Działalność rolnicza | Interpretacje podatkowe

Działalność rolnicza | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działalność rolnicza. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia czy działalność opisana we wniosku jest działalnością rolniczą.
Fragment:
W przypadku nabycia przez podatnika roślin lub zwierząt od innych producentów, okresy ich przetrzymywania, w których następuje ich biologiczny wzrost (tzn. czas liczony od dnia nabycia do dnia zbycia) – nie mogą być krótsze niż określone w ww. art. 2 ust. 2 ustawy, by można uznać tą działalność za działalność rolniczą. Ponieważ ustawodawca zdefiniował pojęcie działalności rolniczej, to tylko w granicach wyznaczonych zakresem owej definicji można mówić o przychodzie z tego tytułu. Zakresu wyłączenia przedmiotowego określonego w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy nie stosuje się natomiast do przychodów wynikających z działalności związanej z działalnością rolniczą lub produkcją rolniczą. Do przychodów z działalności rolniczej zalicza się przychody pochodzące (a nie „ związane ”) z działalności wymienionej w art. 2 ust. 2 ustawy. Wyłączenie nie ma więc zastosowania do przychodów pochodzących, np. z działalności przetwórczej płodów rolnych czy świadczenia usług związanych z działalnością rolniczą. Przychody z takich rodzajów działalności, jako przychody pochodzące z innej niż rolnicza działalności, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Z treści art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy wynika, że przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że ustalenie przychodów jest wymagane dla celów określenia dochodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e.
2015
4
lip

Istota:
Czy wynagrodzenie otrzymane przez Spółkę z tytułu dzierżawy gruntów rolnych wykorzystywanych przez dzierżawców w działalności rolniczej, o której mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o pdop, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
W przypadku nabycia przez podatnika roślin lub zwierząt od innych producentów, okresy ich przetrzymywania, w których następuje ich biologiczny wzrost (tzn. czas liczony od dnia nabycia do dnia zbycia) – nie mogą być krótsze niż określone w tym artykule, by można uznać tą działalność za działalność rolniczą. Ponieważ ustawodawca zdefiniował pojęcie działalności rolniczej, to tylko w granicach wyznaczonych zakresem owej definicji można mówić o przychodzie z tego tytułu. Wyłączenia przedmiotowego określonego w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o pdop, nie stosuje się natomiast do przychodów wynikających z działalności związanej z działalnością rolniczą lub produkcją rolniczą. Do przychodów z działalności rolniczej zalicza się przychody pochodzące (a nie „ związane ”) z działalności wymienionej w art. 2 ust. 2 ustawy o pdop. Biorąc zatem pod uwagę definicję działalności rolniczej zawartej w art. 2 ust. 2 ustawy o pdop, która ma charakter wyczerpujący, stwierdzić należy, że przychody osiągnięte z dzierżawy gruntów rolnych wykorzystywanych przez dzierżawców w działalności rolniczej, nie mieszczą się w kategorii przychodów z działalności rolniczej i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Działalność rolniczą prowadzi bowiem dzierżawca, a nie wydzierżawiający. Reasumując, stanowisko Spółki należy zatem uznać za nieprawidłowe. Odnosząc się do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji, podkreślić należy, że została ona wydana w odmiennym stanie prawnym, tj. w zakresie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowego od osób fizycznych (t.j.
2015
28
cze

Istota:
W związku z poszerzeniem działalności gospodarczej o działalność rolniczą na jakich zasadach działalność rolnicza będzie podlegała podatkowi dochodowemu?
Fragment:
W związku z poszerzeniem działalności gospodarczej o działalność rolniczą na jakich zasadach działalność rolnicza będzie podlegała podatkowi dochodowemu... Zdaniem Wnioskodawcy w związku z tym, że chciałby sprzedawać zające i wystawiać faktury VAT powinien rozliczać podatek dochodowy na zasadach ogólnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe. Przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) – co do zasady – dotyczą opodatkowania wszelkich dochodów osób fizycznych. Przepisów tej ustawy, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1, nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Definicję działalności rolniczej – dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych –zawiera art. 2 ust. 2 tej ustawy. Zgodnie z tym przepisem, działalnością rolniczą jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, (...)
2015
21
cze

Istota:
Czy Wnioskodawca powinien wystawiać PIT-8C osobom fizycznych prowadzącym działalność rolniczą z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta prawnie chronione?
Fragment:
Mając na uwadze powyższe, stwierdzić w tym miejscu należy, że ustawodawca precyzuje wyraźnie, co dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych należy rozumieć przez działalność rolniczą, a wyliczenie dokonane w ww. art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma charakter wyczerpujący. Zgodnie z przedstawioną definicją działalności rolniczej, podstawową jej cechą jest uzyskiwanie produktów w stanie nieprzetworzonym, pochodzącym z uprawy (produkty roślinne), chowu lub hodowli (produkty zwierzęce). Definicja ta określa więc w ujęciu rzeczowym rodzaje działalności zaliczane do działalności rolniczej. Przyjmując zatem tę działalność za źródło przychodów, wszystkie przychody z tego źródła uznać należy za ich integralną część. Do przychodów z działalności rolniczej zaliczyć również należy wszystkie świadczenia, które mają na celu pokrycie strat w prowadzonych uprawach. Natomiast wszelkie inne przychody pośrednio związane z działalnością rolniczą, czy też powstające przy okazji prowadzenia działalności rolniczej – nie stanowią przychodów z tej działalności. Przychody te, mimo iż uzyskiwane są przez osoby prowadzące działalność rolniczą, pochodzą jednakże z innych źródeł niż ta działalność i w związku z tym, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, według zasad określonych w ustawie.
2015
18
cze

Istota:
Czy działalność w zakresie sprzedaży mleka i cieląt z własnego gospodarstwa jest działalnością rolniczą?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, przychody uzyskane ze sprzedaży mleka oraz żywych cieląt z własnej hodowli, nie są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U 2012 poz. 361 ze zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, a sprzedaż mleka oraz sprzedaż cieląt żywych z własnej hodowli, generuje przychody z działalności rolniczej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. W myśl z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Zgodnie z art. 2 ust. 2 ww. ustawy, działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla (...)
2015
31
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży ciągnika wykorzystywanego w działalności rolniczej.
Fragment:
Zauważyć przy tym należy, że ustawodawca precyzuje wyraźnie, co dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych należy rozumieć przez działalność rolniczą, a wyliczenie dokonane w ww. art. 2 ust. 2 powołanej ustawy ma charakter wyczerpujący. Zgodnie z przedstawioną definicją działalności rolniczej podstawową jej cechą jest uzyskiwanie produktów w stanie nieprzetworzonym, pochodzących z uprawy (produkty roślinne), chowu lub hodowli (produkty zwierzęce). Wszelkie inne przychody pośrednio związane z działalnością rolniczą, czy też powstające przy okazji prowadzenia działalności rolniczej – nie stanowią przychodów z tej działalności. Przychody te, mimo że uzyskiwane są przez osoby prowadzące działalność rolnicza, pochodzą jednakże z innych źródeł niż ta działalność i w związku z tym podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, według zasad określonych w ustawie. Działalności rolniczej nie stanowią m.in. przychody uzyskane ze sprzedaży rzeczowych składników majątku (ruchomych i nieruchomych) wykorzystywanych dla celów prowadzenia działalności rolniczej. Dlatego też, przychody uzyskane z ich sprzedaży będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2015
20
maj

Istota:
1. Czy nagrody pieniężne, których wartość nie przekracza jednorazowo 760,00 zł, wydane uczestnikom Programu będącym osobami fizycznymi, którzy otrzymali te nagrody w związku z prowadzoną działalnością rolniczą w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o PIT, z wyłączeniem działalności rolniczej stanowiącej działy specjalne produkcji rolnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o PIT, podlegają zwolnieniu z podatku określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT?2. Czy Wnioskodawca, jako podmiot wypłacający nagrody, w przypadku wydania nagród, których wartość nie przekracza jednorazowo 760,00 zł uczestnikom Programu będącym osobami fizycznymi, którzy otrzymali te nagrody w związku z prowadzoną działalnością rolniczą w rozumieniu art. 2 ust. 7 ustawy o PIT, z wyłączeniem działalności rolniczej stanowiącej działy specjalne produkcji rolnej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy o PIT, będzie zobowiązany do poboru 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od wydanych nagród oraz do sporządzenia i przesłania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracji rocznej PIT-8AR?
Fragment:
Tym samym nagrody otrzymywane przez Uczestników Programu za zakupy dokonane na potrzeby działalności rolniczej (nie stanowiącej działów specjalnych produkcji rolnej) nie będą otrzymane w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą i nie będą stanowiły przychodu z tej działalności. Powyższa konkluzja pozostaje aktualna nawet jeżeli dany Uczestnik będzie, obok działalności rolniczej, prowadził również pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o PIT. Również w takiej sytuacji nagroda przyznana temu uczestnikowi nie będzie miała związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale będzie związana z jego działalnością rolniczą. Zakupy promocyjnych produktów Klienta będą bowiem dokonywane na potrzeby działalności rolniczej, a nie na potrzeby działalności gospodarczej uczestnika Programu. Podsumowując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że nagrody pieniężne, których wartość nie przekracza jednorazowo 760,00 zł, wydane uczestnikom Programu będącym osobami fizycznymi, którzy otrzymali te nagrody w związku z prowadzoną działalnością rolniczą w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem działalności rolniczej stanowiącej działy specjalne produkcji rolnej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegają zwolnieniu z podatku określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako nagrody związane ze sprzedażą premiową.
2015
13
maj

Istota:
Czy w przypadku zawarcia transakcji zakupu lub sprzedaży, zaliczanych u Wnioskodawcy do czynności podejmowanych w ramach działalności rolniczej, w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy CIT, których wartość przekracza limity, o których mowa w art. 9a ust. 2 ustawy CIT z podmiotem z Grupy, który jest podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 11 ust 1 i 4 ustawy CIT, powstanie po stronie Wnioskodawcy obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ust. 1 ustawy CIT?
Fragment:
X(dalej: „ Spółka ”, „ Wnioskodawca ”) należy do X (dalej: „ Grupa ”) składającej się z różnych przedsiębiorstw prowadzących działalnością rolniczą, jak i pozarolniczą. Podstawę działalności Wnioskodawcy stanowi działalność rolnicza w rozumieniu definicji zawartej w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm., dalej: „ ustawa CIT ”). Przychody z działalności rolniczej, do których zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy CIT nie stosuje się przepisów ustawy CIT stanowią przeważającą część wszystkich przychodów w roku. Pozostałe przychody stanowią pochodną działalności podstawowej i są to m.in. odsetki bankowe, odsprzedaż materiałów, towarów i usług, sprzedaż środków trwałych. Spółka oddzielnie ustala dochód z działalności rolniczej i pozarolniczej. W ramach współpracy wewnątrz Grupy Wnioskodawca dokonuje transakcji zakupu i sprzedaży z podmiotami powiązanymi, w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 ustawy CIT. Część z tych transakcji Spółka rozpoznaje jako transakcje wykonywane w ramach działalności rolniczej. W tych przypadkach przychody i koszty związane z tymi transakcjami uwzględniane są przy kalkulacji dochodu z działalności rolniczej, który nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
2015
10
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodu przeznaczonego na wypłatę dywidendy.
Fragment:
Zatem jeżeli dochód osiągnięty w związku z prowadzoną działalnością pozarolniczą zostanie przeznaczony na cel związany z działalnością rolniczą, to jednoznacznie należy stwierdzić, że ewentualna wypłata dywidendy sfinansowana będzie wyłącznie z dochodu osiągniętego z działalności rolniczej. Natomiast w przypadku dywidendy będącej ułamkową częścią dochodu Spółka może zdecydować o przeznaczeniu na jej wypłatę części dochodu osiągniętego z działalności rolniczej. Przy czym wypłata dywidendy tylko z dochodu wypracowanego na działalności rolniczej nie podlega opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Podsumowując, skoro w rozpatrywanej sprawie dochód z działalności pozarolniczej (o której mowa w art. 2 ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) jest przeznaczany na prowadzenie działalności rolniczej, to jest on zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych, w sytuacji gdy został w całości przeznaczony na działalność rolniczą – zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4e ww. ustawy. Natomiast jeżeli źródłem wypłaty dywidendy na rzecz udziałowca Spółki będzie dochód podatkowy, który Spółka zwolniła z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy, z uwagi na jego przeznaczenie na działalność rolniczą, tj. wypłata dywidendy nastąpi z dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, fakt ten spowoduje obowiązek opodatkowania tej części dochodu podatkiem dochodowym od osób prawnych.
2015
2
kwi

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia dochodu uzyskanego z działalności pozarolniczej.
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi działalność rolniczą i pozarolniczą, przy czym działalność rolnicza ma charakter dominujący i jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od osób prawnych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dochód z działalności pozarolniczej Spółka przeznacza na działalność rolniczą, zgodnie brzmieniem z art. 17 ust. 1 pkt 4e wyżej cyt. ustawy. Za rok 2013 Spółka osiągnęła zarówno dochód z działalności rolniczej (dominujący) jak i z działalności pozarolniczej. W poprzednim roku udział przychodów z działalności rolniczej znacznie przekroczył granicę 60% przychodów osiągniętych we wszystkich rodzajach działalności. Część dochodu z działalności rolniczej Spółka przeznaczyła na dywidendę dla jedynego udziałowca. Jednak, w zeznaniu podatkowym, kwotę dochodu z działalności pozarolniczej przeznaczoną na działalność rolniczą pomniejszono o wartość dywidendy. W związku z czym Spółka zapłaciła podatek dochodowy od tej wartości, pomimo że cały dochód z działalności pozarolniczej został przeznaczony na działalność rolniczą – zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a wypłata dywidendy nastąpiła z dochodów z działalności rolniczej.
2015
10
mar
© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.