Dział spadku | Interpretacje podatkowe

Dział spadku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dział spadku. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy kwota uzyskana z tytułu spłaty w związku z działem spadku po zstępnych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W wyniku działu spadku prawa majątkowe objęte spadkiem przyznane poszczególnym spadkobiercom, przechodzą na nich, ustaje więc wspólność majątku spadkowego. Umowa o dział spadku lub prawomocne orzeczenie sądowe o dziale spadku stanowią tytuł własności rzeczy, które w dziale przypadły poszczególnym spadkobiercom. Na skutek działu spadku następuje konkretyzacja składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni po zmarłych w dniach 26 marca 2008 r. i 22 grudnia 2009 r. nabyła spadek. W lipcu 2013 r. miał miejsce sądowy dział spadku w wyniku, którego odrębna własność nieruchomości została przyznana jednemu ze spadkobierców. Jednocześnie tytułem spłaty sąd zasądził na rzecz Wnioskodawczyni kwotę 24.839 zł płatną w terminie 6 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie działu spadku. Uzyskana kwota odpowiada udziałowi, który nabyła w drodze dziedziczenia. Odnosząc się do powyższego wyjaśnić należy, że dział spadku, którego przedmiotem jest prawo własności lokalu mieszkalnego, następujące ze spłatami na rzecz pozostałych spadkobierców, powoduje, że umowa ta ma charakter odpłatny.
2015
6
wrz

Istota:
Czy w sytuacji opisanej powyżej, prawidłowe jest stanowisko, że nabycie nieruchomości przez Wnioskodawczynię nastąpiło w drodze dziedziczenia w roku 2007, a tym samym jej sprzedaż dokonana w roku 2013 nie podlega opodatkowaniu (nie stanowi źródła przychodów)?
Fragment:
Tak więc na skutek działu spadku następuje „ konkretyzacja ” składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom. Dział spadku, w wyniku którego udział spadkobiercy nie zwiększył się, zmienia wyłącznie charakter własności. Jednakże nabycie nieruchomości lub prawa w drodze działu spadku w części przekraczającej udział spadkowy (nawet wówczas, jeżeli nabycie to następuje nieodpłatnie) stanowi nabycie w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wszelkie przypadki, gdy udział danej osoby ulega powiększeniu, traktowany być musi w kategorii nabycia, gdyż w ten sposób ulega powiększeniu zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad nieruchomością lub prawem oraz stan jej majątku osobistego. Zatem nabycie w wyniku działu spadku udziału w majątku spadkowym, który należał do innych spadkobierców, tj. otrzymanie z tego majątku udziałów przekraczających pierwotny udział spadkowy stanowi nabycie w drodze działu spadku. Porównanie wartości majątku, jaki przysługiwał pierwotnie, tj. nabytego w spadku, do wartości majątku otrzymanego w drodze działu spadku wskaże czy doszło do nowego nabycia z chwilą działu spadku.
2015
3
wrz

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości,
Fragment:
Z instytucją działu spadku mamy do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. W wyniku działu spadku prawa majątkowe objęte spadkiem przyznane poszczególnym spadkobiercom stosownie do wielkości ich udziałów, przechodzą na nich. Ustaje więc wspólność majątku spadkowego. Umowa o dział spadku lub prawomocne orzeczenie sądowe o dziale spadku stanowią tytuł własności rzeczy, które w dziale przypadły poszczególnym spadkobiercom. Tak więc na skutek działu spadku następuje „ konkretyzacja ” składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom. Jeżeli zatem wartość nieruchomości (udziałów w nieruchomości) nabytych w wyniku działu jest zgodna z udziałem posiadanym przed działem spadku – nie następuje nabycie podlegające opodatkowaniu, ponieważ w ten sposób nie ulega powiększeniu zarówno zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad rzeczą (nieruchomością), jak i stan jej majątku osobistego. Dział spadku, w wyniku którego udział w nieruchomości nie zwiększył się, zmienia wyłącznie charakter własności. Jednakże nabycie nieruchomości w drodze działu spadku (nawet jeżeli działu spadku dokonano bez spłat lub dopłat) w części przekraczającej udział spadkowy stanowi nabycie w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2015
3
wrz

Istota:
Sprzedaż nieruchomości nabytej tytułem dziedziczenia oraz w następstwie działu spadku.
Fragment:
Z instytucją działu spadku mamy do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. Wskutek działu spadku poszczególni spadkobiercy stają się podmiotami wyłącznie uprawnionymi względem przyznanych im praw majątkowych, stanowiących do chwili działu przedmiot wspólności. Na skutek działu spadku następuje konkretyzacja składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom. Jedni spadkobiercy tracą prawo własności do składników majątku stanowiących masę spadkową, inni natomiast to prawo własności nabywają. Jeżeli zatem wartość nieruchomości nabytych w wyniku działu spadku jest zgodna z udziałem posiadanym przed działem spadku – nie następuje nabycie podlegające opodatkowaniu, ponieważ w ten sposób nie ulega powiększeniu zarówno zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad rzeczą, jak i stan jej majątku osobistego. Dział spadku, w wyniku którego udział w nieruchomości nie zwiększył się, zmienia wyłącznie charakter własności. Jednakże nabycie nieruchomości w drodze działu spadku w części przekraczającej udział spadkowy stanowi nabycie w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2015
25
sie

Istota:
Sprzedaż nieruchomości nabytej tytułem dziedziczenia oraz w następstwie działu spadku.
Fragment:
Z instytucją działu spadku mamy do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. Wskutek działu spadku poszczególni spadkobiercy stają się podmiotami wyłącznie uprawnionymi względem przyznanych im praw majątkowych, stanowiących do chwili działu przedmiot wspólności. Na skutek działu spadku następuje konkretyzacja składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom. Przechodząc na grunt ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych należy zasygnalizować, że niezmiernie ważną dla niniejszej sprawy regulacje zawierają: art. 3, 4 i 5 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Stosownie do art. 3 pkt 3 obowiązek podatkowy – w przypadku sądowego działu spadku – powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu, doręczenia wyroku sądu polubownego lub zawarcia ugody. Z kolei w myśl art. 4 pkt 5 obowiązek podatkowy przy umowie o dział spadku lub o zniesienie współwłasności ciąży na podmiocie nabywającym rzeczy lub prawa majątkowe ponad udział w spadku lub we współwłasności. Wreszcie jak stanowi art. 5 ust. 1 obowiązek zapłaty podatku ciąży na podatnikach tego podatku.v Dopełnienie powyższych zapisów zawiera art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy, według którego podstawę opodatkowania przy umowie o zniesienie współwłasności lub o dział spadku stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego nabytego ponad wartość udziału we współwłasności lub spadku.
2015
25
sie

Istota:
Otrzymanie przez Wnioskodawczynię w wyniku działu spadku kwoty nie przekraczającej wartości posiadanego udziału w spadku nie spowodowało powstania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Istotne znaczenie dla niniejszego rozstrzygnięcia ma okoliczność, że spłata nie przekroczyła wartości przysługującego Wnioskodawczyni udziału spadkowego, a ugoda sądowa została zawarta wyłącznie między spadkobiercami. W rezultacie na Wnioskodawczyni z tytułu otrzymania spłaty, nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.
Fragment:
Do momentu zniesienia tej współwłasności lub dokonania działu spadku, spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku. Jednak zgodnie z art. 1036 Kodeksu cywilnego, istnieje możliwość rozporządzenia przez spadkobierców prawem lub rzeczą należącą do spadku, mimo istnienia współwłasności, jeśli następuje to za zgodną wolą wszystkich spadkobierców. W wyniku działu spadku prawa majątkowe objęte spadkiem przyznane poszczególnym spadkobiercom, przechodzą na nich, ustaje więc wspólność majątku spadkowego. Umowa o dział spadku lub prawomocne orzeczenie sądowe o dziale spadku stanowią tytuł własności rzeczy, które w dziale przypadły poszczególnym spadkobiercom. Na skutek działu spadku następuje konkretyzacja składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom. W myśl art. 211 i 212 ww. ustawy, zniesienie współwłasności może nastąpić przez podział rzeczy wspólnej, a gdy rzeczy nie da się podzielić, przez przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych, bądź przez podział cywilny, polegający na sprzedaży rzeczy wspólnej i podziale uzyskanej ceny stosownie do wielkości udziałów współwłaścicieli.
2015
14
sie

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży działki nabytej częściowo w 1992 r. w spadku a częściowo w 2012 r. w wyniku działu spadku
Fragment:
Udział Wnioskodawcy w nieruchomościach będących przedmiotem spadku miał zatem wartość 31.333,33 zł (94.000,00 zł x 1/3), natomiast w wyniku działu spadku Wnioskodawca otrzymał dwie nieruchomości o łącznej wartości 41.000,00 zł. W wyniku działu spadku Wnioskodawca w sposób oczywisty otrzymał zatem więcej niż przysługiwało mu pierwotnie w spadku. Nadwyżka w wysokości 9.666,67 zł (41.000,00 zł – 31.333,33 zł) wynikająca z porównania wartości nieruchomości otrzymanych przez Wnioskodawcę w wyniku działu spadku z wartością udziału jaki przysługiwał mu w spadku odpowiada udziałowi jaki Wnioskodawca nabył w 2012 r. w drodze działu spadku w obu otrzymanych na wyłączną własność nieruchomościach. Nadwyżka ta stanowi 23,58 % (9.666,67 zł : 41.000,00 zł x 100%), czyli tyle Wnioskodawca nabył w drodze działu spadku ponad wcześniej posiadany udział nabyty w 1992 r. w każdej z działek przyznanych mu w drodze działu spadku na wyłączną własność. Wyjaśnić jedynie należy, że Organ przyjął wartości działek podane we wniosku przez Wnioskodawcę. Nie do Organu wydającego niniejszą interpretację należy ustalanie czy wartości podane w umowie o dział spadku odpowiadały wartościom rynkowym. Mając na względzie powyższe uregulowania prawne oraz opisany we wniosku stan faktyczny, za datę nabycia przez Wnioskodawcę udziałów w sprzedanej nieruchomości należy przyjąć dwie daty nabycia, mianowicie: 1992 r. kiedy w spadku nabył udział 76,42% w sprzedanej działce, 2012 r. kiedy w dziale spadku po matce nabył udział 23,58% w sprzedanej działce.
2015
7
sie

Istota:
Otrzymanie przez Wnioskodawcę w wyniku dokonanego działu spadku lokalu mieszkalnego spłaty w kwocie nieprzekraczającej wartości przysługującego Wnioskodawcy udziału spadkowego nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym na Wnioskodawcy będzie nie ciążył obowiązek opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwoty spłaty otrzymanej w wyniku działu spadku.
Fragment:
Z instytucją działu spadku mamy do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. Wskutek działu spadku poszczególni spadkobiercy stają się podmiotami wyłącznie uprawnionymi względem przyznanych im praw majątkowych, stanowiących do chwili działu przedmiot wspólności. Na skutek działu spadku następuje konkretyzacja składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom. Stosownie do art. 1035 ustawy Kodeks cywilny, jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Art. 1037 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi natomiast, że dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. W myśl art. 210 Kodeksu cywilnego, każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Do momentu zniesienia współwłasności lub dokonania działu spadku, spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku. Celem postępowania o zniesienie współwłasności w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego jest nowe ukształtowanie prawa własności rzeczy, która stanowi przedmiot współwłasności.
2015
5
sie

Istota:
Czy zgodnie z artykułem 2 ustęp 1 punkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznychz dnia 26 lipca 1991 r. Wnioskodawca nie płaci podatku od częściowego działu spadkuze spłatą?
Fragment:
P. oświadczyli, że dokonują częściowego działu spadku po S. Z., A. Z. i P. Z. w ten sposób, że: prawo do całości lokalu mieszkalnego nabyła M. P., tytułem spłaty (Wnioskodawca P. Z.) otrzymał kwotę 52.500,00 zł. Wartość spłaty otrzymanej w wyniku częściowego działu spadku wraz z udziałem w pozostałych składnikach, wchodzących w skład masy spadkowej, mieszczą się w udziale, jaki przysługuje Wnioskodawcy w spadku i go nie przekracza. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy zgodnie z artykułem 2 ustęp 1 punkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. Wnioskodawca nie płaci podatku od częściowego działu spadku ze spłatą... Zdaniem Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie płaci podatku dochodowego od częściowego działu spadku ze spłatą, przed upływem 5 lat od daty nabycia spadku. Dział spadku mieści się w pojęciu dziedziczenia, które podlega podatkowi od spadków i darowizn. Tym samym wyklucza opodatkowanie tego samego przysporzenia zarówno podatkiem od spadków i darowizn, jak i podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Otrzymanie przez spadkobiercę w wyniku działu spadku kwoty nieprzekraczającej udziału w spadku, nie powoduje powstania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2015
29
lip

Istota:
Otrzymanie przez Wnioskodawczynię w wyniku działu spadku spłaty ekwiwalentnej do posiadanego udziału w spadku nie spowoduje powstania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Istotne znaczenie dla niniejszego rozstrzygnięcia ma więc okoliczność, że spłata w wyniku działu spadku nie przekroczyła wartości przysługującego Wnioskodawczyni udziału spadkowego. W konsekwencji powyższego nie ciąży na Wnioskodawczyni obowiązek opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwoty spłaty otrzymanej w wyniku działu spadku.
Fragment:
Z instytucją działu spadku mamy do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. Wskutek działu spadku poszczególni spadkobiercy stają się podmiotami wyłącznie uprawnionymi względem przyznanych im praw majątkowych, stanowiących do chwili działu przedmiot wspólności. Na skutek działu spadku następuje konkretyzacja składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom. Zgodnie z art. 1035 ustawy Kodeks cywilny, jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Stosownie do art. 1037 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. W myśl art. 210 tej ustawy, każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Do momentu zniesienia tej współwłasności lub dokonania działu spadku, spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku.
2015
28
lip
© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.