Cele mieszkaniowe | Interpretacje podatkowe, komentarz eksperta

Cele mieszkaniowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to cele mieszkaniowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Podsumowując, o prawie do skorzystania ze zwolnienia wymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy decydować będzie wydatkowanie nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży dochodu z tej sprzedaży na realizację własnych celów mieszkaniowych. W przypadku gdy Wnioskodawca przeznaczy środki ze sprzedaży nieruchomości na zakup innej nieruchomości mieszkalnej, którą następnie odda w użytkowanie najemcy, który w niej będzie realizował własne cele mieszkaniowe, to wówczas Zainteresowany nie ma prawa do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. U podstaw omawianego zwolnienia leżało założenie, że celem ustawodawcy jest zwolnienie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości i przeznaczenie uzyskanych środków na realizacje własnych celów mieszkaniowych. Zapis ten z założenia zatem wyklucza z zakresu działania zwolnienia wszystkie te inwestycje, które własnym potrzebom podatnika nie służą. Realizacja własnych celów mieszkaniowych jest podstawową przesłanką dopuszczającą w ogóle przedmiotowe prawo do zwolnienia. Kupując przedmiotowy lokal mieszkalny i oddając w najem Wnioskodawca wskazuje, że nie zamierza sam już w momencie zakupu realizować własnego celu mieszkaniowego. Tym samym wynajem lokalu mieszkalnego oznacza, że nabycie nie miało celu realizowania własnych celów mieszkaniowych i powoduje, że taka sytuacja nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2014
19
gru

Istota:
1. Czy należy uiścić podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19% od odpłatnego zbycia działki zakupionej w lipcu 2012 r. jeśli sprzedaż nastąpiła przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, ale w ciągu 2 lat od nabycia przychód ze sprzedaży przeznaczono na własne cele mieszkaniowe?2. Czy zakup gruntu można uznać za wydatek na cel mieszkaniowy?
Fragment:
Czy zakup gruntu można uznać za wydatek na cel mieszkaniowy... Zdaniem Wnioskodawcy, Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia nie później niż w ciągu 2 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na cele mieszkaniowe. Zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za wydatki na cele mieszkaniowe uważa się wydatki poniesione na: nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego oraz nabycia innego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131 grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego. Według powyższego spełnione są następujące warunki: Przychód uzyskany za sprzedaży działki nabytej 13 lipca 2012 r. w całości został przeznaczony na cel mieszkaniowy. W tym przypadku grunt zakupiony 19 kwietnia 2013 r.
2014
18
gru

Istota:
Podatek dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Świadczy o tym poprzedzenie wyrażenia „ cele mieszkaniowe ” przymiotnikiem „ własne ”. Zwolnieniem tym nie są zatem objęte dochody ze sprzedaży nieruchomości i praw w przypadku przeznaczenia przychodu na zakup innych nieruchomości lub praw w sytuacji, gdy czynności te wskazują np. na działanie o charakterze zarobkowym, spekulacyjnym, inwestycyjnym lub innym nie wskazującym na działanie ukierunkowane na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie precyzują, jak należy rozumieć pojęcie „ własne cele mieszkaniowe ”. „ Własne cele mieszkaniowe ” w takim przypadku należy rozumieć zgodnie z wykładnią literalną. Realizacja własnych celów mieszkaniowych w sytuacji kiedy podatnik był właścicielem innej (innych) nieruchomości (lokalu mieszkalnego) winna polegać na tym, że w przypadku zakupu kolejnego lokalu mieszkalnego również w nim podatnik faktycznie winien takie cele realizować. Wyraz „ mieszkaniowe ” w wyrażeniu „ własne cele mieszkaniowe ” należy odnosić do zamiaru zamieszkiwania związanego z różnymi sposobami wydatkowania przychodu, a nie do wydatkowania przychodu na nabycie mieszkania (mieszkań) w znaczeniu przedmiotowym.
2014
17
gru

Istota:
1. W której chwili zakupiony lokal jest kwalifikowany jako lokal na własne potrzeby mieszkaniowe?2. Czy jest wskazany okres, po upływie którego można darować córce przedmiotowy lokal tak by nie być obciążonym obowiązkiem podatkowym?3. Czy w przypadku zakupu lokalu mieszkalnego ze środków pochodzących z odpłatnego zbycia odziedziczonej nieruchomości, który tego samego dnia, w jednym akcie notarialnym, Wnioskodawca podaruje córce będzie zwolniony z podatku dochodowego?
Fragment:
Przy czym własne cele mieszkaniowe w takim przypadku należy rozumieć jednoznacznie zgodnie z wykładnią literalną. Realizacja własnych celów mieszkaniowych winna polegać na tym, że w przypadku nabycia nowej nieruchomości lub prawa to w nich podatnik faktycznie winien takie cele realizować. W opisanym we wniosku stanie faktycznym wnioskodawca wskazał, że zakupiony lokal mieszkalny jednocześnie przekazał w drodze darowizny na rzecz córki. Tym samym w lokalu tym cele mieszkaniowe realizować nie będzie Wnioskodawca, lecz jego córka. Powyższe oznacza, że w żadnej mierze nie można pogodzić tak przedstawionego stanu z przesłanką wynikającą z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy. Podatnik darując lokal mieszkalny na rzecz córki nie będzie w nim realizował własnych celów mieszkaniowych, a realizować je będzie jego córka. Ustawodawca nie przewidział ulgi mieszkaniowej dla podatników, którzy zamiast zaspokajać własne cele mieszkaniowe planują jedynie wspomagać swoje dzieci i to z myślą o nich a nie o sobie nabywają mieszkanie. Podatnik, który przeznaczył środki ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na nabycie innej nieruchomości mieszkalnej, którą jednocześnie zbył w drodze darowizny, przy obliczaniu dochodu zwolnionego z opodatkowania nie ma prawa uwzględnić wydatków poniesionych na nabycie takiej nieruchomości.
2014
10
gru

Istota:
Czy kwoty wykazane w poz. od 1 do 7 spełniają kryteria art. 21 ust. 1 pkt 131 i są objęte zwolnieniem podatkowym?
Fragment:
Stwierdzić należy, że w niniejszej sprawie częściowa spłata kredytu wraz z odsetkami nie stanowi wydatku na własne cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, albowiem kredyt ten został udzielony Wnioskodawcy po uzyskaniu przychodu ze sprzedaży udziału w nieruchomości. Nie stanowią wydatku na własne cele mieszkaniowe również koszty, które Wnioskodawca musiał ponieść jako warunek konieczny przy zawarciu umowy kredytowej: koszty zabezpieczenia kredytu, koszty ubezpieczenia mieszkania, ubezpieczenie na życie, koszt wyceny nieruchomości przez bank, ubezpieczenie kredytu. Wydatki te wynikają wyłącznie z umowy zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a bankiem. Wydatki te związane wyłącznie z uzyskaniem kredytu są wydatkiem dodatkowym a nie kwotą kredytu. Wysokość kapitału kredytu to wysokość kwoty kredytu na zakup lokalu mieszkalnego, a nie wydatków jakie kredytowi towarzyszą. W żadnym więc wypadku wydatki te nie stanowią wydatku na własne cele mieszkaniowe. Dlatego też wnioskodawca nie może wydatków związanych z kosztami zabezpieczenia kredytu, kosztami ubezpieczenia mieszkania, ubezpieczenia na życie, kosztem wyceny nieruchomości przez bank, ubezpieczenia kredytu traktować jako wydatków na własne cele mieszkaniowe, gdyż wydatki te nie zostały przez ustawodawcę wskazane w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ww. ustawy – przepis ten wymienia tylko spłatę kredytu i odsetek.
2014
10
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości stanowiących majątek osobisty na własny cel mieszkaniowy objęty wspólnością ustawową małżeńską
Fragment:
(...) cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Należy wyjaśnić, że powyższe zwolnienie obejmować będzie taką część dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia. Dochód zwolniony należy zatem obliczyć według następującego wzoru: dochód zwolniony = D x W/P gdzie: D – dochód ze sprzedaży, W – wydatki poniesione na cele mieszkaniowe wymienione w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, P – przychód ze sprzedaży. W sytuacji gdy przychód z odpłatnego zbycia zostanie w całości przeznaczony na cele mieszkaniowe, to wówczas uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego. Cele mieszkaniowe, których sfinansowanie przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, wymienione zostały w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2014
9
gru

Istota:
Czy środki uzyskane ze sprzedaży gospodarstwa rolnego stanowiącego majątek odrębny Wnioskodawcy poniesione od stycznia 2014 r. w całości stanowią wydatki na cele mieszkaniowe - budowę domu jednorodzinnego?
Fragment:
W związku z powyższym opisem do rozstrzygnięcia przedstawiono kwestię: Czy środki uzyskane ze sprzedaży gospodarstwa rolnego stanowiącego majątek odrębny Wnioskodawcy poniesione od stycznia 2014 r. w całości stanowią wydatki na cele mieszkaniowe - budowę domu jednorodzinnego... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych środki uzyskane ze zbycia nieruchomości stanowiącej majątek odrębny, w sytuacji, gdy zostaną one przeznaczone na własne cele mieszkaniowe – budowę budynku mieszkalnego (na gruncie objętym wspólnością małżeńską majątkową) w ciągu 2 lat od końca roku, w którym nastąpiła sprzedaż, w całości korzystają ze zwolnienia. Wnioskodawca uważa, że dopuszczalne jest skorzystanie ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 również w sytuacji, gdy środki wydatkowane na cele mieszkaniowe pochodziły z zadatku, czy zaliczki otrzymanych w związku z zawarciem umowy przedwstępnej, jeżeli doszło w istocie do zawarcia umowy właściwej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2014
7
gru

Istota:
Czy w opisanym stanie faktycznym wydatki poniesione w 2013 r. na zakup siedliska, będą stanowić wydatek na cele mieszkaniowe i będą uwzględnione jako dochód uzyskany ze sprzedaży mieszkania w W. w 2011 r. przeznaczony na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, objęty zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 ust. l pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Przy czym „ własne cele mieszkaniowe ” w takim przypadku należy rozumieć jednoznacznie, zgodnie z wykładnią literalną. Realizacja własnych celów mieszkaniowych winna polegać na tym, że w przypadku nabycia nowej nieruchomości to w niej podatnik faktycznie winien takie cele realizować. Wyrażenie „ własne cele mieszkaniowe ” należy odnosić do zamiaru zamieszkiwania związanego z wydatkowaniem przychodu a nie do nabycia budynku w znaczeniu przedmiotowym. Istotnym jest zatem aby podatnik był w stanie racjonalnie udowodnić, że faktycznie zamieszka lub ma możliwość zamieszkania w nabytym budynku mieszkalnym. Zatem w sytuacji, gdy Wnioskodawca wydatkuje przychód z odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość na zakup udziału w siedlisku wraz z zabudowaniami gospodarczymi i budynkiem mieszkalnym, w którym będzie realizował własne cele mieszkaniowe (będzie wykorzystywał ten budynek na własne cele mieszkaniowe), wówczas wydatki poniesione na zakup tego budynku mieszkalnego będzie mógł zakwalifikować do wydatków, o których mowa w 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji nabędzie prawo do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy.
2014
3
gru

Istota:
Czy w opisanym stanie faktycznym wydatki poniesione w 2013 r. na zakup siedliska, będą stanowić wydatek na cele mieszkaniowe i będą uwzględnione jako dochód uzyskany ze sprzedaży mieszkania w W. w 2011 r. przeznaczony na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, objęty zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 ust. l pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Przy czym „ własne cele mieszkaniowe ” w takim przypadku należy rozumieć jednoznacznie, zgodnie z wykładnią literalną. Realizacja własnych celów mieszkaniowych winna polegać na tym, że w przypadku nabycia nowej nieruchomości to w niej podatnik faktycznie winien takie cele realizować. Wyrażenie „ własne cele mieszkaniowe ” należy odnosić do zamiaru zamieszkiwania związanego z wydatkowaniem przychodu a nie do nabycia budynku w znaczeniu przedmiotowym. Istotnym jest zatem aby podatnik był w stanie racjonalnie udowodnić, że faktycznie zamieszka lub ma możliwość zamieszkania w nabytym budynku mieszkalnym. Zatem w sytuacji, gdy Wnioskodawczyni wydatkuje przychód z odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość na zakup udziału w siedlisku wraz z zabudowaniami gospodarczymi i budynkiem mieszkalnym, w którym będzie realizowała własne cele mieszkaniowe (będzie wykorzystywała ten budynek na własne cele mieszkaniowe), wówczas wydatki poniesione na zakup tego budynku mieszkalnego będzie mogła zakwalifikować do wydatków, o których mowa w 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji nabędzie prawo do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy.
2014
3
gru

Istota:
Wydatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości otrzymanego w formie zaliczki przed zawarciem umowy sprzedaży.
Fragment:
Przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy stanowi, że wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Dochód zwolniony należy obliczyć według następującego wzoru: dochód zwolniony = D x W/P gdzie: D – dochód ze sprzedaży, W – wydatki poniesione na cele mieszkaniowe, P – przychód ze sprzedaży. Powyższe zwolnienie obejmuje taką część dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości (udziału w nieruchomości), jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia. W sytuacji, gdy przychód z odpłatnego zbycia zostanie w całości przeznaczony na własne cele mieszkaniowe, to wówczas uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego.
2014
18
lis

Cele mieszkaniowe | Komentarz eksperta podatkowego

Przemysław Bogusz, Kancelaria Doradztwa Podatkowego „TuboTax”
Doradca podatkowy
Kancelaria Doradztwa Podatkowego „TuboTax”

Definicja celów mieszkaniowych ma istotne znaczenie dla określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT1 zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości (lub praw majątkowych, takich jak spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub prawo wieczystego użytkowania gruntów), czyli tzw. ulgi mieszkaniowej. Jednym z warunków skorzystania z omawianego zwolnienia (ulgi) jest przeznaczenie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe.

Jak wynika z ust. 25 ww. artykułu, za wydatki poniesione na cele mieszkaniowe uważa się, m.in. wydatki poniesione na:

  • nabycie domu, mieszkania, gruntu pod budowę domu (lub prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu), a także spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
  • budowę lub remont własnego mieszkania lub domu,
  • adaptację na cele mieszkalne budynku niemieszkalnego,
  • spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na ww. cele przed dniem uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.

Katalog wydatków uprawniających do skorzystania ze zwolnienia jest katalogiem zamkniętym. Oznacza to przykładowo, że przeznaczenie przychodu ze zbycia mieszkania na zakup wyposażenia do nowego domu lub roślin do ogrodu nie będzie uprawniać do ulgi, gdyż tego rodzaju wydatki nie zostały wymienione w art. 21 ust. 25 ustawy o PIT.

Należy podkreślić, iż istotą omawianego zwolnienia jest przeznaczenie uzyskanego przychodu na własne cele mieszkaniowe. Oznacza to, że w sytuacji, w której podatnik wyda pieniądze otrzymane ze sprzedaży nieruchomości na nabycie nowej nieruchomości, która nie będzie służyć podatnikowi tylko osobie trzeciej, podatnik nie uzyska prawa do skorzystania ze zwolnienia (ulgi).

Warto dodać, iż za wydatki na cele mieszkaniowe nie uznaje się wydatków związanych z nieruchomościami, które są przeznaczone na cele rekreacyjne, co wynika z art. 21 ust. 28 ustawy o PIT.

1. Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.)

© 2011-2014 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.