Działalność rolnicza | Interpretacje podatkowe

Działalność rolnicza | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działalność rolnicza. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy dochód uzyskany z tytułu zbycia nieruchomości przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, od daty nabycia może skorzystać ze zwolnienia w zapłacie podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4e?
Fragment:
Natomiast zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4e ww. ustawy, wolne od podatku są dochody podatników z działalności pozarolniczej, w tym z działów specjalnych produkcji rolnej - w części przeznaczonej na działalność rolniczą, o której mowa w art. 2 ust. 2, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy, a w razie rozpoczęcia działalności - w pierwszym podatkowym roku tej działalności udział przychodów z działalności rolniczej, ustalonych zgodnie z art. 12-14, powiększonych o wartość zużytych do przetwórstwa rolnego i spożywczego surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji roślinnej i zwierzęcej, stanowił co najmniej 60% przychodów osiągniętych ze wszystkich rodzajów działalności. Kryteriami uprawniającymi podatników do skorzystania z ww. zwolnienia są występujące równocześnie okoliczności: osiągnięcie przez nich w roku poprzedzającym rok podatkowy udziału przychodów z działalności rolniczej, powiększonych o wartość zużytych do przetwórstwa rolnego i spożywczego surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji roślinnej i zwierzęcej, w wysokości co najmniej 60% przychodów osiągniętych ze wszystkich rodzajów działalności, przeznaczenie uzyskanego dochodu z działalności pozarolniczej, w tym z działów specjalnych produkcji rolnej, na prowadzoną działalność rolniczą. Reasumując, dochody z działalności rolniczej nie podlegają ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a ich ustalenie służy do określenia ewentualnego zwolnienia przedmiotowego dochodów wolnych od tego podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e ww. ustawy.
2014
23
wrz

Istota:
1. Czy w sytuacji, w której Spółka wypłacająca dywidendę osiągnęła zysk bilansowy zarówno z prowadzonej działalności rolniczej oraz pozarolniczej działalności gospodarczej, to czy Spółka wypłacająca dywidendę może zdecydować w sposób wiążący dla organów podatkowych o tym z której działalności zysk (tj. rolniczej, czy pozarolniczej) przeznaczany jest na wypłatę dywidendy i czy uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta w tym zakresie będzie wystarczającym z punktu widzenia organów podatkowych, dokumentem określającym źródło pochodzenia środków do wypłaty dywidendy?
2. Czy w sytuacji prowadzenia dwóch rodzajów działalności: rolniczej niepodlegającej opodatkowaniu oraz gospodarczej podlegającej opodatkowaniu, gdy stosunek przychodów z działalności rolniczej do działalności ogółem wynosi ponad 60%, wypłata dywidendy pochodząca z zysku bilansowego na działalności gospodarczej powoduje konieczność opodatkowania dochodu z tego źródła podatkiem dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Z treści art. 2 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika natomiast, że przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że ustalenie przychodów jest wymagane dla celów określenia dochodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e. Ten ostatni wskazany przepis ustawy zwalnia od podatku dochody z działalności pozarolniczej w części przeznaczonej na działalność rolniczą. Zwolnienie to znajduje zastosowanie w odniesieniu do podatników, którzy prowadzą poza działalnością rolniczą jednocześnie inną działalność gospodarczą. Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 4e tej ustawy, wolne od podatku są dochody podatników z działalności pozarolniczej, w tym z działów specjalnych produkcji rolnej – w części przeznaczonej na działalność rolniczą, o której mowa w art. 2 ust. 2, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy, a w razie rozpoczęcia działalności – w pierwszym podatkowym roku tej działalności udział przychodów z działalności rolniczej, ustalonych zgodnie z art. 12-14, powiększonych o wartość zużytych do przetwórstwa rolnego i spożywczego surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji roślinnej i zwierzęcej, stanowił co najmniej 60% przychodów osiągniętych ze wszystkich rodzajów działalności.
2014
7
wrz

Istota:
Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z hodowli zajęcy
Fragment:
Zauważyć należy, że ustawodawca precyzuje wyraźnie, co dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych należy rozumieć przez działalność rolniczą, a wyliczenie dokonane w ww. art. 2 ust. 2 cyt. ustawy ma charakter wyczerpujący. Zgodnie z przedstawioną definicją działalności rolniczej podstawową jej cechą jest uzyskiwanie produktów w stanie nieprzetworzonym, pochodzących z uprawy (produkty roślinne), chowu lub hodowli (produkty zwierzęce). Przychodami z działalności rolniczej są więc tylko te przychody, które pochodzą z działalności rolniczej w rozumieniu zdefiniowanym w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do art. 2 ust. 3 ww. ustawy, działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „ in vitro ”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. Natomiast, w myśl art. 2 ust. 3a tej ustawy, nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy, zwanym „ Załącznikiem nr 2 ”.
2014
3
sie

Istota:
Czy uzyskane przez Spółdzielnię przychody ze sprzedaży:
kamieni, pochodzących z „oczyszczania” własnych, uprawnych gruntów rolnych,drewna pochodzącego z wycinki drzew i odkrzaczania własnych, uprawnych gruntów rolnych,gruzu, drewna i złomu pochodzących z rozbiórki budynków gospodarczych, wykorzystywanych przez siebie w produkcji rolnej,starych maszyn rolniczych, wykorzystywanych dotychczas przez siebie w produkcji rolnej,wchodzą w zakres przychodów z działalności rolniczej, o której mowa w art. 2 ust.1 pkt 1 i art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397, z póżn. zm. - zwanej dalej updop) i tym samym są wyłączone spod obowiązywania ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Przykładowo Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w prawomocnym wyroku z dnia 21.02.2013 r., sygn. akt I SA/Go podniósł, że: „ (...) podzielić należy zaprezentowany przez organ pogląd, że regulacja art. 2 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy wskazuje, iż przychody z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej zostały wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Taki pogląd wynika z użytego przez ustawodawcę zwrotu "przychodów z działalności rolniczej ” który odwołuje się do efektów działalności rolniczej (jej przychodów). Przepis ten reguluje zwolnienie przedmiotowe, jego zakresu nie można interpretować rozszerzająco, objęte są nim tylko te działalności, które zostały wprost wymienione w art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych( tak NSA w wyroku z dnia 6 sierpnia 2010r., II FSK 746/09 LEX nr 784860 ) Przychody uzyskane z czynności wykraczających poza ustawowo zdefiniowany zakres działalności rolniczej należy traktować jako "pozarolnicze" i tym samym podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych według zasad określonych w ustawie. Zatem sprzedaż kombajnu zbożowego, pomimo że był związany z wykonywaną przez skarżącą spółkę działalnością rolniczą, nie stanowi przychodu z działalności rolniczej, lecz jedynie przychód z tą działalnością związany. Przymiot "związania" na co słusznie zwrócił uwagę organ, z określonym źródłem przychodu nie oznacza pochodzenia z tego źródła.
2014
4
lip

Istota:
1. Czy przy obecnym stanie faktycznym Spółka jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych z tytułu przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży pieczarek?2. Czy w takiej sytuacji Spółka będzie podatnikiem jedynie podatku rolnego wyliczanego zgodnie z Ustawą o podatku rolnym?
Fragment:
W oparciu o powyższe, stwierdzić należy, że przychody z działalności rolniczej – poza dochodami z działów specjalnych produkcji rolnej – nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Natomiast naruszenie zakresu działalności rolniczej oraz sposobu w jaki winna być wykonywana, stanowi o konieczności poddania zakresowi przedmiotowemu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychodów z czynności, wykraczających poza ustawowy zakres działalności rolniczej. W konsekwencji, działalność pozarolnicza (w tym działy specjalne produkcji rolnej) objęta została podatkiem dochodowym od osób prawnych. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w rozpatrywanej sprawie uprawa pieczarki białej będzie prowadzona w gospodarstwie rolnym w rozumieniu powołanego powyżej art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że w niniejszej sprawie uprawianie przez  Wnioskodawcę pieczarki białej w obrębie gospodarstwa rolnego (w rozumieniu powołanego powyżej art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym) winno być kwalifikowane do działalności rolniczej, o której mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Tym samym, przy założeniu, że ww. pieczarki będą sprzedawane w stanie naturalnym, nieprzetworzonym, przychody uzyskiwane z tego tytułu przez Spółkę nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.
2014
1
lip

Istota:
Rejestracja w podatku VAT w związku ze świadczeniem usług najmu ciągnika rolniczego
Fragment:
Zatem rolnik, w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, posiada status podatnika prowadzącego działalność gospodarczą (działalność rolniczą). Natomiast wykonywanie czynności polegających na świadczeniu usług rolniczych przesądza o wykonywaniu działalności rolniczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem, jak wynika z cyt. przepisu art. 2 pkt 15 tej ustawy – w pojęciu działalności rolniczej mieści się również świadczenie usług rolniczych. Z kolei, na podstawie art. 2 pkt 19 ustawy o VAT, rolnikiem ryczałtowym jest rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Biorąc pod uwagę definicję działalności rolniczej, zawartą w art. 2 pkt 15 ustawy o VAT, uznać należy, że rolnicy, prowadzący taką działalność, z wyjątkiem tych, którzy dobrowolnie dokonali rejestracji w zakresie VAT jako podatnicy VAT czynni oraz takich, którzy na podstawie odrębnych przepisów są obowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych, z mocy ustawy są rolnikami ryczałtowymi w zakresie działalności rolniczej, tj. zarówno sprzedaży produktów rolnych pochodzących z tej działalności, jak również świadczenia usług rolniczych, ze wszystkimi konsekwencjami prawnymi dla podatników posiadających status rolnika ryczałtowego.
2014
5
cze

Istota:
1.Czy w sytuacji, w której Spółka osiągnęłaby zysk bilansowy wyłącznie z działalności rolniczej można przyjąć, że źródłem wypłaconej dywidendy jest zysk wypracowany z działalności rolniczej i w związku z tym wypłata dywidendy nie podlega przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2. Czy w sytuacji opisanej w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym, w której spółka osiągnęła zysk bilansowy zarówno z prowadzonej działalności rolniczej oraz pozarolniczej działalności gospodarczej, to Spółka jako podmiot wypłacający dywidendę może zadecydować o tym, zysk z której działalności (tj. rolniczej, czy pozarolniczej) przeznaczany jest na wypłatę dywidendy?
Fragment:
Spółka w księgach rachunkowych wyodrębnia przychody dotyczące działalności rolniczej oraz przychody dotyczące pozarolniczej działalności gospodarczej, a także koszty związane z działalnością rolniczą i odrębnie koszty uzyskania przychodu z działalności pozarolniczej. W związku z tym, także wynik bilansowy za dany rok obrotowy obejmuje sumę wyniku bilansowego uzyskanego z działalności rolniczej i wyniku bilansowego z działalności pozarolniczej za ten sam okres. Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca wskazuje, że w 2012 r. Spółka osiągnęła zysk bilansowy z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej oraz zysk bilansowy z prowadzonej działalności rolniczej. W związku z powyższym, Spółka w ramach całości prowadzonej działalności gospodarczej (działalność rolnicza oraz działalność pozarolnicza) w 2012 r. osiągnęła zysk bilansowy. Dochód podatkowy będący wynikiem działalności Spółki w 2012 r. wystąpił zarówno w przypadku prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, jak i prowadzonej działalności rolniczej. Niemniej jednak, w przyszłości mogą wystąpić sytuacje, że Spółka ponosząc stratę na działalności rolniczej osiągnie dochód podatkowy z działalności pozarolniczej lub osiągnie zysk z działalności rolniczej przy jednoczesnej stracie z działalności pozarolniczej. Co do zasady Spółka w związku z planowaną wypłatą dywidendy na rzecz swojego udziałowca w trakcie roku podatkowego dokonuje wypłat zaliczek na poczet tejże dywidendy.
2014
28
maj

Istota:
Czy w przypadku przeznaczenia całości lub części zysku bilansowego (zarówno z działalności rolniczej jak i pozarolniczej) wypracowanego w danym roku podatkowym na wypłatę dywidendy i utraty zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podstawę opodatkowania stanowić będzie kwota dochodu podatkowego odpowiadająca kwocie zysku bilansowego osiągniętego przez Spółkę z prowadzonej działalności pozarolniczej w części przeznaczonej na wypłatę dywidendy
Fragment:
Spółka w księgach rachunkowych wyodrębnia przychody dotyczące działalności rolniczej oraz przychody dotyczące pozarolniczej działalności gospodarczej, a także koszty związane z działalnością rolniczą i odrębnie koszty uzyskania przychodu z działalności pozarolniczej. W związku z tym, także wynik bilansowy za dany rok obrotowy obejmuje sumę wyniku bilansowego uzyskanego z działalności rolniczej i wyniku bilansowego z działalności pozarolniczej za ten sam okres. Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca wskazuje, że w 2012 r. Spółka osiągnęła zysk bilansowy z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej oraz zysk bilansowy z prowadzonej działalności rolniczej. W związku z powyższym, Spółka w ramach całości prowadzonej działalności gospodarczej (działalność rolnicza oraz działalność pozarolnicza) w 2012 r. osiągnęła zysk bilansowy. Dochód podatkowy będący wynikiem działalności Spółki w 2012 r. wystąpił zarówno w przypadku prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, jak i prowadzonej działalności rolniczej. Niemniej jednak, w przyszłości mogą wystąpić sytuacje, że Spółka ponosząc stratę na działalności rolniczej osiągnie dochód podatkowy z działalności pozarolniczej lub osiągnie zysk z działalności rolniczej przy jednoczesnej stracie z działalności pozarolniczej. Co do zasady Spółka w związku z planowaną wypłatą dywidendy na rzecz swojego udziałowca w trakcie roku podatkowego dokonuje wypłat zaliczek na poczet tejże dywidendy.
2014
28
maj

Istota:
Czy Spółka powinna pobrać, jako płatnik, podatek dochodowy od przekazanych nieodpłatnie środków produkcji i świadczonych usług np. weterynaryjnych, od członków grupy będących osobami fizycznymi prowadzącymi gospodarstwa rolne?
Fragment:
Z powyższego przepisu wynika, że ustawodawca dla celów podatku dochodowego precyzuje wyraźnie, co należy rozumieć przez działalność rolniczą, a wyliczenie dokonane w tym przepisie ma charakter wyczerpujący. Zgodnie z przedstawioną definicją działalności rolniczej podstawową jej cechą jest uzyskiwanie produktów w stanie nieprzetworzonym, pochodzących z uprawy (produkty roślinne), chowu lub hodowli (produkty zwierzęce). Wszelkie inne przychody pośrednio związane z działalnością rolniczą, czy też powstające przy okazji prowadzenia działalności rolniczej - nie stanowią przychodów z tej działalności. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c; Zgodnie bowiem z art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. d ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni, w tym również wartość dokonanych na rzecz udziałowców i akcjonariuszy nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b.
2014
13
maj

Istota:
Czy przychód ze sprzedaży roślin pochodzących z własnej działalności rolniczej Wnioskodawcy i następnie wykorzystywanych przez Niego do urządzania ogrodów (kolejna działalność Wnioskodawcy) nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1?
Fragment:
Wnioskodawca zaznaczył, że wyliczenie działalności w art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazujące m.in. produkcję materiału szkółkarskiego, produkcję roślin ozdobnych itp., ma charakter wyczerpujący i stanowi, że działalność w nim wymieniona ma charakter działalności rolniczej w rozumieniu przepisów tej ustawy (A. Bartosiewicz, Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, LEX). Wnioskodawca podkreślił również, że zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 6 września 2011 r., sygn. akt I SA/Gd 672/11, celem statuowania definicji działalności gospodarczej na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych było klasyfikowanie przychodów, które nie podlegają przepisom ustawy. Zdaniem Wnioskodawcy, powyższe założenia prawne uzasadniają niepodleganie pod powołaną wyżej ustawę przychodu z roślin pochodzących z własnej działalności rolniczej Wnioskodawcy i następnie wykorzystywanych do aranżacji terenów zielonych. W ocenie Wnioskodawcy, powyższe działalności i dokonywane w ramach nich czynności należy traktować rozdzielnie (uzyskanie przychodu z roślin pochodzących z działalności rolniczej oraz wykorzystywanie ich do aranżacji terenów zielonych), z uwzględnieniem faktu, że przychód z nich uzyskiwany jest odrębnie. Wnioskodawca jako osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi działalność rolniczą w ramach „ jednego przedsiębiorstwa ”.
2014
1
maj
© 2011-2014 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.