Alimenty | Interpretacje podatkowe

Alimenty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to alimenty. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie otrzymanych zaległych alimentów.
Fragment:
Wyrokiem Sądu Rejonowego z dnia 5 września 2003 r. zasądzono na rzecz Wnioskodawczyni alimenty w kwocie 300 zł miesięcznie. Ojciec Wnioskodawczyni od wielu lat uchylał się od płacenia alimentów. Na dzień 7 marca 2011 r. zaległe alimenty na Wnioskodawczynię i Jej brata wzrosły do kwoty 34.311,85 zł, w tym na Wnioskodawczynię wyniosły 20.000,85 zł. Ostatnie zaległe alimenty na Wnioskodawczynię i Jej brata wypłacone były przez NAV (National Office For Social Insurance Abroad) organ działający w Norwegii, gdzie zatrudniony był ojciec Wnioskodawczyni. NAV pośredniczył w egzekucji alimentów, które były wypłacone od stycznia do lipca 2012 r. W roku 2012 r. wypłaty nastąpiły w styczniu – 1.143,64 zł, lutym – 1.104,06 zł, kwietniu – 1.085,60 zł i 1.105,58 zł, maju – 2.261,80 zł, lipcu – 2.247,44 zł i 2.230,65 zł. W roku 2012 Wnioskodawczyni nie pobierała żadnego zasiłku ani renty. Wobec powyższego zadano następujące pytanie: Czy zaległe alimenty Wnioskodawczyni powinna ująć w rozliczeniu podatkowym za 2012 r.... Zdaniem Wnioskodawczyni zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zaległe alimenty nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.
2015
5
mar

Istota:
Opodatkowanie świadczeń alimentacyjnych.
Fragment:
Różnica tych kwot będzie stanowiła podstawę zapłaty należnych alimentów. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy kwoty otrzymane w ramach świadczenia zamiennego w stosunku do alimentów należnych na podstawie wyroku sądu są dochodami zwolnionymi w myśl art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. b) u.p.d.o.f., czy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych... Zdaniem Wnioskodawcy, takie świadczenia nadal korzystają ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. b) u.p.d.o.f. w takim zakresie, w jakim pozostają one w związku z przedmiotem zasądzonych alimentów. Nie ma znaczenia forma, w jakiej dłużnik alimentacyjny przekazuje wierzycielowi środki na pokrycie zobowiązania alimentacyjnego, a jedynie sam fakt ich przekazywania, z zastrzeżeniami ustawowymi odnośnie ograniczeń zwolnienia (kryterium wieku, kwoty, nakazu sądowego itp.). Przy odmiennym założeniu, uprawniony do otrzymania alimentów, które wypłacane w formie bezpośredniej nie stanowiłyby podstawy do naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, aktywnie poszukując zamiennych form do spełnienia świadczenia alimentacyjnego na dobro własne, ale także i na dobro dłużnika alimentacyjnego, obarczony zostałby dodatkowym obowiązkiem podatkowym.
2015
1
sty

Istota:
Możliwość zwolnienia z podatku dochodowego alimentów wypłacanych na rzecz byłej żony przez podatnika uzyskującego dochody z emerytury
Fragment:
Otrzymując alimenty były współmałżonek uzyskuje dochód, który opodatkowuje razem ze swoimi innymi dochodami (jeżeli takie uzyskuje), z uwzględnieniem zwolnienia podatkowego przewidzianego przez ustawodawcę dla osób otrzymujących alimenty w art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z chwilą otrzymania alimentów były małżonek otrzymuje bowiem dodatkowy dochód. Nie zmienia to jednak faktu, że Wnioskodawca nie może o wypłacone alimenty pomniejszyć swojego dochodu do opodatkowania. Wnioskodawca, co istotne nie opodatkowuje bowiem alimentówalimenty opodatkowuje otrzymująca je była żona. Wnioskodawca opodatkowuje przychód z emerytury, w pełnej przyznanej mu wysokości. To, że część swojego dochodu z emerytury Wnioskodawca przeznacza na alimenty dla byłej żony pozostaje na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych bez wpływu na opodatkowanie przychodu przez niego uzyskanego. Każdy podatnik może (lub musi) przeznaczać swoje dochody na dowolne cele. Jednakże z tego tytułu podatnik nie może oczekiwać od ustawodawcy, że ten zwolni taką część dochodu z opodatkowania. Zatem potrącanie z przychodu Wnioskodawcy ww. alimentów jest kwestią nie mającą wpływu na ustalenie podstawy opodatkowania Wnioskodawcy. Podsumowując, opodatkowanie dochodu, z którego alimenty były potrącone, nie jest więc równoznaczne z opodatkowaniem alimentów przez Wnioskodawcę, mimo, że są one wypłacane z dochodu pomniejszonego o zapłacony podatek.
2014
5
lis

Istota:
1. Jak należy interpretować zapis art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczący kwoty nieprzekraczającej 700 zł miesięcznie?
2. Czy w przypadku Zainteresowanej zastosowanie ma zwolnienie z podatku?
Fragment:
Należy podkreślić, że dla zastosowania powyższego zwolnienia istotne jest ustalenie, czy wysokość alimentów nie przekracza miesięcznie 700 zł. Nie jest istotna kwota wypłacana w danym miesiącu, ale miesięczna kwota zasądzonych alimentów. W konsekwencji, gdy podatnik otrzymuje w jednym miesiącu kwoty należne za kilka miesięcy, bądź lat, a w orzeczeniu sądu przyznano alimenty w wysokości nieprzekraczającej 700 zł miesięcznie, to przychód z tego tytułu nie podlega opodatkowaniu. Bez znaczenia dla celów podatkowych jest fakt skumulowania ich wypłaty, bowiem podstawę opodatkowania dochodu z tego tytułu stanowi nadwyżka należnych za każdy miesiąc alimentów ponad kwotę 700 zł. Z analizy wniosku wynika, że Zainteresowana otrzyma od swojego ojca kwotę 7 000,00 zł tytułem spłaty zaległych alimentów za poprzednie lata, jako realizacja obowiązku alimentacyjnego. Ww. kwota ma zostać zapłacona jednorazowo. Przedmiotowe alimenty zostały zasądzone na rzecz Wnioskodawczyni w kwocie 175,00 zł miesięcznie. Reasumując, stwierdzić należy, że kwota, którą Zainteresowana otrzyma w postaci jednorazowej wypłaty z tytułu zaległych alimentów - określonych przez sąd w wysokości 175,00 zł miesięcznie - korzystać będzie ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2014
11
kwi

Istota:
Opodatkowanie alimentów przyznanych na rzecz osoby dorosłej (art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)
Fragment:
W uzupełnieniu wniosku z dnia 20 grudnia 2013 r., Wnioskodawczyni dodała, że wyrok sądowy, na mocy którego zasądzone zostały na Jej rzecz alimenty zapadł 31 stycznia 2011 r. Sąd zasądził od byłego męża na rzecz Wnioskodawczyni alimenty w wysokości 1 500 zł miesięcznie. W świetle powyższego faktu, alimenty przysługiwały Jej zarówno w całym 2011 r., jak i 2012 r. Dalej Wnioskodawczyni podała, że w 2011 r. nie otrzymała żadnych alimentów. Pierwsze należne Jej alimenty otrzymała dopiero w 2012 r., dlatego rozliczenie roczne za 2011 r. nie zawierało żadnych przychodów wynikających z zasądzonych na rzecz Wnioskodawczyni alimentów. W związku z tym, że Wnioskodawczyni otrzymała część należnych Jej alimentów w 2012 r., w złożonym rozliczeniu podatkowym za ten rok, jako jedno ze źródeł dochodu uwzględniła uzyskaną od byłego małżonka kwotę alimentów, odliczając od otrzymanych w tym roku alimentów, kwotę 700 zł, jako kwotę zwolnioną od podatku dochodowego od osób fizycznych. Wnioskodawczyni wskazała, że kwota zwolniona od podatku dochodowego w wysokości 700 zł wynika z zapisu zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. b). Dalej podała, że po złożeniu rozliczenia rocznego podatku dochodowego za 2012 r. – PIT-37, Wnioskodawczyni stwierdziła, że przepis o którym mowa wyżej został przez Nią błędnie odczytany, ponieważ zapis zawarty w art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. b) wyraźnie określa, że kwota zwolniona od podatku w wysokości 700 zł przysługuje za każdy miesiąc roku podatkowego.
2014
28
lut

Istota:
Czy Wnioskodawca powinien wykazać w rozliczeniu podatkowym kwoty z poszczególnych miesięcy przekraczające 500 zł alimentów bieżących zasądzonych przez sąd i odprowadzić od nich podatek?
Fragment:
Zasądzone alimenty nie były wypłacane przez ojca, w związku z czym od dnia 24 kwietnia 2008 r. komornik zaczął egzekwować zaległe świadczenia, w wyniku czego Wnioskodawca otrzymał następujące kwoty: 420,43 zł (w tym odsetki 192,50 zł) w kwietniu 2008 r., 160,42 zł (odsetki – 160,42 zł) we wrześniu 2008 r., 258,60 zł (odsetki – 122,14 zł) w październiku 2008 r., 258,60 zł (odsetki – 70,69 zł) w listopadzie 2008 r. W następnych latach Wnioskodawca również nie otrzymywał żadnych alimentów od ojca, a zaległość rosła. Z kolei w okresie od czerwca 2011 r. do września 2013 r. komornik egzekwuje zaległe alimenty z otrzymywanego przez ojca świadczenia emerytalnego. Są to alimenty bieżące w kwocie 500 zł (plus odsetki). Otrzymywane kwoty stanowią zaległość za okres od 2002 r. do chwili obecnej. Kwoty, które Wnioskodawca otrzymuje od czerwca 2011 r. stanowią spłaty zaległości alimentacyjnych, a nie bieżących zobowiązań. Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne stwierdzić należy, że co do zasady alimenty stanowią przychód z innych źródeł, przy czym wolą ustawodawcy zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy (...)
2014
28
lut

Istota:
Obowiązki z tytułu wypłaty alimentów.
Fragment:
Tym samym alimenty stanowią co do zasady przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie oznacza to jednak, że wszystkie alimenty podlegają opodatkowaniu. Niektóre z nich, wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych określonym w art. 21 ust. 1 ustawy, korzystają ze zwolnienia od podatku. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 127 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są alimenty: na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia, oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, na rzecz innych osób niż wymienione w lit. a), otrzymane na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł. Świadczone przez Wnioskodawcę alimenty (świadczenie na zaspokojenie potrzeb rodziny) wypłacane było do rąk żony Wnioskodawcy w pełnej wysokości i to żonie Wnioskodawcy przysługuje zgodnie z postanowieniem Sądu pełna kwota otrzymywanego świadczenia. Tym samym w sprawie nie dochodzi do zastosowania przepisu art. 21 ust. 1 pkt 127a) bowiem alimenty nie zostały przyznane bezpośrednio na rzecz dzieci Wnioskodawcy ale na żonę Wnioskodawcy.
2014
12
sty

Istota:
Czy otrzymywane alimenty podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Biorąc pod uwagę przepis art. 21 ust. 1 pkt 127 ww. ustawy, zwolnione od 01 stycznia 2007r. z podatku dochodowego są alimenty wypłacane przez męża na rzecz wnioskodawczyni do kwoty 700 zł miesięcznie, natomiast kwota alimentów miesięcznych ponad 700 zł stanowi jej przychód, który podlega opodatkowaniu w zeznaniu podatkowym wraz z innymi dochodami osiągniętymi w tym samym roku podatkom. Wnioskodawczyni wskazała, że zaistniała sytuacja dotyczy lat 2005-2006, jednak z wniosku nie wynika czy wnioskodawczyni opodatkowała alimenty otrzymywane od 01 stycznia 2003r. Reasumując, otrzymywane przez wnioskodawczynię od stycznia 2003r. do końca 2006r. alimenty podlegały opodatkowaniu. Kwoty otrzymywanych alimentów winny były być wykazane w rocznym zeznaniu podatkowym jako przychód z innych źródeł. Natomiast alimenty otrzymywane po 01 stycznia 2007r. do kwoty 700 zł były zwolnione z podatku dochodowego; nadwyżka ponad tę kwotę podlegała opodatkowaniu jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym stanowisko wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe. Ponadto zaznacza się, iż działający w imieniu Ministra Finansów Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, rozpatrując wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji, nie ma możliwości zastosowania czynnego żalu, który został wyrażony w przedstawionym wniosku, bowiem rozpatrując tenże wniosek nie prowadzi postępowania podatkowego, lecz jedynie ocenia stanowisko wnioskodawcy wyrażone we wniosku, dotyczące zaistniałego stanu faktycznego lub/i zdarzenia przyszłego.
2013
8
gru

Istota:
Opodatkowanie alimentów od byłego męża otrzymywanych ze Szwajcarii.
Fragment:
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są alimenty: na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia, oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, na rzecz innych osób niż wymienione w lit. a, otrzymane na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy zatem stwierdzić, iż otrzymywane przez Wnioskodawczynię od byłego męża ze Szwajcarii alimenty do kwoty 700 zł miesięcznie są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast kwota alimentów miesięcznych ponad 700 zł stanowi przychód, który podlega opodatkowaniu w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym zostały otrzymane. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni, iż powyższe świadczenie nie podlega opodatkowaniu w Polsce należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
2013
11
sie

Istota:
Czy Wnioskodawczyni powinna płacić podatek od zasądzonych alimentów?
Fragment:
Wojskowe Biuro Emerytalne powiadomiło Wnioskodawczynię o obliczaniu na nowo kwoty alimentów, tj. 40 % kwoty netto od dochodów jej męża. Informację powyższą Wnioskodawczyni przekazała do urzędu skarbowego, gdzie została poinformowana, że od kwoty alimentów uzyskiwanych od byłego męża nie musi płacić podatku. Aktualna wysokość otrzymywanych przez Wnioskodawczynię alimentów wynosi około 1050 zł, co stanowi 40 % zarobków męża. W 2012 r. Wnioskodawczyni otrzymała z Biura Emerytalnego informację, iż jest ono zobowiązane do wystawienia informacji PIT-8C. Wystawienie tego dokumentu spowodowało konieczność opodatkowania kwoty alimentów otrzymywanych przez Wnioskodawczynię w urzędzie skarbowym. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawczyni powinna płacić podatek od zasądzonych alimentów... Zdaniem Wnioskodawczyni podatek dochodowy jest odliczany za pierwszym razem od dochodów męża i drugi raz od jej alimentów. Tym sposobem jej alimenty są opodatkowane dwukrotnie. Wnioskodawczyni uważa, że nie powinna płacić podatku dochodowego od otrzymywanych alimentów. Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje: W myśl zasady powszechnego opodatkowania wyrażonej w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.
2012
5
gru
© 2011-2015 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Alimenty
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.