Cesja wierzytelności | Interpretacje podatkowe

Cesja wierzytelności | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to cesja wierzytelności. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy zawarcie przez Wnioskodawcę Umowy cesji Wierzytelności będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
W związku z tym, iż przedmiotem Umowy cesji będą prawa majątkowe wykonywane za granica, należy ocenić czy, zgodnie w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym cesja Wierzytelności nastąpi w drodze umowy sprzedaży i zostanie zawarta poza granicami Polski. W konsekwencji dokonania cesji Wierzytelności, Wnioskodawcy będzie przysługiwać Wierzytelność wobec osoby trzeciej – Dłużnika. Żadna ze stron z tytułu dokonania tej czynności nie będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług ani też nie będzie z niego zwolniona. Nabywca Wierzytelności, którym jest Wnioskodawca, ma miejsce zamieszkania w Polsce. Jednak umowa obejmująca cesję Wierzytelności przez Cedenta na rzecz Wnioskodawcy zostanie zawarta poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W konsekwencji należy uznać, że czynność cywilnoprawna dokonana będzie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Mając na uwadze powyższe, cesja Wierzytelności nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych – co prawda nabywca Wierzytelności (tj. Wnioskodawca) ma miejsce zamieszkania w Polsce, jednak czynność cywilnoprawna (tj. cesja Wierzytelności) dotycząca prawa majątkowego wykonywanego za granicą będzie dokonania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej). Przedstawione stanowisko Wnioskodawcy potwierdzają liczne interpretacje organów podatkowych, w tym m.in. interpretacja: Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 października 2013 r. o sygn.
2014
21
gru

Istota:
Czy zawarcie przez Wnioskodawcę Umowy cesji Wierzytelności będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
W związku z tym, iż przedmiotem Umowy cesji będzie prawo majątkowe wykonywane za granicą, należy ocenić czy, zgodnie z przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym cesja Wierzytelności nastąpi w drodze umowy sprzedaży i zostanie zawarta poza granicami Polski. W konsekwencji dokonania cesji Wierzytelności, Wnioskodawcy będzie przysługiwać Wierzytelność wobec Dłużnika. Żadna ze stron z tytułu dokonania tej czynności nie będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług ani też nie będzie z niego zwolniona. Nabywca Wierzytelności, którym jest Wnioskodawca, ma miejsce zamieszkania w Polsce. Jednak umowa obejmująca cesję Wierzytelności przez Cedenta na rzecz Wnioskodawcy zostanie zawarta poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W konsekwencji należy uznać, że czynność cywilnoprawna dokonana będzie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Mając na uwadze powyższe, cesja Wierzytelności nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych – co prawda nabywca Wierzytelności (tj. Wnioskodawca) ma miejsce zamieszkania w Polsce, jednak czynność cywilnoprawna (tj. cesja Wierzytelności) dotycząca prawa majątkowego wykonywanego za granicą będzie dokonania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej). Przedstawione stanowisko Wnioskodawcy potwierdzają liczne interpretacje organów podatkowych, w tym m.in. interpretacja: Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 października 2013 r. o sygn.
2014
21
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie braku korekty podatku naliczonego w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności.
Fragment:
Jak wynika z wniosku, w dniu 25 listopada 2011 r. wierzyciel dokonał warunkowej cesji wierzytelności na rzecz firmy windykacyjnej. Ponadto z wniosku nie wynika, że Wnioskodawca uregulował należności, mimo uzyskania przez firmę windykacyjną sądowego, nakazu płatniczego. Mając na uwadze opis sprawy oraz powołany stan prawny należy stwierdzić, że cesja zawarta na podstawie przelewu wierzytelności nie oznacza ich zbycia, o ile z zawartej pomiędzy wierzycielem a firmą windykacyjną umowy wynika m.in., że ryzyko nieściągalności wierzytelności obciąża cedenta, czyli wierzyciela, w której ustalono czas obowiązywania umowy, po upływie którego, przy braku skuteczności działań windykacyjnych, wierzytelność „ wraca ” do pierwotnego wierzyciela, firma windykacyjna nie dokonała zapłaty wierzycielowi aż do czasu ściągnięcia długu lub zbycia wierzytelności. Zatem w przedstawionych okolicznościach sprawy uznać należy, że w przypadku podpisania umowy warunkowej cesji wierzytelności przewidującej ich zwrot zostanie spełniony warunek wynikający z przepisu art. 89a ust. 2 pkt 4 ustawy o VAT, tzn. wierzytelność nie została zbyta a wierzyciel zachowa - po spełnieniu pozostałych warunków wymienionych w art. 89a ust. 2 ustawy - prawo do skorygowania podatku należnego z tytułu dostaw towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona, z zastrzeżeniem ust. 2-5.
2014
5
gru

Istota:
Czy zawarcie przez Spółkę umowy cesji Wierzytelności będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Jednak umowa obejmująca cesję Wierzytelności przez Cedenta na rzecz Spółki zostanie zawarta poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W konsekwencji należy uznać, że czynność cywilnoprawna dokonana będzie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W rezultacie, cesja Wierzytelności nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych - co prawda nabywca Wierzytelności (tj. Spółka) będzie mieć siedzibę w Polsce, jednak czynność cywilnoprawna (tj. cesja Wierzytelności) dotycząca prawa majątkowego wykonywanego za granicą będzie dokonana poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Umowa cesji wierzytelności uregulowana została w art. 509 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121). Zgodnie z treścią tego przepisu wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.
2014
9
kwi

Istota:
Czy zawarcie przez Spółkę umowy cesji Wierzytelności będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Jednak umowa obejmująca cesję Wierzytelności przez Cedenta na rzecz Spółki zostanie zawarta poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W konsekwencji należy uznać, że czynność cywilnoprawna dokonana będzie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W rezultacie, cesja Wierzytelności nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych - co prawda nabywca Wierzytelności (tj. Spółka) będzie mieć siedzibę w Polsce, jednak czynność cywilnoprawna (tj. cesja Wierzytelności) dotycząca prawa majątkowego wykonywanego za granicą będzie dokonana poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Umowa cesji wierzytelności uregulowana została w art. 509 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121). Zgodnie z treścią tego przepisu wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.
2014
9
kwi

Istota:
Zakres skutków podatkowych umowy cesji wierzytelności w przypadku nabycia wierzytelności podlegających spłacie.
Fragment:
Niezależnie od tego Cesjonariusz ma prawo zwolnić Dłużnika z długu w określonych okolicznościach na podstawie umowy darowizny regulowanej przez polski Kodeks Cywilny (zwane dalej: „ Nabyciem Wierzytelności Podlegających Zwolnieniu z Długu ”).” Ponadto, jeśli chodzi o wskazanie miejsca, gdzie wykonywane będą prawa majątkowe w chwili zawarcia umowy cesji wierzytelności podlegających spłacie oraz umowy cesji wierzytelności podlegających zwolnieniu z długu (terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, czy też terytorium innego państwa) to Wnioskodawczyni wyjaśnia, że: Umowy Cesji Wierzytelności oraz umowy pożyczki będą przewidywać (w dniu ich zawarcia jak również w okresie ich obowiązywania), że: Dłużnik ma obowiązek spłacać zobowiązanie pieniężne na rzecz wierzyciela (przed zawarciem Umów Cesji Wierzytelności wierzycielem będzie Cedent, po ich zawarciu wierzycielem będzie Cesjonariusz) w formie bezgotówkowej; oraz Dłużnik ma obowiązek spłacać zobowiązanie pieniężne na rzecz wierzyciela (przed zawarciem Umów Cesji Wierzytelności wierzycielem będzie Cedent, po ich zawarciu wierzycielem będzie Cesjonariusz) bezpośrednio na rachunek bankowy wierzyciela prowadzony w banku będącym spółką prawa obcego i mającym siedzibę i zarząd za granicą; oraz Dłużnik nie będzie spłacał zobowiązania pieniężnego na rzecz wierzyciela (przed zawarciem Umów Cesji Wierzytelności wierzycielem będzie Cedent, po ich zawarciu wierzycielem będzie Cesjonariusz) bezpośrednio na rachunek bankowy wierzyciela prowadzony w banku będącym spółką prawa polskiego lub mającym siedzibę lub zarząd na terytorium Polski; oraz Miejsce spełnienia świadczenia będzie oznaczone w Umowie Cesji Wierzytelności oraz umowach pożyczek jako siedziba banku wierzyciela, czyli banku będącego spółką prawa obcego i mającego siedzibę i zarząd za granicą.
2013
23
cze

Istota:
Zakres skutków podatkowych umowy cesji wierzytelności w przypadku nabycia wierzytelności podlegających zwolnieniu z długu.
Fragment:
Niezależnie od tego Cesjonariusz ma prawo zwolnić Dłużnika z długu w określonych okolicznościach na podstawie umowy darowizny regulowanej przez polski Kodeks Cywilny (zwane dalej: „ Nabyciem Wierzytelności Podlegających Zwolnieniu z Długu ”).” Ponadto, jeśli chodzi o wskazanie miejsca, gdzie wykonywane będą prawa majątkowe w chwili zawarcia umowy cesji wierzytelności podlegających spłacie oraz umowy cesji wierzytelności podlegających zwolnieniu z długu (terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, czy też terytorium innego państwa) to Wnioskodawczyni wyjaśnia, że: Umowy Cesji Wierzytelności oraz umowy pożyczki będą przewidywać (w dniu ich zawarcia jak również w okresie ich obowiązywania), że: Dłużnik ma obowiązek spłacać zobowiązanie pieniężne na rzecz wierzyciela (przed zawarciem Umów Cesji Wierzytelności wierzycielem będzie Cedent, po ich zawarciu wierzycielem będzie Cesjonariusz) w formie bezgotówkowej; oraz Dłużnik ma obowiązek spłacać zobowiązanie pieniężne na rzecz wierzyciela (przed zawarciem Umów Cesji Wierzytelności wierzycielem będzie Cedent, po ich zawarciu wierzycielem będzie Cesjonariusz) bezpośrednio na rachunek bankowy wierzyciela prowadzony w banku będącym spółką prawa obcego i mającym siedzibę i zarząd za granicą; oraz Dłużnik nie będzie spłacał zobowiązania pieniężnego na rzecz wierzyciela (przed zawarciem Umów Cesji Wierzytelności wierzycielem będzie Cedent, po ich zawarciu wierzycielem będzie Cesjonariusz) bezpośrednio na rachunek bankowy wierzyciela prowadzony w banku będącym spółką prawa polskiego lub mającym siedzibę lub zarząd na terytorium Polski; oraz Miejsce spełnienia świadczenia będzie oznaczone w Umowie Cesji Wierzytelności oraz umowach pożyczek jako siedziba banku wierzyciela, czyli banku będącego spółką prawa obcego i mającego siedzibę i zarząd za granicą.
2013
23
cze

Istota:
Podleganie opodatkowaniu świadczonych usług cesji wierzytelności, rozliczenie podatku VAT przez usługobiorcę usługi cesji wierzytelności z tytułu importu usług, zastosowanie właściwej stawki podatku dla cesji niewymagalnych wierzytelności oraz podstawy opodatkowania w przypadku cesji wierzytelności niewymagalnej za cenę równą / wyższą od wartości nominalnej tej wierzytelności
Fragment:
Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 10 kwietnia 2013r. (data wpływu 16 kwietnia 2013r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie: podlegania opodatkowaniu świadczonych usług cesji wierzytelności (pyt. nr 1) – jest prawidłowe; rozliczenia podatku VAT przez usługobiorcę usługi cesji wierzytelności z tytułu importu usług (pyt. nr 2) – jest prawidłowe; zastosowania właściwej stawki podatku dla cesji niewymagalnych wierzytelności (pyt. nr 3) – jest nieprawidłowe; określenia właściwej podstawy opodatkowania w przypadku cesji wierzytelności niewymagalnej za cenę równą / wyższą od wartości nominalnej tej wierzytelności (pyt. nr 4) – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 kwietnia 2013r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podlegania opodatkowaniu świadczonych usług cesji wierzytelności, rozliczenia podatku VAT przez usługobiorcę usługi cesji wierzytelności z tytułu importu usług, zastosowania właściwej stawki podatku dla cesji niewymagalnych wierzytelności oraz podstawy opodatkowania w przypadku cesji wierzytelności niewymagalnej za cenę równą / wyższą od wartości nominalnej tej wierzytelności. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Spółka S.A. (dalej: „ Spółka ” lub „ Wnioskodawca ”) udzieliła w grudniu 2010r. pożyczki osobie fizycznej (dalej: „ Pożyczkobiorca ”).
2013
18
cze

Istota:
Czy nabycie przez Wnioskodawcę wierzytelności w drodze cesji wierzytelności po cenie niższej od nominalnej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
Natomiast powyższe orzeczenia Trybunału nie odnoszą się bezpośrednio do faktoringu niewłaściwego, przy którym faktor nie nabywa wierzytelności definitywnie (nieodwołalnie), w przypadku bowiem niewypłacalności dłużnika, wierzytelność będąca przedmiotem faktoringu powraca od faktora do przedsiębiorcy, jak również nie dotyczą cesji wierzytelności o takim charakterze – czyli cesji na ryzyko sprzedawcy (cedenta), a nie nabywcy wierzytelności, do którego wierzytelność w razie niewypłacalności dłużnika może powrócić. W takim przypadku -działania nabywcy wierzytelności nie na własne ryzyko, lecz jej zbywcy - należy analizować, czy charakter takiej umowy nie ma na celu realizacji usługi ściągnięcia długu (windykacji) i nie zawarto w niej ustaleń co do wynagrodzenia cesjonariusza (faktora) za uzyskany efekt w tej postaci (ściągnięcia długu). Należy tym samym zbadać, czy poprzez cesję wierzytelności cesjonariusz nie podejmuje się – za ustalonym wynagrodzeniem – odzyskania wierzytelności na rachunek wierzyciela, przez co zwalnia go od zadań, które – gdyby nie jego czynności – musiałby sam realizować jako wierzyciel. Jednakże w rozpatrywanej sprawie spornym jest zagadnienie opodatkowania VAT nabywania wierzytelności na własny rachunek, czyli ryzyko cesjonariusza, bez wskazania, że czynności te wykonywane są za określonym wynagrodzeniem cesjonariusza w formie prowizji, czy premii del credere, z czego należy wnosić, że do tego rodzaju cesji wierzytelności zastosowanie znajdą ww. wyroki: TSUE z 27 października 2011r., w sprawie C-93/10 Finanzamt Essen-NordOst przeciwko GFKL Financial Services AG oraz NSA (7) z 19 marca 2012 r. w sprawie I FPS 5/11.
2013
27
kwi

Istota:
1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym usługa, w ramach której dojdzie do cesji nań części wierzytelności wynikających z udzielonego bezpośrednio wcześniej przez Bank Inicjujący kredytu, na podstawie art. 509 Kodeksu cywilnego, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, Spółka zwraca się z następującymi pytaniami dodatkowymi:2. Jaką stawką VAT opodatkowana będzie usługa świadczona przez X na rzecz Banku Inicjującego, w ramach której dojdzie do cesji wierzytelności, mając na względzie ich niewymagalny charakter?3. Jaką wartość będzie miała podstawa opodatkowania w przypadku cesji wierzytelności niewymagalnej za cenę równą wartości nominalnej tej wierzytelności?
Fragment:
W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, Spółka zwraca się z następującymi pytaniami dodatkowymi: Jaką stawką VAT opodatkowana będzie usługa świadczona przez X. na rzecz Banku Inicjującego, w ramach której dojdzie do cesji wierzytelności, mając na względzie ich niewymagalny charakter... Jaką wartość będzie miała podstawa opodatkowania w przypadku cesji wierzytelności niewymagalnej za cenę równą wartości nominalnej tej wierzytelności... Zdaniem Wnioskodawcy, W zakresie pytania 1. W ocenie Wnioskodawcy należy uznać, iż usługa X. świadczona na rzecz Banku Inicjującego, w ramach której dochodzi do cesji wierzytelności na podstawie art. 509 Kodeksu cywilnego będzie podlegała opodatkowaniu VAT. W zakresie pytania 2. Zdaniem Wnioskodawcy należy uznać, iż do usługi świadczonej przez X. na rzecz Banku Inicjującego, w ramach której dojdzie do cesji wierzytelności kredytowych niewymagalnych za cenę równą wartości nominalnej przenoszonego prawa majątkowego, zastosowanie znajdzie zwolnienie przewidziane dla usług związanych z długami, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT, bądź wprost w pkt 38 tego artykułu, jako usługi udzielania kredytów i pożyczek pieniężnych. W zakresie pytania 3. Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż podstawę opodatkowania stanowić będzie dyskonto, rozumiane jako różnica między wartością nominalną wierzytelnością a ceną należną od X., ustalone z Bankiem Powiązanym.
2013
16
lut
© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.