Cele mieszkaniowe | Interpretacje podatkowe, komentarz eksperta

Cele mieszkaniowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to cele mieszkaniowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w opisanej sytuacji małżonkowie mają prawo do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania przychodu w związku ze zbyciem nieruchomości i zakupem mieszkania na własne cele mieszkaniowe?
Fragment:
Podsumowując, o prawie do skorzystania ze zwolnienia wymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy decydować będzie wydatkowanie nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży dochodu z tej sprzedaży na realizację własnych celów mieszkaniowych. W przypadku gdy Wnioskodawca przeznaczy środki ze sprzedaży nieruchomości na zakup innej nieruchomości (mieszkania), które następnie odda w użytkowanie najemcy, który w nim będzie realizował własne cele mieszkaniowe, to wówczas Zainteresowany nie ma prawa do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. U podstaw omawianego zwolnienia leżało założenie, że celem ustawodawcy jest zwolnienie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości i przeznaczenie uzyskanych środków na realizacje własnych celów mieszkaniowych. Zapis ten z założenia zatem wyklucza z zakresu działania zwolnienia wszystkie te inwestycje, które własnym potrzebom podatnika nie służą. Realizacja własnych celów mieszkaniowych jest podstawową przesłanką dopuszczającą w ogóle przedmiotowe prawo do zwolnienia. Kupując przedmiotowy lokal i oddając w najem Wnioskodawca wskazuje, że nie zamierza sam już w momencie zakupu realizować własnego celu mieszkaniowego. Tym samym wynajem lokalu mieszkalnego oznacza, że nabycie nie miało celu realizowania własnych celów mieszkaniowych i powoduje, że taka sytuacja nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2014
13
kwi

Istota:
Cele mieszkaniowe – przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży udziału w nieruchomości stanowiącego majątek odrębny wnioskodawcy na budowę budynku na działce, której wnioskodawca stał się współwłaścicielem na podstawie umowy darowizny z majątku odrębnego małżonka wnioskodawcy do majątku wspólnego małżonków.
Fragment:
(...) cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Natomiast w przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie (art. 30e ust. 7 ww. ustawy). Dochód zwolniony należy obliczyć według następującego wzoru: dochód zwolniony = D x W/P gdzie: D – dochód ze sprzedaży, W – wydatki poniesione na cele mieszkaniowe, P – przychód ze sprzedaży. W sytuacji gdy przychód z odpłatnego zbycia zostanie w całości przeznaczony na cele mieszkaniowe, to wówczas uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego. Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy – za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na: nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału (...)
2014
10
kwi

Istota:
Czy kwotę, która Wnioskodawczyni wyda na zakup trzech mieszkań oraz ich remonty może „odpisać od podatku”, który ma zapłacić za zbycie domu?
Fragment:
Przy czym „ własne cele mieszkaniowe ” w takim przypadku należy rozumieć jednoznacznie, zgodnie z wykładnią literalną. Realizacja własnych celów mieszkaniowych winna polegać na tym, że w przypadku nabycia nowej nieruchomości to w niej podatnik faktycznie winien takie cele realizować. W opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym Wnioskodawczyni wskazała, że tylko jedno mieszkanie kupuje dla siebie, natomiast dwa pozostałe dla swoich pełnoletnich córek. Tymczasem wyrażenie „ własne cele mieszkaniowe ” należy odnosić do zamiaru zamieszkiwania związanego z wydatkowaniem przychodu a nie do nabycia mieszkania w znaczeniu przedmiotowym. Istotnym jest zatem aby podatnik był w stanie racjonalnie udowodnić, że faktycznie mieszka lub ma możliwość mieszkania w nabytym lokalu mieszkalnym. W świetle powyższego stwierdzić należy, że nie wszystkie wydatki poniesione przez Wnioskodawczynię będą uprawniały do przedmiotowego zwolnienia. Tylko bowiem wydatki na zakup i remont mieszkania, które Wnioskodawczyni zakupi na własne cele mieszkaniowe pozwolą na zastosowanie tego zwolnienia. Wyjaśnić przy tym należy, że wbrew stanowisku Wnioskodawczyni wydatki przez nią poniesione nie podlegają odliczeniu od podatku.
2014
10
kwi

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego
Fragment:
Całą przypadającą na siebie kwotę uzyskaną ze sprzedaży Zainteresowany postanowił przeznaczyć na cele mieszkaniowe. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawcy przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego środków otrzymanych ze sprzedaży mieszkania, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli: środki te zostaną w całości wydatkowane na własne cele mieszkaniowe do końca 2013 r., środki te przeznaczy w całości na cele mieszkaniowe, w tym na zakup działki pod budowę budynku mieszkalnego na własny użytek, jeśli działka ta położona będzie na obszarze, który nie został objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzeni, w ewidencji gruntów widnieje jako grunt orny, lecz właściwy urząd wydał dla tej działki decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, ustalającą warunki zmiany sposobu zagospodarowania terenu poprzez budowę budynku mieszkalnego, część środków przeznaczy na zakup służebności na działce innego właściciela, która stanowić będzie drogę dojazdową do zakupionej przez Wnioskodawcę działki... Zdaniem Wnioskodawcy: w związku z tym, że kwota uzyskana ze sprzedaży mieszkania zostanie w całości wydatkowana na własne cele mieszkaniowe (...)
2014
9
kwi

Istota:
Opodatkowanie usługi najmu lokalu mieszkalnego wykorzystywanego na cele mieszkaniowe i użytkowe
Fragment:
W niniejszej sprawie, najemca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – będzie przeznaczać opisany lokal mieszkalny zarówno na cele mieszkaniowe, jak i na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (w ww. lokalu będą m.in. organizowane przyjęcia, bankiety oraz będzie prowadzona inna działalność reprezentacyjna na rzecz Wnioskodawcy lub podmiotów trzecich). Przy czym Spółka wskazała, że nie ma możliwości wydzielenia części lokalu przeznaczonej przez najemcę wyłącznie na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i części przeznaczonej wyłącznie na cele mieszkaniowe. Z analizy art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT wynika, że zwolnienie od podatku dla usługi wynajmu dotyczy wynajmu lokali mieszkalnych wyłącznie na cele mieszkaniowe. W omawianym przypadku przesłanka wyłączności nie zostanie spełniona, ponieważ wskazany lokal nie będzie przeznaczony wyłącznie na cele mieszkaniowe. Zatem w niniejszej sprawie Wnioskodawca, świadczący na własny rachunek usługę wynajmu nieruchomości mieszkalnej na cele mieszane (tj. na cele mieszkaniowe oraz na cele niemieszkaniowe), nie będzie uprawniony do skorzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT. W konsekwencji, świadczona usługa powinna być opodatkowana podstawową stawką podatku w wysokości 23%.
2014
4
kwi

Istota:
Czy środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania, nabytego w spadku, przeznaczone na spłatę kredytu wraz z odsetkami, oraz na wykonanie remontu Wnioskodawca może zaliczyć do wydatków na własne cele mieszkaniowe ?
Fragment:
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 wolne są od podatku dochodowego dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków ponie¬sionych na własne cele mieszkaniowe w przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychody uzyskane ze zbycia tej nieruchomości zostały wydatkowane na własne cele mieszkaniowe. Zgodnie z art. 21 pkt 25 za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe uważa się między innymi: wydatki poniesione na spłatę kredytu oraz odsetek od tego kredytu zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, remont własnego lokalu mieszkalnego. Zgodnie z wyżej przywołanymi przepisami prawa podatkowego, Wnioskodawca uważa, że ma prawo zaliczyć do wydatków na własne cele mieszkaniowe wydatki poniesione na spłatę kredytu i odsetek w okresie od marca 2013 r. do grudnia 2015 r. (zapłata w miesięcznych ratach) oraz wydatki poniesione na remont mieszkania, który planuje wykonać w IV kwartale 2015 r. Zaliczając spłatę kredytu wraz z odsetkami oraz koszty remontu mieszkania do wydatków na własne cele mieszkaniowe Wnioskodawca pomniejszy o tę kwotę podstawę opodatkowania w zeznaniu rocznym za 2015 r. (nastąpi wtedy ostateczne rozliczenie ze sprzedaży lokalu otrzymanego w spadku).
2014
30
mar

Istota:
Wnioskodawca prosi o poinformowanie, czy zakupione mieszkanie na własne cele mieszkaniowe w budynku o lepszym standardzie technicznym, niż ten, w którym obecnie mieszka:
1) Zwolni Wnioskodawcę z zapłacenia podatku z tytułu sprzedaży części mieszkania Wnioskodawcy otrzymanego od rodziców?2)Czy z ulgi podatkowej Wnioskodawca będzie mógł skorzystać, jeśli zakupi nowe mieszkanie nie później niż do dnia 30 kwietnia 2016 r.?3)Czy wykorzystanie przez Wnioskodawcę ulgi podatkowej wymaga, aby zameldował się w nowo zakupionym mieszkaniu?
Fragment:
Wnioskodawca stoi na stanowisku, że zakupienie mieszkań z ww. formami własności spełnia warunki zakupu mieszkania na własne cele mieszkaniowe (mieszczą się w katalogu warunków określonych w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Wnioskodawca będzie jedynym właścicielem mieszkania. Środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży przedmiotowego mieszkania zostaną w całości wydatkowane na własne cele mieszkaniowe w okresie 2 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie mieszkania otrzymanego w darowiźnie, tzn. cały przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości. Nowo zakupione mieszkanie będzie przeznaczone na własne cele mieszkaniowe, tzn. Wnioskodawca będzie mieszkał w nowo zakupionym mieszkaniu. Nie zostanie ono przeznaczone na inne cele, np. wynajem. Wnioskodawca niedługo będzie w podeszłym wieku, pragnie poprawić sobie warunki mieszkaniowe. Stan techniczny zakupionego mieszkania pozwoli Wnioskodawcy uniknąć remontów (np. wymiany infrastruktury technicznej). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Wnioskodawca prosi o poinformowanie, czy zakupione mieszkanie na własne cele mieszkaniowe w budynku o lepszym standardzie technicznym, niż ten, w którym obecnie mieszka: Zwolni Wnioskodawcę z zapłacenia podatku z tytułu sprzedaży części mieszkania Wnioskodawcy otrzymanego od rodziców...
2014
28
mar

Istota:
Przeznaczenie kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości na zakup działki budowlanej w sytuacji, w której podatniczka pozostaje współwłaścicielką innej nieruchomości, a możliwość skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 oraz art. 21 ust. 25-30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Stosownie natomiast do art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Katalog wydatków na własne cele mieszkaniowe określa art. 21 ust. 25 ww. ustawy. Zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na: nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziały w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni (...)
2014
28
mar

Istota:
Wydatkowanie przychodu z odpłatnego zbycia udziału w mieszkaniu na nabycie lokali mieszkalnych, nie w celu zamieszkania w nich, lecz w celu ich wynajmowania i uzyskiwania z tego tytułu przychodu z najmu, nie spełnia warunku zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131. W takim wypadku celem działania podatnika nie jest bowiem dążenie do zrealizowania potrzeby mieszkaniowej. Zatem nabycie lokali mieszkalnych, w których podatnik nie zamieszka i które będą oddane do używania na podstawie umowy najmu, nie uprawnia podatnika do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Jak zostało wskazane wcześniej, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 wolne od podatku są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe. Cele mieszkaniowe określone zostały w art. 21ust. 25. Wyszczególnienie w art. 21 ust. 25 rodzaju wydatków, których poniesienie pozwala na zastosowanie zwolnienia podatkowego, ma charakter wyczerpujący i przedmiotowy. Wydatkowanie przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości na cele określone w tym przepisie świadczy jedynie o tym, że wydatek został poniesiony na cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 131. Warunkiem zwolnienia podatkowego jest jednak wykazanie przez podatnika, że były to jego własne cele mieszkaniowe. Wydatkowanie przychodu na własne cele mieszkaniowe oznacza, że celem podatnika jest dążenie, aby w tym nowym lokalu zamieszkać. Wyrażenie „ własne cele mieszkaniowe ” należy odnosić do zamiaru zamieszkiwania związanego z różnymi sposobami wydatkowania przychodu, a nie do wydatkowania przychodu na nabycie mieszkania w znaczeniu przedmiotowym.
2014
20
mar

Istota:
1) Czy nabycie 1/4 udziału w siedlisku rolniczym wraz z zabudowaniami, w tym budynku mieszkalnego uprawnia do skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2) Czy Wnioskodawca spełni warunek nabycia gruntu związanego z budynkiem mieszkalnym?
Fragment:
Zatem, w sytuacji gdy Wnioskodawca wydatkuje przychód ze sprzedaży 1 / 2 nieruchomości a zakup udziału w „ siedlisku rolnym ” wraz z zabudowaniami gospodarczymi i domem mieszkalnym, w którym będzie realizował własne cele mieszkaniowe (będzie wykorzystywał ten budynek na własne cele mieszkaniowe), wówczas wydatki poniesione na zakup tego budynku będzie mógł zakwalifikować do wydatków, o których mowa w 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji nabędzie prawo do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy. Dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia istotne jest bowiem, aby zakupiony budynek był budynkiem mieszkalnym i aby zaspokajał cele mieszkaniowe podatnika. Powyższe zwolnienie będzie obejmowało taką część dochodu uzyskanego z tytułu sprzedaży 1 / 2 nieruchomości, jaka proporcjonalnie będzie odpowiadała udziałowi ww. wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe (zakup budynku mieszkalnego lub udziału w tym budynku) w osiągniętym z odpłatnego zbycia przychodzie. Nie można zatem zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że zakup udziału w siedlisku rolnym zabudowanym budynkiem mieszkalnym, budynkiem obory ze stodołą i budynkiem gospodarczym uprawnia do skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do celów (...)
2014
13
mar

Cele mieszkaniowe | Komentarz eksperta podatkowego

Przemysław Bogusz, Kancelaria Doradztwa Podatkowego „TuboTax”
Doradca podatkowy
Kancelaria Doradztwa Podatkowego „TuboTax”

Definicja celów mieszkaniowych ma istotne znaczenie dla określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT1 zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości (lub praw majątkowych, takich jak spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub prawo wieczystego użytkowania gruntów), czyli tzw. ulgi mieszkaniowej. Jednym z warunków skorzystania z omawianego zwolnienia (ulgi) jest przeznaczenie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe.

Jak wynika z ust. 25 ww. artykułu, za wydatki poniesione na cele mieszkaniowe uważa się, m.in. wydatki poniesione na:

  • nabycie domu, mieszkania, gruntu pod budowę domu (lub prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu), a także spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
  • budowę lub remont własnego mieszkania lub domu,
  • adaptację na cele mieszkalne budynku niemieszkalnego,
  • spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na ww. cele przed dniem uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.

Katalog wydatków uprawniających do skorzystania ze zwolnienia jest katalogiem zamkniętym. Oznacza to przykładowo, że przeznaczenie przychodu ze zbycia mieszkania na zakup wyposażenia do nowego domu lub roślin do ogrodu nie będzie uprawniać do ulgi, gdyż tego rodzaju wydatki nie zostały wymienione w art. 21 ust. 25 ustawy o PIT.

Należy podkreślić, iż istotą omawianego zwolnienia jest przeznaczenie uzyskanego przychodu na własne cele mieszkaniowe. Oznacza to, że w sytuacji, w której podatnik wyda pieniądze otrzymane ze sprzedaży nieruchomości na nabycie nowej nieruchomości, która nie będzie służyć podatnikowi tylko osobie trzeciej, podatnik nie uzyska prawa do skorzystania ze zwolnienia (ulgi).

Warto dodać, iż za wydatki na cele mieszkaniowe nie uznaje się wydatków związanych z nieruchomościami, które są przeznaczone na cele rekreacyjne, co wynika z art. 21 ust. 28 ustawy o PIT.

1. Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.)

© 2011-2014 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.