Cele mieszkaniowe | Interpretacje podatkowe, komentarz eksperta

Cele mieszkaniowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to cele mieszkaniowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Cele mieszkaniowe – zakup działki budowlanej, która zostanie podzielona i jedna część zostanie sprzedana, a na drugiej wybudowany zostanie budynek mieszkalny przeznaczony w części na prowadzenie działalności gospodarczej przez małżonka Wnioskodawcy.
Fragment:
Teraz jeszcze należy sprecyzować, że skoro w części budynku (też ustalonej proporcjonalnie na podstawie powierzchni użytkowej) będzie prowadzona działalność usługowa, to kwota na nabycie działki pod budowę budynku (a więc kwota ustalona po odliczeniu od całkowitej ceny działki kwoty na nabycie działki do odsprzedaży) będzie mogła być potraktowana jako wydatek na cel mieszkaniowy tylko w takiej proporcji w jakiej pozostaje powierzchnia budynku wykorzystywanego na cele mieszkaniowe do powierzchni budynku wykorzystywanego na cele usługowe. Ulga nie służy bowiem finansowaniu zaspokojenia gospodarczych (usługowych) zamierzeń podatnika a jedynie zaspokojeniu jego celów mieszkaniowych. Podsumowując: za wydatki na własne cele mieszkaniowe Wnioskodawcy mogą zostać uznane środki przeznaczone na zakup działki budowlanej, ale tylko w części przypadającej na powierzchnię, na której budowany jest budynek mieszkalny i to wykorzystywany na cele mieszkaniowe oraz środki przeznaczone na budowę budynku mieszkalnego, w części przypadającej proporcjonalnie na powierzchnię mieszkalną; za wydatki na własne cele mieszkaniowe Wnioskodawcy nie mogą zostać uznane środki przeznaczone na zakup działki budowlanej w części przypadającej na wydzieloną i sprzedaną działkę o powierzchni około 20 arów oraz ta część wydatków na zakup pozostałych 10 arów, które będą proporcjonalnie odpowiadały powierzchni budynku przeznaczonej pod usługi, a także środki przeznaczone na budowę budynku mieszkalnego w części przypadającej proporcjonalnie na powierzchnię przeznaczoną na prowadzenie przez małżonka Wnioskodawcy działalności gospodarczej.
2014
24
kwi

Istota:
Czy w zaistniałej sytuacji, wydatkowanie kwoty uzyskanej ze sprzedaży 1/2 części odziedziczonej nieruchomości, stanowiącej majątek osobisty Wnioskodawczyni, na budowę budynku mieszkalnego stanowiącego własność obojga małżonków (tj. Wnioskodawczyni i Jej męża), spełnia warunki pozwalające na zastosowanie zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z ust. 25 pkt 1 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. wydatki poniesione na budowę budynku mieszkalnego obojga małżonków, podlegają w całości uwzględnieniu (a nie w 1/2 części) przy obliczaniu osiągniętego przez Wnioskodawczynię dochodu podlegającego zwolnieniu od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy.
Fragment:
(...) cele mieszkaniowe (...) ” wynika, iż podstawową okolicznością decydującą o stosowaniu powyższego zwolnienia jest przeznaczenie dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych na cele mieszkaniowe. Innymi słowy ważny jest moment uzyskania dochodu i poniesienia wydatku oraz cel wydatkowania, tj. cel mieszkaniowy. Uzyskane przez Wnioskodawczynię środki finansowe ze sprzedaży odziedziczonej 1 / 2 części nieruchomości zostały w całości przeznaczone na cele mieszkaniowe, tj. na budowę domu mieszkalnego, który jest własnością Wnioskodawczyni i Jej męża. A zatem środki finansowe z majątku osobistego Wnioskodawczyni zostały wydatkowane na cele mieszkaniowe Wnioskodawczyni i Jej małżonka, u których obowiązuje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej. Wnioskodawczyni wskazuje, że zasady ustroju małżeńskiego reguluje ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Zgodnie z art. 31 § 1 tej ustawy z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).
2014
24
kwi

Istota:
Zwolnienie przedmiotowe.
Fragment:
Zatem, kredyt został zaciągnięty w celu odzyskania już zainwestowanych środków, a nie na realizację jednego z celów mieszkaniowych, o których mowa w przywołanym powyżej art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem stanowisko Zainteresowanego - zgodnie z którym spłata kredytu zaciągniętego w 2013 r. może być zaliczona do wydatków na cele mieszkaniowe - należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
2014
23
kwi

Istota:
Czy w opisanej sytuacji małżonkowie mają prawo do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania przychodu w związku ze zbyciem nieruchomości i zakupem mieszkania na własne cele mieszkaniowe?
Fragment:
Podsumowując, o prawie do skorzystania ze zwolnienia wymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy decydować będzie wydatkowanie nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży dochodu z tej sprzedaży na realizację własnych celów mieszkaniowych. W przypadku gdy Wnioskodawca przeznaczy środki ze sprzedaży nieruchomości na zakup innej nieruchomości (mieszkania), które następnie odda w użytkowanie najemcy, który w nim będzie realizował własne cele mieszkaniowe, to wówczas Zainteresowany nie ma prawa do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. U podstaw omawianego zwolnienia leżało założenie, że celem ustawodawcy jest zwolnienie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości i przeznaczenie uzyskanych środków na realizacje własnych celów mieszkaniowych. Zapis ten z założenia zatem wyklucza z zakresu działania zwolnienia wszystkie te inwestycje, które własnym potrzebom podatnika nie służą. Realizacja własnych celów mieszkaniowych jest podstawową przesłanką dopuszczającą w ogóle przedmiotowe prawo do zwolnienia. Kupując przedmiotowy lokal i oddając w najem Wnioskodawca wskazuje, że nie zamierza sam już w momencie zakupu realizować własnego celu mieszkaniowego. Tym samym wynajem lokalu mieszkalnego oznacza, że nabycie nie miało celu realizowania własnych celów mieszkaniowych i powoduje, że taka sytuacja nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2014
13
kwi

Istota:
Cele mieszkaniowe – przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży udziału w nieruchomości stanowiącego majątek odrębny wnioskodawcy na budowę budynku na działce, której wnioskodawca stał się współwłaścicielem na podstawie umowy darowizny z majątku odrębnego małżonka wnioskodawcy do majątku wspólnego małżonków.
Fragment:
(...) cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Natomiast w przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie (art. 30e ust. 7 ww. ustawy). Dochód zwolniony należy obliczyć według następującego wzoru: dochód zwolniony = D x W/P gdzie: D – dochód ze sprzedaży, W – wydatki poniesione na cele mieszkaniowe, P – przychód ze sprzedaży. W sytuacji gdy przychód z odpłatnego zbycia zostanie w całości przeznaczony na cele mieszkaniowe, to wówczas uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego. Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy – za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na: nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału (...)
2014
10
kwi

Istota:
Czy kwotę, która Wnioskodawczyni wyda na zakup trzech mieszkań oraz ich remonty może „odpisać od podatku”, który ma zapłacić za zbycie domu?
Fragment:
Przy czym „ własne cele mieszkaniowe ” w takim przypadku należy rozumieć jednoznacznie, zgodnie z wykładnią literalną. Realizacja własnych celów mieszkaniowych winna polegać na tym, że w przypadku nabycia nowej nieruchomości to w niej podatnik faktycznie winien takie cele realizować. W opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym Wnioskodawczyni wskazała, że tylko jedno mieszkanie kupuje dla siebie, natomiast dwa pozostałe dla swoich pełnoletnich córek. Tymczasem wyrażenie „ własne cele mieszkaniowe ” należy odnosić do zamiaru zamieszkiwania związanego z wydatkowaniem przychodu a nie do nabycia mieszkania w znaczeniu przedmiotowym. Istotnym jest zatem aby podatnik był w stanie racjonalnie udowodnić, że faktycznie mieszka lub ma możliwość mieszkania w nabytym lokalu mieszkalnym. W świetle powyższego stwierdzić należy, że nie wszystkie wydatki poniesione przez Wnioskodawczynię będą uprawniały do przedmiotowego zwolnienia. Tylko bowiem wydatki na zakup i remont mieszkania, które Wnioskodawczyni zakupi na własne cele mieszkaniowe pozwolą na zastosowanie tego zwolnienia. Wyjaśnić przy tym należy, że wbrew stanowisku Wnioskodawczyni wydatki przez nią poniesione nie podlegają odliczeniu od podatku.
2014
10
kwi

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego
Fragment:
Całą przypadającą na siebie kwotę uzyskaną ze sprzedaży Zainteresowany postanowił przeznaczyć na cele mieszkaniowe. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawcy przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego środków otrzymanych ze sprzedaży mieszkania, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli: środki te zostaną w całości wydatkowane na własne cele mieszkaniowe do końca 2013 r., środki te przeznaczy w całości na cele mieszkaniowe, w tym na zakup działki pod budowę budynku mieszkalnego na własny użytek, jeśli działka ta położona będzie na obszarze, który nie został objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzeni, w ewidencji gruntów widnieje jako grunt orny, lecz właściwy urząd wydał dla tej działki decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, ustalającą warunki zmiany sposobu zagospodarowania terenu poprzez budowę budynku mieszkalnego, część środków przeznaczy na zakup służebności na działce innego właściciela, która stanowić będzie drogę dojazdową do zakupionej przez Wnioskodawcę działki... Zdaniem Wnioskodawcy: w związku z tym, że kwota uzyskana ze sprzedaży mieszkania zostanie w całości wydatkowana na własne cele mieszkaniowe (...)
2014
9
kwi

Istota:
Opodatkowanie usługi najmu lokalu mieszkalnego wykorzystywanego na cele mieszkaniowe i użytkowe
Fragment:
W niniejszej sprawie, najemca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – będzie przeznaczać opisany lokal mieszkalny zarówno na cele mieszkaniowe, jak i na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (w ww. lokalu będą m.in. organizowane przyjęcia, bankiety oraz będzie prowadzona inna działalność reprezentacyjna na rzecz Wnioskodawcy lub podmiotów trzecich). Przy czym Spółka wskazała, że nie ma możliwości wydzielenia części lokalu przeznaczonej przez najemcę wyłącznie na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i części przeznaczonej wyłącznie na cele mieszkaniowe. Z analizy art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT wynika, że zwolnienie od podatku dla usługi wynajmu dotyczy wynajmu lokali mieszkalnych wyłącznie na cele mieszkaniowe. W omawianym przypadku przesłanka wyłączności nie zostanie spełniona, ponieważ wskazany lokal nie będzie przeznaczony wyłącznie na cele mieszkaniowe. Zatem w niniejszej sprawie Wnioskodawca, świadczący na własny rachunek usługę wynajmu nieruchomości mieszkalnej na cele mieszane (tj. na cele mieszkaniowe oraz na cele niemieszkaniowe), nie będzie uprawniony do skorzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT. W konsekwencji, świadczona usługa powinna być opodatkowana podstawową stawką podatku w wysokości 23%.
2014
4
kwi

Istota:
Czy środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania, nabytego w spadku, przeznaczone na spłatę kredytu wraz z odsetkami, oraz na wykonanie remontu Wnioskodawca może zaliczyć do wydatków na własne cele mieszkaniowe ?
Fragment:
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 wolne są od podatku dochodowego dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków ponie¬sionych na własne cele mieszkaniowe w przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychody uzyskane ze zbycia tej nieruchomości zostały wydatkowane na własne cele mieszkaniowe. Zgodnie z art. 21 pkt 25 za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe uważa się między innymi: wydatki poniesione na spłatę kredytu oraz odsetek od tego kredytu zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, remont własnego lokalu mieszkalnego. Zgodnie z wyżej przywołanymi przepisami prawa podatkowego, Wnioskodawca uważa, że ma prawo zaliczyć do wydatków na własne cele mieszkaniowe wydatki poniesione na spłatę kredytu i odsetek w okresie od marca 2013 r. do grudnia 2015 r. (zapłata w miesięcznych ratach) oraz wydatki poniesione na remont mieszkania, który planuje wykonać w IV kwartale 2015 r. Zaliczając spłatę kredytu wraz z odsetkami oraz koszty remontu mieszkania do wydatków na własne cele mieszkaniowe Wnioskodawca pomniejszy o tę kwotę podstawę opodatkowania w zeznaniu rocznym za 2015 r. (nastąpi wtedy ostateczne rozliczenie ze sprzedaży lokalu otrzymanego w spadku).
2014
30
mar

Istota:
Wnioskodawca prosi o poinformowanie, czy zakupione mieszkanie na własne cele mieszkaniowe w budynku o lepszym standardzie technicznym, niż ten, w którym obecnie mieszka:
1) Zwolni Wnioskodawcę z zapłacenia podatku z tytułu sprzedaży części mieszkania Wnioskodawcy otrzymanego od rodziców?2)Czy z ulgi podatkowej Wnioskodawca będzie mógł skorzystać, jeśli zakupi nowe mieszkanie nie później niż do dnia 30 kwietnia 2016 r.?3)Czy wykorzystanie przez Wnioskodawcę ulgi podatkowej wymaga, aby zameldował się w nowo zakupionym mieszkaniu?
Fragment:
Wnioskodawca stoi na stanowisku, że zakupienie mieszkań z ww. formami własności spełnia warunki zakupu mieszkania na własne cele mieszkaniowe (mieszczą się w katalogu warunków określonych w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Wnioskodawca będzie jedynym właścicielem mieszkania. Środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży przedmiotowego mieszkania zostaną w całości wydatkowane na własne cele mieszkaniowe w okresie 2 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie mieszkania otrzymanego w darowiźnie, tzn. cały przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości. Nowo zakupione mieszkanie będzie przeznaczone na własne cele mieszkaniowe, tzn. Wnioskodawca będzie mieszkał w nowo zakupionym mieszkaniu. Nie zostanie ono przeznaczone na inne cele, np. wynajem. Wnioskodawca niedługo będzie w podeszłym wieku, pragnie poprawić sobie warunki mieszkaniowe. Stan techniczny zakupionego mieszkania pozwoli Wnioskodawcy uniknąć remontów (np. wymiany infrastruktury technicznej). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Wnioskodawca prosi o poinformowanie, czy zakupione mieszkanie na własne cele mieszkaniowe w budynku o lepszym standardzie technicznym, niż ten, w którym obecnie mieszka: Zwolni Wnioskodawcę z zapłacenia podatku z tytułu sprzedaży części mieszkania Wnioskodawcy otrzymanego od rodziców...
2014
28
mar

Istota:
Przeznaczenie kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości na zakup działki budowlanej w sytuacji, w której podatniczka pozostaje współwłaścicielką innej nieruchomości, a możliwość skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 oraz art. 21 ust. 25-30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Stosownie natomiast do art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Katalog wydatków na własne cele mieszkaniowe określa art. 21 ust. 25 ww. ustawy. Zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na: nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziały w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni (...)
2014
28
mar

Cele mieszkaniowe | Komentarz eksperta podatkowego

Przemysław Bogusz, Kancelaria Doradztwa Podatkowego „TuboTax”
Doradca podatkowy
Kancelaria Doradztwa Podatkowego „TuboTax”

Definicja celów mieszkaniowych ma istotne znaczenie dla określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT1 zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości (lub praw majątkowych, takich jak spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub prawo wieczystego użytkowania gruntów), czyli tzw. ulgi mieszkaniowej. Jednym z warunków skorzystania z omawianego zwolnienia (ulgi) jest przeznaczenie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe.

Jak wynika z ust. 25 ww. artykułu, za wydatki poniesione na cele mieszkaniowe uważa się, m.in. wydatki poniesione na:

  • nabycie domu, mieszkania, gruntu pod budowę domu (lub prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu), a także spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
  • budowę lub remont własnego mieszkania lub domu,
  • adaptację na cele mieszkalne budynku niemieszkalnego,
  • spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na ww. cele przed dniem uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.

Katalog wydatków uprawniających do skorzystania ze zwolnienia jest katalogiem zamkniętym. Oznacza to przykładowo, że przeznaczenie przychodu ze zbycia mieszkania na zakup wyposażenia do nowego domu lub roślin do ogrodu nie będzie uprawniać do ulgi, gdyż tego rodzaju wydatki nie zostały wymienione w art. 21 ust. 25 ustawy o PIT.

Należy podkreślić, iż istotą omawianego zwolnienia jest przeznaczenie uzyskanego przychodu na własne cele mieszkaniowe. Oznacza to, że w sytuacji, w której podatnik wyda pieniądze otrzymane ze sprzedaży nieruchomości na nabycie nowej nieruchomości, która nie będzie służyć podatnikowi tylko osobie trzeciej, podatnik nie uzyska prawa do skorzystania ze zwolnienia (ulgi).

Warto dodać, iż za wydatki na cele mieszkaniowe nie uznaje się wydatków związanych z nieruchomościami, które są przeznaczone na cele rekreacyjne, co wynika z art. 21 ust. 28 ustawy o PIT.

1. Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.)

© 2011-2014 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.