Działalność rolnicza | Interpretacje podatkowe

Działalność rolnicza | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działalność rolnicza. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodu przeznaczonego na wypłatę dywidendy.
Fragment:
Zatem jeżeli dochód osiągnięty w związku z prowadzoną działalnością pozarolniczą zostanie przeznaczony na cel związany z działalnością rolniczą, to jednoznacznie należy stwierdzić, że ewentualna wypłata dywidendy sfinansowana będzie wyłącznie z dochodu osiągniętego z działalności rolniczej. Natomiast w przypadku dywidendy będącej ułamkową częścią dochodu Spółka może zdecydować o przeznaczeniu na jej wypłatę części dochodu osiągniętego z działalności rolniczej. Przy czym wypłata dywidendy tylko z dochodu wypracowanego na działalności rolniczej nie podlega opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Podsumowując, skoro w rozpatrywanej sprawie dochód z działalności pozarolniczej (o której mowa w art. 2 ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) jest przeznaczany na prowadzenie działalności rolniczej, to jest on zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych, w sytuacji gdy został w całości przeznaczony na działalność rolniczą – zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4e ww. ustawy. Natomiast jeżeli źródłem wypłaty dywidendy na rzecz udziałowca Spółki będzie dochód podatkowy, który Spółka zwolniła z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy, z uwagi na jego przeznaczenie na działalność rolniczą, tj. wypłata dywidendy nastąpi z dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, fakt ten spowoduje obowiązek opodatkowania tej części dochodu podatkiem dochodowym od osób prawnych.
2015
2
kwi

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia dochodu uzyskanego z działalności pozarolniczej.
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi działalność rolniczą i pozarolniczą, przy czym działalność rolnicza ma charakter dominujący i jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od osób prawnych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dochód z działalności pozarolniczej Spółka przeznacza na działalność rolniczą, zgodnie brzmieniem z art. 17 ust. 1 pkt 4e wyżej cyt. ustawy. Za rok 2013 Spółka osiągnęła zarówno dochód z działalności rolniczej (dominujący) jak i z działalności pozarolniczej. W poprzednim roku udział przychodów z działalności rolniczej znacznie przekroczył granicę 60% przychodów osiągniętych we wszystkich rodzajach działalności. Część dochodu z działalności rolniczej Spółka przeznaczyła na dywidendę dla jedynego udziałowca. Jednak, w zeznaniu podatkowym, kwotę dochodu z działalności pozarolniczej przeznaczoną na działalność rolniczą pomniejszono o wartość dywidendy. W związku z czym Spółka zapłaciła podatek dochodowy od tej wartości, pomimo że cały dochód z działalności pozarolniczej został przeznaczony na działalność rolniczą – zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a wypłata dywidendy nastąpiła z dochodów z działalności rolniczej.
2015
10
mar

Istota:
Czy z tytułu dodatkowej działalności rolniczej w zakresie produkcji sadzonek drzew, krzewów ozdobnych i plantacji choinek świątecznych Wnioskodawca może rozliczać się jako rolnik, czy będzie zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych od tej sprzedaży oraz czy sprzedaż choinek świątecznych z własnej produkcji na np. targowiskach będzie traktowana jako działalność rolnicza i będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
W związku z powyższym produkcja sadzonek drzew i krzewów ozdobnych oraz choinek świątecznych jest zaliczana do działalności rolniczej i sprzedaż tych produktów jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Sprzedaż choinek z własnej plantacji na targowiskach jest również zaliczana do działalności rolniczej i korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy mówi, że przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), co do zasady, dotyczą opodatkowania wszelkich dochodów osób fizycznych. Przepisów tej ustawy, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1, nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej, które stanowią źródło przychodu określone w art. 10 ust. 1 pkt 4 tej ustawy. Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu (...)
2015
5
mar

Istota:
Czy planowana działalność rolnicza polegająca na chowie bydła we własnym gospodarstwie rolnym, w krótszym niż do tej pory czasie nadal spełnia definicję działalności rolniczej zawartej w art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 rolnik nie jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodów z tej działalności?
Fragment:
Z powyższych przepisów wynika, że ustawodawca dla celów podatku dochodowego precyzuje wyraźnie co należy rozumieć przez działalność rolniczą, a wyliczenie dokonane w przepisie art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma charakter wyczerpujący. Podstawową cechą działalności rolniczej jest to, że prowadzi ona do uzyskiwania produktów w stanie nieprzetworzonym. Oznacza to, że wszelkie produkty działalności rolniczej powstają wyłącznie na skutek działania normalnych biologicznych procesów wzrostu (co nie wyklucza wspomagania ich przez człowieka, np. podawanie pasz itp.). Produkcja w tym przypadku przyjmuje postać uprawy (produkty roślinne), chowu lub hodowli (produkty zwierzęce). Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przykładowo wymienia, jakie w szczególności rodzaje uprawy, chowu lub hodowli uznaje się za działalność rolniczą. Także inne niewymienione w ustawie rodzaje działalności mogą być uznane za działalność rolniczą, o ile ich istotą jest wytwarzanie produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym). Działalnością rolniczą jest również działalność polegająca na przetrzymywaniu zakupionych produktów roślinnych lub zwierzęcych przez co najmniej wskazany w przepisie okres czasu, podczas którego następuje ich biologiczny wzrost.
2015
10
lut

Istota:
Czy u członków grupy producentów rolnych, którym Spółka nieodpłatnie przekazuje środki produkcji, powstaje zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych (gospodarstwa rolników indywidualnych)?
Czy Spółka powinna pobrać, jako płatnik, podatek dochodowy od przekazanych nieodpłatnie środków produkcji, od członków grupy będących osobami fizycznymi prowadzącymi indywidualne gospodarstwa rolne?
Fragment:
Z powyższego przepisu wynika, że ustawodawca dla celów podatku dochodowego precyzuje wyraźnie, co należy rozumieć przez działalność rolniczą, a wyliczenie dokonane w tym przepisie ma charakter wyczerpujący. Zgodnie z przedstawioną definicją działalności rolniczej, podstawową jej cechą jest uzyskiwanie produktów w stanie nieprzetworzonym, pochodzących z uprawy (produkty roślinne), chowu lub hodowli (produkty zwierzęce). Wszelkie inne przychody pośrednio związane z działalnością rolniczą, czy też powstające przy okazji prowadzenia działalności rolniczej - nie stanowią przychodów z tej działalności. Spółka z otrzymanego wsparcia zakupuje i przekazuje członkom grupy środki do produkcji rolnej (nawozy i środki ochrony roślin). W myśl art. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z póżn. zm.), osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne prowadzące gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzące działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej mogą organizować się w grupy producentów rolnych w celu dostosowania produkcji rolnej do warunków rynkowych, poprawy efektywności gospodarowania, planowania produkcji ze szczególnym uwzględnieniem jej ilości i jakości, koncentracji podaży oraz organizowania sprzedaży produktów rolnych, a także ochrony środowiska naturalnego.
2015
6
lut

Istota:
Zwolnienia z opodatkowania odszkodowań za szkody spowodowane przez zwierzęta prawnie chronione wypłaconych osobom prowadzącym działalność rolniczą
Fragment:
Mając na uwadze powyższe, stwierdzić w tym miejscu należy, że ustawodawca precyzuje wyraźnie, co dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych należy rozumieć przez działalność rolniczą, a wyliczenie dokonane w ww. art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma charakter wyczerpujący. Zgodnie z przedstawioną definicją działalności rolniczej, podstawową jej cechą jest uzyskiwanie produktów w stanie nieprzetworzonym, pochodzącym z uprawy (produkty roślinne), chowu lub hodowli (produkty zwierzęce). Definicja ta określa więc w ujęciu rzeczowym rodzaje działalności zaliczane do działalności rolniczej. Przyjmując zatem tę działalność za źródło przychodów, wszystkie przychody z tego źródła uznać należy za ich integralną część. Do przychodów z działalności rolniczej zaliczyć również należy wszystkie świadczenia, które mają na celu pokrycie strat w prowadzonych uprawach. Natomiast wszelkie inne przychody pośrednio związane z działalnością rolniczą, czy też powstające przy okazji prowadzenia działalności rolniczej – nie stanowią przychodów z tej działalności. Przychody te, mimo iż uzyskiwane są przez osoby prowadzące działalność rolniczą, pochodzą jednakże z innych źródeł niż ta działalność i w związku z tym, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, według zasad określonych w ustawie.
2015
8
sty

Istota:
Czy działalność rolnicza opodatkowana jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości uznania prowadzonej przez Wnioskodawcę hodowli larwy muchy plujki za działalność rolniczą i braku konieczności opodatkowania tym podatkiem przychodów osiąganych z tej produkcji. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca planuje rozpoczęcie hodowli larw muchy plujki. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy produkcja larw muchy plujki zaliczana jest do działalności rolniczej i dochody z tej produkcji wyłączone są od opodatkowania... Zdaniem Wnioskodawcy, produkcja larw muchy plujki jest działalnością rolniczą sklasyfikowaną wg PKD z 2007 r. pod symbolem 01.49.Z - chów i hodowla pozostałych zwierząt. Wnioskodawca uważa, że działalność polegająca na wytwarzaniu produktów zwierzęcych (larw muchy plujki) w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnej hodowli jest działalnością rolniczą w rozumieniu przepisu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.). Tym samym przychód uzyskany z tej działalności nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Na potwierdzenie przedstawionego we wniosku stanowiska Wnioskodawca powołał interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 14 kwietnia 2014 r.
2015
4
sty

Istota:
Czy uprawa roślin ozdobnych we własnym domu stanowi działalność rolniczą?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy przychód uzyskiwany ze sprzedaży roślin ozdobnych uprawianych w domu można uznać za przychód z działalności rolniczej, nie polegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych, uprawa i sprzedaż roślin mieści się w definicji działalności rolniczej, nie będąc jednocześnie zaliczana do działów specjalnych produkcji rolnej. Uzyskane przychody ze sprzedaży tych roślin nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. W myśl z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Zgodnie z art. 2 ust. 2 ww. ustawy, działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, (...)
2014
31
gru

Istota:
Skutki podaktowe sprzedaży gołębi pochodzących z własnej hodowli
Fragment:
Hodowlą gołębi zajmuje się hobbistycznie i prowadzi ją w ramach działalności rolniczej. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy Wnioskodawczyni jest objęta obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego do osób fizycznych z tytułu sprzedaży gołębi... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) Zdaniem Wnioskodawczyni, ocena obowiązujących przepisów prawa prowadzi do wniosku, że w przedstawionym stanie faktycznym, nie jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), przepisy tej ustawy nie mają zastosowania do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Zgodnie z art. 2 ust. 2 ww. ustawy, działalnością rolniczą jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla (...)
2014
11
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
Mając na uwadze powyższe, stwierdzić w tym miejscu należy, iż ustawodawca precyzuje wyraźnie, co dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych należy rozumieć przez działalność rolniczą, a wyliczenie dokonane w ww. art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma charakter wyczerpujący. Zgodnie z przedstawioną definicją działalności rolniczej, podstawową jej cechą jest uzyskiwanie produktów w stanie nieprzetworzonym, pochodzącym z uprawy (produkty roślinne), chowu lub hodowli (produkty zwierzęce). Definicja ta określa więc w ujęciu rzeczowym rodzaje działalności zaliczane do działalności rolniczej. Przyjmując zatem tę działalność za źródło przychodów, wszystkie przychody z tego źródła uznać należy za ich integralną część. Natomiast wszelkie inne przychody pośrednio związane z działalnością rolniczą, czy też powstające przy okazji prowadzenia działalności rolniczej – nie stanowią przychodów z tej działalności. Przychody te, mimo iż uzyskiwane są przez osoby prowadzące działalność rolniczą, pochodzą jednakże z innych źródeł niż ta działalność i w związku z tym, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, według zasad określonych w ustawie. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że producentom rolnym dokonywany jest zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
2014
4
gru
© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.