Działalność rolnicza | Interpretacje podatkowe

Działalność rolnicza | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działalność rolnicza. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienia z opodatkowania odszkodowań za szkody spowodowane przez zwierzęta prawnie chronione wypłaconych osobom prowadzącym działalność rolniczą
Fragment:
Mając na uwadze powyższe, stwierdzić w tym miejscu należy, że ustawodawca precyzuje wyraźnie, co dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych należy rozumieć przez działalność rolniczą, a wyliczenie dokonane w ww. art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma charakter wyczerpujący. Zgodnie z przedstawioną definicją działalności rolniczej, podstawową jej cechą jest uzyskiwanie produktów w stanie nieprzetworzonym, pochodzącym z uprawy (produkty roślinne), chowu lub hodowli (produkty zwierzęce). Definicja ta określa więc w ujęciu rzeczowym rodzaje działalności zaliczane do działalności rolniczej. Przyjmując zatem tę działalność za źródło przychodów, wszystkie przychody z tego źródła uznać należy za ich integralną część. Do przychodów z działalności rolniczej zaliczyć również należy wszystkie świadczenia, które mają na celu pokrycie strat w prowadzonych uprawach. Natomiast wszelkie inne przychody pośrednio związane z działalnością rolniczą, czy też powstające przy okazji prowadzenia działalności rolniczej – nie stanowią przychodów z tej działalności. Przychody te, mimo iż uzyskiwane są przez osoby prowadzące działalność rolniczą, pochodzą jednakże z innych źródeł niż ta działalność i w związku z tym, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, według zasad określonych w ustawie.
2015
8
sty

Istota:
Czy działalność rolnicza opodatkowana jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości uznania prowadzonej przez Wnioskodawcę hodowli larwy muchy plujki za działalność rolniczą i braku konieczności opodatkowania tym podatkiem przychodów osiąganych z tej produkcji. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca planuje rozpoczęcie hodowli larw muchy plujki. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy produkcja larw muchy plujki zaliczana jest do działalności rolniczej i dochody z tej produkcji wyłączone są od opodatkowania... Zdaniem Wnioskodawcy, produkcja larw muchy plujki jest działalnością rolniczą sklasyfikowaną wg PKD z 2007 r. pod symbolem 01.49.Z - chów i hodowla pozostałych zwierząt. Wnioskodawca uważa, że działalność polegająca na wytwarzaniu produktów zwierzęcych (larw muchy plujki) w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnej hodowli jest działalnością rolniczą w rozumieniu przepisu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.). Tym samym przychód uzyskany z tej działalności nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Na potwierdzenie przedstawionego we wniosku stanowiska Wnioskodawca powołał interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 14 kwietnia 2014 r.
2015
4
sty

Istota:
Czy uprawa roślin ozdobnych we własnym domu stanowi działalność rolniczą?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy przychód uzyskiwany ze sprzedaży roślin ozdobnych uprawianych w domu można uznać za przychód z działalności rolniczej, nie polegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych, uprawa i sprzedaż roślin mieści się w definicji działalności rolniczej, nie będąc jednocześnie zaliczana do działów specjalnych produkcji rolnej. Uzyskane przychody ze sprzedaży tych roślin nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. W myśl z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Zgodnie z art. 2 ust. 2 ww. ustawy, działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, (...)
2014
31
gru

Istota:
Skutki podaktowe sprzedaży gołębi pochodzących z własnej hodowli
Fragment:
Hodowlą gołębi zajmuje się hobbistycznie i prowadzi ją w ramach działalności rolniczej. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy Wnioskodawczyni jest objęta obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego do osób fizycznych z tytułu sprzedaży gołębi... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) Zdaniem Wnioskodawczyni, ocena obowiązujących przepisów prawa prowadzi do wniosku, że w przedstawionym stanie faktycznym, nie jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), przepisy tej ustawy nie mają zastosowania do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Zgodnie z art. 2 ust. 2 ww. ustawy, działalnością rolniczą jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla (...)
2014
11
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
Mając na uwadze powyższe, stwierdzić w tym miejscu należy, iż ustawodawca precyzuje wyraźnie, co dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych należy rozumieć przez działalność rolniczą, a wyliczenie dokonane w ww. art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma charakter wyczerpujący. Zgodnie z przedstawioną definicją działalności rolniczej, podstawową jej cechą jest uzyskiwanie produktów w stanie nieprzetworzonym, pochodzącym z uprawy (produkty roślinne), chowu lub hodowli (produkty zwierzęce). Definicja ta określa więc w ujęciu rzeczowym rodzaje działalności zaliczane do działalności rolniczej. Przyjmując zatem tę działalność za źródło przychodów, wszystkie przychody z tego źródła uznać należy za ich integralną część. Natomiast wszelkie inne przychody pośrednio związane z działalnością rolniczą, czy też powstające przy okazji prowadzenia działalności rolniczej – nie stanowią przychodów z tej działalności. Przychody te, mimo iż uzyskiwane są przez osoby prowadzące działalność rolniczą, pochodzą jednakże z innych źródeł niż ta działalność i w związku z tym, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, według zasad określonych w ustawie. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że producentom rolnym dokonywany jest zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
2014
4
gru

Istota:
Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego przychód uzyskany przez Spółkę z tytułu uprawy i sprzedaży choinek jest przychodem z działalności rolniczej i w związku z tym nie mają do niego zastosowania przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
W przypadku uprawy choinek od dnia nabycia sadzonek do dnia sprzedaży drzewek mijają lata, dlatego też – zdaniem Wnioskodawcy – jest to działalność rolnicza. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że ustalenie przychodów jest wymagane dla celów określenia dochodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy. Dla celów podatku dochodowego działalność rolniczą definiuje przepis art. 2 ust. 2 ww. ustawy, w którym wskazano, że działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału (...)
2014
30
lis

Istota:
Czy uprawa tui pod gołym niebem stanowi działalność rolniczą?
Fragment:
Jeżeli przy tym, rośliny te są przetrzymywane przez co najmniej miesiąc, w trakcie którego następuje ich biologiczny wzrost, to dochody uzyskane z ich sprzedaży stanowią dochody z działalności rolniczej. Mając powyższe na względzie oraz przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że uprawa i sprzedaż tuji pochodzących z własnej hodowli Wnioskodawcy, (nie prowadzona w szklarniach lub ogrzewanych tunelach foliowych) jest działalnością rolniczą. W konsekwencji dochody uzyskane z tej działalności, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
2014
20
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w odniesieniu do odszkodowań wypłacanych osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz w odniesieniu do odszkodowań wypłacanych osobom prowadzącym działalność rolniczą.
Fragment:
Natomiast wszelkie inne przychody pośrednio związane z działalnością rolniczą, czy też powstające przy okazji prowadzenia działalności rolniczej – nie stanowią przychodów z tej działalności. Przychody te, mimo iż uzyskiwane są przez osoby prowadzące działalność rolniczą, pochodzą jednakże z innych źródeł niż ta działalność i w związku z tym, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, według zasad określonych w ustawie. Skoro więc w przedmiotowej sprawie zaistniała sytuacja, że osoba prowadząca działalność rolniczą otrzymuje odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta prawnie chronione, a więc skutkujące zmniejszeniem przychodów z działalności rolniczej, otrzymane odszkodowania uznać należy za przychód uzyskany z działalności rolniczej, niepodlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji powyższego, stanowisko Wnioskodawcy – w odniesieniu do osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą – uznano za prawidłowe. Interpretacja dotyczy: zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2014
19
lis

Istota:
Skutki podatkowe prowadzenia wskazanej we wniosku działalności rolniczej.
Fragment:
Z powyższych przepisów wynika, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych precyzuje wyraźnie, co dla celów tego podatku należy rozumieć przez działalność rolniczą, a wyliczenie dokonane w art. 2 ust. 2 ww. ustawy ma charakter wyczerpujący. Zgodnie z przedstawioną definicją działalności rolniczej, podstawową jej cechą jest uzyskiwanie produktów w stanie nieprzetworzonym, pochodzących z uprawy (produkty roślinne), chowu lub hodowli (produkty zwierzęce). Przy czym, przepisów ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się, co do zasady, do przychodów uzyskiwanych z działalności rolniczej. Z przedstawionego we wniosku oraz jego uzupełnieniu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi gospodarstwo rolne w ramach którego zajmuje się hodowlą zwierząt (cieląt), a okres ich przetrzymywania wynosi do 2 lat. Uzyskuje dochody ze sprzedaży mleka oraz zwierząt w stanie nieprzetworzonym z własnej hodowli (we własnym gospodarstwie rolnym). Mając na względzie cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, że do przychodów uzyskanych ze sprzedaży mleka oraz cieląt, jako przychodów z działalności rolniczej, przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będą miały zastosowania. Z tej też przyczyny, przychód (dochód) uzyskany z ich sprzedaży nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2014
13
lis

Istota:
Czy dochód uzyskany z tytułu zbycia nieruchomości przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, od daty nabycia może skorzystać ze zwolnienia w zapłacie podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4e?
Fragment:
Natomiast zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4e ww. ustawy, wolne od podatku są dochody podatników z działalności pozarolniczej, w tym z działów specjalnych produkcji rolnej - w części przeznaczonej na działalność rolniczą, o której mowa w art. 2 ust. 2, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy, a w razie rozpoczęcia działalności - w pierwszym podatkowym roku tej działalności udział przychodów z działalności rolniczej, ustalonych zgodnie z art. 12-14, powiększonych o wartość zużytych do przetwórstwa rolnego i spożywczego surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji roślinnej i zwierzęcej, stanowił co najmniej 60% przychodów osiągniętych ze wszystkich rodzajów działalności. Kryteriami uprawniającymi podatników do skorzystania z ww. zwolnienia są występujące równocześnie okoliczności: osiągnięcie przez nich w roku poprzedzającym rok podatkowy udziału przychodów z działalności rolniczej, powiększonych o wartość zużytych do przetwórstwa rolnego i spożywczego surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji roślinnej i zwierzęcej, w wysokości co najmniej 60% przychodów osiągniętych ze wszystkich rodzajów działalności, przeznaczenie uzyskanego dochodu z działalności pozarolniczej, w tym z działów specjalnych produkcji rolnej, na prowadzoną działalność rolniczą. Reasumując, dochody z działalności rolniczej nie podlegają ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a ich ustalenie służy do określenia ewentualnego zwolnienia przedmiotowego dochodów wolnych od tego podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e ww. ustawy.
2014
23
wrz
© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.