Cele mieszkaniowe | Interpretacje podatkowe, komentarz eksperta

Cele mieszkaniowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to cele mieszkaniowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Możliwość skorzystania z ulgi mieszkaniowej
Fragment:
(...) cele mieszkaniowe. Zawarte w tym przepisie wyliczenie tzw. wydatków mieszkaniowych, których realizacja uprawnia do zastosowania ww. zwolnienia ma charakter wyczerpujący (enumeratywny). Jednakże podkreślić należy, że ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wypływa daleko idąca konsekwencja zawarta w stwierdzeniu „ własne cele mieszkaniowe ”. U podstaw omawianego zwolnienia legło bowiem założenie, że nie powinny być opodatkowane środki wydane na realizację własnego celu mieszkaniowego zbywającego. Powyższe wynika wprost z brzmienia przepisu normującego zwolnienie. Przy czym „ własne cele mieszkaniowe ” w takim przypadku należy rozumieć jednoznacznie zgodnie z wykładnią literalną. Sam zakup udziału w nieruchomości nie jest wystarczający, aby skorzystać ze zwolnienia. Realizacja własnych celów mieszkaniowych winna polegać na tym, że w przypadku nabycia nieruchomości (udziału w nieruchomości), to w niej podatnik faktycznie winien takie cele realizować, a więc mieszkać. Nie wystarczy być zatem właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości - w nieruchomości tej trzeba jeszcze faktycznie mieszkać.
2015
30
sie

Istota:
Zwolnienie przedmiotowe z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Pieniądze uzyskane ze sprzedaży domu Zainteresowana przeznaczyła na własne cele mieszkaniowe, zakupując w 2013 roku dwa mieszkania (skorzystała z ulgi mieszkaniowej). Ze względu na zmianę sytuacji rodzinnej Wnioskodawczyni rozważa możliwość wynajęcia jednego z mieszkań w terminie nie wcześniejszym niż druga połowa 2015 roku, tj. po upływie dwóch lat od jego nabycia. W 2013 roku została przeprowadzona kontrola transakcji zakupu mieszkań przez właściwy urząd skarbowy. Zainteresowana przedstawiła wówczas akty notarialne dotyczące sprzedaży domu w 2011 roku oraz nabycia mieszkań w 2013 roku. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wynajęcie mieszkania nabytego na własne cele mieszkaniowe w ramach ulgi mieszkaniowej po upływie dwóch lat od jego nabycia nie narusza prawa Wnioskodawczyni do ulgi podatkowej (mieszkaniowej)... Zdaniem Wnioskodawczyni, wynajęcie mieszkania nabytego na własne cele mieszkaniowe w ramach ulgi mieszkaniowej po upływie dwóch lat od jego nabycia nie narusza prawa Zainteresowanej do ulgi mieszkaniowej. Wnioskodawczyni nabyła mieszkania z zamiarem realizacji własnych celów mieszkaniowych. Przez okres dwóch lat w mieszkaniach tych realizowała własne cele mieszkaniowe. Zmiana sytuacji życiowej spowodowała, że Zainteresowana zaczęła rozważać możliwość wynajęcia jednego z mieszkań.
2015
28
sie

Istota:
Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego wydatkowanego na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego, które jest wynajmowane.
Fragment:
Przy zwolnieniu uwzględnić można tylko takie wydatki, które poniesione zostaną na „ własne cele mieszkaniowe ”. Przy czym „ własne cele mieszkaniowe ” należy rozumieć jednoznacznie zgodnie z wykładnią literalną. Realizacja własnych celów mieszkaniowych winna polegać na tym, że w przypadku spłaty kredytu zaciągniętego na nabycie lokalu mieszkalnego ze środków ze sprzedaży innego lokalu mieszkalnego podatnik faktycznie winien w nabytym za kredyt lokalu takie cele realizować, a więc mieszkać. Nie wystarczy być zatem właścicielem lub współwłaścicielem mieszkania – w mieszkaniu tym trzeba jeszcze faktycznie mieszkać. Podkreślenia wymaga bowiem, że ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wypływa daleko idąca konsekwencja zawarta w stwierdzeniu „ własne cele mieszkaniowe ”. U podstaw omawianego zwolnienia legło założenie, że nie powinny być opodatkowane środki wydane na realizację własnego celu mieszkaniowego zbywającego. Powyższy warunek wynika wprost z brzmienia przepisu normującego zwolnienie. Wydatkowanie przychodu na własne cele mieszkaniowe oznacza, według stanowiska prezentowanego w orzecznictwie i doktrynie, że celem podatnika jest realizacja potrzeby zapewnienia sobie tzw. „ dachu nad głową ”.
2015
27
sie

Istota:
Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku wydatkowania środków ze sprzedaży na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup domu, jego wykończenie oraz zakup mieszkania, które później zostanie wynajęte a docelowo przeznaczone do zamieszkania przez dziecko Wnioskodawcy.
Fragment:
(...) cele mieszkaniowe ” podatnika. Katalog wydatków stanowiących „ własne cele mieszkaniowe ” podatnika wymieniony w art. 21 ust. 25 ustawy ma charakter zamknięty – jest to wyliczenie enumeratywne. Ustawodawca formułując zwolnienie przedmiotowe, w sposób jednoznaczny wskazał realizację celów mieszkaniowych, które pozwalają na skorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży. Przy czym podkreślić należy, że w ww. przepisie ustawodawca wskazał, że przychód ze sprzedaży ma zostać wydatkowany na „ własne cele mieszkaniowe ”. Poprzedzenie wyrażenie „ cele mieszkaniowe ” przymiotnikiem „ własne ”, świadczy o tym, że ustawodawca przewidując podstawę do zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 i dopisując ten przymiotnik, przesądził, że celem nadrzędnym jest możliwość uwzględnienia przy obliczaniu dochodu zwolnionego z opodatkowania tylko takich wydatków, które poniesione zostały na zaspokojenie „ własnych ” potrzeb mieszkaniowych podatnika. Istota odpowiedzi na postawione we wniosku pytanie sprowadza się zatem do interpretacji ustawowego terminu „ własne cele mieszkaniowe ”. Należy wyjaśnić, że samo poniesienie wydatku na spłatę kredytu na budowę domu, jego wykończenie oraz na nabycie lokalu mieszkalnego, wbrew przekonaniu Wnioskodawcy, nie świadczy jeszcze o tym, że została spełniona przesłanka skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania.
2015
27
sie

Istota:
Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży udziału w mieszkaniu nabytego w spadku.
Fragment:
Przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy stanowi, że wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Dochód zwolniony należy obliczyć według następującego wzoru: dochód zwolniony = D x W/P gdzie: D – dochód ze sprzedaży, W – wydatki poniesione na cele mieszkaniowe, P – przychód ze sprzedaży. W sytuacji gdy przychód ze sprzedaży zostanie w całości przeznaczony na własne cele mieszkaniowe, to wówczas uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego. Jeśli jednak tylko część przychodu przeznaczona będzie na cele mieszkaniowe, to zwolnieniem objęta będzie tylko ta część dochodu, która proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia.
2015
26
sie

Istota:
Czy do wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe Wnioskodawca może zaliczyć planowane wydatki na remont mieszkania, zakup działki budowlanej lub częściową spłatę kredytu mieszkaniowego.
Fragment:
Przy zwolnieniu uwzględnić można tylko takie wydatki, które poniesione zostaną na „ własne cele mieszkaniowe ”. Przy czym „ własne cele mieszkaniowe ” należy rozumieć jednoznacznie zgodnie z wykładnią literalną. Podkreślenia wymaga bowiem, że ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wypływa daleko idąca konsekwencja zawarta w stwierdzeniu „ własne cele mieszkaniowe ”. U podstaw omawianego zwolnienia legło bowiem założenie, że nie powinny być opodatkowane środki wydane na realizację własnego celu mieszkaniowego zbywającego. Powyższy warunek wynika wprost z brzmienia przepisu normującego zwolnienie. Warunkiem zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest wykazanie przez podatnika, że wydatek poniesiony został na zrealizowanie jego własnych celów mieszkaniowych. Wydatkowanie przychodu na własne cele mieszkaniowe oznacza, według stanowiska prezentowanego w orzecznictwie i doktrynie, że celem podatnika jest realizacja potrzeby zapewnienia sobie tzw. „ dachu nad głową ”. Ustawodawca wyraźnie wskazał, że nabycie musi być dokonane na własne cele mieszkaniowe a te realizowane są w dłuższym okresie czasu.
2015
23
sie

Istota:
Czy wydatki poniesione na prace remontowe związane z zamontowaniem w mieszkaniu Wnioskodawcy trwale umiejscowionych dwóch szaf wnękowych, stanowią wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131?
Fragment:
Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy – wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Należy wyjaśnić, że powyższe zwolnienie obejmować będzie taką część dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia. Dochód zwolniony należy zatem obliczyć według następującego wzoru: dochód zwolniony = D x W/P gdzie: D – dochód ze sprzedaży, W – wydatki poniesione na cele mieszkaniowe, P – przychód ze sprzedaży. W sytuacji gdy przychód z odpłatnego zbycia zostanie w całości przeznaczony na cele mieszkaniowe, to wówczas uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego.
2015
23
sie

Istota:
Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości w przypadku wydatkowania przychodu ze sprzedaży na zakup działki pod budowę domu.
Fragment:
Przewidując przedmiotowe zwolnienie ustawodawca w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 131 w sposób niebudzący wątpliwości podkreślił, że zwolnieniu podlegać będzie tylko taki dochód, który wydatkowany zostanie na „ własne cele mieszkaniowe ”. W tym miejscu podkreślić należy, że uregulowane w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy zwolnienie od podatku dochodowego dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości jest normą celu społecznego, która w zamierzeniach ustawodawcy realizować ma cel, jakim jest zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika. Przy czym „ własne cele mieszkaniowe ” w takim przypadku należy rozumieć jednoznacznie zgodnie z wykładnią literalną. Realizacja własnych celów mieszkaniowych winna polegać na tym, że w przypadku zakupu gruntu pod budowę budynku mieszkalnego podatnik będzie faktycznie tę budowę realizował. Zatem poza warunkiem, że zakupiona działka jest działką budowlaną, to jej zakup musi być związany z realizacją na ww. działce „ własnych celów mieszkaniowych ” kupującego. Innymi słowy poza tym, że działka musi być działką budowlaną, to kupujący powinien dokonać zakupu w celu realizacji na zakupionej działce własnych celów mieszkaniowych poprzez budowę budynku mieszkalnego. Zatem obowiązek opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości może być wyłączony przez zwolnienie przewidziane właśnie w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2015
20
sie

Istota:
Sprzedaż nieruchomości.
Fragment:
Z przywołanych przepisów wynika, że warunkiem uznania za własne cele mieszkaniowe poniesionych wydatków jest aby zarówno środki ze sprzedaży (wydatek) jak i samo nabycie (przeniesienie prawa własności) nastąpiły nie wcześniej niż w dniu sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w drodze darowizny, z której to sprzedaży dochód ma być zwolniony z opodatkowania. Nabycie, jak i wydatki związane z tym nabyciem winny być dokonane po sprzedaży lokalu mieszkalnego. Wnioskodawca nie spełnił więc jednego z warunków koniecznych, aby środki ze sprzedaży mogły zostać zwolnione z opodatkowania, bowiem nabycie domu mieszkalnego miało miejsce przed dniem uzyskania przychodu ze zbycia lokalu mieszkalnego. Z powyższego zwolnienia mogą podlegać wyłącznie wydatki na nabycie poniesione począwszy od dnia odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego. Oznacza to, że w sytuacji Wnioskodawcy wydatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w części przypadającej na Wnioskodawcę nie może być uznane za wydatkowanie tego przychodu na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Albowiem aby dany wydatek mógł zostać zwolniony z podatku zarówno zapłata ceny, jak i samo przeniesienie własności (nabycie) domu mieszkalnego muszą nastąpić nie wcześniej niż od dnia sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w drodze darowizny.
2015
19
sie

Istota:
W konsekwencji należało z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż uznanie przez ten organ, m.in. że (...) Wydatki poniesione na prace remontowe, nie mogą być uznane za wydatki na cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25, jeżeli w chwili ich ponoszenia Wnioskodawczyni nie będzie przysługiwało prawo własności lokalu (...), jest nieprawidłowe.
Fragment:
Ponadto regulacje prawne zawarte w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią, że wydatkami na „ własne cele mieszkaniowe ”, są również wydatki poniesione na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na cele określone w art. 21 ust. 25 pkt 1, w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30. Jak wynika z powołanych przepisów, zwolnienie podatkowe jest uzależnione od wydatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia udziału w mieszkaniu na enumeratywnie wymienione w art. 21 ust. 25 ustawy, własne cele mieszkaniowe i dokonania tej czynności najpóźniej przed upływem dwóch lat licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, jednak nie wcześniej niż uzyskany został ten przychód. Oznacza to zatem, że jeżeli w wyżej wymienionym okresie przychód ze sprzedaży w 2012 r. udziału w mieszkaniu, zostanie przeznaczony na „spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego umową kredytową w dniu 06 kwietnia 2012 r. przez Wnioskodawczynię (i męża) na nabycie wspólnego mieszkania, wówczas spełnione zostaną kryteria do zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2015
13
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych - Zwolnienia przedmiotowe - sprzedaż nieruchomości.
Fragment:
Nr 112, poz. 1316 ze zm.), dom letniskowy należy do klasy budynków mieszkalnych, jednakże dla oceny możliwości skorzystania z ulgi istotne jest ustalenie, czy w danym budynku podatnik będzie realizował swoje cele mieszkaniowe, czy jedynie potrzeby związane z rekreacją i wypoczynkiem. W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Sądu Najwyższego utrwaliło się stanowisko, że dom letniskowy może być zaliczony do kategorii budynków mieszkalnych tylko wtedy, gdy będzie faktycznie użytkowany przez podatnika w celu zaspokojeniu podstawowych potrzeb mieszkaniowych. Jeżeli podatnik korzysta z domu jedynie w celach wypoczynkowych, sezonowo, wówczas dom taki uznać należy za letniskowy. Z analizy wniosku wynika, że środki pochodzące ze sprzedaży lokalu użytkowego Zainteresowana wydatkowała na nabycie domu letniskowego, do całorocznego zamieszkiwania, w którym będzie zameldowana na stałe i będzie przez cały rok zamieszkiwać. Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że przeznaczając środki uzyskane ze sprzedaży lokalu użytkowego na realizację własnego celu mieszkaniowego, tj. zakup domu letniskowego, do całorocznego zamieszkiwania, w którym Wnioskodawczyni będzie zameldowana na stałe i będzie przez cały rok zamieszkiwać – Zainteresowana może skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2015
13
sie

Istota:
Fakt posiadania przez Wnioskodawczynię innej nieruchomości nie wyklucza możliwości skorzystania ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przy spełnieniu przesłanek wskazanych w cytowanych powyżej przepisach prawa.
Fragment:
Wobec tego, w przedmiotowej sprawie nie ma przeszkód prawnych, aby przychód ze sprzedaży mieszkania, otrzymanego w darowiźnie, mógł korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. l pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jeśli istotnie, nabycie mieszkania zostanie ukierunkowane na zaspokojenie wyłącznie własnych celów mieszkaniowych Wnioskodawczyni, a nie będzie służyło realizacji celów mieszkaniowych innych osób. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zabraniają realizowania własnych celów mieszkaniowych poprzez posiadanie więcej niż jednej nieruchomości. Reasumując, w sytuacji gdy środki uzyskane ze zbycia ww. mieszkania Wnioskodawczyni przeznaczy na własne cele mieszkaniowe, których katalog zawiera ust. 25 art . 21 ustawy, dochód uzyskany z jego zbycia zwolniony będzie z opodatkowania na podstawie art . 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże nabycie nowej nieruchomości winno być podyktowane rzeczywiście koniecznością realizacji przez Wnioskodawczynię jej własnego celu mieszkaniowego. Fakt posiadania przez Wnioskodawczynię innej nieruchomości nie wyklucza możliwości skorzystania ze zwolnienia z art . 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przy spełnieniu przesłanek wskazanych w cytowanych powyżej przepisach prawa. Jednocześnie należy zaznaczyć, że z uwagi na fakt, że przepis art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa nakłada na organ podatkowy obowiązek udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego – to do kompetencji tut. organu nie należy ustalenie (wyliczenie) wysokości dochodu, podatku, przychodu bądź potwierdzenie poprawności ich obliczenia, bowiem wykraczałoby to poza zakres interpretacji przepisów prawa podatkowego.
2015
13
sie

Istota:
Przyjmując za Wnioskodawcą, że środki uzyskane przez Wnioskodawcę ze sprzedaży 2/10 udziałów w działkach E i F, zamierza przeznaczyć w całości na nabycie brakujących udziałów 2/10 w działkach C i D, na których w przyszłości Wnioskodawca wraz z żoną planują wybudować budynek mieszkalny na własne potrzeby mieszkaniowe - mogą stanowić wydatki na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 i ust. 25 pkt 1 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po spełnieniu warunków określonych w ww. przepisach. W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. ustawodawca nie zastrzegł, że zakup działki budowlanej (udziału w działce) będzie wydatkowaniem na własne cele mieszkaniowe podatnika tylko wtedy gdy podatnik w określonym czasie rozpocznie budowę budynku mieszkalnego. Ustawodawca zastrzegł jednak, że zakup musi być podyktowany potrzebą realizacji własnego celu mieszkaniowego.
Fragment:
Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy - wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Należy wyjaśnić, że powyższe zwolnienie obejmować będzie taką część dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia. W sytuacji gdy przychód z odpłatnego zbycia zostanie w całości przeznaczony na cele mieszkaniowe, to wówczas uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego. Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy - za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na: nabycie budynku mieszkalnego, (...)
2015
6
sie

Istota:
Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego wydatkowanego na spłatę kredytu hipotecznego
Fragment:
Stwierdzić należy, że podstawową okolicznością decydującą o zastosowaniu zwolnienia określonego w przywołanym wcześniej przepisie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jest przeznaczenie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych na własne cele mieszkaniowe wymienione w przepisie art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy począwszy od dnia odpłatnego zbycia nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Ze zwolnienia tego wypływa daleko idąca konsekwencja zawarta w stwierdzeniu „ własne cele mieszkaniowe ”. Poprzedzenie wyrażenia „ cele mieszkaniowe ” przymiotnikiem „ własne ” świadczy o tym, że ustawodawca przewidując podstawę do zastosowania ww. zwolnienia i dopisując ten przymiotnik podkreślił, że celem nadrzędnym jest zwolnienie tylko takiego przychodu, który wydatkowany zostanie na zaspokojenie „ własnych celów mieszkaniowych ” rozumianych jako potrzeba zapewnienia sobie dachu nad głową. Tak więc uregulowane w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy zwolnienie od podatku dochodowego w zamierzeniach ustawodawcy realizować ma cel, jakim jest zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika, a nie lokata kapitału lub zdobywanie źródła zarobkowania bądź zapewnienie dachu nad głową innym osobom niż podatnik. Wyraz „ mieszkaniowe ” w wyrażeniu „ własne cele mieszkaniowe ” należy odnosić podmiotowo do zamiaru zamieszkiwania związanego z różnymi sposobami wydatkowania przychodu, a nie do wydatkowania przychodu w znaczeniu jedynie przedmiotowym.
2015
6
sie

Istota:
Czy założenie drzwi, okien i centralnego ogrzewania w domu po dziadkach, w którym Wnioskodawczyni posiada udział w 1/3 w drodze nabycia spadku, będzie wykorzystaniem pieniędzy na własne cele mieszkaniowe?
Fragment:
U podstaw omawianego zwolnienia legło bowiem założenie, że nie powinny być opodatkowane środki wydane na realizację własnego celu mieszkaniowego zbywającego. Przy czym „ własne cele mieszkaniowe ” w takim przypadku należy rozumieć jednoznacznie zgodnie w wykładnią literalną. Realizacja własnych celów mieszkaniowych winna polegać na tym, że w przypadku nabycia nieruchomości, to w niej podatnik faktycznie winien takie cele realizować, a więc mieszkać. W orzecznictwie przyjmuje się, że cel mieszkaniowy wiąże się z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych, przy czym chodzi tu o potrzeby mieszkaniowe w sensie obiektywnym, a zatem potrzeby przeciętnego podatnika, który o ulgę się ubiega. Zawsze bowiem centrum życiowe koncentruje się w konkretnym budynku mieszkalnym i ten właśnie budynek służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Jest to cel nadrzędny, przez pryzmat którego należy interpretować ww. przepis. Intencją ustawodawcy tworzącego to zwolnienie było zachęcenie podatników do nabywania w miejsce zbywanych nieruchomości czy praw majątkowych, innych nieruchomości lub praw majątkowych przeznaczonych do zaspakajania ich indywidualnych potrzeb mieszkaniowych. Świadczy o tym poprzedzenie wyrażenia „ cele mieszkaniowe ” przymiotnikiem „ własne ”. Zwolnieniem tym nie są zatem objęte przychody ze sprzedaży nieruchomości i praw przeznaczone na zakup innych nieruchomości lub praw w sytuacji, gdy czynności te wskazują np. na działanie o charakterze zarobkowym, spekulacyjnym, inwestycyjnym lub innym nie wskazującym na działanie ukierunkowane na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.
2015
5
sie

Istota:
Czy przeznaczenie części środków uzyskanych ze zbycia udziałów w domu na zakup mieszkania, można uznać za realizację własnych celów mieszkaniowych, jeżeli Wnioskodawca jest już współwłaścicielem domu jednorodzinnego a w nabytym mieszkaniu matka Wnioskodawcy ma zapewnione dożywotnie i nieodpłatne zamieszkiwanie?
Fragment:
Warunkiem zwolnienia podatkowego jest wykazanie przez podatnika, że wydatek poniesiony został na zrealizowanie jego własnych celów mieszkaniowych. Wydatkowanie przychodu na własne cele mieszkaniowe oznacza, według stanowiska prezentowanego w orzecznictwie i doktrynie, że celem podatnika jest realizacja potrzeby zapewnienia sobie tzw. „ dachu nad głową ”. Ustawodawca nie odniósł skorzystania z prawa do zwolnienia z opodatkowania od wykazania zamiaru zamieszkania w nowym lokalu jedynie w chwili jego nabycia, lecz wyraźnie wskazał, że nabycie musi być dokonane na własne cele mieszkaniowe a te realizowane są w dłuższym okresie czasu. Sądy administracyjne podkreślają, że zwolnienie z opodatkowania dochodów opisanych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma charakter mieszany podmiotowo-przedmiotowy. Wydatkowanie środków na określony przedmiot w połączeniu z funkcją jaką ten przedmiot realizuje na rzecz nabywcy – zaspokojenie jego niezaspokojonych celów mieszkaniowych. Poprzedzenie bowiem wyrażenia „ cele mieszkaniowe ” przymiotnikiem „ własne ” świadczy o tym, że ustawodawca przewidując podstawę do zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 i dopisując ten przymiotnik, przesądził, że celem nadrzędnym jest możliwość uwzględnienia przy obliczaniu dochodu zwolnionego z opodatkowania tylko takich wydatków, które poniesione zostały na zaspokojenie „ własnych ” potrzeb mieszkaniowych podatnika.
2015
4
sie

Istota:
W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości
Fragment:
Jednakże zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 131 Ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych jeżeli przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Zgodnie z Ustawą o PIT za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe uważa się m.in. wydatki poniesione na nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku (art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a Ustawy o PIT). Przepis ten wprost wskazuje zatem na rodzaj wydatków będących wydatkami na własne cele mieszkaniowe. W ocenie Wnioskodawcy, na gruncie powyższych przepisów należy stwierdzić, że dochód Podatnika z tytułu sprzedaży Lokalu, w związku z wydatkowaniem go na własne cele mieszkaniowe (tj. w związku z nabyciem udziału we własności Budynku), będzie wolny od podatku dochodowego. Przede wszystkim należy zauważyć, że nabycie przez Wnioskodawcę udziału w prawie własności Budynku stanowi jeden z rodzajów wydatków wprost uznanych w art. 21 ust. 25 Ustawy o PIT za wydatek na własne cele mieszkaniowe. A ponadto będzie ono niewątpliwie związane własnymi/osobistymi celami mieszkaniowymi Podatnika. Stanie się on bowiem odtąd prawnym współwłaścicielem Budynku. Będzie mógł swobodnie dysponować swoim udziałem nie będąc związany decyzją małżonki, a co więcej zabezpieczy go to również przed ewentualnymi zdarzeniami losowymi, takimi jak np. darowizna Budynku na rzecz dzieci, rozwód czy śmierć żony.
2015
31
lip

Istota:
W przedmiotowej sprawie Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku, uregulowanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w odniesieniu do dochodu wydatkowanego - w terminie wskazanym w tym przepisie - na zakup mieszkania, które następnie będzie wynajmować. Wydatek ten nie mieści się bowiem w katalogu wydatków, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) i d) wskazanej ustawy, natomiast dochód ze sprzedaży nieruchomości należy opodatkować zgodnie z art. 30e ww. ustawy 19% podatkiem dochodowym. Natomiast w odniesieniu do dochodu wydatkowanego - w terminie wskazanym w tym przepisie - na zakup mieszkania, w którym Wnioskodawca będzie zamieszkiwał, a zatem będzie realizował „cele mieszkaniowe” to dochód ten będzie korzystał ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Podsumowując, o prawie do skorzystania ze zwolnienia wymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy decydować będzie wydatkowanie nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym dokonano sprzedaży nieruchomości, dochodu z tej sprzedaży na realizację własnych celów mieszkaniowych. W przypadku gdy Wnioskodawca przeznaczy środki ze sprzedaży nieruchomości na zakup mieszkania, które następnie odda w użytkowanie najemcy, który w nim będzie realizował własne cele mieszkaniowe, to wówczas Wnioskodawca nie ma prawa do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. U podstaw omawianego zwolnienia leżało założenie, że celem ustawodawcy jest zwolnienie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości i przeznaczenie uzyskanych środków na realizację własnych celów mieszkaniowych. Zapis ten z założenia zatem wyklucza z zakresu działania zwolnienia wszystkie te inwestycje, które własnym potrzebom podatnika nie służą. Realizacja własnych celów mieszkaniowych jest podstawową przesłanką dopuszczającą w ogóle przedmiotowe prawo do zwolnienia. Kupując przedmiotowy lokal, a następnie oddając w najem oznacza, że nabycie nie miało celu realizowania własnych celów mieszkaniowych i powoduje, że taka sytuacja nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku, uregulowanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w odniesieniu do dochodu wydatkowanego - w terminie wskazanym w tym przepisie - na zakup mieszkania, które następnie będzie wynajmować.
2015
31
lip

Cele mieszkaniowe | Komentarz eksperta podatkowego

Przemysław Bogusz, Kancelaria Doradztwa Podatkowego „TuboTax”
Doradca podatkowy
Kancelaria Doradztwa Podatkowego „TuboTax”

Definicja celów mieszkaniowych ma istotne znaczenie dla określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT1 zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości (lub praw majątkowych, takich jak spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub prawo wieczystego użytkowania gruntów), czyli tzw. ulgi mieszkaniowej. Jednym z warunków skorzystania z omawianego zwolnienia (ulgi) jest przeznaczenie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe.

Jak wynika z ust. 25 ww. artykułu, za wydatki poniesione na cele mieszkaniowe uważa się, m.in. wydatki poniesione na:

  • nabycie domu, mieszkania, gruntu pod budowę domu (lub prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu), a także spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
  • budowę lub remont własnego mieszkania lub domu,
  • adaptację na cele mieszkalne budynku niemieszkalnego,
  • spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na ww. cele przed dniem uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.

Katalog wydatków uprawniających do skorzystania ze zwolnienia jest katalogiem zamkniętym. Oznacza to przykładowo, że przeznaczenie przychodu ze zbycia mieszkania na zakup wyposażenia do nowego domu lub roślin do ogrodu nie będzie uprawniać do ulgi, gdyż tego rodzaju wydatki nie zostały wymienione w art. 21 ust. 25 ustawy o PIT.

Należy podkreślić, iż istotą omawianego zwolnienia jest przeznaczenie uzyskanego przychodu na własne cele mieszkaniowe. Oznacza to, że w sytuacji, w której podatnik wyda pieniądze otrzymane ze sprzedaży nieruchomości na nabycie nowej nieruchomości, która nie będzie służyć podatnikowi tylko osobie trzeciej, podatnik nie uzyska prawa do skorzystania ze zwolnienia (ulgi).

Warto dodać, iż za wydatki na cele mieszkaniowe nie uznaje się wydatków związanych z nieruchomościami, które są przeznaczone na cele rekreacyjne, co wynika z art. 21 ust. 28 ustawy o PIT.

1. Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.)

© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.