Cele mieszkaniowe | Interpretacje podatkowe, komentarz eksperta

Cele mieszkaniowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to cele mieszkaniowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego (wydatkowanie z majątku odrębnego na majątek wspólny małżonków).
Fragment:
Ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wypływa jeszcze jedna daleko idąca konsekwencja zawarta w stwierdzeniu „ własne cele mieszkaniowe ”. Zamiarem ustawodawcy było zachęcanie podatników m.in. do nabywania w miejsce zbywanych nieruchomości, innych nieruchomości przeznaczonych do zaspokajania ich indywidualnych potrzeb mieszkaniowych. Przewidując przedmiotowe zwolnienie ustawodawca w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 131 w sposób niebudzący wątpliwości podkreślił, że zwolnieniu podlegać będzie tylko taki dochód, który wydatkowany zostanie na „ własne cele mieszkaniowe ”. Przy czym „ własne cele mieszkaniowe ” w takim przypadku należy rozumieć jednoznacznie zgodnie z wykładnią literalną. Realizacja własnych celów mieszkaniowych winna polegać na tym, że w przypadku nabycia nowej nieruchomości to w niej podatnik faktycznie winien takie cele realizować. Poprzedzenie wyrażenia „ cele mieszkaniowe ” przymiotnikiem „ własne ” świadczy o tym, że ustawodawca przewidując podstawę do zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131, dopisując ten przymiotnik, podkreślił, że celem nadrzędnym jest zwolnienie takiego przychodu, który wydatkowany zostanie na zaspokojenie „ własnych celów mieszkaniowych ”. Tak więc uregulowane w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy zwolnienie od podatku dochodowego w zamierzeniach ustawodawcy realizować ma cel, jakim jest zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika.
2014
5
wrz

Istota:
Czy spłata kredytu w okresie 2 lat od daty sprzedaży nieruchomości, zaciągniętego przed datą jej sprzedaży na nabycie budynku mieszkalnego w całości zostanie uwzględniona jako wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 i ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy w połowie, z uwagi na fakt, że kredyt ten zaciągnięty był wspólnie z żoną?
Fragment:
Przy czym, kredyt ten musi być zaciągnięty na cele mieszkaniowe, co z kolei powinno wynikać z treści umowy kredytowej. Spłata kredytu stanowi bowiem etap realizacji tego celu mieszkaniowego. Zatem, przy spełnieniu warunków wskazanych w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) oraz braku przesłanek negatywnych, wynikających z ust. 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wydatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w nieruchomości nabytego w drodze spadku w 2010 r. do majątku odrębnego Wnioskodawcy, począwszy od dnia odpłatnego zbycia nie później jednak niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło jego odpłatne zbycie ( nie zaś jak twierdzi Wnioskodawca w okresie dwóch lat od dnia nabycia spadku) na spłatę kredytu hipotecznego, zaciągniętego wspólnie z żoną na zakup w 2007 r. domu mieszkalnego, którego Wnioskodawca jest współwłaścicielem uprawnia do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 tej ustawy. Dodać przy tym należy, że cel mieszkaniowy, o którym mowa powyżej zostaje spełniony w odniesieniu do całej kwoty wydatkowanej na spłatę zaciągniętego wspólnie z żoną kredytu hipotecznego, bowiem w tym przypadku bez znaczenia pozostaje fakt, że środki pochodzące ze sprzedaży majątku odrębnego Wnioskodawcy zostały wydatkowane na ww. cele.
2014
3
wrz

Istota:
Czy przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych w sytuacji budowy domu na działce będącej współwłasnością Wnioskodawcy i jego małżonki, co spowoduje w następstwie opuszczenie i wynajęcie zamieszkiwanych obecnie dwóch mieszkań oraz dalszego wynajmowania posiadanych już innych dwóch mieszkań?
Czy taka sytuacja spełni przesłanki wydatku na własne cele mieszkaniowe?
Fragment:
Czy taka sytuacja spełni przesłanki wydatku na własne cele mieszkaniowe... Zdaniem Wnioskodawcy oceniając zaistniały stan faktyczny i biorąc pod uwagę zdarzenie przyszłe, w którym nastąpi dalsza poprawa warunków mieszkaniowych poprzez zamieszkanie we własnym domu z całą rodziną budowa domu na działce będącej współwłasnością Wnioskodawcy i jego małżonki stanowić będzie wydatek na własne cele mieszkaniowe. Natomiast jednoczesne wynajęcie zamieszkiwanych dotychczas dwóch mieszkań i dalszego wynajmowania posiadanych już dwóch innych mieszkań nie będzie stanowić przeszkody w zakwalifikowaniu wydatku na budowę domu do kategorii wydatku na własne cele mieszkaniowe. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 źródłami przychodów (...)
2014
3
wrz

Istota:
Czy zakup mieszkania przez małżonka i całkowita spłata kredytu hipotecznego wraz z odsetkami, zaciągniętego na zakup sprzedanej nieruchomości stanowić będzie „własne cele mieszkaniowe”?
Fragment:
Stąd też słuszne jest stwierdzenie Wnioskodawcy, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zabraniają realizowania własnych celów mieszkaniowych poprzez posiadanie więcej niż jednej nieruchomości. Jednakże z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca wraz z małżonkiem zakupili jeden lokal mieszkalny, natomiast w 2014 r. to małżonek Wnioskodawcy zamierza kupić dom. Właścicielem domu nie będzie Wnioskodawca, lecz jego małżonek. Wnioskodawca w ramach realizacji własnych celów mieszkaniowych nabył zatem wyłącznie lokal mieszkalny. Dom natomiast nie będzie własnością ani współwłasnością Wnioskodawcy. Tymczasem z treści art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) ww. ustawy jednoznacznie wynika, że wydatkiem poniesionym na realizację własnych celów mieszkaniowych jest „ nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku ”. Skoro Wnioskodawca nie nabędzie własności ani współwłasności w budynku mieszkalnym a wyłącznie jego małżonek, to nie będzie można uznać poniesionego przez Wnioskodawcę wydatku jako wydatku na realizację własnych celów mieszkaniowych. Wnioskodawca poniesie bowiem wydatek na sfinansowanie nabycia budynku mieszkalnego wyłącznie przez jego małżonka. Warunki zwolnienia Wnioskodawca spełnił zatem wyłącznie w odniesieniu do nabytego lokalu mieszkalnego.
2014
2
wrz

Istota:
Czy przeznaczenie środków – ze zbycia lokalu – na budowę budynku mieszkalnego można uznać za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe w przypadku gdy Wnioskodawczyni przysługuje 1/2 część prawa własności gruntu, na którym budowany będzie budynek mieszkalny?
Fragment:
Na podstawie powołanego uprzednio przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Cele mieszkaniowe, których sfinansowanie przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, wymienione zostały w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie zatem do treści art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy, za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na: nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych (...)
2014
2
wrz

Istota:
Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w darowiźnie w 2010 r. w związku z poniesieniem wydatków na cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 updof.
Fragment:
Przy zwolnieniu uwzględnić można tylko takie wydatki, które poniesione zostaną na „ własne cele mieszkaniowe ”. Przy czym „ własne cele mieszkaniowe ” należy rozumieć jednoznacznie zgodnie z wykładnią literalną. Realizacja własnych celów mieszkaniowych winna polegać na tym, że w przypadku nabycia nieruchomości mieszkalnej ze środków ze sprzedaży innej nieruchomości podatnik faktycznie winien w nowonabytej nieruchomości (np. domu mieszkalnym, lokalu mieszkalnym) takie cele realizować, a więc mieszkać. Nie wystarczy być zatem właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości – w nieruchomości tej trzeba jeszcze faktycznie mieszkać. Dopiero to oznacza, że w nabytej nieruchomości podatnik zaspokaja własne potrzeby mieszkaniowe. Również w przypadku nabycia działki pod budowę budynku mieszkalnego ze środków ze sprzedaży innej nieruchomości działka ta ma służyć realizacji własnych celów mieszkaniowych podatnika i nie ma mowy o tym aby to były cele rekreacyjne. Podkreślenia wymaga bowiem, że ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wypływa daleko idąca konsekwencja zawarta w stwierdzeniu „ własne cele mieszkaniowe ”. U podstaw omawianego zwolnienia legło bowiem założenie, że nie powinny być opodatkowane środki wydane na realizację własnego celu mieszkaniowego zbywającego.
2014
22
sie

Istota:
Opodatkowanie usług wynajmu lokalu mieszkalnego na cele mieszkaniowe
Fragment:
Powyższe wskazuje, że zwolnieniu od podatku od towarów i usług podlega wyłącznie świadczenie usług w zakresie wynajmowania nieruchomości, po pierwsze o charakterze mieszkalnym, po drugie - na cele mieszkaniowe. Zastosowanie zwolnienia jest więc uzależnione od spełnienia przesłanek dotyczących charakteru wynajmowanego lokalu (lokal mieszkalny) oraz dotyczących przeznaczenia wynajmowanego lokalu (cel mieszkaniowy). W związku z tym zwolnieniu nie podlega wynajem nieruchomości o charakterze mieszkalnym na cel inny niż mieszkaniowy. Przy czym przepis nie uzależnia zastosowania zwolnienia od rodzaju czy formy prawnej podmiotu świadczącego usługę jak i od podmiotu nabywającego tę usługę. Zatem tylko w przypadku, gdy podmiot świadczy usługę wynajmu/dzierżawy nieruchomości o charakterze mieszkalnym, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe przysługuje mu zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni posiada mieszkanie, które chciałaby wynająć. Mieszkanie nie jest składnikiem majątku jej przedsiębiorstwa i z umowy najmu zostanie odprowadzony zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 8,5%. Wnioskodawczyni przewiduje sytuację, w której wynajmie mieszkanie osobie prywatnej w celach mieszkaniowych, tj. zachowując mieszkaniowy cel najmu.
2014
8
sie

Istota:
1. Czy częściowe sfinansowanie zakupu nieruchomości środkami uzyskanymi ze sprzedaży mieszkania (59%), na której planowana jest budowa budynku mieszkalnego oraz budynku usługowego, będzie uprawniało do uznania wydatku na nabycie działki budowlanej za wydatek na cele mieszkaniowe, pod warunkiem rozpoczęcia budowy budynku mieszkalnego do końca 2015 r.?
2. Czy prawo do skorzystania z ulgi mieszkaniowej (w odniesieniu do wykorzystania 59% dochodu ze sprzedaży nieruchomości) będzie przysługiwało Wnioskodawcy również przypadku uzyskania pozwolenia na budowę budynku mieszkalno-usługowego (50% powierzchni na cele mieszkaniowe i 50% na cele działalności gospodarczej) i rozpoczęcia budowy budynku mieszkalno-usługowego do końca 2015 r.?
Fragment:
Ustawodawca w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia „ własne cele mieszkaniowe ” aczkolwiek przewidując podstawę do zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131, dopisując to wyrażenie, podkreślił, że celem nadrzędnym jest zwolnienie tylko takiego przychodu, który wydatkowany zostanie na zaspokojenie „ własnych celów mieszkaniowych ”. Tak więc uregulowane w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy zwolnienie od podatku dochodowego w zamierzeniach ustawodawcy realizować ma cel, jakim jest zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika, a nie cudzych celów, albo celów inwestycyjnych bądź zarobkowych. „ Własne cele mieszkaniowe ” w takim przypadku należy rozumieć jednoznacznie zgodnie z wykładnią literalną. Realizacja własnych celów mieszkaniowych winna polegać na tym, że w przypadku wybudowania budynku mieszkalnego Wnioskodawca faktycznie winien takie cele realizować z własną rodziną. Istotnym jest zatem, aby Wnioskodawca był w stanie racjonalnie udowodnić, że wydatki na budowę budynku mieszkalnego dotyczyć będą zaspokojenia Jego i Jego rodziny, tj. Wnioskodawcy własnych celów mieszkaniowych. Ta okoliczność będzie podlegała weryfikacji przed właściwym dla podatnika naczelnikiem urzędu skarbowego.
2014
8
sie

Istota:
1. Czy dochód Wnioskodawcy uzyskany z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych (tj. Uzyskany z tytułu zawarcia umowy notarialnej z 23 lutego 2012 r.) będzie wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli do końca 2014 r. przychód ten zostanie przez Wnioskodawcę wydatkowany na własne cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Jak wyliczyć wysokość kwoty zwolnionej od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Wnioskodawca planuje wydatkować część przychodu uzyskanego na podstawie umowy notarialnej z 23 lutego 2012 r. w wysokości 550 000 zł (pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) na własne cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odnosząc zatem powyższe uregulowania prawne do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w nieruchomości, wydatkowany począwszy od dnia odpłatnego zbycia – jak wskazuje Wnioskodawca – na wymienione w ustawie własne cele mieszkaniowe mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe zwolnienie będzie obejmowało taką część dochodu uzyskanego z tytułu sprzedaży przedmiotowej nieruchomości i praw majątkowych jaka proporcjonalnie będzie odpowiadała części wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe. Pamiętać przy tym należy o spełnieniu wszystkich ustawowych warunków skorzystania ze zwolnienia o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul.
2014
8
sie

Istota:
1. Czy Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli otrzymana w 2013 r. nieruchomość zostanie sprzedana w 2014 r. a środki ze sprzedaży przeznaczone zostaną w całości na własne cele mieszkaniowe w ciągu dwóch lat?
2. Czy pieniądze przeznaczone na spłatę kredytu hipotecznego będą mogły zostać uznane za wydatki na własne cele mieszkaniowe?
Fragment:
Skoro zatem w ramach obliczenia dochodu ze sprzedaży nieruchomości niemieszkalnej może zostać uwzględniony koszt jego nabycia, to obowiązuje ustawowy zakaz traktowania kredytu zaciągniętego na nabycie jako wydatku na własne cele mieszkaniowe. Uwzględnienie spłaty kredytu jako wydatku poniesionego na cel mieszkaniowy oznaczałoby, że Wnioskodawczyni w tej części odliczałaby dwukrotnie ten sam wydatek: raz jako poniesiony na zakup nieruchomości, a drugim zaś razem jako wydatek na spłatę kredytu, który finansował ten właśnie zakup, a tego zabrania wprost art. 21 ust. 30 ww. ustawy. Z kolei, przeznaczenie kwoty uzyskanej ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości niemieszkalnej na remont własnego budynku mieszkalnego, który nie zostanie przeznaczony na cele rekreacyjne może być uznany za wydatek na cele mieszkaniowe, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnienie to będzie zasadne tylko wtedy, gdy Wnioskodawczyni rzeczywiście w ciągu dwóch lat licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpi odpłatne zbycie - wydatkuje środki uzyskane ze sprzedaży udziału w nieruchomości niemieszkalnej nabytego ponad posiadany udział w majątku wspólnym w 2013 r. na własne cele mieszkaniowe wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podkreślić należy, że zwolnienia podatkowe oraz ulgi są wyjątkiem od zasady powszechności opodatkowania, dlatego do interpretacji przepisów ustanawiających zwolnienia podatkowe, jak również ulgi, należy stosować wykładnię ścisłą, która nie wychodzi poza literalne brzmienie przepisów.
2014
7
sie

Cele mieszkaniowe | Komentarz eksperta podatkowego

Przemysław Bogusz, Kancelaria Doradztwa Podatkowego „TuboTax”
Doradca podatkowy
Kancelaria Doradztwa Podatkowego „TuboTax”

Definicja celów mieszkaniowych ma istotne znaczenie dla określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT1 zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości (lub praw majątkowych, takich jak spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub prawo wieczystego użytkowania gruntów), czyli tzw. ulgi mieszkaniowej. Jednym z warunków skorzystania z omawianego zwolnienia (ulgi) jest przeznaczenie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe.

Jak wynika z ust. 25 ww. artykułu, za wydatki poniesione na cele mieszkaniowe uważa się, m.in. wydatki poniesione na:

  • nabycie domu, mieszkania, gruntu pod budowę domu (lub prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu), a także spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
  • budowę lub remont własnego mieszkania lub domu,
  • adaptację na cele mieszkalne budynku niemieszkalnego,
  • spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na ww. cele przed dniem uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.

Katalog wydatków uprawniających do skorzystania ze zwolnienia jest katalogiem zamkniętym. Oznacza to przykładowo, że przeznaczenie przychodu ze zbycia mieszkania na zakup wyposażenia do nowego domu lub roślin do ogrodu nie będzie uprawniać do ulgi, gdyż tego rodzaju wydatki nie zostały wymienione w art. 21 ust. 25 ustawy o PIT.

Należy podkreślić, iż istotą omawianego zwolnienia jest przeznaczenie uzyskanego przychodu na własne cele mieszkaniowe. Oznacza to, że w sytuacji, w której podatnik wyda pieniądze otrzymane ze sprzedaży nieruchomości na nabycie nowej nieruchomości, która nie będzie służyć podatnikowi tylko osobie trzeciej, podatnik nie uzyska prawa do skorzystania ze zwolnienia (ulgi).

Warto dodać, iż za wydatki na cele mieszkaniowe nie uznaje się wydatków związanych z nieruchomościami, które są przeznaczone na cele rekreacyjne, co wynika z art. 21 ust. 28 ustawy o PIT.

1. Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.)

© 2011-2014 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.