Działalność rolnicza | Interpretacje podatkowe

Działalność rolnicza | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działalność rolnicza. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w przypadku sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzą grunty rolne i budynki związane z działalnością rolniczą (gmina Y), grunty te i budynki korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 podatku dochodowego od osób prawnych?
Fragment:
W przypadku nabycia przez podatnika roślin lub zwierząt od innych producentów, okresy ich przetrzymywania, w których następuje ich biologiczny wzrost (tzn. czas liczony od dnia nabycia do dnia zbycia) – nie mogą być krótsze niż określone w ww. art. 2 ust. 2 ustawy, by można uznać tą działalność za działalność rolniczą. Ponieważ ustawodawca zdefiniował pojęcie działalności rolniczej, to tylko w granicach wyznaczonych zakresem owej definicji można mówić o przychodzie z tego tytułu. Zakresu wyłączenia przedmiotowego określonego w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie stosuje się natomiast do przychodów wynikających z działalności związanej z działalnością rolniczą lub produkcją rolniczą. Do przychodów z działalności rolniczej zalicza się przychody pochodzące (a nie „ związane ”) z działalności wymienionej w art. 2 ust. 2 ww. ustawy. Wyłączenie nie ma więc zastosowania do przychodów pochodzących, np. z działalności przetwórczej płodów rolnych czy świadczenia usług związanych z działalnością rolniczą. Przychody z takich rodzajów działalności, jako przychody pochodzące z innej niż rolnicza działalności, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Do przychodów z działalności rolniczej nie zalicza się również przychodów ze sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego. Przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego mogą podlegać, po spełnieniu określonych warunków, zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.
2015
25
lis

Istota:
Czy odszkodowanie otrzymane z tytułu niewykonania usługi związanej z działalnością rolniczą stanowi dla Wnioskodawcy przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Odszkodowanie, które ma otrzymać Wnioskodawca związane jest z działalnością rolniczą, a nie z działalnością gospodarczą, w związku z tym, zdaniem Wnioskodawcy, przepis ten nie może mieć zastosowania. Jak wynika z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów uzyskanych z działalności rolniczej. Za zakwalifikowaniem tego odszkodowania do dochodów z działalności rolniczej przemawia fakt, iż otrzymane odszkodowanie jest bezpośrednio powiązane z prowadzoną działalnością rolniczą i nie ma związku z jakąkolwiek inną działalnością. W związku z tym, w ocenie Wnioskodawcy otrzymane odszkodowanie tak jak pozostałe przychody uzyskane z działalności rolniczej, podlega wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym. Ponieważ usługa nie została wykonana Wnioskodawca podpisał umowę z inną firmą na rekultywację tego gruntu rolnego. Otrzymana od niego faktura za usługę nie będzie stanowiła kosztu podatkowego w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności rolniczej. W związku z tym Wnioskodawca uważa, że otrzymane odszkodowanie za niewykonanie usługi związanej z działalnością rolniczą nie będzie stanowiło dla Niego przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2015
18
lis

Istota:
Czy pakowanie nieprzetworzonych produktów z własnych upraw jest elementem działalności rolniczej w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z czym poniesienie wydatków na wytworzenie pakowni jest równoznaczne z przeznaczeniem przychodu pochodzącego z działalności rolniczej oraz pozarolniczej na działalność rolniczą, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Na gruncie orzecznictwa definicję działalności rolniczej przybliża wyrok NSA w Warszawie z 16 listopada 2000 r. (sygn. akt: III SA 2577/99, niepubl.), w którego uzasadnieniu czytamy: „Według art. 2 ust. 1 pkt 1, przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej. Definicję ustawową działalności rolniczej – dla potrzeb omawianej ustawy – zawiera ust. 2 art. 2, zgodnie z którym działalnością rolniczą jest produkcja roślinna i zwierzęca. Natomiast wobec braku bliższego określenia w omawianej ustawie pojęć produkcja i producent, zasadne jest sięgnięcie do znaczenia tych pojęć określonego w Słowniku języka polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996), według którego produkcja to zorganizowana działalność ludzka mająca na celu wytworzenie określonych dóbr materialnych, proces wytwarzania czegoś, zaś „ producentem jest ten, kto coś produkuje, wytwórca dóbr konsumpcyjnych ”. Warto podkreślić zaakcentowanie w ww. orzeczeniu immanentnych cech działalności rolniczej, jakimi są: zorganizowanie, wytwórczość, celowość oraz zwrócenie uwagi na fakt, że działalność rolnicza jest procesem, co oznacza, że składa się z etapów prowadzących do zamierzonego celu, którym w tym przypadku jest rentowna sprzedaż uprawianych warzyw.
2015
9
wrz

Istota:
Czy przychody z produkcji i sprzedaż miodu można uznać za pochodzące z działalności rolniczej nie podlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
Fragment:
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy sprzedaż miodu oraz innych produktów pszczelarskich z własnej pasieki (do 80 rodzin pszczelich) należy zakwalifikować do przychodów z działalności rolniczej, co w świetle art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oznacza, że dochody z tego źródła nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych... (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż miodu i innych produktów pszczelarskich z własnej pasieki należy zakwalifikować do przychodów z działalności rolniczej, co w świetle art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oznacza, że dochody z tego źródła nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychodów tych nie dolicza się do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (gdyby taką Wnioskodawca prowadził). Przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, co wynika z art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. Ten sam przepis stanowi jednak, że wyjątkiem są działy specjalne produkcji rolnej, do których przepisy tej ustawy mają zastosowanie. Działami specjalnymi produkcji rolnej, zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są m.in. prowadzenie pasiek. Nie stanowią jednakże działów specjalnych produkcji rolnej uprawa i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy (art. 2 ust. 3a ustawy).
2015
21
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji źródła przychodu z tytułu świadczenia usług rolniczych.
Fragment:
W związku z faktem, iż Wnioskodawca będzie świadczył na rzecz Producenta wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym usługi, które będą zawierały się w zakresie definicyjnym działalności rolniczej, nie będzie osiągał przychodów ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 Ustawy o PIT. W konsekwencji, zakres czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę na udostępnionych mu gruntach rolnych mieści się w zakresie działalności rolniczej, o której mowa w art. 2 ust. 2 Ustawy o PIT, w związku z czym przychód uzyskiwany z tego tytułu nie podlega regulacjom Ustawy o PIT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) – co do zasady – dotyczą opodatkowania wszelkich dochodów osób fizycznych. Przepisów tej ustawy, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1, nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Definicję działalności rolniczej – dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych –zawiera art. 2 ust. 2 tej ustawy. Zgodnie z tym przepisem, działalnością rolniczą jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych (...)
2015
9
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji źródła przychodu z tytułu świadczenia usług rolniczych.
Fragment:
W związku z faktem, iż Wnioskodawca będzie świadczył na rzecz Producenta wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym usługi, które będą zawierały się w zakresie definicyjnym działalności rolniczej, nie będzie osiągał przychodów ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 Ustawy o PIT. W konsekwencji, zakres czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę na udostępnionych mu gruntach rolnych mieści się w zakresie działalności rolniczej, o której mowa w art. 2 ust. 2 Ustawy o PIT, w związku z czym przychód uzyskiwany z tego tytułu nie podlega regulacjom Ustawy o PIT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) – co do zasady – dotyczą opodatkowania wszelkich dochodów osób fizycznych. Przepisów tej ustawy, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1, nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Definicję działalności rolniczej – dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych –zawiera art. 2 ust. 2 tej ustawy. Zgodnie z tym przepisem, działalnością rolniczą jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych (...)
2015
9
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia czy działalność opisana we wniosku jest działalnością rolniczą.
Fragment:
W przypadku nabycia przez podatnika roślin lub zwierząt od innych producentów, okresy ich przetrzymywania, w których następuje ich biologiczny wzrost (tzn. czas liczony od dnia nabycia do dnia zbycia) – nie mogą być krótsze niż określone w ww. art. 2 ust. 2 ustawy, by można uznać tą działalność za działalność rolniczą. Ponieważ ustawodawca zdefiniował pojęcie działalności rolniczej, to tylko w granicach wyznaczonych zakresem owej definicji można mówić o przychodzie z tego tytułu. Zakresu wyłączenia przedmiotowego określonego w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy nie stosuje się natomiast do przychodów wynikających z działalności związanej z działalnością rolniczą lub produkcją rolniczą. Do przychodów z działalności rolniczej zalicza się przychody pochodzące (a nie „ związane ”) z działalności wymienionej w art. 2 ust. 2 ustawy. Wyłączenie nie ma więc zastosowania do przychodów pochodzących, np. z działalności przetwórczej płodów rolnych czy świadczenia usług związanych z działalnością rolniczą. Przychody z takich rodzajów działalności, jako przychody pochodzące z innej niż rolnicza działalności, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Z treści art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy wynika, że przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że ustalenie przychodów jest wymagane dla celów określenia dochodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e.
2015
4
lip

Istota:
Czy wynagrodzenie otrzymane przez Spółkę z tytułu dzierżawy gruntów rolnych wykorzystywanych przez dzierżawców w działalności rolniczej, o której mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o pdop, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
W przypadku nabycia przez podatnika roślin lub zwierząt od innych producentów, okresy ich przetrzymywania, w których następuje ich biologiczny wzrost (tzn. czas liczony od dnia nabycia do dnia zbycia) – nie mogą być krótsze niż określone w tym artykule, by można uznać tą działalność za działalność rolniczą. Ponieważ ustawodawca zdefiniował pojęcie działalności rolniczej, to tylko w granicach wyznaczonych zakresem owej definicji można mówić o przychodzie z tego tytułu. Wyłączenia przedmiotowego określonego w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o pdop, nie stosuje się natomiast do przychodów wynikających z działalności związanej z działalnością rolniczą lub produkcją rolniczą. Do przychodów z działalności rolniczej zalicza się przychody pochodzące (a nie „ związane ”) z działalności wymienionej w art. 2 ust. 2 ustawy o pdop. Biorąc zatem pod uwagę definicję działalności rolniczej zawartej w art. 2 ust. 2 ustawy o pdop, która ma charakter wyczerpujący, stwierdzić należy, że przychody osiągnięte z dzierżawy gruntów rolnych wykorzystywanych przez dzierżawców w działalności rolniczej, nie mieszczą się w kategorii przychodów z działalności rolniczej i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Działalność rolniczą prowadzi bowiem dzierżawca, a nie wydzierżawiający. Reasumując, stanowisko Spółki należy zatem uznać za nieprawidłowe. Odnosząc się do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji, podkreślić należy, że została ona wydana w odmiennym stanie prawnym, tj. w zakresie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowego od osób fizycznych (t.j.
2015
28
cze

Istota:
W związku z poszerzeniem działalności gospodarczej o działalność rolniczą na jakich zasadach działalność rolnicza będzie podlegała podatkowi dochodowemu?
Fragment:
W związku z poszerzeniem działalności gospodarczej o działalność rolniczą na jakich zasadach działalność rolnicza będzie podlegała podatkowi dochodowemu... Zdaniem Wnioskodawcy w związku z tym, że chciałby sprzedawać zające i wystawiać faktury VAT powinien rozliczać podatek dochodowy na zasadach ogólnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe. Przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) – co do zasady – dotyczą opodatkowania wszelkich dochodów osób fizycznych. Przepisów tej ustawy, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1, nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Definicję działalności rolniczej – dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych –zawiera art. 2 ust. 2 tej ustawy. Zgodnie z tym przepisem, działalnością rolniczą jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, (...)
2015
21
cze

Istota:
Czy Wnioskodawca powinien wystawiać PIT-8C osobom fizycznych prowadzącym działalność rolniczą z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta prawnie chronione?
Fragment:
Mając na uwadze powyższe, stwierdzić w tym miejscu należy, że ustawodawca precyzuje wyraźnie, co dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych należy rozumieć przez działalność rolniczą, a wyliczenie dokonane w ww. art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma charakter wyczerpujący. Zgodnie z przedstawioną definicją działalności rolniczej, podstawową jej cechą jest uzyskiwanie produktów w stanie nieprzetworzonym, pochodzącym z uprawy (produkty roślinne), chowu lub hodowli (produkty zwierzęce). Definicja ta określa więc w ujęciu rzeczowym rodzaje działalności zaliczane do działalności rolniczej. Przyjmując zatem tę działalność za źródło przychodów, wszystkie przychody z tego źródła uznać należy za ich integralną część. Do przychodów z działalności rolniczej zaliczyć również należy wszystkie świadczenia, które mają na celu pokrycie strat w prowadzonych uprawach. Natomiast wszelkie inne przychody pośrednio związane z działalnością rolniczą, czy też powstające przy okazji prowadzenia działalności rolniczej – nie stanowią przychodów z tej działalności. Przychody te, mimo iż uzyskiwane są przez osoby prowadzące działalność rolniczą, pochodzą jednakże z innych źródeł niż ta działalność i w związku z tym, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, według zasad określonych w ustawie.
2015
18
cze
© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.