych świadczeń podatek dochodowy od osób fizycznych?
Czy w przedmiotowej sprawie ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją?
Fragment:
Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy – od wypłacanych przez nie emerytur i rent. Zaliczki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7, za miesiące od stycznia do grudnia ustala się w sposób określony w art. 32 ust. 1-1c, z tym że w przypadku poboru zaliczek od emerytur i rent z zagranicy stosuje się postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej z państwem, z którego pochodzą te emerytury i renty (art. 35 ust. 3 ww. ustawy). Na podstawie art. 35 ust. 3a ww. ustawy, podatnik przy odbiorze emerytury lub renty, o której mowa w ust. 3, może wpłacić płatnikowi ustaloną zaliczkę w złotych. Wpłatę tę uznaje się za zaliczkę potrąconą przez płatnika. W świetle powyższego, otrzymywana z Rumunii emerytura podlega opodatkowaniu w Polsce jako przychód o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy. Ze względu na okoliczność wypłaty emerytury z Rumunii przez bank w Polsce, płatnik (w tym wypadku bank) ma obowiązek pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od tego świadczenia, stosownie do art. 35 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnik przy odbiorze emerytury lub renty, o której mowa w ust. 3, może wpłacić płatnikowi ustaloną zaliczkę w złotych.
2015
15
mar

Istota:
Opodatkowanie emerytury otrzymywanej z Austrii.
Fragment:
Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, źródłem przychodu jest m.in. emerytura lub renta. W myśl art. 12 ust. 7 cyt. ustawy przez emeryturę lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym kwoty emerytur kapitałowych wypłacanych na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych, wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych. Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy – od wypłacanych przez nie emerytur i rent – od wypłacanych przez nie emerytur i rent, pomniejszonych o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b. Podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników, z emerytur i rent z zagranicy, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy, według zasad określonych w ust. 3a (art. 44 ust. 1a pkt 2 ww. ustawy). W myśl art. 44 ust. 3a ustawy, podatnicy uzyskujący dochody, o których mowa w ust. 1a, są obowiązani w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za grudzień - w terminie złożenia zeznania podatkowego, wpłacać zaliczki miesięczne, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.
2015
5
mar

Istota:
Opodatkowanie emerytury z USA.
Fragment:
Czy od tej niewielkiej emerytury, którą Wnioskodawczyni otrzymuje z USA (zwolnionej tam z podatku a obciążonej ubezpieczeniem zdrowotnym) bank prawidłowo pobiera zaliczki na podatek i na ubezpieczenie zdrowotne... Tutejszy Organ informuje, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na powyższe pytanie w odniesieniu do zasadności pobierania zaliczki na podatek dochodowy od emerytury otrzymywanej z USA, natomiast w odniesieniu do zasadności pobierania składki na ubezpieczenie zdrowotne, w dniu 2 grudnia 2014 r. wydane zostało postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania nr ILPB2/415-931/14-3/WS. Zdaniem Wnioskodawczyni, skoro opłaca ona podatek i ubezpieczenie zdrowotne z tytułu renty rolniczej, to nie powinna mieć potrąconego podatku i ubezpieczenia zdrowotnego od emerytury z USA, ponieważ ubezpieczenie zdrowotne jest potrącone z przyznanego świadczenia a podatek nie jest pobierany z uwagi na zbyt niską wartość świadczenia. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w odniesieniu do zasadności pobierania zaliczki na podatek dochodowy od emerytury otrzymywanej z USA jest nieprawidłowe.
2015
5
mar
© 2011-2015 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Emerytura
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.