Dział spadku | Interpretacje podatkowe

Dział spadku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dział spadku. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy kwota uzyskana z tytułu spłaty, w związku z działem spadku po ojcu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Z instytucją działu spadku mamy do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. Wskutek działu spadku poszczególni spadkobiercy stają się podmiotami wyłącznie uprawnionymi względem przyznanych im praw majątkowych, stanowiących do chwili działu przedmiot wspólności. Na skutek działu spadku następuje konkretyzacja składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom. Zgodnie z art. 1035 ustawy Kodeks cywilny, jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Stosownie do art. 1037 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w dniu 1 października 2012 r. zmarł ojciec Wnioskodawczyni, po którym wspólnie z bratem odziedziczyła po 1 / 2 części prawa własności do lokalu mieszkalnego. Wartość tego prawa została oszacowana na kwotę 200.000 zł (poświadczenie dziedziczenia z 23 marca 2013 r.), z czego na Wnioskodawczynię i jej brata przypadł udział o wartości po 50.000 zł.
2014
23
mar

Istota:
Czy w przedstawionym stanie faktycznym kwota uzyskana przez Wnioskodawczynię z tytułu spłaty w związku z działami spadku po rodzicach, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Z tytułu powyższych działów spadku brat wypłacił Wnioskodawczyni spłatę w kwocie 249.998 zł. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w przedstawionym stanie faktycznym kwota uzyskana przez Wnioskodawczynię z tytułu spłaty w związku z działami spadku po rodzicach, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawczyni, kwota uzyskana z tytułu spłaty w związku z działami spadku, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Spłata spadkobiercy w wyniku działu spadku nie może być traktowana jako odpłatne zbycie udziałów. Jeżeli wartość spłaty nie przekracza wartości udziału spadkowego, a taka sytuacja ma miejsce w przypadku Wnioskodawczyni, do uzyskanej spłaty, w związku z działem spadku, nie będzie miała zastosowania ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z instytucją działu spadku mamy do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. Wskutek działu spadku, poszczególni spadkobiercy stają się podmiotami wyłącznie uprawnionymi względem przyznanych im praw majątkowych stanowiących do chwili działu przedmiot współwłasności. Dział spadku jest zawsze konsekwencją wcześniejszego nabycia spadku, które to nabycie regulowane jest przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn (tj.
2014
18
mar

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości nabytej w 2007 r. w spadku w sytuacji, gdy w 2009 r. miał miejsce dział spadku
Fragment:
Umowa o dział spadku lub prawomocne orzeczenie sądowe o dziale spadku stanowią tytuł własności rzeczy, które w dziale przypadłyby poszczególnym spadkobiercom. Tak więc na skutek działu spadku następuje „ konkretyzacja ” składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom. Jeżeli jednak w drodze działu spadku spadkobierca nabywa udział ponad wielkość, którą uprzednio nabył w spadku, to nabycie w drodze działu spadku, w części przekraczającej udział w spadku (nawet wówczas, jeżeli nabycie to następuje nieodpłatnie) należy traktować jako nabycie w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. O tym zaś czy udział uległ powiększeniu nie decyduje subiektywne odczucie dotychczasowego współwłaściciela, lecz obiektywne kryteria odwołujące się do cen rynkowych udziałów przed i po dokonaniu działu spadku. Aby ustalić czy udział uległ powiększeniu należy porównać wartość udziału w masie spadkowej nabytego w spadku z wartością majątku jaki przypadł spadkobiercy w wyniku działu spadku. W omawianej sprawie, Wnioskodawca wskazuje, że działu spadku dokonano tak aby był sprawiedliwy, a otrzymane przez obie strony nieruchomości przedstawiały taką samą wartość.
2014
5
mar

Istota:
Czy sprzedaż lokalu mieszkalnego dokonana w roku 2013 podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z uwagi na fakt, iż zniesienie współwłasności nastąpiło w 2009 roku, czy też sprzedaż taka jest zwolniona skoro właścicielem nieruchomości Wnioskodawca jest od 1975 r.?
Fragment:
Jednakże nabycie nieruchomości w drodze zniesienia współwłasności w części przekraczającej posiadany udział – w przedmiotowej sprawie: udział nabyty w drodze działu spadku – (nawet wówczas, jeżeli nabycie to następuje nieodpłatnie) stanowi o nowej dacie nabycia nieruchomości w tej części, która przekracza udział nabyty uprzednio – w przedmiotowej sprawie: w dziale spadku. Należy jednak wyjaśnić Wnioskodawcy, że o tym czy w wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności doszło do nabycia nie decyduje porównanie powierzchni nieruchomości nabytych na wyłączną własność lub też współwłasność w wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności, lecz porównanie wartości tych nieruchomości. Ze stanu faktycznego wynika, że dział spadku i zniesienie współwłasności nieruchomości odbyły się bez spłat i dopłat. Wartość udziału nabytego w 1975 r. w drodze działu spadku była wyższa niż wartość udziału nabytego w drodze spadku, natomiast wartość lokali nabytych w wyniku zniesienia współwłasności mieściła się w udziale, jaki Wnioskodawcy przysługiwał w dziale spadku. Przenosząc powyższe uregulowania na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że Wnioskodawca, nabył udział w nieruchomości w dniu śmierci spadkodawcy, czyli 2 grudnia 1968 r. oraz w dniu 19 maja 1975 r. w wyniku działu spadku Zatem termin 5-letni, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy, upłynął odpowiednio z końcem 1973 r. oraz z końcem 1980 r. Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że przychód uzyskany ze sprzedaży w 2013 r. udziału w nieruchomości nie będzie w ogóle podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie tych udziałów w nieruchomości upłynął 5-letni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy.
2014
19
lut

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania spłaty z tytułu działu spadku
Fragment:
Do momentu zniesienia tej współwłasności lub dokonania działu spadku, spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku. W wyniku działu spadku prawa majątkowe objęte spadkiem przyznane poszczególnym spadkobiercom przechodzą na nich, ustaje więc wspólność majątku spadkowego. Umowa o dział spadku lub prawomocne orzeczenie sądowe o dziale spadku stanowią tytuł własności rzeczy, które w dziale przypadły poszczególnym spadkobiercom. Na skutek działu spadku następuje jedynie konkretyzacja składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom. Otrzymanie przez Wnioskodawcę w wyniku działu spadku kwoty nie przekraczającej wartości posiadanego udziału w spadku nie spowoduje powstania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Istotne znaczenie dla niniejszego rozstrzygnięcia ma okoliczność, że spłata nie przekroczy wartości przysługującego Wnioskodawcy udziału spadkowego, a czynność prawna zostanie dokonana wyłącznie między spadkobiercami. W konsekwencji na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.
2014
7
lut

Istota:
Czy ww. kwota stanowiąca spłatę uzyskaną w wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności lokalu mieszkalnego stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Do momentu zniesienia tej współwłasności lub dokonania działu spadku, spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku. W wyniku działu spadku prawa majątkowe objęte spadkiem przyznane poszczególnym spadkobiercom, przechodzą na nich, ustaje więc wspólność majątku spadkowego. Umowa o dział spadku lub prawomocne orzeczenie sądowe o dziale spadku stanowią tytuł własności rzeczy, które w dziale przypadły poszczególnym spadkobiercom. Na skutek działu spadku następuje konkretyzacja składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom. Celem postępowania o zniesienie współwłasności w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego jest nowe ukształtowanie prawa własności rzeczy, która stanowi przedmiot współwłasności. Zgodnie z art. 195 ustawy Kodeks cywilny, współwłasność polega na tym, iż własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom. Współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną. Współwłasność łączną regulują przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika. Do współwłasności w częściach ułamkowych stosuje się przepisy Działu IV Księgi drugiej (art. 196 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego).
2014
5
lut

Istota:
Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie określenia stawki podatku od ugody sądowej
Fragment:
Dział spadku polega na zniesieniu wspólności majątku spadkowego. Zgodnie z art. 1037 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) dział spadku może nastąpić na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Można go dokonać poprzez fizyczny podział rzeczy tzn. poszczególne przedmioty zostaną podzielone i przyznane poszczególnym spadkobiercom. W ramach tej formy podziału dopuszczalne jest ustalenie dopłat na rzecz niektórych współspadkobierców, które mają wyrównać różnicę wynikającą z udziału w spadku. Możliwe jest także przyznanie przedmiotów spadku w całości jednemu lub kilku współspadkobiercom i obciążenie ich obowiązkiem spłaty na rzecz pozostałych spadkobierców. Drugą formą podziału spadku jest tzw. podział cywilny. Przedmioty należące do spadku zostają sprzedane, a uzyskana kwota ulega podziałowi pomiędzy współspadkobierców. Z treści przywołanych dotychczas regulacji jasno wynika, że obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku zawarcia ugody sądowej w przedmiocie działu spadku ciąży na osobie, która w następstwie tej czynności nabywa własność rzeczy lub praw majątkowych ponad przysługujący tej osobie udział w spadku.
2014
31
sty

Istota:
Przyszły dział spadku podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, obowiązek podatkowy, zgodnie z treścią art. 4 pkt 5 ww. ustawy, ciążyć będzie na podmiotach nabywających rzeczy ponad udział w spadku, w tym także na Wnioskodawcy.
Fragment:
W ocenie Wnioskodawcy, w myśl art. 1 ust. 1 pkt f) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi temu podlegają umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat i dopłat. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1) ww. ustawy, obowiązek podatkowy z zastrzeżeniem ust. 2 powstaje z chwilą dokonania czynności prawnej. W przypadku umowy o częściowy dział spadku obowiązek podatkowy zgodnie z art. 4 ust. 5 ww. ustawy ciąży na podmiocie nabywającym rzeczy lub prawa majątkowe ponad udział w spadku lub we współwłasności. Zgodnie natomiast z art. 6 ust. 1 pkt 5) podstawę opodatkowania przy umowie o dział spadku stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego nabytego ponad wartość udziału we współwłasności lub spadku. Stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 2) ww. ustawy, do umów o dział spadku i zniesienia współwłasności przy przeniesieniu własności nieruchomości stosuje się stawkę w wysokości 2%. Spłata stanowi wyrażoną w pieniądzu równowartość udziału w majątku spadkowym i występuje wówczas przy dziale spadku, gdy majątek spadkowy przyznano jednemu lub kilku ze spadkobierców. Wnioskodawca uważa, że w Jego przypadku majątek spadkowy zostanie przyznany dziewięciu spadkobiercom, przy częściowym dziale spadku prawo własności nieruchomości określonych jako działki przypadnie pięciu spadkobiercom (wśród nich Wnioskodawcy) w zamian za spłatę do wysokości udziału jaki przysługiwałby wszystkim spadkobiercom przy podziale zgodnym ze spadkobraniem.
2014
18
sty

Istota:
Czy Wnioskodawca ma obowiązek zapłacić podatek dochodowy od uzyskanej spłaty, a zaistniały ciąg zdarzeń jest kontynuacją sprawy spadkowej?
Fragment:
Z instytucją działu spadku mamy do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. Wskutek działu spadku poszczególni spadkobiercy stają się podmiotami wyłącznie uprawnionymi względem przyznanych im praw majątkowych, stanowiących do chwili działu przedmiot wspólności. Na skutek działu spadku następuje konkretyzacja składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom. Zgodnie z art. 1035 ustawy Kodeks cywilny, jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Stosownie do art. 1037 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że w dniu 4 lipca 2010 r. zmarła babcia Wnioskodawcy, po której nabył spadek na podstawie testamentu notarialnego z dnia 6 sierpnia 2002 r., otwartego i ogłoszonego w dniu 5 lipca 2011 r. w udziale do 1 / 4 części wraz z innymi uczestnikami: J.T. w udziale do 1 / 2 części B.L. w udziale do 1 / 4 części.
2013
19
lis

Istota:
Skutki podatkowe częściowego działu spadku.
Fragment:
Artykuł 1037 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi natomiast, że dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Z instytucją działu spadku mamy więc do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. Wskutek działu spadku poszczególni spadkobiercy stają się podmiotami wyłącznie uprawnionymi względem przyznanych im praw majątkowych, stanowiących do chwili działu przedmiot wspólności. Nie zmienia to faktu, iż dział spadku jest zawsze konsekwencją wcześniejszego nabycia spadku. Na skutek działu spadku następuje konkretyzacja składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom. Dział spadku jest więc czynnością wtórną do nabycia spadku, nie można nabyć własności rzeczy tylko i wyłącznie w drodze działu spadku, bez nabycia spadku. Z kolei, zgodnie z teorią prawa rzeczowego przyznanie danej osobie na wyłączną własność rzeczy w drodze zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego czy działu spadku, jest nabyciem tych rzeczy. Natomiast, biorąc pod uwagę przyjętą linię orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, nabyciem rzeczy w (...)
2013
17
lis
© 2011-2014 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.