Cele mieszkaniowe | Interpretacje podatkowe, komentarz eksperta

Cele mieszkaniowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to cele mieszkaniowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy kwota zadatku otrzymanego przy zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego, przeznaczona na spłatę kredytu zaciągniętego przez podatnika na nabycie budynku mieszkalnego przed dniem uzyskania przychodu, korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Podsumowując, co do zasady spłata kredytu oraz odsetek od kredytu zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw na cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli m.in. zaciągniętego na nabycie wymienionych w ww. przepisie nieruchomości i praw może stanowić realizację celu mieszkaniowego. Istotnym jest, aby kredyt zaciągnięty był przez podatnika przed uzyskaniem przychodu ze zbycia. Nie mniej jednak aby spłata takiego kredytu mogła skorzystać ze zwolnienia jako wydatek na własne cele mieszkaniowe, to niewystarczającym jest spełnienie wyłącznie warunku celu mieszkaniowego, ale kluczowy jest także moment poniesienia wydatku na spłatę o czym wprost stanowi art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. A przepis ten, jak była o tym mowa wcześniej, mówi literalnie o momencie poniesienia wydatku formułując zwrot „ począwszy od dnia odpłatnego zbycia ”. Dlatego też wydatki jakie Wnioskodawca poniósł na częściową spłatę kredytu przed uzyskaniem przychodu ze sprzedaży nieruchomości czyli przed 27 czerwca 2014 r. nie stanowią wydatku, który spełnia warunek zwolnienia. W tym miejscu wskazać należy, że Wnioskodawca argumentując swoje stanowisko przywołał interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 9 grudnia 2011 r.
2015
24
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT wypływa jeszcze jedna daleko idąca konsekwencja zawarta w stwierdzeniu „ własne cele mieszkaniowe ”. Zamiarem ustawodawcy było zachęcanie podatników m.in. do nabywania w miejsce zbywanych nieruchomości, innych nieruchomości przeznaczonych do zaspokajania ich indywidualnych potrzeb mieszkaniowych. Przewidując przedmiotowe zwolnienie ustawodawca w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 131 w sposób niebudzący wątpliwości podkreślił, że zwolnieniu podlegać będzie tylko taki dochód, który wydatkowany zostanie na „ własne cele mieszkaniowe ”. Przy czym „ własne cele mieszkaniowe ” w takim przypadku należy rozumieć jednoznacznie zgodnie z wykładnią literalną. Realizacja własnych celów mieszkaniowych winna polegać na tym, że w przypadku nabycia nowej nieruchomości to w niej podatnik fizycznie winien takie cele realizować. Poprzedzenie wyrażenia „ cele mieszkaniowe ” przymiotnikiem „ własne ” świadczy o tym, że ustawodawca przewidując podstawę do zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131, dopisując ten przymiotnik, podkreślił, że celem nadrzędnym jest zwolnienie takiego przychodu, który wydatkowany zostanie na zaspokojenie „ własnych celów mieszkaniowych ”. Tak więc uregulowane w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy PIT zwolnienie od podatku dochodowego w zamierzeniach ustawodawcy realizować ma cel, jakim jest zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika.
2015
17
maj

Istota:
W zakresie sposobu ustalenia podstawy opodatkowania z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku?
Fragment:
Z tego samego powodu nie jest nabyciem na własne cele mieszkaniowe lokalu lub lokali, w których swoje potrzeby mieszkaniowe będą zaspokajać inne osoby niż podatnik, bez względu na to kim są te osoby dla podatnika. Ustawodawca pisząc o „ własnych celach mieszkaniowych ” wykluczył z tego zakresu pojęciowego nabywanie mieszkań dla dzieci podatników, nie są to już bowiem własne cele mieszkaniowe podatnika, ale cele mieszkaniowe ich dzieci. Odnosząc powyższe wyjaśnienia do rozpatrywanej sprawy nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że zakup dwóch mieszkań, które w zamierzeniach przeznaczone są dla jego dzieci wypełnia dyspozycję zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Główną przesłanką skłaniającą Wnioskodawcę do zakupu tych mieszkań jak sam wprost wskazał jest chęć zapewnienia swoim dzieciom warunków mieszkaniowych kiedy się usamodzielnią, tj. będą w stanie samodzielnie mieszkać i utrzymać mieszkania. Powyższe okoliczności jednoznacznie przesądzają, że od samego początku zamierzeniem Wnioskodawcy nie była realizacja własnych celów mieszkaniowych, lecz zaspokojenie w przyszłości potrzeb mieszkaniowych swoich dzieci a do tego czasu wynajęcie tych mieszkań.
2015
14
maj

Istota:
Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym wydatkowanego na spłatę kredytów zaciągniętych na zakup lokali mieszkalnych, z których jedno jest wynajmowane.
Fragment:
Przy zwolnieniu uwzględnić można tylko takie wydatki, które poniesione zostaną na „ własne cele mieszkaniowe ”. Przy czym „ własne cele mieszkaniowe ” należy rozumieć jednoznacznie zgodnie z wykładnią literalną. Realizacja własnych celów mieszkaniowych winna polegać na tym, że w przypadku spłaty kredytu zaciągniętego na nabycie lokalu mieszkalnego ze środków ze sprzedaży innego lokalu mieszkalnego podatnik faktycznie winien w nabytym za kredyt lokalu takie cele realizować, a więc mieszkać. Nie wystarczy być zatem właścicielem lub współwłaścicielem mieszkania – w mieszkaniu tym trzeba jeszcze faktycznie mieszkać. Podkreślenia wymaga bowiem, że ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wypływa daleko idąca konsekwencja zawarta w stwierdzeniu „ własne cele mieszkaniowe ”. U podstaw omawianego zwolnienia legło założenie, że nie powinny być opodatkowane środki wydane na realizację własnego celu mieszkaniowego zbywającego. Powyższy warunek wynika wprost z brzmienia przepisu normującego zwolnienie. Wydatkowanie przychodu na własne cele mieszkaniowe oznacza, według stanowiska prezentowanego w orzecznictwie i doktrynie, że celem podatnika jest realizacja potrzeby zapewnienia sobie tzw. „ dachu nad głową ”.
2015
12
maj

Istota:
W zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego?
Fragment:
Ze zwolnienia tego wypływa bowiem daleko idąca konsekwencja zawarta w stwierdzeniu „ własne cele mieszkaniowe ”. Warunkiem zwolnienia podatkowego jest jednak wykazanie przez podatnika, że były to jego własne cele mieszkaniowe. Wydatkowanie przychodu na własne cele mieszkaniowe oznacza, że celem podatnika jest realizacja potrzeby zapewnienia sobie tzw. „ dachu nad głową ”, dążenie, aby w tym nowym miejscu mieszkać. Wyraz „ mieszkaniowe ” w wyrażeniu „ własne cele mieszkaniowe ”, należy odnosić do zamiaru zamieszkiwania związanego z różnymi sposobami wydatkowania przychodu, a nie do wydatkowania przychodu na nabycie (budowę) w znaczeniu przedmiotowym. Zamiarem ustawodawcy tworzącego zwolnienie przedmiotowe w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych było zachęcanie podatników do nabywania w miejsce zbywanych praw majątkowych czy nieruchomości, innych nieruchomości lub praw przeznaczonych do zaspokajania ich indywidualnych potrzeb mieszkaniowych. U podstaw omawianego zwolnienia legło założenie, że nie powinny być opodatkowane środki wydane na realizację własnego celu mieszkaniowego. Powyższe wnioski wynikają wprost z brzmienia przepisu normującego powyższe zwolnienie. Przewidując przedmiotowe zwolnienie ustawodawca w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 131 w sposób niebudzący wątpliwości podkreślił, że zwolnieniu podlegać będzie tylko taki dochód, który wydatkowany zostanie na „ własne cele mieszkaniowe ”, przy czym ustawodawca wyłączył z zakresu zwolnienia wydatki na budowę budynku przeznaczonego na cele rekreacyjne.
2015
12
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Wnioskodawca uważa, że w przypadku (i) zbycia udziału w odziedziczonej nieruchomości przed upływem pięciu lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło nabycie spadku, (ii) złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenia o wykorzystaniu otrzymanej ceny na cele mieszkaniowe w terminie 2 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiła sprzedaż oraz (iii) wydatkowania ceny w ww. terminie 2 lat na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego wspólnie z małżonką na cele mieszkaniowe umożliwi skorzystanie ze zwolnienia podatkowego. Zdaniem Wnioskodawcy bez znaczenia jest fakt, że pozostaje on we wspólności majątkowej małżeńskiej, jak również fakt, że kredyt mieszkaniowy został zaciągnięty wspólnie z małżonką. Bezspornym winno być, że ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej charakteryzuje się tym, że w czasie jej trwania nie sposób wydzielić części majątku lub zobowiązań przypadającą każdemu z małżonków, a zatem cały majątek lub zobowiązania małżonków należy traktować jako przysługujące im w całości wspólnie. Spłata kredytu hipotecznego zaciągniętego wspólnie z żoną będzie zatem również w całości realizacją celów mieszkaniowych Wnioskodawcy i Jego rodziny. Odmienny pogląd prowadziłby do istotnego naruszenia słusznego interesu Wnioskodawcy oraz zasady sprawiedliwości społecznej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest: nieprawidłowe – w odniesieniu do obowiązku składania, w terminie 14 dni od dnia sprzedaży, oświadczenia o zamiarze przeznaczenia środków uzyskanych z tej sprzedaży na własne cele mieszkaniowe, prawidłowe – w pozostałej części.
2015
8
maj

Istota:
Zwolnienia z opodatkowania opłat pobieranych przez Spółdzielnię za użytkowanie pomieszczeń dodatkowych.
Fragment:
Zatem ze zwolnienia od podatku od towarów i usług korzysta wyłącznie świadczenie usług wynajmu nieruchomości na cele mieszkaniowe. Zastosowanie zwolnienia jest uzależnione od spełnienia przesłanek obiektywnych dotyczących charakteru wynajmowanego lokalu (lokal mieszkalny) oraz subiektywnych dotyczących przeznaczenia wynajmowanego lokalu (cel mieszkaniowy). Powyższe wskazuje, że zwolnieniu od podatku podlega świadczona na własny rachunek usługa wynajmu lub dzierżawy nieruchomości o charakterze mieszkalnym co istotne, na cele mieszkaniowe. Zatem przesłanki do zastosowania zwolnienia są następujące: świadczenie usługi na własny rachunek, charakter mieszkalny nieruchomości, mieszkaniowy cel najmu lub dzierżawy. Zaistnienie wszystkich powyższych przesłanek skutkuje zastosowaniem zwolnienia od podatku, natomiast brak któregokolwiek z powyższych elementów nie pozwala na jego zastosowanie. W myśl art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.
2015
8
maj

Istota:
W zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego?
Fragment:
W orzecznictwie dość jednolicie przyjmuje się, że cel mieszkaniowy wiąże się z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych przy czym chodzi tu o potrzeby mieszkaniowe w sensie obiektywnym, a zatem potrzeby przeciętnego podatnika, który o ulgę się ubiega. Zawsze bowiem centrum życiowe koncentruje się w konkretnym budynku (lokalu) i ten właśnie budynek (lokal) służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Natomiast nie będzie dla Wnioskodawcy wydatkiem na własne cele mieszkaniowe wydatkowanie środków ze sprzedaży na remont dwóch pozostałych mieszkań, których Wnioskodawca jest współwłaścicielem i spłatę kredytów zaciągniętych na zakup tychże dwóch mieszkań. O realizacji własnych celów mieszkaniowych nie sposób mówić, gdy podatnik dokonuje remontu mieszkań, które wynajmuje. Jest rzeczą oczywistą, że w ten sposób nie realizuje własnego celu mieszkaniowego. Tymczasem potrzeba realizacji własnych celów mieszkaniowych jest najważniejszym elementem przedmiotowego zwolnienia. Wnioskodawca wynajmując mieszkania nie zaspakaja własnych potrzeb mieszkaniowych a zaspakaja cudze potrzeby mieszkaniowe. Celem działania Wnioskodawcy nie jest zatem dążenie do spełnienia (zrealizowania) swojej potrzeby mieszkaniowej, ale dążenie do osiągnięcia zysku a remont tych nieruchomości mieszkaniowych będzie środkiem do jego osiągnięcia.
2015
5
maj

Istota:
Możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonego na remont budynku mieszkalnego i zakup działki na cele inwestycyjne
Fragment:
Realizacja celów mieszkaniowych ma tymczasem dotyczyć zaspokajania aktualnych potrzeb podatnika, które można ocenić pod kątem realizacji „ własnych celów mieszkaniowych ” nie zaś inwestowania w zakupy, które takim celom na moment wydatkowania nie służą i służyć nie będą przez bardzo długi czas lub w ogóle. Tym samym przez wzgląd na powyższą subsumcję Organ nie może potwierdzić prawidłowości stanowiska Wnioskodawcy, że wydatkowanie środków uzyskanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na zakup działki, na której być może podatnik podejmie budowę za kilkanaście lat budynku mieszkalnego to własny cel mieszkaniowy. W takiej sytuacji nie mamy do czynienia z realizacją własnych celów mieszkaniowych, ale z lokowaniem środków w nieruchomości. Nie jest to realizacja własnego celu mieszkaniowego Wnioskodawcy, ale zwykła inwestycja. Tymczasem samo inwestowanie w nieruchomości nie daje prawa do zwolnienia z opodatkowania. Jeśli zatem taka inwestycja nie będzie dokonana po to, aby w niej Wnioskodawca realizował własny cel mieszkaniowy czyli dążył do zamieszkania, to tak wydana kwota nie korzysta ze zwolnienia. Na moment ponoszenia wydatku takiego zamiaru u Wnioskodawcy brak.
2015
5
maj

Istota:
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego z rozpoczętą budową nabytego w ramach realizacji celu mieszkaniowego a zachowanie prawa do zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy.
Fragment:
Warunkiem zwolnienia podatkowego jest wykazanie przez podatnika, że wydatek poniesiony został na zrealizowanie jego własnych celów mieszkaniowych. Wydatkowanie przychodu na własne cele mieszkaniowe oznacza, według stanowiska prezentowanego w orzecznictwie i doktrynie, że celem podatnika jest realizacja potrzeby zapewnienia sobie tzw. „ dachu nad głową ”. Ustawodawca nie odniósł skorzystania z prawa do zwolnienia z opodatkowania od wykazania zamiaru zamieszkania w nowym budynku jedynie w chwili jego nabycia, lecz wyraźnie wskazał, że nabycie musi być dokonane na własne cele mieszkaniowe a te realizowane są w dłuższym okresie czasu. Sądy administracyjne podkreślają, że zwolnienie z opodatkowania dochodów opisanych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma charakter mieszany, podmiotowo-przedmiotowy. Wydatkowanie środków na określony przedmiot w połączeniu z funkcją jaką ten przedmiot realizuje na rzecz nabywcy – zaspokojenie jego niezaspokojonych celów mieszkaniowych. W świetle takiego wyjaśnienia nie zaspokaja swoich własnych celów mieszkaniowych osoba, która posiadając własne miejsce zamieszkania nabywa kolejne nieruchomości w celach lokaty kapitału, prowadzenia inwestycji w postaci najmu lub remontu celem późniejszej ich odsprzedaży z zyskiem.
2015
23
kwi

Cele mieszkaniowe | Komentarz eksperta podatkowego

Przemysław Bogusz, Kancelaria Doradztwa Podatkowego „TuboTax”
Doradca podatkowy
Kancelaria Doradztwa Podatkowego „TuboTax”

Definicja celów mieszkaniowych ma istotne znaczenie dla określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT1 zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości (lub praw majątkowych, takich jak spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub prawo wieczystego użytkowania gruntów), czyli tzw. ulgi mieszkaniowej. Jednym z warunków skorzystania z omawianego zwolnienia (ulgi) jest przeznaczenie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe.

Jak wynika z ust. 25 ww. artykułu, za wydatki poniesione na cele mieszkaniowe uważa się, m.in. wydatki poniesione na:

  • nabycie domu, mieszkania, gruntu pod budowę domu (lub prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu), a także spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
  • budowę lub remont własnego mieszkania lub domu,
  • adaptację na cele mieszkalne budynku niemieszkalnego,
  • spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na ww. cele przed dniem uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.

Katalog wydatków uprawniających do skorzystania ze zwolnienia jest katalogiem zamkniętym. Oznacza to przykładowo, że przeznaczenie przychodu ze zbycia mieszkania na zakup wyposażenia do nowego domu lub roślin do ogrodu nie będzie uprawniać do ulgi, gdyż tego rodzaju wydatki nie zostały wymienione w art. 21 ust. 25 ustawy o PIT.

Należy podkreślić, iż istotą omawianego zwolnienia jest przeznaczenie uzyskanego przychodu na własne cele mieszkaniowe. Oznacza to, że w sytuacji, w której podatnik wyda pieniądze otrzymane ze sprzedaży nieruchomości na nabycie nowej nieruchomości, która nie będzie służyć podatnikowi tylko osobie trzeciej, podatnik nie uzyska prawa do skorzystania ze zwolnienia (ulgi).

Warto dodać, iż za wydatki na cele mieszkaniowe nie uznaje się wydatków związanych z nieruchomościami, które są przeznaczone na cele rekreacyjne, co wynika z art. 21 ust. 28 ustawy o PIT.

1. Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.)

© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.