Cele mieszkaniowe | Interpretacje podatkowe, komentarz eksperta

Cele mieszkaniowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to cele mieszkaniowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy jako wydatek uprawniający do zwolnienia podatkowego (ulga mieszkaniowa) może zostać zakwalifikowane nabycie od żony Wnioskodawcy udziału w prawie własności nieruchomości, jeśli:
- jest to dom, w którym obecnie wspólnie zamieszkują,
- dom należy do Jego żony i wchodzi w skład jej majątku osobistego,
- od 2000 r. posiadają rozdzielność majątkową?
Fragment:
Na podstawie powołanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Cele mieszkaniowe, których sfinansowanie przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, wymienione zostały w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 cytowanej ustawy za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na: nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, (...)
2015
1
gru

Istota:
Czy wydatek na nabycie nowego mieszkania Wnioskodawczyni może zaliczyć jako wydatek na własne cele mieszkaniowe?
Fragment:
(...) cele mieszkaniowe (art. 21 ust. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawczyni w całości przeznaczyła pieniądze uzyskane ze sprzedaży mieszkania dokonanej w 2014 roku na nabycie nowego mieszkania. Wydatek na nabycie nowego mieszkania uprawnia Wnioskodawczynię do skorzystania z ulgi podatkowej o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy jednak mieć na względzie, że osoba korzystająca z tego zwolnienia powinna nabyć to mieszkanie w terminie określonym w ustawie z zamiarem przeznaczenia go na realizację własnych celów mieszkaniowych, co wynika z art. 21 ust. 1 pkt 131 interpretowanej ustawy. W orzecznictwie sądowoadministracyjnym utrwaliło się stanowisko, że dom lub mieszkanie będą spełniały warunek celu mieszkaniowego tylko wtedy, gdy będą użytkowane faktycznie przez właściciela i jego bliskich, służąc tym samym zaspokojeniu podstawowych potrzeb mieszkaniowych. Zatem budynek mieszkalny (mieszkanie) ma stanowić ośrodek zaspokajania codziennych potrzeb związanych z zamieszkiwaniem i typowymi funkcjami mieszkania. Nie chodzi bowiem o wykorzystywanie mieszkania tylko okresowo, podczas wypoczynku, urlopów, dni wolnych itp.
2015
1
gru

Istota:
Czy poniesiony przez Wnioskodawczynię w 2015 r. wydatek stanowiący realizację przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości, a przenoszącej tę własność w formie aktu notarialnego w przyszłości, nie wcześniej niż w 2018 roku, stanowi wydatek poniesiony na własne cele mieszkaniowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 i w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który Wnioskodawczyni będzie mogła uwzględnić przy obliczaniu dochodu wolnego od podatku dochodowego, w sposób określony w treści wskazanego art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mimo, że ostateczne przeniesienie własności nabywanej nieruchomości ma nastąpić po upływie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości?
Fragment:
Realizacja własnych celów mieszkaniowych w sytuacji kiedy podatnik był właścicielem innej (innych) nieruchomości (lokalu mieszkalnego) winna polegać na tym, że w przypadku zakupu kolejnego lokalu mieszkalnego również w nim podatnik faktycznie winien takie cele realizować. Wyraz „ mieszkaniowe ” w wyrażeniu „ własne cele mieszkaniowe ” należy odnosić do zamiaru zamieszkiwania związanego z różnymi sposobami wydatkowania przychodu, a nie do wydatkowania przychodu na nabycie mieszkania (mieszkań) w znaczeniu przedmiotowym. Istotnym jest zatem, aby podatnik był w stanie racjonalnie udowodnić, że faktycznie mieszka lub ma możliwość mieszkania w nabytej nieruchomości/lokalu mieszkalnym. W tym miejscu podkreślić należy, że uregulowane w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy zwolnienie od podatku dochodowego dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości mieszkalnej jest normą celu społecznego, która w zamierzeniach ustawodawcy realizować ma cel, jakim jest zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika. Przy czym „ własne cele mieszkaniowe ” w takim przypadku należy rozumieć jednoznacznie, zgodnie z wykładnią literalną. Realizacja własnych celów mieszkaniowych winna polegać na tym, że w przypadku nabycia nowej nieruchomości to w niej podatnik faktycznie winien takie cele realizować.
2015
27
lis

Istota:
Opodatkowanie transakcji najmu nieruchomości zarówno na cele mieszkaniowe jak i na inne cele niż mieszkaniowe, uznanie zarządcy nieruchomości za podatnika podatku VAT oraz podstawy opodatkowania z tytułu transakcji najmu nieruchomości.
Fragment:
Podatnik podatku VAT będzie mógł zatem skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług ww. usługi jeśli umowa najmu w swojej treści zawiera między innymi postanowienia, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynika, że dotyczy ona lokalu mieszkalnego i lokal ten może być wykorzystany przez najemcę tylko w celach mieszkaniowych. Z przedstawionych we wniosku okoliczności sprawy wynika, że w analizowanej sprawie dochodzić będzie do usługi najmu lokali, stanowiących lokale mieszkalne (domy), które będą wynajmowane zarówno na cele mieszkaniowe jak i na inne cele niż mieszkaniowe. W rezultacie usługa wynajmu lokali mieszkalnych spełniać będzie przesłankę dotyczącą charakteru wynajętych lokali, jak również będzie spełniona przesłanka mieszkaniowego celu wynajmu tych lokali, skoro umowa zawierać będzie postanowienia, że lokale te będą wykorzystywane tylko i wyłącznie na cele mieszkaniowe. Zatem świadczona usługa najmu nieruchomości mieszkalnej na cele mieszkaniowe świadczona na podstawie umowy korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług. Natomiast, świadczona usługa najmu nieruchomości na cele inne niż mieszkaniowe na podstawie umowy nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy VAT. Tym samym, w odniesieniu do całokształtu okoliczności, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 jest prawidłowe, natomiast w zakresie pytania nr 2 Wnioskodawca przedstawił nieprawidłowe stanowisko.
2015
25
lis

Istota:
Czy w sytuacji przeznaczenia środków uzyskanych ze sprzedaży działki na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę budynku rekreacji indywidualnej Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) cele mieszkaniowe, które zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ww. ustawy obejmują m.in. spłatę kredytu udzielonego na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego. Podkreślenia wymaga, że o mieszkalnym charakterze budynku decyduje funkcja jakiej ma on służyć, czyli funkcja mieszkalna i tylko wydatki związane z budową takiego budynku uprawniają do ulgi. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji legalnej pojęcia budynku mieszkalnego. Z wykładni systemowej można wywieść, że w pojęciu tym mieści się także pojęcie budynku mieszkalnego letniskowego. Co do zasady, o tym czy dom można uznać za letniskowy czy za budynek mieszkalny, decyduje jednak jego przeznaczenie. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316), dom letniskowy należy do klasy budynków mieszkalnych, jednakże dla oceny możliwości skorzystania z ulgi istotne jest ustalenie, czy w danym budynku podatnik będzie realizował swoje cele mieszkaniowe, czy jedynie potrzeby związane z rekreacją i wypoczynkiem.
2015
25
lis

Istota:
Wydatkowanie całości środków pieniężnych, uzyskanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego majątek odrębny Wnioskodawczyni na spłatę części kredytu zaciągniętego przez Nią i męża na zakup lokalu mieszkalnego, spełnia przesłanki, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w konsekwencji uprawnia do skorzystania z przedmiotowego zwolnienia.
Fragment:
(...) cele mieszkaniowe (...) wynika, że podstawową okolicznością decydującą o stosowaniu powyższego zwolnienia jest przeznaczenie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych na cele mieszkaniowe. Innymi słowy ważny jest moment uzyskania przychodu i poniesienia wydatku. Środki przeznaczone na ww. cele mieszkaniowe muszą bezwzględnie pochodzić ze sprzedaży nieruchomości. Z przedstawionego przez Wnioskodawczynię zdarzenia przyszłego wynika, że przychód uzyskany ze sprzedaży w 2015 r. lokalu mieszkalnego zamierza wydatkować na spłatę części kredytu hipotecznego zaciągniętego wraz z mężem w 2011 roku na zakup wspólnego lokalu mieszkalnego. Zauważyć należy, że stosunki majątkowe między małżonkami zostały uregulowane przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788, z późn. zm.). Zgodnie z art. 31 § 1 ww. ustawy, z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami z mocy prawa powstaje wspólność majątkowa obejmująca przedmioty nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.
2015
24
lis

Istota:
W sytuacji sprzedaży przez Wnioskodawczynię lokalu mieszkalnego otrzymanego w spadku po mamie, zwróceniu zaliczki z przedwstępnej umowy sprzedaży innego lokalu mieszkalnego i rozwiązaniu ww. wskazanej umowy, Wnioskodawczyni nie będzie mogła skorzystać, ponieważ wydatek ten nie mieści się w katalogu wydatków uprawniających do zastosowania zwolnienia przedmiotowego. W żadnym przypadku nie można przyjąć, że jest to wydatek na własne cele mieszkaniowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Sprzedaż lokalu mieszkalnego odziedziczonego po mamie w 2015 r., przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości, powoduje powstanie u Wnioskodawczyni źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochód z odpłatnego zbycia podlegać będzie opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. Natomiast sprzedaż ww. nieruchomości po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tej nieruchomości, tj. po 1 stycznia 2021 r. nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawczyni nie ma obowiązku przeprowadzić się, ani nie musi zmieniać zameldowania z obecnego miejsca zameldowania do lokalu mieszkalnego nabytego w spadku.
Fragment:
Katalog wydatków stanowiących własne cele mieszkaniowe podatnika wskazany w art. 21 ust. 25 ustawy ma charakter zamknięty – jest to wyliczenie enumeratywne. Ustawodawca formułując zwolnienie przedmiotowe w sposób jednoznaczny wskazał realizację celów mieszkaniowych, które pozwalają na skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży. Zgodnie z ww. art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. b) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe uważa się wydatki poniesione na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie. Z przywołanych wyżej przepisów jasno wynika, że aby skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. Wnioskodawczyni powinna była przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w 2015 r. w spadku po mamie wydatkować na własne cele mieszkaniowe. Należy podkreślić, że wśród celów mieszkaniowych wymienionych enumeratywnie w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma wymienionego zwrotu zaliczki, która została przeznaczona na nabycie nowego lokalu mieszkalnego i jego wyposażenia.
2015
20
lis

Istota:
Wnioskodawca będzie mógł skorzystać z ulgi podatkowej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli przychód z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego wydatkuje, w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie na cele mieszkaniowe, tj. na zakup niezabudowanej działki budowlanej będącej własnością żony Wnioskodawcy. Realizacja własnych celów mieszkaniowych Wnioskodawcy winna polegać na tym, że zakup działki budowlanej od żony nastąpi w celu budowy na niej budynku mieszkalnego dla Wnioskodawca i Jego żony.
Fragment:
Przewidując przedmiotowe zwolnienie ustawodawca w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 131 w sposób niebudzący wątpliwości podkreślił, że zwolnieniu podlegać będzie tylko taki dochód, który wydatkowany zostanie na „ własne cele mieszkaniowe ”. W tym miejscu podkreślić należy, że uregulowane w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy zwolnienie od podatku dochodowego dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości jest normą celu społecznego, która w zamierzeniach ustawodawcy realizować ma cel, jakim jest zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika. Przy czym „ własne cele mieszkaniowe ” w takim przypadku należy rozumieć jednoznacznie zgodnie z wykładnią literalną. Realizacja własnych celów mieszkaniowych winna polegać na tym, że w przypadku zakupu gruntu w celu budowy budynku mieszkalnego podatnik będzie faktycznie tę budowę realizował. Zatem poza warunkiem, że zakupiona działka jest działką budowlaną, to jej zakup musi być związany z realizacją na ww. działce „ własnych celów mieszkaniowych ” kupującego. Innymi słowy poza tym, że działka musi być działką budowlaną, to kupujący powinien dokonać zakupu w celu realizacji na zakupionej działce własnych celów mieszkaniowych poprzez budowę budynku mieszkalnego. Zatem obowiązek opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości może być wyłączony przez zwolnienie przewidziane właśnie w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2015
20
lis

Istota:
1. Czy w wyniku sprzedaży mieszkania wystąpił obowiązek zapłaty podatku dochodowego w części odziedziczonej po małżonce?
2. Czy przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży mieszkania na pokrycie wydatków związanych z remontem mieszkania, w którym obecnie Wnioskodawca jest zameldowany, a które nie jest Jego własnością będzie zakwalifikowane jako wydatek na cele mieszkaniowe?
Fragment:
Na podstawie powołanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Cele mieszkaniowe, których sfinansowanie przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, wymienione zostały w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 cytowanej ustawy za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na: nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, (...)
2015
19
lis

Istota:
Czy w opisanym stanie faktycznym za wydatki poniesione na cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uprawniające do skorzystania ze zwolnienia z podatku będzie można uważać cenę zakupu udziału w nieruchomości od drugiego współwłaściciela zapłaconą w drodze potrącenia?
Fragment:
Na podstawie powołanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Cele mieszkaniowe, których sfinansowanie przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, wymienione zostały w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 cytowanej ustawy za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na: nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, (...)
2015
19
lis

Istota:
Przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym nabytym w 2002 r. w ramach wspólności małżeńskiej nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ponieważ zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym, zbycie nastąpiło po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie. Natomiast w zakresie udziału w lokalu mieszkalnego, podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c ustawy. Do kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży przedmiotowego udziału w lokalu mieszkalnym Wnioskodawczyni może zaliczyć dopłatę na rzecz byłego męża tytułem wyrównania udziału w majątku wspólnym, o ile faktycznie ta dopłata została przez nią poniesiona. Tak ustalony dochód ze sprzedaży tego udziału w lokalu mieszkalnym nabytego w 2011 r. w wyniku podziału majątku dorobkowego podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych, chyba że zaistnieją okoliczności do zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do celów mieszkaniowych korzystających ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawczyni może zaliczyć wydatki poniesione na zakup lokalu mieszkalnego Nr 66 oraz na jego remont, tj. wymianę podłóg, wyrównywanie ścian, wymianę płytek oraz wymianę instalacji sanitarnej.
Fragment:
(...) cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Należy wyjaśnić, że powyższe zwolnienie obejmuje taką część dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia. W sytuacji gdy przychód z odpłatnego zbycia zostanie w całości przeznaczony na cele mieszkaniowe, to wówczas uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego. Jeśli jednak tylko część przychodu przeznaczona będzie na cele mieszkaniowe, to zwolnieniem objęta będzie tylko ta część dochodu, która proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia. Cele mieszkaniowe, których sfinansowanie przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, wymienione zostały w art. 21 ust. 25 cytowanej ustawy. Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. (...)
2015
18
lis

Istota:
Zastosowanie zwolnienia mieszkaniowego – własne cele mieszkaniowe.
Fragment:
Wydatki poniesione na wykonanie trwale umiejscowionej szafy wnękowej, zakup i montaż płyty indukcyjnej, piekarnika oraz zmywarki, zakup i montaż oświetlenia na stałe wbudowanego w ścianę i sufit, wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej nie są kwalifikowane jako wydatki na cele mieszkaniowe. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wydatki poniesione na: wykonanie trwale umiejscowionej szafy wnękowej, zakup płyty indukcyjnej trwale zamontowanej, zakup zmywarki i piekarnika elektrycznego trwale zamontowanych, zakup i montaż oświetlenia wbudowanego w ścianę i sufit, wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej, nieruchomości zakupionej w 2012 r. (wpłaty od lipca 2012 r. do grudnia 2014 r.), udział w działce – nieruchomości gruntowej, na której zostanie urządzony plac zabaw do wspólnego użytku mieszkańców, udział w drogach wewnętrznych osiedla, wypożyczenie sprzętu budowlanego – osuszacza elektrycznego oraz odkurzacza przemysłowego - Wnioskodawca może uwzględnić jako wydatki na własne cele mieszkaniowe stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki wymienione w punktach 1-8 może uwzględnić jako wydatki na własne cele mieszkaniowe stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.
2015
18
lis

Istota:
W zakresie określenia stawki podatku VAT z tytułu świadczenia usług dzierżawy lokali mieszkalnych podmiotom gospodarczym na najem krótkoterminowy, najmu lokali mieszkalnych na cele mieszkaniowe, umieszczania w deklaracji obrotu z tytułu najmu lokali na cele mieszkaniowe i zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania usług najmu za pomocą kasy rejestrującej i ciągów komunikacyjnych, w przypadku wynajmu lokali użytkowych.
Fragment:
Wnioskodawca wskazał, że usługi dotyczące wynajmu mieszkań na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe mieszczą się w PKWiU - 68.20.11.0. Jak wskazano powyżej na postawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy, zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe. W świetle powyższego skoro jak wskazał Wnioskodawca mieszkania wymienione w pkt 2a i 2b (mieszkanie wynajęte przez spółkę z o.o. dla pracownika tej firmy na cele mieszkaniowe i mieszkanie wynajęte dla rodziny na podstawie umowy najmu okazjonalnego) są wynajmowane wyłącznie na cele mieszkaniowe i mieszczą się w grupowaniu PKWiU 68.20.11.0 to usługi te korzystają ze zwalnia od podatku VAT na postawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT. Odrębną kwestią jest ustalenie podstawy opodatkowania usług najmu w odniesieniu do której można zastosować ww. zwolnienie. Z wniosku wynika, że opłaty za windę i od części wspólnych są opłatami odgórnie ustalonymi przez Spółdzielnię Mieszkaniową i Wnioskodawca jako Właściciel jest zobowiązany do ich ponoszenia. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest usługa najmu nieruchomości, budynków lub ich części (lokale mieszkalne, pomieszczenia użytkowe), do których Wnioskodawca posiada tytuł prawny, wówczas nie można z niej wyłączyć poszczególnych elementów kosztów do odrębnej sprzedaży w przypadku, gdy wynajmujący wyposaża przedmiot najmu w dodatkowe elementy (w przedmiotowej sprawie są to opłata za windę, opłaty od części wspólnych).
2015
13
lis

Istota:
Zwolnienia przedmiotowe
Fragment:
Należy zauważyć, że ustawa nie ogranicza możliwości dysponowania nieruchomością nabytą na własne cele mieszkaniowe. Innymi słowy, Wnioskodawca ma prawo do rozporządzania ww. nieruchomością w sposób nieograniczony tzn. może ją sprzedać i czynność ta nie spowoduje utraty prawa do zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem ustawa nie przewiduje utraty prawa do ulgi określonej tym przepisem, w przypadku sprzedaży nieruchomości nabytej na własne cele mieszkaniowe. ” Odnosząc się zatem do opodatkowania sprzedaży nieruchomości, która nastąpiła w 2015 r., to zdaniem Wnioskodawczyni, przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości będzie mógł korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 131 pod warunkiem wydatkowania go na własne cele mieszkaniowe Wnioskodawczyni, niezależnie od zakresu i długości trwania realizacji przez nią tych celów mieszkaniowych. Jednocześnie, ewentualna późniejsza sprzedaż nieruchomości nabytej na własne potrzeby mieszkaniowe, wskutek mogących mieć miejsce w przyszłości okoliczności nie wpłynie na zwolnienie z podatku, jakie Wnioskodawczyni uzyska na skutek wcześniejszego spełnienia warunków ustawowych. Ponadto, w ocenie Wnioskodawczyni, fakt posiadania przez Nią innej nieruchomości nie wyklucza możliwości skorzystania ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przy spełnieniu przesłanek wskazanych w cytowanych powyżej przepisach.
2015
13
lis

Istota:
Czy przeznaczenie uzyskanych ze sprzedaży mieszkania nabytego w drodze spadku po zmarłej cioci środków na zakup innego mieszkania (kawalerki), w którym Wnioskodawca zamieszka z chorym synem, wymagającym opieki może być zaliczone jako własny cel mieszkaniowy dający podstawę do zwolnienia z opodatkowania?
Fragment:
(...) cele mieszkaniowe. W myśl art. 21 ust. 28 ustawy za wydatki, o których mowa w ust. 25, nie uważa się wydatków poniesionych na: nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części - przeznaczonych na cele rekreacyjne. Z treści przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że ustawodawca uzależnia skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia od wydatkowania przez podatnika w określonym terminie, środków uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) na realizację własnego celu mieszkaniowego. Cele mieszkaniowe, których sfinansowanie przychodem uzyskanym ze zbycia nieruchomości uprawnia do zastosowania zwolnienia z opodatkowania wymienione zostały w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy czym pojęcie „ własne cele mieszkaniowe ” należy rozumieć jednoznacznie zgodnie z wykładnią literalną. Innymi słowy, realizacja własnych celów mieszkaniowych winna polegać na tym, że w przypadku nabycia nowej nieruchomości to w niej podatnik musi faktycznie takie cele realizować.
2015
13
lis

Istota:
Zastosowanie zwolnienia mieszkaniowego – własne cele mieszkaniowe.
Fragment:
(...) cele mieszkaniowe wymienione w ustawie, które zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ww. ustawy obejmują budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie określa, jakie konkretnie wydatki mieszczą się w pojęciu budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu, dlatego też oceniając je pod kątem prawa do zastosowania zwolnienia należy odwołać się posiłkowo do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) i wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzaju wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy (Dz. U. Nr 156, poz. 788). Rozporządzenie to utraciło moc z dniem 1 stycznia 2004 r., dotyczyło ulgi remontowo-budowlanej i służy jedynie pomocniczo do określenia wydatków na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy. Wyjaśnić przy tym należy, iż przepisy ustawy o podatku dochodowym nie definiują pojęcia „ remont ”, nie określają również jakiego rodzaju wydatki wchodzą w zakres tego zwolnienia.
2015
13
lis

Istota:
Czy Wnioskodawca może przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym obniżyć o spłacony dług hipoteczny ciążący na sprzedanym lokalu i o spłacony do spółdzielni dług z tytułu utrzymania lokalu oraz czy stanowią realizację własnego celu mieszkaniowego wydatki poniesione na remont i wyposarzenie mieszkania stanowiącego własność małżonka Wnioskodawcy?
Fragment:
Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy – wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Dochód zwolniony należy obliczyć według następującego wzoru: dochód zwolniony = D x W/P gdzie: D – dochód ze sprzedaży, W – wydatki poniesione na cele mieszkaniowe, P – przychód ze sprzedaży. W sytuacji gdy przychód z odpłatnego zbycia zostanie w całości przeznaczony na cele mieszkaniowe, to wówczas uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego. Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy – za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na: nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną (...)
2015
10
lis

Istota:
Czy przeznaczenie w ciągu dwóch lat całości środków uzyskanych ze sprzedaży przez Wnioskodawcę mieszkania odziedziczonego po matce na poczet spłaty wkładu mieszkaniowego zostanie uznane jako przekazanie środków na własne cele mieszkaniowe i tym samym spowoduje zwolnienie z konieczności opłacenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości?
Fragment:
W przedmiotowej sprawie, podstawową kwestią wymagającą rozstrzygnięcia jest zatem, czy przeznaczenie przychodu ze sprzedaży lokalu na wkład mieszkaniowy może być uznane za wydatek na cele mieszkaniowe. Treść powołanego art. 21 ust. 1 pkt 131 oraz ust. 25 pkt 1 lit. a) i b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że warunkiem zwolnienia z opodatkowania 19% podatkiem dochodowym dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości jest wydatkowanie, począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie uzyskanego przychodu na cele mieszkaniowe. Za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe uważa się m.in. wydatki na nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, a więc kwoty uiszczone do spółdzielni mieszkaniowej tytułem wkładu budowlanego w celu uzyskania takiego prawa, jak również na rzecz osób które dysponując spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu lub odrębną własnością lokalu dokonują jego odpłatnego zbycia. W katalogu wydatków zawartym w tym przepisie, poniesienie których uprawnia do zwolnienia nie został natomiast wymieniony wydatek na wkład mieszkaniowy wniesiony w celu uzyskania lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.
2015
10
lis

Istota:
Zwolnienie przedmiotowe.
Fragment:
Zgodnie z art. 21 ust. 27 ww. ustawy w przypadku ponoszenia wydatków na cele mieszkaniowe w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium podatnik ponosi wydatki na cele mieszkaniowe. Ponadto zgodnie z art. 21 ust. 28 ww. ustawy za wydatki, o których mowa w ust. 25, nie uważa się wydatków poniesionych na: nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części - przeznaczonych na cele rekreacyjne. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca nabył wraz z małżonką prawa do działki nr .. o powierzchni 355 m 2 , położonej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego, wraz z mieszczącymi się na niej zabudowaniami (akt notarialny przeniesienia praw do działki został podpisany w dniu 28 listopada 2014 r.).
2015
10
lis

Istota:
1. Czy taka płatność może być uznana jako wydatek na cel mieszkaniowy i spełni warunek zwolnienia z podatku z tytułu zbycia nieruchomości na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy?
2. Czy muszą być spełnione dodatkowe warunki, a jeśli tak, to jakie?
Fragment:
W myśl art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Cele mieszkaniowe, których sfinansowanie przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, wymienione zostały w art. 21 ust. 25 cytowanej ustawy. Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na: nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, (...)
2015
10
lis

Istota:
Jakie skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych, spowoduje sprzedaż udziału w nieruchomości użytkowanej przez spółkę, lecz niebędącej jej własnością?
Fragment:
W tym miejscu należy zaakcentować, że z literalnego brzmienia art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że tylko spłata kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele mieszkaniowe spełnia przesłanki zwolnienia dochodu ze sprzedaży nieruchomości od podatku dochodowego. Tym samym tenże przepis nie łączy prawa do zwolnienia jedynie z „ przeznaczeniem pożyczki ”, lecz również z faktem „ jej zaciągnięcia ” na cel mieszkaniowy. Przeznaczenie pożyczki bądź kredytu na cele mieszkaniowe powinno zatem wynikać wprost z zawartej umowy kredytowej/pożyczki. Przy zaciąganiu kredytu bankowego (pożyczki), w interesie podatnika leży przeanalizowanie możliwości skorzystania z wybranej preferencji podatkowej przed skorzystaniem z konkretnego produktu bankowego, bowiem w świetle obowiązującej w prawie cywilnym swobody zawierania umów jest możliwe takie wynegocjowanie ostatecznego kształtu umowy kredytu lub pożyczki, który uwzględniłby obowiązujące przepisy podatkowe (w szczególności w zakresie zwolnień podatkowych). W związku z powyższym oraz mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, że wydatkowanie przychodu ze sprzedaży w 2014 r. udziału w zabudowanej nieruchomości na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na własne cele mieszkaniowe, może być uznane za uprawniające do zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskanego dochodu.
2015
7
lis

Istota:
Uwzględnienie wydatku dotyczącego trwale umiejscowionej szafy wnękowej przy ustalaniu dochodu zwolnionego.
Fragment:
(...) cele mieszkaniowe wymienione w ustawie, które zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ww. ustawy obejmują budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie określa, jakie konkretnie wydatki mieszczą się w pojęciu budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu, dlatego też oceniając je pod kątem prawa do zastosowania zwolnienia należy odwołać się posiłkowo do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) i wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzaju wydatków na remont i modernizację lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy (Dz. U. Nr 156, poz. 788). Rozporządzenie to utraciło moc z dniem 1 stycznia 2004 r., dotyczyło ulgi remontowo-budowlanej i służy jedynie pomocniczo do określenia wydatków na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy. Wyjaśnić przy tym należy, iż przepisy ustawy o podatku dochodowym nie definiują pojęcia „ remont ”, nie określają również jakiego rodzaju wydatki wchodzą w zakres tego zwolnienia.
2015
7
lis

Istota:
Wydatki na cele mieszkaniowe uprawniające do zastosowania zwolnienia.
Fragment:
Czy: spłata kredytu zaciągniętego przez rodziców na budowę odziedziczonego domu, zapłata części ceny na zakup nieruchomości położonej w T., stanowiącej działkę gruntu zabudowaną budynkiem usługowo-handlowym, zapłacony podatek od spadków i darowizn tytułem dziedziczenia po zmarłym ojcu stanowią wydatki na cele mieszkaniowe i uprawniają do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, spłacony kredyt hipoteczny uprawnia Jego do skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego, w związku z art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy, gdyż ww. kredyt, który przejął po zmarłych rodzicach dotyczył odziedziczonej nieruchomości. Wnioskodawca uważa, że zapłata części ceny za nabycie nieruchomości w T. stanowi wydatek na cel mieszkaniowy i uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy, ponieważ z wypisu z rejestru gruntów wynika, iż są to tereny mieszkaniowe, planowana działalność gospodarcza nigdy nie doszła do skutku a w przyszłości Wnioskodawca planuje tam zamieszkać wraz z rodziną. Wnioskodawca uważa również, że zapłacony podatek od spadków i darowizn po zmarłym ojcu stanowi wydatek na cel mieszkaniowy, gdyż ten podatek dotyczył budynku mieszkalnego (kamienica), którego ojciec był współwłaścicielem. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.
2015
7
lis

Istota:
Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Na podstawie wskazanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Ponieważ z treści zacytowanego przepisu wynika, że powyższe zwolnienie obejmuje taką część dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia, to w sytuacji, gdy przychód z odpłatnego zbycia zostanie w całości przeznaczony na cele mieszkaniowe wówczas uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego. Cele mieszkaniowe, których sfinansowanie przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, wymienione zostały w art. 21 ust. 25 cytowanej ustawy.
2015
7
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Podatnik wynajmując lokal mieszkalny nie będzie w nim realizował własnych celów mieszkaniowych, a realizował je będzie najemca. Podatnik takim zakupem zrealizował jedynie cel inwestycyjny a nie własny cel mieszkaniowy. Zatem o prawie do skorzystania ze zwolnienia wymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy decydować będzie wydatkowanie nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży dochodu z tej sprzedaży na realizację własnych celów mieszkaniowych. W przypadku gdy Wnioskodawca przeznaczy środki ze sprzedaży nieruchomości na zakup innej nieruchomości (mieszkania), z zamiarem dokonywania jego wynajmu na rzecz najemcy, który w nim będzie realizował własne cele mieszkaniowe, a nie z zamiarem zamieszkania w tej nieruchomości i w ten sposób realizowania własnego celu mieszkaniowego, to wówczas Wnioskodawca nie ma prawa do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Reasumując, wydatkowanie środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości, na spłatę pożyczki zaciągniętej przez matkę Wnioskodawcy u swojej siostry, jak również na zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa własności lokalu mieszkalnego (wraz z prawami związanymi, tj. udziałem w gruncie albo w użytkowaniu wieczystym) w Polsce, w sytuacji gdy Wnioskodawca nie zamierza zrealizować własnego celu mieszkaniowego, nie będzie uprawniało Zainteresowanego do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2015
5
lis

Istota:
Wydatkowanie przychodu ze sprzedaży mieszkania na cele mieszkaniowe
Fragment:
(...) cele mieszkaniowe, określone w art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy obejmujące m.in. zakup mieszkania. Zwolnieniu podlegać będzie ta część dochodu, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia mieszkania. W rozpatrywanej sytuacji bez znaczenia pozostaje fakt, że Wnioskodawca nabędzie mieszkanie od rodziny. Ważne, że jak sam wskazał będzie on realizował własne cele mieszkaniowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
2015
5
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
Warunkiem natomiast zwolnienia jest realizowanie własnych celów mieszkaniowych przez podatnika. Wydatkowanie środków na spłatę kredytu przypadającego na byłego małżonka, z uwagi na fakt, że kredyt zaciągnięto kiedy nie obowiązywał wspólność majątkowa, nie może stanowić wydatku na realizację własnych celów mieszkaniowych, gdyż takie wydatkowanie stanowi spłatę tej części kredytu przypadającego na byłego małżonka Wnioskodawczyni, a zatem nie może być objęte zwolnieniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeszcze innymi słowy, Wnioskodawczyni poprzez poniesienie takiego wydatku realizowałaby również cudzy cel mieszkaniowy. Tymczasem realizacja cudzych celów mieszkaniowych w oparciu o powyższe zwolnienie podatkowe nie jest dopuszczona. Reasumując: na gruncie opisanego we wniosku stanu faktycznego i obowiązujących przepisów prawa, Zainteresowanej przysługuje prawo do zaliczenia wydatków na cele mieszkaniowe – o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – wydatków poniesionych na spłatę kredytu wraz z odsetkami zaciągniętego na budowę budynku mieszkalnego, jednakże tylko w części przypadającej na kredyt zaciągnięty przez Wnioskodawczynię w roku 2010 – tj. w wysokości połowy rat kredytowych – oraz wyłącznie w części, która nie została zaliczona do kosztów uzyskania przychodów jako nakłady na nieruchomość.
2015
5
lis

Istota:
Zwolnienie przedmiotowe – wydatkowanie środków uzyskanych z odpłatnego zbycia prawa do lokalu mieszkalnego na zakup odrębnej własności lokalu mieszkalnego w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych
Fragment:
Zgodnie z powołanym przepisem wolne od podatku są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Należy wyjaśnić, że powyższe zwolnienie obejmować będzie taką część dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, jaka odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w osiągniętym przychodzie z odpłatnego zbycia. W sytuacji gdy przychód z odpłatnego zbycia zostanie w całości przeznaczony na cele mieszkaniowe, to wówczas uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego. Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się: wydatki (...)
2015
4
lis

Cele mieszkaniowe | Komentarz eksperta podatkowego

Przemysław Bogusz, Kancelaria Doradztwa Podatkowego „TuboTax”
Doradca podatkowy
Kancelaria Doradztwa Podatkowego „TuboTax”

Definicja celów mieszkaniowych ma istotne znaczenie dla określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT1 zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości (lub praw majątkowych, takich jak spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub prawo wieczystego użytkowania gruntów), czyli tzw. ulgi mieszkaniowej. Jednym z warunków skorzystania z omawianego zwolnienia (ulgi) jest przeznaczenie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe.

Jak wynika z ust. 25 ww. artykułu, za wydatki poniesione na cele mieszkaniowe uważa się, m.in. wydatki poniesione na:

  • nabycie domu, mieszkania, gruntu pod budowę domu (lub prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu), a także spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
  • budowę lub remont własnego mieszkania lub domu,
  • adaptację na cele mieszkalne budynku niemieszkalnego,
  • spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na ww. cele przed dniem uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.

Katalog wydatków uprawniających do skorzystania ze zwolnienia jest katalogiem zamkniętym. Oznacza to przykładowo, że przeznaczenie przychodu ze zbycia mieszkania na zakup wyposażenia do nowego domu lub roślin do ogrodu nie będzie uprawniać do ulgi, gdyż tego rodzaju wydatki nie zostały wymienione w art. 21 ust. 25 ustawy o PIT.

Należy podkreślić, iż istotą omawianego zwolnienia jest przeznaczenie uzyskanego przychodu na własne cele mieszkaniowe. Oznacza to, że w sytuacji, w której podatnik wyda pieniądze otrzymane ze sprzedaży nieruchomości na nabycie nowej nieruchomości, która nie będzie służyć podatnikowi tylko osobie trzeciej, podatnik nie uzyska prawa do skorzystania ze zwolnienia (ulgi).

Warto dodać, iż za wydatki na cele mieszkaniowe nie uznaje się wydatków związanych z nieruchomościami, które są przeznaczone na cele rekreacyjne, co wynika z art. 21 ust. 28 ustawy o PIT.

1. Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.)

© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.